You are on page 1of 2

Druk nr 955

ffi Warszawa,dnia
{ lutego2008r.

SEJM
R Z E C Z yPO S P O L T T EP
J OLSKT
EJ
Komisja
OdpowiedzialnoSciKonstytucyjnej
oDK-00-A ,2008

Pan Bronislaw KOMOROWSKI

Marszalek Sejmu
RzeczypospolitejPolskiej

SzanownyPanie Marszalku,
zgodniez pismem Pana Marszalkaz dnia 23 listopada2007 r. przekazulg
Konstytucyjnejw sprawieprzedstawienia
Uchwalgnr I Komisji OdpowiedzialnoSci
przed TrybunaiemStanuw
Sejmowikandydat6wna oskarZycieliw postppowaniu
sprawiepoci4gniqcia
do odpowiedzialnoSci bylegoministraskarbu
konstytucyjnej
pahstwaEmila Wqsacza.

Z powa2aniem

y Komis
UCHWALA nr I
Konstytucyjnej
Komisji OdpowiedzialnoSci

z dnia T lutego 2008r.

Sejmowikandydat6wna oskarirycieli
w sprawieprzedstawienia
w postQpowaniuprzedTrybunalenrStanuw sprawiepoci4gnigcia do
konstytucyjnejbylegoMinistra Skarbu Pafistwa
odpowiedzialno5ci
EmilaWasacza

w zwiqzkuzart. l3a ust.4 ustawyz dnia26marca1982r. o TrybunaleStanu(Dz.u.
. 6 9 2 , 2 2 0 0 4Nr .r 2 5 , p o z ' 2 1 9 ) i p o w s t a l e
0 3r l 7 5 , p o z 1
2 2 0 0 2 r . N r 1 0 1 , p o 2 . 9 2 5 , 2 2r0. N
koniecznosci4wyboru posl6w oskar2ycieliw postQpowaniu przed Trybunalemstanu w
konstytucyjnejbylegoMinistra SkarbuPahstwa
do odpowiedzialnoSci
sprawiepoci4gniQcia
Komisjaprzedstawia
EmilaWqsacza w osobachposl6w:
kandydat6w

1.JanaWidackiego,

2. AndrzejaMikolajaDerP'

Related Interests