You are on page 1of 1

UCHWAA Nr 418/10 RADY MIEJSKIEJ W OAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowoci Wolskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. Drodze bez nazwy zlokalizowanej na dz. ew. nr 1/105 pooonej w obrbie PGR Wolskie gmina Oarw Mazowiecki, nadaje si nazw Malinowa. 2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi. 3. Uchwaa wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. Przewodniczca Rady: Blanka Jaboska