You are on page 1of 1

ZARZDZENIE Nr 13/2010 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 19 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia miesicznego kosztu utrzymania dziecka w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowodworskiego. Na podstawie art. 86 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z pn. zm.) zarzdzam, co nastpuje: 1. Ustalam redni koszt utrzymania dziecka w placwkach opiekuczo - wychowawczych prowadzonych na terenie Powiatu Nowodworskiego w wysokoci okrelonej w zaczniku do niniejszego zarzdzenia. 2. Zarzdzenie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie od nastpnego miesica przypadajcego po miesicu, w ktrym zarzdzenie zostao opublikowane w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Starosta: mgr Krzysztof Kapusta

Zacznik do zarzdzenia nr 13/2010 Starosty Nowodworskiego z dnia 19 lutego 2010r. redni miesiczny koszt utrzymania dziecka w placwce opiekuczo-wychowawczej: Lp. Nazwa i adres placwki opiekuczo - wychowawczej redni miesiczny koszt utrzymania dziecka w placwce opiekuczo wychowawczej w 2010 roku 1 803,26z 1 832,26z Starosta: mgr Krzysztof Kapusta

1. Rodzinny Dom Dziecka Gusk 13, 05-155 Leoncin 2. Rodzinny Dom Dziecka Cegielnia Kosewo 8, 05-180 Pomiechwek

Related Interests