You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XXXIX/193/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Na podstawie art. 18 ust.

2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), Rada Gminy Rybno uchwala, co nastpuje: 1.1. Ulicy pooonej w Rybnie, oznaczonej wedug ewidencji gruntw jako dziaka numer ewidencyjny 80/8 w obrbie Rybno, biegncej od ulicy Dugiej w Rybnie w kierunku wschodnim do drogi Rybno Aleksandrw, nada nazw: ulica Szkolna. 2. Szczegowy przebieg drogi okrela zacznik do uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Rybno. 3. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. Przewodniczcy Rady: Henryka Jdrzejczak