UCHWAŁA Nr XXXIX/224/2010 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kosów Lacki Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Obniża się z kwoty 37,64zł za 1 dt, do kwoty 34,10zł za 1 dt średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P. Nr 76, poz. 960), przyjmowaną, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kosów Lacki. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011. Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy: mgr inż. Sławomir Lipka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful