You are on page 1of 6

UCHWAA Nr LXIX/2179/2009 RADY MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie przeksztacenia Samodzielnego Publicznego Zespou Zakadw Opieki Zdrowotnej SOLEC oraz Samodzielnego Zespou Publicznych Zakadw Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotw. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.1)) oraz art. 36, art. 43 ust. 1 w zw. z ust. 3, art. 53 ust. 1 i art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, z pn. zm.2)) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co nastpuje: 1.1. Przeksztaca si z dniem 1 stycznia 2010r. Samodzielny Publiczny Zesp Zakadw Opieki Zdrowotnej SOLEC, zwany dalej SPZZOZ SOLEC, poprzez wydzielenie z jego struktury jednostki organizacyjnej - Przychodni Specjalistycznej dla Kombatantw, z siedzib w Warszawie przy ul. Litewskiej 11/13, zwanej dalej Przychodni oraz zwizane z tym istotne ograniczenie rodzajw dziaalnoci i udzielanych wiadcze zdrowotnych w zakresie: 1) chorb wewntrznych; 2) kardiologii; 3) reumatologii; 4) laryngologii; 5) ortopedii i traumatologii narzdu ruchu; 6) urologii; 7) diagnostyki. 2. Z dniem wskazanym w ust. 1 przeksztaca si Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotw, zwany dalej SZPZLO Warszawa Mokotw, poprzez wczenie w jego struktury Przychodni. 3. Z dniem przeksztacenia, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, Przychodnia staje si jednostk organizacyjn SZPZLO Warszawa Mokotw. 2. SZPZLO Warszawa Mokotw zapewni dalsze, nieprzerwane udzielanie wiadcze zdrowotnych, o ktrych mowa w 1 ust. 1, realizowanych przez Przychodni bez istotnego ograniczenia ich dostpnoci, warunkw udzielania i jakoci. 3. Pozbawia si SPZZOZ SOLEC: 1) lokalu uytkowego pooonego na parterze budynku przy ul. Litewskiej 11/13 w Warszawie, w ktrym funkcjonuje Przychodnia, bdcego do dnia przeksztacenia w jego wadaniu; 2) mienia ruchomego wyrobw medycznych i innych rzeczy, wykorzystywanego przez Przychodni, okrelonego w zaczniku do uchway. 4. Wyposaa si SZPZLO Warszawa Mokotw w majtek m.st. Warszawy obejmujcy: 1) lokal uytkowy pooony na parterze budynku przy Litewskiej 11/13 w Warszawie, w ktrym funkcjonuje Przychodnia, na zasadzie nieodpatnego korzystania na czas nieoznaczony; 2) mienie ruchome - wyroby medyczne i inne rzeczy, wykorzystywane przez Przychodni, okrelone w zaczniku do uchway. 5. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi m.st. Warszawy. 6. Uchwaa podlega ogoszeniu na tablicach ogosze Urzdu m.st. Warszawy, SPZZOZ SOLEC, SZPZLO Warszawa Mokotw, na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 7. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.

2)

1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2007r. Nr 123, poz. 849 i Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100 i Nr 67, poz. 641.

Wiceprzewodniczca Rady m.st. Warszawy: Ligia Krajewska

Zacznik do uchway nr LXIX/2179/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. Wykaz mienia ruchomego wyrobw medycznych i innych rzeczy L.p. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Nazwa sprztu 2 Aparat "AMBU" Aparat do mierzenia cinienia zegarowe Aparat do mierzenia cinienia zegarowe Aparat do mierzenia cinienia elektroniczne Aparat do mierzenia cinienia elektroniczne Balon Politera Glukometry Glukometry Glukometry Haczyki uszne (laryngologiczne) Imada Kleszczyki rne Kleszczyki rne Kleszczyki rne Kleszczyki rne Kleszczyki rne Kleszczyki rne Kleszczyki rne Kleszczyki rne Kleszczyki rne Kleszczyki rne Kleszczyki rne Kozetka do EKG Kozetka lekarska Kozetka lekarska Kozetka lekarska Kozetka lekarska Kozetka lekarska Lampa bakteriobjcza typ VS 312 seria 20051021 Lampa bakteriobjcza statywowa VS 301 seria 20051239 Lampa bezcieniowa BH 132 nr.fabr.31 Lusterko krtaniowe opatka metalowa opatka metalowa Warto pocztkowa w zotych 3 160,00 95,23 95,23 171,20 171,20 85,60 130,00 130,01 160,50 30,43 25,68 32,52 32,56 44,08 44,09 40,44 40,45 31,62 31,61 32,12 32,13 21,00 1 102,10 390,00 390,00 373,43 400,00 400,00 374,50 481,50 1 299,00 14,98 8,77 8,81 Ilo 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 4 4 1 1 1 1 1 9 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 9 1

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

yeczka kostna Miska nerkowata Miska nerkowata Miska nerkowata Miska nerkowata Negatoskop L-110 nr.fabr.80067 Noyczki rne Noyczki rne Noyczki rne Noyczki rne Noyk do bony bbenkowej Parawan szpitalny Parawan szpitalny Parawan szpitalny Psety Psety Psety Psety Psety Psety Psety Psety Psety Psety Podest dwustopniowy Podest dwustopniowy Suchawki lekarskie Suchawki lekarskie Suchawki lekarskie Suchawki lekarskie Stanowisko do pob. krwi Stolik zabiegowy Stolik zabiegowy Stolik zabiegowy Stolik zabiegowy Stolik zabiegowy St opatrunkowy Strzykawka metalowa Janett Szafa lekarska Szafa lekarska Szafa lekarska Szafa lekarska Stojak do kroplwek Taboret Taboret Taboret Taboret Taboret Taboret Taboret

36,54 32,12 32,12 32,12 5,00 0,41 45,04 45,03 22,47 22,47 60,97 176,90 176,90 176,90 15,19 15,20 21,41 14,02 12,95 12,94 11,06 11,07 14,01 14,02 213,50 213,50 56,83 56,83 56,84 42,80 1,82 710,65 710,65 710,65 710,65 480,00 11,58 50,00 1 262,70 951,60 1 341,08 1 341,08 268,40 292,80 292,80 241,56 241,56 241,56 241,56 241,56

5 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

Trzonki do noy Waga lekarska typ WPT 150 nr.fabr.145120/05 Watotrzymacz Watotrzymacz Wziernik laryngologiczny Wziernik laryngologiczny Wziernik laryngologiczny Wziernik laryngologiczny Wziernik laryngologiczny Wziernik laryngologiczny Wziernik laryngologiczny Wziernik laryngologiczny Wziernik laryngologiczny Aparaty telefoniczne bezprzewodowe "PANASONIC" model KXTCD 200 PDB Biurko meblowe Biurko Biurko Biurko Biurko Biurko Choinka Czajnik elektryczny Czajnik elektryczny Drabina Fotel obrotowy Fotel obrotowy Fotel obrotowy Fotel obrotowy Fotel obrotowy Fotel obrotowy Ganica proszkowa GP-4X Ganica proszkowa GP-4X Hydrant wew. PN-EN 671-1 Krzeso Krzeso Krzeso Krzeso Krzeso Krzeso Kwietnik Kwietnik Lampki choinkowe Lodwko-zamraarka Elektrolux Lodwka Polar 125 Lustra Lustra Lustra Lustra Lustra

16,05 1 403,00 10,73 10,74 51,36 51,36 52,43 55,41 45,37 40,86 40,87 32,00 28,00 169,00 353,80 600,24 600,24 600,24 600,24 600,24 79,99 79,00 79,00 407,00 176,90 176,90 176,90 176,90 176,90 176,90 144,57 144,57 1 098,00 85,40 85,40 85,40 85,40 85,40 85,40 54,90 54,90 8,99 799,00 8,50 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00

6 1 2 1 2 5 4 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 12 2 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

Lustra Lustra Lustra Lustra Lustra Lustra Lustra Konsola recepcyjna (Biurka 2 plus nadstawki 2 plus naroniki) Piec gazowy Termet typ 617-30-62-50 Piec gazowy Termet typ 617-30-62-50 Grzejnik olejowy Remington REM 2311 EL Rega metalowy Rega metalowy Rega metalowy Stolik Stolik okrgy Stolik okrgy Szafka kuchenna Szafka kuchenna Szafka pod zlewozmywak z blatem Szafka pod zlewozmywak z blatem Szafka pod zlewozmywak z blatem Szafka pod zlewozmywak z blatem Szafka wiszca Szafka wiszca Szafka biblioteczna Szafa kartoteczna Szafa kartoteczna Szafa ubraniowa Szafa biurowa Szafa ubraniowa drzwi suwane Taboret kuchenny Taboret kuchenny Taboret kuchenny Wieszak ubraniowy Wieszak ubraniowy Wieszak ubraniowy Wzek do mycia podg roleta roleta roleta roleta roleta roleta roleta roleta roleta zasona zasona zasona

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 97,99 4 381,02 1,07 1 000,00 189,00 88,94 98,86 98,86 366,00 341,60 341,60 173,25 173,25 717,42 717,42 998,02 741,82 341,60 341,60 427,00 1 849,52 1 179,74 300,01 299,99 1 464,00 67,10 67,10 67,10 195,20 195,20 195,20 286,50 139,08 139,08 139,08 139,08 139,08 139,08 139,08 139,08 139,08 299,83 299,83 299,83

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

184 185 186 187 188 189 190 191 192

zasona zasona zasona rczniki cierki Aparat ekg aspel nr fabr. SN 327/05 Lampa zabiegowa BHS-175 nr.fabr.20050850 Lampa Clara-lusterka Heine Germany Zgrzewarka do opakowa do sterylizacji TYP ZFR-25 nr fabr.03/003 193 zestaw komputerowy plus urzdzenie wielofunkcyjne nr fabr. 02135992 Razem

299,83 299,83 299,85 3 498,90 3 498,90 2 790,13 1 941,06 6 031,19 50 181,31

1 1 1 10 3 1 1 1 1 1