You are on page 1of 25

UCHWAA Nr 432/2008 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budecie miasta Radomia na 2008 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art.3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 art. 4 ust. 1 pkt 1a, b, c, d, 2 a, f 4, 9, 12 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, 3, 8, 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z pn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: Paragraf 1 Zwiksza si plan dochodw o kwot 19 934 553,Zadania wasne gminy Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 597 000,- /UM/ZN/ Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami w kwocie 597 000,Paragraf 0470 - Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci w kwocie 4 000,Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych umw o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina w kwocie 158 000,Paragraf 0770 - Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci w kwocie 200 000,Paragraf 0920 - Pozostae odsetki w kwocie 200 000,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 35 000,Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej w kwocie 11 000 000,- /BPI/ Rozdzia 75621 - Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w kwocie 11 000 000,Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osb fizycznych w kwocie 11 000 000,Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej w kwocie 4 984 920,- /UM/BP/ Rozdzia 75615 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 003 720,Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomoci w kwocie 1 049 000,Paragraf 0340 - Podatek od rodkw transportowych w kwocie 1 300 000,Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat w kwocie 654 720,Rozdzia 75616 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych w kwocie 1 091 200,Paragraf 0320 - Podatek rolny w kwocie 1 091 200,Rozdzia 75618 - Wpywy z innych opat stanowicych dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 890 000,Paragraf 0410 - Wpywy z opaty skarbowej w kwocie 890 000,Dzia 758 - Rne rozliczenia w kwocie 3 450,- /BPI/ Rozdzia 75801 - Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego w kwocie 3 450,Paragraf 2920 - Subwencje oglne z budetu pastwa w kwocie 3 450,-

Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 73 573,- /EDU/ Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe w kwocie 930,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 930,Rozdzia 80104 - Przedszkola w kwocie 70 655,Paragraf 0830 - Wpywy z usug w kwocie 70 575,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 80,Rozdzia 80110 - Gimnazja w kwocie 1 988,Paragraf 0690 - Wpywy z rnych opat w kwocie 290,Paragraf 0870 - Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych, w kwocie 1 530,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 168,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 46 570,- /MOPS/ Rozdzia 85212 - wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego w kwocie 27 250,Paragraf 0920 - Pozostae odsetki w kwocie 2 000,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 25 250,Rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 9 000,Paragraf 0690 - Wpywy z rnych opat w kwocie 5 500,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 3 500,Rozdzia 85219 - Orodki pomocy spoecznej w kwocie 10 320,Paragraf 0690 - Wpywy z rnych opat w kwocie 780,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 9 540,Zadania wasne powiatu Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej w kwocie 3 000 000,- /BPI/ Rozdzia 75622 - Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w kwocie 3 000 000,Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osb fizycznych w kwocie 3 000 000,Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 65 494,- /BPI/ Rozdzia 80195 - Pozostaa dziaalno w kwocie 65 494,Paragraf 2707 - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde w kwocie 65 494,Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 33 977,- /EDU/ Rozdzia 80120 - Licea oglnoksztacce w kwocie 1 319,Paragraf 0690 - Wpywy z rnych opat w kwocie 1 009,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 310,Rozdzia 80130 - Szkoy zawodowe w kwocie 850,Paragraf 0690 - Wpywy z rnych opat w kwocie 600,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 250,Rozdzia 80132 - Szkoy artystyczne w kwocie 2 250,Paragraf 0870 - Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych, w kwocie 2 250,-

Rozdzia 80140 - Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego w kwocie 103,Paragraf 0870 - Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych, w kwocie 22,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 81,Rozdzia 80195 - Pozostaa dziaalno w kwocie 29 455,Paragraf 0920 - Pozostae odsetki w kwocie 100,Paragraf 0977 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 29 355,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 1 890,- /DPS/ Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej w kwocie 1 890,Paragraf 0830 - Wpywy z usug w kwocie 1 700,Paragraf 0870 - Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych, w kwocie 190,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 67 400,- /DWW/ Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej w kwocie 67 400,Paragraf 0830 - Wpywy z usug w kwocie 67 000,Paragraf 0870 - Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych, w kwocie 400,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 32 000,- /MOPS/ Rozdzia 85201 - Placwki opiekuczo-wychowawcze w kwocie 1 400,Paragraf 0680 - wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci w placwkach opiekuczowychowawczych. w kwocie 400,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 1 000,Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej w kwocie 30 000,Paragraf 0690 - Wpywy z rnych opat w kwocie 29 000,Paragraf 0920 - Pozostae odsetki w kwocie 1 000,Rozdzia 85204 - Rodziny zastpcze w kwocie 600,Paragraf 0680 - wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci w placwkach opiekuczowychowawczych. w kwocie 400,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 200,Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, w kwocie 21 579,- /MOPS/ Rozdzia 85324 - Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w kwocie 21 579,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 21 579,Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 700,- /EDU/ Rozdzia 85407 - Placwki wychowania pozaszkolnego w kwocie 6 700,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 6 700,Zwiksza si plan wydatkw o kwot 167 001,Zadania wasne gminy Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo w kwocie 16 500,- /UM/BP/ Rozdzia 01030 - Izby Rolnicze w kwocie 16 500,Paragraf 2850 - Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego w kwocie 16 500,Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej w kwocie 20 367,- /UM/BP/ Rozdzia 75647 - Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych w kwocie 20 367,-

Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 20 367,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 27 750,- /BPI/ Rozdzia 85212 - wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego w kwocie 27 250,Paragraf 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci w kwocie 27 250,Rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 500,Paragraf 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci w kwocie 500,Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, w kwocie 35 000,- /ZOZ/ Rozdzia 85305 - obki w kwocie 35 000,Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 9 000,Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 26 000,Zadanie pn.: Zakup zestawu mebli kuchennych dla obka" w kwocie 26 000,Zadania wasne powiatu Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 65 494,- /EDUIII/ Rozdzia 80195 - Pozostaa dziaalno w kwocie 65 494,Paragraf 4217 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 4 000,Paragraf 4307 - Zakup usug pozostaych w kwocie 6 000,Paragraf 4427 - Podre subowe zagraniczne w kwocie 51 494,Paragraf 4437 - Rne opaty i skadki w kwocie 4 000,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 1 890,- /DPS/ Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej w kwocie 1 890,Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 1 890,Zadanie pn.: Zakup lasera ze skanerem" w kwocie 1 890,Paragraf 2 Zmniejsza si plan dochodw o kwot 5 240 708,Zadania wasne gminy Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4 174 000,- /UM/ZN/ Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami w kwocie 4 174 000,Paragraf 0770 - Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci w kwocie 4 174 000,Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej w kwocie 800 904,- /BPI/ Rozdzia 75615 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 434 477,Paragraf 2680 - Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych w kwocie 434 477,Rozdzia 75616 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych w kwocie 366 427,Paragraf 2680 - Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych w kwocie 366 427,Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej w kwocie 231 704,- /UM/BP/

Rozdzia 75615 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 044,Paragraf 0320 - Podatek rolny w kwocie 1 044,Rozdzia 75616 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych w kwocie 230 660,Paragraf 0340 - Podatek od rodkw transportowych w kwocie 230 660,Zadania wasne powiatu Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 34 100,- /DWW/ Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej w kwocie 34 100,Paragraf 0970 - Wpywy z rnych dochodw w kwocie 34 100,Zmniejsza si plan wydatkw o kwot 2 068 847,Zadania wasne gminy Dzia 750-Administracja publiczna w kwocie 381 141,- /UM/ Rozdzia 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego w kwocie 231 141,Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 20 000,- /UM/PS/ Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 199 640,- /PS w kwocie 186.940,-; BS w kwocie 12 700,-/ Paragraf 4380 - Zakup usug obejmujcych tumaczenia w kwocie 1 000,- /UM/PS/ Paragraf 4390 - Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 300,- /UM/PS/ Paragraf 4430 - Rne opaty i skadki w kwocie 5 201,- /UM/PS/ Rozdzia 75095 - Pozostaa dziaalno w kwocie 150 000,Paragraf 4390 - Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150 000,-/UM/PS/ Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa w kwocie 4 000,-/UM/BZK/ Rozdzia 75414 - Obrona cywilna w kwocie 4 000,Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 4 000,Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 160 000,- /UM/ln/ Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe w kwocie 100 000,Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 100 000,Zadanie pn.: Termomodernizacja budynku PSP nr 18 ul. Ofiar Firleja oraz rozbudowa szkoy" w kwocie 100 000,- /Zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway/ Rozdzia 80104 - Przedszkola w kwocie 60 000,Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 60 000,Zadanie pn.: Budowa budynku PP nr 22 ul. Ofiar Firleja" w kwocie 60.000,- /Zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway/ Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w kwocie 1 500,- /UM/OSR/ Rozdzia 90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wd w kwocie 1 500,Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 1 500,Dzia 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000,- /UM/K/ Rozdzia 92195 - Pozostaa dziaalno w kwocie 10 000,Paragraf 3250 - Stypendia rne w kwocie 10 000,Dzia 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 440 000,- /UM/ln/ Rozdzia 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 440 000,Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 440 000,-

Zadanie pn.: Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza - Moje Boisko Orlik 2012" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Powstacw lskich 4 w Radomiu" w kwocie 440.000,/Zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway/ Zadania wasne powiatu Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo w kwocie 4 000,- /UM/OR/ Rozdzia 01095 - Pozostaa dziaalno w kwocie 4 000,Paragraf 4610 - Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,Dzia 750-Administracja publiczna w kwocie 2 000,- /UM/BO/ Rozdzia 75020 - Starostwa powiatowe w kwocie 2 000,Paragraf 4410 - Podre subowe krajowe w kwocie 2 000,Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 118 000,- /UM/In/ Rozdzia 80130 - Szkoy zawodowe w kwocie 118 000,Paragraf 4270 - Zakup usug remontowych w kwocie 118 000,Zadanie pn.: Rozbirka budynku garbarni przy Zespole Szk Zawodowych ul. niadeckich" w kwocie 118.000,- /Zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway/ Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 120 922,- /DPL/ Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej w kwocie 120 922,Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 42 000,Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 24 200,Paragraf 4270 - Zakup usug remontowych w kwocie 40 000,Paragraf 4370 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2 380,Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 12 342,Zadanie pn.: Zakup samochodu BUS dla osb niepenosprawnych dziewicioosobowego" w kwocie 12.342,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 99 800,- /DPS/ Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej w kwocie 99 800,Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 99 800,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 253 956,- /DSS/ Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej w kwocie 253 956,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 85 300,Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 13 170,Paragraf 4120 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 2 090,Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 54 510,Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 67 900,Paragraf 4270 - Zakup usug remontowych w kwocie 680,Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 23 000,Paragraf 4410 - Podre subowe krajowe w kwocie 300,Paragraf 4430 - Rne opaty i skadki w kwocie 7 006,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 387 979,- /DWW/ Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej w kwocie 387 979,Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 387 979,-

Zadanie pn.: Kontynuacja termomodernizacji w pawilonach A i D, pralnia i kuchnia E i F" w kwocie 387 979,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 8 000,- /RDD1/ Rozdzia 85201 - Placwki opiekuczo-wychowawcze w kwocie 8 000,Paragraf 3110 - wiadczenia spoeczne w kwocie 8 000,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 14 700,- /RDD10/ Rozdzia 85201 - Placwki opiekuczo-wychowawcze w kwocie 14 700,Paragraf 3110 - wiadczenia spoeczne w kwocie 2 300,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 7 000,Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 1 900,Paragraf 4270 - Zakup usug remontowych w kwocie 2 000,Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomoci w kwocie 300,Paragraf 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji w kwocie 1 200Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 8 819,- /RDD5/ Rozdzia 85201 - Placwki opiekuczo-wychowawcze w kwocie 8 819,Paragraf 4230 - Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych w kwocie 2 000,Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 500,Paragraf 4270 - Zakup usug remontowych w kwocie 950,Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 3 000,Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomoci w kwocie 100,Paragraf 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji w kwocie 1 269Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 6 300,- /RDD6/ Rozdzia 85201 - Placwki opiekuczo-wychowawcze w kwocie 6 300,Paragraf 3110 - wiadczenia spoeczne w kwocie 6 300,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 14 600,- /RDD7/ Rozdzia 85201 - Placwki opiekuczo-wychowawcze w kwocie 14 600,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 8 500,Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 2 400,Paragraf 4270 - Zakup usug remontowych w kwocie 3 000,Paragraf 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji w kwocie 700,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 13 000,- /RDD8/ Rozdzia 85201 - Placwki opiekuczo-wychowawcze w kwocie 13 000,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 8 000,Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 2 400,Paragraf 4270 - Zakup usug remontowych w kwocie 2 000,Paragraf 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji w kwocie 600Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 12 160,- /RDD9/ Rozdzia 85201 - Placwki opiekuczo-wychowawcze w kwocie 12 160,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 7 500,Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 1 500,Paragraf 4230 - Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych. w kwocie 360,-

Paragraf 4270 - Zakup usug remontowych w kwocie 1 300,Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 1 500,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 7 970,- /UM/ZS/ Rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno w kwocie 7 970,Paragraf 2810 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 7 970,Paragraf 3 Dokonuje si przesunicia dochodw midzy dziaami klasyfikacji budetowej: Zadania powierzone gminie przez administracj samorzdow Z Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, w kwocie 1 377 975,- /BPI/ Rozdzia 85395 - Pozostaa dziaalno w kwocie 1 377 975,Paragraf 2888 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadanie biece realizowane na podstawie porozumie i umw w kwocie 1 377 975,Do Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 1 377 975,- /BPI/ Rozdzia 85219 - Orodki pomocy spoecznej w kwocie 1 377 975,Paragraf 2008 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej, w kwocie 1 284 662,Paragraf 2009 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej, w kwocie 68 011,Paragraf 6208 - Dotacje rozwojowe, w kwocie 24 030,Paragraf 6209 - Dotacje rozwojowe, w kwocie 1 272,Zadania powierzone powiatowi przez administracj samorzdow Z Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, w kwocie 802 925,- /BPI/ Rozdzia 85395 - Pozostaa dziaalno w kwocie 802 925,Paragraf 2888 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadanie biece realizowane na podstawie porozumie i umw w kwocie 802 925,Do Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 802 925,- /BPI/ Rozdzia 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 802 925,Paragraf 2008 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej, w kwocie 752 865,Paragraf 2009 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej, w kwocie 39 857,Paragraf 6208 - Dotacje rozwojowe, w kwocie 9 690,Paragraf 6209 - Dotacje rozwojowe, w kwocie 513,Dokonuje si przesunicia wydatkw midzy dziaami klasyfikacji budetowej: Zadania powierzone gminie przez administracj samorzdow Z Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, w kwocie 1 539 637,-/MOPS/ Rozdzia 85395 - Pozostaa dziaalno w kwocie 1 539 637,-

Paragraf 3118 - wiadczenia spoeczne w kwocie 20 000,Paragraf 3119 - wiadczenia spoeczne w kwocie 109 620,Paragraf 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 199 187,Paragraf 4118 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 77 681,Paragraf 4119 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 320,Paragraf 4128 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 14 641,Paragraf 4129 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 30,Paragraf 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 260 000,Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 2 000,Paragraf 4218 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 135 501,Paragraf 4219 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 10 307,Paragraf 4268 - Zakup energii w kwocie 19 680,Paragraf 4288 - Zakup usug zdrowotnych w kwocie 8 000,Paragraf 4308 - Zakup usug pozostaych w kwocie 611 234,Paragraf 4309 - Zakup usug pozostaych w kwocie 30 685,Paragraf 4358 - Zakup usug dostpu do sieci Internet w kwocie 395,Paragraf 4368 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej w kwocie 700,Paragraf 4378 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 12 248,Paragraf 4408 - Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe, w kwocie 7 896,Paragraf 4418 - Podre subowe krajowe w kwocie 5 000,Paragraf 4438 - Rne opaty i skadki w kwocie 1 812,Paragraf 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 4 000,Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 8 700,Do Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 1 539 637,- /MOPS/ Rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 81 900,Paragraf 3119 - wiadczenia spoeczne w kwocie 81 900,Rozdzia 85219 - Orodki pomocy spoecznej w kwocie 1 430 017,Paragraf 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 178 643,Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 16 522,Paragraf 4118 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 36 554,Paragraf 4119 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 3 036,Paragraf 4128 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 5 633,Paragraf 4129 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 389,Paragraf 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 140 603,Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 7 447,Paragraf 4218 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 45 542,Paragraf 4219 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 17 216,Paragraf 4268 - Zakup energii w kwocie 18 690,-

Paragraf 4269 - Zakup energii w kwocie 990,Paragraf 4288 - Zakup usug zdrowotnych w kwocie 2 920,Paragraf 4289 - Zakup usug zdrowotnych w kwocie 155,Paragraf 4308 - Zakup usug pozostaych w kwocie 835 906,Paragraf 4309 - Zakup usug pozostaych w kwocie 73 230,Paragraf 4368 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej w kwocie 665,Paragraf 4369 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej w kwocie 35,Paragraf 4378 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 12 007,Paragraf 4379 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 636,Paragraf 4408 - Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe, w kwocie 7 499,Paragraf 4409 - Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe, w kwocie 397,Paragraf 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 24 030,Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 1 272,Rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno w kwocie 27 720,Paragraf 3119 - wiadczenia spoeczne w kwocie 27 720,Zadania wasne gminy Z Dzia 600 - Transport i czno w kwocie 196 465,- /UM/ZN/ Rozdzia 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 196 465,Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 196 465,Zadanie pn.: Budowa ul. Mariackiej" w kwocie 96 465,Zadanie pn.: Budowa ul. Dbowej" w kwocie 100 000,Dzia 630 - Turystyka w kwocie 12 330,- /UM/EST/ Rozdzia 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 12 330,Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 12 330,Dzia 710 - Dziaalno usugowa w kwocie 5 000,- /UM/AR/ Rozdzia 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 000,Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 5 000,Dzia 750 -Administracja publiczna w kwocie 9 967,- /UM/Kd/ Rozdzia 75023 - Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 9 967,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 9 967,Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa w kwocie 1 300,- /UM/SM/ Rozdzia 75416 - Stra Miejska w kwocie 1 300,Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 1 300,Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 1 942,- /EDU/ Rozdzia 80104 - Przedszkola w kwocie 1 942,Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 1 942,Do Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 196 465,- /UM/ZN/

Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami w kwocie 196 465,Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 196 465,Zadanie pn.: Nabycie nieruchomoci do zasobu" w kwocie 196.465,Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5 000,- /ZUK/ Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami w kwocie 5 000,Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 5 000,Dzia 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 300,- /UM/KP/ Rozdzia 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego w kwocie 1 300, Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 1 300,Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w kwocie 11 909,- /ZUK/ Rozdzia 90095 - Pozostaa dziaalno w kwocie 11 909,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 1 0767,Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 126,Paragraf 4120 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 20,Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 996,Dzia 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 12 330,- /MOSIR/ Rozdzia 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 12 330,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 12 330,Zadania powierzone powiatowi przez administracj samorzdow Z Dzia 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej, w kwocie 897 123,-/MOPS/ Rozdzia 85395 - Pozostaa dziaalno w kwocie 897 123,Paragraf 3118 - wiadczenia spoeczne w kwocie 590,Paragraf 3119 - wiadczenia spoeczne w kwocie 93 385,Paragraf 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 93 743,Paragraf 4118 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 14 606,Paragraf 4128 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 2 297,Paragraf 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 104 680,Paragraf 4218 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 17 076,Paragraf 4268 - Zakup energii w kwocie 11 458,Paragraf 4308 - Zakup usug pozostaych w kwocie 535 259,Paragraf 4309 - Zakup usug pozostaych w kwocie 714,Paragraf 4358 - Zakup usug dostpu do sieci Internet w kwocie 230,Paragraf 4368 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej w kwocie 700,Paragraf 4378 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 7 131,Paragraf 4408 - Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe, w kwocie 4 600,Paragraf 4419 - Podre subowe kraj owe w kwocie 99,Paragraf 4438 Rne opaty i skadki w kwocie 1 055,Paragraf 4758 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji w kwocie 800,Paragraf 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 8 700,-

Do Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 897 123,- /MOPS/ Rozdzia 85201 - Placwki opiekuczo-wychowawcze w kwocie 8 400,Paragraf 3119 - wiadczenia spoeczne w kwocie 8 400,Rozdzia 85204 - Rodziny zastpcze w kwocie 84 985,Paragraf 3119 - wiadczenia spoeczne w kwocie 84 985,Rozdzia 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 803 738,Paragraf 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 89 031,Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 4 713,Paragraf 4118 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 13 873,Paragraf 4119 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 734,Paragraf 4128 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 2 182,Paragraf 4129 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 116,Paragraf 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 103 539,Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 5 481,Paragraf 4218 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 14 413,Paragraf 4219 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 763,Paragraf 4268 - Zakup energii w kwocie 10 882,Paragraf 4269 - Zakup energii w kwocie 576,Paragraf 4308 - Zakup usug pozostaych w kwocie 506 921,Paragraf 4309 - Zakup usug pozostaych w kwocie 27 650,Paragraf 4368 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej w kwocie 665,Paragraf 4369 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej w kwocie 35,Paragraf 4378 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 6 991,Paragraf 4379 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie - 370,Paragraf 4408 - Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe, w kwocie 4 369,Paragraf 4409 - Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe, w kwocie 231,Paragraf 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 9 690,Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 513,Zadania wasne powiatu Z Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 31 500,- /EDU/ Rozdzia 80130 - Szkoy zawodowe w kwocie 31 500,Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze w kwocie 10 000,Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 1 500,Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000,Do Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 31 500,- /EDU/ Rozdzia 85403 - Specjalne orodki szkolno-wychowawcze w kwocie 24 500,-

Paragraf 4220 - Zakup rodkw ywnoci w kwocie 11 500,Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 13 000,Rozdzia 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w kwocie 3 000,Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 000,Rozdzia 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 4 000,Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 4 000,Przesunicia midzy zadaniami Z Dzia 600 - Transport i czno w kwocie 118 450,- /UM/ZN/ Zadania wasne powiatu Rozdzia 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) w kwocie 118 450,Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 118 450,Zadanie pn.: Budowa ul. Kozienickiej" w kwocie 118.450,Do Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 118 450,- /UM/ZN/ Zadania wasne gminy Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami w kwocie 118 450,Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 118 450,Zadanie pn.: Nabycie nieruchomoci do zasobu" w kwocie 118.450,Przesunicia midzy zadaniami Z Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 30 000,- /EDU/ Zadania wasne powiatu Rozdzia 80120 - Licea oglnoksztacce w kwocie 15 000,Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 15 000,Rozdzia 80130 - Szkoy zawodowe w kwocie 15 000,Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 15 000,Do Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 30 000,- /EDU/ Zadania wasne gminy Rozdzia 85415 - Pomoc materialna dla uczniw w kwocie 30 000,Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 4 750,Paragraf 4120 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 620,Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 24 630,Z Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 2 530,- /UM/ZS/ Zadania wasne powiatu Rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno w kwocie 2 530,Paragraf 2810 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2 530,-

Do Dzia 750 - Administracja publiczna w kwocie 2 530,Zadania wasne gminy Rozdzia 75023 - Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 500,/UM/ZS/ Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 1 500,Rozdzia 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego w kwocie 1 030,- /UM/KP/ Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 1 030,Z Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 191 000,- /EDU/ Zadania wasne powiatu Rozdzia 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w kwocie 24 000,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 17 000,Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 6 000,Paragraf 4120 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,Rozdzia 85407 - Placwki wychowania pozaszkolnego w kwocie 156 000,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 129 000,Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 27 000,Rozdzia 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 11 000,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 11 000,Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 631,- /UM/EST/ Zadania wasne powiatu Rozdzia 85419 - Orodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 1 631,Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty w kwocie 1 631,Do Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 192 631,- /EDU/ Zadania wasne gminy Rozdzia 80103 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych w kwocie 11 631,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 11 631,Rozdzia 80110 - Gimnazja w kwocie 156 000,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 156 000,Rozdzia 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 25 000,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 25 000,Paragraf 4 Dokonuje si przesunicia wydatkw midzy rozdziaami klasyfikacji budetowej: Zadania wasne gminy Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 89 700,Z Rozdzia 80113 - Dowoenie uczniw do szk w kwocie 61 700,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 61 700,Rozdzia 80148 - Stowki szkolne w kwocie 28 000,- /EDU/ Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 28 000,Do Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe w kwocie 30 246,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 30 246,Rozdzia 80103 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych w kwocie 31 369,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 31 369,Rozdzia 80104 - Przedszkola w kwocie 25 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 25 000,Rozdzia 80110 - Gimnazja w kwocie 3 085,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 3 085,Zadania wasne powiatu Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 82 000,Z Rozdzia 80130 - Szkoy zawodowe w kwocie 82 000,- /UM/EST/ Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty w kwocie 82 000,Do Rozdzia 80102 - Szkoy podstawowe specjalne w kwocie 37 000,- /UM/EST/ Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty w kwocie 37 000,Rozdzia 80105 - Przedszkola specjalne, w kwocie 45 000,- /UM/EST/ Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty w kwocie 45 000,Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 4 078,Z Rozdzia 85204 - Rodziny zastpcze w kwocie 4 078,- /MOPS/ Paragraf 3110 - wiadczenia spoeczne w kwocie 4 078,Do Rozdzia 85201 - Placwki opiekuczo-wychowawcze w kwocie 4 078,- /RDD12/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 3 440,Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 553,Paragraf 4120 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 85,Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9 600,Z Rozdzia 85403 - Specjalne orodki szkolno-wychowawcze w kwocie 9 600,- /EDU/ Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze w kwocie 9 600,Do Rozdzia 85417 - Szkolne schroniska modzieowe w kwocie 9 600,- /EDU/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 9 600,-

Zadanie pn.: Zakup pralnicy w Szkolnym Schronisku Modzieowym" w kwocie 9.600,Przesunicia midzy zadaniami Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 84 000,Z Zadania wasne powiatu /UM/EST/ Rozdzia 80120 - Licea oglnoksztacce w kwocie 15 000,Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty w kwocie 15 000,Rozdzia 80130 - Szkoy zawodowe w kwocie 69 000,Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty w kwocie 69 000,Do Zadania wasne gminy /EDU/ Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe w kwocie 69 000,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 69 000,Rozdzia 80103 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych w kwocie 15 000,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 15 000,Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 369,Z Zadania wasne powiatu /UM/EST/ Rozdzia 85419 - Orodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 3 369,Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty w kwocie 3 369,Do Zadania wasne gminy /EDU/ Rozdzia 85401 - wietlice szkolne w kwocie 3 369,Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze w kwocie 1 750,Paragraf 4440 - Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 1 619,Paragraf 5 Dokonuje si przesunicia wydatkw midzy paragrafami klasyfikacji budetowej: Zadania wasne gminy Dzia 600 - Transport i czno w kwocie 15 800,Rozdzia 60095 - Pozostaa dziaalno w kwocie 15 800,Z Paragraf 4700 - Szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej w kwocie 15 800,/MZDIK/ Do Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 800,- /MZDIK/ Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 850,Rozdzia 70004 - Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 10 850,Z Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 10 850,- /MZL/

Do Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 10 850,- /MZL/ Zadanie pn.: Budowa przycza ciepowniczego ul. Szwarlikowska 19-1 etap" w kwocie 10.850,Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 909 449,Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe w kwocie 250 754,Z Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze w kwocie 1 750,- /EDU/ Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 223 000,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podre subowe krajowe w kwocie 1 004,- /EDU/ Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty w kwocie 25 000,- /UM/EST/ Do Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 250 754,- /EDU/ Rozdzia 80104 - Przedszkola w kwocie 277 260,Z Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 1 600,- /EDU/ Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 44 660,- /EDU/ Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty w kwocie 231 000,- /UM/EST/ Do Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 232 600,- /EDU/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 44 660,- /EDU/ Zadanie pn.: Zakup elementw wchodzcych w skad placw zabaw" w kwocie 44.600,Rozdzia 80110 - Gimnazja w kwocie 375 615,Z Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 164 000,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w kwocie 615,- /EDU/ Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty w kwocie 211 000,-/UM/EST/ Do Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 375 615,- /EDU/ Rozdzia 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5 820,Z Paragraf 4300 - Zakup usug pozostaych w kwocie 370,- /EDU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej w kwocie 5 450,/EDU/ Do Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 4 990,- /EDU/ Paragraf 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne w kwocie 710,- /EDU/ Paragraf 4120 - Skadki na Fundusz Pracy w kwocie 120,- /EDU/ Dzia 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 71 004,Rozdzia 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi w kwocie 71 004,-

Z Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych w kwocie 11 000,- /UM/ZS/ Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 004,- /UM/ZS/ Do Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 16 000,- /MOSIR/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 14 000,- /MOSIR/ Zadanie pn.: Zakup rowerw wodnych" w kwocie 14.000,Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 30 004,- /UM/ZS/ Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych w kwocie 11 000,- /UM/ZS/ Zadania wasne powiatu Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa w kwocie 44 826,Rozdzia 75411 - Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej w kwocie 44 826,Z Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 44 826,- /SP/ Dofinansowanie zakupu samochodw poarniczych i sprztu poarniczego dla Pastwowej Stray Poarnej" w kwocie 44.826,Do Paragraf 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 44 826,- /SP/ Dzia 852 - Pomoc spoeczna w kwocie 5 085,Rozdzia 85202 - Domy pomocy spoecznej w kwocie 5 085,Z Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze w kwocie 1 600,- /DPS/ Paragraf 4350 - Zakup usug dostpu do sieci Internet w kwocie 210,- /DPS/ Paragraf 4370 - Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 575,/DPS/ Paragraf 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji w kwocie 2 700,- /DPS/ Do Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 5 085,- /DPS/ Zadanie pn.: Zakup lasera ze skanerem" w kwocie 5 085,Paragraf 6 Dokonuje si rozdysponowania rezerwy celowej Zadania wasne gminy Z Dzia 758 - Rne rozliczenia w kwocie 74 000,- /UM/BP/ Rozdzia 75818 - Rezerwy oglne i celowe w kwocie 74 000,Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 74 000,Do Dzia 801 - Owiata i wychowanie w kwocie 74 000,- /EDU/ Rozdzia 80103 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych w kwocie 74 000,Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikw w kwocie 74 000,-

Paragraf 7 Dokonuje si przesunicia planu wydatkw midzy zadaniami: Zadania wasne gminy Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.000.000,- /UM/ZN/ Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami w kwocie 1.000.000, 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 1.000.000,z zadania pn.: Nabycie gruntw-ul. Zubrzyckiego" w kwocie 1.000.000,do zadania pn.: Nabycie gruntw do zasobu" w kwocie 1.000.000,Zadania wasne powiatu Dzia 600 - Transport i czno w kwocie 500.000,Rozdzia 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 500.000,- 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 500.000,z zadania pn.: Przebudowa drogi nr 9 - AL. Wojska Polskiego" w kwocie 250.000,- /UM/ZN/ do zadania pn.: Przebudowa ul. Sowackiego" w kwocie 250.000,- /UM/ZN/ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 250.000,z zadania pn.: Przebudowa ul. Sowackiego" w kwocie 250.000,- /UM/ZN/ do zadania pn.: Przebudowa drogi nr 9 - AL. Wojska Polskiego" w kwocie 250.000,- /UM/ZN/ Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa w kwocie 255.174,-/SP/ Rozdzia 75411 - Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej w kwocie 255.174, 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 255.174,z zadania pn.: Dofinansowanie zakupu samochodw poarniczych i sprztu poarniczego dla Pastwowej Stray Poarnej" w kwocie 255.174 do zadania pn.: Zakup samochodu poarniczego podnonika SHD - 25 dla potrzeb KM PSP w Radomiu" w kwocie 143.864,zadania pn.: Dostawa samochodu specjalnego typu furgon o masie cakowitej do 3,5 t -rozpoznania ekologicznego dla potrzeb KM PSP w Radomiu" w kwocie 85.000,zadania pn.: Zakup cikiego samochodu ganiczego dla potrzeb KM PSP w Radomiu" w kwocie 1.910,zadnia pn.: Zakup lekkiego samochodu Sk w-1 o masie cakowitej do 3,5 t - wsparcia ekologicznego dla potrzeb KM PSP w Radomiu" w kwocie 24.400,Dzia 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 61.500,- /UM/ZS/ Rozdzia 85111 - Szpitale oglne w kwocie 61.500, 6220 - Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych w kwocie 61.500,z

Zadania pn.: Zakup sprztu rehabilitacyjnego dla potrzeb zakadu Rehabilitacji z Orodkiem Rehabilitacji Dziennej oraz Oddziau Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego" w kwocie 61.500,do zadania pn.: Zakup sprztu i aparatury medycznej" w kwocie 61.500,Paragraf 8 Dokonuje si zmiany nazwy zadania: Zadania wasne powiatu Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa w kwocie 783.201,- /SP/ Rozdzia 75411 - Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej w kwocie 783.201, 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 783.201,z zadania pn.: Dofinansowanie zakupu cikiego samochodu ratowniczo-ganiczego dla Pastwowej Stray Poarnej" w kwocie 133.000,zadania pn.: Dofinansowanie zakupu samochodw poarniczych i sprztu poarniczego dla PSP" w kwocie 200.000,zadania pn.: Dofinansowanie zakupu autobusu dla Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 4 w Pionkach" w kwocie 150.000,zadania pn.: Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego-podnonika" w kwocie 300.201,na zadanie pn.: Zakup cikiego samochodu ganiczego dla potrzeb KM PSP w Radomiu" w kwocie 133.000,zadanie pn.: Zakup samochodu poarniczego podnonika SHD-25 dla potrzeb KM PSP w Radomiu" w kwocie 200.000,zadanie pn.: Zakup autokaru poarniczego dla potrzeb KM PSP w Radomiu" w kwocie 150.000,zadania pn.: Dofinansowanie zakupu samochodu ganiczego z funkcj podnonika dla Pastwowej Stray Poarnej" w kwocie 300.201,Zadania zlecone powiatu Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa w kwocie 862.485,- /SP/ Rozdzia 75411 - Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej w kwocie 862.485, 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie 862.485,z zadania pn.: Zakup i wymiana sprztu transportowego w ramach Programu modernizacji Policji, Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007-2009" w kwocie 600.000,zadania pn.: Dofinansowanie zakupu autobusu dla Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 4 w Pionkach" w kwocie 262.485,do zadanie pn.: Zakup cikiego samochodu ganiczego dla potrzeb KM PSP w Radomiu" w kwocie 200.000,zadanie pn.: Zakup samochodu poarniczego podnonika SHD-25 dla potrzeb KM PSP w Radomiu" w kwocie 400.000,zadanie pn.: Zakup autokaru poarniczego dla potrzeb KM PSP w Radomiu" w kwocie 262.485,Paragraf 9 Dokonuje si zmiany zacznika nr 12 - Plan przychodw i wydatkw rachunku dochodw wasnych na 2008 rok do uchway Rady Miejskiej w Radomiu nr 237/2007 z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu Miasta na 2008 rok - zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. Paragraf 10

Dokonuje si zmiany zacznika nr 21 Limity wydatkw na programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010" do uchway Rady Miejskiej w Radomiu nr 237/2007 z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budetu Miasta Radomia na 2008r. - zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. Paragraf 11 W wyniku zmian okrelonych w paragrafie 1 i paragrafie 2 zmniejsza si planowany deficyt budetowy na 2008 rok o kwot 16 595 691. Paragraf 12 W wyniku zmian okrelonych w paragrafie 11 kwota planowanego deficytu wynosi 75 022 842. Paragraf 13 W zwizku ze zmian planowanego deficytu budetowego dokonuje si zmniejszenia przychodw budetu Miasta Radomia w nastpujcy sposb: Paragraf 9520 - Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym w kwocie -16 595 691. Paragraf 14 Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. Paragraf 15 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Przewodniczcy Rady Miejskiej: Dariusz Wjcik

Zacznik nr 1 Plan wydatkw budetu gminy na 2008 rok dla wydziau inwestycji Inwestycje owiatowo-kulturalne
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy K N 1. 1 2 801 3 80101 4 5 6 wymiana stolarki okiennej, opracowanie dok. na dod. segment dokumentacja projektowokosztorysowa Wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska o nawierzchni poliuretanowej, budynkiem zaplecza oraz niezbdn infrastruktur. 7 N Termin realizacji 8 2008 Szacunkowy koszt zadania 9 190 000 Plan po Przewidywane Plan na zmianach wykona nie w 2008r. w z na 2007r. 2007r. 10 11 12 190 000 Uwagi

13

6050 Termomodernizacja budynku PSP nr 18 ul. Ofiar Firleja oraz rozbudowa szkoy 6050 Budowa budynku PP nr 22 ul. Ofiar Firleja

801

80104

2008-2010

3 000 000

30 000

926

92601

6050 Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza Moje Boisko Orlik-2012 przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Powstacw lskich 4 w Radomiu

2008

1 766 000

1 766 000 Gmina Miasta Radomia zadeklarowaa uczestnictwo w programie "Orlik 2012". Realizacja uzaleniona jest od zakwalifikowania zada do programu przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego.

Plan wydatkw na remonty budetu powiatu na 2008 rok dla wydziau inwestycji
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy KN Termin realizacji 8 2008 Szacunkowy koszt zadania 9 245 000 Plan po Przewidywane zmianach wykonanie w na 2007r. 2007r. 10 11 Plan na 2008r. 12 245 000 Uwagi

1. 1

2 801

3 80130

6 likwidacja opuszczonego obiektu garbarni i uporzdkowanie terenu

7 N

13

4270 Rozbirka budynku garbarni przy Zespole Szk Zawodowych ul. niadeckich

Zacznik nr 2 Plan przychodw i wydatkw rachunku dochodw wasnych na 2008 rok

Lp.

Wyszczeglnienie

Dzia Rozdzia Stan rodkw pieninych na 1.01.2008r. 3. 4. 5.

Ogem przychody w 2008 roku 6.

Ogem wydatki w 2008 roku 7.

Stan rodkw pieninych na 31.12.2008r. 8.

1. 1.

2. Dochody wasne a/ zadania wasne gminy Szkoy podstawowe Przedszkola Gimnazja Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

801 801 801 801 852 852 852

80101 80104 80110 80142 85204 85214 85219

343 908 216 339 257 081 6 202 0 7 541 560 831 631 0 8 590 133 026 465 268 31 920 115 290 0 16 549 9 721 34 258 0 44 404 192 609 360 879 1 412 514 2 244 145

2 862 020 3 295 692 1 184 478 9 000 300 4 232 0 7 355 722 1 500 44 633 222 534 746 679 62 920 193 242 3 900 10 530 91 060 79 300 200 409 929 700 510 477 835 3 044 772 10 400 494

3 044 368 3 314 420 1 318 496 11 000 300 11 773 560 7 700 917 1 500 48 133 310 800 868 816 68 620 235 468 3 900 18 050 91 460 49 000 200 433 929 759 580 640 450 3 529 906 11 230 823

161 560 197 611 123 063 4 202 0 0 0 486 436 0 5 090 44 760 343 131 26 220 73 064 0 9 029 9 321 64 558 0 20 404 133 539 198 264 927 380 1 413 816

Razem zadania wasne gminy 2. b/ zadania wasne powiatu Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Szkoy podstawowe specjalne Licea Oglnoksztacce Szkoy zawodowe Szkoy artystyczne Centra doksztacania ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Placwka Rodzinna Nr 7 Placwka Wielofunkcyjna "Soneczny Dom" wietlice szkolne Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placwki Wychowania Pozaszkolnego Internaty i Bursy szkolne Szkolne schroniska modzieowe Razem zadania wasne powiatu Ogem 754 801 801 801 801 801 852 852 854 854 854 854 854 854 75411 80102 80120 80130 80132 80140 85201 85201 85401 85403 85406 85407 85410 85417

Zacznik nr 3 Limity wydatkw na programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010


L.p. Nazwa zadania Cel i zadanie programu Jednostka organiz. realizujca zadanie 4 Wydzia Inwestycji Klasyfikacja Termin budetowa realizacji czne nakady finansowe zadania 7 74 616 000 Projekt planu na 2008 rok 8 18 000 000 Projekt planu na 2009 rok 9 Projekt planu na 2010 rok 10 Uwagi

3 Cel: Optymalizacja gospodarki odpadowej i przeduenie okresu funkcjonowania wysypiska, oraz dostosowania do wymogw prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej Cel: poprawa warunkw prowadzenia zaj dydaktycznych, hobbystycznych pozaszkolnych, rozwijanie zainteresowa dzieci i modziey cel: wykonanie przebudowy ulicy jest zwizane z robotami kanalizacyjnymi realizowanymi w ramach Projektu dofinansowanego ze rodkw unijnych, a wykonana nowa nawierzchnia poprawi bezpieczestwo ruchu drogowego i zlikwiduje powstajce zatory w ruchu pojazdw.

5 Dz. 900, rozdz. 90002, 6059

6 2005-2008

11 W projekcie planu uwzgldniono udzia rodkw wasnych gminy jako udzia w realizacji projektu.

1 Budowa Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych w Radomiu i regionie usytuowanego w dz. Wincentw w Radomiu

2. Przebudowa budynku Modzieowego Domu Kultury ul. Sowackiego 17

Wydzia Inwestycji

dz. 854, rozdz. 85407, 6050

2006-2008

3 715 000

1 700 000

3 Przebudowa ul. Reja wraz z Pl. Kazimierza.

MZDiK.

dz.600, rozdz. 60015, 6210 i 6050

2007-2008

5 240 750

3 200 000

4 Przebudowa ul. Mireckiego - od ronda ks. Kotlarza do ul. Waowej (wraz ze skrzyowaniem z ul. Waow).

cel: wykonanie przebudowy ulicy jest zwizane z robotami kanalizacyjnymi realizowanymi w ramach Projektu dofinansowanego ze rodkw unijnych, a wykonana nowa nawierzchnia poprawi bezpieczestwo ruchu drogowego i zlikwiduje powstajce zatory w ruchu pojazdw. cel: wykonanie miejskiej obwodnicy poudniowej usprawni komunikacj w poudniowej czci miasta poprzez usunicie ruchu tranzytowego z centralnych ulic miasta na kierunku poudnie wschd, poprawi bezpieczestwo ruchu drogowego i zlikwiduje powstajce zatory w ruchu pojazdw w miecie. cel: wykonanie przebudowy skrzyowania ulic: Limanowskiego Waowej-Mireckiego oraz modernizacja sygnalizacji wietlnej na rondzie Kotlarza usprawni komunikacj w centrum, poprawi bezpieczestwo ruchu drogowego i zlikwiduje powstajce zatory w ruchu pojazdw w miecie cel: poprawa warunkw prowadzenia zaj wychowania fizycznego, moliwo wykorzystania jako boiska osiedlowe zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boisk wielofunkcyjnych cel: poprawa warunkw uytkowania kuchni i jadalni zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przebudowy segmentu ywieniowego cel: poprawa warunkw prowadzenia zaj dydaktycznych, poprawa warunkw prowadzenia zaj wychowania fizycznego,

MZDiK.

dz.600, rozdz. 60015, 6210 i 6050

2007-2008

4 500 000

3 800 000

5 Budowa miejskiej obwodnicy Poudniowej - I etap (od ul. Grzecznarowskiego do ul. Potkanowskiej).

MZDiK.

dz.600, rozdz. 60015, 6210 i 6050

2007-2013 110 000 000

3 000 000

8 000 000

10 000 000 Zakada si uzyskanie dofinansowania ze rodkw unijnych w wys. 85%. Inwestycja wpisana na list projektw kluczowych RPO Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013.

6 Modernizacja sygnalizacji na rondzie Kotlarza wraz z przebudow skrzyowania ulic: Limanowskiego Waowa - Mireckiego.

MZDiK.

dz.600, rozdz. 60015, 6053 i 6054

2007-2008

1 400 000

1 400 000

Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej w ZSO nr 4. PG nr 13 i PSP nr 34

Wydzia Inwestycji

Dz. 801, rozdz. 80110, 6050

2007-2008

2 350 000

2 350 000

8 Przebudowa segmentu ywieniowego w PG nr 1 przy ul. Staromiejskiej 11

Wydzia Inwestycji

Dz. 801, rozdz. 80110, 6050

2007-2008

600 000

600 000

9 Budowa nowej Publicznej Szkoy Podstawowej Nr 19 przy ul. Energetykw 10.

Wydzia Inwestycji

Dz. 801, rozdz. 80101, 6050

2007-2009

9 000 000

3 000 000

5 990 000

10 Budowa sali gimnacel: poprawa warunkw stycznej przy PSP nr 2 prowadzenia zaj przy ul. Bat. Chopskich. wychowania fizycznego, prowadzenie rozgrywek szkolnych i midzyszkolnych, 11 Budowa Zespou Szk cel: poprawa warunkw Muzycznych przy ul. 25 prowadzenia zaj Czerwca. dydaktycznych, poprawa dostpu do kultury, poprawa warunkw prowadzenia zaj wychowania fizycznego, 12 Przebudowa ul. Modzianowskiej i ul. Mariackiej na odc. od ul. ks. Sedlaka do poczenia z projektowan obwodnic Poudniow (obwodnica rdmiejska) cel: wykonanie przebudowy ulicy jest zwizane z robotami kanalizacyjnymi realizowanymi w ramach Projektu dofinansowanego ze rodkw unijnych, a wykonana nowa nawierzchnia poprawi bezpieczestwo ruchu drogowego i zlikwiduje powstajce zatory w ruchu pojazdw. cel: wykonanie przebudowy ulicy jest zwizane z robotami kanalizacyjnymi realizowanymi w ramach Projektu dofinansowanego ze rodkw unijnych, a wykonana nowa nawierzchnia poprawi bezpieczestwo ruchu drogowego i zlikwiduje powstajce zatory w

Wydzia Inwestycji

Dz. 801, rozdz. 80101, 6050

2008-2009

4 800 000

1 000 000

3 800 000

Wydzia Inwestycji

Dz. 801, rozdz. 80132, 6050

2007-2010

44 000 000

100 000

18 000 000

25 900 000 Zakada si dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej.

MZDiK.

dz.600, rozdz. 60015, 6050

2007-2010

50 000 000

2 150 000

21 000 000

26 850 000 Zakada si dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej.

13 Przebudowa ul. Kozienickiej (od ronda ks. J. Popieuszki do cmentarza)

MZDiK.

dz.600, rozdz. 60015, 6050

2007-2010

6 000 000

700 000

2 300 000

3 000 000 Zakada si dofinansowanie ze rodkw Urzdu Marszakowskiego.

ruchu pojazdw. 14 Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach m. Radomia przebudowa ronda Dmowskiego. cel: wykonanie przebudowy ronda usprawni komunikacj w poudniowej czci miasta, poprawi bezpieczestwo ruchu drogowego i zlikwiduje powstajce zatory w ruchu pojazdw w miecie cel: wykonanie przebudowy skrzyowania ulic wraz z modernizacj sygnalizacji wietlnej usprawni komunikacj w centrum miasta, poprawi bezpieczestwo ruchu drogowego i zlikwiduje powstajce zatory w ruchu pojazdw w miecie cel: wykonanie ok.300 lokali o charakterze mieszka socjalnych przy ul. Energetykw /Marii Gajl z przeznaczeniem dla osb z wykwaterowa i dla osb o niskim statusie finansowym. cel: umoliwienie mieszkacom ulicy Brzustowskiej odprowadzenie ciekw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, co pozytywnie wpynie na stan ochrony rodowiska MZDiK. dz.600, rozdz. 60015, 6053 i 6054 2007-2008 800 000 800 000

15 Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach m. Radomia przebudowa zespou skrzyowa: Kociuszki - Narutowicza, Narutowicza - Traugutta, Traugutta - Pisudskiego.

MZDiK.

dz.600, rozdz. 60015, 6053 i 6054

2007-2008

2 800 000

2 600 000

16 Budowa mieszka socjalnych

Wydzia Inwestycji

dz.700 2008-2010 rozdz.70005 6050

23 000 000

3 000 000

14 000 000

6 000 000

17 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Brzustowskiej

Wydzia Inwestycji

dz.900 2008-2009 rozdz.90001 6050

6 000 000

500 000

5 500 000

18 Budowa krytych kortw cel: opracowanie tenisowych dokumentacji projektowokosztorysowej 19 Budowa krytej pywalni cel: opracowanie przy ul. Wycigowej dokumentacji projektowokosztorysowej oraz budowa krytej pywalni 20 Trasa N-S (od ul. cel: opracowanie Pramowskiego do ul. dokumentacji projektoeromskiego) - I etap. wej. Odcinek od ul. Modzianowskiej do poczenia z projektowan obwodnic poudniow II etap. 21 Budowa przeduenia cel: opracowanie ul. Mieszka I dokumentacji projektoa) od ul. Aleksandrowi- wej. cza do ul. Witosa - I etap b) od ul. Witosa do drogi kra-jowej Nr 7 II etap 22 Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odc. od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego w tym: przebudowa skrzyowania Wierzbicka - Limanowskiego 1905 Roku., - przebudowa ulic: 1905 Roku, Dowkonta i Grzecznarowskiego (do wiaduktu), oraz przebudowa ul. Zwoliskiego 23 Budowa ul. Dbowej. cel: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zwoliskiego

Wydzia Inwestycji Wydzia Inwestycji

dz.926 2008-2009 rozdz.92601 6050 dz.926 2008-2010 rozdz.92601 6050 dz.600, rozdz. 60015, 6050 2008-2010

500 000

130 000

370 000

20 000 000

600 000

5 400 000

14 000 000

MZDiK.

40 000 000

5 000

600 000

MZDiK.

dz.600, rozdz. 60015, 6050

2008-2013

30 000 000

5 000

400 000

Zakada si dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej.

MZDiK.

dz.600, rozdz. 60015, 6050

2007-2010

37 000 000

10 100 000

100 000

Zakada si dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej.

cel: opracowanie dokumentacji projektowej. cel: opracowanie dokumentacji projektowej.

MZDiK.

dz.600, rozdz. 60016, 6050 dz.600, rozdz. 60016, 6050 dz.926, rozdz. 92601, 6050

2007-2009

2 020 000

5 000

500 000

24 Przebudowa ul. Klwateckiej, Kasztelaskiej i ul. Bdowskiej

MZDiK.

2008-2010

7 000 000

5 000

200 000

25 Opracowanie dokumen- cel: opracowanie tacji projektowej dokumentacji projektobudowy penowymiawej. rowych boisk pikarskich o nawierzchni z trawy syntetycznej przy kompleksie szk PSP nr 6 i PG nr 22 ul. Rapackiego oraz przy Zespole Szk im. St. Staszica ul. 11 Listopada 26 Remont i modernizacja cel: poprawa dostpu do "Amfiteatru" w kultury, poprawa

Wydzia Inwestycji

2008-2009

47 000

26 000

21 000

MOK Amfiteatr

Dz. 921, rozdz.

2008-2010

5 170 000

45 000

2 605 000

2 520 000 Zakada si dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej.

Radomiu

moliwoci rozwoju artystycznego dzieci i modziey

92109, 6220

Zaproponowane rodki finansowe dotycz zabezpieczenia udziau rdkw wasnych w projekcie dla "Amfiteatru" 2008-2009 15 090 239 6 115 000 8 975 239 Zakad si dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej

27 Modernizacja Bloku Operacyjnego Chirurgicznego, zakup sprztu i aparatury medycznej oraz na prace inwestycyjno-modernizacyjne w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

cel: dostosowanie Radomski placwki do wymogw Szpital prawnych w tym zakresie Specjalistyczny min. Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 w sprawie wymaga jakimi powinny odpowiada pod wzgldem fachowym sanitarnym pomieszczenia i urzdzenia zakadw opieki zdrowotnej /Dz.U. z dnia 24.11.2006 Nr 213 poz. 1568 oraz z 2008r. Nr 30 poz. 187/ cel: dostosowanie Radomski placwki do wymogw Szpital prawnych w tym zakresie Specjalistyczny min. Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 w sprawie wymaga jakimi powinny odpowiada pod wzgldem fachowym sanitarnym pomieszczenia i urzdzenia zakadw opieki zdrowotnej /Dz.U. z dnia 24.11.2006 Nr 213 poz. 1568 oraz z 2008r. Nr 30 poz. 187/

Dzia 851 rozdzia 85111 6220

28 Budowa Pawilonu GinekologicznoPooniczego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana

Dzia 851 rozdzia 85111 6220

2008-2009

40 000 000

180 000

20 427 000

19 393 000 Planuje si dofinansowanie ze rodkw europejskich. Zakres zadania obejmuje: I etap Przebudow rozdzielni SN/nn Szpital wraz z wymian transformatorw, II etap: Budow Pawilonu Ginekologicznego z wykorzystaniem istniejcej konstrukcji wraz z zakupem aparatury, sprztu medycznego, urzdze medycznych i wyposaenia.