You are on page 1of 41

ZARZĄDZENIE Nr 3/10

WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krasnosielc za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawoz-

danie roczne z wykonania budżetu gminy Krasnosielc za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od nr 1 do nr 12.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:

mgr inż. Andrzej Czarnecki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych w budżecie gminy Krasnosielc za 2009 rok

w złotych

Dział

Wyszczególnienie

Plan na 2009 rok

Wykonanie na koniec 2009 roku

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

4629666,00

665306,93

14,4

020

Leśnictwo

4100,00

3905,20

95,2

600

Transport i łączność

1059396,00

219396,00

20,7

700

Gospodarka mieszkaniowa

205255,00

206767,30

100,7

750

Administracja publiczna

118034,00

118517,53

100,4

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13412,00

13412,00

100,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

33666,00

33665,65

100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- stek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem

2764339,00

2522803,02

91,3

758

Różne rozliczenia

9759863,00

9753944,34

99,9

801

Oświata i wychowanie

598536,00

399901,57

66,8

852

Pomoc społeczna

3407720,53

3418781,09

100,3

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

263733,00

260578,49

98,8

926

Kultura fizyczna i sport

350000,00

350000,00

100,0

 

Ogółem

23207720,53

17966979,12

77,4

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych w budżecie gminy Krasnosielc na koniec 2009 rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan na

 

Wykonanie na 31 grudnia

%

2009r.

 

2009r.

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

4

629

666

665

306,93

14,4

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3

844

260

205

581,70

5,3

   

0920

Pozostałe odsetki

 

4

500

 

450,70

10,0

   

0960

Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

627

350

205131,00

32,7

   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł

3

212

410

 

0,00

0,0

 

01041

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

325

680

 

0,00

0,0

   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł

 

325

680

   
 

01095

 

Pozostała działalność

 

459

726

459725,23

100,0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

459

726

459725,23

100,0

020

   

Leśnictwo

 

4

100

 

3905,20

95,2

 

02001

 

Gospodarka leśna

 

4

100

 

3905,20

95,2

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

4

100

 

3905,20

95,2

600

   

Transport i łączność

1

059

396

219396,00

20,7

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1

059

396

219396,00

20,7

   

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty- cyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

40

000

40000,00

100,0

   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł

 

840

000

 

0,00

0,0

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

179

396

179396,00

100,0

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

205

255

206767,30

100,7

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

205

255

206

767,30

100,7

   

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

1

650

 

1536,36

93,1

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

115

000

117597,46

102,3

   

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 

82

305

81305,40

98,8

   

0830

Wpływy z usług

 

6

000

 

6304,20

105,1

   

0920

Pozostałe odsetki

 

300

 

23,88

8,0

750

   

Administracja publiczna

 

118

034

118

517,53

100,4

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

67

510

67 241,00

99,6

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

66

830

66830,00

100,0

   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiza- cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

680

 

411,00

60,4

 

75023

 

Urzędy gmin.

 

34

624

35376,53

102,2

   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

3

624

 

3623,52

100,0

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

31

000

31753,01

102,4

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

15

900

15900,00

100,0

   

0960

Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

900

 

900,00

100,0

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

15

000

15000,00

100,0

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

13

412

 

13 412

100,0

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1

080

 

1080,00

100,0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

1

080

 

1080,00

100,0

 

75113

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

12

332

 

12332,00

100,0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

12

332

 

12332,00

100,0

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

33

666

 

33665,65

100,0

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

33

666

 

33665,65

100,0

   

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost- kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

23

041

 

23041,00

100,0

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

10

625

 

10624,65

100,0

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2

764

339

2

522 803,02

91,3

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

60

000

 

63032,05

105,1

   

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

60

000

 

63013,59

105,0

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

0

 

18,46

 
 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn- ności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

481

799

 

473132,60

98,2

   

0310

Podatek od nieruchomości

 

396

259

 

395544,60

99,8

   

0320

Podatek rolny

 

630

 

790,00

125,4

   

0330

Podatek leśny

 

84

010

 

76515,00

91,1

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

800

 

0,00

0,0

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

100

 

283,00

283,0

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spad- ków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1

008

253

 

882377,38

87,5

   

0310

Podatek od nieruchomości

 

357

393

 

377013,76

105,5

   

0320

Podatek rolny

 

320

000

 

238821,26

74,6

   

0330

Podatek leśny

 

49

540

 

46545,86

94,0

   

0340

Podatek od środków transportowych

 

189

320

 

127651,00

67,4

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

10

000

 

4395,40

44,0

   

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

18

000

 

18246,00

101,4

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

57

000

 

60592,58

106,3

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

7

000

 

9111,52

130,2

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo- rządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

99

551

 

92174,05

92,6

   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

25

000

 

22973,00

91,9

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 

68

051

 

68051,05

100,0

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

6

500

 

1150,00

17,7

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pań- stwa

1

114

736

 

1012086,94

90,8

   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1

104

736

 

1004172,00

90,9

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

10

000

 

7914,94

79,1

758

   

Różne rozliczenia

9

759

863

9

753 944,34

99,9

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5

140

393

 

5140393,00

100,0

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5

140

393

 

5140393,00

100,0

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4

298

677

 

4298677,00

100,0

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4

298

677

 

4298677,00

100,0

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

7

000

 

1081,34

15,4

   

0920

Pozostałe odsetki

 

7

000

 

1081,34

15,4

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 

313

793

 

313793,00

100,0

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

313

793

 

313793,00

100,0

801

   

Oświata i wychowanie

 

598

536

 

399901,57

66,8

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

 

561

504

 

362464,38

64,6

   

0830

Wpływy z usług

 

0

960,38

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł

 

200

000

0,00

0,0

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

361

504

361504,00

100,0

 

80114

 

Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

 

5

000

2300,28

46,0

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

5

000

2300,28

46,0

 

80148

 

Stołówki szkolne

 

32

032

35136,91

109,7

   

0830

Wpływy z usług

 

32

032

35136,91

109,7

852

   

Pomoc społeczna

3 407 720,53

3 418 781,09

100,3

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie- czenia społecznego

2

569 400

2582343,60

100,5

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

1

700

2692,72

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2

567 700

2567695,77

100,0

   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiza- cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

0

11955,11

 
 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera- jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad- czenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

11

549

11548,61

100,0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

6

221

6221,00

100,0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

 

5

328

5327,61

100,0

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe

 

301

232

301230,76

100,0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

105519,00

105518,14

100,0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

195713,00

195712,62

100,0

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

237701,53

235820,08

99,2

   

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

108298,10

106511,25

98,4

   

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

5733,43

5638,83

98,4

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

123670,00

123670,00

100,0

 

85295

 

Pozostała działalność

287838,00

287838,04

100,0

   

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

217838,00

217838,04

100,0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

70000,00

70000,00

100,0

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

263

733

260578,49

98,8

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

263

733

260578,49

98,8

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

263

733

260578,49

98,8

926

   

Kultura fizyczna i sport

 

350

000

350000,00

100,0

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

350

000

350000,00

100,0

   

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty- cyjnych

 

350

000

350000,00

100,0

     

Ogółem

23 207 720,53

17 966 979,12

77,4

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 15 marca 2010r.

Zestawienie z wykonania wydatków budżetowych w gminie Krasnosielc za 2009 rok

Dział

 

Wyszczególnienie

Plan na 2009 rok

Wykonanie na 31 grudnia 2009 rok

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

5

748

766,00

 

759

997,36

13,22

020

Leśnictwo

   

1

500,00

 

499,55

33,30

600

Transport i łączność

 

2

950

181,00

1

612 089,26

54,64

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

356

580,00

 

342

180,46

95,96

710

Działalność usługowa

   

18

500,00

 

12

241,00

66,17

720

Informatyka

   

49

000,00

 

47

993,54

97,95

750

Administracja publiczna

1

883

040,00

1

687 929,21

89,64

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

13

412,00

 

13

412,00

100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

292

304,00

 

285

619,16

97,71

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- stek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

53

626,00

 

47

856,76

89,24

757

Obsługa długu publicznego

 

22

000,00

 

16

803,15

76,38

758

Różne rozliczenia

   

25

000,00

 

4

096,87

16,39

801

Oświata i wychowanie

 

8

016

031,00

7

280 549,99

90,82

851

Ochrona zdrowia

   

78

051,00

 

77

815,26

99,70

852

Pomoc społeczna

 

3

817

784,53

3

714 955,81

97,31

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

355

960,00

 

342

425,22

96,20

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

366

876,00

 

293

530,99

80,01

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

559

948,00

 

513

246,00

91,66

926

Kultura fizyczna i sport

   

897

979,00

 

873

582,41

97,28

 

Ogółem

25 506 538,53

17 926 824,00

70,28

 

Zestawienie z wykonania wydatków budżetowych w gminie Krasnosielc na 31 grudnia 2009r.

 

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Plan na 2009 rok

Wykonanie na koniec 2009 rok

%

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

5

748

766,00

 

759

997,36

13,22

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4

849

000,00

 

276

581,46

5,70

   

4

170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3

000,00

 

1

477,00

100,00

   

4

270

Zakup usług remontowych

 

3

000,00

 

2

876,76

95,89

   

4

300

Zakup usług pozostałych

 

8

000,00

 

3

111,00

38,89

   

6

050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

400

000,00

 

231

613,90

57,90

   

6

058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3

212

410,00

 

0,00

0,00

   

6

059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1

222

590,00

 

37

502,80

3,07

 

01030

 

Izby rolnicze

 

5

800,00

 

4

780,67

82,43

   

2

850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

5

800,00

 

4

780,67

82,43

 

01041

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

434

240,00

 

18

910,00

4,35

   

6

058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

325

680,00

 

0,00

0,00

   

6

059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

108

560,00

 

18

910,00

17,42

 

01095

 

Pozostała działalność

 

459

726,00

 

459

725,23

100,00

   

4

110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

974,00

 

973,95

99,99

   

4

120

Składki na Fundusz Pracy

 

158,00

 

158,03

100,02

   

4

170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

6

450,00

 

6

450,00

100,00

   

4

300

Zakup usług pozostałych

 

1

433,00

 

1

432,24

99,95

   

4

430

Różne opłaty i składki

 

450

711,00

 

450

711,01

100,00

020

   

Leśnictwo

 

1

500,00

 

499,55

33,30

 

02095

 

Pozostała działalność.

 

1

500,00

 

499,55

33,30

   

4

210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1

500,00

 

499,55

33,30

600

   

Transport i łączność

2

950

181,00

1 612

089,26

54,64

 

60

013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

281

649,00

1

590,40

0,56

   

4

430

Różne opłaty i składki

 

1

649,00

1

590,40

96,45

   

6

300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

280

000,00

 

0,00

0,00

 

i

zakupów inwestycyjnych

   
 

60

014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

400

435,00

398

996,63

99,64

   

4

210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

96

500,00

95

062,89

98,51

   

4

430

Różne opłaty i składki

 

3

935,00

3

933,74

99,97

   

6

300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

300

000,00

300

000,00

100,00

 

i

zakupów inwestycyjnych

   
 

60

016

 

Drogi publiczne gminne

2

268

097,00

1 211

502,23

53,41

   

4

170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3

000,00

2

832,00

94,40

   

4

210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2

000,00

1

137,04

56,85

   

4

270

Zakup usług remontowych

 

223

300,00

223

126,11

99,92

   

4

300

Zakup usług pozostałych

 

54

352,00

53

570,93

98,56

   

4

430

Różne opłaty i składki

 

2

400,00

1

992,00

83,00

   

6

050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

913

045,00

875

622,78

95,90

   

6

058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

840

000,00

 

0,00

0,00

   

6

059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

210

000,00

51

321,37

24,44

   

6

060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- towych

 

20

000,00

1

900,00

9,50

700

   

Gospodarka mieszkaniowa.

 

356

580,00

342

180,46

95,96

 

70

005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

356

580,00

342

180,46

95,96

   

4

170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

5

700,00

5

421,00

95,11

   

4

210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10

400,00

9

785,86

94,09

   

4

260

Zakup energii

 

5

600,00

5

503,36

98,27

   

4

270

Zakup usług remontowych

 

37

800,00

37

129,09

98,23

   

4

300

Zakup usług pozostałych

 

2

600,00

2

124,29

81,70

   

4

390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

2

600,00

2

562,00

98,54

   

4

610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

100,00

 

66,00

66,00

   

6

050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

276

400,00

264

208,86

95,59

   

6

060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- towych

 

15

380,00

15

380,00

100,00

710

   

Działalność usługowa

 

18

500,00

12

241,00

66,17

 

71

014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

18

500,00

12

241,00

66,17

   

4

300

Zakup usług pozostałych

 

18

500,00

12

241,00

66,17

720

   

Informatyka

 

49

000,00

47

993,54

97,95

 

72

095

 

Pozostała działalność

 

49

000,00

47

993,54

97,95

   

4

170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1

000,00

 

0,00

0,00

   

4

300

Zakup usług pozostałych

 

48

000,00

47

993,54

99,99

750

   

Administracja publiczna

1

883

040,00

1 687

929,21

89,64

 

75

011

 

Urzędy wojewódzkie

 

66

830,00

66

830,00

100,00

   

4

010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

52

568,00

52

568,00

100,00

   

4

040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4

282,00

4

282,00

100,00

   

4

110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

8

584,00

8

584,00

100,00

   

4

120

Składki na Fundusz Pracy

 

1

396,00

1

396,00

100,00

 

75

022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

76

000,00

73

159,29

96,26

   

3

030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

70

500,00

68

692,25

97,44

   

4

210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2

950,00

2

581,87

87,52

   

4

300

Zakup usług pozostałych

 

50,00

 

26,37

52,74

   

4

360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii

 

2

000,00

1

858,80

92,94

 

komórkowej

   
   

4

740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- karskiego i urządzeń kserograficznych

 

500,00

 

0,00

0,00

 

75

023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1

674

710,00

1 482

834,31

88,54

   

3

020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

6

000,00

5

485,42

91,42

   

4

010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

995

377,00

859

211,67

86,32

   

4

040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62

954,00

62

864,34

99,86

   

4

110

Składki na ubezpieczenie społeczne

159

930,00

126

529,55

79,12

   

4

120

Składki na Fundusz Pracy

25

963,00

21

677,44

83,49

   

4

140

Wpłaty na PFRON

13

000,00

12

736,43

97,97

   

4

170

Wynagrodzenia bezosobowe

15

000,00

13

480,00

89,87

   

4

210

Zakup materiałów i wyposażenia

153

000,00

146

605,07

95,82

   

4

260

Zakup energii

18

500,00

17

680,87

95,57

   

4

270

Zakup usług remontowych

7

000,00

5

267,00

75,24

   

4

280

Zakup usług zdrowotnych

 

900,00

 

280,00

31,11

   

4

300

Zakup usług pozostałych

92

000,00

91

628,74

99,60

   

4

350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

500,00

 

18,96

3,79

   

4

360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej

8

200,00

8

109,04

98,89

   

4

370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

17

200,00

17

192,89

99,96

   

4

410

Podróże służbowe krajowe

26

300,00

25

631,13

97,46

   

4

430

Różne opłaty i składki

5

000,00

3

599,33

71,99

   

4

440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych

26

002,00

26

001,04

100,00

   

4

610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

390,00

 

175,53

45,01

   

4

700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9

900,00

8

920,00

90,10

   

4

740

Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

5

000,00

4

080,27

81,61

   

4

750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro- gramów i licencji

16

500,00

15

777,59

95,62

   

6

060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- towych

10

094,00

9

882,00

97,90

 

75

075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

30

000,00

29

640,61

98,80

   

4

210

Zakup materiałów i wyposażenia

3

000,00

2

940,20

98,01

   

4

300

Zakup usług pozostałych

26

650,00