You are on page 1of 1

UCHWAA Nr XXIX/234/2008 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 29 padziernika 2008 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zmianami) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co nastpuje: 1. Wprowadza si zmiany w Planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska na 2008 rok stanowicym zacznik nr 1 do uchway. 2. Wykonanie uchway zleca si Burmistrzowi Zwolenia. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego. Przewodniczcy Rady Miejskiej: Mateusz Sabut

Zacznik nr 1 do uchway nr XXIX/234/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 padziernika 2008r. Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w zotych
Lp. I. II. 1. 2. 3. III. 1. Wydatki Wydatki biece 4210-zakup materiaw i wyposaenia w tym na edukacj ekologiczn - zakup nagrd dla laureatw konkursu przyjazne rodowisko 2. 4300-zakup usug pozostaych Wydatki majtkowe 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych- sfinansowanie koncepcji kanalizacji dla gminy Zwole Stan rodkw obrotowych na koniec roku 30 000 0 74 000 1 000 1 000 139 000 65 000 35 000 4 000 4 000 4 000 4 000 143 000 69 000 39 000 4 000 30 000 0 74 000 1 000 Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 0690-wpywy i rnych opat Plan na 2008 rok 70 000 70 000 70 000 4 000 4 000 Zmiana Plan na 2008 rok po zmianach 70 000 74 000 74 000

IV.

Przewodniczcy Rady: Mateusz Sabut