You are on page 1of 8

UCHWAŁA Nr 133/XX/2009

RADY GMINY NOWE MIASTO

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie Statutu Sołectwa Karolinowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), po dokonanej konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się statut sołectwa Karolinowo w następującym brzmieniu:

Statut Sołectwa Karolinowo

Rozdział I Nazwa i teren działania

§ 2.

1.

Ogół mieszkańców wsi Karolinowo stanowi sołectwo.

 

2.

Nazwa sołectwa brzmi „Sołectwo Karolinowo”.

 

§

3.

1.

Sołectwo Karolinowo jest jednostką pomocniczą gminy, którego mieszkańcy wspólnie z innymi sołec- twami tworzą wspólnotę samorządową gminy Nowe Miasto.

2.

Sołectwo zostało utworzone na mocy uchwały nr V/33/90 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 listopada 1990r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Nowe Miasto.

3.

Samorząd mieszkańców sołectwa Karolinowo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze. zm.),

2) Statutu Gminy Nowe Miasto,

3) niniejszego statutu.

 

§

4.

1.

Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa.

2.

Teren działania sołectwa obejmuje wieś Karolinowo o obszarze 410ha i liczy 269 mieszkańców (stan na dzień 1 grudnia 2009r.).

Rozdział II Organizacja i zakres działania

 

§ 5.

1.

Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys.

3.

Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 

§ 6.

1.

Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2.

Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

3.

Rada Sołecka jest organem wspomagającym, działalność Sołtysa.

§ 7.

2.

Wybory do organów sołectw muszą się odbyć w terminie nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia ka- dencji Rady Gminy.

§ 8.

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.

§ 9.

Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa.

§ 10.

1. Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami i statutem na rzecz organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów.

2. Do zadań samorządu mieszkańców wsi – sołectwa należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych spraw związanych z miejscem zamieszkania,

2) współpraca z sąsiednimi sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych przedsięwzięć,

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

4) tworzenie samopomocy mieszkańców,

5) upowszechnianie ekologii i dbałość o środowisko naturalne m.in. poprzez udział w akcjach sprzątania świata, realizacja programu segregacji śmieci, ochrona przyrody,

6) utrzymanie porządku i czystości.

3. Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały może przekazywać sołectwu składniki mienia komunalnego do korzystania.

4. Rada Gminy może upoważnić organy sołectwa do organizowania na terenie sołectwa imprez, z zacho- waniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy odrębnymi uchwałami.

§ 11.

Zadania określone w § 10 samorząd mieszkańców wsi realizuje poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projek- tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,

5) ustalania zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka

§ 12.

1. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem wybo- ru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

2. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 13.

1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1)

zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu,

2)

zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

3)

działanie stosowne do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,

5)

wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,

6)

prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania i akceptowanie dokumentów z tym związanych,

7)

potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

8)

wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,

9)

prowadzenie teczki zawierającej:

- statut sołectwa,

- protokóły z zebrań Rady Sołeckiej i Zebrania Wiejskiego,

- inne ważne zadania wynikające z obowiązujących przepisów,

10) protokół z zebrania Rady Sołeckiej i Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:

- porządek zebrania,

- skrócony opis dyskusji,

- wnioski i uchwały, przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie winno być ujęte ile głosów „za”, ile „przeciw”, ile „wstrzymujących się”,

- listę obecnych na zebraniu, jako załącznik.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada, co najmniej raz w roku informację ze swojej działalności.

3. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy przysługuje sołtysowi prawo występowania z głosem doradczym bez prawa udziału w glosowaniu. Może zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

5. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.

6. W razie nieobecności Sołtysa (choroba lub inne przyczyny) zastępuje go jeden z członków Rady Sołec- kiej upoważniony przez Sołtysa.

7. Sołtys pobiera ryczałt za inkaso podatków, którego wysokość określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 14.

1. Rada Sołecka składa się z 3 - 5 osób.

2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na pół roku.

5. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.

1. Sołtys i Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedstawia na zebraniu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatry- wania przez zebranie,

2) opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorządu,

3) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązy- waniu problemów sołectwa,

4) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,

5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,

6) wydaje opinię w sprawach własności lub użytkowania składników majątkowych znajdujących się na terenie sołectwa.

Rozdział IV Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunków ważności podejmowanych uchwał

§ 15.

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 16.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 17.

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta, winno odbyć się w ter- minie 5 dni, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy powinni być powiadomieni przez Sołtysa bez względu na to, jaki organ lub osoba zwołuje zebranie.

§ 18.

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo poinformowani, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedkładanego przez Sołtysa.

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.

§ 19.

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, Wójt Gmi- ny wyznacza pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem.

§ 20.

1. Zebranie wiejskie wyraża swoją wolę w formie uchwał, opinii, stanowisk lub wniosków.

2. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał w obec- ności, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania osób.

3. W przypadku braku określonego w § 20 quorum, następne zebranie mieszkańców Sołectwa odbywa się po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość obec- nych.

4. Zebranie, o którym mowa w ust. 3 jest prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowa- nia mieszkańców.

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby gło- sów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę.

6. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego gło- sowania nad konkretną sprawą.

8.

Z każdego zebrania sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, który podpisuje Przewodniczący Zebrania.

9. Sołtys przekazuje uchwały podjęte na Zebraniu wraz z protokółem Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia odbytego zebrania.

10. Wójt, w zależności od treści uchwały, załatwia uchwałę we własnym zakresie lub przekazuje uchwałę do rozpatrzenia Radzie Gminy.

11. W zależności od treści uchwały o sposobie załatwienia uchwały Wójt Gminy informuje Zebranie Wiej- skie bezpośrednio lub za pośrednictwem Sołtysa.

Rozdział V Tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 21.

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zarzą- dzenia wyborów organów Sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów organów sołectwa zwoływane przez Wójta Gminy, winno odbyć się w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty wywieszenia zawiadomienia o Zebraniu w sposób zwycza- jowo przyjęty w Sołectwie.

3. Zebraniu, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy Wójt lub osoba wskazana przez Wójta Gminy.

§ 22.

1. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, odbywa się dokonuje w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne i bierne prawo wyborcze przez stałych miesz- kańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Kandydatem na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być tylko stały mieszkaniec sołectwa, mający czynne prawo wyborcze do organów samorządowych.

3. Zgłaszanie kandydatów do organów sołectwa mogą dokonywać jedynie uczestnicy Zebrania, posiadają- cy czynne prawo wyborcze.

4. Kandydaci obowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.

§ 23.

1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie, co najmniej trzech osób wybranych spośród uprawnionych członków zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Wójta Gminy.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

5. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.

§ 24.

1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

3.

Za ważny głos w wyborach Sołtysa uznaje się tylko ten, gdzie na karcie do głosowania pozostanie nie skreślone najwyżej jedno nazwisko.

4. Sołtysem zostaje wybrana ta osoba, która uzyska liczbę głosów 50% + 1, ważnie oddanych głosów obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania.

5. W przypadku gdy żaden kandydat nie uzyska wymaganej liczby głosów zarządza się drugie głosowanie.

6. W drugim głosowaniu kandydują te dwie osoby, które w pierwszym głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów. Równa liczba głosów jest równoznaczna z przeprowadzeniem dodatkowego głosowania. Sołtysem w drugim glosowaniu zostaje wybrana osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

7. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrane te osoby, które uzyskują największą liczbę głosów.

§ 25.

Sołtys jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Zebraniem Wiejskim za wykonywanie swoich funkcji.

§ 26.

1. Odwołanie Sołtysa w trakcie kadencji może nastąpić w razie powtarzającego się naruszania zasad kon- stytucji i nie wykonywania swoich statutowych zadań przy braku nadziei na to, że nastąpi szybka po- prawa w tym względzie.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą występować do Rady Gminy:

1) Wójt,

2) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 30% podpisów osób uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o odwołanie musi zawierać pisemne merytoryczne umotywowanie.

4. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie nadaje biegu.

5. Uchwała Rady Gminy uchwalająca zwołanie zebrania, na którym rozstrzygnięte zostałoby odwołanie Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej powinna zapaść dopiero po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przez Radę Gminy.

Radni powinni zbadać czy istotnie sołtys bądź Rada Sołecka dopuszcza się łamania przepisów prawa.

6. W uchwale o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się miejsce, dzień i godzinę oraz wnioskodawcę o odwołanie.

7. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania Wiejskiego.

8. Zebranie Wiejskie, którego przedmiotem obrad jest odwołanie Sołtysa prowadzi Wójt lub wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy lub radny wyznaczony przez przewodniczącego Rady Gminy.

9. Głosowanie nad odwołaniem winno być podjęte po wypowiedzeniu się w sprawie zarzutów wobec nich.

10. Odwołanie może nastąpić pod nieobecność odwoływanego Sołtysa, gdy nie stawi się on bez podania przyczyny.

11. Odwołania dokonuje Zebranie Wiejskie w glosowaniu tajnym i bezpośrednim. W tym celu powołuje się Komisję Skrutacyjną.

12. Minimalna frekwencja niezbędna dla ważności odwołania Sołtysa wynosi 1/5 uprawnionych mieszkań- ców sołectwa.

§ 27.

1. Sołtys i członek Rady Sołeckiej może złożyć w toku kadencji, rezygnacje z pełnionej funkcji.

2. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny (śmierć, utrata prawa wybieralności, prawomocny wyrok sądowy za przestępstwa umyślne) powodujące niemożność sprawowania urzędu sołtysa (członka rady sołeckiej) jest równoznaczne z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów na wymienione funkcje.

3. Prowadzenie czynności odwoławczych odbywa się według trybu określonego w § 26.

Rozdział VI Mienie i gospodarka finansowa sołectwa

§ 28.

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez Gminę oraz rozporządza do- chodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu.

2. Zwykły zarząd obejmuje:

1) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw i remon- tów,

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

3) pobieranie dochodów i korzystanie z mienia, zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 29.

Przekazanie Sołectwu mienia komunalnego do korzystania lub korzystania i zarządu następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 30.

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2. Sołectwo samodzielnie rozporządza:

1) środkami finansowymi wydzielonymi na jego rzecz przez Radę w budżecie gminy,

2) dochodami uzyskanymi z posiadanego lub powierzonego mienia komunalnego,

3) środkami uzyskanymi z organizowanych z własnej inicjatywy przedsięwzięć,

4) środkami z dobrowolnych wpłat i świadczeń osób fizycznych i prawnych na cele realizowane przez Sołectwo.

3. Rada Gminy może wyodrębnić w budżecie gminy środki finansowe stanowiące fundusz sołecki na reali- zację zgłoszonych przez Sołectwo we wniosku przedsięwzięć.

4. Warunki przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego określa odrębna usta- wa.

§ 31.

1. O przeznaczeniu środków finansowych Sołectwa decyduje Zebranie Wiejskie, kierując się zasadami go- spodarności i należytej staranności.

2. Środki, którymi dysponuje Sołectwo mogą być przeznaczone na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.

Rozdział VII Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością Sołectwa

§ 32.

Rada Gminy sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa w zakresie:

1) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej (zgodności z prawem, gospodarności, celowości i rzetelności);

2) badania materiałów z pracy organów sołectwa pod kątem ich zgodności z przepisami prawa (uchwały).

§ 33.

1. Rada Gminy wykonuje doraźną kontrolę przy pomocy Komisji Rewizyjnej.

2. Bieżącą kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada okresowe in- formacje w tym zakresie Wójtowi.

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu Sołectwa.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

§ 34.

1. Na budynku, w którym mieszka Sołtys wywieszona jest tablica koloru czerwonego, z białym napisem „SOŁTYS” oraz na zewnątrz budynku lub w miejscu widocznym dla mieszkańców sołectwa tablica do wywieszania ogłoszeń.

2. Sołtys legitymuje się zaświadczeniem o wyborze, wydanym przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 35.

Zmiany Statutu Sołectwa dokonuje Rada Gminy, po uprzedniej konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

§ 36.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy o samorządzie gmin- nym.

§ 37.

Traci moc uchwała nr 88/XII/2000 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie uchwale- nia Statutów Sołectw na terenie gminy Nowe Miasto.

§ 38.

Niniejszy Statut wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma- zowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

Ewa Radomska