You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XXVIII/178/2010

RADY GMINY W WIENIAWIE


z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoci Wieniawa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co nastpuje:
1.1. Nada drodze o numerze ewidencyjnym dziaki 454, 464/1, 464/2, 468,472, 473, 475/1, 476/1, 477,
478/1, 479/1, 480/1, 481/1, 482/1, 482/2, 482/3, 508/1, 508/2, 508/3, 483/39, 452, 451, 450, 373/3, 375/5, 375/4,
375/3, 375/1, 364/4, 364/3, 364/2, 359, 342, 324/4, 324/3 w miejscowoci Wieniawa nazw - ulica Soneczna.
2. Nada drodze o numerze ewidencyjnym dziaki 465, 466, 467, 301, 461, 460, 459, 458, 457/3, 457/2,
457/1, 456, 455, 454 w miejscowoci Wieniawa nazw - ulica Lena.
3. Nada drodze o numerze ewidencyjnym dziaki 468, 469, 470, 472, w miejscowoci Wieniawa nazw
ulica Brzozowa.
4. Nada drodze o numerze ewidencyjnym dziaki 366, 367/5, 467/2, 367/3, 367/4, 368, 369, 370, 371,
361/11w miejscowoci Wieniawa nazw ulica Spacerowa.
5. Nada drodze o numerze ewidencyjnym dziaki 441, 440, 438/1, 437/1, 436/1, 435/1, 434/1, 409/2, 410,
w miejscowoci Wieniawa nazw ulica Cegielnia.
2. Mapa z przebiegiem ulic stanowi zacznik do niniejszej uchway.
3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Wieniawa.
4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Zbigniew Adamczyk