You are on page 1of 1

INFORMACJA

STAROSTY MIŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2009 r.

o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowy Konik i Stary Konik gm. Halinów oraz uzupełnienia ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych jednostki ewidencyjnej Halinów – obszar wiejski, z wyłączeniem obrębów: Hipolitów i Okuniew, pow. miński.

Na podstawie art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Nowy Konik i Stary Konik gm. Halinów oraz uzupełnienia ewi- dencji budynków i lokali wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych jed- nostki ewidencyjnej Halinów – obszar wiejski, z wyłączeniem obrębów: Hipolitów i Okuniew, pow. miński, opracowany przez Konsorcjum firm: ProGIS s.c. Anna Janicka, Tomasz Walentynowicz ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko i Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI s.c. M. Brzostowski, J.Nowacki ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym jednostki ewidencyjnej Halinów – obszar wiejski, z wyłączeniem obrę- bów: Hipolitów i Okuniew, pow. miński, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty zgłoszone po tym terminie, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta:

Antoni J. Tarczyński