You are on page 1of 2

UCHWAA NR VIII/59/11 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 27 maja 2011 r.

w przedmiocie zmiany Uchway Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpatnych przejazdw. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z pniejszymi zmianami oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z pniejszymi zmianami i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia15 listopada 1984r. Prawo przewozowe Dz. U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z pniejszymi zmianami, Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co nastpuje: 1. W Uchwale Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpatnych przejazdw, zmienionej:- Uchwa Nr XXXV/303/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2004 r.w sprawie zmiany uchway Nr LVIII/567/02 z dnia 18 czerwca 2002r., w sprawie ustalenia cen za usugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpatnych przejazdw.- Uchwa Nr XLIV/359/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchway nr LVIII/567/02 z dnia 18 czerwca 2002r., w sprawie ustalenia cen za usugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpatnych przejazdw.- Uchwa Nr XXVII/278/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 maja 2008 w sprawie zmiany uchway Nr LVIII/567/02 z dnia 18 czerwca 2002r., w sprawie ustalenia cen za usugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpatnych przejazdw.wprowadza si nastpujce zmiany: 1. 1 uchway otrzymuje brzmienie:Ustala si nastpujce opaty, jako urzdowe ceny brutto, za usugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Sochaczew, a take na terenie gmin, z ktrymi Gmina Miasto Sochaczew podja wspdziaanie w zakresie wykonywania zada lokalnego transportu zbiorowego oraz zawara w tej sprawie stosowne porozumienia, obejmujce midzy innymi ustalenie cen urzdowych za usugi przewozowe gminnego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie takiego porozumienia: 1) a) bilet jednorazowy normalny- 2,80 zotych, b) bilet jednorazowy ulgowy- 1,40 zotych, c) bilet jednorazowy normalny zakupiony u kierowcy w autobusie- 3,40 zotych, d) bilet jednorazowy ulgowy zakupiony u kierowcy w autobusie- 2,00 zotych, 2) a) karnet normalny (uprawniajcy do 6-ciu przejazdw)- 14,00 zotych, b) karnet ulgowy (uprawniajcy do 6-ciu przejazdw)- 7,00 zotych, 3) a) bilet miesiczny normalny- 84,00 zoty, b) bilet miesiczny ulgowy- 42,00 zoty, 4) opata za przewz zwierzt- 2,80 zotych. 5) opata dodatkowa za: a) jazd bez wanego biletu (z wyjtkiem braku wpisu numeru wkadki przy bilecie miesicznym) - patna u kontrolera w momencie kontroli 100,00 zotych,

Id: EVPVA-NQZDU-UBDDO-XDRZA-PDGSV. Podpisany

Strona 1

- patna do siedmiu dni od daty kontroli 120,00 zotych, - patna po siedmiu dniach od daty kontroli 140,00 zotych, b) jazd bez wpisanego numeru wkadki przy bilecie miesicznym - normalnym 30,00 zotych, - ulgowym 15,00 zotych 6) oplata manipulacyjna za koszty zwizane z rozpatrzeniem odwoa od opaty dodatkowej 5,00 zotych 2. W 3 zapis 42% zastpuje si zapisem 50%. 3. Uyte w Uchwale we wszystkich przypadkach okrelenia: obywatele polscy oznaczaj jednoczenie obywateli pastw Unii Europejskiej i pastw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz obywateli pastw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 2. Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 3. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2011 r.

Przewodniczca Rady Miejskiej Jolanta Gonta

Id: EVPVA-NQZDU-UBDDO-XDRZA-PDGSV. Podpisany

Strona 2