You are on page 1of 4

UCHWAŁA Nr LXXXIII/2438/2010

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 10 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. 2) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. Nr 148, poz. 3717, z 2005r. Nr 77, poz. 2036, z 2006r. Nr 199, poz. 7564 oraz z 2008r. Nr 141, poz. 4985 i Nr 218, poz. 9282) otrzy- mują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego.

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323.

Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy:

Ewa Malinowska-Grupińska

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r.

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętej pod roboty niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Poz.

RODZAJ/CEL ZAJĘCIA

 

1

 

2

 

RODZAJ ELEMENTU ZAJĘTEGO PASA DROGOWEGO DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH

   

RODZAJ ELEMENTU ZAJĘTEGO PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH

 
 

jezdnia

pozostałe elementy pasa drogowego

 

jezdnia

pozostałe elementy

   

pasa drogowego

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

zajęcie

zajęcie

zajęcie

pasy dzielące, torowiska, pobocza, chodniki, place, zatoki autobusowe i postojowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne

inne elementy

zajęcie

zajęcie

zajęcie

pasy dzielące, torowiska, pobocza, chodniki, place, zatoki autobusowe i postojowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne

inne

do 20%

pow. 20%

pow. 50%

pasa

do 20%

pow. 20%

pow. 50%

elementy

szerokości

do 50%

szerokości

drogowego

szerokości

do 50%

szerokości

pasa

szerokości

do całkowitego

szerokości

do całkowitego

drogowego

zajęcia jezdni

zajęcia jezdni

1

prowadzenie robót z rusztowania 1) , z zastrzeżeniem poz. 2

0,40

0,50

1,00

0,40

0,20

0,20

0,40

0,60

0,20

0,10

2

prowadzenie wszelkich robót związanych z remontem obiektów zabytkowych oraz wznoszeniem i remontem obiektów użyteczności publicznej, w szczególności takich jak: urzędy administracji publicznej, szkoły, żłobki, przedszkola, domy opieki społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, obiekty ochrony zdrowia, obiekty budowlane, w których prowadzona jest działalność kulturalna 2)

0,20

0,25

0,50

0,20

0,10

0,10

0,20

0,30

0,10

0,05

3

prowadzenie wszelkich robót związanych z wznoszeniem

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

pomników 3) , a także ich renowacją

4

prowadzenie robót związanych z budową metra w Warszawie

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

5

prowadzenie robót związanych z usunięciem awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

5,00

7,50

10,00

5,00

5,00

5,00

7,50

10,00

5,00

5,00

6

prowadzenie innych robót

4,00

5,00

10,00

4,00

2,00

3,00

4,00

6,00

2,00

1,00

1)

2)

3)

dotyczy robót związanych z remontem budynku, jeżeli zajęcie pasa drogowego następuje tylko pod ustawione rusztowanie, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), dotyczy pomników, w sprawie których Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy

z dnia 10 czerwca 2010r.

Wysokość rocznych stawek opłaty za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej

Poz.

KATEGORIA DROGI

 

1

 

2

 

3

linie elektroenergetyczne (w tym złącza kablowe, szafki elektroenergetyczne, transformatory, studnie kablowe), przewody kanalizacyjne służące do odprowadzania ścieków i wód opadowych (w tym studnie kanalizacyjne), przewody gazowe, ciepłownicze i wodociągowe (w tym studnie gazowe, studnie wodociągowe, komory ciepłownicze), urządzenia wodnych melioracji - realizowane jako inwestycje celu publicznego

1)

 

przyłącza:

sieci i kanalizacje teletechniczne i telekomunikacyjne (w tym szafki i studnie kablowe), przyłącza teletechniczne i telekomunikacyjne, oraz pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w kolumnach 1 i 2

elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe

 

A

B

C

A

B

A

B

C

w jezdni

w pozostałych elementach pasa drogowego

w drogowym obiekcie inżynierskim

w jezdni

w pozostałych

w jezdni

w pozostałych

w drogowym

elementach

elementach

obiekcie

   

pasa drogowego

pasa drogowego

inżynierskim

1

KRAJOWA

20,00

10,00

200,00

75,00

50,00

150,00

100,00

200,00

2

WOJEWÓDZKA

20,00

10,00

200,00

75,00

50,00

150,00

100,00

200,00

3

POWIATOWA

10,00

5,00

200,00

50,00

25,00

100,00

75,00

200,00

4

GMINNA

10,00

5,00

200,00

50,00

25,00

100,00

75,00

200,00

1)

w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy

z dnia 10 czerwca 2010r.

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m 2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy

Poz.

 

OBIEKTY

 

KATEGORIA DROGI

 
 

1

2

3

4

KRAJOWA

WOJEWÓDZKA

POWIATOWA

GMINNA

1

kabiny telefoniczne, wszelkiego rodzaju automaty (np.: do sprzedaży biletów, napojów, artykułów spożywczych, prasy, automaty do robienia zdjęć) witryny, gabloty - o powierzchni nie przekraczają- cej 2m 2

2,00

1,80 zł

1,50 zł

1,20 zł

2

kioski i pawilony: handlowe, usługowe, wystawowe, ekspozycyjne

1,40

0,80 zł

0,60 zł

0,40 zł

3

obiekty, w których zlokalizowane są ośrodki gier, punkty przyjmowania zakładów wzajemnych

10,00

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

w

zakresie bukmacherstwa, salony gier na automatach lub punkty gry na automatach o niskich

wygranych 1)

 

4

przyczepy handlowe-gastronomiczne, wiaty, altany, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne

1,40

0,80 zł

0,60 zł

0,40 zł

5

barakowozy i obiekty kontenerowe (z wyłączeniem terenu budowy)

1,60

1,40 zł

1,20 zł

1,00 zł

6

urządzenia rozrywkowe

 

3,00

2,50 zł

2,00 zł

1,50 zł

7

rusztowania, zadaszenia ochronne (zabezpieczające) i inne, zapewniające swobodną komunikację (z wyłączeniem terenu pasa drogowego zajętego w celu prowadzenia robót oraz terenu budowy)

0,20

0,20 zł

0,10 zł

0,10 zł

8

wiatrołapy, świetliki, szyby wentylacyjne, szyby dźwigowe, szybiki zsypowe, nadwieszenia (np. balkony, loggie, części budynków znajdujące się nad podcieniami)

1,00

0,80 zł

0,60 zł

0,40 zł

9

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

2,00

1,60 zł

1,20 zł

1,00 zł

10

pomniki i obiekty małej architektury 2)

 

0,01

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

11

obiekty budowlane, w których prowadzona jest działalność kulturalna 3) , oraz użytkowane na cele pomocy społecznej

0,01

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

12

maszty antenowe

 

3,00

2,60 zł

2,00 zł

1,80 zł

13

inne obiekty budowlane nie wymienione w poz. 1-12 4)

4,00

3,50 zł

3,00 zł

2,00 zł

Poz.

 

REKLAMY

 

KATEGORIA DROGI

 
 

1

2

3

4

KRAJOWA

WOJEWÓDZKA

POWIATOWA

GMINNA

14

za

1m 2 reklamy -

a)

o powierzchni 5) nie przekraczającej 3m 2

4,10 zł

2,80 zł

2,50 zł

3,50 zł

z zastrzeżeniem

poz. 15-29:

b)

o powierzchni przekraczającej 3m 2 do 9m 2 włącznie

4,70 zł

3,40 zł

3,10 zł

3,70 zł

c)

o powierzchni przekraczającej 9m 2

5,20 zł

3,70 zł

3,30 zł

5,00 zł

15

reklamy ciemne

a)

o powierzchni 5) nie przekraczającej 3m 2

4,10 zł

2,80 zł

2,50 zł

3,50 zł

(nieoświetlane, niepod-

świetlane):

b)

o powierzchni przekraczającej 3m 2 do 9m 2 włącznie

5,65 zł

4,10 zł

3,70 zł

4,45 zł

c)

o powierzchni przekraczającej 9m 2

6,25 zł

4,45 zł

3,95 zł

6,00 zł

16

reklamy z przewijaną powierzchnią reklamową typu „scroll” i ze zmienną ekspozycją:

a)

o powierzchni 5) nie przekraczającej 3m 2

4,10 zł

2,80 zł

2,50 zł

3,50 zł

b)

o powierzchni przekraczającej 3m 2 do 9m 2 włącznie

4,70 zł

3,40 zł

3,10 zł

3,70 zł

c)

o powierzchni przekraczającej 9m 2

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

17

reklamy emitowane na monitorach i wyświetlaczach elektronicznych oraz w formie ruchomych obrazów

10,00

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

18

reklamy na szyldach 6) o powierzchni nie przekraczającej 1m 2

4,00

2,00 zł

2,00 zł

1,60 zł

19

reklamy na markizach 7) i parasolach

 

3,00

2,40 zł

2,00 zł

1,80 zł

20

reklamy na witrynach i gablotach

 

3,60

2,80 zł

2,20 zł

1,80 zł

21

reklamy stanowiące dekoracje, umieszczane w związku z obchodami Świąt: Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Nowego Roku

0,55

0,50 zł

0,45 zł

0,40 zł

22

reklamy na słupach ogłoszeniowych w formie walca:

a) podświetlanych od wewnątrz

1,30 zł

1,20 zł

1,10 zł

1,00 zł

b) nieoświetlanych oraz oświetlanych z zewnątrz

1,50 zł

1,40 zł

1,30 zł

1,20 zł

 

c) pełniących także inne funkcje niż ogłoszeniowo-reklamowe (np.

4,00 zł

3,00 zł

2,90 zł

2,80 zł

bankomat, kawomat itp.)

d)

obrotowych, z przewijaną powierzchnią reklamową, ze zmienną

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

ekspozycją reklam, albo emitujących reklamy przy wykorzystaniu wyświetlaczy lub monitorów elektronicznych

23

reklamy na zabytkowych słupach ogłoszeniowych 8)

0,01

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

24

reklamy na przenośnych tablicach reklamowych, znajdujących się w ciągach pieszych i pieszo- jezdnych 9)

10,00

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

25

reklamy o treści propagującej bezpieczeństwo na drodze10)

0,20

0,20 zł

0,10 zł

0,10 zł

26

reklamy na remontowa- nych obiektach zabytko- wych 11) zawierające informacje o sponsoro- waniu (finansowaniu) odbywającego się remontu, umieszczane wyłącznie na czas jego trwania:

a) o powierzchni nie przekraczającej 100m 2

2,60 zł

1,85 zł

1,65 zł

2,50 zł

b) o powierzchni 12) przekraczającej 100m 2

5,20 zł

3,70 zł

3,30 zł

5,00 zł

27

reklamy na wszelkiego typu nośnikach w przejściach podziemnych

1,50

1,20 zł

1,00 zł

1,00 zł

28

reklamy w gablotach reklamowych zintegrowanych z wiatą przystankową

0,01

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

29

reklamy nadmuchiwane

10,00

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

1)

2)

o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540), niewielkie obiekty, w szczególności: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski, ławki, zegary słoneczne i inne obiek- ty architektury ogrodowej, place zabaw dla dzieci, w tym wolno stojące piaskownice, huśtawki, drabinki, a także kosze na śmieci i śmietniki, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), nie dotyczy m.in.: stacji paliw, myjni samochodowych, parkingów, wiat przystankowych, schodów, pochylni i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, do których ma zastosowanie art. 22 ustawy o drogach publicznych (najem, dzierżawa, użyczenie), stawki opłat wymienione w poz. 14 a), 15 a) i 16 a) stosuje się także dla reklam dwustronnych umieszczonych na jednym nośniku reklamowym, jeżeli wielkość powierzchni każdej ze stron reklamy jest taka sama i nie przekracza 3m 2 , szyldy będące graficznym oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, zawierające nazwę (firmę) lub imię i nazwisko przedsiębiorcy albo zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, umieszczone nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza; markizy zharmonizowane z całością fasady i zawierające wyłącznie napisy informujące o lokalu lub własny znak firmowy (w przypadku innych treści reklamowych - stosuje się stawki podstawowe wg poz. 14), zabytkowy słup ogłoszeniowy wpisany do rejestru zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z zastrzeżeniem poz. 25, reklama tego typu nie może zawierać: nazw, graficznych oznaczeń oraz innych treści, które dotyczą podmiotu, produktu, albo marki, a minimalny okres funkcjonowania reklamy nie może być krótszy niż 90 kolejnych dni w danym roku,

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

 
 

zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dla reklam o powierzchni przekraczającej 100m 2 stawkę opłaty z poz. 26 b) stosuje się do całkowitej powierzchni reklamy.

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r.

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach wyłączności w celach określonych w § 1 pkt 4 uchwały

 

Poz.

RODZAJ/CEL ZAJĘCIA

 

1

 

2

 

RODZAJ ELEMENTU ZAJĘTEGO PASA DROGOWEGO DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH

 

RODZAJ ELEMENTU ZAJĘTEGO PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH

 
 

jezdnia

pozostałe elementy

 

jezdnia

pozostałe elementy

 

pasa drogowego

 

pasa drogowego

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

zajęcie

zajęcie

zajęcie

pobocza,

inne

zajęcie

zajęcie

zajęcie

pobocza,

inne

do 20%

pow. 20%

pow. 50%

chodniki, place,

elementy

do 20%

pow. 20%

pow. 50%

chodniki, place,

elementy

szerokości

do 50%

szerokości do

trawniki, zatoki

pasa

szerokości

do 50%

szerokości do

trawniki, zatoki

pasa

szerokości

całkowitego

autobusowe

drogowego

szerokości

całkowitego

autobusowe

drogowe-

zajęcia jezdni

1)

i postojowe,

zajęcia jezdni

1)

i postojowe,

go

 

ścieżki

 

ścieżki

rowerowe,

rowerowe,

ciągi piesze

ciągi piesze

i pieszo-jezdne

i pieszo-jezdne

1

teren budowy

2,00

5,00

10,00

2,00

1,60

1,50

4,00

8,00

1,50

1,20

2

składowanie materiałów

3,00

6,00

10,00

3,00

1,50

2,50

5,00

8,00

2,00

1,00

3

imprezy, festyny i akcje o charakterze niekomercyjnym

1,00

1,20

2,00

1,00

0,50

1,00

1,20

2,00

1,00

0,50

4

zdjęcia do filmów, imprezy i akcje promocyjne o charakterze komercyjnym

2,00

2,50

3,00

2,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2,00

1,50

5

stoiska (stragany): handlowe, wystawowe i ekspozycyjne, sprzedaż z samochodu lub przyczepy – z zastrzeżeniem poz. 6

2,20

2,40

2,50

2,00

1,50

2,00

2,20

2,40

1,40

1,00

6

stoiska (stragany) handlowe, sprzedaż z samochodu lub przyczepy w rejonie cmentarzy na czas obchodów Dnia Wszystkich Świętych tj. w okresie od 29 października do 4 listopada włącznie

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

7

ekspozycja i sprzedaż prac plastycznych

0,60

0,70

0,80

0,60

0,60

0,30

0,35

0,40

0,30

0,30

8

Zorganizowane targowiska, auto-komisy, place manewrowe do nauki jazdy, cyrki, wesołe miasteczka – z zastrzeżeniem poz. 9 i 10

1,00

----------

----------

0,40

0,30

0,90

----------

----------

0,20

0,15

9

zorganizowane targowiska, na których znajdują się obiekty, w których zlokalizo- wane są ośrodki gier, punkty przyjmowa- nia zakładów wzajemnych w zakresie bukmacherstwa, salony gier na automa-

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00zł

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

tach lub punkt gry na automatach o niskich

wygranych

3)

10

zorganizowane targowiska w rejonie cmentarzy na czas obchodów Dnia Wszystkich Świętych tj. w okresie od 29 października do 4 listopada włącznie

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

11

klomby, kwietniki i gazony kwiatowe, trawniki, a także dekoracje okazjonalne, w tym świąteczne (z wyłączeniem reklam)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

12

ogródki gastronomiczne i piwne

1,50

2,00

2,50

1,50

1,50

1,20

1,30

1,50

1,20

1,20

13

inne cele

2,00

4,00

10,00

2,00

1,00

3,00

6,00

10,00

4,00

2,00

1)

2)

3)

dotyczy wyłącznie odcinków jezdni zamkniętych dla ruchu wszelkich pojazdów, Dz.U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).