You are on page 1of 8

UCHWAA Nr 129/XX/2009 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie Statutu Soectwa Janopole. Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), po dokonanej konsultacji z mieszkacami, Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Uchwala si statut soectwa Janopole w nastpujcym brzmieniu: Statut Soectwa Janopole Rozdzia I Nazwa i teren dziaania 2. 1. Og mieszkacw wsi Janopole stanowi soectwo. 2. Nazwa soectwa brzmi Soectwo Janopole. 3. 1. Soectwo Janopole jest jednostk pomocnicz gminy, ktrego mieszkacy wsplnie z innymi soectwami tworz wsplnot samorzdow gminy Nowe Miasto. 2. Soectwo zostao utworzone na mocy uchway nr V/33/90 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 listopada 1990r. w sprawie utworzenia soectw na terenie gminy Nowe Miasto. 3. Samorzd mieszkacw soectwa Janopole dziaa na podstawie przepisw prawa, a w szczeglnoci: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze. zm.), 2) Statutu Gminy Nowe Miasto, 3) niniejszego statutu. 4. 1. Niniejszy Statut okrela organizacj i zakres dziaania Soectwa. 2. Teren dziaania soectwa obejmuje wie Janopole o obszarze 164ha i liczy 68 mieszkacw (stan na dzie 1 grudnia 2009r.). Rozdzia II Organizacja i zakres dziaania 5. 1. Organami soectwa s: 1) Zebranie Wiejskie, 2) Sotys. 3. Dziaalno Sotysa wspomaga Rada Soecka. 6. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwaodawczym w Soectwie. 2. Sotys jest organem wykonawczym Soectwa. 3. Rada Soecka jest organem wspomagajcym, dziaalno Sotysa. 7. 1. Kadencja organw soectwa trwa cztery lata i koczy si z dniem wyborw nowych organw.

2. Wybory do organw soectw musz si odby w terminie nie pniej ni 6 miesicy od rozpoczcia kadencji Rady Gminy. 8. Nadzr nad dziaalnoci Soectwa sprawuje Rada Gminy. 9. Soectwo i jego organy dbaj o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkacw soectwa. 10. 1. Do zakresu dziaania Soectwa nale wszystkie sprawy publiczne soectwa niezastrzeone ustawami i statutem na rzecz organw gminy, organw administracji rzdowej i innych podmiotw. 2. Do zada samorzdu mieszkacw wsi soectwa naley: 1) udzia w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych spraw zwizanych z miejscem zamieszkania, 2) wsppraca z ssiednimi soectwami w zakresie wykonywania wsplnych przedsiwzi, 3) organizowanie wsplnych prac na rzecz soectwa, 4) tworzenie samopomocy mieszkacw, 5) upowszechnianie ekologii i dbao o rodowisko naturalne m.in. poprzez udzia w akcjach sprztania wiata, realizacja programu segregacji mieci, ochrona przyrody, 6) utrzymanie porzdku i czystoci. 3. Rada Gminy w drodze odrbnej uchway moe przekazywa soectwu skadniki mienia komunalnego do korzystania. 4. Rada Gminy moe upowani organy soectwa do organizowania na terenie soectwa imprez, z zachowaniem obowizujcych przepisw w tym zakresie. 5. Wykonywanie innych zada zleconych przez Rad Gminy odrbnymi uchwaami. 11. Zadania okrelone w 10 samorzd mieszkacw wsi realizuje poprzez: 1) podejmowanie uchwa w sprawach Soectwa, 2) opiniowanie spraw nalecych do zakresu dziaania samorzdu mieszkacw wsi, 3) wspuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu przez Rad Gminy konsultacji spoecznych projektw uchwa Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkacw Soectwa, 4) wystpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, ktrych zaatwienie wykracza poza moliwoci mieszkacw Soectwa, 5) ustalania zada dla sotysa do realizacji midzy zebraniami wiejskimi. Rozdzia III Sotys i Rada Soecka 12. 1. Kadencja Sotysa, Rady Soeckiej trwa cztery lata, liczc od dnia wyboru i koczy si z momentem wyboru nowego sotysa i rady soeckiej. 2. Dziaalno Sotysa i Rady Soeckiej ma charakter spoeczny. 13. 1. Do obowizkw Sotysa naley w szczeglnoci: 1) 2) 3) 4) zwoywanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu, zwoywanie posiedze Rady Soeckiej, dziaanie stosowne do wskaza Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wjta, reprezentowanie soectwa na zewntrz,

5) 6) 7) 8)

wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zada z zakresu administracji publicznej, prowadzenie zarzdu, administracji, gospodarki tymi skadnikami mienia i rodkami finansowymi, ktre gmina przekazaa soectwu do korzystania i akceptowanie dokumentw z tym zwizanych, potwierdzanie okolicznoci, ktrych przy zaatwianiu spraw przez mieszkacw wymagaj przepisy prawa, wykonywanie innych zada nalecych do sotysa z mocy oglnie obowizujcych przepisw m.in. w zakresie obronnoci i ochrony przeciwpoarowej, inkasa podatkw i opat, zapobiegania klskom ywioowym oraz usuwanie ich skutkw, prowadzenie teczki zawierajcej: statut soectwa, protoky z zebra Rady Soeckiej i Zebrania Wiejskiego, inne wane zadania wynikajce z obowizujcych przepisw,

9)

10) protok z zebrania Rady Soeckiej i Zebrania Wiejskiego powinien zawiera: porzdek zebrania, skrcony opis dyskusji, wnioski i uchway, przy czym w sprawach poddawanych pod gosowanie winno by ujte ile gosw za, ile przeciw, ile wstrzymujcych si, list obecnych na zebraniu, jako zacznik.

2. Na zebraniach wiejskich Sotys przedkada, co najmniej raz w roku informacj ze swojej dziaalnoci. 3. Sotys moe bra udzia w sesjach Rady Gminy na zaproszenie Przewodniczcego Rady Gminy. 4. Na sesjach Rady Gminy przysuguje sotysowi prawo wystpowania z gosem doradczym bez prawa udziau w glosowaniu. Moe zgasza wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego. 5. Przy wykonywaniu swoich zada Sotys wspdziaa z Rad Soeck. 6. W razie nieobecnoci Sotysa (choroba lub inne przyczyny) zastpuje go jeden z czonkw Rady Soeckiej upowaniony przez Sotysa. 7. Sotys pobiera ryczat za inkaso podatkw, ktrego wysoko okrela odrbna uchwaa Rady Gminy. 14. 1. Rada Soecka skada si z 3 - 5 osb. 2. Przewodniczcym Rady Soeckiej jest Sotys. 3. Do obowizkw Rady Soeckiej naley wspomaganie Sotysa. Rada Soecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny. 4. Posiedzenia Rady Soeckiej odbywaj si w miar potrzeb, co najmniej raz na p roku. 5. Posiedzenie Rady Soeckiej zwouje Sotys. 1. Sotys i Rada Soecka w szczeglnoci: 1) opracowuje i przedstawia na zebraniu projekty uchwa w sprawach bdcych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie, 2) opracowuje i przedkada na zebraniu wiejskim projekty programw pracy samorzdu, 3) wystpuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczcymi udziau mieszkacw w rozwizywaniu problemw soectwa, 4) organizuje wykonanie uchwa zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizacj, 5) wspdziaa z organizacjami spoecznymi w celu wsplnej realizacji zada, 6) wydaje opini w sprawach wasnoci lub uytkowania skadnikw majtkowych znajdujcych si na terenie soectwa.

Rozdzia IV Zasady i tryb zwoywania zebra wiejskich oraz warunkw wanoci podejmowanych uchwa 15. Prawo do udziau w Zebraniu Wiejskim maj wszyscy mieszkacy Soectwa posiadajcy czynne i bierne prawo wyborcze. 16. 1. Zebranie Wiejskie zwouje Sotys: 1) z wasnej inicjatywy, 2) z inicjatywy Rady Soeckiej, 3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkacw uprawnionych do udziau w zebraniu, 4) na polecenie Rady Gminy lub Wjta. 17. 1. Zebranie Wiejskie odbywa si w miar potrzeb, nie rzadziej ni raz w roku. 2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje si do wiadomoci publicznej poprzez ogoszenie na tablicy ogosze w soectwie oraz w inny sposb zwyczajowo przyjty. 3. Zebranie Wiejskie zwoywane na wniosek mieszkacw, Rady Gminy lub Wjta, winno odby si w terminie 5 dni, chyba, e wnioskodawca proponuje termin pniejszy. 4. O zebraniu wiejskim mieszkacy powinni by powiadomieni przez Sotysa bez wzgldu na to, jaki organ lub osoba zwouje zebranie. 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wane, gdy mieszkacy Soectwa zostali o nim prawidowo poinformowani, zgodnie z wymogami Statutu. 2. Zebranie wiejskie otwiera Sotys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie moe wybra inn osob na przewodniczcego zebrania. 3. Porzdek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedkadanego przez Sotysa. 4. Projekt porzdku obrad winien by skonsultowany z Rad Soeck. 5. Obowizkiem Sotysa jest zapewnienie referentw spraw rozpatrywanych na zebraniu. 19. W celu udzielenia Sotysowi staej pomocy w przygotowaniu materiaw i w organizacji zebra, Wjt Gminy wyznacza pracownikw Urzdu Gminy do kontaktw z soectwem. 20. 1. 2. 3. Zebranie wiejskie wyraa swoj wol w formie uchwa, opinii, stanowisk lub wnioskw. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzania wyborw oraz podejmowania uchwa w obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych do gosowania osb. W przypadku braku okrelonego w 20 quorum, nastpne zebranie mieszkacw Soectwa odbywa si po upywie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez wzgldu na ilo obecnych. Zebranie, o ktrym mowa w ust. 3 jest prawomocne bez wzgldu na liczb uprawnionych do gosowania mieszkacw. Uchway zapadaj zwyk wikszoci gosw, tzn. liczba gosw za musi by wiksza od liczby gosw przeciw. Gosw wstrzymujcych si nie bierze si pod uwag. Gosowanie odbywa si w sposb jawny. Zebranie moe postanowi o przeprowadzeniu tajnego gosowania nad konkretn spraw. Uchway sporzdza si w dwch egzemplarzach, ktre podpisuje Przewodniczcy Zebrania.

4. 5. 6. 7.

8. 9.

Z kadego zebrania sporzdza si protok w dwch egzemplarzach, ktry podpisuje Przewodniczcy Zebrania. Sotys przekazuje uchway podjte na Zebraniu wraz z protokem Wjtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia odbytego zebrania.

10. Wjt, w zalenoci od treci uchway, zaatwia uchwa we wasnym zakresie lub przekazuje uchwa do rozpatrzenia Radzie Gminy. 11. W zalenoci od treci uchway o sposobie zaatwienia uchway Wjt Gminy informuje Zebranie Wiejskie bezporednio lub za porednictwem Sotysa. Rozdzia V Tryb wyboru i odwoania Sotysa i Rady Soeckiej 21. 1. Wybory Sotysa i Rady Soeckiej zarzdza Wjt Gminy zgodnie z uchwa Rady Gminy w sprawie zarzdzenia wyborw organw Soectwa. 2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborw organw soectwa zwoywane przez Wjta Gminy, winno odby si w terminie nie krtszym ni 5 dni od daty wywieszenia zawiadomienia o Zebraniu w sposb zwyczajowo przyjty w Soectwie. 3. Zebraniu, na ktrym ma by dokonany wybr Sotysa i Rady Soeckiej przewodniczy Wjt lub osoba wskazana przez Wjta Gminy. 22. 1. Wybr Sotysa i Rady Soeckiej, odbywa si dokonuje w gosowaniu tajnym, bezporednim spord nieograniczonej liczby kandydatw posiadajcych czynne i bierne prawo wyborcze przez staych mieszkacw Soectwa uprawnionych do gosowania. 2. Kandydatem na sotysa lub czonka Rady Soeckiej moe by tylko stay mieszkaniec soectwa, majcy czynne prawo wyborcze do organw samorzdowych. 3. Zgaszanie kandydatw do organw soectwa mog dokonywa jedynie uczestnicy Zebrania, posiadajcy czynne prawo wyborcze. 4. Kandydaci obowizani s wyrazi zgod na kandydowanie. 5. Zgaszanie kandydatw i gosowanie dla dokonania wyboru Sotysa i Rady Soeckiej przeprowadza si oddzielnie. 23. 1. Wybory Sotysa i czonkw Rady Soeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w skadzie, co najmniej trzech osb wybranych spord uprawnionych czonkw zebrania. 2. Czonkiem komisji nie moe by osoba kandydujca do wybieranych organw. 3. Wybory przeprowadza si na kartach do gosowania opatrzonych pieczci Wjta Gminy. 4. Do zada komisji skrutacyjnej naley: 1) przyjcie zgosze kandydatw, 2) przeprowadzenie gosowania, 3) ustalenie wynikw wyborw, 4) sporzdzenie protokou o wynikach wyborw. 5. Protok podpisuj czonkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczcy zebrania. 24. 1. Wybory odbywaj si spord nieograniczonej liczby kandydatw zgoszonych bezporednio przez uprawnionych uczestnikw zebrania. 2. W pierwszej kolejnoci naley przeprowadzi zgoszenia kandydatw i gosowanie dla dokonania wyboru Sotysa. W drugiej kolejnoci wybory czonkw Rady Soeckiej.

3. Za wany gos w wyborach Sotysa uznaje si tylko ten, gdzie na karcie do gosowania pozostanie nie skrelone najwyej jedno nazwisko. 4. Sotysem zostaje wybrana ta osoba, ktra uzyska liczb gosw 50% + 1, wanie oddanych gosw obecnych na zebraniu uprawnionych do gosowania. 5. W przypadku gdy aden kandydat nie uzyska wymaganej liczby gosw zarzdza si drugie gosowanie. 6. W drugim gosowaniu kandyduj te dwie osoby, ktre w pierwszym gosowaniu uzyskay najwiksz liczb gosw. Rwna liczba gosw jest rwnoznaczna z przeprowadzeniem dodatkowego gosowania. Sotysem w drugim glosowaniu zostaje wybrana osoba, ktra uzyskaa najwiksz liczb gosw. 7. Czonkami Rady Soeckiej zostaj wybrane te osoby, ktre uzyskuj najwiksz liczb gosw. 25. Sotys jest bezporednio odpowiedzialny przed Zebraniem Wiejskim za wykonywanie swoich funkcji. 26. 1. Odwoanie Sotysa w trakcie kadencji moe nastpi w razie powtarzajcego si naruszania zasad konstytucji i nie wykonywania swoich statutowych zada przy braku nadziei na to, e nastpi szybka poprawa w tym wzgldzie. Z wnioskiem o odwoanie Sotysa lub czonkw Rady Soeckiej mog wystpowa do Rady Gminy: 1) Wjt, 2) mieszkacy soectwa, ktrych wniosek uzyska co najmniej 30% podpisw osb uprawnionych do gosowania. 3. 4. 5. Wniosek o odwoanie musi zawiera pisemne merytoryczne umotywowanie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie nadaje biegu. Uchwaa Rady Gminy uchwalajca zwoanie zebrania, na ktrym rozstrzygnite zostaoby odwoanie Sotysa, czonka Rady Soeckiej lub caej Rady Soeckiej powinna zapa dopiero po przeprowadzeniu czynnoci wyjaniajcych przez Rad Gminy. Radni powinni zbada czy istotnie sotys bd Rada Soecka dopuszcza si amania przepisw prawa. 6. 7. 8. 9. W uchwale o zwoaniu Zebrania Wiejskiego podaje si miejsce, dzie i godzin oraz wnioskodawc o odwoanie. Odwoanie Sotysa i czonkw Rady Soeckiej stanowi wyczn kompetencj Zebrania Wiejskiego. Zebranie Wiejskie, ktrego przedmiotem obrad jest odwoanie Sotysa prowadzi Wjt lub wyznaczony przez Wjta pracownik Urzdu Gminy lub radny wyznaczony przez przewodniczcego Rady Gminy. Gosowanie nad odwoaniem winno by podjte po wypowiedzeniu si w sprawie zarzutw wobec nich.

2.

10. Odwoanie moe nastpi pod nieobecno odwoywanego Sotysa, gdy nie stawi si on bez podania przyczyny. 11. Odwoania dokonuje Zebranie Wiejskie w glosowaniu tajnym i bezporednim. W tym celu powouje si Komisj Skrutacyjn. 12. Minimalna frekwencja niezbdna dla wanoci odwoania Sotysa wynosi 1/5 uprawnionych mieszkacw soectwa. 27. 1. Sotys i czonek Rady Soeckiej moe zoy w toku kadencji, rezygnacje z penionej funkcji. 2. Zoenie rezygnacji lub inne wane przyczyny (mier, utrata prawa wybieralnoci, prawomocny wyrok sdowy za przestpstwa umylne) powodujce niemono sprawowania urzdu sotysa (czonka rady soeckiej) jest rwnoznaczne z zarzdzeniem przez Rad Gminy wyborw na wymienione funkcje. 3. Prowadzenie czynnoci odwoawczych odbywa si wedug trybu okrelonego w 26. 4. Jeeli do upywu kadencji organw Soectwa pozostao nie wicej ni 6 miesicy, przepisu ust. 27 nie stosuje si. W tym przypadku obowizki Sotysa peni wyznaczony przez Rad Soeck jeden z jej czonkw.

Rozdzia VI Mienie i gospodarka finansowa soectwa 28. 1. Soectwo zarzdza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez Gmin oraz rozporzdza dochodami z tego rda w zakresie zwykego zarzdu. 2. Zwyky zarzd obejmuje: 1) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym, poprzez dokonywanie niezbdnych napraw i remontw, 2) zaatwianie biecych spraw zwizanych z eksploatacj mienia, 3) pobieranie dochodw i korzystanie z mienia, zgodnie z jego przeznaczeniem. 29. Przekazanie Soectwu mienia komunalnego do korzystania lub korzystania i zarzdu nastpuje w drodze uchway Rady Gminy. 30. 1. Gospodarka finansowa soectwa prowadzona jest w ramach budetu gminy. 2. Soectwo samodzielnie rozporzdza: 1) rodkami finansowymi wydzielonymi na jego rzecz przez Rad w budecie gminy, 2) dochodami uzyskanymi z posiadanego lub powierzonego mienia komunalnego, 3) rodkami uzyskanymi z organizowanych z wasnej inicjatywy przedsiwzi, 4) rodkami z dobrowolnych wpat i wiadcze osb fizycznych i prawnych na cele realizowane przez Soectwo. 3. Rada Gminy moe wyodrbni w budecie gminy rodki finansowe stanowice fundusz soecki na realizacj zgoszonych przez Soectwo we wniosku przedsiwzi. 4. Warunki przyznania w danym roku budetowym rodkw z funduszu soeckiego okrela odrbna ustawa. 31. 1. O przeznaczeniu rodkw finansowych Soectwa decyduje Zebranie Wiejskie, kierujc si zasadami gospodarnoci i naleytej starannoci. 2. rodki, ktrymi dysponuje Soectwo mog by przeznaczone na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkacw Soectwa. Rozdzia VII Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dziaalnoci Soectwa 32. Rada Gminy sprawuje nadzr i kontrol nad dziaalnoci Soectwa w zakresie: 1) prawidowoci prowadzenia gospodarki finansowej (zgodnoci z prawem, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci); 2) badania materiaw z pracy organw soectwa pod ktem ich zgodnoci z przepisami prawa (uchway). 33. 1. Rada Gminy wykonuje doran kontrol przy pomocy Komisji Rewizyjnej. 2. Biec kontrol gospodarki finansowej Soectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkada okresowe informacje w tym zakresie Wjtowi. 3. Wjt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj prawo dania niezbdnych informacji i danych dotyczcych funkcjonowania soectwa. Mog ponadto uczestniczy w posiedzeniach organu Soectwa.

Rozdzia VIII Postanowienia kocowe 34. 1. Na budynku, w ktrym mieszka Sotys wywieszona jest tablica koloru czerwonego, z biaym napisem SOTYS oraz na zewntrz budynku lub w miejscu widocznym dla mieszkacw soectwa tablica do wywieszania ogosze. 2. Sotys legitymuje si zawiadczeniem o wyborze, wydanym przez Przewodniczcego Rady Gminy. 35. Zmiany Statutu Soectwa dokonuje Rada Gminy, po uprzedniej konsultacji z mieszkacami soectwa. 36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statutem maj zastosowanie przepisy o samorzdzie gminnym. 37. Traci moc uchwaa nr 88/XII/2000 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie uchwalenia Statutw Soectw na terenie gminy Nowe Miasto. 38. Niniejszy Statut wchodzi po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy: Ewa Radomska