You are on page 1of 1

UCHWAŁA Nr XLV/417/10

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany w podziale Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159 z późn. zm.) Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co nastę- puje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w podziale Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania poprzez podzielenie dotychczasowego obwodu nr 20 na obwód nr 20 i nowy obwód nr 24.

§ 2. W załączniku do uchwały nr XLVI/519/2002 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 czerwca 2002r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, zmienionej uchwałą nr XXXIII/361/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1) opis obwodu nr 20 otrzymuje brzmienie:

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

głosowania

20

Obwód w granicach:

Al. Armii Krajowej od ul. B. Prusa do ul. Komorowskiej, ul. Komorowska (strona pa- rzysta) od Al. Armii Krajowej do ul. Plantowej, ul. Plantowa od ul. Komorowskiej do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego od ul. Plantowej do ul. B. Prusa, ul. B. Prusa od Al. Wojska Polskiego do Al. Armii Krajowej.

2) po numerze i opisie obwodu nr 23 dodaje się:

24

Obwód w granicach:

Al. Wojska Polskiego strona parzysta od nr 36 50, ul. Plantowa 5,7,15.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§

3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warsza-

wie.

§

4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie:

Henryk Wacławek