You are on page 1of 6
Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments Divisió Operativa GRAF

LLLooo FFFooorrreeessstttaaallliiillllllooo NNº ºº 111 113 33 N 1 111 1 11- --1 112 22-
LLLooo FFFooorrreeessstttaaallliiillllllooo
NNº ºº 111 113 33
N
1
111
1
11- --1 112 22- --2 220 000 007 77
IInnffoorrmmee SSiittuuaacciióó dd’’IInncceennddiiss FFoorreessttaallss
El vent obre les portes a la Campanya.
El vent obre les portes a la
Campanya.

Foto: Perímetre del incendi de santa Cecília de Voltregà

QQuuèè

hheemm ttiinngguutt

Tendència comparada des de principi d’any fins:

10/12/2006

10/12/2007

Nº Serveis

5235

5614

(VA+VU+VF)

Superfície (ha)

4592

1897.3 (*)

(*) SUP. PROVISIONAL I PENDENT DE VALIDACIÓ

( * ) ( * ) SUP. PROVISIONAL I PENDENT DE VALIDACIÓ Número de serveis (VA+VU+VF)

Número de serveis (VA+VU+VF) des del 30/10/07 fins 10/12/07 i serveis de >1ha.

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments Divisió Operativa GRAF

DDe ees ssc ccr rri iip ppc cci iió óó dde ee lla aa ssi iit ttu uua aac cci iió óó

D

d

l

s

ool llu uuc cci iió óó dde

EEv

E

vvo

d

ee lla

aa sse

l

eer rra aa ((d

qqu

eeq

s

uue

ddi iis ssp ppo oon nni iib bbi iil lli iit tta aat tt dde

(

ee cco

d

mmb

oom

c

sst tti iib bbl lle ees ss vvi iiu uus ss ii ggr rru uui iix xxu uut tts ss mmo

bbu

uus

v

i g

m

oor rrt tts ss) ))

Es podria dir que pràcticament no ha plogut des de l’octubre, excepte de manera molt localitzada a Pirineus. Continuem amb la sequera marcadament per sobre de la que teníem l’any passat en aquestes mateixes dates.

de la que teníem l’any passat en aquestes mateixes dates. Fig. 3 . Sequera acumulada (índex

Fig. 3. Sequera acumulada (índex Drought Code) del

08/12/06.

3 . Sequera acumulada (índex Drought Code) del 08/12/06 . Fig. 4 . Sequera acumulada (Índex

Fig. 4. Sequera acumulada (Índex Drought Code) del

08/12/07.

ool llu uuc cci iió óó dde

EEv

E

vvo

d

eel lls ss sse

eer rrv vve eei iis ss ((V

s

VVA

(

AA, ,, VVU

UU ii VVF

V

i V

FF) ))

Degut al darrers episodis de vent generalitzats hi ha agut un increment del nombre de sortides forestals. Al Gràfic 1 es pot observar com els dos extrem del país son els més afectats. Aquesta darrera setmana no hi ha hagut serveis destacats.

Aquesta darrera setmana no hi ha hagut serveis destacats. Gràfic 1. Serveis totals i per regió
Aquesta darrera setmana no hi ha hagut serveis destacats. Gràfic 1. Serveis totals i per regió

Gràfic 1. Serveis totals i per regió segons el tipus de serveis de vegetació, de l’última setmana, des del 26/11/07 al 10/12/07.

Gràfic 2. Mbs13 (serveis de vegetació forestal) des del 01/09/07 fins al 10/12/07, comparat amb el mateix període del 2006/7. També es comparen les evolucions dels anys amb el nombre de serveis normals (en gris, percentil 50%), menors del normal (en blau) i màxims (en lila) dels darrers 5 anys.

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments Divisió Operativa GRAF

PPe eer rr rre eeg ggi iio oon nns ss

P

r

Què es preveu R RRE EEG GG
Què
es preveu
R RRE EEG GG
Què es preveu R RRE EEM MMN NN
Què
es preveu
R RRE EEM MMN NN
Què es preveu R RRE EEM MMS SS
Què
es preveu
R RRE EEM MMS SS
Què es preveu R RRE EEC CC
Què
es preveu
R RRE EEC CC

Els darrers episodis de vent de nord, ha fet baixar molt les humitats i la temperatura de rosada, posant el combustible fi i mig molt disponible (aquest fet es veu incrementat al nord est de la regió). Amb incendis a Cantallops, Verges, Fonolleres i Fals.

Es mantindrà la situació de nord amb vent fins al dijous. Aquesta situació

donarà pas a una llevantada dissabte fins dimarts amb inestabilitat generalitzada a partir de diumenge. Els vent ha fer incrementar el numero de sortides per incendis de combustibles fins, amb un incendi a Sant Pol de 3 ha.

Es mantindrà la situació de nord amb vent fins al dijous. Aquesta situació

donarà pas a una llevantada dissabte fins dimarts amb inestabilitat generalitzada a partir de diumenge (amb probabilitat de precipitacions al litoral). Els vent ha fer incrementar el numero de sortides per incendis de combustibles fins, amb un incendi a Sant Esteve Sesrovires i a Sant Boi de Llobregat.

Es mantindrà la situació de nord amb vent fins al dijous. Aquesta situació

donarà pas a una llevantada dissabte fins dimarts amb inestabilitat generalitzada a partir de diumenge (amb probabilitat de precipitacions al litoral). Els vent ha fer incrementar el numero de sortides per incendis de combustibles fins, amb un incendi a Santa Cecília de Voltregà.

Es mantindrà la situació de nord amb vent fins al dijous. Aquesta situació

donarà pas a una llevantada dissabte fins dimarts amb inestabilitat generalitzada a partir de diumenge.

Els darrers episodis de vent de nord, ha fet baixar molt les humitats i la
Els darrers episodis de vent de nord, ha fet baixar molt les humitats i la temperatura de rosada,
posant el combustible fi i mig molt disponible. Això ha incrementat molt els serveis amb alguns
incendis a destacar com Tivissa, Gandesa, Xerta i Amposta.
Què
es preveu
Es mantindrà la situació de nord amb vent fins al dijous. Aquesta situació
donarà pas a una llevantada dissabte fins dimarts amb inestabilitat generalitzada a partir de
diumenge.
Els darrers episodis de vent de nord, ha fet baixar molt les humitats i la temperatura de rosada,
posant el combustible fi i mig molt disponible. Això ha incrementat molt els serveis amb alguns
incendis a destacar com Tarragona i Mar de Riudecanyes.
Què
es preveu
Es mantindrà la situació de nord amb vent fins al dijous. Aquesta situació
donarà pas a una llevantada dissabte fins dimarts amb inestabilitat generalitzada a partir de
diumenge.
R RRE EET TT
R RRE EET TTE EE
Els vent ha fer incrementar el numero de sortides per incendis de combustibles fins, sobretot
Els vent ha fer incrementar el numero de sortides per incendis de combustibles fins, sobretot
amb incendis agrícoles tot i que no hi ha cap a destacar.
Què
es preveu
Es mantindrà la situació de nord amb vent fins al dijous. Aquesta situació
donarà pas a una llevantada dissabte fins dimarts amb inestabilitat generalitzada a partir de
diumenge.
GGr rra aau uu dd’ ’’a aac cct tti iiv vvi iit tta aat tt
G
d
Baixa
Normal
Mitja
Important
Crítica
Gran incendi
R RRE EEL LLL LL
Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments Divisió Operativa GRAF

AAs ssp ppe eec cct tte ees ss mmé éés ss iim

A

m

i

mmp

ppo

oor rrt tta aan nnt tts ss

33.

3 1 - F

-- FFo

cc dde

ooc

ee CCa

d

nnt tta aal lll llo oop pps ss

C

aan

n n t t t a a a l l l l l l o o
n n t t t a a a l l l l l l o o

L’incendi es produeix en una situació sinòptica de vent de nord, amb Tramuntana que bufa fins a 100 km/h als punts més exposats de l’Alt Empordà. Cal destacar però l’existència d’una sequera acumulada significativa (Índex Drought Code). Cal destacar la baixa humitat relativa existent, degut a la massa d’aire freda del nord del continent Europeu, la qual no va superar el 45% durant la nit i matinada del foc i que no es va començar a recuperar fins a la fi del vent general del nord. La sequera implica major disponibilitat de combustible i, per tant, els comportament més intensos del foc que es varen poder observar, amb foc de superfície amb antortxeijos puntuals, flames al cap de 2-3 m i alguns focus secundaris que varen poder saltar la pista forestal.

focus secundaris que varen poder saltar la pista forestal. El foc va iniciar-se a les 01:45h.

El foc va iniciar-se a les 01:45h. Hi varen intervenir 11 BRPs, 1 E0 i 1 D0. La zona era accessible però només per la part dels camps agrícoles. La tramuntana obria el flanc esquerra, generant les dues carreres. Es va treballar amb línia d’aigua, sobretot al cap, per parar les carreres a la zona de la pista. Posteriorment es van envoltar els flancs i la cua del foc.

Posteriorment es van envoltar els flancs i la cua del foc. El comportament diferent del foc,
Posteriorment es van envoltar els flancs i la cua del foc. El comportament diferent del foc,
Posteriorment es van envoltar els flancs i la cua del foc. El comportament diferent del foc,

El comportament diferent del foc, en el cap i els flancs, genera efectes sobre la massa arbrada prou diferents com perquè s’hipotequi o no la gestió forestal feta fins llavors. És bo recordar que mentre durin els episodis de vent cal fer un bon remat per evitar que hi hagi represes que ens impliquin mantenir recursos a bosc, en aquest cas no va haver problemes posteriors per la bona feina feta.

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments Divisió Operativa GRAF

33.

3 2 - I

-- III II CCo

ggr rré éés ss ffo

C

oon

nng

oor rre ees sst tta aal ll CCa

f

C

aat tta aal llà àà

El 2on Congrés forestal català celebrat a Tarragona a finals de Setembre, va agrupar diferents sectors sota el lema “ Catalunya, un País de Boscos: Gestió i tecnologia del Sector Forestal”.

En quan a Incendis Forestals, el congrés va reservar tot un bloc titulat “Incendis forestals: Estat de la qüestió i reptes de futur”

La ponència marc d’aquest bloc, va anar a càrrec d’Ignasi Castelló de la diputació de Barcelona, mentre que la resta de ponències englobades en el bloc d’incendis forestals van anar a càrrec de professionals que varen tractar temes més concrets i tècnics sobre els incendis.

Per part del CREAF de la Unitat d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, es va presentar “Efectes de la recurrència de focs en la composició arbòria dels boscos de P. halepensis”, d’entre les conclusions hi destaca que uns intervals entre focs molt baixos poden determinar com serà la recuperació de les comunitats vegetals i les espècies que les composaran, podent donar lloc a la substitució de l’espècie dominant abans del foc ( L. Quevedo, A. Rodrigo, 2007).

El Grup d’Incendis Forestals i Territori del CTFC, va presentar un treball relacionat amb la gestió forestal com a eina per a la prevenció d’incendis forestals.

Des dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, la ponència desenvolupada va anar en relació amb el rol del foc en la gestió del paisatge, sent aquest juntament amb l’acció antròpica, el major modificador de l’estructura forestal que ens envolta.

Cal destacar també, la presentació del pla d’actuació de la Federació d’ADF del Penedès/Garraf, mostrant com són els mètodes de gestió i actuació d’aquesta federació, com a model possible per a totes les federacions d’ADF del país.

El congrés, no només va tractar incendis forestal, sinó que van desenvolupar-hi altres sessions destinades al debat i intercanvi de coneixements entre tots els assistents i professionals que hi varen participar.

Per situar-vos, el congrés va organitzar-se en diferents blocs, i cada un d’ells va tenir diferents comunicacions per diferents professionals del sector en qüestió.

Us passem el contingut dels diferents blocs:

Bloc 1. Planificació forestal i Silvicultura Bloc 2. Incendis Forestals. Estat de la qüestió i reptes de futur. Bloc 3. Indústria i Productes forestals. Beneficis i oportunitats. Bloc 4. Boscos, societat i territori. Bloc 5. Dinamització i gestió de l'espai forestal. Bloc 6. Temàtica lliure.

Podeu consultar totes les comunicacions a http://www.congresforestalcatala.cat/cat/comunicacions.htm, dins el lloc web de www.congresforestalcatala.cat.

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Relacions Institucionals i Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments Divisió Operativa GRAF

33.

3 2 - D

-- DDe

mmb

eem

sse

ees

bbr rre ee FFu

F

mm FFu

uum

F

mm FFu

uum

F

uum

Després d’un estiu humit a la meitat nord del país i sec a la part sud, aquesta tardor poc plujosa ha fet que la sequera augmenti a tota Catalunya, tenint una situació de sequera generalitzada a tot el país i aguditzada a l’extrem nord, sud i a la part central de Catalunya.

Aquesta situació de disponibilitat de la vegetació per sequera i les successives entrades de vent de nord i ponent fan que tinguem una situació elevada de risc d’incendis per vent, que ja ens han mostrat el seu comportament en els incendis que hem tingut al llarg de la tardor. Des de mitjans de novembre fins al 11 de desembre hem tingut 12 dies amb entrada de vents de nord i de ponent, que a part de ser vents amb altes velocitats també ens portem baixes humitats relatives, aquesta situació ha fet que al llarg de la tardor el combustible s’hagi assecat i a dia d’avui podem veure incendis amb focus secundaris a més de 100 metres i longituds de flames superiors als 10 metres.

100 metres i longituds de flames superiors als 10 metres. Mapa de sequera del 08-12-2007 Des

Mapa de sequera del 08-12-2007

Des del novembre els incendis més destacats que hem patit amb aquestes entrades de nord i ponent són Cantallops (09- 11-2007), Tarragona (15-11-2007), Santa Cecília de Voltregà

(29-11-2007), Montsià (03-12-2007) i Sant Boi del Llobregat (09-12-2007).

Amb el pas dels dies i de les entrades de vent el comportament dels incendis i la disponibilitat de combustible ha anat canviant a incendis més intensos i una major disponibilitat. A l’incendi de Cantallops (09-11- 2007) la part de l’incendi que tenia major alineació va generar una longitud de flama de 2 metres, implicant part de les capçades, i tirant focus secundaris a 3m. Les parts amb menys alineació van cremar el matoll i no van implicar capçades, generant un metre de longitud de flama. En canvi l’incendi de Sant Boi del Llobregat, un mes després, es van detectar focus secundaris a més de 100 metres, a la part de l’incendi amb més alineació, i es van poder veure longituds de flama de 15 metres cremant amb alta intensitat les capçades. Les parts de menys

alineació on cremava la totalitat del matoll teníem 1, 5 i 2 metres de longitud de flama.

del matoll teníem 1, 5 i 2 metres de longitud de flama. Imatge de l’incendi de

Imatge de l’incendi de Sant Boi del Llobregat.

Per ara només cal esperar que les llevantades ens portin la pluja que ens regarà el país i portarà la dosi d’aigua que necessita Catalunya.