You are on page 1of 1

Undang - Undang Kenduri Kepareng matur dumateng ngarsanipun Bapak .

Sakderengipun mbok bilih wonten kalepatan saha kekirangan anggen kula matur kulo nyuwun pangapunten. Sepindah sowan kula ing mriki badhe silaturahmi kaliyan Bapak . sakaluarga. Ingkang kaping kalih sowan kula ing mriki dipun utus panjenenganipun Bapak .. bilih Bapak . mangke badha Isya kasuwun lenggah kenduri / tahlilan wonten dalemenipun Bapak . Cekap semanten atur kula lan kula badhe nyuwun pamit. Matur nuwun.