You are on page 1of 3

UCHWAŁA NR XLVII / 212/ 2010 RADY GMINY SOCHACZEW

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2, 2a i 3 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Sochaczew Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1. W stałych obwodach głosowania utworzonych chwałą nr XXXVI/142/2005 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 27 lipca 2005 roku dokonuje się następujących zmian polegających na podziale obwodu głosowania nr 5 na obwody o numerach 5 i 8

niniejszej

§ 2. Utworzone uchwały

obwody

głosowania

uwzględniające

dokonane

zmiany

zawiera

załącznik

do

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew

Czesław Ćwikliński

Załącznik do Uchwały Nr XLVII / 212/ 2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Załącznik do uchwały Nr XLVII/212/2010 Rady Gminy Sochaczew a dnia 28.04.2010r

-Numer

obwodu

 

głosowania

-Granice obwodu (obejmujące obszar wsi)

 

-1

-Chrzczany, Kożuszki-Kolonia,Wymysłów, Pilawice, Janaszówek, Bogdaniec, Wyjazd

 

-2

-Nowe Mostki, Orły-Cesin, Feliksów, żosin, Chodakówek. Żelazowa Wola, Wójtówka, Sochaczew-Wieś, Kożuszki-Parcel

 

-3

-Andrzejów Duranowski, Duranów, Janówek, Duranowski, Sielice, Bielice, Jeżówka, Wyczółki

 

-4

-Czyste, Ignacówka, Czerwonka-Wieś, Kaźmierów, Czerwonka-Parcel

 

-5

-Kąty, Władysławów, Bronisławy, Rozlazłów,Altanka

 

-6

-Gawłów, Karwowo, Żuków

 

-7

-Mokas, Dzięglewo

 

-8

-Żdżarów, Lubiejew, Dachowa, Kuznocin

Uzasadnienie Zgodnie z art. 30 ust. 2a ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców . W związku z tym, że na dzień 31marca 2010 roku liczba mieszkańców w obwodzie nr 5 wynosiła 3008 mieszkańców dokonano podziału obwodu nr 5 na dwa obwody nr 5 i nr 8