You are on page 1of 1

UCHWAA Nr XXVII/161/2009 RADY GMINY W WIENIAWIE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnie w podatku od rodkw transportowych. Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.) Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co nastpuje: 1. Zwalnia si z podatku od rodkw transportowych rodki transportowe na potrzeby ochrony przeciwpoarowej oraz ratownicze. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010r. Przewodniczcy Rady Gminy: Zbigniew Adamczyk

Related Interests