You are on page 1of 2

SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI BEZPIECZESTWA I PORZDKU POWIATU SIERPECKIEGO ZA ROK 2009 Na podstawie art. 38b ust.

3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) przedkadam Radzie niniejsze sprawozdanie za 2009 rok. Komisj Bezpieczestwa i Porzdku tworzy si w celu realizacji zada Starosty w zakresie realizacji zada okrelonych w ustawach w zakresie porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli. Zarzdzeniem nr 29/08 Starosty Sierpeckiego z dnia 20 czerwca 2008r. zostaa powoana Komisja Bezpieczestwa i Porzdku Powiatu Sierpeckiego. W zwizku z tym, e dnia 24 padziernika 2008r. Radny Adam Pijankowski zoy rezygnacj z uczestnictwa w obradach Komisji, zarzdzeniem z dnia 26 maja 2009r. nr 41 Starosty Sierpeckiego, w jego miejsce zosta powoany Radny Andrzej Twardowski. Obsug administracyjno biurow Komisji peni Referat Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. Do szczegowych zada Komisji naley: Tematyka zwizana z zapewnieniem dzieciom i modziey szkolnej bezpieczestwa w trakcie wypoczynku zimowego i letniego jest na stae wpisana w harmonogramy rocznych posiedze Komisji Bezpieczestwa i Porzdku. 1) ocena zagroe porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli na terenie powiatu, 2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych sub, inspekcji i stray, a take jednostek organizacyjnych wykonujcych na terenie powiatu zadania z zakresu porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, 3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestpczoci oraz porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, 4) opiniowanie projektw innych programw wspdziaania Policji i innych powiatowych sub, inspekcji i stray oraz jednostek organizacyjnych wykonujcych na terenie powiatu zadania z zakresu porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, 5) opiniowanie projektu budetu powiatu - w zakresie dot. utrzymania porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, 6) opiniowanie projektw aktw prawa miejscowego i innych dokumentw w sprawach zwizanych z wykonywaniem zada na rzecz porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, 7) opiniowanie, zleconych przez Starost, innych ni w/w zagadnie dotyczcych porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli. Na rok 2009 Komisja Bezpieczestwa i Porzdku zaplanowaa cztery posiedzenia, na ktre zaplanowano do omwienia n/w tematy: 1) ocena stanu przygotowania powiatu w zakresie bezpieczestwa dzieci i modziey w czasie ferii zimowych Bezpieczne ferie 09; 2) ocena stanu powiatu pod wzgldem zagroe katastrofami budowlanymi, ktre moe powodowa zalegajcy na dachach nieg, oraz innymi aktualnie wystpujcymi zagroeniami; 3) ocena przygotowania odpowiednich sub na wypadek koniecznoci zapewnienia zakwaterowania dla osb bezdomnych w przypadku wystpowania niskich temperatur; 4) zagadnienia zwizane z przeprowadzeniem Powiatowego wiczenia Obronnego; 5) zagroenia epidemiologiczne (ptasia grypa, wcieklizna, pryszczyca lub inne); 6) akcja Bezpieczne wakacje 2009 rok; 7) stan bezpieczestwa na drogach powiatowych w okresie zimy; 8) posumowanie dziaa zwizanych z przeprowadzeniem Powiatowego wiczenia Obronnego Skrwa 2009.

Tematyka zwizana z zapewnieniem dzieciom i modziey szkolnej bezpieczestwa w trakcie wypoczynku zimowego i letniego jest na stae wpisana w harmonogramy rocznych posiedze Komisji Bezpieczestwa i Porzdku. Odpowiednie suby i inspekcje skadaj meldunki o przygotowaniu do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku. Tematy te byy omawiane na posiedzeniach Komisji w dniu 30 stycznia, 17 lipca oraz 18 grudnia 2009r. Naley podkreli, e w 2009 roku nie odnotowano nieszczliwych wypadkw dzieci i modziey w okresie letniego i zimowego wypoczynku. Corocznie s rwnie omawiane tematy przygotowania drg powiatowych do okresu zimowego oraz kontroli duych powierzchni dachowych w celu uniknicia katastrof budowlanych z powodu zalegajcego na dachach niegu. Tematy te byy omawiane na posiedzeniach Komisji w dniu 30 stycznia 2009r. oraz 18 grudnia 2009r. Na pierwszym posiedzeniu Komisji w ubiegym roku poruszono temat opieki nad osobami bezdomnymi. Stwierdzono, e w Sierpcu nie ma osb bezdomnych. Na drugim posiedzeniu Komisji w dniu 30 marca 2009r. omwione zostay tematy zwizane z bezpieczestwem obywateli. Przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji poinformowa, jak realizowany jest program porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli w oparciu o wytyczne Wojewody Mazowieckiego. Na tym posiedzeniu omwiono rwnie temat zagroe epidemiologicznych ludzi i zwierzt. W 2009 roku nie byo epidemii wrd zwierzt i ludzi na terenie powiatu sierpeckiego. W dniu 8 maja 2009r. odbyo si pozaplanowe posiedzenie Komisji zwizane z odnotowaniem w Polsce przypadku zachorowania na gryp wi wirus AH1N1. W dniach 14 oraz 18 wrzenia 2009r. odbyy si dorane spotkania organizacyjne dot. przeprowadzenia Powiatowego wiczenia Obronnego Skrwa 2009. Na kolejnym planowanym, trzecim posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009r. omwiony zosta temat bezpiecznych wakacji. Powiatowe Suby zoyy informacje dot. przygotowania do okresu wakacji w zakresie zapewnienia maksymalnego bezpieczestwa dzieci i modziey, a take dorosych, w okresie letniego wypoczynku. Naley podkreli, e w okresie wakacji 2009 roku nie odnotowano nieszczliwych wypadkw. Po omwieniu tematu bezpiecznych wakacji, Komisja zostaa zapoznana ze scenariuszem powiatowego wiczenia obronnego, ktre zaplanowano na 29-30 wrzesie 2009r. Na ostatnim ubiegorocznym spotkaniu w dniu 18 grudnia Pani Kierownik Referatu Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich zapoznaa Komisj ze sprawozdaniem z Powiatowego wiczenia Obronnego. Powrcono do omawianego na pocztku roku tematu osb bezdomnych. Stwierdzono, e w Sierpcu nadal nie ma osb bezdomnych. Pani Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowaa, e gdyby odnotowano takie przypadki, to powiat sierpecki nie dysponuje miejscami noclegowymi dla potrzebujcych - najblisze orodki znajduj si w Pocku. Na tym posiedzeniu, Pani Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sierpcu poinformowaa, e w 2009 roku na terenie powiatu zachorowao na gryp typu A/H1N1/ 8 osb. Ogem Komisja w 2009 roku odbya 7 posiedze, w ramach, ktrych realizowano wszystkie zaplanowane tematy. Starosta: Pawe Kamierczak