You are on page 1of 5

Konnichi wa Kore wa Kenneth Bruce Gorelick desu Washington ni sunde imasu Go-juu-go sai desu Ongakuka desu Amerikajin

desu Arigatoo

Nihon: Kore wa watashi no chichi no rajio desu Eigo: This is my fathers radio.

Nihon: Kono megane wa anata no gifuto no watashi no ani desu Eigo: This eyeglasses is your gift from my older brother.

Watashi wa kaite no watashi no nooto desu I write on my notebook