You are on page 1of 1

UCHWAA Nr XLV/221/2010 RADY GMINY DBE WIELKIE z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia grnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci, ktrzy nie zawarli umw w zakresie pozbywania si zebranych na terenie nieruchomoci odpadw komunalnych oraz nieczystoci ciekych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Rada Gminy Dbe Wielkie uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si grne stawki opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi w zakresie: 1. odbioru odpadw komunalnych z terenu nieruchomoci w wysokoci 120z brutto za 1m3, 2. oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych z nieruchomoci w wysokoci 30z brutto za 1m3. 2.1. Ustala si preferencyjne stawki opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi okrelone w 1 w maksymalnej wysokoci 90z brutto za 1m3, jeeli odpady komunalne s zbierane i odbierane w sposb selektywny. 2. Za selektywne uznaje si zbieranie i odbieranie odpadw komunalnych, o ktrych mowa w 6 uchway Rady Gminy Dbe Wielkie nr II/11/2006 z dnia 6 grudnia 2006r. ustalonych w regulaminie. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Dbe Wielkie. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy Dbe Wielkie: Andrzej Wieczorek