You are on page 1of 1

UCHWAA Nr XXVII/352/10 RADY MIEJSKIEJ W TUSZCZU z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchway nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 26 wrzenia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuszcz (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 250, poz. 7337). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwizku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Rada Miejska w Tuszczu uchwala, co nastpuje: 1.1. W uchwale nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tuszczu dnia 26 wrzenia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuszcz wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w 125 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Udostpnienie dokumentw nastpuje niezwocznie, nie pniej jak w terminie 14 dni od dnia zoenia wniosku w sposb i formie zgodnej z wnioskiem, 2) 126 otrzymuje brzmienie: Z dokumentw okrelonych w 121 zainteresowani mog sporzdza notatki, odpisy, fotokopie. W przypadku przeksztacenia informacji w form wskazan we wniosku powodujc dodatkowe koszty od wnioskodawcy moe by pobrana opata w wysokoci odpowiadajcej tym kosztom, 3) skrela si rozdzia X. Pracownicy samorzdowi, 4) zacznik nr 3 do uchway nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tuszczu otrzymuje brzmienie: Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Tuszcz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna. Orodek Pomocy Spoecznej. Zesp Obsugi Placwek Owiatowych. Gimnazjum im. Krlowej Jadwigi w Tuszczu. Szkoa Podstawowa im. Jana Pawa II w Tuszczu. Zesp Szk w Jasienicy. Zesp Szk w Postoliskach.

10. Zesp Szk im. Ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach. 11. Zesp Szk im. Zofii Solarzowej w Misem. 12. Zesp Szk im. Wadysawa Podkowiskiego w Mokrej Wsi. 13. Zesp Szkolno Przedszkolny w Kozach. 14. Przedszkole Samorzdowe Baniowa Kraina w Tuszczu 2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi. 3. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady: Krzysztof Gajcy