You are on page 1of 1

c 

 c 
c c
c
   c 
 
 !

"
c  
predare- primire
data
SC. HERMANN GLOBAL SRL in calitate de colector anvelope uzate, prin
reprezentatul Constantinescu Liviu, am primit de la ...............................................
legitimat cu CI/BI Seria. Nr. .. in calitate de client, o cantitate de :
- Anvelope turism, C, 4x4...................................(kg)

SC HERMANN GLOBAL SRL

CLIENT

c 
 c 
c c
c
   c 
 
 !

"
c  
predare- primire
data
SC. HERMANN GLOBAL SRL in calitate de colector anvelope uzate, prin
reprezentatul Constantinescu Liviu, am primit de la ...............................................
legitimat cu CI/BI Seria. Nr. .. in calitate de client, o cantitate de :
- Anvelope turism, C, 4x4...................................(kg)

SC HERMANN GLOBAL SRL

CLIENT