You are on page 1of 2

POROZUMIENIE Nr 7/2010 zawarte w dniu 21 stycznia 2010r. pomidzy Powiatem Kozienickim z siedzib w Kozienicach, ul.

Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w osobach: 1) Starosta mgr Janusz Stpr, 2) Wicestarosta Jzef Grzegorz Maanicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Krcisz zwanym dalej Powiatem, a Gmin Garbatka-Letnisko z siedzib w Garbatce- Letnisko ul. Skrzyskich 1 reprezentowanym przez: Wjta mgr in. Tadeusz Molenda, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Agnieszki Zarba, zwanym dalej Gmin w sprawie wspfinansowania zada na drogach powiatowych w 2010 roku. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz zgodnie z uchwa Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XXIX/51/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego oraz uchwa nr XXXVI/272/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budetu powiatu na rok 2010 Strony zawieraj porozumienie nastpujcej treci: 1. Porozumienie dotyczy realizacji zadania: Remont drogi powiatowej nr 1740W Molendy Garbatka - Letnisko, ul. Partyzantw, ul. Kolejowa, odcinek o d. 629mb. 2.1. Na realizacj zadania wymienionego w 1, Powiat przeznaczy rodki finansowe w wysokoci: 400.000,00z sownie: czterysta tysicy zotych 00/100. 2. Na realizacj zadania wymienionego w 1, Gmina przeznaczy rodki finansowe w wysokoci: 200.000,00z sownie: dwiecie tysicy zotych 00/100.

3. Kwoty wymienione w 2 w cznej wysokoci 600.000,00z przeznacza si na remont drogi powiatowej nr 1740W Molendy Garbatka - Letnisko, ul. Partyzantw, ul. Kolejowa, odcinek o d. 629mb. 4.1. Przygotowanie zadania, o ktrym mowa w 1 powierza si Zarzdowi Drg Powiatowych w Kozienicach. 2. W ramach przygotowania zadania, o ktrym mowa w 1, Zarzd Drg Powiatowych w Kozienicach przygotuje: dokumentacj przetargow z zachowaniem przepisw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych z pn. zmianami. 3. Postpowanie przetargowe przeprowadzi Zarzd Drg Powiatowych w Kozienicach. 4. Gmina Garbatka-Letnisko zastrzega sobie prawo udziau w publicznej sesji otwarcia ofert dotyczcych zadania wymienionego w 1. 5. Szczegowe warunki wydatkowania i rozliczenia zadania, o ktrym mowa w 1 zostan okrelone w drodze odrbnej umowy. 6. Gmina Garbatka-Letnisko zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorze kocowym robt. 7. Powysze porozumienie obowizuje do dnia zakoczenia robt i rozliczenia finansowego zadania. 8.1. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Organem uprawnionym do ogoszenia porozumienia jest Powiat. 9. Zmiana porozumienia wymaga pisemnej formy pod rygorem niewanoci. 10. Porozumienie zostao sporzdzone w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, przy czym jeden egz. otrzymuje Powiat, 1 egz. Gmina Garbatka-Letnisko, 1 egz. do publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Starosta: mgr Janusz Stpr Wicestarosta: Jzef Maanicki Skarbnik Powiatu: mgr Jadwiga Krcisz

Wjt Gminy: mgr in. Tadeusz Molenda Skarbnik Gminy: Agnieszka A. Zarba

Related Interests