You are on page 1of 1

UCHWAA Nr 287/V/10 RADY MIASTA JZEFOWA z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku lenego w 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 padziernika 2002r. o podatku lenym (Dz.U. z 2002r Nr 200 poz. 1682 z pn. zm.) -Rada Miasta Jzefowa uchwala, co nastpuje: 1. Zwalnia si z podatku lenego lasy i grunty lene o powierzchni do 0.2 ha pooone na terenie miasta Jzefowa. 2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Jzefowa. 3. Uchwaa podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od jej ogoszenia, z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2010r. Przewodniczcy Rady Miasta: Cezary ukaszewski