You are on page 1of 1

UCHWAA Nr XXVIII/203/2010 RADY GMINY W POTWOROWIE z dnia 12 lutego 2010 r.

w sprawie zacignicia kredytu na Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizacj drg lokalnych w gminie Potworw. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala si, co nastpuje: 1.1. Postanawia si zacign kredyt dugoterminowy na sfinansowanie deficytu zwizanego z realizacj zadania Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizacj drg lokalnych w gminie Potworw w kwocie 250 000,00z. 2. Okres kredytowania 10 lat. 3. Ustanawia si zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco oraz cesji praw z umowy ubezpieczania inwestycji od ryzyk budowlanych. 4. rdem dochodu, z ktrego zostanie sfinansowany kredyt, bd dochody z podatku rolnego, od nieruchomoci oraz subwencja oglna. 5. Inwestycja bdzie realizowana w 2010 roku 2. Wykonanie uchway zleca si Wjtowi Gminy w Potworowie. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem powzicia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego. Przewodniczcy Rady Gminy w Potworowie: Bogdan Milczarski