.

{tefan Sonea

Teorie economic@ ^n context de afaceri

.
1

.

.
2

.

{tefan Sonea

Teorie economic@
^n context de afaceri

NAPOCA STAR Cluj

.
3

Editura NAPOCA STAR
str.Horea 47-49/32 tel:094/79 48 09 tel/fax:064/43 38 32 e-mail: davinci@codec.ro http://www.angelfire.com/biz/bartis

Director general: Vladimir Fischer Director de editur@: Gabriel Hrdlicska Redactor }ef: Dinu Virgil

.

© Autorul, 2000

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale Sonea, {tefan Teorie economic@ ^n context de afaceri/ {tefan Sonea- Cluj-Napoca: Napoca Star, 2000 200 p.; 21 cm. ISBN 973-9455-78-6 336.121.11:336.121.4:656.2 (198)

Corectura textului a fost efectuat@ de autor
4

.

conexiuni. conexiuni. un diagnostic sau decizii opera]ionale. De ce studiem economia?* Pentru o mare parte a popula]iei alfabetizate studiul economiei se leag@ de probleme }i r@spunsurile corespunz@toare acestora pe care le ridic@ via]a zilnic@. Studiul economiei. Un inginer sau alt@ persoan@ calificat@ ^ntr-un domeniu care ^mbin@ cunoa}terea }tiin]ific@ }i experien]ele practice ^nsu}ite de o comunitate este necesar s@ fac@ evalu@ri economice. a satisfac]iei din exercitarea profesiei }. Aceea}i exigen]@ este valabil@ }i pentru economie }i cei care-i utilizeaz@ rezultatele. Introducere 1. Uneori pentru acela}i con]inut se folose}te expresia economic@ general@. ad@postului. ap@rarea mediului natural }i a avutului personal. explica]ii. Economic@ politic@ cuprinde.. . Pentru un num@r mai restr$ns de persoane care se calific@ ^n vederea exercit@rii unor profesii economice studiul economiei }i dob$ndirea unui ansamblu de instrumente de g$ndire specifice reprezint@ componente ale instruirii }i valid@rii ^n cadrul diviziunii muncii. care rezult@ din de]inerea public@ majoritar@ a marii * No]iunii de economie ^i atribuim. dob$ndirea prestigiului social. de obicei exprimate cifric. a unui produs sau serviciu ^n zona de interes }i acceptare a cump@r@torului. supus@ controlului consumatorului.a. cu privire la solu]iile noi pe care le ofer@. Din p@cate. cercetarea }i instruirea economic@ a cet@]enilor unei comunit@]i este o verig@ a diviziunii muncii supus@ controlului social. 1. modele care poate avea ca ]int@ explicarea unor realit@]i ori prognoze. adeseori. %ntr-o societate competi]ional@. protejarea contra infla]iei. inovarea constituie un suport esen]ial pentru p@strarea unei afaceri. O teorie economic@ este un ansamblu de no]iuni. plasarea economiilor. }i ^n Rom$nia. ^n]elesul de ansamblu de cuno}tin]e economice aplicative (corespunz@toare termenului englez „economics”. dinamice. aflat@ ea ^ns@}i sub protec]ia situa]iilor privilegiate. 5 . evitarea unei sarcini fiscale ^mpov@r@toare. acest control este st$njenit sau ineficient din cauza unor situa]ii privilegiate. schimbarea sau asigurarea unui loc de munc@. ^n plus. exigen]e sociale.0. dinamic@. aflate ^n afara sanc]iunilor normale ale criticii }i invalid@rii de c@tre practica economic@. Aceast@ component@ a cunoa}terii economice reprezint@ o treapt@ opera]ional@ sau aplicativ@. ^n raport cu provoc@rile mediului tehnologic }i socio-economic. ^mbr@c@mintei. cum sunt dob$ndirea hranei. ^n acest context. asigurarea unei perspective acceptabile.

no]iunea de economie.a. reguli comune de derulare }i un nivel minim de coeziune. scumpe }i ineficiente. . legi (conexiuni relativ stabile). Modelele utilizate cu succes un timp ^ndelungat ^n diferite compartimente ale }tiin]ei economice sunt abandonate fie pentru c@ nu mai r@spund nevoilor nou ap@rute ^n c$mpul activit@]ii economice. Abordarea probabilist@ a prognozelor faciliteaz@ un compromis ^ntre incertitudine }i luarea ^n considerare a tuturor factorilor care se manifest@ ^ntr-o conjunctur@ anume. Prin procese de ^nv@]are. semnific@ un ansamblu structurat de activit@]i conexe. cre$ndu-se tensiuni sociale. Este. Orizontul }i limitele prognozelor depind de avansul }tiin]ei economice. necesar@ dezvoltarea modelelor prospective }i ^nsu}irea lor de c@tre agen]ii economici. modele care tind s@ descrie. Prospec]ia nu poate dep@}i limitele de timp impuse de caracterul incert al evolu]iei unei economii* dinamice. a deciziei discre]ionare luat@ ^n sfera puterii. ale balan]ei de pl@]i. reactive. av$nd repere. sunt necompetitive. a adecv@rii nesatisf@c@toare la cerin]ele practicii. pe care le asigur@ mecanismul de pia]@. cel mai adesea. denumit@ frecvent economie real@. %ndeplinirea unor func]ii ale }tiin]ei economice necesare ^n orice etap@ a dezvolt@rii acesteia trebuie s@ se pun@ de acord cu problemele }i provoc@rile pe care le dezvolt@ ^ns@}i realitatea concret@. din ^nsu}irea unui set de modele }i teorii economice trebuie pus@ pe seama lipsei de modernitate a acestora. a caracterului lor static. prin urmare. care rezult@ din incapacitatea de a prevedea. cercet@tori }.industrii. competi]ionale. altfel spus. mecanicist. Insatisfac]ia care rezult@. asupra puterii de cump@rare a monedei na]ionale. persoane. termen la care ne vom referi mai jos. Cunoa}terea economic@ Cunoa}terea economic@ ^nglobeaz@ demersuri }i rezultate ale diferitelor trepte ale cercet@rii }i ale cunoa}terii comune. 1. ^n dinamica acesteia. Teoria economic@ este un ansamblu coerent de concepte. presiuni asupra mediului }i echilibrului ecologic }i. fie c@ sunt greoaie. eventual. 6 . o constituie r@spunsurile ^nt$rziate. firme. . ale structurii pe ramuri. din ^ncercarea }i eliminarea erorii (opuse celor prospective) se ^nt$rzie adaptarea r@spunsurilor la problemele zilnice. modele cu diferite grade de generalitate. Cea mai important@ consecin]@ a inadecv@rii solu]iilor }tiin]ifice.1. care dedic@ energiile acestui domeniu. elud$nd cerin]ele economice. s@ explice }i s@ ofere * %n acest context.

opera]ionale }i mixte. care sus]in dinamismul economic. Evolu]ia economiei reale impune }tiin]ei economice adapt@ri. sacraliz$nd personalit@]i sau personaje ale vie]ii }tiin]ifice. deseori. ie}ite de sub controlul democratic. Centrul de greutate al interesului }tiin]ei economice se deplaseaz@ dinspre programe sociale. Aceste construc]ii tind s@ devin@ dogme. pozi]ii militante. f@r@ de care ^ntreg ansamblul economiei politice nu-}i justific@ existen]a }i devine instrument contraproductiv. teorii congruente. . a criticii }i e}ecului ca p@r]i componente ale economiei libere (opuse celei de comand@). specifice regimurilor totalitarcolectiviste }i autocratice. care ^n mod evident servesc unor scopuri diferite }i au un impact foarte divers asupra economiei reale. {tiin]a economic@ poate }i trebuie s@ ^nglobeze acest ansamblu de concepte. care scap@ controlului economiei reale. principii }i modele care pot fi acceptate de lumea }tiin]ific@ numai dac@ sus]in demersuri opera]ionale. de filosofie social@ ^n raport cu produc]ia. distribu]ia bunurilor }i serviciilor }i a gestion@rii resurselor. modele prospective. adic@ scoase de sub inciden]a spiritului critic }i a nevoii de opera]ionalitate. aflat ^n sprijinul unei structuri politice ilegitime. sau chiar politice. care rezult@ din promovarea satisfac]iei individuale. acord@ aten]ie tiparelor de consum. subsidieri. normative. stimulente fiscale }i 7 . }i se concretizeaz@ ^n eficien]a proceselor de produc]ie. segment@rii pie]ei }i dinamicii preferin]elor cump@r@torului }i echilibrului economic.. plasate ^n context de afaceri. militante. Se pot distinge paradigme justificative. Sistemele de g$ndire dogmatice ^}i ^ndreapt@ aten]ia asupra unor etape istorice pe care le-au analizat idolii slujitorilor acestui tip de construc]ie }i se concentreaz@ asupra trebuin]elor „fundamentale” ale oamenilor sau „societ@]ii” care sunt sacralizate. Economia politic@ poate cuprinde aspectele de structur@ social-economic@. cu tr@s@turi. ^n conexiune cu raporturile de putere care constituie arm@tura structurii sociale }i exprim@. legi. spre dereglementare. Abord@rile opera]ionale. instituti]ii specifice. instrumente opera]ionale domeniului ac]iunii practice }i care sunt considerate ca valabile ^n lumea }tiin]ific@ (adic@ o paradigm@). dar suficiente numai pentru regimul pe care-l justific@. Se pot distinge abord@ri fundamentaliste. acceptarea alterit@]ii. reconsider@ri }i contribu]ii de substan]@ la abordarea }i rezolvarea problemelor cu care se confrunt@ societatea sau o comunitate.

echitatea. ^n con]inut. dorin]e. Principala protec]ie care se ofer@ celor defavoriza]i const@. care face o ierarhie a acestor motive ^n func]ie de nivelul dezvolt@rii umane). economia politic@ }i conceptele opera]ionale ale acesteia. Concentrarea aten]iei cercet@rii economice. . valori. ^n momentul actual aflat@ ^ntr-un proces de ^ndep@rtare de componentele sociale }i de putere. infla]ia. niveluri medii }i sporuri marginale. S@ not@m. care permit abordarea ^ntr-o nou@ lumin@ a problemelor practice }i a r@spunsurilor performante. se pare. mobilitate }i se p@streaz@ cea mai mare parte a setului de concepte ^ncet@]enite cum sunt: eficien]a. facilit@]ile }i. Evolu]iile din structurile }i starea economiei impun abord@ri }i instrumente potrivite fiec@rui sistem economico-}tiin]ific*. de contribu]ia }tiin]ei opera]ionale este. echilibrul }i dinamismul. tot mai accentuat@. risc. ^n apropierea }anselor de afirmare. . care au reu}it s@ identifice }i s@ clasifice motivele reale ^n: fiziologice. satisfac]ie. satisfac]iile pe care le ofer@ agen]ilor economici. ^n Rom$nia se dore}te s@ se ofere }ansa de a c$}tiga un loc de munc@ }i. ^n acest context. investi]ia }i cre}terea economic@. %ns@}i politica unui guvern ^ncepe s@ fie judecat@ ^n raport cu oportunit@]ile.implicit spre universul firmei. dorin]ele }i valorile ^mp@rt@}ite de fiecare cet@]ean. conservarea echilibrului ecologic al@turi de no]iuni ca optim. de a-}i schimba locul de munc@ ^n raport cu aspira]iile. al jaloanelor oferite de pia]@ }i. ^n perspectiva previzibil@. Construc]iilor fundamentaliste care ^ncercau s@ impun@ o comportare ^ntr-o societate ideal@ }i abstract@ li s-a substituit un set de modele opera]ionale izvor$te din cercet@ri de amploare. %n locul garant@rii unui loc de munc@ (ineficient }i slab pl@tit). Dependen]a ritmului de cre}tere. bazat@ pe construc]ii teoretice care minimizeaz@ costurile }i maximizeaz@ beneficiile agentului economic. al mediului de afaceri. ^n oarecare m@sur@. Progresele economiei reale se bazeaz@ ^n mare m@sur@ pe solu]iile oferite de }tiin]a economic@. de institu]iile statale. sarcina fiscal@. de securitate. a nivelului de dezvoltare economic@ }i ^n primul r$nd a dezvolt@rii umane. consumatori }i produc@tori. prestigiu social }i realizare personal@ (din modelul lui Maslow. Raporturile sociale sunt din nou asociate ^n teoria economic@ unui contract. trece asupra unor modele de rezolvare ra]ional@ prin optimizare. %n instrumentarul modern al }tiin]ei economice au p@truns no]iuni cum sunt a}tept@rile. liber exprimat. c@ mul]i economi}ti * Un astfel de sistem con]ine economia real@ aflat@ ^n conexiune cu }tiin]a economic@. apartenen]@ }i afec]iune. 8 . ^ntre parteneri. tot mai mult. jaloanele mediului de afaceri.

produc$nd reconsider@ri. De}i practica economic@ a asimilat. fluctua]ii. ^n cadrul unor structuri birocratice (care-}i creaz@ propria ra]iune de a fiin]a) ^n numele intereselor * Scoase de sub inciden]a spiritului critic. tradi]ional. Ideea are un corespondent ^n realitate. de regul@. Orientarea tot mai evident@ a cercet@rii economice spre abord@ri opera]ionale se afl@ ^n permanen]@ supus@ unor influen]e ideatice care rezult@ din diversele interese. regimurile totalitare din Est au fost cople}ite de precepte sacralizate*.1. Cea de a doua orientare de factur@ solidarist@ se bazeaz@ pe ideea c@ prosperitatea general@ este ]inta oric@rei societ@]i. se pot observa dou@ orient@ri: 1. idei promovate de lideri carismatici. %n ideologia economic@ }i politic@ a timpului nostru. ac]ion$nd mai mult sau mai pu]in formal.. ** Deseori ^n discursul solidarist se folosesc expresii ca: „s@ str$ngem r$ndurile”. care au modelat cea mai mare parte a g$ndirii economice din aceast@ zon@. inclusiv ^n ]ara noastr@.1. potrivit c@ruia prosperitatea individual@ aduce cu sine bun@starea general@. „s@ asigur@m unitatea de comand@”. cele mai adecvate modele de ac]iune }i influen]are. care reu}esc s@ se afirme ^n via]a economic@ }i social@ }i cei care nu reu}esc }. 2. care de regul@ sunt acaparate de elite. fiind o „celul@” a organismului social. trebuie s@ se supun@ anumitor rigori**. unei discipline hot@r$t@ de centre de decizie. Individul. 1. ^ntr-o societate liberal@ o via]@ dinamic@ a firmelor cu scop lucrativ. ^n consecin]@ mult mai fertil@. cre}terea discrepan]elor ^ntre cei favoriza]i. Evolu]ia teoriei economice }i con]inutul economiei reale moderne. Prima accept@ dictonul liberal. %n ]@rile democratice confruntarea ideologic@ mai deschis@ }i. Societ@tile bogate reu}esc s@ asigure un nivel de trai ridicat majorit@]ii popula]iei }i o protec]ie social@ avansat@ pentru grupurile defavorizate. a fost totu}i resim]it@ cu putere de modelatorii politicilor economice. bun@stare de care va beneficia fiecare membru al unei comunit@]i. 9 . al manifest@rii ^ndoielii. aproape de centrele de decizie ale firmelor asigur@. nivelului ridicat de cunoa}tere }i caracterului pragmatic al cercet@rii americane. Interesul individual. totu}i. . Principalele neajunsuri ale unei guvern@ri dup@ principii liberale sunt legate de dificult@]ile asigur@rii tonusulul pozitiv al lumii afacerilor. av$nd ca sorginte existen]ele unor ideologii diferite.a. europeni apreciaz@ c@ diferen]a spectaculoas@ de eficien]@ economic@ dintre Statele Unite }i ]@rile Uniunii Europene se datoreaz@ contribu]iei }tiin]ei economice.

%n ]@rile cu un control democratic ineficient adeziunea popular@ devine cu timpul o „obliga]ie cet@]eneasc@. de sporirea * Este decizia sc@pat@ de sub controlul exercitat de for]ele pie]ei. transform@ri morale. 10 . separate de interesul individual manifest. de regul@. %n cele mai multe cazuri. sl@be}te }i chiar anuleaz@ eficien]a eforturilor unei mase mari de oameni (^nstr@ina]i). a}a cum acestea sunt percepute de oligarhia care a acaparat puterea sau cum ^i este convenabil. prezent }i ^n ]ara noastr@ de-a lungul mai multor decenii }i ^nc@ resim]it ^n anii 1997 }i 1998 pe scar@ larg@. institu]ionale. ^n lumea contemporan@ vom ^nt$lni considera]ii ideologice . Se ac]ioneaz@ ^n numele unor principii sacralizate.care reflect@ at$t nevoia de libertate individual@ ca suport pentru ac]iuni responsabile }i eficiente c$t }i manifest@ri de solidaritate uman@. sistemul tinde s@ se formalizeze }i centralizeze tot mai mult. patriotic@”. Raporturile paternaliste. Decizia birocratic@ nu avantajeaz@ ^nnoirea. Principala sl@biciune economic@ a unui astfel de sistem politicoeconomic. at$t c$t este posibil@. a posibilit@]ii mobiliz@rii de resurse spre domenii considerate de oligarhia politic@ ca importante. Rela]ia clientelar@ este suficient de r@sp$ndit@ pentru a face loc corup]iei. de sprijinire a celor defavoriza]i pe principii echitabile }i robuste psihic – menite s@ conduc@ la egalizarea }anselor. Crearea unui c$mp de promovare a intereselor individuale depinde de transform@ri de con]inut ^n sistemul de proprietate }i autoritate ^n domeniul economic. descuraj@rii. de cooperare }i coeziune social@. legisla]iei. const@ ^n incapacitatea de a inova. inapeten]ei pentru asumarea unor riscuri. competi]ia nu s-a instalat ^n segmentele esen]iale ale vie]ii economico-sociale. a}ezat pe principii str@ine aspira]iilor individuale. ca urmare. sociale }i a setului de idei }i valori. pe men]inerea ra]ionaliz@rii }i implicit restr$ngerii consumului }i. ceea ce impieteaz@ asupra capacit@]ii de inovare }i a mobilit@]ii economice. nepotismului. Eficien]a sistemului. Ansamblul greoi. iar cei ^nstr@ina]i nu au ^nc@ suficiente capabilit@]i s@-}i exercite drepturile legale }i s@-}i dezvolte aptitudini }i dorin]e de participare sunt locuri comune ^n economia real@ rom$neasc@. managerilor se lovesc de un sistem greoi }i inoperant de transpunere ^n practic@ a rezultatelor crea]iei }tiin]ifice }i tehnice. favorabil unor astfel de procese. a politicilor economice. sistemul legislativ. Centrele de decizie sunt. ^n care cei care au acces la putere uzeaz@ de decizii discre]ionare*. Interesele individuale ale cercet@torilor. . se bazeaz@. .politice-economice .generale. ^n oarecare m@sur@.

Macroeconomia se concentreaz@ pe conexiunile dintre marile * Sonea {t. la educa]ie }i instruire. o parte ^nsemnat@ a popula]iei nu s-a emancipat de sub reflexele paternaliste. ^nsemn$nd abdicarea de la demnitate. . Microeconomia studiaz@ alocarea resurselor. libertate individual@ }i manifest$nd valen]e insuficiente. eficien]ei firmei. Microeconomia. a sus]inerii echilibrelor ecologice. Cluj-Napoca. Se poate accepta c@ ^n Rom$nia dezvoltarea uman@ a atins un nivel satisf@c@tor pentru ca odat@ cu dep@}irea actualei st@ri de criz@. bazele dinamismului gustului consumatorilor }i influen]a acestuia asupra pre]urilor. a apropierii }anselor de afirmare a cet@]enilor prin sus]inerea zonelor }i familiilor defavorizate. ^n diferitele sale forme de manifestare. de eficien]@. industriilor }i consumatorilor (sau gospod@riilor) ]intind echilibru (maximizarea satisfac]iei) }i eficien]@ privite ^n raport cu exigen]ele pie]ei. distribu]ia veniturilor (ca parte a motiv@rii). at$t de necesar@ amelior@rii parametrilor economici. Aceast@ parte de tematic@ mai cuprinde r@spunsuri la probleme care privesc protec]ia concuren]ei. cre@rii mediului economic propice manifest@rii ini]iativei individuale. o majoritate suficient de larg@ a popula]iei s@-}i manifeste dorin]a }i un set de valori compatibile cu o dezvoltare economic@ accelerat@. Macroeconomie. care se opune separa]iei ^ntre boga]i.. cu impozitarea. ^n Rom$nia ca o situa]ie special@. ca principal suport al satistac]iei individuale }i s@raci dispu}i s@ accepte valori clientelare. preocupa]i de posesia }i etalarea bog@]iei. se concentreaz@ pe comportamentul firmelor private. 11 . a destr@m@rii monopolului public. evaluarea pre]urilor relative a bunurilor }i serviciilor pentru produc@tori }i combinarea variabilelor care confer@ satisfac]ie maxim@ consumatorilor. facilit@]i. ^nv@]@m$ntului }. diferite programe publice de achizi]ii. Tematica macroeconomic@ cuprins@ ^n volumul anterior* are ^n vedere premisa conform c@reia economia contemporan@ mo}tene}te deficite bugetare foarte importante. Acceptarea importan]ei promov@rii interesului individual ne impune s@ acord@m un loc mai mare problemelor func]ion@rii economiei. iar construc]ia liberal@ a economiei impune o participare statal@ ^n forma model@rii legisla]iei. Univerit@]ii Tehnice. controlul fuziunilor. F@r@ interven]ia statal@ ^n starea actual@ a economiei nu se poate a}tepta o evolu]ie pozitiv@. inov@rii }. nivelului de cuno}tin]e economice a cet@]enilor }i nu ^n ultimul r$nd de accesul la un nivel de consum satisf@c@tor. Ed. 1995.a.a. dezirabil@ a ansamblului economic. promov@rii intereselor firmei. care rezult@ de pe urma ^nt$rzierii reformei. care constituie con]inutul principal al volumului.

masa monetar@. cursul de schimb valutar. . balan]a de pl@]i externe. }omajul. fiscalitatea. investi]iile. care au abordat tangen]ial sau „^ntre altele” acest domeniu. volumul exportului. Economia politic@ a beneficiat ^n diferite epoci istorice de aportul unor min]i luminate. confrunt$nd teze diferite putem oferi puncte de vedere opera]ionale. natura banilor. a exportului }i importului global.1. viabile. a nivelului general al pre]urilor. influen]a costului capitalului etc. 1. dar definitivarea sa ca }tiin]@ se petrece ^n perioada de av$nt a industrialismului englez }i european. Perenitate }i evolu]ie. %n temele de macroeconomie se mai relev@ conexiuni ^ntre structurile mari ale economiei. (1776) se cantoneaz@ pe c@utarea bazelor producerii bog@]iei. Judec@]ile economice trebuie confruntate cu realitatea economic@ }i cu aspira]iile noastre. {coala clasic@. Manifest$nd ^ndoial@ }i spirit critic. luat ^n ansamblu. a cre@rii unor centre de inova]ie care s@ promoveze }ansele de integrare echitabil@ a organiza]iilor economice }i a persoanelor ^n fluxurile economiei globale. %ncerc$nd s@ legitimeze cercetarea economic@. apoi D. asigur@m ^n acela}i timp posibilit@]i de dezvoltare g$ndirii economice }i simultan solu]ii tot mai bune problematicii economice contemporane. a raportului dintre economisire }i consum.2. al caracterulul pozitiv al acesteia. la ^nceputul celui de al patrulea sfert al secolului al XVIII-lea. pentru momentul respectiv. chiar dac@ economia este o }tiin]@ predominant teoretic@. autorul lucr@rii Avu]ia na]iunilor. masa monetar@. macroeconomia identific@ acele conexiuni globale. care pot fundamenta o politic@ economic@ adecvat@ scopurilor celor care guverneaz@ eficient o ]ar@. av$ndu-l ca reprezentant de seam@ pe Adam Smith. Viziunea macroeconomic@ este o consecin]@ a accept@rii rolului statului ^n economie. %n rezumat. pe cale s@ se formeze. [inta p@r]ii de macroeconomie a celor dou@ volume de economie este s@ identifice factorii care determin@ m@rirea venitului na]ional. Ricardo }i al]ii se preocup@ de determina]iile valorii de schimb.agregate economice cererea }i oferta global@. Smith scrie: „Ar fi o }tiin]@ a producerii bog@]iei la fel cum exist@ 12 . cum sunt consumul }i economiile globale. Criteriul valid@rii judec@]ii economice nu poate fi dec$t cel al instrumentalit@]ii finale. . produsul na]ional brut. sus]inerea mobilit@]ii profesionale }i sociale. infla]ia. p@rintele economiei politice A. a cererii }i ofertei de bani }i resurse financiare.

munc@. preferin]ele individuale nu mai r@spund. prestigiu social. men]ionat faptul c@ societ@]ile care au impus pia]a ca principal regulator ^n economie ^}i bazeaz@ avansul pe competi]ie. accep]iuni apropiate ^n privin]a reparti]iei produsului social ^ntre clasele care particip@ la formarea veniturilor }i averii }i. fundamentale ale ac]iunilor economice umane }i cu deosebire ale producerii bog@]iei. Marx. Din perspectiva exigen]elor economiei reale contemporane. criteriului valorii-munc@. caracterul inadecvat al teoriei valorii. a intereselor }i scopurilor care anim@ actorii economiei. sau chiar mai pu]in important. %n aceste condi]ii criteriul valorii-munc@ trece pe plan secund. adesea. ^n care paleta nevoilor cuprinde ^ntr-o propor]ie ^nsemnat@. principalele critici aduse economiei clasice se refer@ la faptul c@ nu ia ^n considerare un important domeniu al activit@]ii sociale. mobilitate }i dinamic@ a tehnologiei. mai ^nt$i o viziune asupra societ@]ii ^n termeni de clase sociale.B. ci este implicat criteriul utilit@]ii. Ricardo . . serviciile }i trebuie men]ionat c@ ^n ]@rile dezvoltate acestea de]in o pondere foarte important@ at$t ^n crearea produsului na]ional brut. de asemenea. care n-ar fi posibile f@r@ promovarea criteriului utilit@]ii }i satisfac]iei. Aceast@ orientare clasic@ se bucur@ de o larg@ recunoa}tere at$t pentru meritele istorice ale dezvolt@rii }tiin]ei economice c$t }i pentru caracterul actual al unor teze. implicit. Se imput@. care accept@ mai multe dintre tezele clasice. care devenise un nou criteriu axiologic (de valorizare) impus de ascensiunea }i consolidarea pozi]iilor burgheziei industriale. 13 . aceasta neput$nd explica ^n condi]iile contemporane formarea pre]urilor. Acesta din urm@ permite o mai mare * De observat c@ }tiin]a economic@ era ^nc@ o aspirant@ la recunoa}tere a unui statut onorabil. ^n ceea ce prive}te formarea pre]urilor pe pia]@. D..^n lucrarea Principii de economie politic@ }i de impozare) }i K. satistac]ia provenit@ dintr-un hobby. de asemenea. reputa]i. din punctul de vedere al bugetului familial. simplu. %n societ@]ile moderne. Th. ^nsemn$nd considerente estetice. care sunt prezente ^n construc]iile altor autori contemporani. Malthus (1766-1834). astrelor. Se cuvine. alegerea. comparabil cu al altor }tiin]e mai bine privite ^n acea epoc@. conceptul de valoare-munc@. sportul. G$ndirea economic@ ulterioar@ este tributar@ }i altor autori ai epocii: J. }i anume. cultura spiritual@. c$t }i ^n cea a popula]iei ocupate. Say (1767-1832). Exist@ ^n aceast@ privin]@ numeroase puncte comune ^ntre analiza ^ntreprins@ de clasici (A. deseori cov$r}itoare. singularizarea produsului. Smith. refacerea }i odihna.”* %n acord cu aspira]iile }i achizi]iile epocii sale ^ncearc@ s@ explice cauzele ini]iale. o }tiin]@ a lumii plantelor.

fapt care a constituit o premis@ important@ a promov@rii dinamismului economic. au creat un sistem de pie]e paralele }i segmentate care a sl@bit }i mai mult interesul cet@]eanului pentru o contribu]ie pozitiv@. Principalele concepte impuse de }coala neoclasic@ la care facem referire ^n continuare au fost utilitatea. ^n aceste condi]ii. echitatea }i ^n subsidiar interesul individual. echilibrul. . adic@ pe resorturile care confer@ valoare. La fel cum fizica n-a r@mas la enun]uri generale de reflectare pasiv@ a realit@]ii ci s-a apropiat rapid }i constant de nevoile dezvolt@rii economice de tip industrial. unde organisme neguvernamentale. prin recompense de pre] generoase. Pre]urilor formate pe costuri ^n perioada conducerii autoritare. ^n acela}i timp o mi}care a ponderilor dinspre produc]ia la comand@. Se petrece. %nsu}i obiectul de studiu al economiei se deplaseaz@ dinspre produc]ie spre schimb. a cre}terii accesului unor p@turi tot mai largi la produse – c$ndva considerate de lux – interesul g$nditorilor din domeniul economic s-a oprit pe utilitate. care stabilesc pre]urile. %nc@ din secolul XIX datorit@ sporului de productivitate }i. de pia]@. respectiv. respectiv instan]ele informale sau sanc]ionate de pia]@. eficien]a. libertatea de ini]iativ@. spre produc]ia pe stoc }i crearea unei pie]e a cump@r@torului caracterizat@ printr-o relativ@ abunden]@ a ofertei ^n compara]ie cu cererea sus]inut@ cu putere de cump@rare. satisfac]ie individual@. cre}terea economic@ a c@utat s@ r@spund@ unor ^ntreb@ri care-i preocupau pe ^ntreprinz@tori }i mai t$rziu forurile guvernamentale. ^n condi]iile c@reia acceptarea calit@]ii. de ob]inerea unor venituri ^ndestul@toare pentru familie. ^n schimb. din }i se leag@ de men]inerea leg@turilor personale cu clien]ii }i ^n planul c$}tigului. raritate. 14 . Motivele micului produc@tor provin. schimburi ^ntre parteneri cunoscu]i. condi]iilor de plat@ }i a termenelor de livrare sunt impuse de produc@tor.diferen]iere a pre]urilor }i concentrarea resurselor financiare ^n sectoare care r@spund preferin]elor consumatorilor. pia]@. %ntreprinz@torul capitalist. ca o consecin]@. este animat de motiva]ia profitului }i devine motorul dinamismului economic }i promotorul competi]iei. adic@ acele criterii care influen]au formarea pre]urilor individuale. incitante. %ntr-o economie slab dezvoltat@ se men]in numeroase situa]ii privilegiate generatoare a pie]ei v$nz@torului. diversit@]ii ofertei. reguli (inclusiv sanc]ionate juridic) . centralizate a economiei ^n Rom$nia }i acestea viciate de numeroase distorsiuni ale cheltuielilor cu factorii de produc]ie.

calea care asigur@ satisfacerea nevoilor fiec@rei celule (familie. la autorii de orientare keynesist@ }i neoliberal@. un anumit privilegiu acordat principiului bun@st@rii tuturor cet@]enilor. indiferent de contribu]ia sa. ^n c@utare de profit }i mai t$rziu }i de prestigiu social. potrivit acestei concep]ii. 15 . Aceast@ }coal@ consolideaz@. neoclasic@ acord@ o evident@ prioritate principiului liberal: victoria este a celul mai adaptat la cerin]ele exprimate prin votul consumatorului. ^n Rom$nia. O lung@ perioad@ a acestei etape echitatea a fost ^n mare m@sur@ asimilat@ nivel@rii. Marea majoritate a popula]iei a r@mas ata}at@ prosperit@]ii personale }i familiale. Ne m@rginim s@ observ@m c@ experien]a ultimelor decenii. Abia dup@ marea criz@ economic@ din 1929-33 cercet@rile se ^ndreapt@. ^n procesul schimbului. implic$nd interven]ia statului. libertate de ini]iativ@ }i afirmare n-au putut fi racordate sloganului bun@st@rii generale. Vilfredo Pareto. cu predilec]ie. Care este prioritatea pe care o acord@ economistul zilelor noastre? Individul sau societatea? Acest subiect se suprapune par]ial pe antiteza: binele general prin promovarea propriet@]ii }i aspira]iilor individuale . ^n orice caz. {coala neoclasic@ (Leon Walras. societatea este privit@ din perspectiv@ orizontal@. teza func]ion@rii automate introduc$nd suplimentar ideea caracterului optimal al acestei func]ion@ri }i.bun@starea general@. Persoana }i libert@]ile sale se afl@ ^n centrul concep]iei liberale. pe percep]ia subiectiv@ a realit@]ii (un bun are valoare ^n aceast@ viziune numai ^n m@sura ^n care. Stanlay Jevons) pune accent ^n procesul de valorizare. stimularea cererii. imaginii prosperit@]ii }i m@re]iei patriei. i se recunoa}te utilitatea). Concep]ia utilitarist@. ca imbold individual }i. ne-a ar@tat c@ aspira]iile individuale la bun@stare. Putem accepta c@ o lung@ perioad@ criteriul orient@rii cercet@rii economice a fost dat de domeniul de interes al agentului ^ntreprinz@tor. trec$nd ^ntr-un alt plan. de protejare a actorului principal al acestei perioade a dezvolt@rii istorice.. ^ntreprinz@torul privat. rezultatul unor valen]e personale mani- . a ra]ionalit@]ii deciziei economice. asigur@rii unui minim garantat fiec@rui cet@]ean. implicit. spre ceea ce ast@zi numim macroeconomie. Nu ne propunem ^n aceast@ lucrare s@ trat@m subiectul mai ^n profunzime }i ^n detaliu. societatea este mai mult sau mai pu]in un ansamblu de individualit@]i. persoan@) a societ@]ii la un nivel garantat. acestea n-au putut deveni un suport al fericirii personale. diferen]ele sunt.

teoretic. A}ezat@ pe o viziune simplificat@. 16 . implicit. dac@ un bun sau serviciu are utilitate. averea. rezult$nd aloc@ri nera]ionale de resurse. astfel. Genul proxim valoriz@rii poate fi aprecierea de care se bucur@ un obiect. . din venituri scap@ (inclusiv ^n ]@rile cu economie de pia]@) dispozi]iei libere a agen]ilor economici }i aprecierii acestora }i deci legilor pie]ei. Ca rezultat al schimbului se na}te un pre]. ^n consecin]@. de}i interesant@ }i totodat@ necesar@ ^n demersul }tiin]ific. reprezentan]ii acestei }coli preocup$ndu-se cu predilec]ie de fundamentele echivalen]ei schimbului. adic@ educa]ia. Decizia sc@pat@ de sub presiunea cerin]elor pie]ei o numim discre]ionar@ }i ^mpinge sistemul economic de comand@ spre ineficien]@ }i e}ec. ^n contextul unei pie]e a v$nz@torului }i a penuriei. Nu se poate verifica prin mijloace obiective. c@ ^n Anglia cu o economie relativ liberal@ propor]ia bunurilor distribuite prin alte canale dec$t cele de pia]@ a crescut de la 20% ^nainte de al doilea r@zboi mondial la cca 40% ^n preajma anului 1980. iar dinamismul acestora de evolu]ia valorilor. a factorilor care le determin@ dezvoltarea. ^n acest context. . %n ]@rile cu economie planificat@. r@m$ne totu}i insuficient@ deoarece o parte din resurse. Ca element specific valoriz@rii ^n procesul economic este faptul c@ acest act se petrece prin comparare cu un alt produs sau serviciu care poate avea o pozi]ie avantajoas@. centralizat-autoritar. Valoarea reprezint@. veniturile. cel pu]in dac@ intr@ ^n competi]ie cu ]@rile guvernate de raporturile de pia]@. preluarea }i redistribuirea lor se opereaz@ prin fiscalitate }i ansamblul de cheltuieli sociale. %n acest context este util s@ definim no]iunile de valoare }i valorizare. simbolurilor.feste }i ^mp@r]irea ^n clase sociale un exerci]iu mai mult sau mai pu]in statistic }i mai pu]in unul social. O asemenea pozi]ie. S@ not@m. concep]ia neoclasic@ prive}te economia ca }tiin]@ a schimbului marfar. o treapt@ ^n ierarhia aprecierii de care se bucur@ totalitatea bunurilor }i fiecare ^n parte. Valoarea – mai arat@ ace}ti autori – nu apare dec$t ^n procesul schimbului care se opereaz@ liber pe pia]@ }i depinde de preferin]ele consumatorilor. acesta este bog@]ie numai dac@ satisface o nevoie. deoarece utilitatea produselor nu poate fi validat@ liber de c@tre cump@r@tori. dezavantajoas@ sau de egalitate fa]@ de primul. propor]ia este cov$r}itoare. contactul cu alte sisteme de valori. iar raporturile reale de pre]uri sunt practic imposibil de aflat. obi}nuin]elor. m@sur@tori cantitative. produse nev$ndute. din }tiin]a bog@]iei economia a devenit }tiin]a pre]urilor. deseori generalizate.

este de p@rere Robbins.. spre ra]ionalitate. Economia „studiaz@ comportamentul uman ca rela]ie ^ntre scopurile }i mijloacele sale cu utilizare alternativ@”. Modelele de optimizare (c@utare a celor mai bune solu]ii din ansamblul celor cunoscute) mai impun o distinc]ie }i anume ^ntre bunurile libere }i cele marfare. desigur ^n raport cu un anumit context.utilaje. Putem presupune c@ oamenii au de regul@ nevoi }i aspira]ii peste nivelul posibilit@]ilor de satisfacere. formalizate. nu oferea aleg@torilor acela}i nivel de satisfac]ie. f@c$nd dificil@ demarca]ia ^ntre economia general@ }i managerial@. dorin]elor }i valorilor consumatorilor. Abia ^n ultimii dou@zeci de ani economia public@ (de]inut@ public) sau aflat@ sub autoritatea statului }i supus@ deciziilor discre]ionare a ^nceput s@-}i restr$ng@ propor]iile. unt sau tunuri. din acest motiv. ^n care produc@torul }i consumatorul. supu}i unor constr$ngeri. Treptat. ceea ce na}te problema alegerii. optimizare pornind de la modele tot mai pragmatice }i adaptate ]intelor ^ntreprinz@torilor }i voin]ei. caut@ s@-}i maximizeze utilitatea. centrul aten]iei cercet@rii economice se transfer@. avantajul. inclusiv cel al legisla]iei }i ac]iunilor guvernamentale. mai ales ^nv@]@m$nt }i cercetare }i cheltuieli sociale ^n favoarea grupurilor defavorizate sau a alege programe pentru investi]ii ^n produc]ie.2. Teoria normativ@ }i cea pozitiv@ Teoria economic@ normativ@ con]ine recomand@ri sau chiar exigen]e. satisfac]ia. care cost@. trebuind s@ decid@ asupra resurselor pe care le va utiliza (nivel tehnologic. deoarece nu era competitiv@ cu cea a}ezat@ pe baze private. privind schimbarea politicii 17 . vorbind figurat. Robbins define}te economia ca }tiin]@ a alegerii eficace care include problematica gestiunii strategice a resurselor. energie etc.). obligatorii ^n cazul regimurilor totalitare. 1. profitul. Se accept@ c@ numai bunurile care cost@ sunt de interes pentru }tiin]a economic@. Volumul de fa]@ ^}i propune s@ prezinte modele abstracte. sau altfel spus ^ntre a ^ncuraja cheltuieli guvernamentale neproductive (cel pu]in pentru moment). capital fix . calcul economic. Bunurile libere pot constitui subiect de cercetare atunci c$nd acestea le pot ^nlocui pe cele cu costuri. ma}ini. Tenta]ia }i nevoia de a oferi r@spunsuri la problemele practice ale agen]ilor economici d@ curs abord@rii opera]ionale. produc@torul dispune de un buget limitat. . din nou. La nivel global-societal puterea politic@ are de ales ^ntre. L. Pe de o parte.

%n societ@]ile s@race }i ^n r$ndul grupurilor defavorizate ^n care ideile socialiste au aderen]@ se constat@ o modificare notabil@ de atitudine. de regul@. ca exemplu de teorie normativ@. Din polarizarea de neevitat se deduce ideea c@ proletarii. potrivit tezelor marxiste aceast@ exigen]@ este o necesitate obiectiv@ care impune un anumit comportament }i anumite drepturi reprezentan]ilor clasei muncitoare. Risc$nd o explica]ie a ^napoierii teoriei economice din ]ara noastr@ vom decela c$teva idei privitoare la cauzele acesteia: 1) predominan]a g$ndirii deterministe }i a modelelor normative. manageri de diferite competen]e. Adesea. func]ionari.a. intelectualitatea tehnic@ }. at$t numeric@ c$t }i economic@. o anumit@ suficien]@ ^n scrierile economice. ^n mare m@sur@ ignorat@ de Marx }i adep]ii s@i contemporani }i ^n continu@ consolidare. presupuse de Marx a fi polii societ@]ii moderne. clasa mijlocie este redus@ la num@rul ^ntreprinz@torilor mici }i mijlocii. Societatea modern@. at$t ^n ce prive}te resorturile politice c$t }i cele de inovare }i asigurare a prosperit@]ii. f@r@ a se lua ^n considerare grupele sociale largi de liber profesioni}ti. adic@ o a treia clas@. ^n mod gre}it. }i de a le transforma ^n instrumente menite s@ motiveze comportamentul uman }i al organiza]iilor economice }i s@ ofere o perspectiv@ asupra viitorului previzibil. pe clasa mijlocie. se bazeaz@. . imaginat de numero}i g$nditori. la fel cu cei din grupul ^ntreprinz@torilor individuali. %n Rom$nia se poate constata. inclusiv contribu]ii inovatoare. aduc@toare de satisfac]ie. Principalul neajuns al teoriei marxiste contemporane. mai ales ^n privin]a accept@rii principiilor }i drepturilor }i libert@]ilor individuale }i a respingerii modelelor de tip normativ }i corporatist de societate. din p@cate. %ntre erorile lui Marx consemn@m pauperizarea absolut@ a clasei salariale }i opozi]ia ireductibil@ de interese ^ntre cele dou@ clase. proletariatul }i burghezia. const@ ^n discordan]a evident@ ^ntre modelul ideal de societate. care au aspira]ii. transpus ^n principii practic intangibile }i via]a real@. universitari. Teoriile pozitive se caracterizeaz@ prin tentativa de a descrie }i explic@ }tiin]ific conexiunile care se pot observa ^n economie. ^n ]@rile dezvoltate. cei deposeda]i de avu]ie. a instrumentelor de influen]are }i dirijare (dac@ este cazul) ^n vederea atingerii unei st@ri dorite sau optime ^n raport cu anumite criterii.economice. din unghiul stimulilor pentru ac]iune eficient@. 2) interesul grupurilor favorizate de a-}i perpetua anumite privilegii (inclusiv 18 . comportamente. substan]iale. . Realitatea concret@ se prezint@ esen]ial diferit de tabloul imaginat de autor. tot mai s@raci. ar trebui s@ ^nf@ptuiasc@ o revolu]ie.

are menirea s@ releve c@ ^n fiecare moment al dezvolt@rii }tiin]ei economice se reflect@ de c@tre slujitorii s@i o anumit@ realitate. . activit@]ii cu scop. b) descoperirea unor conexiuni care exist@ }i se dezvolt@ ^ntre clasele omogene ale ansamblului fenomenelor studiate. de obicei. clase de fenomene }i procese* omogene. Gruparea }i clasificarea confer@ rezultatelor efortului de cunoa}tere cel putin doua valen]e: a) ob]inerea unor grupe. convenabile subiectului cunosc@tor. sau managementului. Ca o prim@ definire. Func]iile }tiin]ei economice sunt rezultate ale cuno}terii acestui domeniu }i aplic@rii ei ^n activitatea de zi cu zi. ci el simte nevoia s@ ofere instrumente de influen]are a realit@]ii. care. datorate ^nt$rzierii reformei. a evolu]iei raportului economie real@ – r@spunsuri ale teoriei economice. distinc]ii calitative }. Pentru cercet@torul modern nu mai este suficient@ satisfacerea curiozit@]ii }i verificarea unor ipoteze de lucru. ^ntr-o succesiune istoric@. La originea oric@rui demers cognitiv incipient se afl@ observa]ia. aranjarea ^n spa]iu. marketingului. {tiin]a economic@ se poate valida. op]iune care dep@}e}te cadrul propriu-zis al teoriei economice sau economiei generale }i se cantoneaz@ ^n discipline aplicative din categoria }tiin]ei conducerii. deci. 3) lipsa unor provoc@ri stimulative din partea societ@]ii civile. sunt legate ^ntre ele). reflectare primar@. finan]elor.2. c@ut@rile se circumscriu. Procesul explic@rii este ulterior observ@rii }i se bazeaz@ pe descriere. 19 . Prezentarea sumar@. Func]ia explicativ@ porne}te de la leg@turile relativ stabile care exist@ ^ntre fenomene }i procese economice. poate dob$ndi recunoa}terea utilit@]ii ei sociale numai dac@ dep@}e}te aceast@ etap@ a procesului cunoa}terii. Ceea ce este comun tuturor }colilor de g$ndire }i etapelor parcurse de }tiin]@ este un scop. %n con]inut. 1. cu valen]e practice. aceste demersuri acoper@ ceea ce ^n metodologia }tiin]ei este denumit. c@reia ^i urmeaz@ catalogarea faptelor.1 Func]iile cunoa}terii economice. ^n consecin]@ pot fi mai eficient studiate. prin urmare. chiar dac@ din unghiuri diferite. func]ia descriptiv@. Aceste criterii se refer@ la succesiunea ^n timp.a. a economi}tilor din sistemul universitar).. iar acesta este ^n zilele noastre oferta unui ansamblu de cuno}tin]e opera]ionale. }tiin]a economic@ pentru a ^ndeplini aceast@ func]ie trebuie s@ r@spund@ la * Denumim proces o ^nl@n]uire – conexiune – temporal@ }i logic@ de fenomene (care. gruparea acestora dup@ criterii ra]ionale.

^ntrebarea: De ce? Trebuie s@ dea o explica]ie. De ce, de exemplu, nivelul pre]urilor cre}te ^n condi]iile ^n care produc]ia scade? Realizarea func]iei explicative este legat@ de acceptarea, de regul@, a unui model cauzal ^n care este prezent un proces, adic@ o ^nl@n]uire logic@ a unor fapte, care obligatoriu se afl@ ^n conexiune }i de obicei sunt ordonate ^n secven]e temporale succesive. %n mod necesar, unele dintre fapte vor figura ^n categoria cauzelor }i altele ^n cea a efectelor. Se impune, de asemenea, introducerea factorului timp }i a}ezarea logic@ a celor trei componente; cauzele, procesul }i efectele. Deseori, o succesiune temporal@ de fapte este privit@ ca o ^nl@n]uire cauzal@ de}i ^ntre componentele }i manifestarea ^n timp a acestora nu exist@ un raport de determinare. Deci, pentru fiecare judecat@ cu tenta]ia explic@rii este necesar@ luarea ^n considerare a conexiunilor interne dintr-un ansamblu, numit sistem, }i eventual a contextului exterior manifest@rilor studiate }i a influen]elor pe care le exercit@ acesta. Pentru a putea hot@r^ ^n privin]a existen]ei unei leg@turi cauzale este necesar@ decelarea unor elemente sesizabile, eventual m@surabile, pe seama c@rora s@ poat@ fi puse respectivele efecte. De exemplu, sporirea cantit@]ii de munc@ este firesc s@ fie urmat@ de o cre}tere a rezultatelor economice. %n acela}i timp, ar putea fi a}teptat@ o augmentare a eficien]ei economice, fapt care se petrece destul de rar, din motive asupra c@rora nu ne oprim acum. O succesiune diacron@ (temporal@) cum este cea dintre nivelul pre]urilor }i cel al salariilor explic@ cre}terea valorii de pia]@ ^n anumite perioade, dar nu relev@, din p@cate, alte conexiuni cauzale importante. Modelul cauzal-mecanicist, propriu g$ndirii }tiin]ifice acum o sut@ }i cincizeci ani }i-a pierdut puterea de atrac]ie, treptat, pe m@sura elabor@rii unor noi teorii }i modele ^n }tiin]ele naturii, ^ndeosebi ^n fizic@. S-a ajuns chiar la negarea validit@]ii sale. Referindu-se la limitele acestui tip de g$ndire de factur@ teist@, J. Piaget ar@ta c@ mul]i autori cred c@ elementul cauz@ poate fi asimilat unei persoane care ^mpinge un c@rucior, mi}carea c@ruia este, ^n acest caz, efectul. Mult mai aproape de realitatea economic@, privit@ ca ansamblu de manifest@ri, este ^n]elegerea care ia ^n considerare o influen]@ factorial@ F, asupra unui sistem (pe care ^l vom defini ^n paginile urm@toare) S prin ac]iunea asupra unuia din componentele acestuia. Abia ca urmare a influen]ei suferite de elementul „a” }i a transform@rilor generate, astfel, ca o reac]ie de adaptare ^n elementele „b” }i „c” se va crea un nou echilibru
20

.

.

.

^n sistem, care la r$ndul s@u, depinde at$t de vectorul extern F c$t }i de caracteristicile proprii ale structurii lui S. Acestea se vor reg@si ^mpreun@ ^n efectul E, reprezentat de modificarea st@rii (caracteristicilor) sistemului considerat.

F

a c

b

E

%n reprezentarea schematic@ s@ge]ile din interiorul sistemului semnific@ leg@turi reciproce, iar s@ge]ile exterioare elipsei influen]e unilaterale }i efecte.

Fig. 1.1: Reprezentarea schematic@ a unui sistem }i a raporturilor cu factorul extern de influen]@ }i efectele acestuia.

%n aceast@ ordine de idei, contextul este o realitate exterioar@ sistemului S, care influen]eaz@ caracteristicile de stare ale acestuia. Astfel, ^n contexte diferite, chiar dac@ starea sistemului }i influen]a vectorului F sunt identice, prin influen]a diferit@ a contextului, se vor ^nregistra efecte diferite. Cu ajutorul modelului sistemic se asigur@ cel pu]in descrierea }i explicarea unei realit@]i. Luate ^mpreun@ func]iile descriptiv@ }i explicativ@ pot s@ asigure ^ndeplinirea unei alte func]ii a }tiin]ei economice }i anume cea de referen]ialitate, ceea ce ^nseamn@ o caracteristic@ apt@ s@ dea modelului, reprezent$nd o transcrip]ie intelectual@ a realit@]ii, conformitate cu fenomenele }i procesele pe care le reflect@. Men]ion@m c@, reflectarea }tiin]ific@ satisf@c@toare, de regul@, nu se limiteaz@ la descriere, care cel mai adesea se m@rgine}te la aspecte exterioare, sesizabile cu ajutorul sim]urilor }i cu o participare modest@ a intelectului. Abia explicarea conexiunilor esen]iale, intrinseci, interioare ale obiectului cunoa}terii ne poate releva acele caracteristici indispensabile realiz@rii func]iei opera]ionale. %ndeplinirea func]iilor }tiin]ei economice nu se ^ncheie dec$t atunci c$nd rezultatele dob$ndite prin cunoa}tere devin instrument al ac]iunii umane eficiente, adic@ devin unelte ale realiz@rii scopului colectivit@]ii umane }i implicit, de validare a cercet@torului ^n cadrul diviziunii muncii. Caracterul opera]ional al tabloului demersurilor economice teoretice depinde de realizarea ^n avans a celorlalte func]ii, inclusiv a func]iei predictive. Func]ia predictiv@ const@ ^n a decela ^ntre numeroase posibilit@]i de evolu]ie, pe cea mai probabil@ }i a-i determina eventual cantitativ, numeric,
21

.

parametrii, cu cele mai mari }anse de ^ndeplinire (baz$ndu-se pe conexiuni constatate }i verificate pe seama faptelor }i proceselor deja consumate, consemnate de c@tre economist). P
P4 P3 P2 P1 Fig. 1.2: Extrapolarea mecanic@. Exemplul simplu de predic]ie ^l constituie extrapolarea mecanic@ a parametrului P pentru orizontul de timp t4 , pe baza nivelurilor ^nregistrate faptic P1, P2, P3 ^n momentele t1, t2 }i respectiv t3.

.

0

t1

t2

t3

t4

t

Extrapolarea mecanic@, suficient@ pentru o demonstra]ie preliminar@ la acest nivel de abordare, ridic@ semne de ^ntrebare, prezint@ sl@biciuni care deriv@ din premisele constan]ei evolu]iei caracteristicilor sistemului cercetat, a influen]ei de acela}i sens a unui factor exterior, presupus F }i, respectiv, de men]inerea unui context neutru }i favorabil desf@}ur@rii procesului studiat, a}a cum este prezentat ^n figur@. Activitatea de prospectare a viitorului, spre deosebire de modelul simplificat, propus mai sus, trebuie s@ ]in@ seama de toate elementele care vor concura la evolu]ia parametrului P, ^n m@sura ^n care dispunem de informa]ii, cuno}tin]e cu privire la evolu]ia lor probabil@ viitoare. Tocmai ^n evaluarea acestora }tiin]a economic@ ^}i valideaz@ poten]ialul opera]ional. Modalitatea concret@ de realizare a acestui tip de demers }tiin]ific este s@ utiliz@m modele sistemice ^n care variaz@ succesiv un singur element, o singur@ variabil@ independent@ sau altfel spus aplicarea ipotezei caeteris paribus (celelalte condi]ii r@m$n$nd neschimbate). Realizarea practic@ a func]iei predictive ^nseamn@ o diminuare a gradului de incertitudine pentru decident }i implicit o ^ngustare a paletei din care se va alege varianta optim@. Putem spune c@ se asigur@, ^n acest fel, un suport pentru cre}terea eficien]ei activit@]ii economice. %ndeplinirea func]iilor economiei politice depinde de consecven]a logic@ a demersului }tiin]ific, de respectarea cerin]elor metodologice impuse ^n lumea }tiin]ific@ a timpului prezent.
22

.

.

1.2.2. Contingen]e ale economiei politice. Domeniul }tiin]ei economice vine ^n contact cu sociologia, politologia, psihologia, cu disciplinele economice specializate }i aplicate, c@rora le ofer@ adeseori suport teoretic, modele concretizate ^n construc]iile teoretice cu valen]e opera]ionale. Corpul de economie general@ (ca parte opera]ional@ a economiei politice) are conexiuni cu structurile socio- organiza]ionale, cu disciplinele aplicative, cum sunt: marketingul, managementul, prognoza economic@, cu disciplinele de normare economic@, legisla]ie economic@, conducere administrativ@. Legisla]ia economic@, de exemplu, stabile}te norme de comportare ^n domeniul economic, respectiv interdic]ii }i pedepse pentru nerespectarea prevederilor stabilite de autoritatea statal@. Stabilirea fie }i tacit@, prin obicei, a unor norme de activitate este necesar@ ^n orice societate. %ntr-o economie liberal@ este permis tot ceea ce nu face obiectul limit@rii sau interdic]iei prin lege sau obiceiul locului. %ntre reflectarea unei tendin]e manifeste ^n realitate }i o norm@ de comportare sanc]ionat@ prin lege exist@ o asem@nare ca ^ntre nevoia de a ne hr@ni }i interdic]ia de a consuma alimente considerate nocive, la un moment dat. Economia modern@ se bazeaz@ pe studii de statistic@, calculul probabilit@]ilor, teoria jocurilor, utiliz$nd pe scar@ larg@ instrumentar matematic, analitic at$t pentru a construi modele de descriere a realit@]ii c$t }i de explicare a acesteia. Tot mai frecvent modelul matematic este utilizat ^n scopuri aplicative, opera]ionale. Ra]ionamentul logic }i respectarea criteriilor metodologice moderne sunt, de aceea, esen]iale nu numai pentru economi}tii teoreticieni ci }i pentru cei care activeaz@ ^n domenii lucrative, deoarece sunt aviza]i s@ descopere rela]ii, conexiuni care s@ ofere r@spuns problemei influen]@rii pozitive a realit@]ii, a}ezate pe calculul economic, aprecieri pertinente }i decizii performante.

1.3. Modelul }tiin]ific ^n teoria economic@
Insatisfac]iile ^nregistrate ^n leg@tur@ cu modelul cauzal au deschis calea spre noi abord@ri metodologice. Mai ales dup@ cel de-al doilea r@zboi mondial s-a impus modelul structural-sistemic. Acesta se bazeaz@ pe descrierea }i explicarea unor conexiuni interne ale unui ansamblu. Realitatea studiat@ este privit@ ca un ^ntreg, numit sistem, care se compune din mai multe elemente, a}a cum am prezentat ^n figura 1.1. Elementele sistemului se afl@ ^n conexiune.
23

.

Propor]ia produselor }i serviciilor orientate spre exterior de c@tre aceste trei ]@ri dep@}e}te 40% din totalul produsului na]ional. ca urmare a leg@turilor reciproce }i a tendin]elor naturale spre echilibru a ^ntregului se vor ^nregistra modific@ri }i ale celorlalte elemente. particip@ modest la circuitul economic modial de valori. de pe urma cre}terii de pre] va rezulta o temperare a cererii. economiile Belgiei.1. Concret. numai ^n situa]ii extreme. %n fapt. determinante chiar. %n figura 1. introduc$nd o anumit@ doz@ de conven]ionalism. de exemplu se petrece o anumit@ cre}tere a cererii pentru un produs va spori pre]ul (un element conex). Se accept@. De men]ionat c@. %n consecin]@. Cel cauzal este un model diacron. Olandei. sau ale unor secven]e temporale apropiate. deci f@r@ leg@turi. conexiuni exterioare. %n mod firesc. De notat c@. . c$nd leg@turile dintre elemente sunt foarte slabe }i deci neglijabile. care ^ntre timp }i-au schimbat starea. resimte mult diminuat@ influen]a unor situa]ii de criz@ din exterior. abstract@. Este necesar de precizat c@ ^ntr-o prezentare obi}nuit@. chiar Germaniei sunt deschise. ^nchise. De exemplu. acesta este ^n esen]a sa static }i permite reliefarea unor conexiuni sincrone. sistemul S este considerat ^nchis. ansamblul sau sistemul are valen]ele poten]ate de conexiunile dintre p@r]ile sale. De regul@. . ale aceluia}i moment. Putem spune c@ sistemul S reac]ioneaz@ la impulsul factorului exterior ^ntr-un fel care denot@ c@ efectul E nu este echivalent }i de propor]ia lui F }i depinde de caracteristicile conexiunilor din S }i de contextul exterior sistemului. Dar. economia acestor ]@ri ^}i asigur@ cu mai mult@ dificultate homeostaza ^n condi]ii de criz@ mondial@. dac@. ^nse}i caracteristicile elementului ini]ial modificat vor suferi influen]e din partea elementelor conexe. fapt care asigur@ coeziunea sistemului. am prezentat un model 24 .%ntregul poate fi privit ca o sum@ a elementelor componente. %n schimb. economia Rusiei este relativ ^nchis@. Cu referire la modelul structural-sistemic. sau cu leg@turi ne^nsemnate cu exteriorul }i deschise. Lévy-Strauss remarca ^n leg@tur@ cu raporturile dintre elemente }i ^ntreg c@ fiecare element este purt@torul caracteristicilor ^ntregului }i respectiv ^ntregul poart@ caracteristicile componentelor. c@ exist@ dou@ categorii de sisteme. C. ale c@ror leg@turi exterioare sunt puternice. aceast@ omisiune g@se}te arareori un corespondent ^n realitatea concret@. dinamic prin esen]a construc]iei sale. ^ntre elementele unui sistem exist@ astfel de conexiuni ^nc$t modific@rile caracteristicilor unor componente.

a}a cum am fi tenta]i s@ credem. informa]ie stiin]ific@. uneori într-o form@ particular@. se petrece o simpl@ modificare a etalonului b@nesc. noi regularit@]i comportamentale. contacte umane }i implicit informa]ie comportamental@. care tinde s@ reflecte uneori ^n aspectele exterioare. sc@derea exigen]ei cump@r@torului etc. 25 . O astfel de conexiune exist@ ^ntre nivelul pre]urilor }i salariilor. rentabilitatea. Astfel. tehnologie. Prin urmare. logic@ }i abstract@.1. Acest model de tip structuralsistematic se bazeaz@ pe balan]a contabil@ }i ]inte}te reflectarea }i compararea costurilor }i veniturilor. aduce nevoia compatibiliz@rii legislative. Un mod satisf@c@tor de descriere a mecanismului economic la mai multe niveluri de agregare îndepline}te modelul cu intr@ri-ie}iri. Modele teoretice în context de afaceri. adic@ un model acceptabil din punctul de vedere al unei abord@ri descriptive. dar aceste leg@turi nu ^nseamn@. sistem. de regul@. este ^nso]it de fenomene conexe cum este sc@derea ^ncrederii ^n bani }i ^n consecin]@. pu]in permeabile informa]iei externe. dar cel mai adesea tr@s@turile intrinseci ale unui ansamblu. De exemplu. andrele sau o ma}in@ de tricotat. %n fapt. Restructurarea economic@. pentru a confec]iona un pulover sunt necesare intr@ri ca: fire. ale contextului }i respectiv a reac]iei sistemului ^n sens invers influen]ei externe vom putea constata unele modific@ri notabile. conexiunea salarii . este beneficiara unui aflux de informa]ii diverse. sunt mai conservatoare dec$t cele deschise. . %ntre acestea. nici ridicarea puterii de cump@rare nici inversul acesteia (dac@ cre}terile sunt strict propor]ionale). institu]ii }i un alt element important de dinamic@. o motivare superioar@. ^n acest context o manifestare homeostazic@. urm@rind s@ exprime eficien]a. Modelul }tiin]ific este o construc]ie intelectual@.pre]uri .. Cre}terea salariilor duce la cre}terea pre]urilor. Sistemele ^nchise. procesul infla]ionist.E. diacron cu valen]e structurale. produse noi.3. dar }i explicative }i opera]ionale. Din aceast@ perspectiv@. Construc]ia modelului presupune relevarea principalelor conexiuni interne }i externe ale realit@]ii studiate. cump@r@ri fortuite. munca unor persoane calificate. 1. noi modele de consum. Rom$nia. motivarea personalului }i ini]ierea unor raporturi de competi]ie ar putea schimba efectele sporurilor salariale nejustificate economic. Aceea}i marf@ se cump@r@ cu un num@r mai mare de unit@]i b@ne}ti. dup@ 1989. ^n anumite condi]ii prezente la noi ^n ]ar@.putere de cump@rare a monedei na]ionale reflect@ o cert@ tendin]@ de conservare a st@rii sistemului }i numai prin influen]ele externe. iar perspectiva integr@rii ^n U.

). prin sistemul de valori promovat de motivele }i dorin]ele individuale. care s@ amelioreze estetica articolului. deoarece nu exist@ înc@ for]ele capabile s@ contracareze (de obicei. de multe ori ridicol de neînsemnate în raport cu întregul. Rezultatul este o pies@ de îmbr@c@minte finit@. cei care negustoresc marfa ar fi bucuro}i s@}i dezvolte vânz@rile. distrac]ie. întreprinz@torul este în situa]ie favorabil@. 26 . va avea un interes s@-}i reia experien]a. implicit. un interes potrivnic. revenind la exemplul de mai sus. fiecare participant la proces va fi motivat pentru activitatea sa. poate chiar la întreruperea fabrica]iei. câ}tigul suplimentar ob]inut din vânzarea mai multor pulovere îl poate interesa pe me}te}ugarul specializat sau pe un întreprinz@tor. Revenind la exemplu.spa]ii de lucru. Acoperirea cheltuielilor de hran@. care poate angaja de designeri. blocheaz@ func]ionarea întregului. urmând ca în etapa ulterioar@ s@ se introduc@ ^n model influen]a altor factori de determinare. mijloacele necesare fabrica]iei propriu-zise. managerii }i designerii }i-ar dori prestigiu. chiar neînsemnat. dar lan]ul se întrerupe din cauza unei componente. for]a mobilizatoare este interesul privat care anim@ lan]ul produc]ie-desfacere-câ}tigdezvoltare-satisfac]ie-eficien]@ etc. Altfel. în România. muncitorii ar dori s@ lucreze }i s@ câ}tige. datorit@ neaccept@rii produsului de c@tre cump@r@tor pe pia]@. Practica obi}nuit@ de ajustare se concretizeaz@ în itera]ii pornind de la varia]ia pe rând a unui element }i p@strarea celorlalte variabile neschimbate. procurarea unor resurse pentru a promova motive mai înalt plasate în ierarhia impulsurilor. Dac@ întreprinz@torul pl@te}te satisf@c@tor angaja]ii. Putem afirma c@ ceea ce lipse}te economiei române}ti este tocmai continuitatea lan]ului motiva]iei. realizarea de câ}tiguri. pentru a-i spori valoarea de pia]@. desigur. sunt destul de numeroase). constituie un imbold esen]ial pentru desf@}urarea unei activit@]i utile. Astfel. . a unui pre] inferior a}tept@rilor produc@torului }i. a recunoa}terii. accesorii. decoruri. îmbr@c@minte. . Alinierea valen]elor componentelor produc]iei la nivelul poten]ial al fabrica]iei nu se poate ob]ine din cauze verigilor slabe (care. mai ales. lipsa unei singure verigi a motiva]iei ansamblului va conduce la sl@biciuni ale lan]ului productiv. locuin]@. atât din cauze care afecteaz@ produc]ia dar. canalele de desfacere a produsului necesare fluidiz@rii v$nz@rilor }i. respingerea de c@tre pia]@ a unui produs sau serviciu ofertat. Dac@ pre]ul de vânzare al puloverului dep@}e}te cheltuielile de produc]ie.

mereu acelea}i. sunt dinamice. facilit@]i de tipul vadului comercial. a materiilor prime.2. c@i naturale pentru comunica]ii. care accept@ adesea }i produsele care se purtau în urm@ cu un deceniu. educ@rii tinerei genera]ii.. la un pre] corespunz@tor unei utilit@]i sc@zute. c) resursele de capital..3. Vindem ieftim munca de calificare mijlocie. 1. Clasificarea intr@rilor într-un proces de produc]ie Consumurile sau cheltuielile privesc: a) resurse naturale. 1. fiind avu]ia noastr@ cea mai de pre]. Referindu-ne din nou la exemplul confec]ion@rii puloverelor. al peisajului natural pentru turism }i refacere care. Aceast@ clas@ de cheltuieli se caracterizeaz@ prin aceea c@ sunt bunuri sau bani utiliza]i pentru a ob]ine câ}tig. organiz@rii divertismentului pentru alte persoane }i multe alte genuri de munc@. dorin]ele de consum sunt în continu@ modificare }i diferen]iere. O utilizare larg@ au }i modelele multifactor }i tratarea probabilist@ simultan@ a influen]elor }i consecin]elor acestora. teren pentru agricultur@. . deoarece ne lipse}te o verig@ sau dou@ în lan]ul motiva]iei (cea a creatorului de modele. Este una dintre cele mai mari risipe care se face. ap@ }.3. designul produselor rom$ne}ti este nesatisf@c@tor }i prin urmare ne adres@m la export cu modele similare ca înf@]i}are celor din ]@rile înapoiate. adic@ daruri ale naturii. Din aceast@ împrejurare rezult@ dou@ categorii de efecte: 27 . adic@ acel consum de energie fizic@ }i intelectual@. constituie resurse ale activit@]ii lucrative. al@turi de celelalte elemente de capital. constituite din bani. resursele de munc@ de o anumit@ calificare – comparabil@ cu cea din Occident – sunt cele mai abundente. %n realitate. evident.3. combustibil. bunuri durabile. confec]ion@rii de îmbr@c@minte. Ie}irile }i dinamica acestora. Ne afl@m în situa]ia c@ economisim câ]iva cen]i la cheltuielile proiect@rii produsului }i s@ pierdem dolari sau zeci de dolari din vânzarea acestuia. timp alocat cultiv@rii p@mântului. a managerului). brevete. semifabricatelor }i serviciilor. lichidit@]i. Pentru economia româneasc@. destinate fabrica]iei altor produse. economia politic@ ar fi lipsit@ de obiect de studiu. %n categoria aceasta se includ }i cuno}tin]e. Dac@ intr@rile }i ie}irile ar fi perpetuu egale.a. nevoile. materii prime minerale }i organice. b) munc@. Ie}irile din sistemul de produc]ie se concretizeaz@ în bunuri }i servicii destinate satisfacerii trebuin]elor noastre.

1) Efecte favorabile, pozitive, care constau în c@utarea unor solu]ii îmbun@t@]ite, în inovare, în str@dania de eficientizare, în mi}carea cresc@toare a ansamblului, a sporirii func]ionalit@]ii sale }.a.; 2) Efecte nefavorabile, care constau în nemul]umirea celor care nu ob]in venituri satisf@c@toare, a investitorilor care nu câ}tig@ mul]umitor. Cei nemul]umi]i, afla]i într-un astfel de ambient dinamic, pot crea perturb@ri în func]ionarea economiei. Este reac]ia natural@ a celor nemul]umi]i, ace}tia cerând, de regul@, nu numai echitate în venituri ci }i egalizarea acestora, pornind de la temeiuri etice, ^n general, cunoscute. Propor]ia manifest@rilor revendicativ-nivelatoare depinde de nivelul dezvolt@rii umane, fiind mai sc@zut@ în ]@rile dezvoltate }i dinamice, care ^nregistreaz@ niveluri sc@zute de frustrare, nemul]umire. Pe de alt@ parte, caracterul limitat, rar, al resurselor economice disponibile pentru a satisface nevoile (în expansiune relativ@), îi va determina pe administratori s@ nu-}i g@seasc@ odihna când risipesc resurse de munc@, energie, care le diminueaz@ rezultatele, c$}tigul. Aceast@ nelini}te, preocupare este consecin]a insatisfac]iei ca întreprinz@tor, investitor sau manager. Într-o abordare opera]ional@ se pot lua în calcul niveluri de a}teptare privind câ}tigurile, în contextul considerat, reprezentate de jaloane ca dob$nda, costul capitalului, }i în raport cu acestea se vor urm@ri apoi seturi de solu]ii care s@ amelioreze performan]ele. Reflectând o stare de spirit de insatisfac]ie a majorit@]ii sau a unei p@r]i a cump@r@torilor, economi}tii occidentali neag@ posibilitatea atingerii unei situa]ii în care bunurile s@ fie abundente, (adeseori tipurile acestea de utilit@]i sunt denumite f@r@ costuri) }i sus]in c@ resursele sunt rare. În acord cu teoria subiectiv@ a valorii, abunden]a de produse, servicii, daruri ale naturii, se afl@ în raport invers propor]ional cu pre]urile }i, ca urmare, aerul, apa, dac@ sunt disponibile în cantit@]i nelimitate, nu au valoare. Teoria valorii munc@ sus]ine c@ ob]inerea lor f@r@ cheltuial@ de munc@ le face s@ fie gratuite. Situa]ia concret@ în România este una de penurie. Suntem, în consecin]@, obliga]i, indiferent de ideologia la care am adera, s@ ne preocup@m de utilizarea cât mai eficient@ a resurselor existente. Putem spune c@ România este „beneficiara” unui decalaj important între dorin]ele reale de consum }i disponibilit@]ile concrete de satisfacere. Din aproape toate punctele de vedere, bunurile }i serviciile produse sunt, în termenii economiei neoclasice, rare, adic@ nu beneficiem de un acces liber la acestea, deoarece ob]inerea lor comport@ costuri. Aceast@ împrejurare
28

.

.

.

genereaz@ o tensiune ridicat@ orientat@ spre dobândirea de utilit@]i concretizat@ ^n dorin]a de a munci }i a ob]ine sporuri de c$}tig }i din partea ^ntreprinz@torilor dorin]a de ameliorare a ofertei lor. Suntem, între altele, aviza]i s@ alegem între diferite tehnici de produc]ie, s@ ^mbun@t@]im conducerea }i marketingul afacerilor. Algoritmul care ne este necesar cuprinde nevoia de a asigura motiva]ie pentru cel care tr@ie}te din venituri salariale }i a întreprinz@torului aflat în „foame” de câ}tiguri mai importante. O abordare economic@ nu poate sc@pa din vedere necesitatea de pace social@, care permite func]ionalitate economic@ }i eficien]@. Structurile paternaliste, ale regimului colectivist-totalitar se manifest@ ^nc@ pe scar@ larg@. Avansul dezvolt@rii umane, mai ales capacitatea de a asuma riscuri }i a genera, la nivel satisf@c@tor, o mobilitate structural@ }i profesional@, sunt înc@ insuficiente. Forurile guvernamentale sunt avizate s@ men]in@ o anumit@ protec]ie pentru un num@r mare de persoane afectate de reformarea economiei. Capacitatea de adaptare a }omerilor structurali, ap@ru]i datorit@ modific@rii cererii de consum, sub presiunea ofertei interna]ionale mai ne^ngr@dite, acum }i a dorin]elor }i valorilor ^nsu}ite de consumatori, r@mâne redus@ }i din cauza unor necorel@ri între programele de promovare a activit@]ilor recunoscute de pia]@ }i restrângerea industriilor subven]ionate de la bugetul statului. Stoparea infla]iei destabilizatoare, cu care ne-am confruntat în toat@ perioada de dup@ 1989, ca semn al unei regl@ri nesatisf@c@toare, a neglij@rii intereselor de proprietar }.a., devin exigen]e ale asigur@rii sporului de productivitate }i satisfac]ia cet@]enilor.

1.4. Frontiera posibilit@]ilor de produc]ie
Am admis c@ societatea dispune de resurse limitate, în consecin]@ este nevoit@ s@ fac@ alegeri în vederea aloc@rii disponibilit@]ilor. Rezolvarea unei astfel de situa]ii ridic@ numeroase probleme. Unele, cele mai multe, se rezolv@ automat, de la sine, într-o economie de pia]@, altele trebuie rezolvate printr-o interven]ie deliberat@, de regul@, din partea guvernului, alteori a unor organiza]ii neguvernamentale, autorit@]i locale sau firme private. Alocarea de resurse limitate pentru utiliz@ri alternative, va corespunde ]elurilor societ@]ii, dac@ prin combina]ia utiliz@rilor se vor promova interesele majorit@]ii (într-o societate democratic@ în care exist@ posibilit@]i de control asupra guvern@rii), altfel spus, dac@ deciziile de alocare vor corespunde acestor dorin]e. O anumit@ politic@, de exemplu, construc]ia de locuin]e sociale pentru cei defavoriza]i, sau alocarea resurselor bugetare
29

.

pentru ameliorarea infrastructurii, c@ilor de comunica]ii, serviciilor administrative prompte, sau pentru înv@]@mânt, cercetare, s@n@tate, promovând suportul unor avantaje comparate mai persistente, poate s@ r@spund@ unor ]inte de perspectiv@, unele nesesizate de c@tre beneficiari. Aceste aloc@ri pot constitui suport pentru inova]ie }i avantaje comparate }i adesea cad ^n sarcina statului. Într-un exemplu numeric ilustrativ, didactic, vom lua dou@ categorii de bunuri (pentru a simplifica modelul ma}ini }i a-l face mai accesibil).
30 a 28 24 18 10

.

b

c

d e
Fig. 1.2 Frontiera posibilit@]ilor de produc]ie.

f 0
1 2 3 4 5

alimente

În exemplu sunt cuprinse situa]iile extreme, a }i f, în care resursele sunt alocate pentru o singur@ utilizare. Celelalte combina]ii reflect@, luate în ansamblu, o frontier@, un nivel limit@ de rezultate de pe urma combina]iilor posibile (reprezentate prin linia curb@), într-o anumit@ succesiune a combin@rii acestora. Pentru mai mult@ concrete]e, presupunem c@ alimentele sunt milioane de tone de grâu, iar ma}inile sunt reprezentate de miliarde lei, utilaje pe care le fabrica o uzin@ de construit ma}ini agricole }i pentru industria alimentar@, din ]ar@. Astfel, în punctul a sunt produse ma}ini în valoare de 30 miliarde lei, f@r@ a ob]ine îns@ alimente (grâne), în punctul b se ob]in ma}ini în valoare de 28 miliarde lei }i un milion tone de grâne, pe când în punctul f nu se ob]in ma}ini, totalitatea resurselor fiind alocat@ pentru producerea a 5 milioane tone grâu. Vom lua punctele p }i i, oarecare, primul în interiorul ariei posibilit@]ilor de produc]ie, iar al doilea în afara acestora, ar@tând c@ nivelul i este inaccesibil momentului nivelului de eficien]@ permis de tehnologia aplicat@, respectiv societatea nu poate aloca suficiente resurse pentru a atinge acel nivel de produc]ie. Nivelul p este pe deplin posibil, dar ocazioneaz@ o
30

.

.

folosire incomplet@ a resurselor disponibile }i este, prin urmare, o alegere ineficient@ a ansamblului diferitelor combina]ii. Atingerea punctului i este posibil@ numai prin alocarea suplimentar@ de resurse sau prin avans tehnologic. În rezumat, suplimentul de resurse se poate ob]ine prin dou@ moduri de gestionare a sporirii disponibilit@]ilor: a) investi]ia }i b) inova]ia. Restrângerea consumului prezent, pentru a asigura beneficii ulterioare, sporite, se poate ob]ine, }i se ob]ine de regul@, prin stimularea economisirii }i transferul resurselor economice dinspre consum spre investi]ii. Aceast@ solu]ie înseamn@ s@ se creeze resurse suplimentare cam la acela}i nivel tehnic }i s@ se sporeasc@ rezultatele totale pe seama unui nivel apropiat de eficien]a economic@, ceea ce ^nseamn@ ritmuri constante de cre}tere }i un nivel redus de satisfac]ie, sporuri salariale modeste }i o motiva]ie insuficient@. Orientarea spre inovare (inven]ii, brevete, licen]e, know-how }i cu deosebire promovarea competi]iei care le stimuleaz@), înseamn@ o modificare de con]inut, afectând calitatea, structura, procesul fabrica]iei, relevat@ în primul rând prin sporul de eficien]@. Fp
a) Investi]ii Fp3 Fp2 Fp1 Fp2 Fp1

Fp
b) Inova]ii Fp3

0

1985 1995 2000

ani

0

1985 1995

2000

ani

Fig. 1.3 Diferen]a dintre investi]ie }i inova]ie (Curbele reprezint@ frontiera combina]iilor de produc]ie posibile)

Cei care inoveaz@ au }ansa s@ utilizeze superior resursele }i s@ ob]in@ efecte economice considerabil mai mari deoarece beneficiaz@ de pre]uri generoase, pentru c@ se adreseaz@ unor dorin]e nou ap@rute, de regul@, în grupuri popula]ionale cu niveluri ridicate de venituri, animate de motive superioare }i sus]inute de valori }i gusturi elevate.
31

.

Pentru situa]ia concret@ din Rom$nia teoria economic@ trebuie s@ ^nglobeze modele generatoare de impulsuri }i resorturi care s@ favorizeze asumarea de riscuri (inovare).a. de exemplu. Dep@}irea etapei unei interven]ii statale discre]ionare. . limitat de gradul de consolidare }i stabilirea unor regularit@]i de comportament a rela]iilor economice. teoria pozitiv@ se concentreaz@ pe modele testabile. a criticii }i e}ecului. pornind dup@ al doilea r@zboi mondial de la un nivel apropiat de dezvoltare. Abordarea probabilist@ permite luarea ^n considerare a ansamblului conexiunilor }i evaluarea }ansei de ^ndeplinire a prognozei.S@ compar@m efortul deosebit de acumulare f@cut de România în perioada dictaturii. av$nd la baz@ conexiuni ale exerci]iului de afaceri. eficien]ei. ^n limita unui orizont. ^ntr-o astfel de abordare. Cunoa}terea economic@ impune dep@}irea treptelor ini]iale ale demersului }tiin]ific. Abordarea domeniului economic depinde de setul ini]ial de idei al cercet@torului. mai adecvat@ problemelor epocii. Totu}i. formalizate. Predic]iile au. dorin]@ de instruire }i educa]ie. resurse de inovare destul de importante. cristalizate ^n modele abstracte. un orizont limitat la ^ntinderi. îns@. a ob]inut rezultate net superioare (practic. explic@ anumite conexiuni. cu al României). Teoria economic@ se compune dintr-un ansamblu coerent de concepte. %ntr-o economie cu mecanisme de pia]@ este necesar ca fiecare persoan@ s@ fie motivat@ }i astfel ^ntreg ansamblul va fi dinamic. conexiuni stabile. modele de optimizare }i la prioritatea care se acord@ cerin]elor solvabile ale consumatorilor }i dinamismului acestora. criterii de selec]ie a op]iunilor. f@r@ îns@ a spori substan]ial eficien]a sistemului. R e z u m a t Economia opera]ional@ (^n limba englez@ economics) utilizeaz@ modele teoretice. Evolu]ia g$ndirii economice ofer@ r@spunsuri la unele probleme ale zilelor noastre. logice. ca p@r]i ale economiei libere. sc@pate de controlul pie]ei face ca economia contemporan@ s@ revin@ la ra]ionalitate. cca 50% din produc]ie pentru acumulare }i investi]ii. Pentru economi}ti modelul economiei de pia]@ ridic@ probleme de estimare a pre]urilor. O teorie economic@ supus@ spiritului critic poate s@ se dovedeasc@ inapt@ s@ r@spund@ cerin]elor de opera]ionalitate }i s@ fie par]ial ^nlocuit@. verific@ modelele }i permite elaborarea unor sugestii de ameliorare a parametrilor ]int@. acceptarea alterit@]ii. motiva]iei }. ^n raport cu anumite criterii. Construc]iile }tiin]ifice moderne sus]in dinamismul economic. impuse de o via]@ dinamic@ }i sporirea exigen]elor consumatorilor.a. st@ruin]@ ^n munc@ }i priceperea de a o face eficient@ }. când se alocau potrivit unor estim@ri. care a atras. Japonia. . matematic }i cei care o studiaz@ ]intesc s@-}i rezolve problemele vie]ii zilnice. Cu un efort de investi]ie de 30-36% din venitul na]ional. a informa]iei disponibile }i a capacit@]ii de a o prelucra. evaluarea solu]iilor tehnice noi. va func]iona eficient. sau abandonat@ la un moment dat ^n favoarea alteia. de descriere }i explicare a unor conexiuni }i dob$ndirea capacit@]ii de prevedere a evolu]iilor economice. echilibrului. care permit stabilirea unui grad ridicat de probabilitate de ^ndeplinire. deseori. care servesc ac]iunii practice. cu aceste politici. inovator. Teoria pozitiv@ descrie. modele prospective. ^n timp. 32 .

ocazioneaz@ efecte pozitive concretizate ^n inovare. Modelul cauzal-mecanicist de g$ndire poate }i este deseori asociat teoriei normative. dac@ se afl@ ^n raporturi de competi]ie sunt principalii promotori ai inova]iei }i eficien]ei. teorie economic@. Care considera]i c@ este deosebirea ^ntre sporul produc]iei ob]inut din alocarea de resurse pentru investi]ii }i cel pentru inova]ie? . firesc. termene de livrare }i condi]ii de plat@. intelectualitatea tehnic@ prin aspira]iilor }i comportamentele lor. Dac@ costul comparat este mereu acela}i cum va ar@ta traseul combina]iilor/frontierei posibilit@]ilor de produc]ie? 4. marcate uneori de tendin]e de homeostaz@ sau de adaptare la cerin]e func]ionale ale elementelor conexe. Teoria normativ@ se concentreaz@ pe afirma]ii bazate pe judec@]i de valoare. care reprezint@ costul comparat al primului. sporirea func]ionalit@]ii }i eficien]ei sistemului economic. neglij$nd criteriul de eficien]@. selec]ia f@cut@ de consumatori. produce numai alimente ^n cantitate de 12 milioane tone }i ^mbr@c@minte 10 milioane metri. model cauzal-mecanicist }i model structural. frontiera posibilit@]ilor de produc]ie. Criteriile de echitate se raporteaz@ la judec@]i de valoare. %ntreb@ri }i exerci]ii 1. din care clasa mijlocie. penurie economic@.. liber profesioni}ti. dinamizatoare. ale unor teorii descriptive }i explicative? 3. reprezentat@ de ^ntreprinz@tori. care sunt deseori judecate ca opuse. consultan]i. Descrie]i-l! 5. Frontiera posibilit@]ilor de produc]ie descrie opera]iunea de selec]ie }i combinare voluntar@. universitari de prestigiu. manageri. ^n firm@ de]inut@ public) f@r@ posibilit@]i de selec]ie a produselor ^n func]ie de calitate. promovarea unor criterii incitante. Modelul structural sistemic permite eviden]ierea unor conexiuni reciproce. selec]ii. cel mai adesea. Care sunt limitele predic]iei economice? Dar. 33 . Tenta]ia simplicit@]ii }i comoditatea unei judec@]i egocentrice pot explica r@sp$ndirea g$ndirii cauzal-mecaniciste. care face obiectul unei trat@ri mai detaliate ^n alte capitole. Se perpetueaz@ ^nc@ o pia]@ a v$nz@torului (de obicei produc@tor mare. pre]. Trasa]i frontiera posibilit@]ilor de produc]ie pentru o ]ar@ care. O propozi]ie cu caracter normativ con]ine cuv$ntul “trebuie” }i imagineaz@ comportamente care r@spund unor exigen]e mai degrab@ exterioare subiectului. Aceast@ no]iune eviden]iaz@ c@ o decizie de a spori produc]ia unui bun ^nseamn@ ^n mod necesar s@ se renun]e la fabricarea altuia. Lua]i un exemplu al modelului intr@ri-ie}iri. Aceste modific@ri de satisfac]ie rezult@ ^n mare m@sur@ din aplicarea criteriilor de eficien]@ }i echitate. operat@ ^ntr-o economie competitiv@. Realocarea resurselor impune. La originea amelior@rii produc]iei se afl@ posibilit@]ile de alegere. Verifica]i ^n]elesul no]iunilor de model economic. actorului economic. alteori de impulsuri de schimbare din cadrul aceleia}i construc]ii. teorie normativ@ }i pozitiv@. ipotetic. cost comparat. c$}tiguri }i pierderi pentru diferite grupuri. Situa]ia concret@ din Rom$nia este una de penurie manifestat@ pe majoritatea segmentelor economiei na]ionale. Costul comparat este o no]iune cheie a unei economii liberale care poate oferi termeni pentru compara]ii. Sporirea eficien]ei depinde de motivarea actorilor economici. 2. Realocarea resurselor.

. diferen]iate de contribu]ia fiec@ruia. Dirijarea autoritar@-solidarist@ pare s@ se restr$ng@ drastic ^n China..A. participarea acestuia ^n calitate de proprietar }i ofertant este mult mai important@. în virtutea unor legi }i mecanisme interne proprii.a. }i modelul „mixt”.2.a. }. Pentru a asigura parametrii corespunz@tori de eficien]@ }i.. costurilor etc. }i este pe care de a fi ^nlocuit@ cu mecanisme „anonime” ^n ]@rile din Est. cre}terea gradului de participare individual@. cum este cel care izvor@}te din de]inerea în proprietate privat@ a patrimoniului pe care-l gestioneaz@. 2. Vietnam }. atunci se tinde la o întâlnire cu un alt proces dinamic. sporirea motiva]iei moderne. De l@rgirea dreptului de decizie individual@ depinde sporirea r@spunderii pentru ac]iunile asumate. dinamice }i eficiente. ^n care interven]ia statului ^n redistribuirea veniturilor. R@spunsuri adecvate cerin]elor mediului economic pot oferi acei întreprinz@tori care au un interes real }i profund. bazate pe recunoa}tere social@. Modele ale economiei de pia]@ Economia de pia]@ se caracterizeaz@ prin func]ionare automat@. realizare. .U. Privatizarea este pentru situa]ia concret@ din România contemporan@ procesul în jurul c@ruia se vor putea constitui mecanismele adapt@rii }i func]ion@rii automate. ajustare. Reglarea spontan@ mai poart@ }i denumirea de autoreglare.1. care se bazeaz@ pe pre]uri sensibile la semnalele cererii }i ofertei. respectiv. dobândirea autorit@]ii de decizie de c@tre firme. prestabilire sau blocare a unor parametri economici la un nivel predeterminat (normat). Dac@ parametrul normat este dinamic. apt s@ semnaleze modificarea raportului între cerere }i ofert@. Este necesar@. sau la o apropiere a dou@ procese cu niveluri dezirabile ale unor indicatori. care au ini]iat procese de reform@. modific@rile în preferin]ele consumatorilor. care tind s@ cuprind@ }i zona de]inut@ public. satisfac]ie pentru subiec]ii. Caracteristic@ ambelor structuri este prevalen]a mecanismelor automate ^n procesele de reglare. . care nu poate rezulta decât din descentralizarea deciziilor. prezent ^n S. 34 . sunt necesare câteva condi]ii între care un mecanism de formare }i mi}care a pre]urilor. de asemenea. %n lumea contemporan@ s-au cristalizat modelul liberal de func]ionare a economiei. de orientare.a.1. actorii din economie. sau din venituri din munc@. Autoreglarea }i reglarea – semnific@ procese spontane }i respectiv deliberate. o leg@tur@ fluent@ }i dinamica între agen]ii economici. Singapore }. care le m@soar@ evolu]ia.

. Înc@p@]ânarea guvernan]ilor. Aceast@ adaptare la o func]ionare natural@ este cu atât mai îndelungat@ cu cât distorsiunile derivate din pre]uri arbitrare. fiscale. iar acesta rezult@ din manifestarea unor interese de schimbare.2. de a produce un sortiment de fabrica]ie asem@n@tor celui din lumea dezvoltat@. în mod direct de c@tre V. Homeostaza este acea tendin]@ a unui sistem de a-}i p@stra anumite caracteristici proprii. Interesele sunt în întregime (toate) satisf@cute la un nivel acceptabil. prin reac]ii de r@spuns la mediul extern. cu o alocare a resurselor. centralist@. lipse}te acum economia româneasc@ de condi]iile necesare unei tranzi]ii rapide }i de atingere a unor parametri de eficien]@ dori]i de majoritatea popula]iei. Se petrece acum. Pareto. capabile s@ refac@ ni}te conexiuni de pia]@. interven]ii administrative. care-i asigur@ reglarea automat@ a unui anumit parametru sau a mai multora. de dorit s@ se genereze dezechilibrul. ameliorare a satisfac]iei. autoritare sau procese de orientare. f@r@ îns@ a asigura suportul de eficien]@ }i calitate corespunz@tor. economia româneasc@ are nevoie de un timp oarecare pentru a se articula ca economie de pia]@. Homeostaza este o manifestare „conservatoare” ^nt$lnit@ frecvent }i ^n mediul economic. Orice modificare în distribu]ia 35 . Aceast@ ^nsu}ire presupune existen]a obligatorie a unor mecanisme }i conexiuni. un fenomen de restrângere a activit@]ii la nivelul unor locuri înguste. Echilibrul – este o situa]ie în care nu se manifest@ nici o tendin]@ spre schimbare. cu ajutorul unor reglatori sau instrumente. Este. Starea de echilibru a fost asociat@ de promotorii }colii neoclasice. Dup@ decenii de func]ionare pe baz@ de comand@. astfel conceput@.1. prin urmare. Procesele de interven]ie deliberat@ pot fi de comand@. mai ales cele ale utiliz@rii resurselor }i. De exemplu.. este îns@ inert@. pârghii financiare. Ajustarea la cerin]ele pie]ei depinde de capacitatea de asimilare a unor tehnologii competitive. spontan. 2. din perioada totalitar-colectivist@. ajustare. în special. chiar atunci c$nd se ^nregistreaz@ varia]ii mari ^n mediul exterior. a celor energetice }i de munc@ au fost mai pronun]ate. ale segmentelor activit@]ii economice. Starea de echilibru. cum sunt utilizatorii resurselor energetice }i de materii prime. vamale. mi}care. proprii sistemului. ^n schimbare. care permite atingerea celui mai înalt nivel al produc]iei. av$nd acum pre]uri aliniate la cele de import. monetare sau de alt@ natur@. homeostaz@ se nume}te tendin]a viet@]ilor cu s$nge cald de a-}i p@stra o anumit@ temperatur@.

pe un termen mai lung. Maximul de satisfac]ie. astfel încât pre]ul ob]inut s@-i permit@ ob]inerea unei cote procentuale de venit net mai mare decât rata dobânzii sau nivelul costului capitalului. con]inând importante valen]e de dinamizare a economiei. Condi]ii ale func]ion@rii mecanismului de pia]@ Dac@ societatea dispune de resurse limitate este avizat@ s@ fac@ alegeri pentru alocarea disponibilit@]ilor în a}a fel încât s@ acopere întregul necesar func]ional. potrivit conceptului paretian de optim economic. care con]ine germenii dezvolt@rii }i. Pentru ofertant. capabile s@ genereze competi]ie în sistem. adic@ dinamic@ economic@. Abordarea raportului echilibru (a}a cum a fost definit mai sus) – dezechilibru cere introducerea no]iunii de orizont în timp. care au.resurselor semnific@. profiturilor înalte. posibilitatea ^ncheierii contractelor voluntare. poate semnifica o contextur@ inert@. manifest@ri de dezechilibru. 2. existen]a }i utilizarea banilor. atât de limitat încât nu se întrev@d posibilit@]i de promovare a avansului tehnologic.2. . %ntr-un astfel de model. a}a cum l-am definit mai sus. eficien]@. Teoria economic@ a asimilat echilibrul economic în forme opera]ionale. inova]ia const@ în primul rând în crearea de produse a c@ror cerere spore}te mai repede decât nivelul veniturilor. Pentru ca mecanismele de pia]@ s@ fie opera]ionale. f@r@ valen]e de ^nnoire. pe l$ng@ alegere. îns@. Insatisfac]ia ofertan]ilor mai modest plasa]i concretizeaz@ manifestarea echilibrului par]ial }i stimulentele pentru inovare. lipsa de interes pentru schimbare. diminuarea rezultatelor. pentru a ob]ine ansamblul utilit@]lor de care are nevoie. care pot mobiliza energiile. mult mai dinamic@. sporul de eficien]@ }i venituri constituie un suport pentru modificarea cererii de consum. insatisfac]ie. putem introduce ideea de echilibru par]ial. sunt necesare specializarea produc@torilor. interesul cercet@torilor s-a focalizat pe sursele capabile s@ asigure avantaje comparate produc@torilor. . reduceri de costuri. modificarea preferin]elor consumatorilor. a câ}tigurilor. datorit@ „}anselor” de a genera inova]ie. de]inerea privat@ a avu]iei }i condi]ii pentru manifestarea interesului }i ini]iativei 36 . Pe termen scurt. ^nseamn@ profituri ^nalte pentru ^ntreprinz@tor }i utilitate ridicat@ pentru consumator. Într-o economie dinamic@. În economia modern@. vom putea constata c@ subiec]ii economici }i-au împlinit a}tept@rile. echivalent st@rii de echilibru. alt contur. dar tot la fel }i o situa]ie de satisfac]ie resim]it@ de majoritate de pe urma inov@rii. dinamism. desigur. respectiv. În modelele bazate pe studiul comportamentelor.

utilizarea banilor creeaz@ oportunit@]i de compensare b@neasc@ ^nt$rziat@. tocmai datorit@ diversit@]ii produselor care trebuie echivalate }i evaluate. bazat@ pe libera ini]iativ@. de utilizarea banilor.. La fel. facilit@]ile de schimb garantate. În timp. Apari]ia }i folosirea banilor. erau perfec divizibili. schimbul de m@rfuri devine inevitabil. Existen]a }i utilizarea banilor. a termenelor de livrare. private. chiar dac@ presupunem o echivalen]@ valoric@ între cele dou@ m@rfuri. folosind banii. ceea ce se traduce prin mobilitate economic@ mai mare }i eficien]@. 2. Pe lâng@ deschiderea. ca mijlocitor care s@ înlesneasc@ schimbul. ca form@ generalizat@. deoarece reprezentau o valoare mare în volum mic. civice. s@ presupunem c@ un fierar dintr-un sat retras vine s@-}i vad@ fiul. de neimaginat. a cantit@]ii }i calit@]ii fiec@rui produs sau serviciu. banii de metal. la sporirea rezultatului ob]inut cu acelea}i resurse. ceea ce contribuie substan]ial la asigurarea continuit@]ii afacerilor }i cre}terii vitezei de operare }i. student la ora}. a condi]iilor de plat@. costul tranzac]iilor. De asemenea. . Func]ionarea mecanismului economic depinde de procesele care asigur@ reglarea pre]urilor. implicit. evolu]ia productivit@]ii a creat decalaje între volumul m@rfurilor care 37 . printr-un exemplu. Fluidificarea func]ional@ }i asigurarea continuit@]ii intereselor (a motiv@rii ^n domeniul supus controlului pie]ei) depinde într-o societate evoluat@.2. mobilit@]ile structurale }i intersectoriale ale for]ei de munc@ etc. Dac@ ne vom raporta la o situa]ie de troc. Func]ionarea pie]ei }i evaluarea eficien]ei afacerilor nu se pot lipsi de folosirea banilor ca mijloc neutru de echivalare. m@surare a bog@]iei. a actelor de vânzare-cump@rare fixarea etaloanelor care jaloneaz@ deciziile actorilor economici (costul capitalului. dificult@]ile g@sirii unui partener dispus la schimb sunt imense. utilizarea banilor asigur@ raporturi de schimb mai precise. nivelul fiscalit@]ii. având în desag@ cinci topoare }i dac@ fiul îi cere o trus@ de desen.). în privin]a posibilit@]ii de alegere. În condi]iile existen]ei specializ@rii produc@torilor. este de re]inut c@. nealterabili }i deci ofereau posibilitatea stoc@rii valorii. dar trebuie avute în vedere }i asigurarea unui nivel satisf@c@tor de fluiditate a circuitului economic. exist@ posibilitatea concentr@rii rapide a unor resurse importante. este un stimulent al fluidific@rii afacerilor.1. individuale }i ^n etapa actual@ sus]inerea }i promovarea competi]iei de c@tre organisme ale statului. de asigurare a continuit@]ii procesului alegerii. În cursul istoriei s-au impus. mai întâi. Aceast@ idee poate fi eviden]iat@ simplu.

proprietatea privat@ faciliteaz@ cooperarea eficient@. ofertant sau consumator s@-}i exercite func]ia proprie în ansamblu. m$nuirea neigienic@. folosin]a }i uzufructul afl$ndu-se la originea motivelor de ac]iune. 38 . 2. comercian]ilor etc. Într-un sistem economic bazat pe libera ini]iativ@ }i proprietatea privat@. Libera ini]iativ@ }i proprietatea privat@. financiarul dobânda. de]in@torul de teren }i resurse naturale. dac@ nu cu devo]iune. care îl face interesat pe agentul economic. . persoan@ care va depune toat@ st@ruin]a pentru a o valorifica. Averea este evaluat@ în bani. Încrederea în banii de hârtie este definitorie pentru raporturile de schimb }i mai ales pentru raportul unitate monetar@ – valoare de schimb. implicit prestigiu }i o plat@ atr@g@toare. transferul sumelor f@cându-se pe loc. 2. }i. cu valoare intrinsec@. cum sunt siguran]a p@str@rii }i a transportului. leg@tura cu banca. managerul satisfac]ie }i participarea la beneficii. cel pu]in cu interes. pentru segmentul de popula]ie care î}i dore}te prestigiu prin acumulare de avere. buc@]ic@ de p@mânt. care elimin@ unele neajunsuri ale preceden]ilor. banii moderni se manipuleaz@ cu c@r]i de credit }i debit. resurs@ de munc@ va apar]ine cuiva. Nivelul ridicat de trai bazat pe produc]ia de mas@ (sau în serie foarte mare). treptat.2. În forme evoluate. rezult@ c@ fiecare echipament. profit. ceea ce permite operarea rapid@ a tranzac]iilor }i la costuri reduse.circulau }i disponibilit@]ile de metal pre]ios mai mici aflate la îndemân@. emise de b@nci specializate. Specializarea produc]iei este un alt fundament al economiei moderne. Semnele b@ne}ti sau banii de hârtie. iar aceast@ evaluare serve}te func]iei de semnal social al etal@rii bog@]iei. motivat@. au fost înlocui]i cu bilete de banc@ (cu acoperire metalic@). dispozi]ia.2. Diviziunea muncii.3. cartele cu memorie magnetic@. În societatea modern@ s-au impus banii de cont. fiecare agent economic î}i apropriaz@ o parte din avu]ie. muncitorul salarii. Interesul decurge dintrun rezultat palpabil }i m@surabil imediat. instantaneu. Posesorul unei cartele cu memorie magnetic@ are posibilitatea s@ efectueze cump@r@turi. costul ridicat al tip@ririi. astfel întreprinz@torul va ob]ine dividend. nu ar fi posibil f@r@ specializarea produc@torilor. banii de metal. .2. dar mai important. la început asigur$ndu-}i puterea de schimb prin garantarea preschimb@rii lor în metal pre]ios. renta. Este elementul esen]ial pentru economia de pia]@. Dac@ aceast@ realitate este prezent@. s@ ia. sunt în cele din urm@ garanta]i cu m@rfuri. ieftin@ a agen]ilor în cadrul diviziunii muncii }i asigur@ scurtarea duratei }i a costului schimbului de activit@]i.

a celor naturale. evident. echivalent@ cu o cre}tere a ponderii opera]iilor de baz@. În paralel cu specializarea se na}te un proces de reducere substan]ial@ a opera]iilor auxiliare. conexiunile de acest fel asigur@ un ascendent. ne afl@m în fa]a unor conexiuni orizontale. se creeaz@ îns@ organisme economice tot mai complexe care. În acest context. Avansul specializ@rii nu poate avea loc f@r@ colaborare. De regul@. confec]ionarea unui pulover. Opera]iile repetitive au condus. Standardele. de pe urma restrângerii duratei. se pot ob]ine cre}teri de eficien]@ spectaculoase rezultate. sau chiar a elimin@rii unor opera]ii auxiliare. se creeaz@ structuri verticale. ar necesita un timp imposibil de acoperit de c@tre o gospod@rie care trebuie s@-}i asigure acoperirea }i a altor nevoi de subzisten]@. Astfel. vor impune un „dirijor”. În contrast. dar acest fapt nu-i împiedic@ s@ le respecte pe ale celorlal]i. În m@sura în care oamenii se specializeaz@ pe procese de produc]ie. Smith a f@cut o demonstra]ie. care implic@ ordonarea pe orizontal@. relativ separate. în timp. Specializarea func]iilor de produc]ie permite utilizarea superioar@ a resurselor de munc@. la crearea condi]iilor pentru folosirea for]ei mecanice. implicit. marii produc@tori reu}esc s@ impun@ standarde proprii. f@r@ s@ fie create avantaje ale unei componente a sistemului în raport cu celelalte. gospod@ria de subzisten]@ este orientat@ spre a produce majoritatea bunurilor de care are nevoie o familie. impun 39 . nu privesc numai caracteristicile dimensionale ci. dar operând specializ@ri de opera]ii pe persoane. un control reciproc asupra ofertei partenerului de schimb. calitatea. avantaje pentru anumite componente ale sistemului. }i anume. într-o mare m@sur@. Cu atât mai inaccesibil ar fi un aparat radio sau televizorul. Uneori organismele statale sau ale Uniunii Europene. Acest stadiu de evolu]ie al societ@]ii se caracterizeaz@ prin eficien]@ foarte sc@zut@. . constând în punerea de acord a cantit@]ii }i calit@]ii componentelor. ceea ce presupune un nivel ridicat de standarde }i. într-o manufactur@. se creeaz@ rela]ii de dependen]@ între produc@tori. de dependen]@ reciproc@. îndeosebi. utilizarea unor unelte specializate de înalt randament. De exemplu. respectiv a instrumentarului de lucru specializat. A. ceea ce face ca rezultatul ob]inut s@ fie considerabil sporit. utilizând acelea}i instrumente. În paralel. Procesele }i persoanele specializate trebuie s@ se afle în rela]ii de cooperare. în condi]ii de autarhie economic@ caracterizat@ de lipsa leg@turilor de schimb cu alte familii sau comunit@]i. de exemplu ale marilor firme de montaj (la automobile sau la alte produse durabile).. inevitabil.

adic@ se dezvolt@ un model liniar în care fiecare m@rime este m@surat@ ^n raport cu ea ^ns@}i. Costul comparat este o notiune strâns legata de modelele sistemice. se va opera alegerea unei variante de afaceri. a avantajelor oferite de natur@. dac@ mecanismele de pia]@ sunt insuficiente. cooperarea în produc]ie se asigur@ în afara oric@rei interven]ii deliberate. concret sisteme închise care exist@ }i se utilizeaz@ în }tiin]@. Specializarea }i avantajele comparate. Func]ionarea unei pie]e liberale. ^n raport cu un context. social@ }i uneori nevoia unei administr@ri la nivel global. În astfel de situa]ii judec@]ile. pe de o parte structuri verticale cu o existen]@ logic@ }i interese proprii. 40 . concur@ la ob]inerea unei produc]ii specializate.specifica]ii obligatorii de calitate. Totu}i. eficiente. rezultate ale obstacolelor pe care le creeaz@ existen]a }i exercitarea puterii de c@tre firmele mari. atunci când scap@ supravegherii organismelor de stat }i competi]iei altor firme de aceea}i talie din interior sau din afar@. inclusiv. tipo-dimensionale. Cea mai avantajoas@ alternativ@ pierdut@ (dup@ ce s-a f@cut o ierarhie a acestora. în care ierarhia este abia prezent@ la unele niveluri ale economiei. întâmpina greut@]i ^n momentul în care talia întreprinderilor cre}te }i se înregistreaz@. simplu. dar }i disfunc]ionalit@]ii în derularea automat@ a procesului economic. la fel de inevitabil.2. economia modern@ se prezint@ ca o economie mixt@ (cu reglatori de pia]@ }i de stat). rela]ii de autoritate. procese de diferen]iere. ra]ionamentele economice trebuie s@ aib@ ca suport compararea alternativelor. . Exist@ actualmente tendin]e de restrângere a rolului statului. de subordonare din care decurg. în mod obi}nuit. Costul comparat creeaz@ unele confuzii în situa]ia când judec@]ile investitorului se limiteaz@ la parametrii propriului câmp de cercetare. Practica Europei Dezvotate a impus o simbioz@ a Statului reglator cu mecanismele pie]ei. . care nu }i-a dovedit îndeajuns competitivitatea în raporturile cu ini]iativa privat@. 2. prin schimb de activit@]i. f@r@ îns@ a-}i permite crearea de avantaje economice persistente pentru vreun produc@tor. un schimb voluntar. Abstrac]ie f@c$nd de experien]a european@.4. reciproc avantajos. Interdependen]ele astfel rezultate genereaz@ totu}i. utilizarea unor tehnologii adaptate. f@r@ a fi implicate compara]ii care se impun inevitabil datorit@ competi]iei pe pia]@. în ordinea descresc@toare a eficien]ei) este denumit@ costul comparat }i în raport cu acest nivel. în timp. Dobândirea unei anumite calific@ri.

41 . Avantajele comparate reprezint@ diferen]ele favorabile de productivitate. de for]a militar@ }i }tiin]a de administrare a unei regiuni. rezultat@ din competi]ia dintre structurile liberal-capitaliste }i cele autoritarcolectiviste. Avantajele comparate redevin o no]iune central@ a teoriei economice ^n jurul c@reia se aranjeaz@ conexiuni. de nivelul de instruc]ie }i educa]ie a cet@]enilor. fa]@ de un competitor. Centrele de inova]ie }i consultan]@ au ar@tat o capacitate ridicat@ de a-}i asigura pre]uri generoase pentru oferta lor }i o mare disponibilitate pentru extindere. ^n ]@ri capabile s@ concentreze capital }i s@ exploateze avantaje naturale }i abilit@]i manageriale. pentru exploatarea oric@rei oportunit@]i de afaceri. ca o consecin]@ a sporului de eficien]@ }i venituri. existen]a unor porturi naturale.* Centrele de crea]ie }i-au creat strategii }i mijloace pentru lansarea de produse noi. Principalele cauze ale acestei schimb@ri sunt dezvoltarea tehnologic@. 9. 1996. fiind dep@}it@ de }tiin]a de a genera inova]ie }i sporuri ^nsemnate de utilitate }i satisfac]ie. %mp@r]irea ^n ]@ri mari consumatoare de munc@ ieftin@ (^n ultimele decade din Asia de Sud-Est). pg. care se ofer@.. alte concepte.. de capacitatea de a concentra capital. Avantajele comparate au fost asigurate ^n perioadele anterioare anilor ’80 de condi]ii naturale favorabile pentru agricultur@. fa]@ de a partenerilor dintr-un mediu economic specializat. .1. de z@c@minte bogate }i u}or exploatabile (cu costuri reduse).2. 2. Avantajele comparate (o no]iune ^ncet@]enit@ ^n }tiin]a economic@ cu aproape dou@ sute de ani ^n urm@) au ast@zi alte surse }i dimensiuni dec$t cu dou@ decenii ^n urm@. sau de un partener de afaceri cu care este posibil@ o cooperare pentru a valorifica tocmai aceste avantaje. Acestea reprezint@ costuri mai reduse rezultate din productivitatea comparativ mai ridicat@. din cauza for]@rii ie}irii din izolare }i autarhie economic@. implicit. New York. În zilele noastre. probleme }i modele opera]ionale de abordare. Thurow The Future of Capitalism. William Morrow and Co. altfel spus. acestea reprezint@ generatori }i utilizatori de pia]@ nou creat@ într-un mediu competitiv. concretizate ^n produse cu valoare de schimb ridicat@ este pe cale s@ devin@ desuet@. acestea fiind ^nso]ite de * L.4. accesibilitatea la c@i de transport. modific@ri ale structurii sociale din lumea dezvoltat@. tot mai aspru din cauza fenomenelor de globalizare }i lips@ de protec]ie }i. avantajele comparate decurg tot mai mult din capacitatea de a forma echipe capabile s@ inoveze. Inc.

un exportator net de inteligen]@ }i-a consolidat pozi]ia privilegiat@. ^n schimburile interna]ionale. favorabil valorific@rii avantajelor comparate ale fiec@rui partener. beneficiind de infuzie de resurse financiare. liberal@. care favorizeaz@ dezvoltatea uman@.implozia regimurilor totalitar-colectiviste }i modifc@rile politicilor economice antren$nd noi atitudini fa]@ de fiscalitate }i rolul statului. Tensiunile sociale. Capitalizarea sau promovarea interesului privat. Capitalizarea este un proces de transformare a patrimoniului în bunuri cu func]ie lucrativ@. }i politicile se focalizeaz@ pe promovarea intereselor alor no}tri ^n contrast cu noua politic@. care ]inte}te s@ ofere }anse apropiate cet@]enilor pentru ^nzestrarea cu o putere de competi]ie superioar@. ai no}tri }i ceilal]i. care fac posibil@ o nou@ setare de criterii. a tehnicilor. sporirea cooper@rii peste frontierele de stat ^ntre firme }i crearea unui mediu de afaceri mai permeabil. ^ntr-o construc]ie ideatic@ ^n care actorii sunt separa]i ^n dou@ tabere. inova]ie }i promovare a competi]iei. de export }i ofert@ de utilit@]i apreciate de consumatori. Competi]ia }i men]inerea unui climat de emula]ie intern@ se bazeaz@ pe sl@birea barierelor tarifare }i netarifare. cu posibilitatea de a p@stra avantajele concentr@rii produc]iei f@r@ a st$njeni procesele de competi]ie (de data aceasta ^ntre firme din ]@ri diferite). favorabile centrelor de crea]ie. gener$ndu-se sporuri de productivitate.2. . o structur@ social@ articulat@. aport de inteligen]@ prin imigra]ie. ieftinirea transportului }i diminuarea consumurilor de materii prime. în mare m@sur@. 2. .5. }colilor de crea]ie. am putea remarca accentul care se pune pe dezvoltatea uman@. aduc@toare de profit. tendin]ele de migra]ie a popula]iei din zonele ^napoiate sunt par]ial temperate de emigrarea capitalului }i tehnologiilor. Diferen]a const@ în 42 . Tabloul prezentat mai sus izvor@}te. %n rezumat. }i promovarea lor prin sus]inerea acestora nediferen]iat. Sl@birea sau chiar desfiin]area stavilelor ^n calea liberei circula]ii a capitalului a creat o situa]ie nou@ cu poten]ial stabilizator. c$t }i al politicilor economice dinspre idei care sus]in coeziunea intereselor na]ionale. din realitatea liberei concuren]e }i mai pu]in din situa]ia în care tr@im noi. reducerea spectaculoas@ a }omajului }i importante excedente bugetare care-i permit Americii s@-}i diminueze datoria public@. ^n mod tradi]ional. Statele Unite. %n aceast@ ordine de idei. Odat@ cu d@r$marea „zidului Berlinului” care a simbolizat separa]ia ideologic@ s-au creat condi]ii favorabile conjug@rii efectelor favorabile care rezult@ din competi]ia interna]ional@. fa]@ de interesele na]ionale }i mijloacele de promovare a acestora. trebuie remarcat@ o deplasare at$t ^n planul teoriei.

lanseaz@ teza func]ion@rii imperfecte a economiei (capitaliste) contemporane }i totodat@ idei cu privire la necesitatea interven]iei de corectare. accept$nd unele ac]iuni foarte neutre. din acest punct de vedere. Mai mult se creaz@ structuri clientelare asociate celor care guverneaz@ ]ara. ^n lucrarea sa Teoria general@ a folosirii m$inii de lucru. ^n timp. ^mpotriva interven]iei statale ^n economie. nefiresc. ^n func]ie de anumi]i parametri considera]i normali sau dezirabili. Locul motiva]iei individuale este. sumar. prin intermediul autorit@]ii statale.2. denumit uneori monetarist (pornind de la principalele solu]ii din arsenalul acestei orient@ri economice). Din multe puncte de vedere monetari}tii se ^ntorc la principiile liberale. este deseori dep@}it@ limita teoriei economice pozitive prin stimularea cererii. a dob$nzii }i a banilor (ap@rut@ ^n 1936). 43 . faptul c@. nu asigur@ o motivare satisf@c@toare. nesupravegheat ^ndeajuns de pia]@. s-a revigorat un alt curent de g$ndire.6. ceea ce pune numeroase semne de întrebare în leg@tur@ cu exercitarea eficient@ a intereselor în societatea modern@. aceste probleme au alte dimensiuni }i alt contur în raport cu cele de la noi. Aceast@ orientare economic@ este. restr$ns la firmele private. At$t tezele prezentate. care-}i creaz@ privilegii }i se opun mersului reformei. ^n Occident. mai sus. ^n opozi]ie cu keynesi}tii care opteaz@ pentru m@suri fiscale de interven]ie }i o sus]inere a unor programe ample de cheltuieli neproductive cu scopul declarat de a influen]a economia }i. %n replic@ }i foarte probabil sub impresia interven]iei sufocante a statului ^n economie. 2. un curent de g$ndire care poart@ numele p@rintelui s@u (Keynes). declarat. acuz$nd interven]ia statal@ c@ ar fi r@spunz@toare de disfunc]ionalit@]ile economiei contemporane. de factur@ liberal@. au constituit. de factur@ monetar@. Desigur.. %n Rom$nia proprietatea public@ }i cea asociat@ (ap@rut@ ^n urma privatiz@rii „^n mas@”) aflate ^ntr-un mediu necompeti]ional. urm$nd preceptele teoriei economice pozitive. alteori fiind denumit@ }coala de la Chicago (locul unde principalii sus]in@tori ^}i desf@}oar@ activitatea). Istoria }tiin]ei economice }i g$ndirea economic@ a timpului nostru se leag@ de numele lui J. ^n ]@rile totalitare. . se petrece o separare a func]iei de proprietate de func]ia de conducere. stimulare sau fr$nare a unor procese economice. Interven]ia statului. mici }i mijlocii.M. a c@rei sl@biciune este considerat@ r@spunz@toare de recesiuni }i chiar crize economice. Keynes care. c$t }i unele modalit@]i concrete de operare la nivel macroeconomic. dar sunt în cea mai mare parte rezolvate satisf@c@tor.

Rouledge. }i pe r@spunsurile la aceste noi provoc@ri. Ace}tia din urm@ se prefer@ s@ fie instrui]i }i ^narma]i pentru a purta pe cont propriu. Statul ^}i transfer@ ponderea preocup@rilor prin institu]iile }i personalul pe care-l utilizeaz@ spre prospectarea viitorului }i promovarea unor interese strategice }i mai pu]in pe domeniile tradi]ionale de protec]ie pasiv@ a cet@]enilor. pe c$nd globalizarea economiei creaz@ premise pentru valorificarea avantajelor tradi]ionale. se cuvine s@ ad@ug@m o nou@ preocupare a cercet@torilor economi}ti concretizat@ ^n concentrarea pe noile contexturi create. b@t@lia pentru a ob]ine recunoa}tere. separat@ de componenta social@. limit@rii puterii monopolurilor }i asigur@rii unei protec]ii sociale corespunz@toare principiilor morale }i civice }i puterii economice a fiec@rei societ@]i. pe de alta. s@ fie ap]i s@ valorifice oportunit@]i }i suficient de mobili pentru a crea }i exploata altele noi. %n lumina evolu]iilor recente (de dup@ 1980).* Avantajele comparate au fost judecate ^n virtutea izol@rii prin bariere vamale }i netarifare }i ideologii acceptate ^n cadrul na]iunilor. pe de o parte. p. 1995. . 44 . pe pia]a muncii. . merg$nd mai departe nimeni nu poate s@-}i permit@ s@ r@m$n@ ^n afar@” T. * %ntr-o lucrare ap@rut recent se apreciaz@: „Toate economiile sunt constant ^ntr-o stare de mi}care fiind provocate de dezvoltarea din restul lumii. ini]iativa privat@ }i tezele keynesiste }i neokeynesiste sus]in@toare ale interven]iei statale. ca stimulent izvor$t din acestea }i implicit a tendin]elor susceptibile s@ ofere avantaje ^n raport cu competitorii.Paul Samuelson face o sintez@ (neoclasic@) ^ntre liberalismul bazat pe spirit antreprenorial. London. 2.Killick. const$nd ^n accentuarea fenomenelor de integrare liberal@ a statelor din diferite perimetre geografice }i abolirea unor ^ngr@diri ^n calea migra]iei capitalului. de schimb@ri ^n structura cererii }i schimbarea tehnologic@… Sunt recompense generoase pentru acei ce g@sesc mijloacele s@ conduc@ aceast@ expansiune. {tiin]a economic@. The Flexible Economy. tinde s@ devin@ absorbit@ de temeiurile avantajelor comparate }i a gener@rii competi]iei. ^n cadrul organiza]iilor economice. economia general@. ^n m@sura ^n care acestea mai pot re]ine aten]ia agen]ilor economici }i a cre@rii prin concentrare }i stimulare de eforturi a situa]iei care s@ genereze noi avantaje comparate relativ stabile. ^n perimetrul c@reia se explic@ unele motive ale ac]iunii individuale.

al@turi de costul capitalului }i cererea de pia]@. este un determinat al pie]ii). gradul redus de diferen]iere calitativ@ }i func]ional@ a produselor }. unele chiar opuse în con]inutul lor. Caracterul complicat al form@rii pre]urilor a generat o literatur@ contradictorie. . pornind de la faptul c@ nici un produc@tor nu se poate sustrage necesit@]ii recuper@rii cheltuielilor..3. 2. cantitatea de munc@ înglobat@ în produs. Necunoa}terea cheltuielilor. Teoria valorii munc@. structurii. 2. în moduri diferite. calit@]ii individuale a produselor }i serviciilor. unii dintre ace}tia greu de separat }i evaluat. respectiv a pre]urilor între ele. Fondatorii teoriei valorii munc@ au a}ezat la baza acesteia munca necesar@ pentru a ob]ine o marf@. atâta vreme cât nu se opereaz@ procese reale de privatizare }i protec]ie a concuren]ei). Valoarea de pia]@ Desf@}urarea oric@rei activit@]i economice cere compararea periodic@ a costurilor }i pre]urilor. Trebuie men]ionat c@ nivelul pre]urilor depinde de mai mul]i factori. în formarea costurilor în perioada când aceast@ construc]ie s-a impus în lumea }tiin]ific@. Între factorii care au favorizat ascensiunea teoriei valorii munc@ – teoria obiectiv@ a valorii – se afl@ preponderen]a muncii nemijlocite.a. a stabilirii dimensiunilor. a accizelor la unele produse. al agentului economic) }i par]ial exogen (din afar@) prin pre]urile materiilor prime.1. costul capitalului. lipsa calculului de costuri a fost mult@ vreme un impediment serios pentru progresul unor întreprinderi. respectiv a confrunt@rii cu preferin]ele }i puterea de cump@rare de pe pia]@. sarcina fiscal@ }i înlesniri la comer]ul exterior. Pre]ul în economia modern@ are determinare exogen@ (nu depinde de întreprindere. promovarea de c@tre ideologia protestant@ a unui cult a muncii.3. 45 . numit@ vie. În perioada de formare }i acceptare a acestei teorii. ^n care s@ ia în considerare interven]ia statului. care explic@ nivelul acestora în func]ie de considerente ideologice. utilitatea }i satisfac]ia oferite de produse sunt principalii parametri ai ordon@rii }i ghid@rii activit@]ii de produc]ie. au favorizat r@spândirea aceastei teorii. inclusiv a celor de munc@. Nivelul costurilor este determinat par]ial endogen (adic@ sunt generate }i reglate din interior sau precump@nitor din interiorul firmei. a sarcinii fiscale }i obliga]iilor }i avantajelor comparate în schimburile economice externe }i a firmelor care domin@ anumite segmente de pe pia]@ (propor]ia c@rora este precump@nitoare în România. Aceste dou@ m@rimi. nivelul salariilor. într-un model unitar. costurile }i pre]urile de vânzare. prin stabilirea taxei pe valoarea ad@ugat@.

a calit@]ii produselor }i nu se poate acoperi aria satisfacerii unor utilit@]i superioare. . culoare. Dezvoltarea produc]iei marfare }i extinderea schimbului au condus la o selectare spontan@ a produc@torilor cu ajutorul criteriului compar@rii costurilor cu pre]ul de vânzare. %n acord cu teoria obiectiv@ a valorii. a fost promovat@ indirect cre}terea performan]elor de produc]ie }i implicit crearea unor condi]ii noi.incapabile din aceast@ cauz@ s@ opereze selec]ii între produse rentabile }i nerentabile sau între afaceri profitabile sau mai pu]in avantajoase. este faptul c@ într-o astfel de etap@ a evolu]iei nu func]ioneaz@ mecanismul de supraveghere prin intermediul schimbului }i a posibilit@]ii de a alege calitatea. . indirect. pia]a eliminându-i pe cei care nu-}i recuperau repetat costurile. Pe m@sura cre}terii eficien]ei economice. De exemplu. dar aloc@ resurse însemnate particulariz@rii. pentru subiectul pe care-l abord@m. derivate din caracteristici estetice. pre]ul }i costul. prestigiul pe care-l confer@ posesia sau folosin]a bunului sau serviciului. * Produc]ia pentru autoconsum define}te o stare a evolu]iei societ@]ii în care produsele sunt destinate consumului propriu. Adversarii teoriei valorii munc@ argumenteaz@ c@ pre]ul nu coincide decât arareori cu valoarea munc@. accesul la produse cre}te considerabil. m@rfurile se schimb@ între ele în raport cu consumul de munc@ necesar@ în condi]ii medii de îndemânare. au adus. dac@ un obiect de îmbr@c@minte este confec]ionat pentru a ne ap@ra de frig. pornind de la modelul lui Marx din „Capitalul”. cele de competi]ie economic@ }i dezvoltare. În acest mod. 46 . Important. ceea ce genereaz@ o nou@ atitudine fa]@ de acestea. acesta r@mâne satisf@c@tor dac@-}i valideaz@ utilitatea. indiferent de design. volumul ofertei. De}i adep]ii mai noi ai valorii munc@. printr-o produc]ie pentru autoconsum* de eficacitate redus@ pentru c@ lipsa competi]iei nu preseaz@ asupra nivelului tehnologiei utilizate. care elimin@ o parte din inadverten]ele teoriei. O astfel de manifestare nu este posibil@ într-o societate care este nevoit@ s@ asigure satisfacerea nevoilor primare. Se remarc@ îndeosebi ata}area unor noi utilit@]i produselor. termenele de livrare }i. aceasta nu satisface cerin]ele opera]ionale ale timpului nostru. marxi}tii. o construc]ie mai elaborat@. de exemplu. mai favorabile. Aceste manifest@ri corespund unui nou palier de eficacitate economic@ }i unor nevoi specifice ]@rilor dezvoltate. nevoii de a asigura satisfac]ii estetice cump@r@torului. Societatea modern@ nu numai c@ a impus o anumit@ linie a modei. cerin]ei de a asigura statut social purt@torului piesei de îmbr@c@minte. de}i lent.

se poate asigura o evaluare general acceptat@. prevenirea îmboln@virilor. care schimb@ atitudinea consumatorului fa]@ de produse. de exemplu. Aceast@ evaluare const@ în a stabili gradul. atunci când satisfac diferit nevoile de consum (mai ales cele estetice. nu este o noutate dar. se prefer@ o ierarhizare. ci se opre}te la aspectul valoriz@rii pe care omul izolat o d@ unui obiect. Valoarea subiectiv@ este. s-a generalizat r@zboiul automat de ]esut etc. Totu}i. oamenii satisf@cându-}i nevoile esen]iale de hran@. Rela]ia este. 2. Este important s@ observ@m c@ fiecare persoan@ acord@ fiec@rui obiect o pre]uire distinct@. cultur@. dar m@rfuri care con]in cantit@]i egale de munc@ nu vor avea pre]uri egale. S@ remarc@m c@ îngrijirea s@n@t@]ii. considerate inferioare. Apar trebuin]e noi pentru consumul de mas@ legate de instruire. care a fost generat de cre}terea productivit@]ii. a legii numerelor mari. o modificare de atitudine. fapte de natur@ s@ conduc@ }i acestea la cre}terea consumului.3. de aceast@ dat@.2. prin urmare. o înflorire a spiritualit@]ii }i a nivelului de satisfac]ie }i a dezvolt@rii umane. Subiectul este cel care valorizeaz@. valoare. apar (datorit@ sporirii randamentelor) disponibilit@]i suplimentare pentru a acoperi. Teoria subiectiv@ a valorii nu mai compar@ obiecte }i respectiv efortul depus de produc@tor. intensitate a muncii }i înzestrare tehnic@. unele aspira]ii superioare de consum. . îmbr@c@minte. este important de în]eles c@ este rezultatul acestui impact. o ordine a preferin]elor.. locuin]@. La sfâr}itul secolului trecut se petrece. de lege a numerelor mari. Faptul se conjug@ cu o diversificare treptat@ }i substan]ial@ a produselor de calitate ^nalt@. utilitate. pentru o parte mai mare din popula]ie. diferit@ fa]@ de celelalte persoane. în câteva ]@ri simultan. care separ@ produsele acceptate }i pre]uite de cele cu valoare redus@. Dincolo de aparen]e. prin prisma consumului „de mas@”. 47 . de regul@. Are loc o revolu]ionare a transporturilor. de prestigiu). Aparent. greu de exprimat în cifre }i. m@sura în care un obiect satisface o anumit@ dorin]@. sport. Este vorba de o perioad@ când s-a introdus un nou procedeu de ob]inere a o]elurilor. respectiv obiectul este evaluat. pe baza unei medii.. Utilitatea multipl@ a dobândit treptat o importan]@ tot mai mare în aprecierea m@rfurilor. ceea ce a sporit accesibilitatea produselor rezultate. între subiect }i obiect. înfrumuse]are. pre]ul stabilit în procesul schimbului ajunge s@ fie evaluat în societate tocmai prin aceast@ propor]ie de mas@. loisir. pentru categorii largi de cet@]eni. ne afl@m într-un domeniu al conven]ionalului.

indiferent dac@ dore}te expres acest lucru sau nu. ca o tendin]@ natural@. motivele }i comportamentele persistente sunt o component@ a mecanismului de echilibrare a economiei. unele de echivalare. Adam Smith. chiar. cu activitate de o sut@ de ani). produc@torul nu se gânde}te decât la propriul câ}tig }i este condus ca de o mân@ invizibil@ s@ îndeplineasc@ o performan]@ care n-a fost câtu}i de pu]in în inten]iile sale.. Un rol important în func]ionarea mecanismului pie]ei îl are ansamblul valorilor. m@rfurile au fost comparate }i.4. simbolurilor.. schimb }i distribu]ie care sunt acceptate în societate. care au ob]inut ^ntr-un timp scurt sporuri de v$nz@ri }i c$}tiguri mai mari dec$t firme importante. creând. Întreprinz@torul este. dar }i de ob]inere a unei bun@st@ri generale. .” ap@rut@ în 1776. trage concluzia c@. fiind privit@ ca un fenomen firesc. în lucrarea „Avu]ia na]iunilor. impersonal@. remarc@ faptul c@ dorin]a de câ}tig a ^ntreprinz@torilor }i manifest@rile concuren]iale fac ca pre]ul s@ se formeze în raport cu anumite jaloane. obi}nuin]elor de consum. astfel. Se contureaz@. incitat }i îndreptat s@ ating@ o anumit@ ]int@ economic@ favorabil@ interesului general. munc@. altele de rivalitate. Principiul mâinii invizibile. 48 . echivalate }i se pot schimba între de]in@tori. 2. c@utând un nivel maxim de câ}tig }i.În fapt. dac@ dou@ m@rfuri pot fi echivalate una cu alta înseamn@ c@ cea mai important@ func]ie a evalu@rii a fost înf@ptuit@. cu alte cuvinte. nenum@rate variabile. un model de func]ionare automat@. iar excesul de ofert@ determin@ pe termen scurt. Se poate. ar@ta Adam Smith. F@r@ o îndrumare deliberat@ }i un control sistematic. Pe termen lung. dimpotriv@. . firmele mari }i mici care inoveaz@ reu}esc s@ creeze cerere prin dezvoltarea unor produse sau servicii (un exemplu spectaculos este cel al firmelor care produc echipamente de calcul }i programe. sc@derea pre]ului }i o migrare a capitalului spre alte ramuri mai profitabile. în virtutea propriului interes }i a legilor pie]ei. Promovând propriul interes. Procesul concuren]ial este un mecanism prin care penuria determin@ cre}terea pre]urilor }i apoi impulsionarea investi]iilor în ramuri cu deficit de ofert@ }i }anse mari de câ}tig. în plan practic. eventual. acest mecanism rezolv@ satisf@c@tor cele mai complexe probleme antrenând persoane. direc]ionând activitatea sa astfel încât produsul s@ aib@ cel mai mare pre] posibil. dezvoltând rela]ii. care nu treze}te animozit@]i între oameni.

Institu]iile. . a dat rezultate pe deplin satisf@c@toare }i a asigurat ritmuri de dezvoltare de invidiat. termenele }i condi]iile de livrare în raport cu cerin]ele cump@r@torilor. Principalul neajuns al consider@rii trebuin]elor ca verig@ ini]ial@ (de altfel logic. institu]ii constituie fundamentul form@rii a}tept@rilor ^ntreprinz@torilor. a eficacit@]ii economice dar. egalitar@. cump@r@torilor }i chiar a organismelor statale. fapt care a determinat o îngustare a ariei de ac]iune a concuren]ei libere. Economia concuren]ial@ n-a func]ionat niciodat@ perfect. obi}nuin]e. urmând tocmai acest curs. acord@ aten]ie trebuin]elor }i manifest@rilor acestora pe plan inten]ional. deoarece în via]a economic@ exist@ nu numai regularit@]i comportamentale. raportate la trebuin]e primare identice. Ideologia colectivist@. corect@) const@ ^n na}terea unor dorin]e }i valori diferite. institu]ii. de regul@. cel pu]in în raport cu produc]ia pentru autoconsum sau cu economia de comand@. Motivele ac]iunii umane sunt diverse ^n fiecare societate evoluat@.1. numite. }i este lipsit de temei s@ ne a}tept@m ca realitatea economic@ s@ se alinieze unui model abstract. simboluri (o anumit@ cultur@) care promov$nd motivele individuale se bazeaz@ pe caracterul voluntar al acordului ^ntre p@r]i. Aceast@ tez@ a fost infirmat@ p$n@ acum de manifest@rile reale din economia de comand@. Contractul social presupune regularit@]i comportamentale. 2.. tributar@ cauzalismului mecanicist. ^n acord cu motivele care-i anim@ pe cet@]eni. introduce ipoteza omogenit@]ii nevoilor }i a necesit@]ii accesului egal la ^ndeplinirea de roluri sociale }i implicit a omogenit@]ii aspira]iilor individuale. 49 . în ultimele decenii ale secolului XIX.4. izvor$te din motive. cu temei. valori. Func]ionarea mecanismului pie]ei a asigurat o dezvoltare continu@ a produc]iei. Regularit@]ile comportamentale. consider$ndu-le impulsul determinant al ac]iunii umane. Economia real@ se bazeaz@ pe regularit@]i comportamentale. tendin]e de inovare }i amelioarare a structurii economice. se petrece un fenomen numit tendin]a de concentrare a produc]iei în firme mari. sub influen]a unor parametri economici }i sociali cum sunt nivelul veniturilor. Economia concuren]ial@. O orientare ideologic@. care a condus la na}terea situa]iilor de monopol sau quasimonopol. Compunerea ac]iunii care rezult@ din motive este adesea numit@ contract social }i se face asimilarea acestuia realit@]ii existen]ei diviziunii muncii }i a ^ndeplinirii unor roluri diferite. con]inând alternative pentru consumator }i institu]ii care s@-i pun@ pe produc@tori în situa]ia de a-}i ameliora calitatea. ci }i dinamism economic.

Legea lui Jean Baptiste Say. Say scria c@ o criz@ general@ de supraproduc]ie este imposibil@. pe de alt@ parte. salaria]i. Un exemplu deseori citat ^n literatura contemporan@ este cel al modelului de management de personal japonez. c@ at$ta timp c$t ]@rile cu regim totalitar.4. stilul de viat@ al p@rin]ilor }. În 1803. Accept$nd dorin]e. rutiniere. le-a succedat lipsa de motive pentru a inova. astfel ^nc$t ^ntre trebuin]e }i motive nu se formeaz@ o rela]ie univoc@. libertate de exprimare }i alegere a partenerilor ^n raporturile patron-salariat.a. statul a constituit un pilon al func]ion@rii economiei }i ^ntr-o perioad@ a dezvolt@rii liniare. Ideologii marxi}ti au negat de la ^nceput caracterul voluntar al raporturilor de colaborare ^n economia de pia]@. cooperare voluntar@ pe de alta }i structuri verticale izvor$te din valori }i valen]e diferite. Ideologia din ]@rile Europei Occidentale a r@mas o vreme favorabil@ nivel@rii. pentru anumite produse.colectivist nu }i-au ar@tat sl@biciunea de a inova }i men]ine un nivel de trai comparabil cu al ]@rilor capitaliste }i libert@]i cet@]ene}ti comparabile cu ]@rile Vestului. altfel spus.2. se nasc raporturi paternaliste }i totalitare. aspira]ii. a ameliora condi]iile de via]@ printr-o munc@ asidu@. Tentativelor regimurilor totalitar-colectiviste de a impune nivelarea veniturilor. confirmate de competi]ia din economia liber@. Speciali}tii ^n management au constatat c@ nivelarea este compatibil@ cu manifest@ri solidariste. Este de remarcat. 2. Admitea îns@ c@ pe anumite pie]e. pe o durat@ limitat@. excedentele pot s@ 50 . capitali}ti.. valori }i motive diverse se poate imagina totu}i o construc]ie structurat@ pe orizontal@ care se bazeaz@ pe diviziunea muncii. Raporturile de comand@ }i autoritate dintre muncitori. f@r@ inova]ii majore ordinea }i tendin]ele nivelatoare (p$n@ la ^nceputul anilor 60) }i-au ar@tat puterea de atrac]ie. iner]ie }i conservatorism. dar insuficient pentru a sus]ine inova]ia. ^n tenta]ia de a-i impune cu instrumente autoritare o ideologie. Un alt neajuns important al unei astfel de viziuni const@ ^n incapacitatea }tiin]ei economice de a prevedea comportamentul uman }i. ^n acela}i timp. . care s-a dovedit eficient ^n opera]iunile repetitive. pe de o parte. stilului de via]@ }. %n ]@rile dezvoltate marea majoritate a popula]iei accept@ diferen]ierea pe structuri de conducere a organiza]iilor economice.a. at$ta vreme c$t acestea sunt generatoare de locuri de munc@. . bun@stare.educa]ia. sus]in$nd teza cre@rii unui privilegiu al proprietarilor. limit@rii puterii }i ini]iativei private. ^n raport cu muncitorii. ^n general }i proprietari sau reprezentan]ii acestora au fost prezentate ca rezultat al unor privilegii.

care însemna c@ produc@torul a}teapt@ mai întâi o comand@ a clientului }i apoi î}i începea fabrica]ia înseamn@. care organizeaz@ produc]ia. conserv@rii averii în depozite }i netransform@rii economiilor în investi]ii. acestea sunt investite cu valen]a de a furniza munca necesar@ produc]iei. Say este faptul c@ într-o produc]ie dezvoltat@. schimb@rii gustului consumatorilor. intervin adesea nepotriviri între cerere }i ofert@. sub forma profitului. Dep@}irea stadiului fabrica]iei la comand@. deoarece produc@torul a consumat hran@. potrivit c@reia un proces de produc]ie creeaz@ o cerere corespunz@toare pentru produsele ofertate. cel pu]in în germene. Cea de-a doua categorie. specific@ produc]iei me}te}ug@re}ti. considerat@ de Keynes. era de p@rere Say. sunt întreprinderile. În schema propus@ de autorul acestei construc]ii. interven]ia statului. cu deosebire în perioada marelui crah economic din anii 1929 – 1933. din care muncitorii. din care prima este cea a gospod@riilor popula]iei. Keynes de a fi ar@tat c@ economia contemporan@ lui avea nevoie de ajust@ri.. dar este perfectibil@ }i necesit@. La finele secolului al XIX-lea }i ^n prima jum@tate a secolului al XXlea. neajunsurile naturale. potrivit opiniei autorului. 51 . locuin]@ }i este nevoit s@-}i înlocuiasc@ obiectele }i serviciile consumate. care desf@}oar@ fabrica]ia pentru stocuri.M. Concep]ia lui Keynes poate fi relevat@ printr-o schem@ în care sunt luate în considerare dou@ categorii de agen]i.B. nu-}i g@seasc@ un cump@r@tor. Aceste crize. corec]ii pentru a putea func]iona. Ceea ce nu releva J. sunt provizorii. pentru a evolua. ]intind sprijinirea mecanismului pie]ei }i unele ajust@ri în distribu]ia veniturilor joac@ un rol important în ansamblul proceselor de echilibrare }i eficientizare a economiei reale. furnizeaz@ venituri gospod@riilor familiale. salaria]ii ob]in venituri care sunt destinate cump@r@rii de bunuri }i servicii }i respectiv unor economii. A fost meritul lui J. temporare }i nu pot conturba func]ionarea automat@ a economiei. fac vânz@ri c@tre acestea din urm@ }i sunt beneficiare. Se cere s@ ad@ug@m c@ în produc]ia modern@ interven]ia deliberat@. Cel care produce creeaz@ implicit cererea. îmbr@c@minte. Ideile sale ar putea fi sintetizate cam în acest fel: economia nu func]ioneaz@ perfect. mai ales datorit@ dinamismului. a ajunge la o necorelare între cerere }i ofert@. . care trebuia s@ corecteze disfunc]iile. crize de supraproduc]ie au zdruncinat teza (legea) lui Say.

potrivit schemei. pe de o parte. dorin]ele popula]iei. prin aceea c@ scoate în eviden]@ conexiuni globale. Mai târziu. costul capitalului }i implicit nivelul dobânzii }i introduce concepte noi cum sunt cererea }i oferta global@. autorul introduce o viziune nou@ }i diferit@ de cea a neoclasicilor (autorii teoriei valorii subiective }i a teoriei echilibrului în general). prin stimularea dorin]ei posesorilor de economii de a-}i plasa banii. interven]ia statului. De men]ionat c@ mecanismul liberei concuren]e. }i de venituri (fluxuri b@ne}ti). pornind de la unele precepte marxiste. din acest motiv. În economia de comand@ care a func]ionat }i în România }i ale c@rei urme le resim]im în continuare. . tendin]ele de liberalizare a economiei au câ}tigat din nou teren. cum a fost România. în ochii economi}tilor. Func]ionarea automat@ a economiei }i principiul mâinii invizibile î}i pierduser@ la acea vreme. ar trebui s@ rezolve aceste dificult@]i. în prezentarea sa teoretic@. care s@ stimuleze economia. capacitatea de reglare a tuturor proceselor din economie. concret. apoi prin crearea unei pie]e suplimentare. Luând în considerare fluxuri de produse. Pentru o ]ar@ cu o economie dirijat@ centralizat. s-a instalat o autocra]ie capabil@ s@ dirijeze resursele discre]ionar.a.ale unor sume care sunt cheltuite ca }i cele provenite din economiile gospod@riilor pentru investi]ii. deoarece cererea este oricând adaptabil@ ofertei. . se nasc diferen]e care genereaz@ dificult@]i în vânzarea produselor pe pia]@. pe de alta. Veniturile }i cump@r@rile nu sunt identice ca m@rime }i nici sincrone în timp. Dup@ 1980. s@ contrabalanseze lipsa de cerere de pe pia]@. conexiunea dintre cererea global@ }i pia]a muncii }. adaptarea cererii }i ofertei trebuie ajutat@ prin interven]ie guvernamental@. dac@ pre]urile sunt foarte mobile. reprezint@ un flux în cadrul unui circuit orientat în mod obi}nuit spre investi]ii }i acestea din urm@. autoputernicia. Între economii care. s@ o dinamizeze. cu deosebire redistribuirea veniturilor prin fiscalitate }i cheltuieli bugetare }i reglementarea excesiv@ a pie]ei s-au dovedit contraproductive. 52 . revigorarea mecanismelor de pia]@ prezint@ o deosebit@ importan]@ }i este singura cale de echilibrare }i eficientizare. Observa]ia lui Keynes este c@ pre]urile au devenit rigide }i. în dispre] fa]@ de cerin]ele pie]ei. Modelul lui Keynes se distinge prin gândirea economiei în termeni de fluxuri }i conexiuni macroeconomice. care intereseaz@ circula]ia monetar@.

proprietatea de stat sau public@ de]ine ponderea cea mai mare din totalul avu]iei na]ionale. salariat. . Proprietatea înseamn@ posesie. în fapt. o caracteristic@ a economiei de pia]@. Dac@ bunurile sunt de]inute de proprietar. termene de livrare. corup]ie }i nu exist@ speran]e ca din liberalizarea vie]ii politice s@ decurg@ consecin]ele sperate în privin]a comport@rii corpului directoral al acestor firme. De remarcat c@ dreptul de uzufruct }i dispozi]ie individual@ liber@ asupra obiectelor genereaz@ o atitudine substan]ial diferit@ cu privire la obiectul propriet@]ii în compara]ie cu de]inerea în dev@lm@}ie. aduc un anumit venit }i. La noi în ]ar@. Se constat@ de asemenea pe scar@ larg@. ca urmare. cele mai importante caracteristici ale acesteia. Activizarea. iar dac@ acestea sunt destinate consumului. manifest@ri de nepotism. dreptul limitat de dispozi]ie. dezvoltarea }i valorificarea resurselor pe care le de]ine. adic@ trecerea propriet@]ii colective în st@pânirea privat@.3. (care în acest mod nu se afl@ în anarhie. O economie liberal@ poate fi recunoscut@ dup@ faptul c@ fiecare agent economic.4. aduc satisfac]ie celui care le-a dobândit. Pluricefalia înseamn@ ^n contrast cu dirijarea autoritar@ existen]a mai multor centre de decizie. dispozi]ie }i folosin]@ sau uzufruct. pârghii de stat atât financiare cât }i monetare) }i a men]inerii interesului actorului din economie pentru rezultatele activit@]ii sale. deoarece îns@}i decizia 53 . astfel asigurându-se echilibru. Elementele enumerate se refer@ la obiectul propriet@]ii. 2. mic întreprinz@tor. care confer@ economiei dinamism }i eficacitate prin na}terea unor fenomene concuren]iale }i a exercit@rii unui control eficace al for]elor pie]ei asupra fiec@rui agent produc@tor. eficien]@ }i ordine. atât de necesar@ economiei române}ti. na}terea ini]iativei individuale. ca proprietate comun@. exercitat@ prin pre]uri. firm@ este motivat pentru o activitate performant@. Dispozi]ia }i gestiunea averii publice este grevat@ de caracterul greori al lu@rii deciziilor }i lipsa de interes cu privire la gestionarea sa. proprietarul este interesat în conservarea. poate fi ob]inut@ prin privatizare. corectitudine. într-o prim@ abordare. deoarece defini]ia porne}te de la premisa c@ proprietatea este o rela]ie între subiect }i obiectul de]inut }i relev@. standarde de calitate. ci întro stare de coordonare dinamic@. Aceast@ form@ de proprietate se caracterizeaz@ prin delegarea dreptului de dispozi]ie c@tre împuternici]i – fondul propriet@]ii de stat – }i respectiv manageri care exercit@. acestea se capitalizeaz@. benefic@..

în con]inut. ca element necesar de generare. dispozi]ie }i uzufruct }i îl motiveaz@ pe proprietar ^n privin]a administr@rii averii. în condi]iile concrete din România. a transferului în condi]ii de favoare a unei p@r]i din ac]iuni }. dup@ înl@turarea dictaturii.a. impune responsabilit@]i.). adesea calificare de nivel înalt. r@spundere fa]@ de angaja]i. . a nivelului viabil de motiva]ie. într-o economie dinamic@ }i competi]ional@. într-o societate liberal@. reguli de gestionare }i dispozi]ie asupra formei asociate liber. individuale numai cu l@comia. Thurrow 1996) este o exagerare care trebuie evitat@ atunci când facem referire la nivelul actual al dezvolt@rii umane. Autoritatea care se na}te din proprietate. Dac@ asocierea este constrâns@. caracteristicile sunt mai apropiate de proprietatea public@. apoi prin lipsa de dinamism care izvor@}te din caracterul greoi al lu@rii deciziilor în astfel de asocia]ii. al avari]iei. care s@ asigure un nivel mai înalt de eficien]@ }i. A doua form@ de proprietate este cea asociat@. concretizate ^n gestiunea discre]ionar@. mai ales. s@ asume riscuri. în substan]a sa. de altfel. egoismul (L. Sunt necesare forme de gestiune interesat@. Privatizarea 54 . mai ales. dar. În etapa actual@ se constat@ o restrângere a sferei formelor de proprietate asociat@. adic@ manifest@ri care dep@}esc con]inutul egoismului. de manager. care d@ dreptul la folosin]@. Privatizarea înseamn@. pentru a evita abuzul mandata]ilor la gestiune în raport cu mandatarii. de}i acestea nu vor putea concura procesul propriu-zis al privatiz@rii. s@ conduc@ la asumarea de riscuri. Proprietatea individual@ cunoa}te substan]iale cre}teri de propor]ii }i importan]@ ^n privin]a motiv@rii cet@]enilor. . a particip@rii conduc@torului unit@]ii la beneficii. colectiv@ (liber asociat@). fie prin „clientela” acestora. asocia]i }i partenerii de afaceri. Proprietatea individual@ const@ în de]inerea exclusiv@ a unui obiect de c@tre o persoan@. Legea stabile}te.economic@ tinde s@ fie concentrat@ în centrele de putere politic@ fie direct. familie. corup]ie }i s@ promoveze produse }i idei noi. s@ inoveze. Consider@m c@ asocierea propriet@]ii private. piedici izvor$te din manifest@ri de birocratism. fenomen care se explic@ atât prin persisten]a imaginii negative datorate unor experien]e anterioare. comparabile cu cele din ]@rile dezvoltate }i la nivelul organiza]iilor economice mari (în forma contractului de management. trezirea interesului individual. de proprietar capabil s@ dep@}easc@ obstacolele care persist@ ^n calea fluen]ei afacerilor.

se poate spune c@ privatizarea presupune crearea unui mediu concuren]ial care s@ certifice calit@]ile acelor competitori care sunt preg@ti]i s@-}i valideze avantaje comparate. culegere }i gestionare de informa]ie demn@ de încredere. mobil@. const@ în crearea de resurse suplimentare pentru restructurarea economic@. manifestarea opiniei critice. dar cu }anse mari de câ}tig. de asemenea. care con]ine numeroase componente necesare. dar prezint@ o importan]@ notabil@ }i pentru alte sectoare. limitarea abuzului care 55 . în condi]iile în care erorile se pl@tesc din buzunar }i erodeaz@ imaginea de om de succes. benefice. O alt@ consecin]@ care rezult@ din precedentele. pl@]i salariale mai stimulative. diviziunea muncii favorizeaz@ crearea în societate a unei stratific@ri }i structuri verticale (cu caracter de stabilitate). cu valen]e de inovare }i eficientizare. confec]ii. mai are }i o alt@ consecin]@ economic@ important@: crearea unor centre multiple de decizie }i implicit sl@birea pozi]iei monopolurilor. Pe lâng@ elemente de specializare. chiar automobile. acces la surse de finan]are prin deblocarea sistemului bancar }i structurarea pie]ei financiare. Accesul întreprinz@torilor la decizie economic@ independent@. Sporirea dinamismului }i a mobilit@]ii firmelor private este hot@râtoare pentru industriile de produse de mod@. depind de cunoa}terea pie]ei. Procesul de privatizare creaz@. capabilitatea. nu se limiteaz@ la transferul formal al titlului de proprietate }i nici la dorin]a de a câ}tiga. care va fi consecin]a esen]ial@ a privatiz@rii. Rezumând. pe pia]a capitalului }i a for]ei de munc@. dot@ri interioare. restructurare. ceea ce va conduce la o sporire a dimensiunilor pie]ei interne }i o majorare a particip@rii la schimburile economice interna]ionale. Cre}terea eficien]ei aloc@rii resurselor. Este de a}teptat o cre}tere a r@spunderii în angajarea afacerilor. Cre}terea mobilit@]ii }i cre}terea eficacit@]ii creeaz@ resurse pentru retehnologizare. înseamn@ dinamism. deoarece permite disponibilizarea de profit suplimentar. for]a de a fi demni de încredere în lumea afacerilor.. utiliz@rea pe scar@ mai larg@ a unor variante tehnologice noi. la fel. În aceste domenii. ci implic@ pricepere (calificare). suportul pentru l@rgirea libert@]ilor individuale. în alegerea colaboratorilor. riscate. a ofertei competitorilor }i de estimarea corect@ a duratei de via]@ a fiec@rui produs. Diferen]ierea social@ va fi un rezultat al privatiz@rii reale. ca urmare a cre@rii avantajelor comparate. avantajele comparate. . a personalului salariat }i a partenerilor de afaceri. rezultate din adecvarea ofertei la cerere.

afirmare individual@. a fost abolit absolutismul }i. slujitorii acesteia. ^ndreptate ^mpotriva st@p$nirii ne^ngr@dite a nobilimii feudale. Economia modern@ În abordarea unei anumite realit@]i. important. Rolul statului modern ^n economie. ast@zi numite drepturile omului. func]iile economice ale statului (acum aproximativ o sut@ de ani).5. 2. ca urmare. Lumea }tiin]ei economice. modelele. O dat@ în plus. au fost proclamate drepturile individuale. Dup@ o perioad@ de evolu]ie rapid@ a economiei reale. urmare a insatisfac]iilor ocazionate de bagajul s@u ini]ial de instrumente. datorit@ apari]iei unui nou actor economic. confruntate cu realitatea }i rezultatele concretizate în solu]ii de influen]are pot genera revizuiri. distorsiona pre]urile. Ulterior. no]iuni. Sub influen]a avansului economiei de comand@ }i a ideologiei democrat-solidariste în Europa Occidental@ statul }i-a asumat sarcini de protec]ie social@. .5. Statul a dob$ndit ^n epoca modern@ valen]e tot mai pronun]at antidiscre]ionare. în sensul cerut de conexiunile acestei logici. %n perioada c$nd mecanismele liberale ^nvinseser@ privilegiile feudale. %ntr-o etap@ a evolu]iei. ipotezele. modele pe care le confrunt@ cu ceea ce este capabil s@ perceap@ din realitate.1. la elaborarea unor noi modele de influen]are a economiei reale. adic@ de concuren]@ liber@ }i ideologia care o sus]ine }i înainte s@ se fi ajuns la deplina sa înf@ptuire. risc }i reu}it@. marea firm@ care însemna o negare a principiilor liberei circula]ii a capitalului }i a competi]iei }i împov@ra structurile automate de reglare. fapt care conduce la ajustarea acestora sau chiar o abandonare a lor în favoarea altora. au procedat la revizuiri. taxe. deoarece sunt necesare instrumente }i. . ipoteze. o nou@ atitudine fa]@ de profesie. accize }i devenind un mare întreprinz@tor. de promovare a unor elemente ale democra]iei economice. 2. mai t$rziu. Procesul de cunoa}tere nu debuteaz@ cu demersuri inductive. studiul este marcat de anumite interese care influen]eaz@ }i acestea structurarea procesului cognitiv. ideologia. dar n-au fost suficient de puternice pentru a asigura securitate }i prosperitate 56 . Prin intermediul acestuia s-au impus la ^nceputurile modernit@]ii constitu]iile. cercet@torul este ^narmat cu o paradigm@. permitea privilegii pentru firmele puternice. mai fertile. sporind încas@rile din impozite. treptat s-a coagulat iluminismul. de asemenea.rezult@ din monopolul puterii }i. statul a devenit un instrument de promovare a mecanismelor liberale. au început s@ sporeasc@ rapid. statul a fost instrumentul militantismului liberal.

de regul@. care tind s@ balanseze avantajele pie]ei }i interven]iei statului. cet@]eanului. crearea alternativelor (de regul@ 57 . }i pe caracterul constr$ng@tor pentru manageri. a mecanismelor acesteia) statul postbelic a jucat un rol de structur@ vertical@. care rezult@ din caracterul limitat al cunoa}terii. Trebuie ad@ugat }i c@ mecanismele de pia]@ se sprijin@ }i }i-au dob$ndit deseori conturul datorit@ ac]iunii deliberate a organismelor statale. oferind o protec]ie social@ avansat@ pe seama gestion@rii a aproape 40-50% din produsul na]ional brut. Argumentele potrivnice interven]iei statale se ^ntemeiaz@ pe valen]ele insuficiente de gestiune a afacerilor ^n regim birocratic (cu patrimoniu de]inut public). dinamice. anul$nd mecanisme de pia]@ eficiente. a competi]iei. „plan” sau autoritate central@ de comand@. %n majoritatea ]@rilor dezvoltate s-a acreditat ideea c@ organismele statale sunt construc]ii birocratice dominate de motivele func]ionarilor }i adesea ale grupurilor sau chiar asocia]iilor de func]ionari care urm@reau tin]e proprii. substan]iale schimb@ri de optic@. de]inute de uzurpatorii puterii ^n numele intereselor na]iunii sau ale clasei muncitoare.. na]ionaliste sau colectiviste }i a servit puterii discre]ionare. %nlocuind conducerea autoritar@ din timpul r@zboiului. pe de alta. st$njenind sau. Gestiunea sectorului public a suferit ^n consecin]@ }i aceasta. p@gubitoare pentru cet@]eni }i. statul }i-a redob$ndit calitatea de instrument al acelora}i idealuri de libertate }i democra]ie. concuren]a este. Dup@ 1980 se produce o revolu]ionare a ideilor care au dominat politicile economice }i ac]iunea statului ^n economie. ^n unele ]@ri. pe de o parte. Argumentele ^n favoarea interven]iei statale se sprijin@ pe observarea tendin]elor de sporire a dimensiunilor firmei private }i a tenta]iei acesteia de a-}i asigura privilegii. dup@ principii deseori discre]ionare (^n afara criteriilor de pia]@. Abia odat@ cu articularea unor mecanisme liberal-democratice. de altfel. inova]iei. supravegheat@ }i sprijinit@ de stat. sc@pate de sub controlul aleg@torilor. de asemenea pe capacitatea restr$ns@ de prevedere. la fel. pe manifestarea tendin]elor de diferen]iere }i ^nstr@inare a unei p@r]i din popula]ie ca urmare a ac]iunilor mecanismelor de pia]@. din partea structurilor de comand@. datorit@ presiunii ideologiilor colectiviste. c$}tig$nd teren idei cum sunt crearea mediului competi]ional pentru firmele de]inute public. . capabile s@ satisfac@ aspira]iile majorit@]ii. %n practic@ se ^nt$lne}te o larg@ palet@ de compromisuri ale interven]iei statale }i promov@rii liberei ini]iative. numite. statul a fost acaparat de purt@torii ideologiilor solidariste.

%ncep$nd ^nc@ din secolul XIX guvernele conservatoare au asimilat ^n Germania (prin Bismarck) apoi la ^nceputul secolului nostru ^n Marea Britanie (prin Beverage) sarcina de protec]ie a unor p@turi defavorizate. Statul. de a supraveghea oferta de bunuri }i servicii a firmelor publice de c@tre cet@]eni creaz@ }i ^n Rom$nia sentimente. Imaginii statului caritabil. dar din ce ^n ce mai ^ndatorat fa]@ de cet@]eni. cum este banca central@. . ^n primul r$nd }omeri.private). reprezent@ri }i exigen]e noi fa]@ de stat. Au fost operate transferuri de autoritate dinspre centru spre comunit@]ile locale. la punerea ^n oper@ a unor utilit@]i. care }i-au putut spori puterea de control a gestion@rii fondurilor }i a amelior@rii calit@]ii serviciilor. prin organismele sale legislative. reguli de cooperare. protec]ia social@ a fost generalizat@ ^n aproape toate ]@rile Europei. produc]ie }i s@ concentreze eforturi care s@ permit@ dep@}irea orizontului limitat de promovarea echilibrului prin ac]iunea ^ntreprinz@torului privat incriminat. executive }i func]ional-economice. oficiul de protec]ia concuren]ei va continua s@ ofere jaloane. precum }i crearea unui mediu competi]ional ^n ^ns@}i structura managerial@ a organismelor de stat. monitoriza p@strarea echilibrului ecologic. . ceea ce a ^nsemnat transformarea statului ^n cel mai mare }i puternic agent economic gestion$nd propor]ii ^nsemnate din PIB. de a supraveghea. care s-au dovedit aproape ^ntotdeauna mai eficiente. deseori cu participarea comunit@]ilor locale la finan]are }i a}ezarea lor ^n condi]ii de participare. Obiceiurile de a contribui voluntar. cu temei. ^n care banii publici sunt cheltui]i sub controlul contribuabililor. i s-a substituit un organism care propune un parteneriat. c@ nu r@spunde nevoii conserv@rii mediului }i echilibrelor 58 . prezervarea echilibrului ecologic au cunoscut procese de restructurare ^n sensul armoniz@rii ofertei publice }i particip@rii voluntare a cet@]enilor cu nevoile comunit@]ii. Statul este ^n continuare un actor important ^n procesele de reglare. %nv@]@m$ntul }i s@n@tatea. Rolul s@u economic ^n calitate de agent de produc]ie este ^n diminuare ^n aproape toate ]@rile lumii. dup@ al II-lea R@zboi Mondial. cu suport public }i au ap@rut }i s-au dezvoltat procese de participare. de contribu]ie pe baz@ de voluntariat la atingerea unor scopuri ]intind acoperirea unor nevoi specifice fiec@rei comunit@]i. Mai t$rziu. Mecanismul economic sau economia real@ este legat@ de existen]a statului }i prin alc@tuirea unui corp de legi }i impunerea respect@rii acestora.

ecologice. 3 }i 6) Schema nr.) de]inut public. p@str@rii ordinii publice. de asemenea. 1 care ]inte}te s@ clasifice }i s@ releve conexiunile simbiotice ^ntre interven]ia statului }i manifest@rile sale reale ^n economie. controlat de pia]@ S. criminalitate }i grad de ocupare care sprijin@ mobilitatea popula]iei }i adoptarea unei conduite eficiente }i de l@rgime a spa]iului economic guvernat de principii ra]ionale. ]intind protec]ia social@ 2 S. care s@ apropie satisf@c@tor }ansele de afirmare a fiec@rui cet@]ean. cu manifestarea spiritului ^ntreprinz@tor privat }i raporturile dintre produc]ia destinat@ consumului propriu.. Este rolul important al statului rom$n s@ construiasc@ un model }i o structur@ de punere ^n practic@ a consolid@rii }i dezvolt@rii avantajelor comparate ale firmelor din Rom$nia. propunem cititorilor ^n Schema nr. Statul ^}i p@streaz@ un rol ^nsemnat }i ^n privin]a ap@r@rii. a garant@rii unui minim de echitate. implicit separarea ^n zone aflate sub controlul pie]ei }i respectiv al deciziei discre]ionare. necesar@ sporirea ofertei de informa]ie statistic@. . controlat public. deciziei discre]ionar de]inut public 5 Zon@ de]inut@ public Zon@ de]inut@ privat (sectoarele 2. Este. neglijeaz@ nevoile de echitate }i c@ limiteaz@ aria manifest@rilor democratice. 1 Sector (S. O sugestie ^n aceast@ privin]@. deciziei motivate (reglat de pia]@) 4 S. 1 59 Zon@ controlat@ sistematic Zon@ influe]at@ incidental sau periodic de institu]ii . privind niveluri salariale }i chirii regionale.

respectiv ce func]ii ale societ@]ii moderne nu sunt. catalizare a vie]ii economice }i sociale. lobbyurile care se exercit@. %ntr-o ]ar@ liber@ exist@ ^ntotdeauna for]e care se opun cu mai mult sau mai pu]in succes puterii }i ac]iunii discre]ionare a statului. au ajuns deseori s@ paralizeze activitatea statal@ }i s@ scad@ ^ncrederea ^n capacitatea sa de ordonare. Statul contemporan poate fi privit din perspective diferite }i anume a ceea ce poate s@ fac@ pentru buna func]ionare a economiei. Cu ^nceputul anului 1980. diferite comunit@]i minoritare. politica vamal@ }i sursele de venituri din tarife vamale. Structurarea birocratic@ }i restr$ngerea mediului competi]ional }i a comportamentului corespunz@tor. politica monetar@. apropiere de ]inte }i idealuri sau mai simplu. sau pentru pentru situa]ia ^n care statul ^}i exercit@ prin organismele sale atribu]iile ^n mod discre]ionar. minerit. Mai concret va cre}te rolul statului.Alocarea de ajutoare. grupuri de presiune. ^n anumite limite. majoritatea. domin$nd absolut. al@turi de fiscalitate. dup@ bunul plac este. rolul statului a cunoscut o 60 . de interese. Sindicate. dup@ propriile idei. datorit@ extinderii activit@]ii economice }i sociale a statului au creat situa]ii greu de st@p$nit ^ntr-o societate pluralist@. organiza]ii }i exponen]i ai comunit@]ii coezive prin teritorialitate. . comenzile de stat. tinz$nd s@ dispar@. dar pot fi ^ndeplinite de c@tre alte organisme sau cet@]enii ^n}i}i. sau simplu. ce trebuie. grupuri de interese }i presiune de la organismele statale? O alt@ ^ntrebare este legat@ de perspectivele evolu]iei previzibile ale organismelor statale }i rolului lor ^n raport cu situa]ia actual@. siderurgie. dar acest fapt nu ^nseamn@ c@ acest organism se supune principiilor dorite de cet@]eni. Imaginea unui monarh puternic. sc@pate de sub controlul ceta]eanului. apoi pe m@sur@ ce amenin]area ideologiei totalitar-colectivist@ a sc@zut. cum se vor restructura func]iile }i mijloacele sale de ac]iune? %n literatura occidental@ sunt ^mp@rt@}ite c$teva idei ^ntre care func]ionalitatea }i eficien]a redus@ a statului ca ^ntreprinz@tor. . deseori cea de credit reprezint@ c$teva domenii la care vom reveni }i care constituie componente ale economiei reale ^n care statul este actorul principal. Raporturile statului cu cet@]eanul }i organiza]iile economice constituie. un subiect de interes pentru }tiin]a economic@. subsidii pentru agricultur@. sugestiv@ pentru grupurile de presiune. Este un r@spuns la ^ntrebarea: ce a}teapt@ cet@]enii. ^n continuare. promotoare a statului de drept. institu]ii laice }i biserice}ti. prime de export. ^nrudire. ^n ^ntregime.

a. . a competi]iei.A. au avut primul buget federal echilibrat dup@ lungi perioade de cre}tere a datoriei publice* . %n * Deficitele balan]ei de pl@]i cronice }i de mari propor]ii ale S. patronatul }i. spre acceptarea tezei statului minimal. consonant cu ac]iunea }i ]intele regimurilor autoritare }i economia de comand@ pe care au promovat-o s-a destr@mat }i se tinde.U. cre$nd astfel condi]ii pentru emula]ie.A. resursele financiare }. mult mai dinamice. odat@ ce acestea din urm@ }i-au dovedit ineficien]a. s@n@tate. s-au dovedit a fi benefice acestei ]@ri a c@rei productivitate a crescut continuu 61 . a celui ce stabile}te reguli de comportament. mijloace de informare }i par]ial la decizie sau controlul acesteia. diversific$nd }i sco]$nd pe cet@]ean de sub ap@sarea colo}ilor tenta]i s@ monopolizeze produc]ia. Interven]ia direct@ a statului simbolizat@ prin cheltuieli publice ridicate. cel pu]in pentru moment. F@r@ interven]ia statului din Lumea Dezvoltat@ nu ne-am putea a}tepta la regularit@]i comportamentale }i cooperarea unor agen]i concuren]i de m@rimi }i puteri economice diferite }i cu valen]e foarte diversificate. S. acces la instruire. A fost o sarcin@ asumat@ a organismelor statale moderne s@ fi limitat puterea firmelor mari }i s@ le fi pus ^n rela]ii de competi]ie cu firme de poten]ial apropiat din alte ]@ri. desfacerea.. paternaliste li s-au substituit dezvoltarea uman@ pe m@sura accesului la niveluri ridicate de consum pentru masa de cet@]eni. Imaginea centrului de decizie monolit pe care ^l influen]eaz@ grupurile de presiune.U. %n paralel. sindicatele. Tendin]elor solidariste. Se poate afirma c@ imaginea unei construc]ii paternaliste av$nd ^n centru un stat pluripotent. ^n special lumea financiar@ sau lumea academic@ este tot mai mult dep@}it@. Statul bun@st@rii generale a ap@rut sub amenin]area expansiunii ideilor totalitarist-colectiviste }i a disp@rut treptat din motive similare. canalele promo]ionale. statul sprijin@ formarea }i dezvoltarea firmelor mici }i mijlocii. diversificare }i valorificarea avantajelor concentr@rii produc]iei. o conexiune rapid@ ^ntre produc@tor }i consumator. aflate ^n competi]ie aspr@. gener$nd inova]ie. Statul ^}i p@streaz@ }i ^nt@reste rolul de garant al respect@rii regulilor de ac]iune }i recunoa}tere a meritelor personale. tendin]@ de restr$ngere }i restructurare ^n favoarea mecanismelor pie]ei. Asumarea de c@tre statul postbelic a unei pozi]ii paternaliste de protector al fiec@rui cet@]ean al lumii dezvoltate s-a dovedit nefertil@. Se accept@ teza pluricentralismului }i a eficien]ei statului arbitru. deficite bugetare se ^ndreapt@ spre un sf$r}it.

at$t pentru ]@rile dezvoltate.Uniunea European@ s-a impus o limit@ a deficitului bugetar. Mecanismele de pia]@ comport@ }i dezavantaje. sortimentului ofertei. Deseori. deficitul balan]ei de pl@]i externe nu se poate prelungi la nesf$r}it. punându-le adesea în situa]ia de a se comporta concuren]ial }i a r@spunde rapid la provoc@rile pie]ei. fenomen cu valen]e de echilibrare }i diminuare a inciden]ei situa]iilor de penurie de factori de produc]ie. dar mai ales pentru Rom$nia aflat@ ^ntr-un proces ^nt$rziat de reform@ }i creare a structurilor competitive. termenelor de livrare. deseori s@ abat@ cursul proceselor de competi]ie. Globalizarea economiei l@rge}te sfera competi]iei pentru firmele mari. . uneori. pentru c@utarea }i promovarea resurselor alternative. Japonia. dar a fost inteligent manevrat de agen]iile guvernamentale ale Statelor Unite. mai ales ^n noul context al ^nceperii negocierilor de aderare }i a presiunii for]ei competitive a ]@rilor Uniunii Europene. în timp ce cet@]enii s@raci nu au asigurate bunuri }i servicii din categoria celor care satisfac nevoi fiziologice.2. F@r@ ^ndoial@. durata retroac]iunii (o opera]iune de ajustare }i corectare care diminueaz@ }i pierderile rezultate din inadecvarea ofertei de bunuri }i servicii). pe fondul ^nt@ririi competi]iei pe pia]a american@ }i a atragerii de resurse financiare din Asia de Sud-Est. l@rgirii concuren]ei }i dezvolt@rii mecanismelor pie]ei pentru economia rom$neasc@. Activarea proceselor competi]ionale favorizeaz@ o vitez@ de reac]ie sporit@ la semnalele pie]ei. care ^n fapt au subven]ionat economia american@. totu}i. ca o tentativ@ de ^ns@n@to}ire a economiei }i echilibrare a conturilor bugetului. ceea ce ^nseamn@ implicit acceptarea unei alte politici economice. 2. 62 . condi]iilor de plat@ }. . concretizate în promovarea inegalit@]ii veniturilor }i bog@]iei. Consider@m. concentr@ri de putere financiar@ din ]@rile dezvoltate }i firmele monopoliste beneficiare ale structurilor }i comportamentelor de penurie ^n Rom$nia reprezint@ centre de putere economic@ av$nd for]a s@ distrug@. mecanismele automate la care vom face referire mai jos ofer@ doar o imagine par]ial@ asupra exerci]iului eficace de reglare. calit@]ii. c@ actualele tendin]e de globalizare a economiei sunt favorabile. ^n anumite limite.a. care }i-au creat ^n perioada postbelic@ mecanisme eficiente de pia]@. O parte din resurse sunt alocate pentru produse de lux. Înt@rirea concuren]ei genereaz@ motiva]ie pentru inova]ie. Marile firme. Mecanismele automate. Din perspectiva economiei reale care cristalizeaz@ procese de reglare a cantit@]ii.5.

Accesul tot mai larg al opiniei publice la informa]ie economic@ permite unor institute private sau non-guvernamentale s@ elaboreze studii. Consider@m ^ngrijorarea exprimat@ deseori. se leag@ de interesele diferitelor grup@ri sociale pe de o parte }i de gradul dezvolt@rii umane. A}adar. Beverly Hills. odat@ cu sporirea nivelului de instruire. Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values. mecanismele de pia]@ sunt acuzate. Ideologiile diferite. prognoze. speciali}ti) care prin ideile }i ra]ionamentele lor influen]eaz@ at$t opinia public@. Manifest@rile de limitare a intr@rii competitorilor pe pia]@. Dimpotriv@. Societatea modern@ prime}te. o parte ^nsemnat@ din servicii. Produc]ia marilor firme se supune unor reguli denumite ^n mod obi}nuit concuren]@ oligopolist@. pe nedrept de pusee infla]ioniste. opuse adesea. c@ pia]a acestei ]@ri va fi dominat@ de c$teva monopoluri o manifestare izvor$t@ mai degrab@ din tr@iri emo]ionale dec$t din argumente }i fapte palpabile ^n prezent }i cu at$t mai pu]in previzibile ^n viitor. lideri de opinie (universitari. un nivel modest al consumului material }i un acces modest la informa]ie.5.. Un nou actor. care sensibilizeaz@ opinia public@ asupra unor pericole sau oportunit@]i care se dezvolt@. . California. gusturile }i dorin]ele consumatorilor. s@ construiasc@ scenarii. speran]a cre}terii duratei vie]ii. participarea social-cet@]eneasc@ redus@ se asociaz@ cu ideologii }i comportamente solidariste. cre}terea }omajului sau manevrarea gustului consumatorilor prin mijloace de persuasiune de care dispun marile firme. a accesului * G. dar }i ac]iunea organismelor statale. gradul redus de instruire.3. Hofstede. a amelior@rii condi]iei sanitare. fie sub forma organiz@rii politice. dar tot mai frecvent a celei comunitar-locale. preferin]@ pentru ac]iuni cu un risc mai ridicat }i acceptarea regulilor de comportament impuse de o societate liberal@*. privilegii create prin reclam@ }i alte forme de persuasiune asupra cump@r@torilor constituie o alt@ component@ a mecanismelor de reglare a parametrilor pie]ei. Nivelurile sc@zute ale dezvolt@rii umane. opinii nivelate de grupurile care au acaparat puterea. ^ns@. Un rol tot mai ^nsemnat ^ndepline}te ^n economia contemporan@ lumea }tiin]ific@. 63 . rigiditatea unor pre]uri. mecanismul concuren]ei ofer@ parametrii cooper@rii economice prin reglare de pia]@ pe anumite segmente cum sunt agricultura. 2. produc]ie artizanal@ adaptat@ cererii diversificate }i exigente din ]@rile dezvoltate. publici}ti. un grad ridicat al dezvolt@rii umane conduce la manifest@ri competi]ionale. 1980. ^n Rom$nia. cu participare ridicat@ a cet@]eanului la via]a public@.

instruire. a mediului academic poate contribui substan]ial la remedierea acestui neajuns. alte amenin]@ri).la surse de informa]ii }i la un consum satisf@c@tor de produse. a adecv@rii ofertei }i dinamismului acesteia. . %ntr-o diagram@. locuin]@. urmare a unui trend ridicat de inovare }i sporirii eficien]ei. de eficien]@ a ac]iunii s-a transferat interesul de studiu a impulsurilor activit@]ii economice dinspre trebuin]e spre motive. distinge cinci trepte succesive ale motiva]iei ^n raport cu dezvoltarea uman@. ^mbr@c@minte. ^ndeosebi. %n teoria economic@ contemporan@.* Modelele de ac]iune cu scop (care nu fac obiectul acestui volum) ]intesc ordonarea faptelor. Destr@marea sistemului de presiuni externe generatoare de ^nstr@inare }i insatisfac]ie las@ un loc gol care nu poate fi compensat dec$t prin ^nt@rirea motiva]iei pozitive }i crearea unor noi impulsuri. prestigiu }i realizare personal@. preocupat de motivele consumului }i a alegerii consumatorului. trec$nd astfel ^n aria de manifestare concret@ a comportamentului uman. angajarea cet@]enilor. 64 . participarea cet@]enilor }i. Oare se deosebe}te tabloul economiei de pia]@ de cel pe care-l întâlnim zi de zi în realitatea noastr@ contemporan@? Exist@ oare o deosebire important@? Deosebirea esen]ial@ dintre economia româneasc@ }i o economie de pia]@ este faptul c@ primei ^i lipse}te motiva]ia. Necesitatea ^nlocuirii unor motiva]ii bazate pe presiune psihic@ (ca. Suntem obi}nui]i s@ auzim nemul]umirea semenilor f@r@ ca cineva s@ propun@ solu]ii sau s@ se angajeze serios în finalizarea lor. factori. Abia mai t$rziu s-a introdus ^n g$ndirea social@ }i economic@ opera]ional@ a acestei teorii teza motiva]iei prin realizare. inclusiv a motiva]iei }i * Men]ion@m c@ teoria marxist@ s-a sprijinit cu prec@dere pe nevoile de prim@ necesitate. complici ai acestora). amenin]area pierderii bun@voin]ei }efului. . autorealiz@rii. consultan]ilor. Reflexele paternaliste sunt manifeste atât la cei care gestioneaz@ puterea cât }i la clien]ii lor (implicit. sanc]iuni ale organiza]iei politice a partidului unic }i deci monopolist. de}i ideea era prezent@ }i la autori care au tr@it }i au scris cu mult timp ^nainte. apartenen]@ }i afec]iune. interesul pentru a îndeplini performant anumite func]ii din sistem. cu o motiva]ie pozitiv@ este c$t se poate de evident@. un set de valori favorabil particip@rii. de securitate individual@ }i familial@. motive fiziologice. Mecanismele de pia]@ sunt imperfecte }i insuficiente pentru a asigura eficien]@ }i echilibru }i cu deosebire echitatea pe care }i-o doresc o mare parte a cet@]enilor. de exemplu. eviden]ierea conexiunilor. Masslow. care s@ asigure o func]ionare a mecanismului de performan]@ ce ofer@ satisfac]ie. din ra]iuni pragmatice. hran@. ceea ce are efecte ^nsemnate asupra func]ion@rii economiei. cauze ale ac]iunii eficiente. Veriga cea mai slab@ este managementul. p$rghii. adic@ luarea de decizii pertinente }i în timp.

colapsul sistemului. Astfel. Economiile conduse autoritar. Un avantaj cert a fost deplina ocupare. în România se consuma mai mult@ energie primar@ pe cap de locuitor decât în Japonia }i cam tot atât de mult@ cât în Fran]a. impun$ndu-se un plan economic obligatoriu firmelor }i persoanelor aflate ^n postur@ de agen]i economici autonomi (cu patrimoniu distinct). putându-se afirma. de exemplu dep@}irea unui prag de rentabilitate sau eficien]@. O manifestare a autoritarismului a fost controlul veniturilor }i alocarea voluntar-discre]ionar@ a unor resurse dispropor]ionat de mari. Principala re]inere fa]@ de planul optim (care este construc]ia elaborat@ ce poate fundamenta un plan ferm) decurge din caracterul incert al evolu]iei structurii cererii de consum }i. pentru investi]ii de reprezentare. promovarea unor investi]ii de reprezentare.. în consecin]@. în final. Acest imobilism concretizat ^n pre]uri fixe }i ignorarea dinamismului cererii a creat o imagine fals@ de stabilitate monetar@. s-au manifestat foarte rigid în fa]a unor schimb@ri semnificative din economia mondial@. . în raport cu eficien]a }i posibilit@]ile de stimulare. Mecanismul planific@rii centralizate. o oarecare securitate a locului de munc@ }i o nivelare perceput@ pozitiv de categoriile de popula]ie mediu sau slab educate }i cu valen]e profesionale mai reduse nu poate fi durabil@. Experien]a ]@rilor planificate centralizat a ar@tat c@ adeziunea popular@. 65 .5. din caracterul inadecvat al aloc@rii resurselor. care din p@cate se ob]inea cu pre]ul cre}terii dezinteresului pentru calitatea produselor }i lucr@rilor realizate }i afect@rii capacit@]ii de inovare în sistem. O economie centralizat@ este acea structur@ ^n care alocarea resurselor este ^nf@ptuit@ prin decizii autoritare ale guvernului. situate sub cele ale pie]ei. prin plan obligatoriu. atât cât a fost ob]inut@ prin solidarism na]ionalist. al ineficien]ei acestui tip de reglare a economiei. atingerii unui ]el. c@ au fost mai potrivite în a-}i feri cet@]enii de efectele negative ale crizelor economice ciclice. infla]ie }i }omaj mascate }i. Economia de comand@. autoritare a ocazionat imense pierderi prin aloc@ri ineficiente de resurse. 2. S-a creat o aparen]@ de dinamism chiar într-o perioad@ de criz@ a pl@]ii datoriei externe a României. cu rezultate de cel pu]in 5-7 ori mai mici din cauza pre]urilor „planificate” ale energiei. totu}i. restrângerea consumului a generat dezinteres }i o penurie generalizat@ în România. În fapt.4.

Siguran]a desfacerii care a decurs din penuria generalizat@ }i reglarea prin }iruri de a}teptare. suprapre] la produsele c@utate. Firma mic@ }i firma mare Simbioza firmelor de diferite dimensiuni constituie un subiect de controvers@ ^ntre sus]in@torii ideologiei liberale }i orient@rile favorabile interven]iei statului ^n economie. acesta asigur@ un nivel acceptabil de satisfac]ie pentru majoritatea cet@]enilor. care concentra produc]ia p@r]ii cov$r}itoare a componentelor unor produse complexe s-a dovedit neavantajoas@ la gestionare }i motivare }i marile firme produc@toare de automobile au fost divizate printre primele * Referiri mai ample la acest subiect pot fi g@site ^n capitolul 9. Economia de comand@ a fost. pentru o lung@ perioad@ de timp. . a stocului disponibil }i a cererii solvabile. ^ntr-o prim@ form@ prin interzicerea fuziunilor }i ^nghi]irii de firme din aceea}i ramur@. Este pus în func]ie un sistem de comunica]ii care adun@ informa]ii.* Totu}i. Avantajele concentr@rii de capital }i. sau s@ se preocupe în mod deliberat de reglarea }i controlul lui. F@r@ ca cineva s@ defineasc@ explicit acest mecanism. au fost adoptate legi de protejare a concuren]ei. care direc]ioneaz@ activitatea actorilor din economie. cre}terea aberant@ a stocurilor de siguran]@ în firmele industriale }i o eficien]@ a utiliz@rii resurselor extrem de redus@ fa]@ de o economie liberal@. 2. Viteza de rota]ie a fondurilor }i durata de recuperare a investi]iilor ar fi fost de neacceptat în orice economie care ia ^n considerare costul capitalului. au generat insecuritatea aprovizion@rii. %nc@ de la sf$r}itul secolului trecut. mai ^nt$i ^n Statele Unite ^n anii ‘50 }i apoi ^n alte ]@ri dezvoltate firma mare.A. %n discu]ie pot }i trebuie puse propor]iile acestor manifest@ri. consecin]ele favorabile ale produc]iei ^n serie mare au constituit suporturi temeinice pentru cre}terea dimensiunilor organiza]iilor economice. ra]ionalizarea alimentelor.U. ^n S. . unele standardizate. O economie de pia]@ modern@ este un mecanism elaborat care ^mbin@ autoreglarea }i interven]ia ra]ional@ a statului.6. totu}i. din categoria pre]urilor m@rfurilor. în continu@ schimbare.. integrat@. 66 . care constituie jaloane pentru luarea deciziei economice. marcat@ de fenomene naturale de reglare. care este economia de pia]@. a costului capitalului }i cota]iilor ac]iunilor }i altor titluri de valoare de pe pia]@. care asigur@ coordonarea spontan@ a activit@]ii prin intermediul unui ansamblu de pre]uri }i pie]e par]iale.

dar eficien]a. fapt semnificativ. capacitatea lucrativ@ sunt foarte ridicate. juridic@. adic@ sporirea dimensiunii capitalului individual. Flexibilizarea liniilor de fabrica]ie a constituit. o concentrare a gestiunii financiare a firmei mari. pe fabrici. firme software }. Progresele teoriei financiare. 67 . Se poate ad@uga }i avantajul pe care-l reprezint@ construirea }i func]ionarea de filiale ^n ]@ri de destina]ie a unor exporturi la argumentele ^n favoarea limit@rii dimensiunii unei organiza]ii economice. un impuls tehnologic. a avantajelor comparate pune un serios semn de ^ntrebare ^n privin]a capacit@]ii marilor firme de a controla pia]a. capacitatea de a-}i crea privilegii sunt ne^nsemnate.. f@r@ ca acest fapt s@ modifice substan]ial comportarea pe pia]@ a organiza]iilor economice.) ne ^nf@]i}eaz@ imaginea unei lumi noi ^n care investi]ia de capital. de aceast@ dat@. dezvoltarea pie]elor financiare }i a tehnicilor de limitare a riscului finaciar au impus pe de alt@ parte „^ngem@n@ri” de firme. propor]ia firmei. Evolu]ia. Foarte probabil c@ da. ^n ]@rile dezvoltate. dar. cu deosebire al celor inteligent intensive (consultan]@ finaciar@.a. cre}terea puterii financiare a unor grupuri. pentru restr$ngerea sau cel pu]in men]inerea unor niveluri moderate ale dimensiunii organiza]iei economice. se afl@ ^n competi]ie real@ unele cu altele. a constituirii portofoliului de active a fost un alt impuls pentru men]inerea sau restr$ngerea dimensiunilor unei organiza]ii economice. Este ^n aceste condi]ii interesant de studiat dac@ mai lu@m ^n considerare separarea manageriatului marii firme fa]@ de proprietari. cum este de exemplu cel bancar. Pe de alt@ parte propor]ia contribu]iei firmelor mici }i mijlocii la crearea produselor noi }i implicit a pie]ei. ca o influen]@ real@ pentru mecanismele de pia]@ ale firmei de dimensiuni mari. cu deosebire ^n privin]a gestion@rii riscului. pentru putea fi controlat nivelul de performan]@ }i deseori a putea introduce stimulente competi]ionale ^ntre fostele departamente de produc]ie. Tendin]elor de concentrare a puterii financiare }i competitive li s-au opus politici guvernamentale de promovare a concuren]ei prin integrare vamal@ regional@ }i o oarecare liberalizare a schimburilor interna]ionale }i crearea zonelor de liber schimb. linii de montaj. de asemenea. Dac@ judec@m activitatea ^n anumite sectoare. firmele mari au o pozi]ie privilegiat@ pe pia]@. . Dezvoltarea serviciilor. Statele dezvoltate au impus o legisla]ie sever@ de protejare a concuren]ei }i de protec]ie a consumatorului.

organiza]ii civice }. acestea ^mpreun@ compun$nd procesele de reglare. Utilizarea banilor creaz@ posibilit@]i mai mari de alegere. specifice. sunt adesea ^n raporturi simbiotice cu firmele mari. dezvoltarea }i valorificarea patrimoniului individual ^n cadrul unei comunit@]i. libera ini]iativ@ }i proprietatea privat@. Specializarea produc]iei s-a impus treptat ^n condi]iile func]ion@rii reglajului de pia]@ permi]$nd diminuarea sau eliminarea opera]iilor auxiliare. de adaptare reciproc@ a componentelor }i ghidaj ^nf@ptuit voluntar de actorii economici pe baza propriei motiva]ii }i a unor jaloane externe firmei. rezultate din existen]a unor regularit@]i comportamentale. R e z u m a t Economia de pia]@ se caracterizeaz@ prin procese automate.Firmele mici. ^nnoirii }i economisirii. . folosirea personalului specializat }i ^nalt calificat. Axa intereselor legate de ini]ierea }i dezvoltarea Uniunii Europene o constituie ob]inerea avantajelor care rezult@ din specializarea }i sporirea produc]iei de acela}i fel.a. f@c$nd leg@tura motivat@ }i eficient@ a acestora cu consumatorii. a unor interese. diviziunea muncii. dar }i procese de dinamic@ izvor$te din contacte culturale externe. supravegherea }i influen]a exercitat@ de stat. Formele moderne de bani sunt ieftine. cre}terea vitezei de operare }i asigurarea continuit@]ii }i fluidit@]ii produc]iei. Starea de echilibru economic a fost o perioad@ ^ndelungat@ considerat@ ^n dimensiunea sa cantitativ@. lupt$nd pentru supravie]uire }i dezvoltare. Motorul mecanismului de pia]@ este interesul privat. furniz$nd informa]ii. permite glisarea convenabil@ a termenelor de plat@. din economii de scar@. ^ntr-o situa]ie de echilibru cerere/ofert@ de supraveghere reciproc@ a partenerilor. deseori oferind solu]ii }i produse noi. amelior@rii parametrilor de eficien]@. organisme locale civice sau institu]ii private. ^n con]inut. Privatizarea ^nseamn@. Mecanismele de pia]@ pentru ca s@ func]ioneze este necesar@ existen]a }i utilizarea banilor. agentului economic care cristalizeaz@ manifest@ri numite autoreglare }i procese deliberate de ajustare ^ntreprinse de stat. Contractul de management din firme publice sau societ@]i anonime (de]inute de un num@r mare de ac]ionari) poate acoperi satisf@c@tor interesul de valorificare a patrimoniului dac@ 68 . Specializarea implic@ acordarea p@r]ilor „contractante” }i raporturi orizontale de dependen]@ ^nso]ite. care nu mai sunt apreciate }i impunerea dinamicii economice. academice. O percep]ie mai fertil@ acord@ aten]ie st@rii de mul]umire a marii majorit@]i a popula]iei care poate rezulta din alocarea cea mai fericit@ a resurselor (gener$ndu-se un echilibru static) }i o alocare favorabil@ inov@rii }i dinamicii economice. pentru produc]ia de serie }i de mas@. Economia liber@ cunoa}te tendin]e de conservare a unor st@ri. a tehnologiilor performante. institu]ii. na}terea }i manifestarea interesului pentru conservarea. . modificarea valorilor sub impulsul inova]iei. aflate ^n competi]ie aspr@. deoarece cer cheltuieli mai reduse de operare }i permit sporirea vitezei circula]iei bunurilor ^n economie. alegerea }i respingerea unor produse }i servicii demodate. la r$ndul lor.

Dezvoltarea uman@. Apari]ia monopolurilor a adus perturb@ri noi ^n func]ionarea pie]ei. Rigidizarea pre]urilor a generat marele crah din 1929-33. %nceput@ cu demersuri de protejare a }omerilor ^n Germania }i Anglia interven]ia statal@ }i-a fixat ca ]int@ stimularea cererii. %n tradi]ia modern@ avantajele comparate au rezultat din diferen]e de condi]ii naturale. resursele bogate. prin angajarea unor cheltuieli ^n domeniul infrastructurii. accesul la c@i de naviga]ie. Valoarea de pia]@. care rezult@ din aprecierea subiectiv@ a utilit@]ii produselor }i respectarea restric]iilor privind acoperirea costurilor se formeaz@ prin conexiuni ale cererii }i ofertei consacrate de legea numerelor mari. inova]ie }i promovarea competi]iei reprezint@ cheia angren@rii eficiente ^n circuitele economiei globale. Ultimele dou@ decenii ale secolului marcheaz@ restr$ngerea prelu@rilor fiscale. eveniment dup@ care. concentrarea pe prevenirea pauperiz@rii unor grupuri sociale }i preocuparea pentru ^nt@rirea mecanismelor competi]ionale }i a avantajelor comparate. autorealizare ceea ce diminueaz@ influen]a costurilor ^n formarea pre]urilor. cu scopul stimul@rii cererii.. capacitatea de a concentra capital. s-a legitimat interven]ia statului ^n economie. treptat se acord@ prioritate ^nsu}irilor estetice. 69 . managerii sunt motiva]i corespunz@tor prin salarii. cercetare. %n zilele noastre avantajele comparate decurg tot mai mult din aptitudinea de a forma echipe. reducerea barierelor ^n calea liberei circula]ii a capitalului. universit@]i. bazate pe libera ini]iativ@. institu]ii private specializate. capabile s@ inoveze. v$nzare de pachete de ac]iuni ^n condi]ii de favoare. . Sporirea productivit@]ii permite accesul masei de consumatori la produse }i servicii cu valen]e multiple apte s@ ofere satisfac]ie }i. }coli de crea]ie. Au fost operate concentr@ri de resurse prin fiscalitate. ca urmare. func]ionarea eficient@ a competi]iei ^n SUA. Practica Europei Dezvoltate a impus o simbioz@ a Statului reglator cu mecanismele pie]ei. }i ^n alte ]@ri ale lumii. pe plan teoretic. muncii. reprezint@ un rezultat pozitiv al construc]iei deliberate conceput@ ^n cabinete ale organismelor statale. Cre}terea sufocant@ a prelu@rilor fiscale a generat a sl@bire a interesului privat }i abandonarea filosofiei statului protector. crearea de tehnici. Mecanismele de pia]@ actuale. Economia Rom$niei sufer@ de pe urma deciziilor discre]ionare (luate ^n afara controlului pie]ei }i al cet@]eanului) care genereaz@ ineficien]@. m@rfurilor. tensiuni sociale. participare la beneficii. iner]ie. a aspira]iilor sale manifeste ^ntr-un cadru democratic. reconversia profesional@. ap@r@rii. a op]iunii majorit@]ii cump@r@torilor. a apropierii }anselor de afirmare sau a spijinirii p@turilor defavorizate. ^nv@]@m$t. statornicit@ interven]ia statului. Interven]ia statului ^n economie a avut instrumente }i ]inte diferite ^n ultimii cincizeci de ani. promovarea drepturilor cet@]eanului. }i a fost treptat. Diferen]ierea dup@ m@rime a firmelor a creat }i raporturi verticale de subordonare. Dup@ al Doilea R@zboi Mondial statul }i-a asumat pe scar@ tot mai larg@ rolul de promotor }i protector al competi]iei. Statul a dob$ndit ^ntre altele func]ia de control asupra firmelor mari }i de ini]iere }i sus]inere a proceselor competi]ionale. de reprezentare.

Revede]i ^n]elesul no]iunilor de reglare. avantaje comparate. autoreglare. echilbru static }i dinamic. . Ce sunt avantajele comparate }i care sunt sursele acestora ^n mediul de afaceri contemporan? 6. 3. Care trebuie s@ fie con]inutul privatiz@rii? 5. Ce rol joac@ regularit@]ile comportamentale ^n mecanismul regl@rii? 8. specializarea produc]iei. Care sunt condi]iile func]ion@rii pie]ei? Explica]i avantajele folosirii formelor moderne de bani. institu]ii. privatizare. bani moderni. 2. Formula]i propozi]ii normative }i pozitive. Compara]i teoria subiectiv@ }i cea obiectiv@ a valorii. Care sunt avantajele }i conexiunile specializ@rii ^n lumea de azi? 4.%ntreb@ri }i exerci]ii 1. Ce perspective de viitor aprecia]i c@ au firmele mici }i mijlocii }i clasa de mijloc ^n Rom$nia }i ^n lume? . Ce este decizia discre]ionar@ }i care este opusul acesteia? Care este aria de manifestere a deciziei discre]ionare ^n Rom$nia? 10. 9. Evalua]i pe baza datelor istorice avute la ^ndem$n@ o evolu]ie probabil@ a rolului statului ^n perspectiva a 10-15 ani. 70 . homeostaz@. 7.

care sunt parametrii cei mai importan]i ai structurii economice.a. ^nsemn$nd c@ pia]a nu este protejat@ de bariere economice (dimensiunea unei afaceri. termenele de livrare }i condi]iile de plat@.a. inclusiv accesul la pia]@ (costuri de transport.). aceast@ situa]ie asigur@ avantaje reciproce la nivelul cel mai ^nalt pentru to]i actorii procesului de schimb. c) libera mi}care a muncii }i capitalului. . ofert@ }. b) omogenitatea ofertei.) }i tehnice (existen]a unor brevete. condi]ii de plat@ }. adic@ ^n care schimbul este voluntar* . dar ^n acela}i timp av$nd ca ghidaj }i jaloane const$nd din pre]uri. ceea ce presupune acceptarea unui criteriu de selec]ie a op]iunilor.a.. %ntr-o pia]@ liber@. aceast@ ipotez@ implic@ tranzac]ionarea unei produc]ii strict omogene (fiind astfel excluse preferin]e individuale ale consumatorilor fa]@ de m@rci. termene de livrare. Pentru validarea modelului regl@rii de pia]@ trebuie acceptate anumite ipoteze privitoare la func]ionarea optim@ a pie]ei. ^n interiorul unei structuri economice }i cu ajutorul acesteia. d) completa informare a agen]ilor economici asupra calit@]ii produselor. concretizate ^n: a) existen]a unui num@r mare de agen]i economici at$t la constituirea ofertei c$t }i a cererii. cantit@]ile. 71 . firme comerciale).0. Cea mai important@ consecin]@ a introducerii acestor ipoteze necesare dezvolt@rii modelelor care servesc lu@rii deciziilor este c@ pre]ul de v$nzare * Alternativa raporturilor voluntare de schimb este fixarea sortimentului }i volumului produselor }i stabilirea autoritar@ a pre]urilor }i altor parametri ^n cadrul economiei de comand@. a pre]ului lor }i a celor de substituire. cantitate. respect$nd dorin]ele fiec@rui participant la schimb. a}a ^nc$t putem accepta c@ pre]urile. opozi]ia sindicatelor la dinamismul pie]ei }. consider$nd produsele ca av$nd caracteristici identice. tarife vamale }. Cererea de produse }i optimizarea consumului 3. sau limitarea alegerii }i privilegierea organiza]iei care de]ine o pozi]ie dominant@ pe pia]a nedirijat@ de stat. a unei linii de fabrica]ie. %n fapt.a. fiecare av$nd o dimensiune sub nivelul celei care s@-i permit@ influen]area sesizabil@ a parametrilor de reglare (pre]. luat separat.). calitate. avantaje naturale).. Criteriile cel mai frecvent utilizate ^n modelare sunt maximizarea profitului }i a satisfac]iei consumatorului. e) comportarea ra]ional@ a agen]ilor economici. calitatea. Premisele calculului consumatorului Pia]a este un mecanism prin care cump@r@torii }i v$nz@torii se ^nt$lnesc pentru a schimba bunuri }i servicii. 3. rezult@ din afara sferei voli]ionale a actorilor pie]ei. cerere.

modelele urm@resc s@ eviden]ieze m@rimea }i natura fiec@rei influen]e ^n ansamblul determina]iilor factorilor mecanismului pie]ei. %ntr-o economie de penurie (care se poate datora deficitului bugetar. deterior@rii sistemului de pre]uri }i nefunc]ion@rii mecanismului pie]ei. unele dintre acestea formalizate }i transpuse ^n rela]ii matematice. Se cere s@ mai ad@ug@m c@ prezentarea ^ntregului set de modele privitoare la alegerea consumatorului are valoare opera]ional@ numai dac@ pia]a este echilibrat@.) competi]ia este ^ntre cump@r@tori.a. Este meritul lui Alfred Marshall s@ fi propus cercet@torilor economi}ti formule care s@-i ^ndrume spre c@utarea unor solu]ii ra]ionale pentru problemele lor. conducerii autoritare a economiei. ^n ansamblu societatea sufer@ din cauza insufucien]ei sau inexisten]ei controlului pie]ei. sub forma mitei.este considerat o m@rime exogen@. conduce la adaosuri de pre]. reducerea gradului de motivare }i eficien]@ (inclusiv o rat@ nesemnificativ@ a inov@rii). satisfac]ii }i insatisfac]ii. Din perspectiva cump@r@torului ipotezele pie]ei perfecte constituie un element de referin]@. un dat al pie]ei. . de existen]@ a unor alternative de ^nlocuire a unui produs sau serviciu cu altele similare. 72 . %n situa]ia de penurie alegerea este rareori posibil@ }i ^n economie se ^nregistreaz@ cump@r@ri am$nate. cu motive. Exist@ ^nc@ o literatur@ stufoas@. economii for]ate }i ca o consecin]@. a}a cum poate fi ^nt$lnit ^n via]a de fiecare zi. care-}i a}eaz@ ipotezele pe precepte militant-cre}tine sau marxiste u}or de recunoscut dup@ num@rul mare de propozi]ii normative }i judec@]i cauzalemecaniciste }i care ignor@ minima exigen]@ de a se raporta la realit@]i ale omului real. Descrierea }i opera]ionalizarea modelului conexiunilor de pia]@ a suferit un ^ndelungat proces de rafinare ajung$ndu-se la construc]ia de structuri logice. ^n alte situa]ii caracterului ocazional al schimbului }i preponderen]ei autoconsumului }. lipsei de motiva]ie a managerilor sau nivelului sc@zut de productivitate }i inaccesibilit@]ii produselor. . contraserviciului f@cut v$nz@torului etc. calitate }i ceila]i parametri care definesc valoarea de pia]@ a itemului se poate valida mecanismul de pia]@. %n condi]ii de alegere. ceea ce impune serioase precau]ii ^n leg@tur@ cu validitatea lor practic@. a}a cum vom ar@ta ^n continuare. ceea ce permite selectarea }i validarea unor utilit@]i }i pre]uri de ofert@. aspira]ii. fapt care are consecin]e importante mai ales pentru modelarea deciziilor agen]ilor produc@tori }i a configur@rii produc]iei }i consumului ^n ansamblul acestora. dac@ exist@ o competi]ie real@ ^ntre ofertan]i pentru a ob]ine „votul” consumatorului. opera]ional@. Modelele teoretice }i cu deosebire cele transpuse ^n rela]ii matematice utilizeaz@ inevitabil abstrac]ii. apropiate ca pre].

inevitabil. * Un astfel de model este prezentat ^n paragraful 1. 3. neexplicate. pe care apoi s@ le judec@m ^n etape. de a oferi o construc]ie adev@rat@ din perspectiva exigen]elor logicii formale. A doua reac]ie important@ a constat ^n utilizarea modelelor sistemice* bazate pe evaluarea. cel pu]in par]ial@. . ^ntre cerin]ele logicii matematice }i exigen]ele practicienilor de a introduce ^n modele un ansamblu suficient de mare de factori de influen]@ a fost sporirea num@rului de variabile introduse ^n modelare. O prim@ consecin]@ a unui compromis.. a raportului dintre premisele sau ipotezele construc]iei }i concluziile desprinse. de regul@ formalizat. Modelul func]iei de cerere Conexiunea cea mai cunoscut@ din ansamblul teoriei economice este cea dintre cerere. ^ntre modific@rile petrecute ^n parametrii de intrare }i cei de ie}ire din sistem (modelul cutiei negre). a func]ion@rii mecanismelor de pia]@ }i s@ sugereze }i alte solu]ii opera]ionale. Se confrunt@ ^n acest model. cel pu]in ^n principiu. Neajunsul unei astfel de tehnici const@ ^n restr$ngerea posibilit@]ilor de cunoa}tere a rela]iilor interne ale sistemului. deoarece se apropie de factorii de compunere }i li se poate. care sunt poten]ial mai promi]@toare ^n rezultate dec$t modelele globale (adic@ modelul retroac]iunii pe baza cutiei negre). matematic cel pu]in dou@ cerin]e. oper$nd modificarea unui singur factor. mai precis cantitatea cerut@ }i pre]ul de v$nzare. Pe de alt@ parte exigen]ele practicii economice impun cuprinderea ^n model a unui num@r satisf@c@tor de factori de influen]@. global. modifica mai u}or }i suport$nd costuri mai mici func]ionarea. cea logic@. 73 . cea cibernetic@.3. O alt@ formul@ de compromis este s@ inventariem to]i factorii care influen]eaz@ nivelul cererii urm$nd s@-i combin@m logic }i transpunem ^n modele par]iale. Avantajul acestui tip de demers este c@ poate contribui la ^n]elegerea.1. de leg@tura dintre cele dou@ depinz$nd ^ns@}i validitatea construc]iei. O alt@ abordare. care contureaz@ rezultatele opera]ionale ale demersului. pas cu pas. de regul@ corela]i ^ntre ace}tia }i desprinderea unor tendin]e c@rora li se atribuie valen]e de generalitate. a influen]ei unui set de factori. rezultatele ob]inute. se m@rgine}te s@ constate conexiuni func]ionale.1. la fiecare treapt@ a demersului }i ^n cele din urm@. urm$nd scheme logice inductive.

f) Dinamica gusturilor. schimbarea st@rii de spirit a popula]iei (cre}terea sau sc@derea optimismului popula]iei ^n privin]a redres@rii economiei }i implicit a nivelului veniturilor). luarea ^n considerare a tuturor influen]elor resim]ite pe pia]@. dintr-un anumit item. titluri de valoare. adic@ venituri. preferin]elor }i modelelor de consum. pre]urile produselor de substitu]ie sau complementare). presupune. Cunoa}terea comportamentului pe pia]@ al cump@r@torilor cere luarea ^n considerare a tuturor acestor determinan]i. nivelul veniturilor.3. cantitatea cerut@/kg 74 . posibilit@]ile de analiz@ restr$ng num@rul de conexiuni studiate la una sau c$teva. cum sunt pre]urile produselor de substituire. Cel mai frecvent se acord@ aten]ie rela]iei dintre nivelul pre]ului produsului }i cantitatea cerut@ pe pia]@. modificarea preferin]elor consumatorilor. Utilizarea graficului descriptiv 3. propriet@]i imobiliare. g) Modific@ri ^n num@rul }i structura popula]iei servit@ de c@tre pia]@. deodat@. Totu}i. e) A}tept@ri asupra modific@rii pre]urilor ^n viitor. %n cercet@rile opera]ionale tradi]ionale se practic@ o separare ^ntre pre]ul propriu al produsului }i alte determina]ii ale cererii (care includ toate influen]ele manifeste asupra cererii.1. h) Eficacitatea reclamei produsului }i a celor aflate ^n conexiune. gustul consumatorilor.. Factorii care determin@ nivelul cererii ^n realitate. ^n func]ie de pre]ul produsului.a. b) Veniturile disponibile pentru consum.1. reclama. }. dac@ celelalte condi]ii r@m$n neschimbate. de regul@. altele dec$t pre]ul propriu al produsului. . d) Pre]urile produselor concurente (care intr@ ^n sfera de interes a consumatorului).1.1. Sc@derea pre]ului ocazioneaz@ o sporire a v$nz@rilor. Cantitatea cerut@ la nivelul unui magazin. ^ntr-o perioad@ specificat@ sunt urm@torii: a) Pre]ul produsului. c) Averea acumulat@ ^n form@ de depozite bancare. pre]/kg Graficul 3. propriet@]i lucrative din domeniul comercial. . industrial.

de ^njghebarea proceselor competi]ionale. afec]iune pe care }i-o dore}te fiin]a uman@. 1962) }i psihologie ci }i ^n sociologie. ^n acest context. de cre}terea propor]iei produc]iei fabricat@ pe stoc.2. Bazele calcululul economic ra]ional sunt legate ^ndeosebi de progresele ^nregistrate ^n domeniul produc]iei }i productivit@]ii. revolu]ionare. consumul de reprezentare se poate presupune c@ va diminua ^n favoarea celui care ofer@ satisfac]ii din utilizare. Descrierea realit@]ii devine tot mai 75 . lipsa accesului la educa]ie. Economia competi]ional@. ci promov$nd criterii sociale. izvor$t din frustrare. cre}tine }i democra]ia ca alternativ@ la r@sturnarea societ@]ii ^n pozi]ie invers@. Implicit. putem a}tepta ca societatea modern@ s@-}i configureze o structur@ a cererii bazate pe ra]ionalitate }i alegerea exigent@ a produselor }i serviciilor. care fuseser@ ^nainte accesibile unui grup restr$ns de privilegia]i. . tot mai larg apreciate siguran]a individual@.1. Popper. din p@cate suport pentru vreo concluzie privitoare la evolu]ia viitoare a acesteia. promovat@ de marxism i se substituie treptat o ideologie liberal@ promotoare a competi]iei }i ideii c@ impulsurile individuale nu trebuie c@utate numai ^n individ (K. inovatoare }i dinamic@ are nevoie de calcul ra]ional bazat pe adev@ruri verificabile. %n condi]iile societ@]ii avansate poate fi luat@ ^n considerare }i diminuarea sentimentului de ur@ }i ^nstr@inare. Pe de alt@ parte sporul de productivitate ^nregistrat ^n a doua jum@tate a secolului XIX a condus la o atitudine din ce ^n ce mai pregnant orientat@ spre satisfacerea unor nevoi din palierele superioare ale paletei dorin]elor de consum. prestigiul personal }i familial }i un sentiment de realizare a individului. treptat. ^n aceste noi condi]ii. ^mbr@c@minte }i erau. pentru a r@spunde cerin]elor ^n@spririi concuren]ei. Filosofiei compensatorii. din motive pe care le vom expune ^n continuare. agen]ii economici produc@tor-ofertant sau consumator ^}i pun mai stringent problema ^nlocuirii deciziilor bazate pe experien]@ }i intui]ie cu cele bazate pe solu]ii sugerate de calculul economic. Descrierea conexiunii cererii cu pre]ul nu ofer@. din acoperirea nevoilor primare de ad@post. protec]ie social@ }i instaurarea unui climat de acceptare a inegalit@]ilor individuale ca surs@ pentru emula]ie }i performan]@ }i. %nt@rirea sentimentului de apartenen]@ se conjug@ cu dezvoltarea unor organisme de protejarea consumatorului de falsuri. f@r@ s@ se mai alunece ^n direc]ia revendic@rii distructive ^ndreptat@ ^mpotriva ordinii liberale. Satisfac]ia nu mai decurgea. %n astfel de condi]ii. hran@. mesaje promo]ionale neoneste. sentimentul la apartenen]@. 3. economie politic@..

Capacitatea bunurilor }i serviciilor de a satisface o anumit@ nevoie se nume}te utilitate. cheltuielile din anumite resurse. 3. ci pe baza promov@rii unor contracte voluntare ^ntre parteneri. Substituire }i complementaritate. ciment.1. dup@ caz. care sunt derivabile. De fiecare dat@. exterioare angrenajului economic. c$t }i pentru practica economic@. bunurile nedivizibile cre$nd anumite dificult@]i ^n privin]a asocierii. produc]ia sau costul. energie. Uneori. produse }i servicii ^nsu}ite }i folosite.3. deoarece divizibilitatea permite construc]ia unor func]ii continue. 76 . no]iunea de co} de consum este asociat@ cu ideea de minim necesar pentru consum. atunci c$nd se ]inte}te minimizarea efortului.mult o etap@ preliminar@ a analizei. Opera]ionalizarea calculului ra]ional impune introducerea no]iunilor de divizibilitate. utilitatea. %n termenii propu}i mai sus ra]ionalitatea este asimilat@ tendin]ei de a maximiza satisfac]ia. O axiom@ a acestei optici o constituie promovarea principiului de maximizare sau minimizare a unui parametru devenit criteriu. profitul. automobil. benzin@. Consumul ]inte}te ^ntotdeauna ob]inerea unei anumite satisfac]ii care rezult@ ^n mod firesc de pe urma utiliz@rii produselor }i serviciilor. adaptabilitate }i substituire al@turi de cele de alegere }i contract voluntar. problemele de minimax se rezolv@ cu respectarea unor restric]ii. adapta* Frecvent acest ansamblu poart@ denumirea de co} de consum. nav@ de transport pe ap@. acestea reprezent$nd modalitatea de introducere ^n model a unui num@r mai mare de factori de influen]@. Vom aprecia c@ un bun este divizibil atunci c$nd acesta poate fi ob]inut }i utilizat ^n unit@]i oric$t de mici. dar este imposibil@ pentru un animal de companie. . f@r@ a pretinde ca agen]ii economici reali s@ ^}i ia deciziile ^n conformitate cu interesele unor structuri suprapuse. adic@ a ansamblului de utilit@]i*. . ^n a}a fel ^nc$t indiciile cu privire la solu]ia disponibil@ cea mai avantajoas@ s@ fie c$t mai aproape de aspira]iile de performan]@ ale decidentul. care ofer@ suportul pentru decizii pertinente. satisfac]ia. Stingerea tuturor sau a majorit@]ii trebuin]elor prin consum este preocuparea fiec@rei fiin]e umane ra]ionale. Func]iile utilizate exprim@. Divizibilitatea este ^ntru totul realizabil@ la gr$ne. Caracterul de divizibilitate are ^nsemn@tate at$t pentru procesul de modelare matematic@. al motivelor personale. Dob$ndind o form@ logic@-matematic@ problemele se rezolv@ prin c@utarea optimului unei func]ii.

arahidele }. produsele devin utile numai folosite ^mpreun@. V. Walras. o caracteristic@ mai important@ pentru procesele de analiz@ ^n calculul produc@torului. adic@ implic@ o judecat@ de valoare. eficacit@]ii }i continuit@]ii proceselor de reglare automat@. Acest punct de vedere a permis. ^n acela}i timp. dat@ dintr-un produs printr-o cantitate determinat@ dintr-un alt produs. Pareto const@ tocmai ^n eviden]ierea caracterului comparabil a dou@ produse care astfel (prin compara]ie) devin poten]ial substituibile. ca urmare Pareto a militat pentru ^nlocuirea teoriei tradi]ionale cardinale cu una ordinal@ a utilit@]ii.2. Alteori. Complementaritatea este opusul substituibilit@]ii }i exprim@ situa]ia c$nd un produs poate fi ^nlocuit neavantajos cu un altul sau acea situa]ie c$nd produsul ^nlouitor este disponibil ^n cantit@]i fixe neconvenabile consumatorului }i deci imposibil de substituit. cel mai dificil punct constituindu-l compararea a dou@ obiecte cu utilitate esen]ial diferit@. Pareto a dep@}it acest punct de vedere exprim$ndu-se critic la adresa dasc@lului s@u L. ^n num@r unit@]i gr@sime). bilit@]ii }i totodat@ a alegerii variantei celei mai avantajoase pentru consumator }i totodat@ a existen]ei unor bariere ^n calea substituirii }i ^n acela}i timp a fluidit@]ii. cum este cazul dietei vegetariene }i indisponibilitatea unor alimente bogate ^n proteine cum sunt: soia. ^nlocuirea 77 . ^n situa]ii ^n care combina]iile pentru consum. Deseori. exprimat@ fizic. Dou@ produse care sunt divizibile }i adaptabile. deoarece termenul de utilitate are o conota]ie axiologic@. 3. Substituibilitatea ^nseamn@ posibilitatea de a ^nlocui o cantitate. din perspectiva tiparelor de consum ale cump@r@torului. Adaptabilitatea. poate ridica probleme }i pentru deciziile cump@r@torului sau consumatorului. . Jevons. este m@surarea utilit@]ii lactatelor. Limitele m@sur@rii obiective a utilit@]ii au ap@rut cur$nd cercet@torilor. p@str$nd acela}i nivel al satisfac]iei sau confortului personal. spunem c@ sunt substituibile. deoarece m@surarea obiectiv@ a utilit@]ii ridic@ bariere de netrecut. Teoria utilit@]ii cardinale }i ordinale Fondatorii marginalismului Walras. cum este cazul automobilului }i carburantului.a.. substituirea este imposibil@ deoarece produsele alternative disponibile pentru ^nlocuire nu au caracteristici cerute de nevoile sau dorin]ele consumatorului. care definesc satisfac]ia global@ sunt afectate de incompatibilitatea de asociere. Meritul lui V. Menger }i-au construit modelele pornind de la ipotezele comensurabilit@]ii utilit@]ii (un exemplu.

3.* %n con]inut. 0 U'(q) a q 0 a q * {coala marginalist@. se mai poate remarca diminuarea sporului de utilitate pe m@sur@ ce cre}te cantitatea disponibil@ }i. Teoria utilit@]ii ordinale a fost cristalizat@ sub form@ de curbe de indiferen]@ sau izoutilitate }i serve}te opera]ionaliz@rii acestei construc]ii teoretice.2. }i iau ^n considerare variante reciproc substituibile }i. Se poate observa c@ utilitatea spore}te p$n@ la punctul de satura]ie unde U(q)=utilitatea ^n raport de cantitate (q) }i U'(q) = utilitatea marginal@. Stanlay Jevons. desigur. remarc@m c@ potrivit teoriei ordinale co}urile de bunuri sunt toate utile }i. %n graficul coordonat. de asemenea. m@surarea cardinal@ a utilit@]ii. cu compararea unui produs cu un altul chiar dac@ nu au elemente fizice care s@ permit@ evaluarea cartezian@. supuse alegerii }i ordon@rii dup@ preferin]e. existen]a unui punct care semnific@. Vilfredo Pareto. Leon Valras.1. Ra]ionamentele ordon@rii se transpun ^n practic@ asupra unui num@r finit de „co}uri” de bunuri. la un anumit nivel. . Ipoteza descre}terii utilit@]ii marginale a fost formulat@ de psihologul german von Gossen ^n 1843 }i preluat@ mai t$rziu de neoclasici. De re]inut este faptul c@ ordonarea co}urilor de bunuri (}i servicii) este condus@ de tendin]a de satisfacere a nevoilor persoanei (^n termenii accept@rii unei ierarhii). Menger. Reprezentan]ii cei mai de seam@ ai acestei }coli au fost C. Descre}terea utilit@]ii marginale pe m@sur@ ce spore}te cantitatea ofertei. insatisfac]ie datorat@ excesului de produse. iar a=nivelul lui q care atinge punctul de satura]ie a consumului. 78 . al utilit@]ii marginale. subiectiv@ a valorii mai poart@ denumirea de }coala neoclasic@. prin m@surare fizic@ }i ^nlocuirea lor ^n raport cu propriet@]ile comune. pe axa absciselor dezutilitatea. . reciproc substituibile. care luate ^mpreun@ formeaz@ spa]iul de alegere.2. ca urmare. aceast@ ipotez@ poate fi exprimat@ astfel: suplimentul de utilitate U(q) u(q) Grafic 3.unui proces laborios }i ^n cele din urm@ nerealizabil. %n principiu.

Acordul acestei aser]iuni cu teoria valorii munc@ este acceptat de al]i autori care observ@ c@ transformarea produselor rare (presupun$nd un consum corespunz@tor de munc@). pe}te. crescute pentru lapte..2.2. fructe i se ata}eaz@ num@rul de ordine 2.2.cantitatea dintr-un bun oarecare. {coala austriac@ a introdus exemplul ofertei de gr$ne. Acest punct se nume}te punct de satura]ie. exprimat@ matematic prin func]ia de utilitate: U=U(x1. Se impune }i observa]ia c@ implicarea costurilor ^n modelele de calcul ra]ional nu ^nseamn@ acceptarea valorii munc@. Autorii neoclasici se m@rginesc s@ observe c@ valoarea de schimb depinde ^n acela}i timp de utilitate c$t }i de raritate sau.. oferit de cantit@]i ^n cre}tere ale aceluia}i item cunoa}te o diminuare (un spor descresc@tor) p$n@ la un punct la care devine nul. promovate de }coala subiectiv@ (neoclasic@) sunt implicate costurile sub forma unor restric]ii sau chiar ca parametri pentru procesele de optimizare. fular num@rul 20 atunci singura concluzie este c@ primul co} este preferat celui de-al doilea. carne. Modelul prime}te caracteristici de ra]ionalitate 79 .. Dac@ unui co} de bunuri. de exemplu alimente. . primele cantit@]i sunt utilizate pentru ob]inerea p$inii.1. profit. apa. trec$ndu-se apoi la utiliz@ri care aduc o satisfac]ie }i mai mic@. ^n toate modelele cu preten]ii opera]ionale.. de abunden]a unui bun oarecare ^n raport cu nevoile. munc@.. pentru a fi convenabile pentru utilizare ar fi surse ale valorii lor mai ridicate de schimb. costului ob]inerii produsului sau serviciului.. aerul cu utilitate ridicat@ au valoare de schimb mic@ sau nesemnificativ@. Mul]i autori asociaz@ raritatea. 3. Astfel.x2. salariu }i rent@. Dificult@]ile m@sur@rii obiective a utilit@]ii au condus ^n cele din urm@ la adoptarea teoriei ordinale.. p$ine.n – specifica]ia bunului luat ^n considerare. urm@toarele pentru hrana animalelor din gospod@rie. ou@ etc.xn) (3.. deoarece teoria costurilor este bazat@ pe factorii de produc]ie (capital. Trebuie observat c@ raportul utilitate/cantitate este marcat de raritate.. iar unui alt co} cu obiecte de ^mbr@c@minte. ciorapi. de exemlpu pentru hr@nirea unor papagali. Utilitatea ordinal@. 1. ^n cantitate cresc@toare. Concret se opereaz@ o ierarhizare ^ntre diferitele bunuri. dimpotriv@. De remarcat c@. dup@ care se ^nregistreaz@ descre}teri. care neag@ ^n con]inutul acesteia (a teoriei costurilor) teza potrivit c@reia munca ar fi unica surs@ a pre]uirii pe pia]@.. resurse naturale) }i a costurilor ata}ate. Utilitatea total@ va fi cresc@toare p$n@ la un punct (de satura]ie).) unde x .

cel@lalt r@m$n$nd constant. ceea ce va conduce la constatarea c@ utilitatea marginal@ este derivata par]ial@ a func]iei de utilitate ^n raport cu produsul considerat. curb@ de izoutilitate) ^n raport cu volumul consumat din resursele X sau Y }i de asemenea cu suma consumurilor x+y.y) Y U3 U2 Figura 3. costul de procurare sau satisfac]ia pe care o ofer@ consumatorului.) 0 u'3 u' u'1 2 U1 X 80 .^n m@sura ^n care cele dou@ co}uri au un element comun. astfel ^nc$t ipotezele sunt mai pu]in restrictive. Astfel: U'(x)=dU/dx }i U'(y)=dU/dy Cuprinderea ^n model a dou@ produse }i relevarea conexiunii dintre sporul de consum al unuia }i cre}terea utilit@]ii acestuia este avantajoas@ deoarece apropie analiza de o situa]ie real@.1. func]ia de utilitate este continu@ }i derivabil@. ca urmare. de exemplu. Suprafa]a de satisfac]ie ^n raport cu nivelul de consum din cele dou@ itemuri x }i y (exprimate ^n unit@]i fizice – buc@]i sau co}uri de produse etc.2. implicit ob]inerea unor sugestii de alegere mai apropiate de realitatea studiat@. Vom presupune c@ bunurile sunt divizibile }i. U(x. . care genereaz@ sporul de utilitate }i trecerea la o curb@ U . Construc]ia ^n care alegerea este limitat@ la dou@ produse poate fi reprezentat@ ca o rela]ie tridimensional@ a cantit@]ii produselor }i a utilit@]ii (care este constant@ pe aceea}i curb@ de nivel. Din considerente care ]in de comoditatea ra]ionamentului }i de posibilit@]ile de modelare matematic@ vom presupune c@ op]iunea este limitat@ la dou@ itemuri astfel: U=U(x. iar concluziile analizei vor oferi concluzii la o arie mai larg@ de conexiuni.y) (3.) Utilitatea marginal@ a fiec@ruia dintre produse este sporul de utilitate care rezult@ din consumul unei unit@]i suplimentare.

Admi]$nd ipoteza de divizibilitate. care rezult@ din ipoteza divizibilit@]ii factorilor ne pune ^n situa]ia s@ g$ndim posibilitatea de adaptare }i substituire practic infinit@ }i avantajele care rezult@ din aceasta. corespunz@tor punctului B }i. Mai ^nt$i faptul c@ u1 < u2 < u3. pe m@sur@ ce spore}te consumul din cele dou@ itemuri }i depinz$nd ^ntr-un punct anume }i de combina]ia care rezult@ din preferin]ele consumatorului. a}a cum am men]ionat mai sus. antren$nd cump@r@ri peste sau sub necesar. din acest punct de vedere. Pe cele dou@ axe. 3. a}a cum sunt reprezentate ^n fig.3. Cel mai important aspect al acestei reprezent@ri este proiec]ia curbelor de izoutilitate ^n planul XOY. propor]iile fiindu-i indiferente. Aceasta spore}te pe m@sura cre}terii consumului din cele dou@ produse (sporurile utilit@]ii. Va rezulta o suprafa]@ de utilitate definit@ de legea descre}terii utilit@]ii marginale. substituirea se petrece. %n fapt. rezult@ o familie de curbe de izoutilitate. care sunt numite }i curbe de nivel (din cauza similarit@]ii cu reprezentarea unei suprafe]e denivelate pe hart@) care reprezint@ acela}i nivel al satisfac]iei. prin ob]inerea unor combina]ii suboptimale. 81 . rezultat ^ns@ din combina]ii diferite a bunurilor. care nu se ^nt$lnesc ^ntre acestea. a}a cum rezult@ din figura 3. f@r@ dificult@]i }i nu impune precau]ii suplimentare pentru modelator sau decident. dar rezult@ ^n urma consumului XB }i YB. ^n planul model@rii }i al lu@rii deciziilor }i costuri manifestate ^n planul concret.2. Infinitatea de combina]ii de pe aceea}i curb@. Dac@ divizibilitatea comport@ „costuri” se impun precau]ii care. sunt descresc@toare).. respectiv XA }i YA. presupun un calcul de diferen]e finite.2. de cele mai multe ori. Rata marginal@ de substituire ^ntre dou@ produse.2. din planul orizontal sunt reprezentate cantit@]ile consumate din cele dou@ itemuri. Rezult@ curbe paralele planului orizontal. O curb@ de indiferen]@ exprim@ o mul]ime de combina]ii din produsele X }i Y care-i ofer@ consumatorului acela}i nivel de satisfac]ie sau utilitate. Pe baza acestei proiec]ii vom putea formula c$teva constat@ri importante. Accept$nd c@ un consumator are libertatea s@ aleag@ orice combina]ie de produse. Pe vertical@ este reprezentat@ utilitatea total@. . superioar@ de izoutilitate numit@ }i de indiferen]@. curbele de izoutilitate poart@ }i numele de curbe de indiferen]@. corespunz@tor punctului A. %n al doilea r$nd faptul c@ punctele oarecare A }i B de pe o curb@ de indiferen]@ indic@ acela}i nivel de satisfac]ie. atunci c$nd dorin]ele de consum nu corespund exact posibilit@]ilor de divizare. 3.

Ca urmare. 82 .3. {i ^n cazul divizibilit@]ii }i ^n cel al divizibilit@]ii limitate ne intereseaz@ rata de substituire ^ntre produse. . Rata marginal@ de substituire (R) este definit@ pentru situa]ia c$nd produsele sunt perfect divizibile de formula: R = − dx (3. ceea ce corespunde criteriului caracterului descresc@tor al utilit@]ii pe m@sura sporirii cantit@]ii introduse ^n consum.Figura 3. curbele de indiferen]@ sunt convexe fa]@ de origine. evolu]ia utilit@]ii este descresc@toare pentru acest tip de curbe (convex fa]@ de origine). Y .3. Aceasta nu este identic@ pe toat@ ^ntinderea curbei (dec$t ^n cazuri particulare. ^n care: Dx . Rata marginal@ de substituire ^ntre bunurile X }i Y este egal@ cu cantitatea din produsul x necesar@ pentru a compensa pierderea de utilitate ca urmare a diminu@rii cu o unitate a consumului din produsul Y.cantitatea din produsul X necesar@ pentru a substitui o unitate din produsul Y (Dy). Acestea nu se ^nt$lnesc ^ntre A yA ele.2. Substituirea imperfect@ poate fi ilustrat@ printr-o figur@ (3. sporul cantitativ dintr-o resurs@ nu ocazioneaz@ un spor propor]ional de utilitate (aceast@ situa]ie este ^nt$lnit@ numai ^n cazul particular al substituirii dup@ o linie dreapt@). ^n schimb descre}terea cantit@]ii consumate din produsul Y va oferi o utilitate strict cresc@toare. Mai simplu fiecare unitate suplimentar@ din produsul X ocazioneaz@. o satisfac]ie tot mai mic@.) }i dU=0 dy %n situa]ia c$nd produsele nu sunt infinit divizibile rata marginal@ de substituire se define}te prin calculul de diferen]e finite: R = − ∆x ∆y (3.) ^n care este reprezentat@ cantitatea minim@ din produsul mai pu]in divizibil ^n coresponden]@ cu volumul de compensare din produsul mai divizibil. B u3 yB Exist@ posibilitatea substituirii u2 infinite ^ntre factori. Curbele de indiferen]@ }i c$teva caracteristici mai importante. c$nd forma curbei este o linie dreapt@). reprezint@ acela}i nivel de satisfac]ie.4). strict. ci unul descresc@tor. fapt care u1 rezult@ din descre}terea utilit@]ii 0 xA xB X marginale.

unele m@rfuri alimentare cunosc o sporire a cererii dac@ sunt por]ionate }i ambalate ^n cantit@]i mici (^n acest fel se poate reduce risipa.).3. automobile }i alte produse durabile care necesit@ perioade lungi de economisire. Dac@ varia]ia utilit@]ii U=U(x. %n plan opera]ional. Ipoteza caracterului descresc@tor al curbei de izoutilitate nu se verific@ ^n multe situa]ii concrete. }i ca urmare. ceea ce permite fundamentarea formulei (3. descresc@toare. Varia]ia simultan@ a celor doi factori ne ofer@ o descriere a modific@rii utilit@]ii totale: dU=U'xdx+U'ydy (3. 83 . riscul de alterare). ^n mod necesar. dU=0=U'xdx+U'ydy=U'x/U'y=-dy/dx=Ry/x Cerin]ele opera]ionale impun uneori renun]area la ipotezele cele mai convenabile }i ^n acest caz mai interesante din punctul de vedere al calculului ra]ional. adic@ men]inerea constant@ a utilit@]ii.5. Procesul substituirii la produsele cu divizibilitate finit@. Se poate observa c@ substituirea se face ^n propor]ii diferite ^n raport cu combina]iile din cele dou@ bunuri.3. organizarea creditului pentru consumatori. se cere luarea ^n considerare a unor modele de curbe de indiferen]@.y) se ob]ine pe seama unor sporuri foarte mici (^n termenii ipotezei de continuitate a curbei de indiferen]@) sporul de utilitate U se poate separa ^n: dU=U'xdx atunci c$nd variaz@ factorul X }i dU=U'ydy atunci c$nd variaz@ factorul Y. concave sau liniare. Y 0 Figura 3. Rezult@ din aceast@ formul@ c@ o curb@ de indiferen]@ este.) Curba de izoutilitate s-a definit a}a cum am ar@tat prin dU=0. similar@ tangentei ^n cazul divizibilit@]ii infinite. La polul opus produsele divizibile. dac@ utilit@]ile marginale ale celor dou@ produse sunt pozitive. Rata marginal@ de substituire va fi o medie specific@ fiec@rei zone de substituire. divizibilitatea restr$ns@ sau lipsa de divizibilitate poate avea repercusiuni importante ^n cazul cump@r@rii de locuin]e.. X .

Dou@ forme de curbe de indiferen]@ posibile. Descre}terea R (ratei marginale de substitu]ie) }i convexitatea curbelor de indiferen]@ fa]@ de origine exprim@ aceea}i situa]ie. Desigur. Trebuie avut@ ^n vedere situa]ia ^n care un produs nu prezint@ interes pentru consumator. Y Y a) b) Dy Dy . adic@ o descre}tere a dificult@]ii sau men]inerea acesteia la nivel constant. 84 . Adeseori este necesar s@ facem fa]@ unor situa]ii diferite de cele prezentate mai sus.3). Exist@ produse care nu se substituie }i acestea se numesc complementare. dar aceasta nu ^nseamn@ echivale]a cu descre}terea utilit@]ii totale. ^ntr-un astfel de caz. 3. Am luat p$n@ acum ^n considerare diferen]e ^ntre produse }i aprecierea acestor deosebiri care rezult@ din divizibilitate. Este mai interesant }i convenabil pentru calculul economic s@ consider@m c@ substituirea se produce cu dificultate cresc@toare dec$t situa]ia invers@.Rata marginal@ de substituire depinde de dificult@]ile de substituire }i de preferin]ele consumatorului. cu dificultate cresc@toare de substituire (curba convex@) }i cu dificultate descresc@toare (curba concav@ de indiferen]@). orice ipotez@ ra]ional@ privind substituirea nu are corespondent ^n realitate }i trebuie abandonat@. a}a cum am ar@tat la construc]ia formulei (3.4. Lu$nd o por]ie din produsul Dy egal@ cu Dy vom constata ^n cazul a) Dx<Dx iar ^n cazul b) Dx=Dx. Ipoteza uzual@ potrivit c@reia curba de indiferen]@ este descresc@toare }i convex@ fa]@ de origine (cea mai interesant@ ^n procesele de optimizare) trebuie abandonat@ ^n cazuri ^n care curba este concav@ sau liniar@. A rezultat o clasificare ^n trei grupe: cele cu substituire perfect@ (curba de indiferen]@ liniar@).4.2. a}a cum este ilustrat ^n figura 3. dar neinteresante pentru tentativele de optimizare. adaptabilitate }i substituire.4. Dy 0 Dx Dx X Dy 0 Dx Dx X Figura 3. Tipologia produselor }i a atitudinii fa]@ de acestea. .

%n postura de consumator fiecare cet@]ean face alegeri. deoarece are alt@ educa]ie. sporul de utilitate rezult@ exclusiv din cre}terea cantit@]ii din produsul X folosite. tind s@ fie sau s@ devin@ continue. ^n categoria celor cu substituire dificil@. adic@ s@ aib@ la baz@ un criteriu }i anume maximizarea utilit@]ii }i satisfac]iei pe care i-o procur@ achizi]ionarea „co}ului” de produse }i servicii. de obicei. Totu}i.5. Este de remarcat c@ aceste cazuri sunt rare }i conexiunile indirecte ale utilit@]ilor produselor complementare sau indiferente le a}eaz@. .. eficien]a rezultat@ din motivare. obiect de interes ^n raport cu anumite circumstan]e ^ntre care men]ion@m atitudinea }i aprecierea de care se bucur@ din partea majorit@]ii membrilor unei culturi sau a unei p@r]i a acesteia. Alegerea unui produs sau set de produse este presupus@ s@ fie ra]ional@. adic@ o colectivitate care accept@ acelea}i valori. (de exemplu tutunul pentru nefum@tor) care pot constitui. Y a) u1 u2 Y b) u2 u1 0 X 0 X Figura 3. de regul@. ceea ce ^nseamn@ echilibru pentru colectivitate. aloc$nd un nivel limitat al venitulul pentru o parte dintre alternativele care i se ofer@. Prezentarea grafic@ a acestor dou@ situa]ii este sugestiv@ pentru ^n]elegerea proceselor economice care. Un exemplu util este cel al benzinei }i automobilului care sunt considerate complementare. Cadrul a) al figurii prezint@ situa]ia indiferen]ei consumatorului fa]@ de produsul Y. un segment poate avea preferin]e divergente ^n raport cu cele ale unui segment diferit. 85 . a ^mbun@t@]irii randamentului de combustie. venituri. Reprezentarea indiferen]ei fa]@ de un produs }i a complementarit@]ii. de}i modificarea tipului de automobil conduce adesea la substituirea cantit@]ii de carburant prin amelior@ri ale procesului ardenii. totu}i. Cadrul b) prezint@ situa]ia a dou@ produse strict complementare cum sunt zah@rul }i cafeaua. obiceiuri. simboluri. Se cuvine o remarc@ ^n leg@tur@ cu produsele indiferente.

sporul de utilitate la o unitate consumat@ suplimentar. Aceast@ propor]ie este reflectat@ de sporul marginal de utilitate al celor dou@ itemuri }i de raportul pre]urilor unitare. Teoria ordinal@ a utilit@]ii care s-a impus ^n modelele opera]ionale explic@ cu ajutorul legii numerelor mari o ordine de preferin]@. f@r@ dificult@]i la cele cu substituire perfect@. reclam@. conexiunile cererii cu pre]urile. cantitate.R e z u m a t Premisele calculului consumatorului. a}tept@ri privind evolu]ii viitoare de pre]. transferurilor tehnologice. Acceptarea teoriei ordinale a utilit@]ii permite trasarea unei curbe de indiferen]@ reprezent$nd totalitatea combina]iilor de produse sau co}uri de produse care-i procur@ consumatorului acela}i nivel de satisfac]ie. adaptabilit@]ii }i substituirii. e) comportarea ra]ional@ a actorilor din economie. care stau la baza dinamismului economic. adic@ existen]a condi]iilor de echilibru cerere-ofert@ }i a schimbului voluntar (adic@ pia]a cump@r@torului. Mai este implicat@ posibilitatea de alegere. 86 . gusturi. dinamica structurii popula]iei. %n raport cu aceste caracteristici se vor opera }i procesele de substituire. Rata marginal@ de substituire reflect@ cantitatea necesar@ dintr-un produs pentru a substitui o unitate dintr-un alt produs. opus@ situa]iei de penurie). acceptarea unor criterii ra]ionale de evaluare }i selectare a produselor }i serviciilor. b) existen]a unei oferte omogene f@r@ diferen]ieri a produselor. Cu ajutorul curbelor de indiferen]@ se pot explica echivalarea produselor cu func]ii diferite. Substituirea. pre]ul produselor aflate ^n conexiune (concurente }i complementare) venit. cu dificult@]i cresc@toare la cele cu utilitate descresc@toare }i ^ntr-o alegere unilateral@ la cele cu utilitate cresc@toare (adic@ acord$nd preferin]@ unui singur produs). un proces al economiei libere }i dinamice. Opera]ionalizarea calcului impune luarea ^n considerare a divizibilit@]ii. cu utilitate descresc@toare }i cele cu utilitate cresc@toare. prin m@rimea cotei de pia]@. termene }i condi]ii de plat@). Substituirea are niveluri diferite de realizare. avere. Cererea depinde de pre]ul propriu al produsului. cu substituire perfect@ }i utilitate constant@. . . controla parametrii de reglare (pre]. permite }i promoveaz@ compara]ii }i alegeri ^ntre produse. calitate. presupun$nd ceilal]i factori neschimba]i. c) libera mi}care a capitalului. ale alegerii sale sunt con]inute ^n ipotezele func]ion@rii optime a mecanismului de autoreglare: a) existen]a unui num@r suficient de mare de agen]i ofertan]i }i cump@r@tori ^nc$t nici unul s@ nu poat@.a. care st@ la baza fix@rii pre]urilor pe pia]@. alegerea. d) completa informare a agen]ilor economici. Curba de cerere descrie raportul ^ntre nivelul cererii }i pre]ul propriu al produsului. Utilitatea poate fi definit@ ca satisfac]ie provenit@ din consumul unui produs. Cererea pentru un produs poate fi definit@ prin cantitatea pe care consumatorii doresc }i pot s@ o cumpere ^ntr-o anumit@ perioad@ dintr-un item definit. bugetul de consum }. ceea ce face necesar@ introducerea ipotezei de descre}tere a sporului de utilitate marginal@. muncii. Dificult@]ile de substituire ^mpart produsele ^n grupe.

Inventaria]i }i ierarhiza]i factorii care determin@ cererea la a) fructe. 4. rat@ marginal@ de substituire. b) locuin]e. complementaritate. divizibilitate. b) face]i o apreciere cu privire la tipul de produs (cu uitlitate cresc@toare. Dac@ avem informa]ii cu privire la nivelul chiriilor }i evolu]ia ^n ultimii 7 ani a acestora putem face prognoze privitoare la cererea de propriet@]i / cump@r@ri de locuin]e? Care sunt estim@rile D-voastr@ ^n aceast@ privin]@? . c) produse de mod@. constant@ sau descresc@toare). 3. Care este ^n]elesul urm@torilor termeni: utilitate. substituire perfect@. 2. pentru cet@]enii Rom$niei. raport al utilit@]ilor marginale. adaptabilitate. curb@ de cerere ^n func]ie de pre]. substituire. Dac@ vom considera urm@toarea serie de date: Pre]ul Cererea pentru produs 200 70 400 60 600 50 800 40 1000 30 1200 20 a) trasa]i curba de cerere ^n raport cu pre]ul.. 87 . cerere. %ntreb@ri }i exerci]ii 1.

X }i Y.1. consumul se reduce la dou@ produse. larg@ vom asuma ipoteza maximiz@rii utilit@]ii ^n raport cu disponibilit@]ile b@ne}ti pentru consum ale fiec@rui cump@r@tor sau familie. 4. . Echilibrul consumatorului este atins atunci c$nd cump@r$nd bunuri (s@ spunem lunar) se ajunge la o utilitate marginal@ pe un leu cheltuit egal@ pentru toate produsele cump@rate.4. exprimate ^ntotdeauna ^n unit@]i naturale }i confruntarea acestora cu dreptele bugetare. care ^nlesne}te procesul real al alegerii este mi}carea pe curba de indiferen]@ }i ^ns@}i existen]a unui proces real de substituire ^ntre produse care intr@ ^n competi]ie unul cu altul pentru a da satisfac]ie consumatorului. vom presupune c@ fiecare unitate monetar@ are aceea}i utilitate }i deci o valoare de schimb constant@. ob]ine cea mai atr@g@toare combina]ie de produse f@r@ a suporta restric]ii }i costuri impuse de divizibilitatea limitat@ sau lipsa acesteia. pre]urile unitare fiind notate cu px }i py. simplificat@ }i ^n acord cu ipotezele din capitolul precedent }i anume. Dreapta bugetar@ }i echilibrul consumatorului Vom lua ^n considerare o situa]ie. . din nou. Echilibrul consumatorului }i construc]ia func]iei de cerere Vom detalia }i accentua ideile prezentate ^n capitolul precedent f@c$nd referire la analiza marginal@ pentru a pune ^n eviden]@ conexiunile care determin@ alegerea consumatorului. Pe aceast@ baz@ vom putea eviden]ia logica alegerii consumatorului }i oferi explica]ii suplimentare privitoare la determina]iile curbei de cerere.1. astfel. dispun$nd de un buget limitat. Divizibilitatea }i adaptabilitatea ne pot oferi o imagine mai clar@ asupra continuit@]ii procesului de substituire }i a alegerii. %n subsidiar. Un model simplu ne poate ar@ta ^n ce mod un consumator. %ntr-o abordare mai cuprinz@toare. Aceast@ abordare presupune construc]ia curbelor de indiferen]@. ^}i va judeca alegerea ^n situa]ia c$nd se modific@ raportul pre]urilor produselor sau se schimb@ nivelul bugetului de consum. atunci c$nd substituirea este perfect@ }i se poate. Un element important. Modelul ne conduce spre concluzia c@ echilibrul consumatorului este definit de o combina]ie de produse sau co}uri de produse care-i maximizeaz@ satisfac]ia ^n raport cu bugetul de consum de care dispune. 88 .

iar px }i py pre]urile corespunz@toare ale celor dou@ produse. Cea de a doua expresie. Este util }i necesar de remarcat c@ variabilele X }i Y nu au caracteristicile unor m@rimi independente }i. Fiecare punct de pe dreapta bugetar@ arat@ o anumit@ combina]ie de consum.) consumat din fiecare surs@ sau y = − px T x + py p y (4. T este bugetul de consum. ^n care x }i y semnific@ volumul.. care utilizeaz@ integral resursele consumatorului. Construc]ia modelului se bazeaz@ pe o viziune structuralist@. punctele G }i H semnific@ alocarea H unilateral@ a bugetului pentru resursa Y }i respectiv X. Punctele G }i H }i toate i punctele de pe linia GH utilizeaz@ integral a resursele ^n diferite combina]ii ^n raport cu T/px nivelul de consum reprezentat pe axele OX }i 0 X OY. transformat@.2. 4. Semnul negativ arat@ c@ panta este }i aceasta negativ@. cauzale. sub impulsul motiva]iei consumatorului }i se petrec ^n consonan]@ cu celelalte componente variabile ale ansamblului considerat. ^nt$mpl@toare.1. respectiv.1. G Punctul i este inaccesibil consumatorului ^n termenii construc]iei. Desigur. Y p T y = − x x + py py . zona ha}urat@. %n acest caz volumul consumului este exprimat de raportul T/py ^n punctul G }i T/px pentru punctul H. Domeniul de alegere este.). C$nd consumatorul dispune de un buget T vom putea scrie: T = xpx + ypy (4. ^nclina]ia tangentei. Dreapta bugetar@. iar conexiunile dintre cele dou@ sau mai multe m@rimi ]intesc s@ reflecte ajust@rile necesare. Termenul liber semnific@ punctul de intersec]ie al dreptei bugetare cu axa OX sau OY. ecua]ia dreptei bugetare con]ine raportul px/py care indic@ panta. 89 . ^n termenii construc]iei. care decurg natural. triunghiul OGH. Orice punct situat ^n afara triunghiului este inaccesibil consumatorului }i orice punct situat ^n interiorul acestuia indic@ o utilizare incomplet@ a resurselor disponibile (de exemplu punctul a). cantitatea din produsele X }i Y intrate ^n consum. adic@ ecua]ia dreptei bugetare. Fig. dar nu utilizeaz@ integral resursele. Orice punct aflat ^n triunghiul OGH este accesibil consumaT/py torului. astfel ^nc$t ^ntre acestea nu se stabile}te obligatoriu un raport de determinare univoc@.

pentru un model de decizie ra]ional@. fiind ^ndeplinite condi]iile de divizibilitate perfect@ }i adaptabilitate. u1 Unde: .GH este dreata bugetar@ T 0 xM H X . produs sau serviciu. Punctele M A }i B de pe curba de indiferen]@ U1 yM u3 indic@ niveluri inferioare de consum }i combina]ii nera]ionale. %n orice punct al curbei de indiferen]@ se ^nregistreaz@: Ry/x=-dy/dx=U'x/U'y U'x/U'y=px/py Panta tangentei ^ntr-un punct oarecare al curbei de indiferen]@ este exprimat@ de rata marginal@ de substituire }i raportul utilit@]ilor marginale.) ne ofer@ posibilitatea relev@rii unor conexiuni importante }i ofer@ suportul logic. Poate exista o infinitate de curbe de indiferen]@ care s@ descrie combina]ii diferite ale produselor X }i Y intrate ^n zona de interes a consumatorului. care sunt continue. u curbe de indiferen]@ descri1 2 3 ind o cre}tere a utilit@]ii. u . ipotez@ introdus@ la construc]ia curbei de indiferen]@ (respectarea acestei condi]ii fiind de dorit }i ^n situa]ia conjug@rii acesteia cu dreapta bugetar@). . adic@ alegerea acelei combina]ii de bunuri care. Y La nivelul optim al combina]iei. 4. care ofer@ consumatorului satisfac]ia cea mai mare. ^n confruntare cu bugetul disponibil. la nivelul bugetului de care dispune consumatorul. se poate eviden]ia punctul de optim sau maximul de satisfac]ie.2. Acestea rezult@ din ipoteza descre}terii utilit@]ii pe m@sura sporirii consumului dintr-o anumit@ utilitate. astfel u1<u2<u3.u . descris@ cu ajutorul curbelor de indiferen]@. Fig. Dac@ substituirea ^nt$mpin@ dificult@]i. raportul dintre utilit@]ile marginale este egal cu cel al pre]urilor. Punctul M indic@ at$t nivelul maxim al consumului c$t }i combina]ia optim@ a G A resurselor X }i Y. Dac@ substituirea este continu@. matematic. %n aceast@ prezentare abstract@ modelul sugereaz@ procesul alegerii ^ntre dou@ produse.Trasarea dreptei bugetare ^ntr-un plan cu proiec]ii ale curbelor de indiferen]@ (figura 4. atunci c$nd este prezent@ restric]ia bugetar@ }i substituirea se poate ^nf@ptui ^n cantit@]i infinit de mici. . ^i ofer@ acestuia satisfac]ie maxim@.2. divizibilitatea 90 . Confruntarea dreptei bugetare cu planul curbelor de indiferen]@. O caracteristic@ important@ a acestor curbe este convexitatea fa]@ de origine. pentru nivelul u2 B bugetului T.

Interpretarea opera]ional@ a curbei de izoutilitate concav@ ne mai poate conduce }i spre ideea c@ ^nlocuirea produsulul Y prin X conduce la o sporire a nivelulul de satisfac]ie doar atunci c$nd am accepta un model cauzal. dar }i py p px de px px dy dy adic@ − py = dx . a}a cum rezult@ din figurile 4. 4. Men]ion@m. Substituirea nu se face ^n propor]ii egale pe parcursul curbei de indiferen]@. fiind limitat@.2. ceea ce decurge din respectarea condi]iei de py dx continuitate }i existen]a unui punct de tangen]@ a curbei de indiferen]@ cu drapta bugetar@. din nou. rezult@ din evolu]ia favorabil@ a substituirii. curba de indiferen]@ este concav@ fa]@ de origine sau are o form@ particular@. fie c@ ^nlocuirea este cresc@tor favorabil@ consumatorului (curba de indiferen]@ este concav@). linii drepte sau concave. avantaje ale restr$ngerii diversit@]ii cump@r@turilor (cum se ^nt$mpl@ la produse durabile care au piese de schimb comune }i solu]ia de col] este cea mai atr@g@toare).. De}i mai rare. Construc]ia curbei de indiferen]@ ]ine seama de tezele teoriei subiective a valorii potrivit c@rora sporirea disponibilit@]ii }i accesibilit@]ii la un produs (cre}terea cantit@]ii disponibile) ^i diminueaz@ utilitatea }i implicit pre]uirea }i ca urmare curbele de indiferen]@ au formele convexe fa]@ de origine }i. 91 . dec$t ^n situa]ia particular@ men]ionat@ mai sus (c$nd productivitatea marginal@ a produselor este constant@).4. Panta tangentei se exprim@ prin − py . %n astfel de cazuri. (care contrazic teoria subiectiv@ a valorii) }i teza descre}terii utilit@]ii marginale pot fi luate ^n considerare dificult@]i de substituire. c@ ^n construc]ia curbelor de indiferen]@ se iau ^n considerare substituiri ^n expresia fizic@. adic@ se poate substitui ^ntr-un co} de bunuri o portocal@ cu o cantitate echivalent@ de energie electric@ privit@ din perspectiva utilit@]ii pe care o ofer@. Rezultatul demersului de optimizare ^n aceste condi]ii se nume}te „de margine” sau „de col]”.1. situa]iile ^n care sporul de consum este ^nso]it de o cre}tere a utilit@]ii marginale sau de men]inerea nivelului constant al acesteia exist@. Alegerea „de col]” sau preferin]a unilateral@. }i 4. ^n cazuri speciale. fie c@ se petrece dup@ o linie dreapt@ (nu exist@ nici o dificultate ^n substituire). %n cazul curbelor de izoutilitate concave fa]@ de origine. de linie dreapt@. %n astfel de situa]ii nivelul maxim de utilitate este ob]inut atunci c$nd se opteaz@ pentru un singur produs.3. se poate indica un interval ^n care trebuie s@ se plaseze x combina]ia consumatorului. .

la un moment dat. deoarece ne arat@ c@ substituirea nu depinde numai de divizibilitate ci }i de adaptabilitate. Y G . 4. . preferin]e pentru anumite co}uri de produse. 0 u1 u2 H u3 u4 u5 X Acceptarea unui model structural de g$ndire este indispensabil@ }i acesta favorizeaz@ judec@]i mai adecvate. Cazul substituirii perfecte. Evolu]ia cresc@tor favorabil@ pe m@sur@ ce se efectueaz@ substituirea indic@ o reducere a dificult@]ilor de ^nlocuire }i ^n func]ie de panta dreptei bugetare T se ob]ine o preferin]@ pentru numai unul dintre produse. „Curba” de indiferen]@ este liniar@.respectiv ^nlocuirea produsului Y considerat rezultant@ a ^nlocuirii prin produsul X }i nu invers.4. Y Fig 4. sau cum am men]ionat mai sus. Ratele marginale de substitu]ie fiind egale cu raportul de pre]uri se acord@. Evolu]ia cresc@tor favorabil@ (concav@). 92 G T u4 0 u1 u2 u3 H M . indiferent de propor]ia din cele dou@ itemuri intrate ^n consum. spre reducerea unor costuri de ^ntre]inere prin diminuarea diversit@]ii }i implicit a cheltuielilor pe care le impune diversificarea produselor aflate ^n folosin]@. la nivelul bugetului T. preferin]a produsulul X care ofer@. deoarece ^n ciuda substituirii perfecte ^n unit@]i fizice (^n expresie natural@) pre]ul produsulul X este mai redus }i deci este mai atr@g@tor. sau unilateral@. ca solu]ie optim@. T Fig. ne sugereaz@ capacitatea lor egal@ de a oferi satisfac]ie }i se transpune ^ntr-un model cu curbe de indiferen]@ de forma unei drepte. Situa]ia particular@ c$nd un produs sau co} de produse se substituie perfect cu un altul. Solu]ia este }i ^n acest caz de col]. a}a cum rezult@ din figur@. %n realitate cele dou@ produse sunt reciproc substituibile }i numai pozi]ia curbei de indiferen]@ ^n raport cu dreapta bugetar@ ne poate spune care produs va intra ^n preferin]ele consumatorului. sau ofer@ un nivel de utilitate mai X mare la acela}i buget.3. o satiafac]ie mai mare.

de altfel indezirabil }i sanc]ionat de consumator. Modific@ri ale nivelului veniturilor. ceea ce ^nseamn@ }i o schimbare a ratelor marginale de substituire pentru fiecare nivel al veniturilor. ^n acest caz nivelul veniturilor. 4. se petrece prin translatarea dreptei bugetare spre dreapta. calit@]i diferen]iate. deoarece preferin]ele consumatorului vor urm@ri ob]inerea unui ansamblu de satisfac]ii. Substituirea perfect@ este greu de imaginat ^n cazul produselor complexe. este nevoie de un }oc al modific@rii veniturilor pentru a se ^nregistra reac]ii de modificare din partea consumatorilor. pe m@sur@ ce constr$gerea se relaxeaz@.5. echilibru. structura preferin]elor este posibil s@ se modifice substan]ial. sau ^n mod@. %n figura 4. vom sugera cum se modific@ ratele naturale de substituire (care sunt exprimate ^n unit@]i naturale) pentru produsul substituit }i de substituire atunci c$nd accesibilitatea unor produse de calitate ^nalt@. de regul@. Y a) M3 M3 M2 M1 M2 M1 Y b) Y M4 M3 M2 M1 c) X 0 X 0 X 0 Fig 4. sau care au func]ii.. Vom putea constata pentru schimb@ri neimportante ale veniturilor men]inerea acelora}i sau a unor niveluri apropiate ale preferin]elor de consum* .2. de la care se ^nregistreaz@ o modificare de comportament se nume}te prag de reac]ie. %n situa]ia unor modific@ri importante ale nivelului posibilit@]ilor de cump@rare. sau spre st$nga c$nd nivelul veniturilor disponibile pentru consum scade. cre}te.5. Exemplul tipic (oferit ^n literatura de specialitate) al substituirii p$inii }i br$nzei care con]in ambele proteine }i substan]e energetice este sugestiv pentru capacitatea limitat@ de a substitui proteinele con]inute ^n lactate }i nevoia de a consuma ^n exces p$ine la anumite propor]ii ale combina]iei. Modificarea pozi]iei dreptei bugetare ^n func]ie de nivelul veniturilor. Nivelul minim al modific@rii unui parametru. Situa]ii ale modific@rilor curbelor de consum c$nd veniturite cresc. conduc$nd la alegerea unui nivel minim de proteine combinat cu excedent de substan]e energetice. ^n ipoteza men]inerii raporturilor de pre]uri. atunci c$nd nivelul bugetului ^i permite aceast@ op]iune.1. 93 . * Este necesar de notat c@. .

calitative }i de diversitate ale popula]iei. ^n situa]ia c) sporul veniturilor conduce la preferin]e evidente pentru produse de calitate ^nalt@. %n cazul c) sporul de venituri. de}i ^nso]it de o diminuare de pre] a produsului X. Modific@ri ^n raportul de pre]uri. }i sporirea accesibilit@]ii unor produse noi cum sunt dot@rile interioare. Trebuie imaginate conexiuni favorabile ^ntre cre}terea productivit@]ii ^n ramuri care au pondere ^nsemnat@ ^n ansamblul ofertei de consum }i bugetele consumatorilor. mai ales ^n domeniul militar.2. eventuale. consumul acesteia diminueaz@ (fiind considerat inferior). abandon$ndu-le treptat pe cele inferioare.a. permisivitatea amortiz@rii accelerate }.%n situa]ia a) se poate remarca o u}oar@ fluctua]ie ^n cadrul unui palier de venituri. dar racordarea la cerin]ele consumatorilor a fost ^mpiedicat@ de lipsa verigilor motiva]iei care puteau.2. ^n ciuda diminu@rii. ^n situa]ia b) putem presupune c@ sporul de venituri este ne^nsemnat sau produsele Y }i X nu }i-au modificat pozi]ia ^n preferin]ele consumatorului. Profitul suplimentar rezultat din diferen]a important@ ^ntre pre]ul unitar de v$nzare }i costul mijlociu constituie premisa }i suportul pentru expansiunea rapid@ a ramurilor avantajate de tehnologii noi }i satisfacerea generos remunerat@ a dorin]elor consumatorilor. serviciile culturale. virtual. 4. atunci c$nd ramura este dominat@ de una sau c$teva firme 94 . locuirea ^n perimetre }i case care ofer@ confortul intimit@]ii familiale sau prestigiul unei zone preferate. Avansul tehnologic ^n domeniul informaticii creeaz@ ^n ace}ti ani }anse mari ca produsele considerate superioare s@ ofere o utilitate pe m@sur@ }i s@ beneficieze de pre]uri remuneratorii. . Economia de comand@ a reu}it s@ concentreze resurse de cercetare. . Modificarea nivelului veniturilor }i ca urmare schimbarea preferin]elor consumatorilor constituie principalul impuls al dinamicii economice. a pre]ului acestora. Schimbarea nivelului pre]ului unui produs este consecin]a modific@rilor de productivitate }i a avansului tehnologic }i reducerii costurilor sau a modific@rii gustului consumatorilor. de asemenea. asigura o reglare de pia]@ eficient@ }i satisfacerea cerin]elor sortimentale. ^n raport cu valorile }i obi}nuin]ele (sau valorile }i dorin]ele) comunit@]ii. Diminu@ri ale pre]ului unui produs se ^nregistreaz@. Dinamica economic@ }i ^ndeplinirea gustului cump@r@torilor sunt imposibil de ob]inut f@r@ protejarea liberei ini]iative }i un sistem de impunere fiscal@ flexibil.

o cre}tere a cump@r@rilor de carne de pas@re datorit@ reducerii relative }i absolute a pre]ului acestui produs ca 95 . cel@lalt r@m$n$nd constant. ^n m@sura ^n care produsele sau co}urile de produse sunt substituibile. a lichida stocuri sau uneori a recupera o parte din costuri prin v$nzarea de sold@ri. Din motive de comoditate a expunerii vom aborda acest model plec$nd de la premisa c@ raportul de pre]uri s-a schimbat ca urmare a modific@rii pre]ului unui singur produs. Definim aceast@ modificare efect de venit. firmele opereaz@ reduceri de pre]uri. Trecerea de la nivelul corespunz@tor de consum proiec]iei punctulul M' Ia M1 pe abscis@. Modificarea pre]ului }i efectul de venit }i substituire. ridicarea costului de intrare a competitorilor ^n ramur@ sau. Diminuarea pre]ului la 2/3 a condus la o sporire a consumulul de propor]ia HH 1. S-a produs un efect de substituire corespunz@tor proiec]iilor punctelor M }i M' }i unul de venit. Dac@ px este variabil }i py r@m$ne fix se va produce a pivotare a dreptei bugetare ^n jurul punctulul ini]ial de intersec]ie a dreptei T cu ordonata (G) exprimat de valoarea T/py a dreptei bugetare. Cump@r@torul va prefera.. de exemplu. corespunz@tor difereri]ei definite de proiec]iile punctelor M' }i M1. adesea. s@-}i sporeasc@ nivelul consumului din produsul sau co}ul mai ieftin. Y G G' M M' 0 s s1 s' H Fig.6. care ]intesc s@-}i asigure un avantaj asupra competitorilor }i s@ ob]in@ economii de scar@. .4. Sc@derea pre]ului la un produs care intr@ ^n co}ul de consum ^i ofer@ consumatorulul oportunitatea s@-}i sporeasc@ volumul cump@r@turilor. c$nd produsele au ie}it din mod@ sau se afl@ ^n categoria celor taxate ca inferioare. Pentru a-}i vinde ^n continuare produsele. este denumit@ efect de venit. Ne putem imagina. iar diferen]a corespunz@toare proiec]iilor punctelor M }i M' efect de substituire. M1 H' H1 X Dac@ tras@m o dreapt@ paralel@ cu GH1 }i av$nd pozi]ia G'H' (indic$nd acela}i raport de pre]uri din momentul anterior reducerii de pre]) vom putea decela existen]a unui efect de substituire corespunz@tor diferen]ei dintre proiec]iile punctelor M }i M'.

dac@ diferen]a este suficient de important@ pentru a fi receptat@ de consumator. Men]ion@m c@ orice reducere de pre] ocazioneaz@ un efect de substituire pozitiv. Y a) M1 M M' M M1 M' Y b) . f@r@ s@ putem consemna o regul@ ^n aceast@ privin]@. c@ modificarea pre]ului nu este ^nso]it@ ^ntotdeauna de efecte de venit invers propor]ionale modific@rii pre]ului. ca urmare. mai puternic dec$t sc@derea efectului de venit.7. modific@ri ale preferin]elor consumatorilor }. implicit.urmare a diminu@rii barierelor vamale }i a alinierii produc@torilor rom$ni la noile niveluri de pre]uri competitive cu cele ale produselor de import. se ^nt$lnesc frecvent situa]ii c$nd modific@rile de pre] sunt ^nso]ite de alt fel de modific@ri cum sunt cele ale nivelului bugetului. carnea de vit@). efectul de venit care poate fi opus tendin]ei de modificare a pre]ului (datorat modific@rii structurii preferin]elor consumatorilor) este contracarat de efectul de substituire. . Presupunerea c@ fiec@rei modific@ri a pre]ului ^i corespunde o modificare de sens invers a efectelor de venit }i de substituire se bazeaz@ pe o alt@ ipotez@ }i anume aceea c@ utilitatea sau satisfac]ia pe care o ofer@ produsele }i. %n schimb. efecte de venit }i substituire ^n favoarea produselor mai ieftine }i ^n dauna celor care }i-au men]inut pre]urile (de exemplu. efectul de substituire are ^ntotdeauna acela}i sens de „reac]ie invers@” ^n raport cu modificarea pre]ulul.a. Efect de substituire pozitiv ^n cazul a) }i de venit negativ }i respectiv efect de venit pozitiv ^n cazul b) }i efect de substituire pozitiv. 96 . Prezentarea acestor dou@ cazuri sugereaz@. traseele curbelor de indiferen]@ r@m$n acelea}i. ceea ce va genera. 0 H H' H1 X 0 H H' H1 X Fig 4. %n realitate. Adeseori.

num@rul popula]iei.pi. stocul de avere. Raportul dintre cererea consumatorului oarecare }i cererea total@ implic@.…pn .. care au fost semnalate. }i a veniturilor alocate pentru cump@rarea celor dou@ itemuri (bugetul T). publicitate. %n modelul structural pe care-l prezent@m ^n continuare este analizat@ simultan influen]a. . unul c$te unul }i ajustarea treptat@ a deciziei. reflect$nd doar un singur factor de influen]@ }i consider$nd pe ceilal]i neschimba]i. publicitatea.…. o conexiune valabil@ numai ^n circumstan]e speciale. condi]iile de credit. Pe l$ng@ pre]uri trebuie luate ^n calcul pre]urile produselor concurente (^n fapt a tuturor celorlalte produse }i servicii).. Func]ia de cerere Conexiunea invers propor]ional@ ^ntre volumul cererii }i nivelul pre]ulul prezentat@ ^n capitolul precedent descrie. a volumului cererii pentru un produs de substituire Y }i pre]ului s@u pY. nu cunosc modific@ri semnificative.cererea consumatorului j pentru produsul i p1. mai concret atunci c$nd to]i ceilal]i factori care determin@ cererea pentru un produs se men]in constan]i.1.pi.…. volumului cererii. structura pe v$rste.p2. preferin]e ale acesteia }i altele. care relev@ conexiunea pre]-cantitate presupun$nd celelalte condi]ii neschimbate.pn. fie itera]ii cu mi}carea pas cu pas a factorilor. credit. dinamica veniturilor cump@r@torului. de exemplu. Este necesar. se preteaz@ eventual analizei unor modific@ri pe termen scurt. a pre]ului unui item oarecare X.T.. Dji=f(p1. O construc]ie a func]iei de cerere.3. perioad@ ^n care majoritatea variabilelor dinamice.p2.pre]urile tuturor produselor aflate ^n aria de interes a consumatorului. stabilirea. ^n plan opera]ional. de asemenea. Func]ia de cerere a unui consumator oarecare j pentru produsul i notat cu Dji depinde.) unde: Dji .…. de mai multe variabile. 4. Este util s@ observ@m c@ rela]ia biunivoc@ din cantitatea cerut@ }i pre]ul itemului analizat are doar valen]e descriptive. Treptele ulterioare de cunoa}tere }i opera]ionalizare pot rezulta din introducerea fie simultan@ a mai multor factori }i construc]ia unui model structural static. s@ consemn@m existen]a unor func]ii care descriu evolu]ia cererii totale pentru produsul respectiv }i care prezint@ o importan]@ opera]ional@ real@ pentru firme }i pentru cei care iau decizii ^n contul acestora. a unor conexiuni ^ntre oferta firmei mici }i tendin]ele care rezult@ din saturarea 97 . O astfel de ipotez@ este ^n mod v@dit foarte restrictiv@ }i poate oferi ^n mod obi}nuit doar indicii pentru decizii opera]ionale. a}a cum am ar@tat mai sus.) (4.

. pentru moment constante. Construc]ia func]iei de cerere. Rata marginal@ de substituire ^ntre bani }i o marf@ oarecare X ^nseamn@ suma b@neasc@ care ar putea ^nlocui o cantitate de produs X men]in$nd nivelul satisfac]iei consumatorului constant. adic@ mai mare de 10% anual) sau c$nd se ^nregistreaz@ costuri ridicate ale capitalului** . a nivelului bugetului. atunci c$nd se introduce constr$ngerea dreptei bugetare }i exist@ posibilitatea substituirii cu un produs oarecare. dreapta bugetar@ se poate scrie. la optim T=xpx+y sau ceea ce rezult@ ]in$nd seama c@ T este suma disponibil@ }i y o constant@: y=T-xpx.d.1.a. men]ion$nd rezervele impuse de acceptarea unor ipoteze simplificatoare. . * Detalierea subiectului se poate consulta ^n paragraful 8. La rate ridicate ale infla]iei }i costului capitalului varia]ia puterii de cump@rare a unit@]ii monetare trebuie introdus@ ^n model ca m@rime sau factor independent de influen]@ }i operate corecturile la care se face referire ^n capitolul 10. Astfel. iar ^n figura 4. a concuren]ei produsului de substituire }.m.). Astfel. men]in$nd celelalte variabile. care sunt evaluate separat. vom putea eviden]ia succesiv influen]ele pre]ului produsului. c@ pre]ul banilor este constant py=1. cu efectele de substituire }i venit care rezult@.3. apt s@ participe la compunerea utilit@]ii totale ob]inute pe seama compar@rii ratei marginale de substituire. reac]ia volumului cererii la modificarea pre]ului produsului.2. 98 .cererii sau un excedent de ofert@* (care conduc ^n principiu la diminu@ri de pre]uri). dac@ T este nivelul disponibil pentru consum.5. Ecua]ia dreptei bugetare se poate rescrie pornind de la formula (4. Curba cererii reflect@.1. Ipoteza invariabilit@]ii puterii de cump@rare este inacceptabil@ ^n condi]ii de infla]ie galopant@. de exemplu c@ rela]ia dintre unitatea monetar@ (considerat@ neutr@ }i insensibil@ la modific@rile cantit@]ii cerute sau tranzac]ionate.6. sau ^ntr-o form@ mai general@. (exprimat@ cu dou@ cifre. ** Un nivel acceptabil al costului capitalului se situeaz@ la maximum 1-2 puncte procentuale peste rata de cre}tere a produsului na]ional brut. 4. %n figura 4.1. a pre]ului produselor }i a constr$ngerii bugetare }i. un model de eviden]iere a conexiunii modific@rii de pre] a produsului. transformat@ D=f(px). alocat produsului X }i se va accepta. teoretic. deci av$nd pre] }i valoare de schimb constant@) }i volumul acesteia (pre]ul) pe de o parte }i cantitatea de produs cerut@. am prezentat evolu]ii posibile }i un model de prognoz@ a cererii atunci c$nd se relaxeaz@ constr$ngerea bugetar@.

.. 99 .2) dT ^n care: lc . }i. 4. R e z u m a t Echilibrul consumatorului este atins atunci c$nd cump@r$nd bunuri }i servicii pentru o sum@ determinat@ de bani }i care ajunge la o utilitate marginal@ egal@ pentru fiecare din itemurile con]inute ^n „co}” sau diferite „co}uri”. Curba de cerere exprimat@ ca un derivat al conexiunilor dintre cerere pe de o parte }i pre]ul produsului ^n cauz@. motivarea actorilor din economie. constante.9. Alegerea fiec@rui consumator permite maximizarea satisfac]iei individuale }i totale. pre]ul produselor concurente }i bugetul de consum al cump@r@torului. utilit@]ii totale ob]inute. O prezentare mai elaborat@ a influen]ei sporului de venit (sau relax@rii bugetare) o constituie modelul coeficien]ilor de elasticitate. D . compara]ii. pentru modelul de principiu. ^n raport cu pre]urile (4. y M2 M1 M3 Fig.sporul de cerere de pe urma relax@rii bugetare cu o unitate. substituire imperfect@ dar continu@. 0 x Un instrument util de analiz@ poate s@ fie lagrangianul: λc = dD (4.) sub forma curbei cererii. Sunt acceptate ca ipoteze: pre]ul constant al monedei. Echilibrul consumatorului semnific@ cea mai ridicat@ satisfac]ie. Se poate observa (linia ^ntrerupt@) o succesiune a punctelor de optim al consumatorului j care va fi reflectat@ ^n graficul corespondent. 4.cererea de consum.9. Construc]ia curbei cererii individuale pentru un produs. orice modificare conduc$nd la sc@derea eficien]ei. care reprezint@ restric]ii ^n model }i sunt considerate. T . echival@ri de produse diferite }i fluidificarea procesului economic }i „votul” popular asupra orient@rii economiei. T/px3 0 Px T/px1 T/px2 x Fig. totodat@. indiferent de cantitate.8.bugetul consumatorului.

Pre]urile ^nalte ale produselor apreciate pe pia]@ dinamizeaz@ afacerile. Toate celelalte puncte de pe dreapt@ reprezint@ combina]ii care utilizeaz@ integral resursele combin$ndu-le corespunz@tor pozi]iei lor ^n raport cu cele dou@ axe. ^n care pia]a automobilului este saturat@. Se poate asuma o dorin]@ de maximizare a satisfac]iei fiec@rui consumator. satisfac]iei. paralele }i ordonate cresc@tor ^ncep$nd dinspre origine arat@ posibilit@]ile de combinare a disponibilit@]ilor consumatorului (a bugetului) ^n raport cu mul]imea curbelor de indiferen]@ care exprim@ combina]ii de produse ^n expresie natural@. Modificarea nivelului veniturilor }i a disponibilit@]ilor pentru consum determin@ o modificare a atitudinii consumatorilor fa]@ de produse. ar@t$nd care este nivelul optim de consum }i combina]ia corespunz@toare a „co}urilor” care procur@ satisfac]ie maxim@. exemplul tipic este cel al p$inii sau sl@ninii. favorizate fiind cele cu pre]uri relative mai mici. o sum@ mai mare prin realocarea de resurse }i restr$ngeri de cheltuieli la alte itemuri (considerate inferioare). al c@ror consum scade pe m@sur@ ce veniturile sporesc. Trasarea dreptei bugetare ^ntr-un plan ^n care sunt reprezentate curbele de indiferen]@. num@rul celor v$ndute depinde de dorin]a de ^nlocuire a celor vechi. atunci c$nd spore}te productivitatea) ocazioneaz@ cump@r@ri mai mari }i acest fapt se nume}te efect de venit. La fiecare leu c$}tigat ^n plus se aloc@ pentru cump@rarea de produse durabile.Dreapta bugetar@ exprim@ combina]ii diferite de produse. pe ^ntinderea acesteia. cu un pre] definit. egale la acela}i nivel al utilit@]ii. ocazion$nd c$}tiguri mari }i aloc@ri de resurse pentru cercetaredezvoltare. de la o intersec]ie cu o ax@ p$n@ la cealat@. Se catalogheaz@ trei categorii de produse: a) produse inferioare. procur@ aceea}i mul]umire cu un num@r de unit@]i din alt produs. bugetul consumatorului este confruntat cu satisfac]ia oferit@ de produse. Realoc@rile de preferin]e explic@ dinamismul ridicat al economiilor capabile s@ creeze produse noi }i servicii cerute de consumator. de amelior@rile aduse noilor modele. Astfel. Modificarea pre]urilor produselor (diminuarea acestora. ^n raport cu bugetul disponibil pentru consum. ^mbr@c@mintea) }i c) produse superioare al c@ror consum spore}te mai repede dec$t veniturile. precum }i pre]uri remuneratorii }i c$}tiguri atr@g@toare ale firmelor care opereaz@ ^n domeniu. Atingerea acestui ]el presupune alegeri ^ntre dou@ produse cu un pre]. Intersec]iile cu axele semnific@ alocarea unilateral@ a ^ntregului buget de consum pentru un singur produs. apreciere. Modelul matematic transcrie o opera]iune simpl@ de alegere. ^n func]ie de cantitatea consumat@. Modificarea numai a unor pre]uri conduce la ^nlocuiri de produse. . ^n general. Operarea cotidian@ a alegerii ^nseamn@ a ne ^ntreba dac@ un produs. pentru inova]ie ^n ramurile de v$rf. Un exemplu ilustrativ de produs superior este programul de calculator care cunoa}te cre}teri spectaculoase de v$nz@ri. Preferin]a pentru automobile }i aprecierea de care se bucur@ acestea ^n Rom$nia a fost dep@}it@ ^n ]@rile dezvoltate. b) produse neutre. de exemplu. adic@ nivelul de consum din itemurile considerate. Dreapta bugetar@ arat@ ce volum }i combina]ii de produse ^i sunt accesibile consumatorului. ^ndeosebi automobile. care intr@ ^n aria de interes a cump@r@torului. al c@ror consum spore}te propor]ional cu cre}terea veniturilor (de exemplu. . aceast@ modificare se nume}te efect de substituire (datorat modific@rii raporturilor de pre]uri). 100 .

Descrie]i! 7. Ce semnifica]ie atribui]i no]iunilor de buget de consum. 101 . c$}tig suplimentar din pre]uri ale produselor superioare. produse superioare. 2. efect de substitu]ie. dac@ resursa bugetar@ este de 36. Ilustra]i grafic efectul de reorientare a consumului. Ce s-ar ^nt$mpla dac@ px scade. C$t va cump@ra din produsele X }i Y pentru a-}i maximiza satisfac]ia dac@ pozi]ia curbelor 6 de izoutilitate este U1 }i U2. Care este alegerea consumatorului c$nd bugetul s@u este T }i px }i py sunt pre]urile produselor X }i Y. Dreptele bugetare T }i T1 sunt tangente curbelor de indiferen]@ U1 }i respectiv U2. 4. Ce explic@ 0 1 2 3 4 5 6 7 aceast@ pivotare? Va modifica X aceasta volumul de cump@r@ri din produsele X }i Y? Explica]i! 6. 3. S@ presupunem c@ produsul X este din categoria celor cu spor propor]ional cu veniturile. %ntreb@ri }i exerci]ii 1. deoarece x = 0.. c) produsele au utilit@]i marginale descresc@toare. efect de venit. . Consumatorul are oportunitatea Y s@ aleag@ pe o linie a bugetului T. maxim al satisfac]iei }i echilibrul consumatorului. b) Care este pre]ul produsului Y pentru aceea}i pozi]ie a dreptei bugetare ? c) Care este nivelul pre]urilor c$nd pozi]ia dreptei bugetare este T1. iar Y este unul inferior. py = 3600/6 = 600. b) produsele sunt perfect substituibile.000 lei }i care este 4 pozi]ia bugetului de consum }i a M1 3 curbelor de indiferen]@ prezenM tate ^n figura al@turat@? 2 U2 Descrie]i! 5. iar curba de indiferen]@ este U1. Consumatorul are oportunitatea U1 1 T ca linia bugetar@ s@ pivoteze din T1 pozi]ia T ^n T 1 . Folosind datele din figur@ }i lu$nd ^n considerare c@ pre]ul produsului X pentru pozi]ia T a dreptei bugetare este px = 5 }i bugetul constant: a) S@ se calculeze nivelul bugetului consumatorului. dar exprim@ acela}i nivel al bugetului ca punctul a)? d) Care este raportul de m@rime ^ntre U1 }i U2 ? Rezolvare la problema 4: py = T/y. din figur@. care intr@ ^n consumul s@u. Trasa]i linia de indiferen]@ pentru dou@ produse X }i Y a) ^n care consumatorul prive}te produsele ca fiind complementare. C$t este nivelul de pre] al produselor 5 X }i Y. produse inferioare.

modificarea cererii produsului i.1. DC i . Coeficientul de elasticitate direct@ (elasticitatea fa]@ de pre]ul produs studiat) este raportul dintre varia]ia relativ@ a consumului bunulul i (dCi/Ci) }i varia]ia relativ@ a pre]ului aceluia}i bun (dpi/pi) ep = . 5.) ^n care: ep . Reac]ia cea mai frecvent@ este de mi}care 102 .modificarea cererii ^nso]it@ de „costuri” de substituire (efecte nefavorabile ale substituirii care-i inhib@ pe consumatori de la substituiri perfect avantajoase).modificarea pre]ului i. la dificult@]i de desfacere. Este luat@ ^n considerare o reac]ie a cererii ^n raport cu modificarea pre]ulul propriu al produsuIul.sporul relativ al cererii (nivelul cre}terii cererii aflate la num@r@tor se Ci raporteaz@ la cererea actual@).1. care va salva ^ncas@rile.modificarea incremetal@ a pre]ului i. dCi dpi dCi dPi / Ci pi Ci Pi sau ep = DCi Dpi dCi dPi / Ci pi Ci Pi (5.5. dCi . atunci c$nd aceasta dep@}e}te limitele acceptate de condi]iile substituirii continue. Dac@ r@spunsul publiculul nu este pozitiv. ceea ce ^nseamn@ o politic@ de pre]uri de succes.1. Dpi . orice agricultor cu experien]@ }tie c@ o recolt@ ^mbel}ugat@ a tuturor fermierilor duce de obicei la sc@derea dramatic@ a pre]urilor }i la reducerea c$}tigurilor. Elasticit@]ile cererii Orice fermier se bucur@ c$nd are o recolt@ bun@. . Elasticitatea cererii ^n func]ie de pre] Dac@ ne imagin@m un teatru cu o trup@ bun@. Dar. Fie c@ varia]ia recoltei este un motiv de bucurie sau unul de nelini}te. solu]ia trebuie c@utat@ ^n alt@ parte. DCi .1. Sc@z$nd pre]ul cu 20% vom putea a}tepta o cre}tere substan]ial@ a num@rului de spectatori. un repertoriu atr@g@tor }i puneri ^n scen@ inspirate este posibil }i probabil ca faptul c@ spectacolele se joac@ cu sala jum@tate plin@ s@ fie dependent de pre]ul biletelor.sporul relativ al pre]ului (nivelul sporului pre]ului aflat la num@r@tor pi se raporteaz@ la nivelul ini]ial al pre]ului cuprins ^n numitorul frac]iei). Dpi .elasticitatea cererii ^n func]ie de varia]ia pre]ului produsului respectiv (i). 5. dpi . acestea depind de elasticitatea cererii.

^n Rom$nia ^n perioada actual@. fa]@ de 57.a.6%. Nivelul ridicat al veniturilor }i ponderea mai redus@ a cheltuielilor alimentare se asociaz@ at$t cu diversificarea ofertei }i. ^n aceast@ categorie se ^ncadreaz@ produse alimentare de baz@ }i alte produse }i servicii care satisfac nevoile fiziologice. ^n 1996**.. %ntr-un astfel de caz ep poate s@ fie pozitiv@. ci de sc@deri ale acestuia fiind implicat@ influen]a modific@rii preferin]elor consumatorilor. cheltuieli pentru petrecerea timpulul liber }i pentru cultur@ (teatru.) conduce la o astfel de manifestare. adic@ la o sc@dere a pre]urilor se va ^nregistra o sporire a cererii }i invers. de 15%. pentru produsele de folosin]@ ^ndelungat@. de exemplu. * %n anumite cazuri diminuarea pre]ului nu este ^nso]it@ de cre}teri ale cererii produsului respectiv. Ed. al produsulul este slab@. O mare parte dintre produsele alimentare fac parte dintre cump@r@turile slab sensibile la mofic@rile de pre]. va conduce la diminuarea v$nz@rilor cu aceea}i propor]ie. ca urmare. 105. serviciile medicale }i de igien@ }i ^nfrumuse]are. ^n ]@rile dezvoltate.* Astfel: a) Dac@ -1 < ep < 0 cererea este numit@ inelastic@. p. 103 . %n aceast@ categorie se mai cuprind. b) Dac@ ep = -1. categorii foarte diverse de cump@r@turi. dot@rile interioare. De regul@. %ncadrarea unui produs ^n categoria celor inferioare (ie}ite din mod@. Automobilul. Astfel de reac]ii se ^nregistreaz@ ^n Rom$nia. alimente care s-a constatat c@ sunt nocive pentru s@n@tate }. literatur@. opus@ schimb@rii petrecute ^n nivelul pre]urilor. Un spor de pre]. ^ntre altele. ca urmare. ** Dup@ Raportul na]ional al dezvolt@rii umane-Rom$nia 1998. Ca prezentare general@ putem scrie ep < 0. 1998. Expert. pe aceasta o numim varia]ie invers propor]ional@. ^ns@ trebuie remarcate diferen]e importante ^ntre diferite niveluri ale acesteia. ^n func]ie de nivelul veniturilor }i implicit de accesibilitatea produselor. %ntr-o astfel de situa]ie r@spunsul cererii la modificarea propriului pre]. c) Dac@ ep < -1 cererea este numit@ elastic@. cu o sporire a elasticit@]ii cererii ^n raport cu modificarea pre]urilor c$t }i cu atragerea ^n consumul de mas@ a unor produse alimentare superioare (}i deversificate ca prezentare) care se asociaz@ }i acestea cu o elasticitate mai ridicat@ a cererii ^n func]ie de modific@rile de pre]uri. veniturile disponibile pentru consum determin@ sc@derea ponderii cheltuielilor pentru alimente p$n@ la 20-25% din total. Nivelul general de productivitate din economie }i. Fiind vorba de produse de prim@ necesitate consumatorii nu-}i vor modifica cererea at$t de pronun]at ca ^n cazul altor produse }i servicii care nu satisfac trebuin]ele strict necesare ale omului. cursuri postuniversitare). .

care au acces la pozi]ii de conducere pe seama raporturilor clientelare.000 lei la 500 locuri a 8. ci o sc@dere a ^ncas@rilor de la 280. intr@ ^n anii din urm@ ^n consumul de mas@ al popula]iei or@}ene}ti. pe care le cultiv@ }i care se opun promov@rii competi]iei }i. a calit@]ii activit@]ii. sc@derea pre]ului de la 10.000 lei. dup@ abolirea dictaturii se manifest@ tendin]a de a se dep@}i comportamentele specifice unei domina]ii a unei elite ^nchise care-}i concentra aten]ia }i dorin]ele de consum pe posesia }i etalarea unor produse. a) Cerere elastic@ P 10000 b) Cerere inelastic@ D1 D2 D1 D3 D(p) 8000 0 300 500 Q 0 280 300 Q Fig. b) c$nd cererea este inelastic@ descre}terea pre]ului ^n aceea}i propor]ie nu aduce avantaje.000 lei. afirm@rii competen]ei. Bunuri considerate c$ndva de lux (cum a fost televizorul ^n culori). %n societ@]ile dinamice. Automobilul a devenit ^n ]@rile dezvoltate un produs accesibil pentru marea majoritate a popula]iei. %n acela}i timp exigen]a fa]@ de calitatea produselor spore}te }i se instaleaz@ pe marea majoritate a segmentelor de pia]@ o situatie competitiv@ favorabil@ alegerii }i mobilit@]ii. Odat@ cu destr@marea raporturilor paternaliste. Elasticitatea cererii ^n func]ie de pre]ul propriului produs a) ^n cazul cererii elastice. cu mobilitate social@ num@rul celor care-}i cump@r@ produse asociate unei dezvolt@ri umane ridicate spore}te. solidariste ^n Rom$nia. 5. . 104 . P 10000 8000 .000 lei. adic@ 400. Dep@}irea situa]iilor de penurie }i a comportamentelor asociate poate decurge din sporul de productivitate }i restr$ngerea sau chiar eliminarea pozi]iei privilegiate a unor categorii de persoane. implicit.1. Modificarea pre]ului a adus un avantaj organizatorului de spectacole.000 lei la un bilet de spectacol spore}te volumul ^ncas@rilor de la 300 locuri a 10. num@rul mediu de automobile ^nregistrate pe o familie dep@}e}te 1.000 lei datorit@ unui r@spuns insufucient (al cererii inelastice) la modificarea pre]ului.000 lei la 8. adic@ 300.Pe m@sur@ ce nivelul mediu al veniturilor cre}te se ^nregistreaz@ o modificare a atitudinii fa]@ de anumite produse.000 lei la 240.

%n 1992 acest raport era de 3. apartenen]@ la un anumit stil de via]@. pg. 4.78 ^n Rom$nia. Nat. .63 ^n Marea Britanie (^n 1982).58 ^n Elve]ia (^n 1982). R@spunsul cererii fa]@ de modificarea pre]ulul unui produs depinde ^n mare m@sur@ de gradul de stratificare a popula]iei. particulariz@ri importante. }i numai 5. la aspira]iile de a etala un statut social privilegiat se adaug@ dorin]a de intimitate a vie]ii de familie. 9. Procesul de diferen]iere se accentueaz@ }i ^n Rom$nia dup@ 1989 ajung$nd ^n prezent la un coeficient de cca. dup@ major@rile de pre]. 1997. a form@rii dorin]elor de consum. colectivist@. Se pot a}tepta. 5 (dup@ informa]ii comunicate ^ntr-o sesiune }tiin]ific@ de un reprezentant al Inst. judecat@ dup@ raportul cotei procentuale a veniturilor cincimii superioare (cu veniturile cele mai mari) raportat@ la cincimea inferioar@ (cu veniturile cele mai mici) a fost foarte redus@ ^n ^ntreaga perioad@ totalitar@. ** Venitul disponibil pentru consum rezult@ ca diferen]@ ^ntre veniturile reale }i obliga]iile fiscale }i alte obliga]ii care greveaz@ m@rimea veniturilor alocate cump@r@rilor de m@rfuri }i servicii.015 ^n Estonia. confort.75 ^n Germania (^n 1988)*. de Cercet.. 8. %n Rom$nia diferen]ierea popula]iei. cererea scade. Aceast@ cerere de spa]iu de locuire va spori }i ^n Rom$nia odat@ cu dep@}irea st@rii de recesiune ^n care ne afl@m. %n a doua etap@ cererea ^ncepe s@ creasc@ treptat ^n func]ie de nivelul elasticit@]ii de pre]. %n ]@rile dezvoltate. op]iuni pentru anumite zone de locuire. asupra op]iunii ^n privin]a cump@r@rii produselor care ies din categoria celor de strict@ necesitate. * Calculat dup@ Raportul B@ncii Mondiale. neschimbat@ sau diminueaz@ pu]in ^n raport cu sporul de pre]). Este probabil@ o cre}tere a cererii de locuin]e separate. 222-223. a sistemului de valori }i.73 ^n Bulgaria. cre}terile de cerere la produsele de prim@ necesitate sunt deseori f@r@ decalaje ^n timp (cererea se men]ine. }tiut fiind c@ r@spunsul diferitelor grupe de popula]ie ^n raport cu nivelul venitului este foarte diferit. av$nd un spa]iu verde propriu. Avansul proceselor structur@rii are influen]e importante asupra trendului investi]ional. se produce un efect. o reac]ie psihic@ similar@ cu cea datorat@ sporirii obi}nuite de pre]uri. Economice). al cump@r@rilor de bunuri de folosin]@ ^ndelungat@.91 ^n Statele Unite (^n 1985). 8. desigur. ^n raport cu pre]uirea de care se bucur@ diferite cartiere ale unui ora}. de fapt. care sunt cele mai sensibile la starea economiei }i implicit a nivelului venitului disponibil pentru consum** sporesc mai repede ^n condi]ii favorabile chiar dec$t cre}terea aloc@rilor pentru alte produse „superioare”. 7. Modific@rile de pre] care rezult@ din procesele infla]ioniste nu au o influen]@ determinat@ asupra nivelului }i structurii consumului. Cump@r@rile de locuin]e. %n prima etap@. 105 . particularizare.

P b) P c) 0 D D0 b) cerere infinit elastic@ D 0 D a) cerere complet rigid@ c) cerere cu elasticitate constant@ Fig. accesibile unui grup popula]ional restr$ns. Cazuri particulare de elasticitate* a pre]urilor }i situa]ia general@. Grupurile popula]ionale cu venituri mici sunt constr$nse s@-}i asigure resursele fiziologice. uneori.1.2. care acoper@ nevoi culturale. 5. produsele care ^nregistreaz@ astfel de cre}teri. %ntr-o economie cu mecanisme de pia]@ consolidate. dar }i privat. A}a se ^nt$mpl@ la produsele de lux. %n acela}i timp firmele monopoliste. cre}terile de pre]uri sunt ^n condi]ii obi}nuite absorbite de eforturile firmelor de a nu oferi semnale negative pentru consumatori (cre}terile de pre]uri sunt percepute cu o mare promptitudine de consumatori) care tind s@ evite m@rcile. Un alt caz particular este cel al cererii infinit elastice. 50-80% din cre}terile de pre]. care permit acestui segment de consumatori s@ nu ]in@ seama de cre}terile de pre]uri. O modificare mic@ a pre]ulul conduce la un spor infinit al cererii.2. . lapte) }i ca urmare cererea la aceste produse este inelastic@. Al treilea caz este cel al curbei care indic@ o evolu]ie strict invers propor]ional@ a cererii ^n raport cu pre]urile. 106 .Cre}terile infla]ioniste de pre]uri sunt aproape ^ntotdeauna ^nso]ite ^ns@ de sc@derea puterii reale de cump@rare. P a) . Cazurile particulare de cerere * Men]ion@m c@ panta curbei cererii este diferit@ de elasticitate. ^}i sporesc pre]urile }i ^}i mascheaz@ lipsa de rentabilitate la fiecare sporire. Putem apropia aceast@ prezentare didactic@ de anumite comportamente de consum fa]@ de m@rfurile speciale. Index@rile acoper@. dar care dispune de venituri ridicate. 5. Se poate ^nt$mpla ca la anumite produse cererea s@ fie complet rigid@ ^n raport cu modific@rile pre]ului. stocuri de avere. de reprezentare }. din sectorul de stat. dup@ declara]ii oficiale. fie }i ne^nsemnat@ a pre]ului factorilor de produc]ie (exprimat@ ^n termeni nominali). de supravie]uire pe seama c$torva produse ieftine (p$ine.a.

M@rimea coeficientulul epij va depinde de pozi]ia bunulul de substituire ^n raport cu dorin]ele }i valorile consumatorilor comparativ cu cel substituit. De asemenea. De la situa]ii c$nd o modificare infim@ de pre] a produsului.pn).parametrii. Elasticitatea ^ncruci}at@ a cererii produsulul i ^n raport cu pre]ul produsulul j depinde esen]ial de pozi]ia }i reac]ia consumatorilor ^n raport cu substitu]ia celor dou@ sau mai multe produse. altele dec$t al produsului i Di=f(p1. D ... elasticitatea cererii cu panta tangentei curbei de cerere. Vom presupune c@ cererea Di este o func]ie de pre]urile celorlalte produse.2. considerat superior.. e p = −b P p D (5. iar elasticitatea este o func]ie de pre] }i este constant@.cererea de produse. dou@ cazuri. Nu trebuie confundat@.. %n cazul produselor substituibile diminuarea pre]ului unui bun oarecare de substitu]ie pentru bunul i.2. p . Elasticitatea ^ncruci}at@ a cererii epij reflect@ varia]ia relativ@ a nivelului consumulul produsulul i atunci c$nd se modific@ pre]urile produselor din categoria altele dec$t i. c$nd curba de cerere este liniar@.3) Se pot distinge. luat ^n considerare va determina ca elasticitatea s@ fie pozitiv@. Dac@ func]ia de cerere este liniar@ D=a-bp panta este constant@ dD/dp=-b. Produsele complementare trezesc reac]ii diferite ^n preferin]ele }i reac]iile consumatorilor fa]@ de cele substituite.. e pij = p dD i dP jj / p Di P jj (5. ^n principiu. dec$t ^n cazul prezentat mai sus.pre]ul produsului ^n cauz@.. %n cazul complementarit@]ii rigide 107 .pj.. a}a cum se poate observa din aceast@ prezentare. ^n raport cu situa]ia de substituibilitate sau complementaritate a produselor. este de remarcat c@ elasticitatea cererii nu este constant@.p2. %n cazurile cele mai frecvente cererea ^n raport cu pre]ul este o curb@.) ^n care: a }i b . va conduce la o ^nlocuire a unui produs inferior (care ^nregistra oricum un regres ^n preferin]ele consumatorilor) p$n@ la situa]ia c$nd produsul de substituire este cel inferior }i a c@rei reducere masiv@ de pre] va ameliora eventual ne^nsemnat cererea ^n defavoarea produselor substituite. . sunt posibile diferite niveluri de elasticitate.. 5..

Dimpotriv@. Modific@rile cererii ^n func]ie de venit Elasticitatea cererii ^n func]ie de venit este un coeficient care m@soar@ sensibilitatea cump@r@turilor unui consumator ^n raport cu o modificare dat@ a nivelului veniturilor familiei sale. . 5. serioase amend@ri. produse ac]ionate cu energie electric@ nu a stopat din cauza unor eventuale cre}teri de pre]uri la energie. at$t cump@r@rile de produse electrocasnice spore}te odat@ cu sporirea venitulul }i. locuin]a 13% }i ^nc@lzirea }i lumina 6%. lung@. ^mbr@c@mintea 15%. ^n continuare. zah@rul }i cafeaua. %n 1770 consumul de p$ine atingea ^n medie ^n Paris peste jum@tate din nivelul cheltuielilor. at$t din cauza unei ponder@ri a consumului de cafea c$t }i a introducerii zah@rului rafinat }i ^n@lbit pe lista produselor nocive }i implicit a consider@rii acestuia ca un produs inferior. Cre}terea pre]ului benzinei duce la sc@derea v$nz@rilor de automobile (pe termen scurt). f@r@ a ^nregistra o diminuare a v$nz@rilor. Pe termen mediu }i lung o sporire a pre]ului carburantulul este ^nso]it@ de solu]ii de ameliorare a arderii combustibilului ^n motor. at$ta vreme c$t nu exist@ un ^nlocuitor comod pentru automobilul propulsat cu motor cu ardere intern@. sl@nin@. Un exemplu adeseori utilizat este cel al automobilului }i benzinei. 108 . Pentru a exemplifica aceast@ idee vom relua c$teva date istorice cu privire la modificarea veniturilor }i structurii consumului ^n Fran]a. Celelalte cheltuieli alimentare.3. de asemenea. a suferit }i acesta. ca s@ ne referim la un singur exemplu. Lista produselor complementare r@m$ne ^ns@. consumul casnic de energie electric@ a crescut continuu at$t ^n ]@rile dezvoltate c$t }i ^n Rom$nia dup@ 1989. vin reprezentau 16%. legume. Sporirea consumului casnic de energie electric@ a intrat ^n setul de indicatori de caracterizare a nivelulul de dezvoltare }i dezvoltare uman@ (^n acest indicator este cuprins@ }i dotarea gospod@riilor cu aparatur@ electrocasnic@). ^n ultimele decade. Odat@ cu cre}terea productivit@]ii se ^nregistreaz@ sporuri ale resurselor disponibile pentru consum. Un alt exemplu de produse complementare.elasticitatea se traduce printr-o cre}tere a consumului produsului i atunci c$nd pre]ul produsulul complementar j scade. %n prezent consumul tuturor produselor pe baz@ de cerea- . Cre}terea consumului de durabile. reducerea greut@]ii }i puterii automobilului. ceea ce face ca ^ntre consumul de cafea }i zah@r s@ nu mai existe o corela]ie direct@ (^n ]@rile dezvoltate unde popula]ia este con}tient@ de riscurile consumulul de zah@r rafinat).

de sl@nin@ al sa}ilor transilv@neni. mental@. se cuvine s@ remarc@m c@ o cre}tere mai slab@ a cererii dec$t a veniturilor este ^ntemeiat caracterizat@ ca fiind normal@. lactate. Abraham-Frois.4) Ci . zah@rul. mai pu]in de 3% din cheltuielile de consum ale familiilor din Fran]a* .veniturile disponibile pentru consum. V . ca fapt istoric. Cea mai important@ caren]@ o constituie aportul redus de proteine de origine animal@. le angajeaz@. cunoscut. ev = dC i dV dy / Ci y V (5. Pre]ul relativ ridicat la aceste produse ^n raport cu venitul orienteaz@ consumul spre produse bogate ^n calorii. dV . ^ntr-un an) indic@ abateri importante fa]@ de consumul igienic. Elasticitatea consumului ^n func]ie de venituri se m@soar@ prin ^mp@r]irea varia]iei relative a cererii la varia]ia relativ@ a veniturilor. Este.. de exemplu. adic@ proteine de origine animal@. %n Rom$nia consumul ridicat de cereale (peste 150 kg pe persoan@. ace}tia organiz$ndu-}i. voli]ional@ performant@. atunci c$nd a atins niveluri ridicate ale consumului. incremental@ a acestui consum. gr@simile }i men]inerea la un nivel sc@zut a consumului de alimente valoroase pentru plastica celular@. dar mai ^nceat@ dec$t cea a c$}tigurilor alocate consumului.varia]ia absolut@. reprezent$nd doar 60-70% fa]@ de ceea ce cercet@rile medicale au indicat drept conduit@ optim@. 109 . rezisten]@ la ^mboln@viri. %n perioade diferite }i pentru grup@ri popula]ionale diferite acest tip de manifest@ri s-a asociat cu itemuri foarte diverse. Aceast@ situa]ie se datoreaz@ inaccesibilit@]ii ^n cantit@]i satisfac@toare a produselor din carne. este de acela}i sens. consumul ridicat. a c@ror cre}tere. pe m@sur@ ce sporesc veniturile. recomandat de speciali}tii ^n nutri]ie. c@m@ri comune * Dup@ G. ou@. fructele m@rii pentru a fi accesibile masei de consumatori.varia]ia infinit de mic@ a veniturilor disponibile pentru consum. s@race ^n proteine }i mai ieftine cum sunt p$inea. dCi . ca }i alte comunit@]i. Raport$ndu-ne la tendin]a de diminuare a consumului pe m@sur@ ce acesta satisface o cerin]@ }i se atinge nivelul de satura]ie }i implicit diminueaz@ utilitatea unei unit@]i de produs. o activitate cerebral@. ^n medie.1988.consumul produsului i. ^n evul mediu. Acest indicator constituie criteriul principal pentru ^mp@r]irea ansamblului consumului ^n trei categorii: a) Produse cu evolu]ie obi}nuit@. .

modificarea gustului consumatorului }.a. Sporul de venituri permite accesul de mas@ la aceste itemuri. un produs al unei elite locale. %n Rom$nia ^n aceast@ categorie poate fi ^ncadrat consumul de ^mbr@c@minte. produse de mod@. neinfluen]ate de inova]ie. de exemplu. care intraser@ anterior ^n setul de accesibilitate al grupurilor favorizate.a. sejururi.3. Faptul se explic@ printr-o ^nzestrare sc@zut@ cu automobile a popula]iei Rom$niei }i prin existen]a unei dorin]e intense de ameliorare a statutului social. 5. care ^n ]@rile dezvoltate s-a aflat ^n aceast@ situa]ie. chiar din consumul alimentar al grupurilor popula]ionale mai pu]in avantajate }i orientat@ spre utiliz@ri industriale. durabile. la vremea aceea. b) Produsele care dob$ndesc la un moment dat statutul de produse inferioare pentru ^ntreaga comunitate. px1 E1 px2 px3 E2 E3 0 q1 q2 q3 Q . dac@ ne referim la Rom$nia. Pre]urilor px1-px3 le corespunde o sporire a cererii la nivelul q1-q3. vacan]e }. veniturilor. dinamica cre}terilor de venituri este ^nso]it@ de cre}teri multiplicate ale cump@r@rilor la automobile. px Fig. s@n@tate. prin cump@rare de automobile. Func]ia de cerere ^n raport cu modificarea pre]ului. d) Produsele superioare cunosc o cre}tere a cererii mai rapid@ dec$t cea a veniturilor ev > 1. p$inea sau produse tehnice cum este magnetofonul. Cit@m cazul automobilului. intr@ ^n categoria celor care nu au asigurat satura]ia consumului. acestea cunosc sc@deri drastice atunci c$nd veniturile celor c@rora le erau destinate cresc. dar treptat pia]a a ajuns la satura]ie. Astfel. %n zilele noastre gr@simea de porc este treptat scoas@. %n aceast@ categorie pot fi introduse sl@nina. %n privin]a automobilului trebuie observat c@ ^n anul 1998 (un an de restr$ngere a veniturilor) s-au v$ndut cu 24% mai multe automobile dec$t ^n anul anterior. Modificarea pre]ului este ^nso]it@ de alunec@ri ale cererii potrivit unui ansamblu de determin@ri.pentru p@strarea acestui produs considerat. cre}terea productivit@]ii. c) Produsele sau serviciile a c@ror consum cre}te propor]ional cu cre}terile de venituri. %nlocuirea produselor „inferioare” ocazioneaz@ cump@r@torului realoc@ri de resurse astfel ^nc$t. 110 . grupurile cu venituri mijlocii sau numai pentru cele favorizate. Ipoteza men]inerii constante a celorlalte variabile cu influen]@ asupra cererii ne ofer@ imaginea unei curbe statice. mobila. .

modificarea gustului consumatorilor. . Mai ^nt$i. p a) p b) D'(p) D(p) 0 Q 0 D(p) Q Fig. ^ns@.1. Alunecarea pe curba de cerere }i translarea acesteia. averea acumulat@ sau lipsa acesteia. cum sunt nivelul veniturilor. Translarea curbei de cerere ^n func]ie de pre] sub impulsul factorilor care-i determin@ pozi]ia. Curba cererii ^n func]ie de pre] ^n aceast@ form@ de prezentare ^nglobeaz@ influen]e mai numeroase dec$t simpla conexiune. 5. fiecare luat@ ^n parte conduce la transl@ri ale curbei de cerere spre dreapta cum rezult@ din figura 5. a}tept@ri asupra modific@rii pre]urilor ^n viitor. pre]ul produsului-cererea din produsul respectiv. 5. Nivelul cererii.4 (cadrul a).3. exprimat pe abscis@ depinde de 111 . E2. A}a cum ar@tam ^n capitolul anterior. simplificat@ mai con]ine ipoteza c@ efectul de venit }i substituire luate ^mpreun@ sunt invers propor]ionale modific@rii pre]ului. Este con]inut@ }i ipoteza c@ dac@ efectul de venit este „netradi]ional” acesta este compensat de efectul de substituire. %n aceast@ func]ie „de principiu” vom putea remarca ^nglobarea ipotezei de convexitate a curbei de indiferen]@ }i tendin]a de apropiere asimptotic@ la axa cererii c$nd x → 0 atunci px → ∞ }i px → ∞ c$nd x → 0. Punctelor de echilibru E1.4. curba de cerere ^n func]ie de pre] mai sufer@ }i alte influen]e.. le corespund puncte pereche px1 }i q1. Acest tip de curbe de cerere „tradi]ional@”. modiflc@ri ale num@rului }i structurii popula]iei care. mai mare (ipoteza care nu se verific@ ^n mod obligatoriu ^n practic@). px2 }i q2.3. E3 din figura 5. Este o sugestie util@ }i necesar@ pentru orice judecat@ privind estimarea cererii ^n raport cu pre]ul produsului studiat. trebuie observat@ reflectarea influen]ei pre]ului unui produs concurent (de substituire) ^n ^ns@}i construc]ia diagramei. care reflect@ cererea consumatorului j pentru produsul i ^n raport cu pre]ul produsului considerat ^n raport cu cantitatea Q. reclama.

Alte forme de curbe de cerere. care fiecare ^n parte sau mai multe ^mpreun@ pot genera o translare a curbei cererii (a}a cum indic@ s@geata din figur@. magnetofoane }. o curb@ de cerere ca cea desenat@ ^n figura 5. Explica]ia se leag@ de nocivitatea gr@similor suprasaturate pentru s@n@tatea omului. Pentru Rom$nia un exemplu cunoscut ^l constituie reducerea consumului de gr@sime de porc. ^n condi]iile cre}terii veniturilor. se explic@ prin apari]ia. Unele din acestea sunt numite ^n literatur@. anormale.3. reclam@. a}tept@ri ^n privin]a modific@rii pre]ului itemulul considerat sau a altora concurente. dac@ este cazul unei sporiri a cererii). . . chiar ^n condi]iile diminu@rii considerabile a pre]ului. 112 . nepotrivit.venituri.6. deoarece reflect@ sporuri de venituri. Astfel. gustul consumatorilor. p$ine. 5.a. concret ne referim la sporirea riscului bolilor cardiovasculare. avere. cadrul a). este normal@ }i dezirabil@. modific@ri ale structurii }i num@rului popula]iei. a unor produse mai atr@g@toare }i diminuarea consumului celor inferioare ^n ciuda reducerilor de pre]uri.2. Diminuarea consumului produselor inferioare sl@nin@. px Di(x) j 0 X Fig. 5. O posibil@ form@ a curbei cererii produselor inferioare. %n cazul diminu@rii pre]ului itemului considerat (p) se va produce o alunecare ^n jos (^n sensul cre}terii). care reflect@ modific@ri ale preferin]ei consumatorilor ^n sensul abandon@rii unor produse inferioare ^n favoarea altora care intr@ ^n preferin]e.6.

Explica]i semnifica]ia no]iunilor de elasticitate a cererii. de 265. comune cu r@spuns „normal’ la modificarea de pre] }i cele superioare cu o valoare ridicat@ }i mai apreciate de consumatori ofer@ un tablou al rezultatelor analizei cu ajutorul coeficien]ilor de elasticitate. R e z u m a t Evolu]ia raportului cerere (volum de bunuri }i servicii cerut) la pre] nu este liniar@. Venitul mediu salarial nominal net lunar ^n sectorul public. Elasticitatea cererii ^n func]ie de pre]ul produsului ^n cauz@ m@soar@ r@spunsul cantit@]ii cerute ^n raport cu o modificare relativ@ de pre]. 113 . implicit reducerea costului utiliz@rii automobuilului. %ntreb@ri }i exerci]ii 1. ^n func]ie de reac]ia men]ionat@ mai sus modific@ri diferen]iate ale cererii ^n raport cu mi}carea pre]urilor produselor concurente. diminuarea polu@rii. Clasificarea ^n itemuri inferioare care-}i reduc atractivitatea. chiar dac@ pre]ul lor diminueaz@. ^n anul 1991. elasticitate fa]@ de venit. ^ns@.. mai concret }ocurile petroliere au impus modele de automobile cu litraj mijlociu }i ameliorarea combustiei. mixt }i cooperatist* a crescut de la 3. Cum se manifest@ pe termen lung substituirea carburantului }i automobilului (care pe termen scurt sunt complementare)? 4. iar la a doua (a produselor complementare) a orizontului de timp ^n care se fac prognozele }i pozi]iei pe care itemurile o ocup@ ^n preferin]ele consumatorului. substituiri de produse }i servicii. Raportarea global@ a varia]iei relative a cererii la modific@rile relative de pre]uri }i venit. elasticitate fa]@ de pre].5 %. Ce este un produs inferior? Dar unul superior? 3. Sporirea veniturilor reale (a puterii de cump@rare) ocazioneaz@ realoc@ri de preferin]e. procese de substituire. ofer@ oportunit@]i de analiz@ opera]ional@. Elasticitatea cererii ^n raport cu veniturile (judecat@ prin raportul varia]iei relative a celor dou@ m@rimi) ofer@ oportunit@]i de calcul opera]ional permi]$nd prognoze ^n cadrul unei orizont de timp pentru fiecare produs sau grup@ de produse.384 lei ^n 1990 la 7. lu$nd ^n considerare c@ nivelurile de consum din diferite produse au fost: * Date extrase din „Anuarul statistic al Rom$niei” pe anul 1992. . modific@ri ale utilit@]ii. care impune clasificarea produselor ^n substituibile }i complementare }i la prima grup@ eviden]ierea dificult@]ilor de substituire }i respectiv evolu]iei utilit@]ii marginale a itemurilor substituite. elasticitate ^ncruci}at@. R@spunsul diferit al cererii la modific@rile pre]ului impune luarea ^n considerare a unor clase sau grupe de produse ^mp@r]ite dup@ criteriul coresponden]ei ofertei cu valorile }i obi}nuin]ele de consum ^nsu}ite de o comunitate. Elasticitatea ^ncruci}at@ a cererii unui produs ^n raport cu modific@rile pre]urilor altor produse este un instrument opera]ional. avansul tehnologic permite. numit@ elasticitatea cererii. La produsele substituibile se ^nregistreaz@. 2. Pe termen mai ^ndelungat. ^n condi]iile ^n care indicele general al pre]urilor a fost. Produsele complementare (automobilul }i carburantul) ocazioneaz@ o modificare a cererii de tipul celei a elasticit@]ii ^n raport cu pre]ul propriului produs.489 lei ^n 1991.

UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Carne }i produse din carne (^n echivalent) Pe}te }i produse din pe}te (^n echivalent) Lapte }i produse din lapte (^n echivalent 3.3 48 88. .1 246 18.52 145. 114 .3 241 16.4 .5 59.5 110.7 163. dup@ ce s-au f@cut corec]iile necesare ^n func]ie de datele problemei: a) Sc@derea salariului real ^n %.5% gr@sime) Ou@ Gr@simi total Produse din cereale (^n echivalent f@in@) Cartofi Legume }i produse din legume (^n echivalent) Fructe }i produse din fructe (^n echivalent) Zah@r }i produse din fructe din zah@r (^n echivalent) kg kg litri buc@]i kg kg kg kg kg kg 1990 61 5.3 1991 54. b) Coeficientul de elasticitate (^n func]ie de venituri) a trei alimente la alegere.7 26. S@ se calculeze.15 158.1 140.5 45.5 27.4 6. c) S@ se explice aceast@ evolu]ie pe scurt.8 59.

de o tendin]@ de a declara profituri cresc@toare. Chiar dac@ reforma nu a dep@}it acel punct minim necesar (^n 1998-1999) care s@ confere economiei României caracteristici de reglare prin mecanisme de pia]@ }i competi]ie. care se afl@ sub protec]ia for]elor politice care i-au investit cu putere decizional@. care de asemenea se supun criteriului profitului. .1. Progresul reformei va reduce cea de a doua categorie de motive la propor]ii care s@ impun@ un climat de competi]ie }i criteriul profitului în marea majoritate a firmelor. [intele produc@torului în societatea modern@ sunt diverse }i se afl@ în raport cu ideologia dominant@. ale echipelor manageriale aflate sub controlul unor ac]ionari str@ini sau autohtoni care de]in cote importante sau majoritare de ac]iuni (firme care ^nc@ de]in o pondere redus@ în România). conduc@tori de firm@. Este pe de alt@ parte cunoscut c@ echipele de conducere din marile firme.. exist@ numeroase alte categorii de de]in@tori de autoritate. pentru un motiv simplu. din diferite motive. Bazele ra]ionale ale calcului produc@torului 6. care se mai ascunde dup@ o prevedere legal@ neabrogat@. chiar în anii mai pu]in ferici]i. Dar. o economie aflat@ în proces de integrare regional@ }i sporire substan]ial@ a exporturilor nu se poate în întregime sau pe compartimente sustrage criteriului profitului. este necesar s@ abord@m acest subiect sprijinindu-ne pe ipoteza c@ for]ele interne }i interna]ionale este posibil }i probabil s@ conduc@ economia real@ din ]ara noastr@ spre astfel de structuri economice. trebuie s@ lu@m în considerare motive ale proprietarilor. putere de decizie. sau ale altei categorii care se bazeaz@ pe iner]ie }i o sus]inere suspect@ din partea vreunei organiza]ii birocratice. 6. %n ipoteza c@ for]ele favorabile reformei se vor dovedi mai puternice. 115 . pie]ei externe. cei afla]i în raporturi clientelare cu sindicatele }i care se supun exigen]elor acestora. Cu toate acestea pe tot parcursul p@r]ii a treia a volumului vom accepta profitul ca principala ]int@ a proprietarului sau managerului. care nu se pot sustrage criteriului profitului. echipelor de conducere care se adreseaz@ (în propor]ie însemnat@). cu pozi]ia pe care o ocup@ decidentul în sistemul de autoritate. societ@]i anonime î}i au propriile lor ]inte legate de imaginea proprie.

erau foarte aproape de cele de ast@zi. Utilizarea unor m@rimi marginale reprezint@ o condi]ie esen]ial@ pentru validarea modelelor de analiz@ a costurilor pe produs. inclusiv în perioada de tranzi]ie spre o economie liberal@) pozi]ia acaparat@ (^n termeni legali. care-}i stabilesc pre]urile endogen.2. care opereaz@ în condi]ii de competi]ie. ceea ce impune analizei produc@torului. aceste modele ofer@ satisfac]ia în]elegerii }i a unor posibilit@]i de influen]are }i control a afacerilor. autoritatea natural@ conferit@ de pricepere. valorile dominante în societate. 6. ^n conexiune cu manifest@rile reale din via]a economic@. . s@ se concentreze asupra costurilor }i a volumului de ofert@. Bun@starea }i mai mult@ satisfac]ie. utilizarea modelelor opera]ionale }i-au f@cut loc în gândirea economic@ într-o perioad@ când imaginea despre idealul. deoarece înglobeaz@ elemente de prim@ importan]@ ale unui mecanism liberal (de pia]@). . În setul de ipoteze ale calculului produc@torului figureaz@ asump]iile pe care se sprijin@ func]ionarea perfect@ a mecanismelor de pia]@. * %ntre sursele de autoritate contemporan@ se inventariaz@ proprietatea privat@. ilegitim@) cum este cea a unor lideri de firme de]inute public sau cu capital asociat. chiar dac@ în multe cazuri utilizarea modelelor cu restric]ii con]in$nd ipoteze ca raritatea. determinat de mecanismele pie]ei. Ipotezele calculului produc@torului sunt necesare pentru construirea unor modele logice. se afl@ în discordan]@ cu mecanismele economiei reale. productivitatea descresc@toare. a alegerii combina]iei optime de factori de produc]ie }i a tehnologiei celei mai avantajoase. pozi]ia intelectual@ (aceasta ocup@ un loc foarte important în ]@rile cu economie de comand@. calificare. 116 .Tendin]ele de ra]ionalitate }i calcul economic. Este util }i necesar s@ ad@ug@m c@ ipoteza pre]ului exogen nu este foarte restrictiv@ }i de altfel vom proceda în capitolele urm@toare la evaluarea unor probleme specifice firmelor cu pozi]ie privilegiat@ (obi}nuit numite monopolistice). Aplicate corect. utilitate }i sus]inerea dorin]elor marei majorit@]i a cet@]enilor (care se impune prin votul general)* se afl@ la originea tendin]elor de ra]ionalitate care favorizeaz@ eficien]a }i asigurarea echilibrului pie]ei. Cea mai important@ consecin]@ a accept@rii ipotezelor introduse în capitolul 3 este existen]a unui sistem de pre]uri exogen.

. de maximizat. dar cu disponibilit@]i de flexibilizare. Dezvoltarea ulterioar@ a teoriei economice. Teoria echilibrului par]ial a}eaz@ aria de manifestare a mecanismelor de reglare. care apropie ipotezele men]ionate mai sus de condi]iile func]ion@rii pie]ei reale. fapt care nu altereaz@ logica modelelor de analiz@ a costurilor. Ipotezele simplificatoare privitoare la raporturile cu furnizorii (disponibilitatea infinit@ a oric@rei livr@ri) }i luarea în considerare a unor caren]e de distribu]ie. restric]ion@ri de aceast@ dat@ importante pentru produc@tor. o restric]ie sever@ pentru modelele de calcul al produc@torului. 117 . O alt@ ipotez@ derivat@ din asump]ia contractului voluntar între p@r]i se refer@ la posibilitatea reconversiei unor investi]ii substan]iale. Însu}i dinamismul cererii. Tehnologiile moderne flexibile }i practica leasingului reduc substan]ial riscul }i implicit costul unui abandon de tehnologie. în func]ie de ipotezele asumate }i se preocup@ de construc]ia unor modele adaptate pie]ei cu produc]ie diversificat@ }i afectat@ de pozi]ia privilegiat@ a unor firme. a men]inerii cump@r@torilor prin mijloace de persuasiune (de obicei reclam@) implic@. nu mai ridic@ probleme insolubile pentru produc@torii specializa]i. contribu]ia lui Alfred Marshall a adus elemente în favoarea unei teorii a echilibrului par]ial. Aceste abateri de la model pot fi corectate.. al regl@rii parametrilor economici. ^n primul rând garantarea contractului voluntar între p@r]i. Maximizarea func]iei de profit se opereaz@ în raport cu volumul produc]iei fizice }i în contextul recunoa}terii unor restric]ii. }i întreprinz@torul î}i va concentra aten]ia pe variabilele asupra c@rora poate dispune pentru a ob]ine rezultatul dorit. care în esen]@ se a}eaz@ pe ipoteza fabric@rii unui singur model de produs. Maximizarea func]iei de profit a unui produc@tor este ^ntemeiat@ pe teoria echilibrului general }i a optimului paretian care împreun@ constituie temelia modelului mecanismului de reglare automat. în modelele opera]ionale. ci le apropie satisf@c@tor de nevoile agentului produc@tor. care decurge din existen]a }i eficien]a mecanismelor competi]ionale }i implicit a accept@rii substituirii. Modelul de decizie are ca fundament o func]ie de profit. ^ns@. gândite pentru a asigura avantaje de scar@. cu costuri suplimentare.

Aceste dou@ caracteristici asociate permit procese de substituire adic@ înlocuirea unei cantit@]i determinate dintr-un factor cu un alt factor f@r@ s@ se d@uneze nivelului produc]iei. capital. f@r@ dificultate }i operate prin calcul de diferen]e finite. calitatea.1. m@rimea. Procesul de alegere }i decizie porne}te de la premise subsidiare celor enun]ate mai sus. Complementaritatea este situarea invers@ a substituirii. Mai mult. . p@mânt. cimentului. ^n raport cu criteriul maximiz@rii rezultatului.L). Propor]ia în care sunt combina]i factorii de produc]ie influen]eaz@ rezultatul final. central@ hidroelectric@. în primul rând divizibilitatea factorilor de produc]ie. Neajunsul cel mai important care rezult@ din evolu]ii discontinue const@ în avantajele pe care una din p@r]ile contractante }i le poate crea profitând de dificult@]ile divizibilit@]ii. procesele de substituire sunt ^nso]ite de regul@ de rezultate favorabile pentru întreprinz@tor. munc@. grânelor.T. munc@ (K. asocierea în procesul de fabrica]ie a }urubului cu piuli]@.6.1) . Productivitatea marginal@ Procesul de fabrica]ie presupune combinarea mai multor factori de produc]ie.3. 6.termenele de livrare }i implicit costul ob]inerii produselor. Se poate construi o func]ie simpl@ ^n care volumul produc]iei (Q) s@ depind@ de factorii capital. premiz@ u}or de acceptat în cazul energiei electrice. {irurile discrete pot fi de asemenea modelate în procesele de optimizare. Studiul combin@rii factorilor. dar imposibil de ob]inut în cazul unui camion. Adaptabilitatea unui factor în raport cu altul care este susceptibil s@-l înlocuiasc@ în calitate de substitut este facultatea factorilor de produc]ie de a se substitui în propor]ii diferite atunci când concur@ împreun@ la ob]inerea unui produs finit. 118 . Q=f(K. Din punct de vedere matematic divizibilitatea are importan]@ deoarece în cazul divizibilit@]ii infinite se pot construi func]ii derivabile.T. Posibilitatea modific@rii propor]iei dintre factori permite construc]ia unor variante alternative }i alegerea celei mai avantajoase combina]ii. p@mânt (resurse naturale).3.L) (6. ceea ce înseamn@ asocierea mai mult sau mai pu]in strict@ }i obligatorie a unor factori de produc]ie cum sunt utilizarea ma}inilor înzestrate cu motoare electrice }i consumul de energie aflat@ în aceast@ form@.

. T= volumul de p@m$nt atras. unelte }i altele }i ne vom raporta la situa]ia unei familii tradi]ionale. Q a) I A P S M Q 0 Q TA TI TM T b) Q’(T) qT TA TI TM 0 T Fig. Începând de la nivelul de exploata]ie TI. Func]ia de produc]ie descris@ în cadrul a) al figurii 6. Q’(T)= productivitatea marginal@ Vom ilustra acest model cu un exemplu ipotetic. dup@ care putem presupune c@ recoltarea grâului nu se face în perioada optim@ }i se 119 . abunden]i. care a emigrat în Vestul Americii. corespunz@tor punctului de inflexiune al cre}terii recoltei (dup@ acest punct sporurile sunt descresc@toare. Se cuvine s@ facem men]iunea c@ experien]a fiec@rui întreprinz@tor. unde: Q=volumul produc]iei.1 descrie sporul de recolt@ (de exemplu grâu) în raport cu suprafa]a utilizat@ pentru cultur@. Variabila independent@ este suprafa]a de teren atras@ în cultur@. potrivit c@ruia exist@ un num@r determinat de muncitori agricoli.. S@ not@m c@ sporul de suprafa]@ atras@ în cultur@ conduce la cre}teri de recolt@ pân@ în punctul TM. 6. iar suprafa]a de teren aflat@ la dispozi]ie este nelimitat@ }i nu are costuri. informa]iile disponibile în comunitatea fermierilor vor ^ndruma foarte probabil la o combina]ie de factori care s@-l plaseze pe întreprinz@tor în zona TI – TM. numeroase. F(K. qt= produc]ia mijlocie.1 Produc]ia total@ }i productivitatea marginal@ }i mijlocie a p@m$ntului. inventar de produc]ie. semnific$nd o recolt@ maxim@. Vom putea observa o cre}tere exponen]ial@ a rezultatului atunci când suprafa]a este redus@ }i ceilal]i factori sunt. cre}terea suprafe]ei cultivate aduce sporuri descresc@toare).T)=func]ia de produc]ie. atelaje.L. ^n compara]ie.

2. adic@ al nivelului TI al atragerii factorului teren. D Q=Q2 .înregistreaz@ pierderi de recolt@. productivitatea marginal@ poate fi exprimat@ ca derivata func]iei de produc]ie în raport cu varia]ia suprafe]ei. Productivitatea marginal@ sau sporul de produc]ie înregistreaz@ un maxim în punctul corespuz@tor inflexiunii curbei volumului total al produc]iei. adic@ volumul produc]iei suplimentare ob]inut la acel nivel de atragere al factorului T reprezentat prin Q (pe axa ordonat@) este egal cu 0. DT=T2 .T 1 (6.1 rezult@ c@ volumul produc]iei atinge un maxim în punctul M pentru o suprafa]@ TM . . productivitatea marginal@ intersecteaz@ axa abscis@.T1 în care T2 > T1 sunt dou@ niveluri ale terenului atras ^n cultur@ }i în mod corespunz@tor cre}terea recoltei DQ = Q2 . Astfel vom înregistra pentru fiecare nivel al suprafe]ei 120 ..Q(T1 x L x K) Productivitatea marginal@ se poate defini ca spor al recoltei datorate cre}terii suprafe]ei cultivate astfel: .3) Din graficul 6.2) Dac@ sporurile de teren atrase în cultur@ sunt divizibile la infinit.. Sporul factorului T. Luând în considerare modificarea celor doi factori este util s@ introducem nota]ia j unde j=1.descriptiv@ a modelului) ne intereseaz@ ritmul cre}terii recoltei sau produsul marginal al factorului variabil (în cazul nostru suprafa]a de teren cultivat@). Într-o abordare opera]ional@ (dep@}ind etapa intuitiv .n n reprezentând num@rul total de unit@]i (ari. Produsul marginal se define}te ca supliment de produc]ie care rezult@ din cultivarea unei unit@]i suplimentare de teren.. Q ′(t) = dQ dT (6. ∆Q Q 2 . Produc]ia medie sau randametul la hectar se define}te ca raport al produc]iei totale Q }i suprafa]ei T utilizat@ qt = Q/T.Q1 în care Q2 > Q1 sunt cantit@]ile de gr$u ob]inute corespunz@tor nivelului de atragere a factorului teren. iar recolta de asemenea.Q1 = ∆T T 2 . ^n condi]iile în care volumul utiliz@rii celorlal]i factori de produc]ie r@mâne neschimbat. care corespunde nivelului la care derivata func]iei se anuleaz@. hectare sau metri p@tra]i) ce poate fi atras în cultur@. A}a cum rezult@ din cadrul b) al figurii Q'(T)..Q1 = Q(T2 x L x K) .

experien]@ în produc]ie }. sc@derea randamentului la exploat@rile aurifere }i mai concludent. conduce la diminu@ri ale randamentelor factoriale. Este util de remarcat c@ radamentul la hectar spore}te pân@ la un nivel corespunz@tor suprafe]ei de cultur@ Ts. apte s@ asigure randamente . trebuie remarcat c@ deciziile de alocare a factorilor se iau pe temen scurt }i ^n acest model variabila randament factorial. exemplul sporirii produc]iei industriale prin angajarea succesiv@ a unor persoane cu productivitate tot mai mic@ (datorit@ lipsei de calificare.). În al doilea rând considerente care ]in de luarea ^n calcul a faptelor economice care ne arat@ c@ pe termen scurt (o perioad@ în care avansul tehnologic nu-}i face sim]it@ influen]a) sporirea volumului produc]iei dintr-un item considerat. în func]ie de m@rimea suprafe]ei cultivate (nivelul celorlal]i factori r@mânând neschimba]i). .2.3. pentru modelul pe care-l vom reprezenta mai jos. cu temei.. pentru ca apoi s@ descreasc@.4) A}a cum rezult@ din figura 6.produc]ii medii cel pu]in satisf@c@toare). nu este influen]at@ de avansul 121 . Ipoteza randamentelor factoriale descresc@toare s-a impus în }tiin]a economic@ pozitiv@ din mai multe considerente.1 nivelul randamentului la hectar variaz@. în exemplul nostru. Oponen]ii }colii marginaliste obiecteaz@. numai dac@ randamentele sunt descresc@toare. Totu}i.a. Productivitatea marginal@ întretaie curba produc]iei mijlocii la nivelul maxim al acesteia din urm@ (c$nd produc]ia medie la hectar este maxim@). %ntre exemplele citate în literatura economic@ se num@r@ atragerea în cultur@ a suprafe]elor de teren în ordinea invers@ a fertilit@]ii acestora. qJ = QJ / TJ (6. Mai este de ad@ugat faptul c@ optimizarea are sens economic. Men]ion@m c@ se va înregistra o evolu]ie similar@ }i în cazul în care se vor combina al]i factori de produc]ie sau se va înregistra o mi}care independent@ a altui factor din ansamblul celor considera]i în exemplul de mai sus. atrase un nivel a produc]iei medii în care Qj }i Tj sunt volumul de produc]ie }i cantitatea de teren corespunz@toare nivelului j. motivare. Curba productivit@]ii marginale se afl@ deasupra celei mijlocii atât cât aceasta din urm@ continu@ s@ creasc@ }i sub cea mijlocie când produc]ia medie este descresc@toare. 6. Mai întâi revenim asupra ideii c@ experien]a de produc]ie a întreprinz@torilor impune o anumit@ conduit@ în privin]a combina]iei factorilor (este vorba despre raporturi convenabile. c@ avansul tehnologic a produs }i genereaz@ cre}teri sistematice ale randametelor factoriale.

luarea în Q = f (T. un an) a}a încât ipoteza randamentelor factoriale descresc@toare este indispensabil@ pentru }tiin]a economic@ pozitiv@. Produc]ia mijlocie a unui muncitor va diminua odat@ cu cre}terea num@rului de angaja]i dac@ spa]iul. K) dQ = Q′(L) > 0 dL Q qL = L L În practic@ putem constata c@ atunci când productivitatea marginal@ descre}te sub nivelul randamentului mijlociu }i acesta din urm@ descre}te ne putem a}tepta (a}a cum rezult@ din figura 6. L. în model.tehnologic. . echipamentele. .1) ca produc]ia mijlocie s@ scad@ atât timp cât ceilal]i factori se men]in la un nivel constant. 0 Q L qL=Q/L Q'(L) 0 ′ Q = f (T.2 Legea randamentelor factoriale descresc@toare L semnific@ volumul de munc@ utilizat. L. Aceast@ ipotez@ este adesea numit@ legea randamentelor descresc@toare. K) considerare numai a por]iunii de curb@ a evolu]iei produc]ie care ocazioneaz@ sporuri descresc@toare ale acesteia }i descre}terea randamentelor factoriale. Q Figura 6. Se poate remarca. ceea ce înseamn@ c@ la un anumit nivel tehnologic orice sporire a utiliz@rii unui factor considerat variabil@ independent@ va ocaziona cre}teri tot mai mici ale produc]iei. implicit. 122 . nivelul tehnologic }i al]i factori nu vor spori. Majoritatea deciziilor economice au un orizont limitat de timp (pân@ la 6 luni.

Considerente opera]ionale impun asocierea unor factori reciproc substituibili (astfel cum sunt num@rul de ore ma}in@ utilizate }i respectiv a orelor de munc@. Din considerente didactice am presupus c@ variaz@ doar unii dintre factorii de produc]ie. aportul celuilalt factor r@mânând constant. 6. Pot exista rela]ii matematice diferite. x }i y volumul fizic al factorilor pereche (munc@ }i capital.volumul produc]iei. Combina]ii de doi factori. cantitatea de materii prime }i consumul energetic). Cantitatea Q de produc]ie datorat@ utiliz@rii factorilor munc@ }i capital poate s@ fie exprimat@ prin func]ia Q=f(x. adaptabilitate.. dintre cei care contribuie la ob]inerea produsului permit concluzii par]iale privitoare la conexiunea volumului produc]iei cu perechi din factorii de produc]ie.b. . Situa]ia cel mai frecvent întâlnit@ în practic@ este c$nd productivitatea marginal@ este pozitiv@ }i descresc@toare. Matematic ne afl@m în fa]a unei derivate par]iale a func]iei de produc]ie în raport cu factorul variabil. Forma concret@ a func]iei depinde de rela]iile concrete constatate între factori (divizibilitate. raportul de substituire între factori). ca de exemplu: Q=ax+by sau Q=axy sau Q = c xy = c x 2 y 2 în care a. cuprin}i în model). nivelul de atragere }i combina]iile posibile ale factorilor care sunt utiliza]i pentru fabricarea sa. care s@ exprime aceste conexiuni.4. Func]ia de produc]ie descrie conexiunea între cantitatea produs@ dintr-o marf@ oarecare }i contribu]ia. Vom avansa în continuare cu modelul printr-o simulare a comportamentului volumului de produc]ie când variaz@ doi factori.y). în care Q . Reamintim c@ productivitatea marginal@ a fiec@rui factor este suplimentul de produc]ie care rezult@ din utilizarea unei unit@]i suplimentare a factorului respectiv.c sunt parametrii. Aceast@ situa]ie se transcrie prin F'(x) > 0 F''(x) < 0 }i 123 1 1 F'(y) > 0 F''(y) < 0 .

În cazul când se iau în considerare numai doi factori de produc]ie oarecare.2. .. se poate reprezenta cre}terea rezultatului în raport cu gradul de atragere a unei cantit@]i sporite din ambii factori }i.a. deoarece Q/x }i Q/y pot s@ se modifice }i de pe urma celuilalt factor. xi.Q2. O astfel de analiz@ cere instrumente de analiz@ mai elaborate. a propor]iei în care ace}tia se combin@ între ei.. 124 .n δ xi Instrumentul de analiz@ folosit ]inte}te s@ ofere un model util pentru procesele de substituire a factorilor }i a conexiunii între volumul factorilor utiliza]i }i volumul produc]iei.Q2. semnificând volumuri de produc]ie identice. δQ unde i = 1. separat. randamentul mijlociu a factorului oarecare i va fi qxi=Qi/xi iar productivitatea marginal@ va fi derivata par]ial@ a func]iei de produc]ie F ' x i = .. influen]a pre]urilor }.. xn) (^n care x=volumul factorului i atras).4. .1. Descrierea raporturilor dintre randamentele mijlocii este riscant@ cu modelele matematice simple..Q3 reprezint@ trei niveluri de produc]ie dintr-o infinitate de curbe care se pot trasa dac@ ipoteza de divizibilitate reflect@ o realitate economic@ concret@. X }i Y. Curbele de izoprodus Q1. ob]inute pe seama unor combina]ii diferite a factorilor X }i Y substituibili reciproc. Forma suprafe]ei de produc]ie reprezentat@ în spa]iu este cea a unei coline pe care sunt figurate curbe de nivel. Într-o etap@ ulterioar@ ne vom referi la combina]ia factorilor }i nivelul cel mai favorabil al produc]iei.Q3 reprezint@ niveluri cresc@toare ale produc]iei astfel Q1<Q2<Q3. . Pentru cazul general... deoarece gradul de atragere a resurselor X }i Y este cresc@tor (}i ^n coresponden]@ cu sporul de produc]ie).. dar posibilit@]ile de modelare impun s@ ne rezum@m la o construc]ie care s@ ia în considerare doar doi factori deodat@. 6. În rela]ia Q = c xy se poate verifica faptul c@ productivit@]ile marginale sunt pozitive }i descresc@toare.. Suprafa]a de produc]ie cu izoproduse. S@ reamintim c@ func]ia de produc]ie într-o variant@ opera]ional@ depinde de n factori Q=f (x1. Nivelurile Q1. x2.În cazul când rela]ia factorilor utiliza]i X }i Y cu produc]ia Q este de forma Q=ax+by suma productivit@]ilor marginale este constant@ }i func]ia se nume}te omogen@.

tangenta dreptei la curba Q'2 ne indic@ posibilitatea unor combina]ii yB xB }i respectiv xA yA care ofer@ acela}i nivel al volumului produc]iei. 6. sau deciziei produc@torului. care este atras din ambii factori definesc curbele de izoprodus a c@ror proiec]ie în planul XOY Q'1. în prezentarea noastr@. în fapt niveluri egale de produc]ie care se ob]in pe seama unor combina]ii variate din factorii X }i Y }i ^n raport cu nivelul total.. 125 . Planele paralele cu XOY.Q'3 va servi în continuare pentru explica]ia alegerii. pot servi la explicarea combina]iei factorilor oarecare X }i Y }i a premiselor cre@rii unor solu]ii alternative pentru produc@tor. reprezentate de curbele de izoprodus Q1.4 Planul XOY cu proiec]iile. . curbelor Q1.Q'2. Q2 }i Q3 Q'3 yB B xA xB Q'2 Q'1 M 0 X Trasarea dreptei care trece prin punctele A }i B de pe curba Q'1 }i punctul M. „Colina” suprafe]ei de produc]ie care descrie rela]ia dintre volumul Q al produc]iei }i cantitatea din factorii X }i Y lua]i ^mpreun@ }i combina]ia factorilor X }i Y. X Proiec]ia „curbelor de nivel”. Q Q y Q1 Q2 0 Q'3 Q'2 Q'1 Q3 Fig.Q3.6.Q2. Y yA A Fig.3.

xA vor reprezenta diferen]ele de alocare de factori.Toate punctele de pe fiecare din cele trei curbe ^n parte reprezentate în figur@ ^nseamn@ acela}i nivel fizic al produc]iei.dy/dx Rata marginal@ de substituire ia valori diferite pe ^ntinderea curbei izoproduselor cu excep]ia situa]iei când aceasta are forma particular@ de linie dreapt@.A B .5) în care dy }i dx sunt modific@ri incrementale ale factorilor }i Rms este rata marginal@ de substituire în expresie natural@. în punctul de substituire.4. valoarea este opus@ valorii pantei: Rx/y = . ^n func]ie de propor]ie ^n care factorii se combin@. tot a}a cum o infinitate de alte curbe de nivel. Dac@ modific@rea lui x }i y poate fi infinit de mic@: Dy }i ∆ x → 0 dy ∆y = R ms ⇒ − dx ∆x (6. Rx/y este definit@ pornind de la panta curbei de izoprodus. Prin proiec]ie }i revenire în planul orizontal ni se permite dezvoltarea unui model opera]ional al alegerii produc@torului într-o economie competitiv@. Dac@ substituirea nu este perfect@ se vor considera. Dy poate fi compensat@ prin sporuri ale factorului X de nivel Dx. adic@ prin aceasta se exprim@ num@rul de unit@]i y necesare pentru a putea compensa diminuarea unei unit@]i din factorul x (raportul poart@ firesc semnul minus fiind vorba de o diminuare }i o cre}tere). dou@ puncte A }i B. Rata marginal@ de substituire poate fi exprimat@ prin panta curbei de izoprodus. pe aceea}i curb@ de izoprodus. atât în spa]iul de produc]ie. Se poate ar@ta c@ Rms este exprimat@ de panta tangentei 126 . dar pe aceea}i curb@ de izoprodus vom putea constata c@ diminuarea factorului Y. Cele trei curbe reprezentate în figur@ nu se intersecteaz@.x A celelalte nota]ii semnific@ niveluri apropiate ale atragerii factorilor. În mod corespunz@tor Rms a lui x în raport cu y. unde Dy }i Dx reprezint@ modific@ri ale factorilor. ∆y y -y = . f@r@ bariere la intrarea altor competitori. 6. a}a cum am ar@tat mai sus. iar Dy= yA . caracteristice nivelului segmentului de curb@ considerat. posibil de trasat. . ocazion$nd randamente diferite. Sporul de produc]ie se ob]ine prin cre}terea ambilor factori X }i Y.yB }i Dx = xB . iar = ∆x xB .2. cât }i în cel al ofertei de factori de produc]ie. au aceea}i proprietate.Rata marginal@ de substituire este exprimat@ de rela]ia: .

6) .5. Orice produc@tor va trebui s@ se raporteze în judec@]ile sale la un anumit buget. prin pre]. cât }i variabile economice exprimate b@ne}te. într-un punct al curbei izoprodusului }i este egal@ cu inversul productivit@]ilor marginale a celor doi factori în punctul respectiv. 6. al@turi de factorii men]iona]i }i pre]urile corespunz@toare ale acestora px }i py. vor constitui structura bugetului astfel: B = xpx + ypy scris@ sub forma unei ecua]ii rela]ia devine: 127 (6. adic@ nu are ^n orice situa]ie convexitatea orientat@ spre origine.Caracterul descresc@tor al randamentului }i convexitatea curbei izoprodusului..Dreapta bugetar@ sau izocosturile. Men]ion@m }i faptul c@ substituirea unor factori de produc]ie este.Alegerea produc@torului reprezint@ un proces ^n care sunt cuprinse atât variabilele tehnice la care am f@cut referire mai sus (de exemplu rata marginal@ de substituire exprimat@ în unit@]i fizice). În cazul substituibilit@]ii factorilor vom întâlni cazuri de substituire perfect@ reprezentate într-un plan XOY sub forma unei linii drepte.4. În numeroase cazuri particulare ipoteza de convexitate nu se verific@. cazurile de substituiri imperfecte cu randamente factoriale descresc@toare (convexe fa]@ de origine) }i cu randamente cresc@toare (concave fa]@ de origine). uneori. se va repartiza. .3. Abia atunci când în model sunt introduse informa]iile cu caracter de pre] se ob]ine o rela]ionare de pia]@ satisf@c@toare a modelului. Bugetul B. pentru doi factori de produc]ie X }i Y.1. imposibil@ }i trebuie privit@ ca atare. Pentru modelare }i elaborarea solu]iilor de optimizare. dac@ ne referim la modelul simplificat de mai sus. B. Curba de izoprodus nu este în mod necesar descresc@toare. Suma aflat@ la îndemâna produc@torului. a}a încât orice judecat@ bazat@ pe aceast@ ipotez@ este necesar s@ fie confruntat@ cu mecanismul real al substituirii factorilor pe curbele de izoprodus. ceea ce sus]ine ipoteza avansat@ mai sus. sunt interesante numai curbele convexe fa]@ de origine. nivelurile ridicate de disponibilitate a produsului sau factorilor de produc]ie pentru produc@tor îi creeaz@ acestuia o productivitate descresc@toare pe parcursul atragerii.5. R x/y = F'y/F'x (6.6) 6. 6. ^ns@. Reamintim c@ în acord cu ipoteza teoriei subiective a valorii.

2.5 punctul de intersec]ie a dreptei bugetare cu axa ordonat@ când x=0. %ntre punctele G corespunz@toare utiliz@rii integrale a banilor pentru resursa Y }i punctul H.5. 128 . Y B/PY G Y =− PX B X+ PY PY Figura 6. H 0 B/PX X Pe acest domeniu (al liniei GH) orice punct semnific@ utilizarea integral@ a disponibilit@]ilor bugetare.7) printr-o simpl@ împ@r]ire cu py }i rearanjarea termenilor. dar semnific@ o utilizare par]ial@ a resursei bugetare. Un punct oarecare în afara triunghiului OGH nu este accesibil produc@torului. ceea ce reprezint@ o prezum]ie realist@). Termenul liber B/py exprim@ a}a cum rezult@ din figura 6. ^n care resursele sunt alocate integral pentru resursa X se vor întâlni combina]ii cantitative (ponderate cu pre]urile). Ecua]ia dreptei bugetare. marcând utilizarea integral@ a rezervei bugetare. Dac@ func]ia de produc]ie F(x. Ecua]ia se caracterizeaz@ printr-o pant@ negativ@ exprimat@ de raportul de pre]uri px/py (panta este negativ@ atâta timp cât px }i py > 0. 6.y) adic@ traiectoria curbei de izoprodus }i pre]urile resurselor notate px }i py sunt date (pre]urile prin ipoteza de pia]@ liber@ devin exogene }i fixe pentru întreprinz@tor) problema este s@ se determine o combina]ie a factorilor X }i Y care s@ asigure cele mai mici costuri ale produc]iei contractate Q. (6. Numai pe linia bugetar@ GH disponibilit@]ilor produc@torului B este integral folosit.Alegerea produc@torului.5. În suprafa]a triunghiului OGH orice punct este accesibil produc@torului. . Produc@torul poate fi interesat s@-}i minimizeze costul de produc]ie dac@ se raporteaz@ la o cantitate determinat@ de produc]ie pentru care }i-a asigurat desfacerea pe pia]@.y=- px B x+ p py Pyy . Aceasta reprezint@ expresia unei drepte.

se confrunt@ cu diferite niveluri bugetare. Deoarece cu informa]iile de care dispune decidentul nu se întrevede o solu]ie mai bun@. De men]ioB1 B2 B3 nat c@ punctele K }i L aflate pe curba de 0 X izoprodus Q sunt dezavantajoase. pe ordonat@. * A se ^n]elege ^n exces fa]@ de nevoile ra]ionale. deoarece productivitatea marginal@ a factorilor afla]i în „abunden]@” este mai mic@.7. în condi]iile unei pie]e largi.3. combina]ii de ore ma}in@ K func]ionare. În acest caz vom presupune existen]a unei capacit@]i de produc]ie }i respectiv un buget B propun$ndu-ne. pe abscis@ }i ore munc@. În acest punct raportul productivi@]ilor marginale F'x }i F'y este egal cu raportul pre]ului factorilor. ca în figura 6. 6. ^ns@. solu]ia grafic@. Curba de izoprodus reprezentând.5. în punctele A }i B în care. Acela}i nivel de produc]ie solicit@ cheltuieli mai mari (la nivelul bugetului B3). Dreapta bugetar@ }i curbele de izoprodus se vor combina. Semnifica]ia punctului de tangen]@ M ^ntre dreapta bugetar@ B2 }i curba de izoprodus Q este aceea a minimului de cost ce poate fi ob]inut }i a combina]iei optime a factorilor. de exemplu. s@ ob]inem cea mai mare produc]ie posibil@. având aceea}i pant@. Q de exemplu.Alegerea produc@torului. Punctul de tangen]@ indic@ atât nivelul maxim al produc]iei accesibil produc@torului cât }i combina]ia optim@ a factorilor. 129 . De observat c@ domeniul de alegere al produc@torului OGH poate fi asociat }i cu alte variante de produc]ie. În prezentarea grafic@ a problemei sunt trasate mai multe curbe de izoprodus convexe fa]@ de origine. Y Figura 6. px }i py. deoarece raportul de pre]uri px/py este exogen }i M invariabil. Maximizarea produc]iei pentru un cost dat este o problem@ similar@ precedentei. O singur@ curb@ este tangent@ (dintr-o mul]ime care poate fi imaginat@) la dreapta bugetar@. aceasta este solu]ia care-i maximizeaz@ produc]ia }i ^ntreprinz@torul atinge nivelul optim de rezultate..6. f@r@ îns@ a ob]ine o compensare din productivitatea factorului „rar”. productivit@]ile marginale ale factorilor„abunden]i”* (de exemplu x ^n punctul A) nu permit ob]inerea unui volum de produc]ie la nivelul dorit de întreprinz@tor. Nivelul de cost B2 este cel mai L avantajos deoarece este cel mai sc@zut care permite fabricarea cantit@]ii Q. optime ale produc@torului. .

px/py }i de dy/dx vom putea scrie F'x/F'y = px/py din care se poate deduce o rela]ie alternativ@ valabil@ în punctul de tangent@ (de optim): F ′x F ′y px = py Px py 130 (6.Y G yA A . În orice punct al curbei izoprodusului rela]ia aceasta este valabil@. yM M Q'3 yB B Q'2 Q'1 H 0 xA xM xB X Figura 6. În acela}i timp. Combina]ia din punctul M este cea mai favorabil@ (optim@). Aceast@ concluzie are însemn@tate pentru conexiunile }i concluziile pe care le permite teoria echilibrului general. .7. se poate comuta c@ punctul M exprim@ nu numai un raport al productivit@]ilor marginale egal cu inversul ratei marginale de substituire ci }i cu raportul pre]urilor exprimat de panta dreptei bugetare. Prin urmare }i punctul M va verifica rela]ia.8) . Este de notat c@ nivelul maxim de produc]ie Q2 se asociaz@ cu o combina]ie yM }i xM a factorilor de produc]ie X }i Y. Punctul M fiind situat pe dreapta bugetar@ a c@rei pant@ este exprimat@ de raportul . Am ar@tat mai sus c@ rata marginal@ a substituirii definit@ prin opusul pantei izoprodusului este egal@ cu raportul inverselor productivit@]ilor marginale Rms = .dy/dx = F'x/F'y. Solu]ia grafic@ pentru alegerea variantei optime de produc]ie la un cost dat.

atunci când combina]ia a dou@ resurse ridic@ probleme }i alegerile mai favorabile merg spre o utilizare unilateral@. 131 . multiplicatorul m@soar@ suplimentul de produc]ie care decurge din sl@birea constrângerii bugetare cu o unitate. practic.4.. este derivata func]iei produc]iei în raport cu constrângerea bugetar@. O judecat@ interesant@ pentru unul dintre paragrafele urm@toare este permis@ de introducerea în acest context a multiplicatorului Lagrange.8) ^n astfel de cazuri.y). Putem ^ntâlni fie situa]ia substituirii perfecte când izoprodusul are forma unei linii drepte. .Forme particulare de curbe de izoprodus }i solu]ia de optimizare.5. l. Maximizarea volumului produc]iei Q=f(x. l. 6. a}a cum va rezulta }i din prezentarea grafic@ (figura 6. În rezumat. y (x)] Utilizând regula de derivare a unei func]ii compuse vom ob]ine: dQ dx = F ′x + F ′y dy dx si dy dx = px py }i acceptând restric]iile bugetare. ]inând seama de constrângerea bugetar@ B = xpx + ypy care se transcrie în dreapta bugetar@: p px B y = . se ajunge la solu]ia de col]. Ne putem imagina situa]ii în care ipoteza de convexitate a curbei de izoprodus s@ nu se verifice.9) Multiplicatorul Lagrange. fie curbe de izoprodus concave fa]@ de origine. care se exprim@ ca spor incremental al bugetului. generator al unui anumit spor al produc]iei: l= dQ / dB (6. adic@ op]iunea pentru utilizarea unei singure resurse. Ne putem imagina arderea ]i]eiului sau p@curii în pat de c@rbune care poate în anumite condi]ii (de randamente termice sc@zute) conduce la o solu]ie de col].px x + p y y py py deducem c@ y=y(x) }i Q =[x. pentru ca produc@torul s@ înregistreze nivelul maxim de produc]ie condi]ia este ca dQ/dx=0 de unde rezult@ c@: 0 = F ' x + F y (- F' p px ) ⇔ x= x py F'y py Se verific@ ipoteza c@ la echilibru raportul productivit@]ilor marginale este egal cu raportul pre]urilor.

6. alocând întregul buget pentru o singur@ resurs@. Bucure}ti. Nota]iile utilizate sunt: K . Expresia care descrie cel mai bine raporturile de substituire este dat@ de ecua]ia Q = AKa Lb în care A este un factor de propor]ionare.6.factori parametri. 1994. convenabil.8 Optimul produc@torului în caz de productivitate nedescresc@toare a factorilor de produc]ie. Se poate observa c@ în fiecare situa]ie se impune o solu]ie de „col]”.10).y a) Curbele de izoproduse. G. Func]ia Cobb-Douglas* a fost îndelung ameliorat@ }i rafinat@ pentru a r@spunde unor nevoi specifice avansului tehnologic bazat pe înlocuirea muncii prin ma}ini. L . Func]ia de produc]ie Cobb-Douglas Forma general@ de exprimare a func]iei de produc]ie Q=f(x.volumul de capital fix. o evolu]ie a unei curbe de izoprodus convex@. aceast@ ipotez@ se verific@ în practic@ }i ecua]ia se poate scrie: Q = AKa · L1-a (6. cel mai adesea având în]elesul de randamente ale factorilor K }i L. concave fa]@ de origine y b) Substituire perfect@ G .y) con]ine rela]ia între volumul produc]iei }i nivelul atragerii celor dou@ resurse considerate în modelul simplificat. • * Pentru alte abord@ri ale func]iei poate fi consultat. G B Q1 Q2 Q3 Q4 H Q5 0 Q 1 Q 2 H Q 3 Q4 x 0 x Fig. 132 . . 6.volumul de munc@ }i a }i b . Func]ia Cobb-Douglas descrie. adic@ pre]urile. Ed. Humanitas. Trebuie semnalat c@ utilizarea pe scar@ larg@ a func]iei este condi]ionat@ de îndeplinirea rela]iei a+b=1. Abraham Frois „Economie politic@”. Vom putea imagina raporturile care se stabilesc între factori }i produc]ie pornind de la un nivel oarecare al produc]iei Q0 dac@ admitem c@ a }i b sunt factorii pozitivi }i dK/dL este negativ adic@ se înregistreaz@ descre}teri ale izocantit@]ii pe m@sur@ ce are loc substituirea.

6. în trepte succesive. În paragraful acesta ne propunem o analiz@ a avantajelor care decurg din sporirea atragerii unuia sau mai multor factori. c@ deciziile unei concentr@ri importante de capacit@]i nu se mai potrivesc unui mediu de afaceri mult mai dinamic }i riscant. adic@ a randamentului de scar@. cu particulariz@ri în privin]a dot@rilor supli133 . a posibilit@]ilor superioare de organizare. Pornind de la ipoteza relax@rii constrângerii bugetare vom urm@ri efectele asupra produc]iei. cu dimensiunea produc]iei.Randamentele de scar@ au fost }i continu@ s@ se afle în aten]ia economi}tilor de o lung@ perioad@ de timp. pe pie]ele din ]@rile dezvoltate au relevat modelul economiilor de scar@ nu ]ine seama de gradul sporit de incertitudine existent pe pia]@ în lumea contemporan@ }i. Volumul produc]iei poate înregistra randamente cresc@toare. de avantaje organiza]ionale. ceea ce se concretizeaz@ ^n cazuri favorabile ^n diminuarea nivelului costului unitar. apoi o perioad@ de timp din perspectiva avantajelor financiare diverse care-l avantajeaz@ pe marele de]in@tor de resurse }i. .. a accesibilit@]ii unor tehnologii mai avantajoase }i a sc@derii costurilor fixe pe unitate de produs. %n aceast@ rela]ie este descris@ o conexiune care presupune randamente se scar@ constante. Accelerarea avansului tehnologic }i cre}terea accesibilit@]ii produselor str@ine. implicit. augment@ri cresc@toare ale produc]iei. mai nou. deodat@. Expansiunea afacerilor a fost privit@ înc@ din secolul trecut cu prec@dere din unghiul avantajelor care rezult@ din câ}tigurile pe pia]@ ale marelui produc@tor. a doua alternativ@ este s@ se înregistreze cre}teri propor]ionale ale produc]iei cu cele ale bugetului sau cel de al treilea caz cu sporuri descresc@toare.7. dac@ la un spor al bugetului de o unitate vom ob]ine. fabricat în serie. Principala tendin]@ advers@ se mai potrive}te promov@rii economiilor de scar@ const@ în limitarea cererii }i ca o consecin]@ anularea sau mai des diminuarea avantajelor care au rezultat din fabrica]ia pe scar@ mare. în alte cazuri. În numeroase ramuri care se adreseaz@ consumului final propor]iile ridicate produc]iei au fost men]inute totu}i prin combinarea unor componente ale articolului. În literatura economic@ anterioar@ anului 1980 s-a re]inut teza cre}terii volumului fabrica]iei pentru a ob]ine sporirea eficien]ei economice pe seama sc@derii costurilor de aprovizionare. Într-o prim@ abordare economiile de scar@ se confund@ cu problema economicit@]ii dimensiunii organiza]iei economice sau.

adic@ productivitatea factorilor K }i L este cresc@toare (luat@ împreun@). care sunt utilizate par]ial sau integral. doar elementele de consum de munc@ pentru executarea particulariz@rilor ies din tiparele execu]iei ^n serie. servodirec]ie. aer condi]ionat. În cazul randamentelor factoriale lu@m în considerare consecin]ele cre}terii cantit@]ii dintr-un factor utilizat asupra produc]iei când cel@lalt factor utilizat r@mâne la un nivel fix. A}a este cazul cu dot@rile interioare. . pungi de aer care s@-l protejeze în caz de accident }. oferta acestuia neput$nd influen]a pre]ul de v$nzare }i poate s@ aleag@ nestingherit de dificult@]i de substituire }i mai ales de modific@ri ale pre]ului factorilor atunci când cererea de factori pe pia]@ se modific@. 6. dirijarea computerizat@ a arderii. În cazul randametelor de scar@ ne preocup@m de consecin]ele pe care le are cre}terea simultan@ a factorilor asupra nivelului produc]iei. Profitul notat cu p este diferen]a între venitul total ^ncasat din vânz@ri (sau cifra de afaceri) }i costurile totale ocazionate de ob]inerea m@rfurilor: 134 . la fel dot@rile suplimentare. Un exemplu tipic îl constituie automobilul al c@rui pre] afi}at poate fi cu mai multe procente sub ceea ce pl@te}te cosumatorul deoarece acesta î}i dore}te vopsea metalizat@. dac@ se adreseaz@ unor cump@r@tori preten]io}i }i cu venituri pe m@sur@. potrivit logicii teoriei echilibrului general (^n acord cu care dimensiunea redus@ a firmei exogen. în raport cu cerin]ele clientului. În cazul unei func]ii de produc]ie de tip Cobb-Douglas randamentele de scar@ sunt constante dac@ a + b = 1 în timp ce productivit@]ile marginale ale capitalului }i muncii sunt ambele descresc@toare.a. Pre]ul de vânzare este. înc@l]@mintei }. îmbr@c@min]ii. Un alt exemplu tipic este cel al componentelor electronice sau al prefabricatelor din construc]ii. cerut@ de client.mentare. Structura de baz@ a modelului ales de client beneficiaz@ de avantajele economiilor de scar@.8. care au func]ii diverse. Randamentele de scar@ vor fi cresc@toare dac@ a + b > 1. Se îmbin@ }i în acest caz avantajele seriei cu particularizarea produsului final. .a. Exist@ }i numeroase alte situa]ii în care produc]ia de mas@ este necompetitiv@ pe pia]a concuren]ial@ a ]@rilor dezvoltate. deoarece nivelul ofertei produc@torului individual este foarte mic în raport cu cererea de pe pia]@. S@ mai not@m c@ randamentele de scar@ }i cele factoriale sunt dou@ lucruri distincte.Maximizarea profitului în prezentare analitic@ înseamn@ acceptarea premiselor c@ produc@torul are posibilitatea s@ aleag@ nivelul produc]iei.

egale cu zero în punctul de maxim al profitului. p = pQ . a fiec@rui factor. Mp/Mx = pF'x-px = 0 Y px = pF'x Mp/My = pF'y . sporul de rezultat care decurge din cre}terea atragerii factorului (de exemplu pF'(x) este egal pre]ului din acel punct).py = 0 Y py = pF'y În rela]iile de mai sus productivit@]ile marginale. 135 .Ct (6. adic@ derivatele par]iale ale func]iei de produc]ie pF'x }i pF'y reprezint@ productivit@]ile marginale în func]ie de fiecare din cei doi factori. Vom lua în considerare derivatele par]iale în raport cu x }i y. Urmeaz@ c@.ypy Func]ia de profit se maximizeaz@ în raport cu cele dou@ variabile. corespunz@tor. Sporirea gradului de atragere a factorului considerat }i.y)-xpx ..11) astfel: Q = F(x. Întreprinz@torul este prin urmare interesat s@-}i sporeasc@ atragerea factorului atât timp cât câ}tigul suplimentar rezultat este superior pre]ului acelui factor.11) Unde: p = profitul ob]inut Q = volumul produc]iei vândute Ct= costurile totale ocazionate de fabrica]ie p = pre]ul unitar de v$nzare Vom putea transforma rela]ia (6. respectiv .y) }i Ct = xpx + ypy }i ca urmare p = pF(x. pentru a ob]ine maxim de profit întreprinz@torul trebuie s@ aduc@ nivelul productivit@]ii marginale în func]ie de fiecare factor la nivelul pre]ului. în expresie fizic@.

sporul de cost datorat cre}terii cu o unitate a volumului produc]iei. substituirea acestora pornind de la ipoteza lipsei avansului tehnologic. 136 . Dreapta bugetar@ exprim@ disponibilit@]ile alocate de produc@tor fabrica]iei }i asociat@ planului curbelor de izoprodus permite. iar acestea se coreleaz@ propor]ional cu raportul pre]urilor. O ipotez@ important@ a opera]iunilor de optimizare este cea privind tendin]a de descre}tere a randamentelor factoriale. }. separarea ^n cheltuieli fixe }i variabile ^n raport cu volumul produc]iei. deoarece vor servi supravie]uirii }i dezvolt@rii oric@rei afaceri.a. Se confrunt@ productivit@]ile marginale ^n expresie fizic@ }i pre]urile factorilor. Rata marginal@ de substituire reflect@ propor]ia ^n care un factor oarecare poate fi ^nlocuit de un num@r de unit@]i din factorul de substituire care are proprietatea de a-l putea ^nlocui f@r@ a modifica produc]ia. considerat@ ^n aceste modele variabila independent@ (determinant@ pentru nivelul celorlalte m@rimi studiate). Rata marginal@ de substituire se afl@ ^n raport invers propor]ional cu productivit@]ile marginale. unele servicii (comer]ul cu am@nuntul. exprim@ ^n raporturi cantitative m@rimi naturale. Pe m@sur@ ce atragem (^ntr-un mediu economic neinfluen]at de avansul tehnologic. Func]ia de produc]ie descrie o lege de combinare a doi factori de obicei munc@ }i capital. deci pe termen scurt) cantit@]i mai mari de resurse. Progresul reformei a creat c$mp de ac]iune proceselor automate de reglare ^n produc]ia vegetal@. randamentul lor scade. fapt care permite relevarea nivelului optim al combina]iei de resurse. calcule ale m@rimilor mijlocii (cost fix. Rata marginal@ de substituire. variabil. Abordarea opera]ional@ a calculului produc@torului se sprijin@. . }i costul mijlociu. servicii de divertisment. pe ipotezele func]ion@rii competi]iei perfecte. Conexiunile care se relev@ ^ntre volumul produc]iei.) }i o parte a produc]iei. ^ndeosebi cea orientat@ spre export }i cea a firmelor private mici }i mijlocii. expuse ^n paragraful 3. optimizarea combina]iei factorilor. ^n aceast@ etap@ a abord@rii tematicii. care trebuie cunoscute }i utilizate. Calculul produc@torului se a}eaz@ pe evaluarea costurilor totale. ^ntr-o abordare de geometrie analitic@. de exemplu ore munc@ }i ore ma}in@. . total) }i a costului marginal. care permite men]inerea prin substituirea reciproc@ a factorilor a nivelului constant de produc]ie (^n acest caz se ajunge la situa]ia c@ productivit@]ile factorilor ^n procesul de substituire sunt descresc@toare). Acest model indic@ nivelul maxim de produc]ie ^n raport cu un buget determinat }i combina]ia optim@ a factorilor ^n func]ie de raportul de pre]uri }i productivit@]ile marginale.R e z u m a t For]ele interne favorabile reform@rii economiei }i intereselor ]@rilor dezvoltate este probabil s@ orienteze economia real@ din Rom$nia spre mecanisme de pia]@. Func]ionarea mecanismelor automate de reglare depinde de crearea condi]iilor pentru contracte voluntare }i crearea unei situa]ii competitive opuse celei de penurie. Curba de izoprodus descrie o succesiune de combina]ii a doi factori (de exemplu munc@ }i capital) care ocazioneaz@ ob]inerea aceluia}i nivel de produc]ie.0. cel marginal ofer@ posibilitatea unor decizii de alocare optim@ a resurselor.

Dreapta bugetar@ B indic@ un cost de 1440 unit@]i b@ne}ti.. Q1 }i Q2. Defini]i no]iunile de func]ie de produc]ie. maximizarea produc]iei la un cost dat. a reducerii cheltuielilor de cercetare. 2. a economiilor „organiza]ionale”. Ob]inerea economiilor de scar@ constituie temelia ini]ierii }i dezvolt@rii Uniunii Europene. a for]ei de munc@ }i materialelor specializate }i tipizate.600 8 unit@]i b@ne}ti fiecare. Randamentele de scar@ semnific@ efecte favorabile asupra productivit@]ii }i costurilor unitare. know how specializat }i de ^nalt randament. ^ncercare a prototipului etc. dezvoltare. economii de scar@. Folosind datele din figur@. 137 .Figura ilustreaz@ o func]ie de Y produc]ie ^nsemn$nd utilizarea resurselor X }i Y. Cele dou@ curbe de izoQ1 Q2 produs. 1) Care este pre]ul factorilor X }i Y la nivelul dreptei bugetare B? 2) Pozi]ia B" a dreptei bugetare poate indica acela}i nivel bugetar? Dac@ da ce i-a modificat pozi]ia? Dac@ nu volumul produc]iei ^n punctul E poate fi identic cu cel din punctul E1? 3) Lu$nd ^n considerare figura. se situea12 z@ la nivelurile 300 }i 420 unit@]i. rat@ marginal@ de substituire. pe seama l@rgirii propor]iei produc]iei de acela}i fel. Economiile de scar@ se concretizeaz@ ^n posibilitatea utiliz@rii unor tehnologii. Figura ilustreaz@ func]ii de produc]ie la nivelul Q1=120 }i Q2=168. Liniile bugetare B' 10 }i B'' au nivelul de 3. pute]i explica existen]a unor efecte de substituire }i de venit? Dac@ da. dreapt@ bugetar@. E2 E Dac@ firma produce la 6 E1 nivelul punctului C: C 4 420 a) Produc]ia ob]inut@ se va T situa la nivelul minim 300 2 de cost ? B' B'' B b) C$t va fi cantitatea 0 2 4 6 8 10 12 14 X produs@ ^n acel punct ? c) Cum poate fi explicat nivelul Q2 de produc]ie la acela}i nivel al costurilor ? d) C$t este nivelul costului mijlociu ^n punctul E2 ? 3. . %ntreb@ri }i exerci]ii 1. explica]i. productivitate marginal@. proiectare. Acestea se ob]in pe seama sporirii concomitente a ambilor factori cuprin}i ^n modelul anterior. randamente descresc@toare.

600 unit@]i b@ne}ti. 6. persoane: 2 volum produc]ie: 300 3 4 5 6 480 560 600 600 . Calcula]i pe baza urm@torului tabel sporul de produc]ie pe m@sur@ ce spore}te munca utilizat@. Dreapta bugetar@ se afl@ la nivelul de 3. Rezolvare la problema 2. Calcula]i produc]ia marginal@ }i mijlocie a firmei. Figura ilustreaz@ o produc]ie ^nsemn$nd utilizarea resurselor X }i Y. punctul c): combina]ia optim@ a factorilor X }i Y permite ob]inerea nivelului minim de costuri. b) Care este costul minim al producerii a 300 unit@]i din produsul considerat ? c) Care este cantitatea utilizat@ din cei doi factori la nivelul optim al combina]iei ? 5. Curba de izoprodus se afl@ la nivelul Q = 300. a) S@ se determine pre]urile unitare ale factorilor x }i y.4. Explica]i de ce firmele au tendin]a de a-}i spori dimensiunile. 138 . .

Produc]ia }i costurile 7. amortismentele. vor putea oferi alimente. avansul tehnologic spore}te posibilit@]ile de cre}tere a produc]iei. În func]ia de produc]ie pe termen scurt sunt cuprinse intr@ri ale c@ror volum nu se vor modifica pe m@sura cre}terii produc]iei. dar func]ia de produc]ie rezultat@ are al]i parametri. p@mânt }i resurse naturale. În func]ia de produc]ie pe termen lung toate m@rimile con]inute sunt pe rând supuse varia]iei }i analizei factoriale. de asemenea. poart@ numele de func]ie de produc]ie. deoarece dispoibilit@]ile de capacitate de produc]ie sunt limitate de nivelul maxim de productivitate al momentului. în principiu. independente.. Alte m@rimi a c@ror cantitate se schimb@ în raport cu volumul produc]iei poart@ denumirea de costuri variabile. Trebuie s@ se re]in@. Conexiunea dintre ansamblul intr@rilor }i produc]ia care poate fi ob]inut@ prin consumul acestora. Pe o perioad@ scurt@ exist@.. un plafon al cre}terii produc]iei. Vom denumi aceste intr@ri costuri fixe. Costurile fixe (CF). utilizate împreun@. în cadrul unei func]ii de produc]ie. . Func]ia de produc]ie poate fi exprimat@ în raport de doi factori (a}a cum am procedat în capitolul anterior) cu scopul de a releva posibilit@]ile ra]ionale de combinare a factorilor }i consecin]elor acelor demersuri.xn. resurselor naturale cu scopul de a ob]ine produse }i servicii livrabile.1. de regul@. Pentru a defini variabilele }i conexiunile acestora pe termen lung. capital }i priceperea antreprenorial@ care... Volumul total de resurse atrase }i combina]ia diferitelor categorii de cheltuieli prezint@ interes pentru deciziile antreprenoriale.. Ameliorarea. Pe o perioad@ mai lung@ (de obicei peste un an) înlocuirea echipamentelor poate aduce cre}teri importante ale capacit@]ii de produc]ie.. a echipamentului. sau ca func]ie global@. materii prime. care con]ine totalitatea factorilor nota]i în capitolul precedent cu x1. 139 . c@ o func]ie de produc]ie are semnifica]ie opera]ional@. Intr@rile procesului de produc]ie se compun din munc@.xi. 7. pl@]ile de dobânzi.. capitalului.. Costuri fixe. pentru un nivel tehnologic determinat. 7.2. fa]@ de volumul produc]iei cuprind cheltuieli cum sunt asigur@rile. variabile. este necesar@ precizarea dac@ modelul utilizat con]ine influen]a avansului tehnologic }i în acest caz vom defini-o ca func]ie de produc]ie pe perioad@ lung@.. de fapt. automobile. consumabile. Produc]ia este un proces de utilizare a serviciilor de munc@. servicii de educa]ie }i instruire etc. costul de produc]ie pe perioad@ scurt@.x2.

7. Pentru o mic@ firm@ comercial@.1. consumul de materii prime. Costurile pe perioad@ scurt@ Cost mijlociu Cost variabil mijlociu 0 Q1 Q2 Q3 140 Q . . Costuri totale a Costul total Costul variabil total teoretic Costul fix total teoreti 0 Costuri mijlocii }i marginale Cost marginal Q Fig. . salariile personalului de operare în sec]ii }. în raport cu volumul produc]iei sau serviciilor livrate. inclusiv chiriile.a. În aceast@ categorie sunt cuprinse.cea mai mare parte a cheltuielilor generale. Costurile variabile (Cv sau f(Q)) au o evolu]ie variabil@. ^ns@. dac@ ne referim la o întreprindere productiv@. plata unui vânz@tor poate fi un cost fix.

este în principiu fix@. Costul marginal reprezint@ suplimentul de cost ocazionat de fabricarea unei unit@]i suplimentare de produs. Dac@ ∆Q → 0 C m = dC T = ϕ ' (Q) dQ Este necesar s@ facem o conexiune între evolu]ia costului variabil. este o func]ie de cost în raport cu volumul produc]iei. }i ∆Q DCT = sporul costului total. }i punctul de inflexiune al costurilor variabile totale. cresc@toare cu sporuri descresc@toare pân@ în punctul Q1 }i cu sporuri cresc@toare ^n urm@torul interval. Dac@ m@rimea costului fix. a}a cum rezult@ din cadrul b) al figurii 7. . a celui variabil.1. costul marginal este indepedent de aceast@ m@rime: Cm = ∆C T ∆C F + ∆Cv ∆Cv = = ∆Q ∆Q ∆Q deoare %n ipoteza divizibilit@]ii perfecte a factorilor care compun costul variabil. cea a costului variabil este cresc@toare. Costul total (Ct) se compune din suma costurilor fixe }i variabile Ct = CF +Cv sau CF + f(Q). Dac@ accept@m ipoteza constan]ei costului fix.1). implicit. repartizat pe unitate de produs. fapt care se reflect@ în costuri marginale descresc@toare pentru intervalul 0 – Q1 }i costuri marginale cresc@toare dup@ punctul care indic@ volumul de produc]ie Q1.1 c@ varia]ia costului total reproduce evolu]ia costului variabil total. DQ= sporul de produc]ie. corespunz@tor în grafic nivelului de produc]ie Q2 din cadrul b) dup@ care au o cre}tere exponen]ial@. deseori. sporurile costurilor variabile sunt descresc@toare pân@ la un punct. Func]ia costului variabil trece prin originea axelor }i înregistreaz@ sporuri al c@ror interes pentru procesele de decizie }i optimizare este important. numit. 141 . în func]ie de cantitatea de produc]ie. Cm = ∆CT (7.. costul marginal se prezint@ ca derivata func]iei costului total. Costul mijlociu. conven]ional fix. Putem constata din figura 7. Costul unitar sau mijlociu este costul total sau global. ^n care Cm = cost marginal. A}a cum rezult@ din figur@.

i= 1. Pentru ca o linie de asamblare a automobilelor s@ permit@ diminuarea costului unitar este necesar@ o serie*. . Costul variabil mijlociu (CVM) este costul variabil care revine în medie unei unit@]i de produs la un nivel determinat al produc]iei: * Fabrica]ie specializat@ având ca rezultat produse mai mult sau mai pu]in identice 142 . CC FM = FMi CF (7.n.U. . iar Qi CFMi este costul fix mijlociu. prin ambutisare. S@ not@m c@ fabricarea unei caroserii de automobil modern. care se ridic@ la sume atât de mari încât dac@ s-ar fabrica un singur exemplar acesta ar costa. C Ti C Ti Q Q ii (7.…. de cel pu]in 70-100 mii exemplare.Qi cantitatea la nivelul i de produc]ie. impune costuri fixe legate de fabricarea matri]elor.3. având valori diferite în raport cu volumul fabrica]iei. Forma func]iei costului fix mijlociu este aceea a unui arc de hiperbol@ echilateral@ cu bra]ele tinzând asimptotic la cele dou@ axe.4). La acest nivel de fabrica]ie costurile fixe se repartizeaz@ pe un num@r suficient de mare de automobile pentru ca o unitate s@ coste câteva mii de dolari S.M@rimile mijlocii prezint@ întotdeauna importan]@ pentru analiza economic@. acestea permi]ând diminuarea sau chiar anularea unor influen]e întâmpl@toare ale contextului economic asupra reflect@rii prin indicatori.i=1. Corespunz@tor.2.CTi costul total corespunz@tor cantit@]ii i. cadrul b).1. unde: . corespunz@tor nivelului i de produc]ie. Costul fix mijlociu este o func]ie descresc@toare. probabil.A.3). ^n care Qi = cantitatea fabricat@. . costul fix mijlociu }i cel variabil mijlociu vor înregistra evolu]ii în raport cu volumul fabrica]iei. este util s@ fie exprimat ca un }ir de valori corespunz@toare cantit@]ii de M produc]ie astfel: C CMi = .….2.n unde n este num@rul total de produse care pot fi fabricate ^n unitatea economic@ }i i volumul variabil de produse. mai mult decât greutatea lui în aur. Descre}terea costului fix mijlociu este principala explica]ie a ob]inerii economiilor de scar@. ^n produc]ia tradi]ional@ de serie.. Costul mijlociu. în raport cu volumul fabrica]iei (a}a cum rezult@ }i din figura 7.

7. Neexistând motiva]ia pentru protejarea }i valorificarea patrimoniului s-a impus o abordare birocratic@.2. }i a factorilor intr@rilor atunci c$nd acestea sunt perfect divizibile. unitar }i marginal: CVMi = CVM ϕ (Q ) Q .. ^nregistrat pentru produc]ia Qi. 143 . Qi i=1.) Anumite conexiuni. Costul marginal întâlne}te în evolu]ia sa. %n perioada totalitar-colectivist@. n num@rul de produse care poate fi fabricat de c@tre firm@ }i i este cantitatea produs@. Se impun câteva observa]ii privitoare la evolu]ia costurilor mijlociu variabil. în func]ie de volumul produc]iei. Cvi = costul variabil total.2. Costul marginal întâlne}te curba costului unitar (sau mijlociu total) la minimul acestuia din urm@. Costul unitar se afl@ deasupra costului marginal atât timp cât curba lui este descresc@toare. care rezult@ între nivelul costului variabil mijlociu }i fix mijlociu nu pot fi luate în considerare la analiza costului pe termen scurt.1. Sporirea costului unitar este întârziat@. în raport cu cre}terile cheltuielilor variabile. din ra]iuni care izvorau din nevoia restrângerii sustragerilor }i risipei de materiale s-a operat cu costuri medii de aprovizionare a materialelor. Evolu]ia costului variabil unitar în România prezint@ înc@ particularit@]i importante care influen]eaz@ alegerea produc@torului. f(Q)= func]ia de cost variabil ^n raport cu volumul produc- ]iei. nivelatoare. . Costul variabil mijlociu descre}te înainte de intersec]ia cu costul marginal }i spore}te dup@ acest nivel. }i este cresc@toare dup@ intersec]ia cu costul marginal. Orele suplimentare }i comenzile de urgen]@ au intrat în categoria costurilor cu varia]ie strict propor]ional@ cu produc]ia. CVMi = CVM CVi .1. volumul produc]iei) de intersec]ia cu minimul costului variabil }i apoi a celui unitar. Minimul costului marginal este atins înainte (^n raport cu variabila independent@.…. de stocare }i compensare a deprecierii fizice. pe m@sura sporirii produc]iei curba costului variabil mijlociu la nivelul minim al acestuia din urm@. datorit@ diminu@rii treptate a costului fix unitar (a}a cum rezult@ din figura 7.

2 Func]ia de cost variabil liniar@ Evolu]ia liniar@ a costului variabil determin@ ca aceast@ m@rime s@ tind@ la nivelul mijlociu.Concentrarea puterii de decizie în zona liderilor politici a avut }i un suport izvorât din structura piramidal@. CT. privind costurile.5). CF. d@un@toare. de comand@ }i „gestionarea” autorit@]ii în folos propriu. realitatea concret@ a fost practic umbrit@ de interese politice }i de propagand@. CV CF = Qa + CF CV= a Q CM. . Cele dou@ curbe se confund@. Cm. deriv@. Din p@cate întârzierea reformei. spre o linie dreapt@ paralel@ cu abscisa. a privatiz@rii. interesele favorabile conserv@rii capacit@]ii de dispozi]ie discre]ionar@ perpetueaz@ o stare de fapt nefiresc@. C CF Cm= CVM=a Q Fig. reflectate în calculul de costuri a fost liniar@. Q Q dQ d (Q) unde a este un parametru semnific$nd costul variabil mijlociu }i fiind constant. CVM = = = a (7. de altfel. de fapt. favoriz$nd ^n con]inut for]area. a}a cum vom ar@ta în continuare. de principiu. CVM. 7. %n planul deciziei opera]ionale. o dreapt@ paralel@ 144 . Varia]ia costului marginal se aliniaz@ celui variabil din care. Volumul produc]iei totale a primat în raport cu calculul economic. %n aceste condi]ii varia]ia cheltuielilor cu materiile prime }i salariile. prin utilizarea discre]ionar@ a resurselor. . tinz$nd s@ fie. a sporurilor de produc]ie. CVM = CV aQ d (CV ) d (aQ) = = a .

eventual asigurare. îns@. Costul unitar al produc]iei (costul mijlociu). dar }i la sfâr}it de trimestre conducea la supra^nc@lzirea sistemului. a}a cum s-a putut constata în experien]a anilor de economie de comand@ apar dificult@]i. diversitate pe care le impune numai o economie liber@ de pia]@. este. de pia]@ a vânz@torului nu poate fi ocolit@ produc@torii se comport@ arogant fa]@ de clien]i impunând pre]uri. în economiile de comand@ unde situa]ia de penurie. triple ceea ce în ansamblu conduce la o cre}tere exponen]ional@ a costurilor variabile. paz@ }i altele.cadrul b).2. calitate. odat@ cu cre}terea seriei de fabrica]ie peste limitele capacit@]ii de produc]ie are efecte de sens contrar asupra costului mijlociu. .2. Este necesar de re]inut c@ la comenzi mici se înregistreaz@ costuri ridicate de facturare. numeroase c@deri accidentale ale utilajelor }i diminuarea }i mai mult a calit@]ii fabrica]iei. iar determinarea nivelului produc]iei nu este dec$t rareori la latitudinea produc@torului. Sporirea volumului unei comenzi de materi prime va conduce la diminuarea costurilor variabile. sortimenta]ie. cu axa abscis@.termene de livrare neconvenabile. Rezult@ îns@ o concluzie important@: nereflectarea corect@ a nivelului costurilor variabile conduce la tendin]a nejustificat@ de sporire a ofertei. CM = CT ( aQ + CF ) = = a + CF Q a Q Q Costul unitar este o curb@ ^n form@ de hiperbol@ echilateral@ tinzând la a. în luna decembrie. Livrarea întârziat@ a componetelor. Volumul de produc]ie pe care }i-l permite o firm@ este dictat de preferin]ele consumatorilor. calitate inferioar@. 145 . semnificând cantitatea de produc]ie. înso]it@ de neglijarea repara]iilor }i opera]iilor de între]inere preventiv@.. Dep@}irea unui nivel al produc]iei într-o fabric@. în coresponden]@ cu evolu]ia neliniar@ a costurilor variabile. O astfel de situa]ie nu se întâlne}te în zilele noastre în ]@rile dezvoltate cu mecanisme de pia]@ func]ionale }i o pozi]ie favorabil@ cump@r@torului.1. }i cu atât mai mult.Evolu]ii obi}nuite ale curbelor de costuri sunt reflectate în figura 7. cre}terea num@rului de ore suplimentare pl@tite cu tarife duble. %n practic@ la un anumit nivel al produc]iei. datorit@ cre}terilor exponen]iale la cele variabile. %n economiile în care pia]a este dominat@ de firme mari. 7. transport. Diminuarea costurilor fixe mijlocii. în dispre] fa]@ de exigen]ele de pre]. cu o capacitate dat@. reflectat@ în descre}terea costului variabil unitar pân@ la o anumit@ limit@.

Profitul rezult@ ca diferen]a între valoarea vânz@rilor. care marcheaz@ optimul. condi]ia de maximizare a profitului este ca volumul produc]iei s@ ating@ acel nivel în care ϕ ' ( Q ) = p . varia]ia acestuia fiind în leg@tur@ cu nivelul produc]iei.Alegerea nivelului de produc]ie A}teptând din partea întreprinz@torului un comportament de maximizare a profitului. dac@ asum]iile privind func]ionarea perfect@ a mecanismului reglator de pia]@ nu se abat prea mult de la realitatea economic@. sau maximul de profit al întreprinz@torului la produc]ia optim@ (Volumul QM). %ntr-o diagram@ pe care sunt reprezentate costul marginal. se va înregistra o intersec]ie a costului marginal cu pre]ul de vânzare (care este o linie orizontal@. toate în raport cu nivelul de produc]ie. adic@ nivelul costului marginal (exprimat prin derivata func]iei de cost) s@ fie egal cu pre]ul cm = cost marginal cm = p (7. nici pre]ul factorilor de produc]ie nu va fi influen]at de cererea firmei. Anularea primei derivate a func]iei de profit ne indic@ nivelul maxim de profit: dπ dQ _ dC d d(pQ) ) ( pQ dC FF = − − ϕ ' (Q ) dQ dQ _ dC F dπ _ d ( pQ ) − = p − ϕ ' (Q ) .3. costul unitar. neinfluen]at@ de nivelul produc]iei. ^n cazul unei firme mici) la un nivel QM. Utilizând modelele de mai sus vom putea scrie: . . pre]ul de vânzare. atunci c$nd =0 =p dQ dQ dQ Altfel formulat@. a}a încât }i acestea vor fi considerate constante }i exogene. π = pQ − C T = P Q − [C F + ϕ (Q ) ] = Qp − _ Curba profitului total are alura unui arc de parabol@. a cifrei de afaceri }i costul total. p = pre] unitar de v$nzare de vânzare al produsului pe pia]@.6). vom putea presupune c@ pre]ul de produc]ie este exogen }i fix în raport cu volumul ofertei firmei studiate.7. %n virtutea acelora}i ipoteze ale func]ion@rii nestânjenite a regulatorului numit pia]@. 146 _ . CT = C F + ϕ (Q ) .

Profitul maxim corespunz@tor punctului QM se stabile}te pornind de la profilul unitar sau pe unitatea de produs. Zona de profit a întreprinz@torului este cuprins@ între nivelul de produc]ie QA }i cel QB. diferen]a dintre pre] }i costul mijlociu }i segmentul OQM care exprima nivelul produc]iei.3. La o produc]ie al c@rei nivel este cuprins între QA }i QM profitul este pozitiv }i în cre}tere. 7.1. adic@ p-CM }i volumul optim al produc]iei QM: CM.3.. 147 . Figura 7. Alegerea nivelului produc]iei de c@tre ^ntreprinz@tor ^ntr-o pia]@ concurenCM ]ial@.7) ^n care QM este nivelul produc]iei ales de c@tre ^ntreprinz@tor ^n raport cu criteriul maximiz@rii profitului. costul mijlociu care compenseaz@ prin influen]a mediei pierderile din zona QMQB ne indic@ pân@ la ce nivel î}i poate spori oferta întreprinz@torul. %n aceast@ zon@ costul mijlociu se afl@ sub nivelul pre]ului. . Intersec]ia curbei cosP A M B tului marginal cu linia pre]ului în punctul M indic@ volumul QM. deoarece o unitate de produs cost@ mai pu]in decât pre]ul de v$nzare (unitar) p$n@ la nivelul de produc]ie QB. Aria de profit este definit@ de segmentul MN. f@r@ a înregistra pierderi.7) orice cantitate de ofert@ mai mare ca QA (Q>QA) ocazioneaz@ ob]inerea de profit. Sporirea costului marginal peste nivelul pre]ului semnific@ o augmentare a cheltuielilor peste pre]ul de vânzare }i compensarea unor costuri excedentare (^n raport cu nivelul pre]ului de vânzare) a profitului ob]inut în zona OQM. %n fapt.Cmp Cm p Q − CT C = = p − T = p − CM Q Q Q π _ π M = QM ( p − C M ) (7. al produc]iei care-i ofer@ N întreprinz@torului maxim de satisfac]ie.Volumul profitului este definit de aria ha}urat@ care rezult@ din ^nmul]irea 0 QA QM QB valorilor numerice ale segQ mentelor MN }i OQM. %n conformitate cu rela]ia (7. %ntre QM }i QB profitul este pozitiv }i în descre}tere pân@ la anularea acestuia în punctul QB (corespunz@tor volumului de vânz@ri care egaleaz@ cifra de afaceri }i costurile totale).

Se poate observa c@ este implicat@ atât ipoteza cre}terii liniare a costurilor variabile cât }i existen]a unei pie]e nelimitate.4 Pragul de rentabilitate ^n abordarea de principiu. profitul fiind egal cu zero. p = pQ – CT = pQ – [CF – f(Q)]. în privin]a volumului cererii.Economia dezvoltat@ contemporan@ se afl@ arareori în situa]ia de a opta pentru punctul QM. 148 . dar ^n alte ramuri nu! Modelul alegerii nivelului produc]iei este important pentru ansamblul gândirii care se raporteaz@ la reglarea de pia]@.4. insensibile la modificarea nivelului vânz@rilor trebuie acoperite din diferen]a dintre pre]ul de vânzare unitar }i costul variabil unitar. 7. sau mai precis. %n ramura produc]iei vegetale. deoarece pia]a.Pragul de rentabilitate mai poart@ denumirea de punct mort al unei afaceri. V$nz@ ri Costuri v$nz@ pQ ri zona d CT Costuri tot Zona de pierderi Costuri C Costu O QP . 7. dac@ p = 0 pQ = CT %n mod frecvent se întâlne}te situa]ia când într-o afacere costurile fixe. adic@ posibilitatea ne^ngr@dit@ a firmei de a-}i l@rgi oferta. Astfel la pragul de rentabilitate C FM = p − C VM }i C F = C FM. unde sunt utilizate nota]iile de mai sus. deoarece constituie punctul de pornire în abordarea modelelor cu restric]ii. gustul consumatorilor evolueaz@. cererea este dinamic@. iar firmele prefer@ s@-}i diversifice oferta. a nivelului pre]ului de vânzare }. de _ unde Q = CF p − C VM _ . ^n numeroase servicii modelul alegerii libere (f@r@ restric]ii din partea ofertei) poate s@ func]ioneze.a. pentru a r@spunde mai bine dinamicii cererii.Q . Pragul de rentabilitate exprim@ situa]ia în care produc]ia vândut@ acoper@ costurile. Fig. .

ie}ite din preferin]a consumatorilor. ci acestea diminueaz@. %ntr-o prezentare grafic@ simplificat@ (cu func]ii av$nd evolu]ii liniare) pragul de rentabilitate este exprimat de intersec]ia liniei costurilor }i a cifrei de afaceri sau a volumului de vânz@ri. %ntr-o prezentare mai aproape de constrângerile pe care le impune mecanismul pie]ei vom introduce ideea c@ într-o situa]ie de competi]ie venitul total din încas@ri nu cre}te liniar. ^n timp. cel mai adesea. %n model este implicat }i factorul timp care datorit@ apari]iei produselor noi for]eaz@ diminuarea pre]ului unitar al produselor ^nvechite. care prime}te calificativul de „inferior”. 149 . datorate diminu@rii costurilor fixe unitare }i a unei cre}teri moderate a celor variabile. datorit@ reducerilor pronun]ate de pre]. Diminuarea accentuat@ a pre]ului este. Volumul de v$nz@ri cunoa}te.5 Pragul de rentabilitate al unei firme ce activeaz@ ^n condi]ii de competi]ie. %n aceast@ zon@. datorat@ modific@rii atitudinii fa]@ de produs. Sporurile de vânz@ri nu mai asigur@ nici m@car men]inerea nivelului încas@rilor. respectiv la acest nivel de produc]ie. deseori o c@dere dramatic@ odat@ ce produsul a ie}it din preferin]ele consumatorilor. întreprinz@torul are oportunitatea s@-}i valorifice ni}a de pia]@ cucerit@. ^n raport cu modelele noi mai atractive.. Cre}terea costului total este ponderat@ în zona QG – QH din cauza efectelor favorabile. . V$nz@ri Costuri Costul total Profit Pierderi CT G egal@rii costurilor din v$nz@ri) H B V$nz@rile nu mai acoper@ costurile A (punctul pQ Sf$r}itul zonei de rentabilitate 0 (Prag de rentabilitate) QA QG Q H QB Q }i timp Fig. ^ns@.7.

se va putea stabili varianta tehologic@ cea mai avantajoas@. . ma}inile. %n acest exemplu vom introduce ipoteza c@ exist@ cinci op]iuni tehnologice.5. 7.7.5. Costuri .Func]ia de cost pe perioad@ lung@ exprim@ raporturile între volumul produc]iei }i varia]ia tuturor categoriilor de cost.dar este necesar@ luarea ^n considerare a unei durate limitate ^n care produsul are desfacere. Pe baza func]iilor de cost unitar.Modificarea nivelului tehnologic }i a m@rimii fabrica]iei Vom putea presupune o firm@ care produce prefabricate pentru construc]ii sau aparatur@ medical@. S@ observ@m c@ elementul definitor care indic@ un nivel optim de cost al fiec@rei tehnologii este scar@ de fabrica]ie. ceea ce implic@ p@strarea pentru fiecare caz a unei anumite dimensiuni determinate a fabrica]iei. pia]a le restr$nge libertatea. Exist@ totu}i elemente care se p@streaz@ fixe.1.6 Costurile mijlocii pe perioad@ lung@ 150 . pe termen scurt. Distinc]ia principal@ fa]@ de func]ia de cost pe termen scurt const@ în faptul c@ în acest caz costurile cu echipamentele. respectiv alegeri ale dimensiunii firmei. brevete. O modelare de aceast@ natur@ va putea lua în considerare mai multe variante tehnologice. %ntocmirea unui plan de afaceri permite decidentului s@ aleag@ între diferite m@rimi de fabrici }i num@rul celor care vor fi puse în func]iune. vor intra în categoria variabilelor independente. CM1 CM2 CM3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Figura 7. licen]e. Func]ia de cost pe termen lung se construie}te cu scopul minimiz@rii costului de produc]ie la un anumit nivel al fabrica]iei. Cu toate c@ întreprinz@torii au }ansa s@ aleag@ volumul produc]iei }i costurile. tehnologiile aplicate într-o anumit@ fabric@.

echipamentele multifunc]ionale. astfel încât aceea}i component@ poate fi utilizat@ în zeci sau chiar sute de produse finale. cu comand@ program }i personal calificat. deoarece seria de fabrica]ie. Men]inerea sau sporirea portofoliului de comenzi reprezint@. M@rimea segmentului de pia]@ pe care firma poate conta este un element esen]ial în alegerea variantei tehnologice. având un volum de produc]ie diferit. ^}i pierde importan]a cov$r}itoare. a}a înc$t volumul de produc]ie Q3 din grafic. Flexibilizarea fabrica]iei se combin@ ra]ional cu serii mari. acolo unde au aplicabilitate transform@ radical tabloul costului pe teren lung. 151 . diferite. . ^ntro abordare strategic@) relev@ c@ fiec@rui nivel de produc]ie reprezentat pe axa abscis@ îi corespunde un nivel de cost definit.Q8. Analiza costului pe perioada lung@ (care ]inte}te minimul de cost. privit@ rigid. Vom putea remarca diferen]e importante între nivelul costului minim al variantei tehnologice care ocazioneaz@ minimul de costuri la produc]ia Q3 }i cea al c@rei cost mijlociu CM3 }i CM4. c@ruia îI corespunde costul CM2 poate s@ se spere s@ fie ob]inut la costuri mai mici. în aproape toate domeniile de produc]ie. Fabrica]ia modern@. Tehnologiile flexibile. a f@cut progrese însemnate în ceea ce prive}te flexibiliarea produc]iei.Q7 sau Q10 nu ofer@ satisfac]ie întreprinz@torului. Pentru cea mai mare parte a opera]iunilor. deoarece sunt utilizate numai o parte din func]iile circuitului sau componentei. utilaje specializate. performante în producerea circuitelor }i altor componente electronice sau prefabricatelor care sunt standardizate }i utilizabile pentru un num@r mare de func]ii.Q6. din perspectiv@ finaciar@ o investi]ie }i un element de patrimoniu intangibil. Se mai poate observa c@ volumul de produc]ie Q3 ocazioneaz@ costuri mai mari decât nivelul Q1.Q4. Nivelurile de produc]ie optime se vor ob]ine în punctele Q1. iar nivelurile de produc]ie Q3.Q5. dar un cost minim sensibil mai sc@zut (corespunz@toare nivelului de produc]ie Q6 sau Q8).. deoarece trebuie re]inut c@ fiecare firm@ aflat@ în condi]ii de competi]ie va prefera s@-}i diminueze câ}tigurile pentru moment cu scopul p@str@rii portofoliului de comenzi. corela]ia dintre seria de fabrica]ie }i nivelul costurilor }i-a pierdut din însemn@tate. Este mult mai ieftin s@ se produc@ circuite multifunc]ionale standardizate }i s@ se foloseasc@ una sau câteva func]ii dintr-o sut@ (de exemplu) decât s@ se fabrice componente specializate în serii mici }i cu costuri individuale necompetitive.

ob]inut prin a}chiere la Napomar costa la o fabric@ specializat@ 0.2.7 Curba de cost mijlociu pe termen lung atunci c$nd dimensiunea firmei poate avea. CM C0 0 Q0 Q Fig. Economiile de scar@ ob]inute datorit@ diminu@rii costurilor de aprovizionare. CM .Luând în considerare progresele în direc]ia flexibiliz@rii }i a specific@rii caracteristicilor componetelor. 7. Se remarc@ o sporire a avantajelor de principiu ale decidentului.Economiile de scar@ în contextul modific@rii tehnologice. a standardiz@rii a}ez@rii tiparelor pe textile la fabricarea confec]iilor.35 bani. const@ în disponibilizarea de resurse financiare pentru cercetare }i modificarea substan]ial@ a tehologiilor.7. datorit@ flexibilit@]ii produc]iei. în sensul de a putea stabili nivelul optim al produc]iei în raport cu nivelul costului mijlociu (minim). Cea mai important@ consecin]@ a fabrica]iei de mas@. cu varia]ia de costuri pe termen scurt (f@r@ modificare de tehnologie) a}ezat@ pe întinderea sa. o varia]ie continu@. a folosirii unor utilaje specializate }i a fabrica]iei de serie care sunt consecin]e }i cauze în anumite circumstan]e ale sporirii volumului de resurse atrase (analizate în capitolul anterior) acoper@ numai o parte din avantajele cre}terii sc@rii de fabrica]ie. vom putea lua în considerare existen]a unei curbe de cost mijlociu aproape continui. dirijate prin microprocesoare }i cu executarea controlului de calitate dup@ fiecare opera]iune. Un }urub care costa 5. dac@ era ob]inut prin deformare plastic@ }i era înlesnit@ înl@turarea practic@ a adaosului de prelucrare (care în varianta tehnologic@ cu a}chiere 152 . ^n fluxuri continue.5. .50 lei.

Elementul cel mai important ce trebuie re]inut este c@ produc]ia (fabrica]ia) flexibil@ este generatoare de pia]@ prin diversitatea produsului final (oferit consumatorului). R e z u m a t Ob]inerea de produse ocazioneaz@ cheltuieli de munc@. reprezenta 45% din materia prim@). cre}terea nivelului de flexibilitate }i importante cre}teri ale calit@]ii produselor ob]inute. De}i ipotezele introduse ^n model sunt restrictive. Diferen]a dintre pre]ul de v$nzare }i costul mijlociu exprim@ 153 . cu uzur@ mecanic@ ridicat@ }i flexibilitate sc@zut@. care nu depind de volumul fabrica]iei }i costuri care variaz@ pe m@sura cre}terii produc]iei (costuri variabile). care rezult@ din aceasta. Analiza opera]ional@ a costurilor (pe termen scurt) se bazeaz@ pe ipoteza c@ influen]a avansului tehnologic este neglijabil@. Construc]ia se bazeaz@. adic@ ale l@rgirii pie]ei. reducerea sorto-dimensiunilor }i implicit a stocurilor. . capital. filetarea cu un sistem de role }i apoi aplicarea tratamentului termic superficial. resurse naturale. Analiza costurilor poate lua ^n considerare }i influen]a avansului tehnologic }i varia]ia productivit@]ii. intersec]ia acestora define}te volumul produc]iei care maximizeaz@ profitul. Procesele de simplificare ale produc]iei moderne permit. complet libere. simplificarea utilajelor. obositoare care nu ofer@ satisfac]ii profesionale salaria]ilor. sporul de cost datorat cre}terii cu o unitate a volumului fabricat permit reliefarea conexiunilor ^ntre costul marginal }i nivelul constant al pre]ului. teren. cheltuiala de munc@ se reducea de la 20 minute la câteva secunde. reducerea volumului de munc@ de calificare mijlocie folosit@ în activitate rutinier@. Costurile se ^mpart ^n costuri fixe. valen]ele sale explicative }i didactice sunt incontestabile. Economiile de scar@ într-un regim de produc]ie flexibil@ combin@ avantajele produc]iei în mas@ }i ale diversific@rii ofertei. de asemenea. M@rimile mijlocii ob]inute prin raportarea costurilor totale la volumul produc]iei (variabil@ independent@) }i costul marginal. sc@derea costurilor }i sporirea calit@]ii }i reducerii costurilor de utilizare. Modelul optimiz@rii are profitul drept criteriu }i varia]ia volumului produc]iei ca variabil@ de adaptare la condi]iile pie]ei.. pe ipoteza unor pre]uri exogene determinate de pia]a liber@. de asemenea. sc@deri spectaculoase de consum de munc@. sc@derea considerabil@ a componetelor în mi}care. arareori ^nt$lninduse medii concuren]iale. Totalitatea cheltuielilor poart@ numele de cost de produc]ie. construind modele „pe termen lung”. Avantajele care pot fi consemnate urm@rind acest exemplu constau în reducerea consumului de material. asigura un miez moale }i suprafa]a dur@.

. cl@diri.5 8. criteriu al produc@torului. brevete.03 20 20 202. Acest grafic eviden]iaz@ caracterul perisabil al aprecierii de care se bucur@. 154 .5 12 111.12 ^n care Q = volumul. Costurile variabile au ^ns@ o cre}tere exponen]ial@ de la un anumit volum al fabrica]iei. terenuri. optim al produc@torului. 2. Profitul total maxim se calculeaz@ ca produs al diferen]ei pre] unitar-cost mijlociu multiplicat cu nivelul produc]iei care maximizeaz@ rezultatul (profitul).29 6.78 11 18 162. cre}tere) permite decidentului un diagnostic privitor la oportunitatea sporirii volumului ofertei sau abandonul afacerii atunci c$nd pia]a este limitat@ }i evolu]ia costului marginal }i mijlociu nu permit ob]inerea de rezultate pozitive. ^n timp. decizie.05 5.nivelul unitar al profitului ob]inut.5 10.5 14 124. Analiza de costuri pe termen lung consider@ toate categoriile de costuri ca m@rimi variabile (inclusiv cele cu echipamente. Revede]i no]iunile de cost mijlociu. prag de rentabilitate. optimizarea costurilor pe perioad@ lung@. nivelul produc]iei Ce reprezint@ coloanele 3 }i 4? Aproxima]i care este nivelul produc]iei care maximizeaz@ profitul firmei dac@ pre]ul de v$nzare este 11 $? . O firm@ are urm@toarele costuri 1 2 3 4 Q Costul total (^n $) 10 100.5 8. %n practic@. %n Rom$nia obi}nuin]ele mo}tenite de la economia de comand@ au f@cut ca varia]ia costurilor s@ fie neglijat@ ceea ce totdeauna d@uneaz@ proceselor de alegere. %ntreb@ri }i probleme 1. ^n raport cu volumul prognozat al desfacerii }i predic]iile privind deprecierea tehnologiilor }i a produselor.5 9.88 8 16 140. pe termen scurt. cost fix mijlociu. Cunoa}terea tipului de varia]ie a costului marginal (sc@dere.5 10. ^ntre care produc@torul se ^ncadreaz@ (^n zona de rentabilitate). %ntr-o economie competi]ional@ diminuarea semnificativ@ a costului fix unitar se poate ob]ine numai prin atingerea unui prag al volumului produc]iei care permite acoperirea costurilor totale din ^ncas@ri. zon@ de rentabilitate. un anumit produs. se utilizeaz@ un model combinat al sporirii volumului produc]iei ^n timp. ^n mod obi}nuit. ^ntrun model structural. Costul fix unitar este continuu descresc@tor }i creaz@ tenta]ia sporirii nelimitate a ofertei. fixe) }i permite alegerea variantei tehnologice. fapt care determin@ existen]a unor limite de ofert@. %n aceast@ zon@ se plaseaz@ }i intersec]ia costului marginal cu pre]ul unitar care define}te maximul de profit (volumul de produc]ie care permite atingerea acestui scop). pe care se plaseaz@ }i curba ^ncas@rilor. cost marginal. considerate.5 9.

Cm CM c) care nivel al ofertei este necesar pentru M F a ob]ine profitul maxim G.5 140.3x2 + 4x %ntr-o pia]@ concuren]ial@ dac@ pre]ul de v$nzare unitar este 8 UB*. H. dolari) 6. 5 202. C.5 111. I. Av$nd seriile de date Q-cantiatea produs@ }i CT-costul total: Q – 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 CT – 50 60 70 80 90 100. 3. Cm. J. c$t profit ob]ine ? * UB=unit@]i b@ne}ti (lei. Abraham Frois 0 155 L GHI JK Q . care este situa]ia firmei.5 162. 4.5 a) S@ se calculeze costul variabil pentru ^ntreaga serie b) S@ se calculeze costul mijlociu }i marginal (pentru aceasta folosind costul variabil al seriei) S@ se traseze curbele costului fix mijlociu }i variabil mijlociu. b) care punct indic@ pragul de rentabilitate M. Situa]ia unei firme este urm@toarea: CM.5 124. care evolueaz@ ^n condi]ii concuren]iale. B. p. Produc@torul ^nregistreaz@ urm@toarele costuri: 1) Amortisment: 3 2) Salarii: 4x+1 3) Materii prime: x3 . C B A D E CVM * problem@ dup@ G. 5*. . F.. Costurile pe perioad@ scurt@ sunt urm@toarele: Q CT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 35 59 75 95 120 150 190 245 330 p 35 unde: p = pre]ul unitar de v$nzare Q = volumul produc]iei CT = costul total S@ se aproximeze prin calcul (f@r@ reprezentare grafic@) volumul produc]iei care maximizeaz@ profitul }i volumul maxim al profitului firmei. K. E. L. CVM a) care nivel de pre] ocazioneaz@ profit firmei A.

La nivelul actual al produc]iei }i v$nz@rilor. p Cm B D E F CM p3 p2 p1 p0 0 G HJ K Q a) La ce nivel de produc]ie trebuie s@ ajung@? 1) OG 2) OH 3) OJ 4) OK 5) OB b) La ce nivel de pre] firma ^}i poate vinde produc]ia pentru ca s@-}i realizeze scopul? 1) OG 2) OD 3) BE 4) OK 5) OB 6) OE 8. Firma dore}te s@-}i maximizeze profitul. c) firma poate s@ ob]in@ profit. 2) 444 unit@]i. ce ar trebui s@ ^ntreprind@. costului mijlociu. b) ^}i poate spori profitul reduc$nd volumul produc]iei. costul mijlociu este 4 $. Nivelul de produc]ie ^n aceast@ situa]ie se afl@ la 100 unit@]i. Costul mijlociu al firmei este 7 $. Figura de mai jos con]ine evolu]ia costului marginal. 156 . 4) 1000 unit@]i. O firm@ oper$nd ^n condi]ii de concuren]@ produce zilnic m@rfuri ^n valoare de 4000 $. d) firma nu ob]ine profit }i trebuie s@-}i ^nceteze activitatea.7. Cm. din cauza s@r@ciei informa]iei oferite. CM. ce poate face pentru a atinge ]inta comun@ a unei firme private? 9. 3) 571 unit@]i. O firm@ opereaz@ ^n condi]ii de competi]ie perfect@. . oper$nd ^n condi]ii de competi]ie }i proced$nd la modific@ri ale variabilei independente Q. Aceast@ produc]ie se afl@ la nivelul care-i maximizeaz@ profitul. Dac@ firma prezentat@ ^n figura de la problema 7 are situa]ia dat@ }i respectiv pre]ul po. . sau 5) Este imposibil de dat un r@spuns definit. dar informa]iile disponibile nu sunt insuficiente pentru a putea indica dac@ profitul va cre}te sau va diminua prin modificarea volumului ofertat. a pre]ului pentru o anumit@ firm@. costul marginal la acest nivel de ofert@ este 9 $ }i costul variabil la 4 $. Pre]ul pie]ei la care ^}i poate vinde produsele este 5 $. Firma va putea: a) s@-}i sporeasc@ profitul m@rind volumul produc]iei. e) care alternativ@ este corect@ dac@ 4 $ se refer@ la costul marginal }i nu la cel mediu? 10.

O fabric@ de automobile produce 60 mii unit@]i ^ntr-un an. Costul variabil este de 80 $ pe produs. utiliz$nd r@d@cina ra]ional@ ob]inut@ ^n urma opera]iei precedente se opereaz@ calculul profitului maxim dup@ ce s-a aflat valoarea costului mijlociu prin ^nlocuirea ^n expresia costului mijlociu a lui x cu r@d@cina ra]ional@ ob]inut@. Costul fix al unei firme este 1 milion $ pe durata unui an. Dac@ pre]ul de v$nzare este 9 $. * Rezolvare problemei 5 cere derivarea func]iei de cost total (rezultat@ din ^nsumarea celor trei componente. Care este nivelul pragului de rentabilitate dac@ costul fix anual reprezint@ 60 % din totalul costurilor. 157 . 12. ce nivel de produc]ie este necesar pentru atingerea pragului de rentabilitate? Men]ion@m c@ firma are o capacitate de produc]ie de 400.000 piese anual.000 unit@]i de produs pe an. O linie de robo]i cu echipament specific are un cost total anual de 2 milioane $. Costul variabil unitar (mijlociu) este 6 $.. Pre]ul unitar de v$nzare este 10 mii $ }i costul mijlociu este 11 mii $. apoi ^mp@r]irea expresiei costului total cu x (care exprim@ volumul produc]iei) pentru a afla ecua]ia costului mijlociu }i egalarea costului marginal cu linia pre]ului pentru a afla valoarea lui x care maximizeaz@ profitul. . Pre]ul de v$nzare a unei unit@]i de produc]ie este 100 $. Ce trebuie f@cut dac@ pia]a poate absorbi mai mult@ produc]ie }i capacitatea firmei este mai mult dec$t dubl@? C$te unit@]i trebuie s@ produc@ dac@ la pragul rentabilitate costul variabil este 8.000 $ pe automobil }i costul fix este 140 mil $ pe an ? 13. %n sf$r}it. 11. Ce poate face firma dac@ are o capacitate de produc]ie de 60.

pe gestiunea datoriei publice.. fuziuni de firme care amenin]@ libera concuren]@. are func]ii care vor fi analizate separat. termenelor de livrare. fluxuri monetare }i jaloane privind angajamentele guvernametale. costul capitalului. economii. Mecanismul pie]ei }i interven]ia de corectare 8. Conexiunea dintre modelul pie]ei unui produs }i a pie]ei globale se ob]ine prin sinteza microeconomic@ (teoria economic@ centrat@ pe interesele. motivele }i preocup@rile întreprinz@torului }i agentului economic consumator.1. etc. %n acela}i timp ac]iunea guvernamental@ a cunoscut transform@ri semnificative centrându-se în SUA. diminuarea acesteia. supravegherea }i structurarea pie]ei de capital }i valutare interna]ionale }i men]inerea avantajelor care decurg din utilizarea dolarului SUA ca mijloc de schimb pentru cca 52% din tranzac]iile interna]ionale. . a ac]iunilor de concentrare. protejarea mediului. reuniunea pie]elor tuturor produselor }i serviciilor. supravegherea firmelor mari. Pia]a. fluxuri economice externe. investi]ii. pre]ului. concentrarea de resurse pentru cercet@ri fundametale. Modalit@]ile de sintez@ a modelelor microeconomice }i a celor macroeconomice con]in o mare varietate de premise metodologice }i ideologice. 158 . gestiunea schimburilor economice externe }i deficitului balan]ei de pl@]i. are un în]eles restrâns }i se refer@ la o parte din ansamblul mecanismului de reglare. calita]ii. astfel definit@. a condi]iilor de plat@ a unui singur produs. cheltuieli guvernamentale. %n deceniile IX }i X ale secolului XX s-a produs treptat o mutare a centrului de interes dinspre determina]iile ac]iunii guvernamentale spre cele ale identific@rii mecanismelor din pia]a monetar@ }i financiar@ care constituie jaloane ale activit@]ii firmelor. promovarea unor avantaje comparate consistente etc. asigurarea unui nivel decent de existen]@ pentru grupurile defavorizate. . deoarece dep@}esc în complexitate }i func]ii modelul regl@rii cantit@]ii. securitate alimentar@ na]ional@. de exemplu. care poate fi aceea}i persoan@ – ^n etape diferite a derul@rii cooper@rii în cadrul diviziunii muncii) }i macroeconomic@ con]inând modele globale cu fluxuri de venituri. privind ocuparea for]ei de munc@.8. Ansamblul pie]elor.Pia]a este un mecanism a}ezat pe o structur@ social@ prin intermediul c@ruia cump@r@torii }i vânz@torii se întâlnesc sau comunic@ pentru a schimba m@rfuri }i servicii.

Aparen]ele }i rezultatele par]iale pe care le cunoa}tem în momentul de fa]@ pledeaz@ pentru l@rgirea ariei de decizie }i asumare de responsabilit@]i de c@tre persoane private.1. Sporirea gradului de libertate personal@. Sechelele gândirii marxiste sunt destul de puternice în unele ]@ri. %n Europa Unit@ se manifest@ o varietate de ideologii care guverneaz@ decizia politic@ }i politicile economice.solidariste. dezvoltarea uman@. ^ndeosebi în Fran]a (singura ]ar@ care a procedat la na]ionalizarea relativ recent@ a câtorva mari b@nci. construc]ii) }i modelul abstract pe de o parte }i filia]ia modelelor concuren]ei imperfecte. servicii. Pia]a unui produs este o no]iune pronun]at marcat@ de exigen]ele model@rii logice }i matematice.. întreprinz@tori. a statului omnipotent. Preponderen]ei unor structuri paternaliste. mecanismul de pia]@ care se va coagula treptat poate s@ conduc@. De men]ionat c@ ]@rile care au reu}it s@ promoveze competi]ia. în condi]iile globaliz@rii economiei. din modelul „pur”. 8. . }anse de alegere atât în procesul decizional economic. justific@ dezvoltarea modelului pie]ei produsului (sau modelul pie]ei perfecte). pe de alta. a unor firme cu tehnologie de vârf). 159 . în care o parte însemnat@ a cet@]enilor a}teapt@ }i primesc protec]ia statului i s-a substituit o ideologie favorabil@ dezvolt@rii personalit@]ii umane }i a cre@rii unor }anse apropiate de afirmare pentru to]i cet@]enii.1. o ideologie propice asum@rii de riscuri }i inov@rii. profesionale au ob]inut rezultate mai bune decât ]@rile guvernate pe baza unei ideologii paternalist . Dac@ statul este capabil s@ instaureze în România domina]ia legii }i a}tept@ri de recompensare a efortului }i inova]iei. %n majoritatea ]@rilor Uniunii Europene se pot constata progrese ale ideologiei defavorabile interven]iei discre]ionare a statului }i o recunoa}tere a falimentului teoriei statului bun@st@rii generale. cât }i ^n cel al votului }i op]iunii politice. permite promovarea scopurilor de maximizare a satisfac]iei individuale într-un climat de libertate individual@. promov@rii mobilit@]ii sociale. Ideologia european@ dominant@ a r@mas favorabil@ politicilor de succes în perioada de avânt postbelic }i aflat@ în declin dup@ cele dou@ }ocuri petroliere. la un avans rapid care s@ diminueze decalajele fa]@ de ]@rile dezvoltate. contracte voluntare între cet@]eni. Coresponden]a între manifest@rile reale pe anumite segmente ale economiei (agricultur@. consumatori. c@rora li se ofer@ alternative. în detrimentul autorit@]ii birocratice a statului.

ordine scrise etc. Ipoteza de omogenitate presupune ignorarea particularit@]ilor locale. (cadrul b) }i indic@ alte determina]ii 160 . standarde de calitate. bariere la intrarea liber@ pe pia]@ este util@ tocmai pentru a analiza dimensiunea acestora. prin accept verbal. na]ionale în privin]a preferin]elor consumatorilor.. ceea ce reduce mult costurile pe un ordin sau partid@ de marf@ }i cre}te fluiditatea pie]ei. reduce cheltuielile cu capitalul). Dac@ lu@m în considerare perioada scurt@ de timp (^n care nu se modific@ capacit@]ile de produc]ie. ne plas@m ^n mediul definit ca pia]@ competitiv@. Parametrii pie]ei produsului.1. nivel }i calitate de promovare }i ridic@. acesta tinzând spre optimul produc@torului sau maximum de profit) }i pre]ul de vânzare în raport cu cererea din produsul respectiv. de igien@ }i protec]ie a mediului. . etc. sau au mai multe puncte de intersec]ie. a}tept@rile privind evolu]ia cererii }i ofertei }. regionale. dimensiune.Un exemplu tipic este cel al ofertei de munc@ în raport cu pre]ul care are forma din figura 8. Pia]a produsului (mecanismele de reglare a parametrilor schimbului) este de regul@ influen]at@ }i de formele de organizare a comer]ului en gross }i detaliu. culoare. sarcini fiscale. vamale. Pre]urile rezult@ de pe urma exprim@rii unor inten]ii de cump@rare în care se precizeaz@ calitatea. obiceiul locului (^n SUA un contract se încheie. sus]inute cu puterea de cump@rare }i a dorin]ei de câ}tig din fabrica]ia }i vânzarea produselor }i serviciilor urmeaz@ un proces logic de comunicare între p@r]i. volumul ofertei. chiar la telefon. existen]a unor depozite de m@rfuri standardizate. în anumite limite. Func]ionalitatea mecanismului pie]ei depinde de reglement@ri. Adeseori curbele de cerere }i ofert@ nu se întâlnesc.2. sensul în care influen]eaz@ acestea mecanismul de pia]@.1. starea general@ a economiei. marc@. Modelul cel mai simplu con]ine curba de cerere }i ofert@ care se intersecteaz@ într-un punct care define}te nivelul pre]ului }i cantit@]ile de echilibru. sentin]a dorin]elor exprimate de consum. raportul cerere-ofert@. %ntre acestea omogenitatea produselor care semnific@ aceea}i calitate. cantitate. Pre]ul de echilibru rezult@ de pe urma confrunt@rii cererii }i ofertei. Potrivit modelului abstract. Eviden]ierea elementelor care genereaz@ privilegii. 8. nivelul tehnologic }i ^n care variaz@. cantitatea cerut@ }i oferta de vânzare înso]it@ de pre]ul de ofert@.Modelul pie]ei produsului impune ipoteze restrictive importante. condi]ii }i termene de livrare }i plat@. . burse de m@rfuri }i valori. desigur.a. între parteneri cunoscu]i. negocieri. prin contracte directe. costul capitalului. semne de întrebare cu privire la referen]ialitatea modelului cu ecoomia real@. accesibilitatea mijloacelor de transport.

p 3 .. veniturilor. Majoritatea popula]iei educate.. Salariul nu este pre]ul for]ei de munc@ sau bunurilor necesare subzisten]ei decât în cazul unor grupuri popula]ionale s@race. a}tept@rile lor privind evolu]ia pre]urilor.a. a}a cum am ar@tat în capitolele precedente.. B (bugetul consumatorului) nu se modific@. în primul rând de propriul pre] de ofert@..1 Curbe de ofert@ particulare Cadrul b) al figurii prezint@ oferta de munc@ pe m@sura sporirii salariului orar. a ofertei. a) p p (salariul or O(p) 0 Q 0 O(p) Fig.2 . apoi de pre]urile produselor concurente. de mai mul]i factori. ale a}tept@rilor salariale decât în cazul unui produs de consum obi}nuit. se asociaz@ cu o tendin]@ de diminuare a ofertei de munc@ }i preferin]@ pentru timp liber.. p 2 .. la fel cum nici ceilal]i parametri care definesc nivelul cererii atunci 161 . Atingerea unui nivel de consum socialmente cotat ca onorabil.) i = 1. Dij = f ( p1 . cu mobilitate profesional@ redus@. dinamica gustului consumatorilor.. bugetul consumatorului.8. Bi .. p j . emancipate opteaz@ pentru sporuri ale timpului liber }i-}i limiteaz@ a}tept@rile privind nivelul c$}tigurilor salariale ^n raport cu aspira]iile men]ionate.. %ntr-o prezentare general@ cererea consumatorului pentru produsul i va depinde.. Oferta din cadrul a) al figurii prezint@ o situa]ie tipic@ pentru o firm@ a c@rei produc]ie î}i pierde atractivitatea }i sporul de produc]ie este menit s@ compenseze diminu@rile de pre].. sau de substituire. }. sau mul]umitor.. Dac@ vom presupune c@ toate celelalte pre]uri cu excep]ia lui p. pu]in cultivate. al produsului studiat sunt constante.

deci Di este egal@ cu însumarea segmentelor a+(a+b).Dij = f(pi). Referindu-ne la func]ia total@ de cerere a unui produs este de a}teptat ca aceasta s@ reflecte cererile individuale }i cererea total@ s@ aib@ aceea}i form@ cu cele individuale. unde Dit = cererea ^nsumat@ a tuturor consumatorilor m . Cererea total@ din produsul considerat va fi reprezentat@ de suma cererii tuturor consumatorilor.1 am prezentat dou@ cazuri particulare ale acestei func]ii) de ofert@ este cresc@toare atunci când pre]ul spore}te: 162 . La un pre] dat }i ceilal]i parametrii neschimba]i cererea total@ pentru produsul i Di va fi: Di =Da+Db. 8. iar cererea total@ s@ se ^nf@]i}eze diferit ^n raport cu modificarea raportului cerere/cantitate. %n graficul 8. . ^n care i = un produs oarecare }i j = un consumator cu anumite preferin]e.1) j=1 %ntr-o prezentare grafic@ curba de cerere total@ este suma”orizontal@”a curbelor de cerere individual@. la nivelul diferitelor segmente de popula]ie poate s@ fie diferit@ ^n raport cu preferin]ele de grup. a}a cum am ar@tat anterior pe curba costului marginal. care pentru nivelul pre]ului p0 este compus@ din segmentele a+b.2 curbele a) }i b) reprezint@ expresii ale cererii a doi consumatori pe o pia]@ ipotetic@. Func]ia de ofert@ total@ se construie}te. %nsumarea cererilor individuale Cererea Dia se însumeaz@ cu nivelul Dib. Totu}i adesea atitudinea fa]@ de produsele cu elasticitate mare fa]@ de pre]. P a+a+b P0 0 a Db Da b Da b SD = D +D i=a Q b i a Fig.2. O func]ie obi}nuit@ (^n figura 8. iar rela]ia de principiu va fi Dji = S Dj (pi) (8.

Se poate reO(p)a O(p)b n O(p) marca o însumare a ofertelor i=1 a }i b pentru compunerea ofertei totale O(p). Punctul de echilibru are o semnifica]ie. P Aceast@ împrejurare îl pune în gard@ pe produc@torul mic ar@tându-i c@ nu poate influen]a mecanismele pie]ei. O explica]ie posibil@ este diminuarea pre]ului atunci când spore}te oferta }i o fractur@ ^n determina]ia cost marginal-cantitate ofertat@-pre]. 3.. i = 1. conducând deci la cre}terea nivelului ofertei }i invers în cazurile când pre]urile nu acoper@ costurile sau sunt mai pu]in promi]@toare dec$t alte alternative disponibile pentru produc@tor sau ofertant.3 presupunem dou@ curbe de ofert@ care sunt componentele ofertei totale a produsului i.3.. iar alocarea 163 . 8.. %n m@sura în care pia]a este liber@ pre]urile de echilibru asigur@ informa]ii pentru produc@tori stimulând sporirea ofertei în acele ramuri în care diferen]a dintre pre] }i costul unitar este mai mare. ceea ce implic@ judec@]i suplimentare în privin]a evolu]iei costului marginal a produc@torilor a }i b }i sporul de ofert@ atunci când O a b a+b+a Q pre]ul spore}te cu o unitate. deoarece acesta genereaz@ utilitate maxim@ pentru cump@r@tori. de maximizare a satisfac]iei pentru to]i actorii economiei. 2.Punctul de echilibru dob$nde}te semnifica]ii diferite în func]ie de interpretarea care se d@ no]iunii (de echilibru). Construc]ia func]iei de ofert@ total@. . . Panta ofertei totale ^n raport cu pre]ul este diferit@ fa]@ de oferta individual@. într-un model al echilibrului general. ^n produc]ia unei legume-ceapa) costul individual marginal se confrunt@ cu pre]ul exogen care rezult@ din oferta total@ din acea marf@ }i determin$nd nivelul de pre]. 8.Egalitatea cererii }i ofertei indic@ un nivel de pre] }i un volum de ofert@ acceptat de c@tre consumatori }i ofertan]i.3. Fig. Oi = f(pi).1. %n realitatea economic@ (de exemplu.. n. }i oferta total@ este O = S f (pi) = O (p) (8.2) %n graficul 8.

. O recolt@ bogat@ de ceap@ reduce suprafe]ele alocate acestei culturi datorit@ unor pre]uri reduse. alocarea optim@ a resurselor. a cre}terii veniturilor pe seama randamentelor sporite care rezult@ din acesta genereaz@ probleme }i dileme care nu-}i g@sesc r@spuns în cadrul modelului echilibrului pe termen scurt (static }i neinfluen]at de avansul tehnologic). 8. Semifica]ia echilibrului (}i a punctului de echilibru) pentru produc@tori }i ceilal]i actori ai vie]ii economice în raport cu a}tept@rile. în care produc@torul are surse ieftine de informare }i acces la mijloacele de comunicare la distan]@. Dup@ 1990 produc]ia de ceap@ a cunoscut o evolu]ie sinusoidal@ datorit@ lipsei unui jalon stabilizator pentru suprafe]e cultivate }i pre]uri de vânzare. proiec]iile în viitor asupra unei afaceri sunt diferite. %n anul urm@tor situa]ia se inverseaz@.4. în raport cu productivit@]ile marginale }i raportul de pre]uri între factori constituie temelia a ceea ce am denumit în capitolul al II-lea optimul. Punctul de echilibru. 164 . P 10000 D(p) 8000 pE 5000 3000 E . Punctul de echilibru genereaz@ insuficient@ stabilitate. Dac@ pre]ul este de 8000 lei/kg. p$n@ se va atinge punctul de echilibru. Diminuarea pre]ului va conduce la sc@derea ofertei la 135 mii tone ceea ce va genera o diminuare a suprafe]ei alocate culturii respective. oferta este ^n exces }i se va ^nregistra o diminuare a cererii }i pre]ului. La o produc]ie total@ de 200 mii tone dintr-o legum@ }i un pre] de 5000 lei/kg pia]a se afl@ în echilibru. Adaptarea întârziat@ este o situa]ie destul de rar întâlnit@ în lumea modern@. Perspectiva avansului tehnologic. are o capacitate insuficient@ de reglare în cazul produselor cu ciclu lung de produc]ie (din agricultur@ de exemplu).resurselor de c@tre produc@tori. O 135 200 300 Fig.

ca în cazul proprietarului . ordonare a m@rfurilor arbitrar@. în compara]ie cu produsele din import a generat un clasament. 8.director asigur@ o premis@ important@ a unei reac]ii rapide.4. Adaptarea ne^nt$rziat@ a ofertei la cerere este o condi]ie esen]ial@ pentru func]ionarea eficace a mecanismului pie]ei. linia modei din lumea dezvoltat@) consumatorilor li se ajustau pre]urile prin bac}i}. dac@ desigur ne referim la raporturile cantitative ale produc]iei }i dorin]elor de consum referitoare la un produs. O palet@ de ofert@ restrâns@.ofert@ este totu}i situa]ia cea mai r@spândit@ în economie. Apropierea motivelor individuale ale managerului de soarta afacerilor unei firme. %n ]@rile dezvoltate studiile de evolu]ie. care distribuia pe baz@ de tabel }i în concordan]@ cu interesele clientelare.. Viteza de reac]ie la semnalele pie]ei este un parametru al mecanismului real de reglare automat@. . prognozele institu]iilor de stat sau particulare joac@ un rol însemnat în stabilizarea pie]ii. aproape întotdeauna mai costisitoare în termeni monetari. deoarece întârzierea adapt@rilor conduce la pierderi. Modelul func]ion@rii optime a economiei. contraservicii între vânz@tori }i personalul privilegiat. Bursele cu vânz@ri futures }i institu]iile de hedging îndeplinesc }i acestea un rol însemnat în diminuarea sau anularea efectelor oscilatorii ale r@spunsului (adapt@rii) ^ntârziat.Dezechilibrul cererii }i ofertei este în termenii teoriei echilibrului general o situa]ie suboptimal@ generatoare de insatisfac]ie.1. produse din import sau din cele destinate exportului. }iruri de a}teptare 165 . Dezechilibrul raportului cantitativ cerere . %n perioada economiei de comand@ pre]urile fixe„planificate”(^n fapt stabilite discre]ionar de c@tre organismele centrale de dirijare a produc]iei) au creat în scurt timp a situa]ie de discordan]@ între cererea efectiv@ de pe pia]@ }i ofert@. alta dec$t în raport cu utilitatea acceptat@ de pia]@. Punctul de echilibru sau intersec]ia curbei cererii }i celei a ofertei înseamn@ c@: D(p)=O(p). Lipsa de motiva]ie a majorit@]ii managerilor din societ@]ile comerciale proprietate public@ din România este un serios handicap }i conduce la adapt@ri întârziate. în lipsa inform@rii cet@]enilor cu privire la caracteristici calitative. numit teoria echilibrului general introduce între ipotezele sale perfecta informare }i implicit reac]ia imediat@ a actorilor economici la semnalele pie]ei. demodat@. Importurile de produse de consum au pus cel mai evident în lumin@ aceast@ ruptur@ generatoare de insatisfca]ie. Acele produse care se apropiau de exigen]ele (de altfel modeste.

dar alterarea conexiunilor care definesc curbele de cerere a produselor în raport cu cele de ofert@. greu de imaginat pentru lumea liber@. aparatur@ electrocasnic@ etc) }i economiile for]ate care au canalizat resursele spre sectoarele intermediare. Rigiditatea pre]ului }i comanda discre]ionar@ au creat o stare de penurie nu numai pentru anumite produse. se perpetueaz@ în primul rând din cauza eficien]ei sc@zute. persoanelor. a lipsei unor alternative atr@g@toare pentru o parte numeroas@. ci pentru majoritatea acestora. o situa]ie în care oferta se situeaz@ sub nivelul cererii pentru un produs sau grup de produse. Aspectul pe care-l analiz@m. a întârzierii procesului dezvolt@rii umane. covoare plu}ate. Economia de penurie.}i consum de timp. . a anulat stimulentele pentru calitate. aceasta cunoscând o deteriorare relativ@. 166 . presele de mare for]@. majoritar@ a popula]iei care-}i formeaz@ valori. dar nu-}i poate oferi satisfac]ii la nivelul aspira]iilor. atunci c$nd au început s@ ia contact cu valorile civiliza]iei contemporane. perturbare care oferea semnale deseori nesemnificative din cauza barierei impus@ în calea circula]iei informa]iei. %n magazine se puteau întâlni arareori produse interesante pentru un consumator cu nivel cultural. creaz@ pentru segmente importante din popula]ie sentimente de insatisfac]ie }i frustrare. constituie cadrul în care se mi}c@ reglarea automat@. Situa]ia de penurie a creat un sistem de conexiuni între produc]ie }i consum în care amân@rile de cump@r@ri (adeseori impuse de sistemul de ob]inere a produselor prin }iruri de a}teptare la automobile. . care }i-au l@rgit oferta (}i aceasta dep@}it@ ca nivel tehnic }i lipsit@ de un sistem viabil de promovare a inova]iei). întârzierea nejustificat@ a reformei }i în mod special a privatiz@rii. inova]iei nesemnificative. dorin]e izvorâte din cultura european@. creerii unor ramuri de prestigiu imaginar. a}a încât odat@ detronat@ autocra]ia colectivist@ au r@mas de gestionat sectoare destinate s@ produc@ camioanele cele mai mari din lume. de dezvoltare uman@ peste cel care-i d@dea satisfca]ie din cump@rarea unui articol de îmbr@c@minte care s@-l apere de frig sau s@-l scoat@ din situa]ia de vestimenta]ie indecent@. utilaje tehnologice scumpe }i necompetitive care au putut servi numai autoam@girii. produselor. Pre]urile fixe }i nevoia de a preveni frauda prin substituirea produselor de cali@]i diferite de c@tre vânz@tori. televizoare color. care aflate în situa]ia de a fi comparate cu rezultatele lumii dezvoltate s-au dovedit ni}te pl@smuiri megalomane greu de adaptat nevoilor }i dorin]elor cet@]enilor. de}i dep@}e}te cadrul strict al op]iunii actorilor din mecanismul pie]ei cu un singur produs. în interes propriu. gestiunii iner]iale a produc]iei care rezult@ din lips@ de motiva]ie.

Avantajele comparate se men]in o perioad@ limitat@ de timp }i nu mai depind de dispozi]ia privilegiat@ asupra resurselor naturale. Firmele privilegiate (având avantaje comparate consistente) ^}i consolideaz@ pozi]ia în lumea modern@. ponderii majoritare a popula]iei }i implicit comportamentul dominant pe pia]@. 8. selec]iei. care s@ permit@ soldarea unor produse ie}ite din preferin]ele consumatorilor. capacitatea de a concentra capital. care provoac@ adapt@ri reciproce ale cererii }i ofertei pentru un produs. cu mecanisme consolidate de selec]ie. asum@rii de riscuri legate de inovare. Pia]a cump@r@torului implic@ existen]a unei eficien]e suficient de înalte. 167 . %ntr-o pia]@ func]ional@. în aceste condi]ii. care define}te alegerile }i preferi]ele majorit@]ii. a costurilor mai mici }i pre]urilor mai accesibile).1. dar vor genera emula]ie }i concuren]@ pe pia]@ }i implicit cei care r@spund dorin]elor consumatorilor vor fi gratifica]i cu pre]uri }i câ}tiguri mai mari. s@ o considere dep@}it@ }i s@ o pre]uiasc@ în consecin]@. Intrarea pe pia]@ a competitorilor constituie în zilele noastre o preocupare de prim@ importan]@ a organismelor statale. Echilibrul dinamic (^n termenii model@rii matematice. imagine favorabil@ de firm@ sau de produs.. . pun$nd majoritatea firmelor în situa]ia de a-}i men]ine dinamica inov@rii }i p@strarea respectului pentru dorin]ele }i valorile cump@r@torilor. datorit@ dinamismului care genereaz@ aceste favoruri (avantaj tehnologic.5. Succesul Americii s-a datorat în ultimele dou@ decenii deschiderii pie]elor }i înt@ririi competi]iei }i. legislativ }i putere judec@toreasc@. care de]in (ca rezultat al propriei lor competen]e }i competitivit@]i) puterea de cump@rare. Produsele respective se vor comercializa la pre]uri suficient de mici pentru a fi accesibile grupurilor popula]ionale defavorizate.2. o stare evident@ de dezechilibru) presupune un excedent al ofertei egal cu acea cantitate de produse pe care societatea î}i poate permite. a unei oferte cu avantaje comparate substan]iale. guvern. c@reia nu i se vor putea sustrage nici acei ofertan]i care nu se afl@ direct }i continuu sub constrângerile for]elor pie]ii. la un anumit nivel de eficien]@ a utiliz@rii factorilor. î}i vor spori oferta }i vor putea aloca resurse importante pentru inovare. promovare }i inovare a produselor se va forma un climat propice amelior@rii ofertei. 8. Glisarea pre]ului }i cantit@]ii }i translarea curbelor de cerere }i ofert@ Luarea în considerare a factorilor care influen]eaz@ echilibrul pie]ei pe perioad@ scurt@ înseamn@ a înregistra mi}c@ri incrementale (foarte mici) ale pre]urilor }i cantit@]ii.

aproximarea satisf@c@toare a evolu]iei acesteia într-un orizont de pân@ la un an sau un an }i jum@tate. s@ decurg@ fluent.Considerarea unui cadru abstract. unul datorat lui Leon Walras care acord@ prioritate modific@rilor de pre]. Sporurile ofertei nu pot s@ fie substan]iale dec$t în cazul în care pantele cererii }i ofertei reflect@ elasticit@]i mai ridicate ale cererii }i ofertei în raport cu pre]ul. Putem observa c@ într-o economie de pia]@ pre]urile au. Prin urmare. o cre}tere a ofertei DO. la men]inerea c@reia concur@ conexiunile importante privind. bazat@ în mare m@sur@ pe procese de inovare. nivelul de venituri. Dac@ valorile Dp sunt mari judec@]ile vor implica o evaluare a mediei r@spunsului ofertantului. Modelul Walras introduce o ipotez@ pertinent@. în cadrul mecanismelor automate de reglare. Firmele mici }i mijlocii sunt mai pu]in îngr@dite de imobiliz@ri corporale (echipamente. etc. care sunt sus]inute la rândul lor de o motivare direct@ }i presant@ }i de avantaje în privin]a abord@rii pe termne lungi a afacerilor.ale produselor de substituire. . Modelul lui A. panta curbei ofertei }i m@rimea ^nclina]iei spre sporul de ofert@. Firmele mici }i mijlocii beneficiaz@ de o mobilitate mai ridicat@. Renun]area la unele abstrac]ii stânjenitoare privind func]ionarea pie]ei produsului permite judec@]i care s@ releve tendin]e ale cererii. Marshall presupune c@ mecanismele stabilizatoare pornesc de la mi}c@ri ale cantit@]ii Dq. ca r@spuns la provocarea altora. infrastructur@ proprie) }i promoveaz@ un ritm mai ridicat al schimb@rii. care poate fi urm@rit@ pe figura 8. ma}ini.4.. Raportul DO\Dp define}te atunci când sporurile sunt infinit de mici. eficien]ei. unei cre}teri de pre] Dp i se va asocia. setul de valori }i dorin]e }. dac@ nu toate produsele se afl@ în conexiune unele cu altele. pe o perioad@ scurt@ (a se în]elege c@ este vorba de perioade în care nu se pot petrece schimb@ri importante ale nivelului tehnologic. prin calcul de diferen]e finite. majoritatea. Sensibilitatea cea mai mare la astfel de mi}c@ri 168 .a. a gustului consumatorilor). dac@ modificarea de pre] nu are determina]ii stabile }i consistente se va reveni la pre]ul de echilibru ini]ial aflat în punctul E. %ntr-o pia]@ competitiv@ exist@ obligatoriu o diversitate satisf@c@toare de produse substituibile pentru ca ajustarea unui parametru. pre]uri. }i anume sporul pre]ului va diminua cererea. dac@ ac]ioneaz@ în mediu competi]ional. al pie]ei unui singur produs este constrâng@toare pentru judec@]i economice opera]ionale. . Astfel. cantitate. puterii de cump@rare. o tendin]@ de stabilitate. Teoria economic@ a impus dou@ modele de adaptare pe termen scurt. cl@diri.

ca O Q urmare a cre}terii accesibilit@]ii produselor. a pre]ului ca urmare a sporului de ofert@ de nivel Dq va depinde de inclina]ia pantei curbei de cerere în raport cu pre]ul propriului produs. de exemplu).1. arareori. ^ns@. sporirea cererii nu este înso]it@. ca urmare a adapt@rii ofertei acestei noi situa]ii. P D1(p) D2(p) Deseori.5 Translarea curbei de cerere ca urmare a cre}terii venituO(p) lui alocat cump@r@rii produsului i. se petrece în afara modific@rii condi]iilor din interiorul economiei. modificarea gustului consumatorilor. sugerat@ de figur@ este contrazis@ de fapte. în ]@ri cu vestigii istorice }i o natur@ atr@g@toare }.Diminuarea. au schimbat profund modul de via]@ al unor ]@ri arabe.a. dac@ sporirea cantit@]ii nu are nici în acest caz cauze persistente va conduce la un pre] neacceptat }i revenirea la cantitatea de echilibru.8. Viziunea static@ pe termen scurt. se resimte în nivelul cererii consumatorilor. Translarea curbelor de cerere are conexiuni importante. cre}terea eficien]ei }i veniturilor }i ca urmare modific@ri în preferin]ele consumatorilor sunt cauze ale transl@rii curbelor de cerere. 169 . atunci c$nd se manifest@ dinamica economic@. Avansul tehnologic. ca în figur@. Pot fi luate în considerare descoperirea unor z@c@minte bogate de resurse naturale.a. Mai întâi trebuie consemnat faptul c@ sporirea cererii. 8. a unor a}tept@ri de cre}tere a pre]ului produsului în cauz@ }. ci dimpotriv@ r@spunz$nd determina]iilor care au condus la translarea curbei de cerere se asociaz@ cu diminu@ri de pre]uri datorate unor situa]ii avantajate (economii de scar@. %n mod obi}nuit translarea curbei de cerere urmeaz@ unor modific@ri ale productivit@]ii }i puterii de cump@rare. Fig. ajustarea se ob]ine prin glisarea pe curbe de cerere }i ofert@.Translarea curbelor de cerere }i ofert@ ale unui produs sunt consecin]e ale unor modific@ri substan]iale ale echilibrului pie]ei. . %n cazul ambelor modele. Continuând ideile din capitolele 3 }i 4 va trebui s@ ]inem seama c@ translarea dreptei cererii din E2 pozi]ia D 1 (p) în pozi]ia D 2 (p) E poate avea numeroase cauze ^ntre care modificarea pre]ului produselor concurente. Extinderea turismului interna]ional a creat zone prospere. de o cre}tere a pre]ului.. Diminuarea pre]ului. de exemplu.2. de exemplu. care.

pentru componentele esen]iale ale produsului. concomitent cu sporirea cererii.6. Fig. %n cazul ob]inerii unor efecte favorabile de pe urma reducerii costului se înregistreaz@ noi trasee ale curbei de ofert@.P O1(p) O2(p) E E1 D(p) 0 Q Fig. deoarece aceast@ ipotez@ ne propunem s@ o analiz@m. Pot fi luate în considerare consecin]e de genul unor diminu@ri ale obstacolelor la intrare pe pia]a produsului respectiv. . de felul economiilor de scar@. 170 . 8. care permit }i deseori impun reduceri de pre]uri. L@rgirea ofertei este înso]it@. de o substan]ial@ sc@dere a pre]ului de v$nzare. diversificare tipo-dimensional@ }i trecerea la produc]ia de mas@. la care am f@cut referire în capitolul precedent. Cre}terea interesului consumatorilor pentru un anumit produs genereaz@ o concentrare de resurse de cercetare }i inovare care sunt urmate de diminuarea costurilor de produc]ie. Realocarea factorilor explic@ ^n anumite limite diminuarea costului. Sporirea cererii pe termen lung. pe termen lung. a}a cum reiese din figur@. . 8. ^nt@rirea concuren]ei }i accelerarea procesului de inovare. pre]ul diminueaz@ ca urmare a cre}terii productivit@]ii. C M2 sugereaz@ o diminuare de costuri CM1 la un volum ridicat de produc]ie pe când C M3 este CM2 construit pe ipoteza c@ sporurile de randamente rezult@ CM3 din noul mod flexibil de abordare a produc]iei care perO Q mite diminu@ri ale costului }i men]inerea sau chiar cre}terea diversit@]ii ofertei.7 Curbe de costuri bazate pe avantajele producCM ]iei de serie }i mas@ }i cele bazate pe avantajele flexibilit@]i produc]iei. înso]it@ de efectele favorabile. este o astfel de cauz@ a diminu@rii pre]ului. Translarea curbei de ofert@ ca urmare a reducerii costurilor.

Adeseori statul intervine indirect pentru a-}i atinge ]intele f@r@ a mai conturba.a. pentru fo}tii demnitari ai regimului totalitar sau pentru noile autorit@]i. func]ionarea mecanismului de pia]@. prin fixarea salariilor minimale }. chiria maximal@ este un exemplu interesant. deoarece i se cunosc urm@rile în ]@ri europene. personal cu maturitate profesional@.). protejarea produc]iei autohtone împotriva concuren]ei str@ine. îngr@dit@ de chirii maximale. dar având în vedere oportunit@]ile tot mai largi de diminuare a costurilor înso]ite de un proces de diversificare (utilizând echipamente flexibile. în principal. Astfel. deoarece propor]iile muncii la negru. asigurarea adeziunii populare. dup@ al II-lea R@zboi Mondial. practic. în termenii curbei de costuri }i produc]ie pe termen lung. în perioada contemporan@. crearea de locuri de munc@ în ramuri productive }i competitive se opereaz@ prin facilit@]i care pot ameliora puterea de cump@rare a popula]iei s@race. 171 . Chiria maximal@ func]ioneaz@ îns@.a. din aceast@ cauz@. }. în ]@rile cu alegeri democratice. avantaje fiscale pentru investitori) poate suplini chiria maximal@. 8. sunt foarte ridicate. plata pentru }omaj tehnic. Recent chiriile preferen]iale au fost majorate de zece ori.Interven]ia statului în fixarea pre]urilor Motivele interven]iei statului în fixarea unor limite de pre] sunt diverse: protejarea popula]iei s@race în condi]ii de penurie.3. Pre]ul maximal. Pia]a locuin]elor nu este.a. prin m@surile restrictive asupra pre]urilor. . care diminueaz@ efectul legii. Pe de alt@ parte în firmele de]inute public exist@ situa]ii diverse }i numeroase prin care salaria]ilor li se pl@tesc salarii pentru munc@ par]ial@.. %n România sunt în vigoare salarii minimale f@r@ ca efectele s@ fie cu adev@rat importante. Particularii negociaz@ liber pre]ul închirierii cu clien]ii lor. l@rgirea gamei de accesorii ata}ate produsului standard }. Translarea curbei de ofert@ este o consecin]@ a avansului tehnologic sau accesibilit@]ii la factori de produc]ie mai eficien]i }i mai ieftini. Construc]ia de locuin]e sociale cu facilit@]i (credite subven]ionate. Translarea curbei de ofert@ trebuie gândit@. pentru a diminua imaginea de favoare f@cut@ clientelei politice prin chirii maximale. Pre]urile minime de achizi]ie garantate fermierilor din Fran]a }i alte ]@ri ale Uniunii Europene pot fi înlocuite cu m@suri de reconversie profesional@ }i sus]inere indirect@ a ramurilor agricole competitive pe plan extern }i intern.

depind }i de jaloane fixate de organismele statale (dob$nd@. 172 . O consecin]@ important@ a fix@rii unui salar minimal este munca la negru. adic@ acel nivel care le asiguQI QE QJ Volum de ocupare (Q) 0 r@ eficien]@. cu salarii sub cele ale nivelului de echilibru }i al salariului minimal }i. Fig. reglement@ri vamale. Salariul minimal Sm este eficient numai dac@ se fixeaz@ peste nivelul salariului de I J echilibru.).). plafonarea chiriilor. Nivelul Sm al saSm lariului face ca un num@r ridicat de persoane s@ caute un E loc de munc@. deoarece pre]ul (chiria) maximal@ nu acoper@ nivelul normal „de pia]@” al serviciului oferit. fiscalitate. ofert@ monetar@.8 Pre]ul maximal. calitatea }i cantitatea m@rfurilor. prin intermediul c@ruia v$nz@torii }i cump@r@torii comunic@.a.Fig. comenzi de stat.9 Salariul minimal. Pe de alt@ parte chiria}ii au satisfac]ii care la aceste chirii îi îndeamn@ s@-}i sporeasc@ cererea peste posibilit@]i. }. deH G PM oarece investitorii nu sunt interesa]i s@ construiasc@ lo0 QG QE QH Q cuin]e. ceea ce agraveaz@ dezechilibrul de pe pia]@ }i favorizeaz@ corup]ia (mai ales dac@ locuin]ele sunt proprietate public@). comunitare.8. Salariu R e z u m a t Pia]a este un mecanism (^n care este implicat@ o structur@ social@ etc. . cheltuieli pentru protec]ie social@ }i apropierea }anselor. grupuri de presiune sau firme private. Criza de E PE locuin]e se contureaz@. organiza]ii civice. iar din perspectiva patronilor ace}tia vor limita angaj@rile la nivelul QI. Efectul chiriilor maximale este c@ oferta de locuni]e este sub nivelul cererii (QG). fix$nd pre]uri.un nivel ridicat al evaziunii fiscale. cercuri academice. generate de chiria de echilibru. termene }i condi]ii de livrare. Parametrii pie]ei din ]@rile dezvoltate. schimb@ m@rfuri. cu mecanisme de pia]@ consolidate.8. evident. Pre]ul D(p) maximal î}i arat@ efectele O(p) numai dac@ se afl@ sub pre]ul de echilibru. P .

. Care este semnifica]ia no]iunii de echilibru al pie]ei? Care sunt parametrii pie]ei? Ce alte resorturi mai sunt angajate ^n reglarea produc]iei. totodat@. iar ^n Europa prin integrare liberal@ ^n Uniunea European@. consumator }i definesc nivelul pre]ului }i cantit@]ii de echilibru. de exemplu. * Dup@ G. modificarea preferin]elor }. De reac]ia de adaptare a cererii }i ofertei la modific@rile de pre] depinde reglarea automat@. prin promovarea reformei. cre}terii productivit@]ii. de firm@. 2) S@ se calculeze profitul unei ferme. 1988 173 . pre]urilor. 1) S@ se determine pre]ul }i cantitatea de echilibru. Cererea sectorial@ }i oferta corespunz@toare particip@. Semnificativ este faptul c@ ^nclina]ia pantei (sensibilitatea la pre]) ofer@ un reper actorului economic ^n privin]a evolu]iei viitoare. diminu@rii costurilor genereaz@ transl@ri ale curbelor de cerere }i ofert@. Se poate a}tepta. o l@rgire a domeniului ^n care ac]ioneaz@ mecanismele automate de reglare ^n Rom$nia. Costul ^n func]ie de munc@ al fiec@rei ferme este tipic 2 500 750 1000 Q pentru ramur@: C(q)=q . Perturbarea echilibrului conduce la mi}c@ri de glisare pe cele dou@ curbe. prin traseele a}ezate pe curba costului marginal (la ofert@) }i o proiec]ie a conexiunilor cererii cu pre]ul produsului la cerere }i altora conexe form$nd ambele o succesiune de op]iuni individuale. Exist@ 100 fermieri cu condi]ii identice care se comport@ competi]ional. Statul poate interveni pentru a atinge anumite scopuri sociale cu mijloace care perturb@ ne^nsemnat sau chiar deloc func]ionarea mecanismului de reglare. %nclina]ia curbei de cerere }i ofert@ descriu sensibilitatea acestora la varia]ia pre]ului. a privatiz@rii de con]inut. a}tept@ri ale consumatorului. Curba cererii de gr$u este: q = 200 . Abraham Frois..50p. {ocurile datorate avansului tehnologic. 9 7 5 0 .a. Care va fi pre]ul pentru acest nivel impus al D (p) raportului. }i a salariilor minimale creaz@ distorsiuni }i accentueaz@ dezechilibrele. Referindu-ne la figura al@turat@: pre] a) Care este pre]ul de echilibru }i cantitatea de echilibru? b) Dac@ guvernul vrea s@ restr$ng@ cererea la 500 unit@]i O (p) de produs ce poate ^ntreprinde (cu ajutorul politicii de pre]uri). Ni}te fermieri produc gr$u folosind teren }i munc@. care ^n condi]ii de pre]uri }i ofert@ mobil@ tind natural la reechilibrare. dar cantitatea cerut@? c) Poate exista }i o alternativ@ guvernamental@ de ac]iune asupra cantit@]ii produse? Care? 3*. Interven]ia statului }i fixarea chiriilor maximale. De}i ipotezele modelului regl@rii de pia]@ sunt restrictive acesta promite s@ ofere judec@]i valide prin introducerea ^n modelare de conexiuni }i restric]ii suplimentare. Reglarea de pia]@ (totalitatea mecanismelor care-i asigur@ echilibrul) se bazeaz@ pe mecanisme bazate pe agregate sectoriale.. 2. Curba de cerere poate fi mi}cat@ (translat@) a}a cum am ar@tat ^n capitolul 3 prin modific@ri de venituri reale. %ntreb@ri }i probleme 1.

Curba cererii este exprimat@ de linia D= . Explica]i! 7. Cm. .25p + 450 }i cea a ofertei este Q=100p . Ce consecin]e are translarea curbei cererii asupra situa]iei firmei tipice? p O(p) E' E a) p. 174 . care este pozi]ia pe pia]@ a unei firme a c@rei situa]ie este exprimat@ ^n cadrul din dreapta al figurii. %n figur@ sunt trasate patru curbe de ofert@ din ramur@ ^n coresponden]@ cu o curb@ de cerere a ramurii D(p) . apoi. ^n cele dou@ situa]ii rezultate din translarea curbei de cerere? a) Este falimentar@? b) Este profitabil@? c) Este la pragul de rentabilitate? d) Informa]ia disponibil@ nu permite o evaluare a situa]iei firmei. CM Cm CM b) O4(p) 0 Q 0 Q 6. Care este pre]ul de echilibru }i cantitatea corespunz@toare de produc]ie ? 5. de la problema 7. p p1 p2 p3 p4 D(p) O1(p) O2(p) O3(p) a) p.4. Firma tipic@ a ramurii are costurile la nivelul indicat ^n partea dreapt@ a graficului. b). Cm. prin ^nlocuirea valorii lui p ^ntr-una din ecua]ii. Curba de ofert@ este reprezentat@ ^n diagrama de mai jos (O)p. Translarea curbei de cerere are loc din pozi]ia D(p) ^n D’(p).300. CM Cm b) CM D'(p) D(p) 0 Q 0 Q Rezolvare la problema 4: Egalarea func]iilor de cerere }i ofert@ pentru a afla nivelul pre]ului de echilibru (la intersec]ie) permite. Care dintre acestea se situeaz@ la nivel acceptabil pentru firma a c@rei situa]ie este descris@ ^n cadrul din dreapta. Dac@ echilibrul pie]ei este dat de intersec]ia curbelor cererii }i ofertei ^n ramur@. al figurii }i care ofer@ maxim de satisfac]ie? Explica]i! . determinarea cantit@]ii de echilibru.

Competi]ia impefect@ – cauze Acceptarea ipotezei competi]iei perfecte a ^nsemnat a}ezarea ipotezelor de cercetare la un cap@t al unei scale. se afl@ monopolul. controlat financiar. sau. Tendin]ele de fuziune ale firmelor care astfel beneficiaz@ de avantajele economiilor de scar@ }i a puterii financiare sunt înso]ite de noi tipuri de gestiune bazate pe autoritate managerial@ }i responsabilit@]i delegate la nivelul unor unit@]i de produc]ie (fabric@). într-o alt@ grupare. avantaje la angajarea personalului. Aceast@ no]iune reprezint@. pre]uri mai mari decât în condi]ii de liber@ concuren]@. cre}terea rigidit@]ii ofertei. discrimin@ri de pre]uri. La cap@tul cel@lalt al scalei. Procesele de substituire ne^ngr@dit@ într-o economie modern@. De asemenea. resursele sunt perfect divizibile.. adaptabile }i ca urmare.1. separate tehnologic }i spa]ial. diversificat@. . ca urmare. Desprinderea func]iei de proprietate de cea de conducere operativ@ creeaz@ }i aceasta alte ]inte }i un comportament diferit al managerilor în compara]ie cu proprietarii-întreprinz@tori. caracterul de delegare a autorit@]ii proprietarilor modific@ împreun@ tabloul avantajelor reale ale firmelor mari din zilele noastre. f@r@ restric]ii. 175 . Eliberarea de constrângerile impuse de modelul echilibrului general înseamn@ acceptarea treptat@ a altor ipoteze. opus liberei concuren]e. Cea mai obi}nuit@ influen]@ luat@ ^n considerare în teoria economic@ este cea care decurge din sporirea dimensiunii firmei }i. Toate aceste ipoteze. profitul. procesele de globalizare a economiei }i sl@birea protec]iei vamale. închinându-se unui singur zeu. la fel. promovând raporturi competi]ionale. Echilibrul în competi]ia imperfect@ 9. care-}i asigur@ domina]ia pie]ei. posibilitatea de influen]are a consumatorului prin programe promo]ionale. p@strarea unui set de informa]ii în afara circuitului public. au fost necesare prezent@rii modelului regl@rii automate. desigur simplificatoare. mai mici. iar actorii economici iau decizii ra]ionale. pre]uri distrug@toare. 9. informa]iile sunt gratuite }i disponibile. fapt care diminueaz@ caracterul de monolit }i avantajele de pe pia]@. o abstrac]ie semnificând un singur ofertant. în care întreprinderile sunt foarte mici }i numeroase. pentru a sporii cota de pia]@ de]inut@ }i subordonarea intereselor lan]urilor de desfacere }i ale clien]ilor finali cu scopul reducerii accesului rivalilor la intrarea pe pia]@. perfect substituibile. încurajate }i chiar obligate s@ r@spund@ provoc@rilor altor firme din interiorul sau exteriorul grupului.

O astfel de pozi]ie se reliefeaz@ prin modific@ri neimportante ale pre]urilor poten]ialelor produse de substituire la cre}terea pre]ului itemului ofertat de monopol. izvorâte din dreptul de dispozi]ie ca proprietar sau al statutului formal se constituie raporturi de parteneriat.a. în avans. dezvolt@ mecanisme de supraveghere reciproc@ între competitori. A restrânge privilegiile 176 . influen]e ideologice. Tendin]ele de l@rgire }i restrângere a avantajelor „monopoliste” se succed în raport cu ciclicitatea economic@. ale concentr@rii cercet@rii }i dezvolt@rii. care este cea mai evident@ manifestare a pozi]iei dominante pe pia]@. ale de]inerii lan]urilor de desfacere. marcat@ de competi]ie se caracterizeaz@ printr-o ofert@ divers@ care acoper@ cererea de consum. Pe de alt@ parte.Trebuie luat în considerare }i faptul c@ dezvoltarea uman@ modific@ . . normal. sau abolirea monopolului autorit@]ii de stat în economiile de comand@ cu regimuri totalitare. a mesajelor promo]ionale care permit conturarea }i consolidarea imaginii de firm@ }i de produs constituie motive pentru asigurarea unor avantaje consistente }i relativ durabile. cel pu]in în parte. influen]a factorilor naturali }. o astfel de situa]ie prin elasticitatea încruci}at@ a cererii între produsul firmei monopoliste }i alte produse de substituire care este sc@zut@. decurgând din dep@}irea etapei produc]iei artizanale. Economia modern@. de priceperea }i capacitatea de a prospecta evolu]ia cererii sau de a influen]a aceast@ evolu]ie. autorizate s@ protejeze competi]ia onest@. 9. se poate defini. avantajele sc@rii largi de produc]ie. de puterea de persuasiune asupra partenerilor economici. În termenii func]ion@rii reale a raporturilor de pia]@. favorizate de avantajele muncii în echip@ }i de climatul de cooperare }i coeziunii care apare în situa]ia de urm@rire a performan]ei ob]inut@ de firm@ }i competi]iei pe pia]@.1 Monopolul pur este o abstrac]ie care presupune existen]a unui singur ofertant pe pia]@ }i faptul c@ nu exist@ nici un produs de substituire apropiat.1. deseori bazat@ pe comand@. de puterea sa financiar@. con]inutul raporturilor de autoritate. Avantajele monopoliste sau altfel spus privilegiile pe care }i le asigur@ ofertan]ii sau cump@r@torii depind de m@rimea firmei. capacitatea de a accede la informa]ii }i de a bara intrarea poten]ialilor competitori pe pia]@. f@cut@ de beneficiar. ale posibilit@]ilor superioare de promovare a produselor prin ameliorarea calit@]ii ofertei }i supravegherea men]inerii unor standarde de firm@. fiind improbabil ca anumite ni}e s@ nu fi atras firme interesate s@ ob]in@ un câ}tig peste cel mediu. Este util de observat c@ dezvoltarea proceselor competi]ionale. în locul raporturilor de comand@. . sau de c@tre organisme guvernamentale.

Aceste construc]ii teoretice permit analize utile }i prospec]iuni necesare agen]ilor economici sau organismelor guverna177 . diversificarea ofertei }i favorizarea alegerii libere }i în cuno}tin]@ de cauz@. solide ca o realitate poten]ial benefic@. În cele din urm@ ne afl@m în situa]ia de a pune în balan]@ contribu]iile pozitive }i prejudiciile pe care le genereaz@ activitatea unei firme „monopoliste”. exploatarea avantajelor pe care reu}e}te s@ }i le asigure. trebuie s@ accept@m c@ o firm@ cu avantaje pe pia]@ }i-a adus o anumit@ contribu]ie la bun@starea comunit@]ii. într-un context de afaceri. Cre}terea pre]urilor peste cele concuren]iale reprezint@. stocul de informa]ii de care dispune }i locurile de munc@ pe care le asigur@. . sunt în mare m@sur@ consecin]e ale promov@rii tehnologiilor avantajoase }i men]inerii firmelor în raporturi de competi]ie. diminuarea costurilor rezultate de pe urma economiilor de scar@. Dinamica proceselor economice }i îndeosebi consecin]ele care rezult@ din diminuarea costurilor. Abia atunci când dimensiunile firmei. Sporirea calit@]ii ofertei. capacitatea de manevrare a pie]ei. Un privilegiu important al firmei mari const@ în scutul pe care i-l ofer@ în fa]a amenin]@rii falimentului propria putere financiar@. preocuparea pentru p@strarea imaginii de disponibilitate la solicit@rile clien]ilor sunt avantaje certe pe care le ofer@ firmele mari. care este unul arogant. dar c@ va fi tentat@ s@-}i creeze }i consolideze privilegii. Abordarea opera]ional@ a mecanismelor competi]iei. Deseori un mic negustor de cartier are privilegii mai importante fa]@ de parteneri decât un mare concern aflat în raporturi de supraveghere cu alte firme competitoare. v@dind o mobilitate moderat@. Aceast@ împrejurare contribuie consistent la conturarea comportamentului acestui tip de firm@. Teoria economic@ a dezvoltat modele abstracte acceptând }i de aceast@ dat@ ipoteze simplificatoare. a l@rgirii sc@rii de fabrica]ie }i accept@rii firmelor mari. deoarece lezeaz@ interesele cump@r@torilor. Principial. un privilegiu intolerabil. limiteaz@ liberul acces al competitorilor pe pia]@ se înregistreaz@ efecte nefavorabile. nu poate ocoli nici exigen]a lu@rii în considerare a ansamblului de manifest@ri }i nici raportarea la criterii ra]ionale de judecat@. Criteriile cel mai frecvent acceptate sunt eficien]a proceselor dezvoltate de un anumit mediu economic }i nivelul de bun@stare sau satisfac]ie al comunit@]ii considerate. în aceast@ lumin@. în detrimentul competitorilor }i a masei de consumatori.. firmelor „monopoliste” la rezultatele care decurg din dimensiunea acestora este o gre}eal@.

Monopolul poate fi cel mai avantajos abordat dac@ este privit ca un model teoretic. Curba de cerere a monopolului descrie raporturile dintre pre] }i cerere la diferite niveluri ale ofertei. Curba de cerere este.8 9. exprimat@ ca raport dintre diferen]a de pre]. . 9. În modelul abstract monopolul este unicul ofertant al produsului.86 6. apoi descresc@toare. Dac@ lu@m în considerare un exemplu ipotetic care cuprinde încas@ri totale. cresc@toare. vom reflecta o situa]ie obi}nuit@ într-o economie de pia]@. este privit ca fiind o ramur@ industrial@.50 7. În consecin]@ firma monopolist@ se confrunt@ pe pia]@ cu o curb@ de cerere cu pant@ descresc@toare de la stânga spre dreapta. în fapt. Încasarea marginal@. datorat@ modific@rii ofertei cu o unitate. competi]ional@. Într-o reprezentare grafic@ panta încas@rii marginale este de dou@ ori mai abrupt@ decât cea a încas@rii mijlocii. iar în lumea dezvoltat@ este neobi}nuit s@ întâlnim o singur@ firm@ cu o cot@ de pia]@ de 100 de procente }i ca urmare modelul monopolului (pur) r@mâne un exerci]iu teoretic }i de cunoa}tere.4 178 .75 11. pân@ la un punct.5 14 12. Deoarece monopolul este confruntat cu o curb@ de cerere descresc@toare firma unic@ trebuie. în raport cu volumul oferit. dar în care activeaz@ }i firme monopoliste. Curba de cerere a monopolului.1. în contextul unei abord@ri pe termen scurt }i men]inând celelalte variabile neschimbate.2. Venitul Total (mii lei) 17 31 42 51 59 57 55 52 Încasarea marginal@ (mii lei) – 14 11 9 8 -2 -3 -4 . s@ diminueze pre]ul pentru a-}i putea spori vânz@rile cu o unitate de produs. ^n cazul monopolului. Cantitate 1 2 3 4 5 6 7 8 Pre]ul (mii lei) Încasarea mijlocie 17 15. aceea}i cu cea a încas@rii mijlocii.mentale care supravegheaz@ }i ghideaz@ formarea }i dezvoltarea mecanismelor de pia]@. are o tendin]@ de diminuare mai rapid@ decât curba de cerere sau încasarea mijlocie. Reamintim c@ încasarea mijlocie (rezultat@ din încas@rile totale împ@r]ite la volumul produc]iei) înseamn@ pre]ul de vânzare al produsului.

2. S@ observ@m c@ în cazul firmei monopoliste pre]ul de vânzare este superior încas@rii marginale la nivelul de produc]ie Q1. costul comparat.. prezent@m modelul maximiz@rii profitului de c@tre firma monopolist@.2. Pre]ul }i ^ncasarea marginal@ 17 14 YM= D Ym Figura 9. pentru a-}i atinge scopul firma trebuie s@-}i dimensioneze produc]ia la nivelul la care încasarea marginal@ este egal@ cu costul marginal. este o consecin]@ a aloc@rii suboptimate a resurselor care ar fi fost eliminat@ dac@ n-ar fi existat bariere la intrarea pe pia]@ a concuren]ilor.1. Respectiv.1. Încasarea marginal@ se afl@ sub nivelul încas@rii mijlocii. diferen]a de pre] între punctul B }i A. diferen]a const@ în aceea c@ firma monopolist@ înregistreaz@ pre]uri unitare descresc@toare corespunz@toare cererii ramurii }i c@ încasarea marginal@ este diferit@ fa]@ de cea mijlocie }i mai mic@ decât aceasta. Nivelul încas@rii totale cre}te pân@ la 59 mii unit@]i b@ne}ti corespunz@tor unor vânz@ri de cinci unit@]i de produs dup@ care sporul cantit@]ii vândute nu mai compenseaz@ diminuarea pre]uluui unitar de vânzare. Aceast@ condi]ie a fost demonstrat@ la modelul maximiz@rii profitului în condi]ii de competi]ie perfect@. Vom presupune pentru început c@ ]inta firmei monopoliste este s@-}i maximizeze profitul }i.Este logic s@ ne gândim c@ dep@}irea acestui nivel va ocaziona firmei o diminuare a profitului ob]inut. Încasarea mijlocie }i marginal@ a firmei „monopoliste”. alternativa irosit@ din lips@ de com179 . mai mari decât încas@rile unitare. segmentul de dreapt@ AB. . Alura încas@rii mijlocii }i a celei marginale sunt reprezentate în figura 9. În figura 9. Dac@ situa]ia domina]iei monopoliste îi impune consumatorului s@ accepte pre]ul p1. Monopolul înregistreaz@ încas@ri mijlocii descresc@toare. Determinarea pre]ului }i cantit@]ii de ofert@ a firmei monopoliste care-}i maximizeaz@ profitul.2. în aceast@ situa]ie.Fiecare unitate vândut@ ^n plus va însemna costuri marginale suplimentare. 0 8 Cantitatea 9.

petitori.2. monopolul. Intersec]ia costului marginal (C m) cu încasarea marginal@ (Ym) în punctul C define}te m@rimea Q1 }i pre]ul p1 care asigur@ maximul de profit monopolului. .a. pe termen lung. Men]inerea privilegiilor firmei unice este imposibil@ într-o pia]@ concuren]ial@. va induce o reducere a ofertei }i o majorare a pre]ului unitar de vânzare. De asemenea. 9. notat@ E. modelul nu ia în considerare efecte negative asupra mediului de afaceri }i a celui natural }. f@r@ a lua în considerare problemele de echitate. Limitarea concuren]ei }i p@strarea pozi]iei dominante poate rezulta în situa]ii la care vom face referire mai jos. Firmele dominante pot s@-}i perpetueze privilegiile constând din supraprofit de monopol. p Y m CM Cm . adic@ nivelul QE. operând într-un mediu favorabil. Profituri monopoliste stabile ob]inute prin limitarea intr@rilor pe pia]@ }i monopolul birocratic etatist.CM) unde pM = profitul maxim. Privilegiile monopolului trezesc nemul]umirea consumatorilor. Influen]a nivelului de produc]ie ales de monopol asupra consumatorului este c@ acesta din urm@ ar dori ca produc@torul s@-}i sporeasc@ oferta pân@ la nivelul intersec]iei costului marginal cu încasarea mijlocie (punctul E). ar fi fost un pre] la nivelul intersec]ei costului marginal cu încasarea marginal@. care i-ar permite diminuarea pre]ului pl@tit }i care ar asigura maximizarea satisfac]iei tuturor cump@r@torilor. Ca urmare a pozi]iei dominante pe pia]@. impunând bariere la intrarea unor firme poten]ial concurente. Maximizarea profitului de c@tre firma monopolist@.3. dar au deseori efecte malefice }i asupra dinamismului 180 . Judecata aceasta con]ine numai criteriul eficen]ei. p1 pE p2 C A Cm E B YM=D Ym CM 0 Q1 QE Q2 Q Figura 9. Diferen]a dintre pre] (YM) }i costul mijlociu (CM) reprezint@ o latur@ a patrulaterului p1ABp2 care implic@ segmentele de dreapt@ AB }i OQ 1 adic@ p M = Q1(YM .2.

noii intra]i s-au bazat pe o putere financiar@ important@ care s@ le permit@ s@ diminueze costurile de intrare prin investi]ii consistente. patente.B. mai trebuie s@ ad@ug@m c@ firma cu pia]a consolidat@ beneficiaz@ }i de alte atuuri cum sunt lan]urile de desfacere. Cele mai frecvente practici de protejare a privilegiilor sunt: men]inerea unor costuri ridicate de intrare în ramur@. dinamica pie]ei. gaze. În etape diferite I. patente. deseori copiaz@ produsele brevetate dându-le o aparen]@ de noutate. care s@ le asigure aproape de la ^nceput avantaje similare firmelor existente pe pia]@. firmele nou intrate beneficiaz@ de informa]ii gratuite. cu un volum mare de ofert@. imaginea de firm@ sau produs }. exclusiv de]in@torului s@u. al aloc@rii de resurse pentru cercetare-dezvoltare }. licen]e este o barier@ important@ la intrare.a. s@ dezvolte propriile produse }i tehnologii astfel încât mecanismele de pia]@. monopoluri create de stat. economic. Mai mult. ap@. Dac@ firma nou intrat@ va trebui s@ suporte pierderi mari. O firm@ existent@. competi]ia se dezvolt@ între dou@ sau mai multe firme puternice care î}i vor împ@r]i pia]a }i vor stabili strategii de pre]uri bazate pe supravegherea reciproc@ }i modific@ri interactive. licen]e. În România }i alte ]@ri care se afl@ în tranzi]ie exist@ }i alte bariere în calea instaur@rii liberei concuren]e. O alt@ strategie de stabilire de bariere la intrare este izvorât@ din drepturile de autor. al nivelului veniturilor salariale. partea de cercetare (fundamental@) este slab ap@rat@ }i interesul firmelor mare se concentreaz@ pe produse noi }i evolu]ia. drepturi de autor. În cazul protec]iei }i avantaj@rii prin brevete. licen]e. de regul@. necesar@ pentru a cuceri o cot@ de pia]@ pân@ la nivelul de produc]ie care s@ le ofere acelea}i avantaje cu primul intrat pe pia]@. licen]e. nu va reu}i s@ recupereze costurile de intrare. Într-o abordare ]inând seama de contextul economic. dinamice de pre]uri. cum sunt cele ale re]elei de distribu]ie a energiei electrice. Investi]iile în cercetare }i dezvoltare }i protejarea cu patente.. drepturi de autor. Un patent confer@ dreptul de produc]ie. În practica ultimelor decenii. . Costurile mai mici decât ale poten]ialilor competitori îi oblig@ pe ace}tia din urm@ s@ vând@ în pierdere o lung@ perioad@ de timp.apoi Apple Computers }i Microsoft au reu}it s@ „sparg@” privilegiile 181 . st@pânirea unor resurse naturale.a. În astfel de cazuri.M. beneficiaz@ în mod obi}nuit de economii de scar@. competi]ionale pot fi reabilitate. dar competitorii reu}esc. pentru o perioad@ de timp..

M. Avantajele monopoliz@rii ramurii nu sunt de durat@.3. pe de o parte. I. dac@ se afl@ într-o zon@ de substituire posibil@. În ambele cazuri monopolul rezultat va beneficia de economii de scar@. Într-o economie de pia]@ monopolul poate apare în urma unor fuziuni sau acapar@ri ale firmelor concurente mai slabe. În anumite circumstan]e monopolul poate aduce }i efecte pozitive. creînduse raporturi de cârd@}ie între grupurile politice ajunse la putere.competitorilor preexisten]i printr-o cercetare de marketing }i o evaluare corect@ a evolu]iei cererii. Func]ionarea iner]ial@ îi avantajeaz@ pe cei cu nivel mediu de calificare }i capacitate redus@ de adaptare. impun$ndu-se fiecare ca mare produc@tor.B. Ac]ionariatul dispersat este u}or de manevrat sau ignorat.. a}a cum rezult@ din figura 9. Oficiul na]ional pentru protec]ia concuren]ei din România }i legea carei reglementeaz@ func]ionarea constituie startul pentru opera]iunile de demonopolizare a economiei române}ti.B. s@ prelungeasc@ durat@ de exploatare a echipamentelor sau tehnologiei peste limita care ar fi impus@ de competi]ie. Apple Computers a impus computerul personal. Succesul celei din urm@ nu a scos celelalte firme de pe pia]@. Raportul dintre beneficii }i daune trebuie judecat pentru fiecare caz în parte. Într-o economie etatist@. motivat@. reu}ind s@ surclaseze rivala. mai prietenoase. adic@ reduceri de costuri }i va fi nevoit s@ opereze anumite diminu@ri de pre]uri. birocratic@. a}a încât în România manifest@rile monopoliste au tr@s@turi distinctive importante. 9. Decalajul de eficien]@ fa]@ de poten]ialii competitori îi permit firmei unice s@ restrâng@ costurile de cercetare.M. I. Este gre}it s@ se cread@ c@ formele de privatizare „în mas@” au schimbat situa]ia. flexibile. Microsoft }i-a concentrat cercet@rile pe partea de programe. Posibile beneficii de pe urma monopolului. 182 . a reu}it s@ se impun@ prin produc]ia de calculatoare de putere }i modificarea modului de gestiune al afacerilor. nu se verific@ în realitate. Putem trage concluzia c@ avantajele oferite în perioada de ascensiune a monopolului vor fi diminuate sau anulate dup@ consolidarea puterii de . . }i birocra]ia corupt@ }i incompetent@ care activeaz@ în firme. pentru o perioad@ de timp.Pe de alt@ parte interesele de unic ofertant pe pia]@ îi dicteaz@ s@ m@reasc@ volumul ofertei }i s@ reduc@ pre]urile. pe cre}terea compatibilit@]ii }i diversit@]ii acestora.2. pentru a limita accesul pe pia]@ al unor poten]iali competitori. ci a creat un nou partaj stabilind noi cote de pia]@ pentru competitori.4. prezum]iile de func]ionare normal@.

pie]e diferite.3. în raport cu diferite zone geografice.. Deseori. de posibilitatea de a se sustrage presiunilor competi]iei. monopol. . Cele mai obi}nuite modalit@]i de separare a pie]elor }i promovare a discrimin@rii o constituie barierele în calea informa]iei. exploatarea unor patente. cerere O(p) PC Pm M Ym 0 QC QM YM Volumul produc]iei C Cm Fig. drepturi de autor }i firmele privilegiate pot avea interese s@ se men]in@ în vârful tehnologiei }i s@ ofere produsele cele mai cerute pe pia]@. ipoteza c@ monopolul va beneficia. 9. Desigur. O astfel de situa]ie nu poate dura. 9. o firm@ mare are o pozi]ie de monopol numai pe pie]ele externe }i se afl@ în raporturi de concuren]@ pe pia]a intern@. diminuarea pre]urilor }i sporirea produc]iei pot constitui consecin]e favorabile importante pentru societate. având acela}i nivel de cost. licen]e. dar avantajele decurg adesea tocmai din rezultatele cercet@rii. a}a încât firma dominant@ este avizat@ s@ aloce resurse importante pentru cercetare – dezvoltare. Am avansat. în acest fel firma privilegiat@ sporindu-}i profitul total. iar cantitatea ofertat@ mai mare. dup@ eliminarea concuren]ei. mai sus. pie]ele externe fiind supuse unui astfel de tratament. Pre]. ameliorarea produselor. costuri. Acapararea produc]iei de c@tre monopol impune o reducere a pre]ului }i o sporire a volumului ofertat.3. Pre]urile discriminatorii constau în diferen]ierea de pre]uri pentru acela}i produs sau produse similare. în mod obi}nuit.1. 183 . Costul marginal va întâlni încasarea marginal@ în M }i va determina punctele Pm<Pc }i QM>Qc adic@ pre]ul de monopol este mai mic. Avantajele pe pia]@ ale firmelor monopoliste le permit acestora atât aloc@ri importante de resurse pentru dezvoltare. mult timp. O judecat@ ra]ional@ impune cump@nirea avantajelor }i pierderilor pe care le cauzeaz@ un anumit caz de domina]ie monopolist@. Avantaje în perioada instal@rii monopolului într-o ramur@.

Chamberlin în 1933. neputând fi suficient de adaptabile }i substituibile pot ocaziona cu predilec]ie astfel de segreg@ri. ci diferen]iat@. at$ta timp c$t nu apar competitori. serviciul medical se preteaz@ la segreg@ri importante de pre] în func]ie de client. evident. Echilibrul pe termen lung. prin premii acordate la întâmplare).3. Atât timp cât firma privilegiat@ va ob]ine un profit suplimentar vor exista firme care-}i vor orienta activitatea spre aceste zone atr@g@toare. sau astfel spus produc]ia ramurii nu este omogen@. telefonie. fiind plasate diferit }i diferen]iat în raport cu serviciile oferite. Modelul con]ine ipotezele competi]iei perfecte. a}a cum putem presupune c@ s-ar întâmpla în cazul competi]iei perfecte.3. . Separarea pre]urilor poate fi ob]inut@ în raport cu cererea sezonier@ }i la anumite ore de vîrf pentru energie electric@. Deseori în practica monopolurilor ofertarea suplimentar@.2. de regul@. peste punctul de echilibru este o arm@ pentru a reduce }ansele de intrare ale poten]ialilor competitori. Majoritatea produselor alimentare se preteaz@ la aceast@ manevr@. nu se va schimba. va 184 . Dac@ vom accepta ipoteza c@ cererea total@ pentru produs raportat@ la un pre] mai ridicat de monopol. atunci rezult@ c@ cererea firmei monopoliste va avea acela}i curs.2. lupta se d@ cu alte mijloace cum sunt mijloacele promo]ionale foarte diverse (de la simple mesaje promo]ionale. sporirea cantit@]ii oferite nu constituie un mijloc de lupt@. de exemplu. Walras potrivit c@ruia competi]ia se desf@}oar@ pe baza mi}c@rilor de pre]. La fel se prezint@ pia]a construc]iilor în zone reziden]iale. În cazul competi]iei monopoliste. ambalaje. Competi]ia monopolist@. Diferen]ierea produselor permite unor ofertan]i ca prin particularizare s@-}i asigure clien]i fideli }i dac@ produc@torul ridic@ pre]ul el nu-}i va pierde to]i clien]ii. . Putem vorbi de o ata}are de marc@ a unor clien]i. Serviciile medicale.3. O teorie a competi]iei monopoliste a fost dezvoltat@ de E. Serviciul de asisten]@ juridic@. cererea de lapte proasp@t }i cea de lapte pentru industrializare. înso]ite de pre]uri diferite. servicii turistice.A doua form@ de separare o constituie crearea unor pie]e diferite ca tip. Adeseori separarea rezult@ din caracteristici speciale ale ofertei. Curba de cerere se va mi}ca. Modelul echilibrului în pia]a pefect@ implic@ acceptarea tezei lui L. dar se admite faptul c@ productorii au produse diferen]iate. 9. H. la promovarea. 9. În termenii echilibrului monopolului prezentat în figura 9.

Curba de cerere va fi tangenL D t@ la cea a costului mijlociu pe CM L termen lung datorit@ firmelor care M1 Pi caut@ profitul înalt de monopol. sunt manifest@ri discre]ionare obi}nuite. Virtual orice pozi]ie monopolist@ se destram@ dac@ nu sunt condi]ii pentru conservarea acesteia. Doar concuren]a extern@ sau prelu@rile de c@tre capitalul str@in ofer@ o altfel de perspectiv@. curba de cerere este tangent@ la cea a costului mijlociu }i profitul de monopol dispare în orizontul unei perioade suficient de lungi. Echilibrul în condi]iile competi]iei monopoliste pe termen Cm lung. Figura 9. dac@ vom considera o perioad@ lung@ de timp. Pre]ul se a}eaz@ la Ym nivelul Pi determinat de intersec]ia costului marginal cu încasarea 0 Qi Q marginal@. În consecin]@. Atitudinea de tolerare a productivit@]ii reduse care rezult@ din slaba motivare este numai aparent în favoarea salaria]ilor. deoarece majoritatea firmelor mari sunt de]inute public }i scopul managerilor difer@ substan]ial de cel al celor dintr-o economie de pia]@. în acest orizont.. Ym Pentru situa]ia concret@ a României modelele prezentate au relevan]@ mai sc@zut@. P@strarea unor rela]ii „amicale” cu sindicatele. dac@ noile firme intrate au M reu}it s@-}i asigure o cot@ de pia]@ D=YM semnificativ@. În figura 9.4. supraprofitul. Amânarea lu@rii unor 185 . ceea ce con]ine un impuls pentru p@strarea unui nivel de atragere de personal peste nivelul care poate fi suportat de portofoliul de comenzi }i men]inerea unor niveluri salariale mai ridicate decât permit rezultatele firmei monopoliste. firmele române}ti cresc pre]urile }i beneficiaz@ de toate avantajele situa]iei dominante pe pia]@ pân@ când nu apar competitori str@ini. YM. P. prin shimbarea raporturilor de for]@ pe pia]@. translata spre dreapta pe m@sur@ ce vor intra firme noi }i se va atinge punctul de echilibru corespunz@tor liberei concuren]e. . Raporturile de concuren]@ nu preseaz@ asupra portofoliului de ofert@. Nivelul aloc@rii de fonduri pentru cercetare-dezvoltare este de regul@ insuficient pentru a putea m@car p@stra pozi]iile de]inute pe pia]a intern@.4. Monopolul î}i pierde.

Dac@ modelul comun de domina]ie monopolist@ este dezavuat pentru faptul c@ alocarea optim@ a resurselor este pertubat@ }i pre]ul dep@}e}te costul marginal a}a cum a rezultat din figurile 9. Descrierea }i modelarea interdependen]ei oligopolice a condus la luarea în considerare a faptului c@ fiecare actor dintr-o astfel de pia]@ va urm@ri modific@rile de pre] }i volum ale competitorilor. Au fost dezvoltate dou@ modele.4. Curba frânt@ de cerere în cazul concuren]ei oligopolice. a}a cum arat@ segmentul de dreapt@ AB. Interdependen]e oligopolice În cele mai numeroase situa]ii raporturile de pia]@ sunt influen]ate de pozi]ia dominant@ a câtorva mari produc@tori. beneficiind de o elasticitate mai mare a cererii. .1. în care fiecare firm@ de]ine cote bazându-}i oferta pe diferen]ierea produselor }i limitarea fenomenelor de substituire. care sunt acum pl@tite din buzunarul contribuabililor. în paralel cu o sc@dere a valorii de pia]@ a firmelor gestionate în regim de supravie]uire }i suficien]@. Într-o astfel de situa]ie fiecare firm@ luat@ în parte este obligat@ s@ ia în calcul evolu]ia }i ofertele produc@torilor concuren]i..5. diferite de concure]a prin pre]. . în situa]ia concret@ din România firmele de stat au beneficiat de o amânare nejustificat@ a restructur@rii. ○ ○ . 9. cel al împ@r]irii pie]ei }i al firmei dominante în ramur@. }i 9. 9. mai inelastic@. Cm2 A P1 B C D ○ Cm1 Ym 0 Q1 E YM D1 Q 186 Figura 9. Ceilal]i competitori care nu }i-au modificat pre]ul vor fi confruta]i cu o curb@ de cerere BD1. care concureaz@ cu alte produse similare ale competitorilor din ramur@.2.3. Firma care }i-a diminuat pre]ul va înregistra o sporire a cotei de pia]@.4. generându-se venituri pe seama unor credite bancare imposibil de rambursat. O firm@ de acest fel }tie din experien]@ c@ ridicarea pre]ului îi va diminua cota de pia]@ a}a încât este P foarte atent@ s@ nu aib@ o pozi]ie defavorizat@ în raport cu rivalii. Firma oligopolic@ î}i bazeaz@ pozi]ia pe elemente noi. Curba frânt@ de cerere descrie o situa]ie de firm@.decizii de restructurare nu face decât s@ agraveze decalajul de productivitate }i s@ diminueze }ansele de redresare.

E.P. Interdic]iile legale cu privire la fuziuni sau împ@r]irea pie]ei conduc firmele oligopolice spre în]elegeri tacite sau adeseori secrete.. Armele predilecte ale competi]iei oligopolice includ diferen]ierea produselor prin mesaje promo]ionale de marc@.P. Men]inerea pre]ului la nivelul ini]ial îi va ocaziona celei de-a doua firme sc@derea cotei de pia]@ de]inut@ }i. se comport@ ca un cartel de firme interne 187 . ambalajului. diferen]iate de marc@. serviciilor post-vânzare. Încasarea marginal@ Ym este corespunz@toare pre]urilor de vânzare diferite. O astfel de situa]ie nar fi posibil@ f@r@ diferen]ierea produselor }i promovarea imaginii de firm@ sau de produs. de cerere a doi competitori (mai importan]i) dintre care unul }i-a sc@zut pre]ul de ofert@ }i cel@lalt înregistreaz@ o pant@ a pre]ului mai abrupt@. bazate pe diferen]ele reale sau sugerate. ambalare. astfel c@ pe intervalul CD se înregistreaz@ o discontinuitate. adic@ în condi]ii de concuren]@ perfect@. Men]inerea unor pre]uri neschimbate }i a sc@rii corespunz@tor mai reduse de ofert@ îi va ocaziona oric@rei firme care a optat pentru pre]uri constante o cre}tere relativ@ de costuri marginale corespunz@tor curbei Cm2.C. la descrierea unor curbe.2. iar sc@derea pie]ei le-ar pune în situa]ia s@ ^nregistreze pierderi. Adeseori oligopolurile angajeaz@ competi]ia în alte domenii decât pre]ul. 9. segmentare a ofertei în raport cu veniturile clien]ilor }i. Adesea privilegiile se exercit@ sub forma restrângerii ofertei }i cre}terilor de pre]uri. Excesul de capacitate de produc]ie este un factor favorizant pentru men]inerea pre]ului. Din multe puncte de vedere O. cu servicii post-vânzare. O. Pentru simplificare vom proceda.E. pe pia]@ r@mân mai multe produse similare. o diminuare a for]ei de competi]ie. firmele î}i asigur@ o pozi]ie privilegiat@ pe un anumit segment de pia]@ sau afinitate fa]@ de marc@ sau firm@. Cartelarea semnific@ împ@r]irea explicit@ sau tacit acceptat@ a pie]ei între competitori. frecvent. este un cartel al produc@torilor de petrol care a convenit asupra cotelor de extrac]ie la ]i]ei }i indirect a pre]ului unic de vânzare. în privin]a calit@]ii. implicit.5.C. . imagine de produs. ca în figura 9. Practicile monopoliste genereaz@ profituri suplimentare }i o lezare a intereselor consumatorilor }i în astfel de cazuri. ceea ce permite firmelor cu politic@ rigid@ de pre] s@-}i p@streze o parte important@ din cota pie]ei. În fapt. Cu ajutorul acestor instrumente. ]inta acestor în]elegeri secrete între firmele oligopolice este s@ asigure participan]ilor privilegii similare cu cele ale monopolului.4. deoarece firmele înregistreaz@ cote reduse de profit.

cel mai adesea. Ym. Raporturile de pia]@ sunt dominate de curba costului marginal al firmei privilegiate }i cea a încas@rii sale marginale ca în figura 9. dar interesele comune au permis organiza]iei s@ supravie]uiasc@. 9. Pre]. dar în care activeaz@ un num@r de firme mai mici.6. Cm . Adeseori raporturile de pia]@ cunosc ramuri dominate de o firm@. Excesul de ofert@ conduce la o diminuare a pre]ului de vânzare }i la renegocierea cotelor de extrac]ie. Interesele membrilor sunt. a) b) PE P1 E P1 D1 Ym Cm D 0 Q2 Q'3 Q 0 Q1 Q Figura 9. care reprezint@ apoi reperul firmelor mai mici. . Cm Cm Pre]. Modelul firmei dominante. alocarea resurselor este ineficient@. Firmele mai mici înregistreaz@ costuri mai mari }i nivelul intersec]iei curbei ofertei agregate cu cererea ar determina un pre] mai mare. Oferta total@ poate fi modificat@ dac@ firmele mici reu}esc s@-}i dep@}easc@ handicapul costurilor individuale mai mari. Nivelul pre]ului }i al volumului ofertei este determinat de intersec]ia costului marginal }i încas@rii marginale a firmei dominante (cadrul b) al figurii).6. A}a cum rezult@ din figur@.operând într-o anumit@ ramur@ industrial@ sau pe pia]a interna]ional@. În fapt.3.4. Firma dominant@ stabile}te pre]urile. 188 . Modelul firmei dominante. de a-}i spori cota de produc]ie sau extrac]ie }i în]elegerile sunt frecvent înc@lcate. Pe termen mai lung este probabil ca firmele mici s@ penetreze pia]a }i s@ erodeze puterea firmei dominante. firmele mici având de trecut bariere la intrarea pe pia]@. oferta firmelor mici însumând Q2 se conjug@ cu nivelul ofertei firmei dominante }i astfel se asigur@ echilibrul global al pie]ei. ^n Q3. acestea din urm@ se aliniaz@ pre]ului etalon oferit de firma dominant@. Ym.

implicit propor]ia investi]iilor }i legat de acestea sporirea valorii de pia]@ a ac]iunilor. în consecin]@. Alte ]inte ale firmelor mari Maximizarea profitului a fost considerat@ în modelele competi]iei perfecte scopul oric@rei firme (mici) nevoite s@ supravie]uiasc@ în condi]ii de competi]ie. Adeseori firma privat@ combin@ dou@ ]inte.7) se mai nume}te }i gestiune la echilibru deoarece firma nu înregistreaz@ profituri sau pierderi. Adesea ob]inerea unui minim de profit este o condi]ie pentru men]inerea încrederii ac]ionarilor în investi]ia lor.) Modelul maximiz@rii vânz@rilor supus restric]iei asigur@rii unui profit minim se bazeaz@ pe ipoteza existen]ei unor costuri fixe de propor]ie redus@ sau neglijabile. gradul de diversificare a afacerilor }i. Alteori. Au fost dezvoltate. Modelul maximiz@rii vânz@rilor este a}ezat pe ipoteza unui privilegiu durabil al monopolului }i manifestarea interesului firmei avantajate pentru men]inerea pozi]iei dominante pe pia]@ }i crearea unor bariere consistente în calea p@trunderii competitorilor. Modelele manageriale asum@ ipoteza c@ tehnocra]ii urm@resc alte scopuri. Firmele mari cu produc]ie diversificat@. complexitatea corpora]iei. alte modele care s@ r@spund@ nevoilor de gestiune cu ajutorul tehnocra]ilor. . Toate aceste modele accept@ c@ este necesar@ asigurarea unui nivel minim de profit. maximizarea vânz@rilor este asociat@ comport@rii unor firme publice. O variant@ a maximiz@rii vânz@rilor o constituie atingerea nivelului maxim de încas@ri care este compatibil@ adesea cu asigurarea unui nivel acceptabil de profit. care doresc s@ diminueze pe de o parte sarcina fiscal@ }i s@ ofere produse la pre]uri cât mai reduse. foarte adesea. men]inând vânz@rile aproape de nivelul la care costul mijlociu este egal cu pre]ul de vânzare. ceea ce înseamn@ acceptarea unei constrângeri suplimentare.a. 9.1.5. Gestiunea la echilibru este impus@ deseori firmelor publice cu ofert@ de servicii sau care au monopol natural (po}t@. Cele mai comune modele se dezvolt@ pornind de la scopuri de sporire a cotei de pia]@ de]inut@ de firm@. rata de cre}tere. 9. maximizarea vânz@rilor }i asigurarea unui nivel minim de profit. distribuirea energiei electrice }.5. cel mai adesea gestionate de speciali}ti neproprietari au alte scopuri nemijlocite decât maximizarea profitului. pentru a putea atinge celelalte scopuri. al@turi de maximizarea profitului.. care au corespondent în realitatea doar a unor servicii mici 189 . Nivelul de produc]ie Q4 (din figura 9.

Modelele comportamentale iau în considerare un proces de decizie care cânt@re}te mai multe ]inte urm@rind ob]inerea unui compromis acceptabil pentru fiecare din grupurile de interese. vânz@rile }i cota de pia]@. Modelul maximiz@rii vânz@rilor. . Q2 – un nivel care-i permite maximul de %ncas@rile totale încas@ri. atât prin volumul mare de ofert@ cât }i prin acceptarea unui pre] diminuat. Firma este privit@ ca un sistem }i modelul ]inte}te s@ asigure un nivel satisf@c@tor de performan]@ în raport cu ]inte specifice. CT }i p .5. Cerin]a cea mai impotant@ pentru utilizarea unui astfel de model este ca ]intele multiple s@ fie compatibile.consumatoare de capital fix. 9. ^n special a cererii pe pia]@.2. dac@ se înregistreaz@ costuri fixe mai importante. neatr@g@tor pentru poten]ialii competitori. chiar la o ofert@ foarte sc@zut@. dar î}i asigur@ Q 1 Q2 Q 3 Q4 Volumul produc]iei 0 maxim de protec]ie împotriva intr@rilor de noi competitori. O problem@ nerezolvat@ a modelului este determinarea modelului de produc]ie optim }i. Luarea deciziei este dependent@ de accesul la informa]ia disponibil@ }i de caracterul incert al evolu]iei economiei reale. rata de cre}tere }i valoarea de pia]@ a ac]iunilor. nivelul Q 3 care-i permite respectarea minimului Nivelul minim de profit acceptat de profit }i nivelul Q4. potrivit acestui model. ac]ionari. Evolu]ia traiectoriei profitului total va fi marcat@ de zone de pierderi. sindicate. Evolu]ia costului total permite ob]inerea de profit. reprezentate în mod obi}nuit de directori. Gestiunea afacerilor permite Costul total oferte la nivelul Q1 care este neinteresant.a. a nivelului general al productivit@]ii }i veniturilor }. rata rentabilit@]ii. ce anume determin@ nivelul minim acceptabil al profitului.7. stat. nivelul profitului. Figura 9. Profit total nivel la care firma nu mai ob]ine profit. Modelul comportamental ia în considerare faptul c@ structura organiza]ional@ a firmei influen]eaz@ modul de luare a deciziei ^n func]ie de ]intele pe care }i le fixeaz@ deciden]ii. 190 . adic@. Y. sau posibil de conciliat. de asemenea.

Dac@ ]intele sunt u}or de atins este necesar s@ le fie sporit@ valoarea.. sociologi. mai degrab@ decât cele minimax (minimizare de cost sau maximizare de profit sau rentabilitate). permite reducerea nivelului de incertitudine }i ameliorarea parametrilor de eficien]@. nivelul acestora }i invers.a. Procedurile de c@utare ]intesc niveluri satisf@c@toare. se poate întotdeauna accepta c@ o afacere are întotdeauna alternative apropiate.a. Principial. Procesele de negociere care sunt indispensabile ^n astfel de abord@ri presupun cercet@ri }i asisten]@ specializat@ a consultan]ilor psihologi. 191 . O alt@ tr@s@tur@ a modelelor comportamentale poate fi asociat@ cu no]iunea de sl@biciune organiza]ional@ care define}te capacitatea sc@zut@ de conciliere a unor ]inte diferite sau concurente ale „asocia]ilor”. manageri de resurse umane }. rata rentabilit@]ii. pachete de ac]iuni acordate în condi]ii de favoare directorilor }. iar crearea unora noi. Culegerea informa]iei }i judecarea unor alternative apropiate sunt condi]ii indispensabile.) mai mari decât efectele. costurile de abanon. diminuându-}i riscurile de e}ec.a. Nivelul de îndeplinire al ]intelor este influen]at de datele înregistrate de firm@ în trecut }i de evolu]ia probabil@ a parametrilor de control. La polul opus se afl@ situa]ia când organiza]ia are un grad ridicat de coeziune }i poate mobiliza resurse însemnate pentru atingerea unor ]inte comune f@r@ costuri asociate (de exemplu premii de fidelitate pentru firm@. . Judecat@ în ace}ti termeni o firm@ va avea asigurate mai multe afaceri apropiate ca nivel de accceptare. în viitor. valoarea prezent@ net@ }.

^ntre care divizarea. economiile de scar@ pe care le poate ob]ine sunt. sporirea cantit@]ii }i reducerea pre]ului unitar pentru a ridica bariere la intrarea ^n ramur@ (^n calea unor poten]iali competitori). fie cump@r@toare. linia pre]ului fiind egal@ cu cea a cererii ramurii. incriminate c@ ar fi sursa unor daune. de}i firmele au privilegii de pia]@. %n Rom$nia. Avantajul firmei mari. Numeroase situa]ii asimilate celei de monopol creaz@ avantaje firmelor competitoare }i st$njenesc concuren]a. separa]ia managementului de proprietate }i manifestarea unor interese manageriale mai bl$nde (neagresive) a directoratelor de firm@. alteori ^}i fixeaz@ ca ]int@ maximizarea v$nz@rilor pentru a limita posibilit@]ile de p@trundere a unor firme noi ^n ramur@. %n principiu. segmentarea cererii }i ^ncurajarea unor preferin]e }i nevoi diferen]iate sau exploatarea celor existente.R e z u m a t No]iunea de monopol este adesea utilizat@ atribuindu-i-se un ^n]eles din limbajul comun. juridice. care-}i asigur@ domina]ia pie]ei. iar cantitatea ofertat@ este diminuat@ ^n raport cu regula intersec]iei costului marginal }i a ^ncas@rii marginale (a c@rei pant@ este ^n cazul echilibrului monopolului de dou@ ori mai mare dec$t ^n cazul concuren]ei libere. substituirea fiind dificil@ ^n lipsa unor termeni cunoscu]i de compara]ie. %n fapt. fie ofertant@. produs. Prin posibilitatea de a limita accesul concuren]ilor firma privilegiat@ ^}i poate asigura pre]uri mai mari dec$t cele care ar rezulta ^n condi]ii de acces liber. Accep]iunea originar@ a no]iunii este de unic ofertant pe pia]@. care dureaz@ at$ta timp c$t se p@streaz@ competi]ia pe pia]@. ceea ce asigur@ supraprofit de monopol). procesele de substituire a produselor. Principala form@ de promovare a intereselor firmelor mari const@ ^n ofertarea la pre]uri deferen]iate. mobilitatea for]ei de munc@. diferen]ierea }i promovarea ata}amentului fa]@ de marc@. Uneori firmele monopoliste ]intesc maximul de profit dup@ regula intersec]iei costului }i ^ncas@rii marginale. . separarea pie]elor rezult@ din particularizarea unor servicii medicale. separarea gestionar@ a firmelor mari }i punerea unit@]ilor separate ^n pozi]ie de concuren]@. Adeseori. pot fi observate }i manifest@ri de sens contrar care limiteaz@ ascendentul nemeritat al unor firme. cel mai adesea. sl@biciunea motiva]iei face ca directoratele de firm@ s@ fie interesate de raporturi „amicale” cu sindicatele }i s@ . Separarea pie]elor se sprijin@ pe barierele ^n calea informa]iei (pie]ele externe fiind supuse unui astfel de tratament). %n realitatea cotidian@ nu vom ^nt$lni dec$t ocazional }i pasager astfel de situa]ii. Asigurarea avantajelor „monopolului” este ^nso]it@ de procurarea unor beneficii pentru consumator sub forma pre]urilor reduse ^n perioada de p@trundere sau consolidare a calit@]ii mai ^nalte. Modelele opera]ionale se bazeaz@ pe observa]ia c@ o firm@ dominant@ ^n ramur@ ^nregistreaz@ pre]uri descresc@toare. discriminatorii. abordarea subiectului trebuie s@ asigure c$nt@rirea avantajelor }i dezavantajelor pe care le comport@ tenta]ia }i tentativele de asigurare a avantajului pe pia]@ }i alocarea suboptimal@ a resurselor. a diversit@]ii ofertei. 192 . %ntre firmele mari cu avantaje de scar@ se dezvolt@ aproape ^ntotdeauna rela]ii de rivalitate }i competi]ie. Mijloacele de asigurare a privilegiilor sunt diverse. adic@ o firm@.

altele vor prefera s@ se alinieze pre]ului unei firme mai puternice. 2. care ^n fapt domin@ pia]a. competi]ie monopolist@.0.6. Adeseori firmele de]in un privilegiu care decurge din de]inerea public@ a firmei }i consacrarea prin lege a monopolului acesteia. O astfel de firm@. promoveze interesele func]ionarilor din organismele administrative care dispun numiri pe posturi. fixarea salariilor.1x3 . dac@ ac]ioneaz@ ^n mediu competi]ional. 3. Revede]i no]iunile de monopol. Costul total ^n situa]ie de monopol este: CT = 0.4x + 27. interdependent@ oligopolic@. supravegheat va opta deseori pentru gestiune „la echilibru” adic@ s@ nu ^nregistreze nici profit. }i x 2 S@ se calculeze nivelul maxim al profitului. ^ncasarea mijlocie este: YM= 10 – . %ntreb@ri }i probleme 1. ^ncasarea marginal@. Cifrele urm@toare reprezint@ costurile }i veniturile unei firme monopol: Cantitate 1 2 3 4 5 6 7 Venituri totale 100 180 240 280 300 300 280 Costuri totale 70 110 115 135 226 360 560 a) Calcula]i ^ncasarea mijlocie. costul mijlociu }i costul marginal. bariere la intrarea pe pia]@.. discriminarea prin pre]uri. b) Reprezenta]i pe un grafic m@rimile mijlocii calculate la punctul precedent }i estima]i nivelul profitului. 193 . ^mp@r]irii pie]ei). rivalizeaz@ sau se ^n]eleg ^n secret sau tacit asupra pre]urilor. nici pierderi }i s@ oferteze la pre]uri }i ^n cantit@]i convenabile pentru aleg@tori.6x2 + 0. maximizarea profitului }i a v$nz@rilor }i gestiunea la echilibru. %n cazul competi]iei firmele vor opera diminu@ri de pre]uri pentru a-}i spori cota de pia]@ de]inut@. Dac@ pe pia]@ exist@ mai multe firme mari oper$nd ^n aceea}i ramur@ se nasc raporturi oligopolice (un mic num@r de firme care opereaz@.

practic$nd un sistem de intermediere costisitor. . a for]ei de munc@. motivate. ^n compara]ie cu ]@rile central europene. schimburile comerciale. Pia]a financiar@. %n Rom$nia crearea unor condi]ii propice atragerii capitalului str@in }i tehnologiilor avansate ^nt$rzie din cauza obstacolelor ideologice }i a insuficientei structur@ri socio-profesioanle. prin formarea de echipe complexe. fonduri de pensii. ^n ritmuri foarte ^nalte. fonduri de investi]ii) ^}i pot impune cu u}urin]@ condi]ii ^mpov@r@toare pentru 194 . s@ se apropie de consumator. %nt$rzierea procesului de privatizare. Dominate de penuria de lichidit@]i institu]iile de intermediere financiar@ (b@nci. greoi }i paralizant pentru clien]i. ieftinirea transportului. Destr@marea blocului ]@rilor cu economie de comand@ }i ideologie colectivist@.1 Procesele de globalizare }i pia]a financiar@ ^n Rom$nia Globalizarea economiei este o consecin]@ a reducerii sau desfiin]@rii barierelor ^n calea circula]iei libere a capitalului. m@rfurilor }i ^n limite mai restr$nse. . investind ^n ]@rile de destina]ie a produselor }i utilizez$nd tehnologii performante ^n condi]ii avantajoase at$t pentru cesor c$t }i pentru beneficiar. Lester Thurow (1996) opineaz@ c@ avantajele comparate ale diferitelor ]@ri ^nceteaz@ s@ se mai sprijine pe concentrarea de capital }i avantaje naturale. profit 10. nu impulsioneaz@ avansul procesului reformei. ci ^n mare m@sur@ ^l ^ncetinesc. de promovarea unor interese pe termen lung. aflate ^nc@ sub povara unor obi}nuin]e monopoliste. Institu]iile financiare autohtone. Transferurile financiare interna]ionale devanseaz@. dob$nd@. reducerea gabaritului unei game largi de produse }i protejarea drepturilor de autor permit ]@rilor dezvoltate s@ foloseasc@ munc@ relativ mai ieftin@ din ]@rile ^n tranzi]ie. %ntr-un astfel de mediu de afaceri cei capabili s@ organizeze sau s@ stimuleze inova]ia.10. %nlesnirea transferurilor financiare. interesele de extindere a spa]iului controlat de ]@rile dezvoltate }i interesate de plasarea capitalului ^n ]@rile ^n tranzi]ie }i ^n curs de dezvoltare au creat premise pentru fluidificarea afacerilor transfrontaliere. ^i priveaz@ pe cei care au acces la decizia economic@ de o motiva]ie strategic@. companii de asigurare. prin promovarea competi]iei pot avea }anse superioare s@ se afirme.

adecvate. ^n manevrele contabile de aranjare a unei rentabilit@]i satisf@c@toare pentru firmele controlate de autorit@]ile de stat. Privatizarea „de mas@” a adus transferuri formale ale titlurilor de proprietate. f@r@ a trezi interese favorabile promov@rii eficien]ei. care rezult@ din gestiunea insuficient motivat@ a afacerilor ^}i are sorgintea ^n eficien]a sc@zut@ a ^ntreprinderilor. nevoile de finan]are sunt acoperite ^n propor]ie cov$r}itoare din credite bancare. este apropiat de zero. Firmele care au distribuit certificate de proprietate ^n ac]iuni ^i trateaz@ pe proprietarii de drept cu indiferen]@. pentru firmele ^n cauz@.. Tabloul prime}te un contur mai clar dac@ lu@m ^n considerare faptul c@ firmelor controlate de stat li s-a interzis dup@ reevaluarea din 1994 s@-}i ajusteze valoarea patrimoniului la valoarea etalonului b@nesc. . par]ial. fapt care greveaz@ asupra procesului investi]ional }i a accesului la lichidit@]i necesare pentru derularea activit@]ii curente. interesele birocra]iei din administra]ie }i a creat o important@ povar@ pentru cet@]eni – trecerea datoriilor nerambursate ^n sarcina contribuabilului. }. Limitarea prin lege a cotelor de amortizare constituie }i aceasta o piedic@ ^n calea flexibiliz@rii proceselor de finan]are }i a cre@rii pie]ei financiare. Banca Agricol@) de p$n@ ^n 1997 a perpetuat raporturi clientelare. Presiunea infla]ionist@ care rezult@ din produc]ia subven]ionat@ prin emisiune b@neasc@ neacoperit@ a b@ncii centrale }i a celor „comerciale” 195 . certificate de depozit). Infla]ia galopant@ declan}at@ cu 7-8 ani ^n urm@ }i ^nc@ temperat@. rezervele obligatorii ale b@ncilor comerciale. dec$t pe scar@ redus@ }i numai de c@tre c$teva b@nci }i de c@tre Trezorerie. ceea ce le ^mpiedic@ s@ constituie rezerve proprii pentru investi]ii. Majoritatea firmelor care au intrat ^n programul de transfer gratuit nu pl@tesc dividende sau ofer@ sume simbolice }i ignor@ interesele micilor ac]ionari. Autofinan]area }i promovarea unei gestiuni autonome }i motivate au fost sacrificate pe altarul unor politici financiar-fiscale etatiste p$n@ ^n anul 1998 c$nd s-a revenit asupra interdic]iei.a. Costul acestui tip de obliga]ie (finan]are). %n aceste condi]ii. Politica de finan]are mai mult sau mai pu]in deliberat nerambursabil@ prin b@ncile de stat (Bancorex. partenerii de afaceri.) nu permite utilizarea instrumentelor obi}nuite de finan]are din ]@rile dezvoltate (obliga]iuni. lansarea de ac]iuni. pe seama amortismentelor. gestionarea masei monetare. cu inten]ia de a conserva starea existent@. cu instrumente monetare (dob$nzi ^nalte. Penuria de resurse financiare.

Patrimoniul public gestionat ineficient dup@ interese }i obi}nuin]e proprii zonelor sc@pate de sub controlul pie]ei. Pia]a finaciar@ este necesar s@ ofere jaloane. lipsite de putere de orientare }i rupt@ de parametrii de eficien]@ ai lumii afacerilor. Finan]area extern@ se love}te de bariera ne^ncrederii }i a riscului pe care-l implic@ persisten]a sectorului gestionat discre]ionar. posibil }i probabil c@ interesele favorabile reformei at$t din interior c$t }i din exterior s@ se impun@ deoarece sunt concordante cu sporirea eficien]ei }i a nivelului general de bun@stare. . o povar@ pentru restul economiei. Rentabilitatea intern@ ofer@ o 196 . Este. de obicei. totu}i. dar aceasta r@m$ne ^n Rom$nia fragmentat@ cu semnale echivoce. Tenta]ia de a apela la formele comode de gestiune. adic@ o compara]ie ^ntre efect }i efort. . Nevoile de finan]are ale acestei categorii de firme din urm@ se confrunt@ cu penurie de capital. firme publice gestionate eficient (^ndeosebi cele care au pia]@ ^n exterior) firme mixte }i private }i ^ntreprinderile mici }i mijlocii. deoarece ]intesc men]inerea structurilor etatist-clientelare. 10. care au func]ionat decenii se perpetueaz@ ^n forme pu]in modificate }i azi }i este mai atr@g@toare dec$t ^nsu}irea unui management financiar competitiv. Tendin]elor de globalizare a economiei. a apropierii de Uniunea European@. incapabil s@ se modeleze cerin]elor economiei competitive }i supus tenta]iilor conservatoare }i aduc@toare de pericole. alteori la o afacere (sau ^ntreprindere) }i exprim@ o form@ de exprimare a eficien]ei. de guvernele de dup@ 1996 }i accentueaz@ penuria de resurse de finan]are din surse interne.2 Rentabilitatea intern@ se refer@. involuntar. care exploateaz@ penuria de capital de pe pia]@ ^n folos propriu. cu serviciile cerute ^ntr-o economie descentralizat@. O schimbare de substan]@ nu poate rezulta ^ns@ numai din domeniul financiar.se asociaz@ acum cu obliga]iile de plat@ a datoriilor angajate. comportamente arogant monopoliste }i birocratice din partea b@ncilor rom$ne}ti. Multitudinea de costuri de finan]are ^n func]ie de surs@. din perspectiva func]ion@rii pie]ei financiare un r@spuns inadecvat. competi]ional@. ^n con]inut. ^n mod discre]ionar este. implicit al celor de apropiere de Uniunea European@ li se d@. de raporturile clientelare. la o firm@. criterii de eficien]@ }i un control eficace asupra utiliz@rii resurselor. face dificil@ o opera]ie de ^ntocmire a planului de afaceri. ^n condi]iile reducerii izol@rii fa]@ de ]@rile dezvoltate. ci ^n concertare cu activitatea de produc]ie.

De regul@. ob]inute onest. %n privin]a capacit@]ii indicatorului profitabilitate de a-}i valida poten]ialit@]ile s-a produs o alterare substan]ial@ a acestuia. de la b@ncile comerciale. dup@ ^ncheierea bilan]ului.. ^n forma profitului brut. %n acest fel firmelor li s-au creat premise de umflare a profitabilit@]ii }i a sarcinii fiscale }i diminuarea drastic@ a posibilit@]ilor de a asigura garantarea unor credite. dar }i de volumul v$nz@rilor }i de costurile fixe }i variabile. dup@ plata impozitelor) se poate considera c@ firmele publice nu-}i onoreaz@ obliga]iile fa]@ de proprietari }i calculele de rentabilitate sunt irelevante. dar nu numai. Profitabilitatea intern@ reflect@ cu prec@dere nivelul eficien]ei tehnologice }i manageriale interne }i neglijeaz@ aspectele financiare care privesc costul capitalului. cheltuieli generale. calculat@ }i gestionat@ ^n felul pe care l-am descris ^n temele 6 }i 7 depinde at$t de pre]ul de v$nzare unitar. rezultatele (exprimate. Profitabilitatea este un instrument necesar de analiz@ financiar@. sporind gradul de risc financiar ^n mediul de afaceri rom$nesc }i accentu$nd ne^ncrederea partenerilor externi ^n soliditatea firmelor care sunt poten]iale oferte de v$nzare pe pia]@. O influen]@ notabil@ asupra opera]iilor de evaluare a eficien]ei o exercit@ interven]ia abuziv@ a organismelor guvernamentale. Capacitatea de reflectare a indicatorului depinde de acurate]ea cu care sunt evalua]i cei doi poli ai rentabilit@]ii. de obicei. ^n condi]iile privatiz@rii. exprimate de regul@ ^n firmele publice. care au ^mpiedicat firmele controlate de stat s@-}i reevalueze patrimoniul contabil ^n coresponden]@ cu evolu]ia infla]iei. stabilit de regul@ de c@tre pia]@. ^n propor]ii ne^nsemnate. . dividende pl@tite ac]ionarilor. sub forma costurilor de operare la care se adaug@ amortismente. care sunt la r$ndul lor influen]ate de capacitatea managerial@ a firmei }i de condi]iile de pe pia]@. Cea mai important@ sc@pare o reprezint@ neeviden]ierea corect@ a costului capitalului. ^n firmele de]inute public reflectarea costului capitalului se m@rgine}te la dob$nzile la creditele bancare introduse ^n costuri }i. Aceast@ form@ par]ial@ de exprimare a eficien]ei poart@ denumirea de profitabilitate. evolu]ia cota]iei bursiere a ac]iunilor }i ^n condi]iile unei economii cu pia]@ financiar@ consolidat@ oglinde}te doar acea 197 . dar totu}i insuficient pentru a reflecta eficien]a utiliz@rii resurselor angajate ^n afaceri. reflectare par]ial@ a eficien]ei. adic@ ^nainte de impozitare) }i efort sau cheltuielile sau resursele angajate. M@rimea profitului. Prin propor]ia foarte redus@ a pl@]ii de dividende }i a investi]iilor nete de capital (provenite din profit net.

definite ^n capitolele 6 }i 7 pot genera o mas@ variabil@ de v$nz@ri }i o diminuare a costului capitalului inclus ^n unitate de produs. De aceea. (10. deocamdat@. Firmele private trebuie s@ acorde.1.1) Cea de a doua component@ a indicatorului rentabilitate. sunt singurele obligate s@ suporte costul capitalului. aten]ie vitezei de rota]ie a capitalului deoarece nu beneficiaz@ de finan]are gratuit@. foarte diferite }i irelevante pentru corpora]ii ^ntr-o pia]@ financiar@ fragmentat@.parte a finan]@rilor care se asigur@ prin ^ndatorare (credite bancare pentru goluri ale capitalului de lucru. 198 . ma}ini. mai ales. pentru firmele private care.2) * Care sunt. . care se includ ^n costuri }i deci sunt reflectate }i ^n indicatorul de profitabilitate. de a pl@ti dividende ac]ionarilor }i. raportul profit brut – cifr@ de afaceri. viteza de rota]ie a capitalului devine important@. }tiut fiind c@ imobiliz@rile. Rentabilitate = Profit brut Cifra de afaceri × Cifra de afaceri Capital propriu . sau circulant }i emisiunea de obliga]iuni). de avantajul vremelnic de a constitui provizivioane diminuate artificial. rezerve destinate pentru refacerea stocului de echipamente. %n condi]iile Rom$niei aceast@ simplificare este justificat@ de faptul c@ majoritatea finan]@rilor externe firmei sunt ob]inute din credite bancare. indicatorul de rentabilitate intern@ este potrivit s@ se raporteze la capitalul propriu al firmei. a}a cum am ar@tat ^n paragraful 10. cl@diri. Sporirea valorii acestui raport ocazioneaz@ o cre}tere a eficien]ei. O form@ simplificat@ de exprimare a costului capitalului este m@rimea dob$nzii bancare. circulant Total capital propriu (10. ^ns@. liber@ de obliga]ia de a restitui creditele bancare. asimilabile costurilor fixe. Aceea}i preocupare pentru valorificarea patrimoniului propriu poate fi eviden]iat@ prin raportul dintre capitalul de lucru sau circulant }i capitalul propriu (total). Sporirea vitezei de rota]ie a capitalului permite oric@rei firme cre}terea volumului de profit raportat la acela}i capital utilizat. exprimat@ ^n costuri de produc]ie }i viteza de rota]ie a capitalului calculat@ ca raport ^ntre cifra de afaceri exprimat@ ca mai ^nainte }i capitalul propriu. Abord@rile opera]ionale ale rentabilit@]ii con]in doi termeni ai indicatorului. etc. Structura capitalului = Capital de lucru. ^ntr-o form@ pu]in mascat@. profitabilitatea. Diferen]a dintre capitalul utilizat }i cel propriu este provenit@ din ^ndatorare }i compensarea costurilor legate de aceste opera]iuni se face prin dob$nzile pl@tite creditorilor*.

servicii de calitate. 199 . %n comer]ul cu alimente perisabile durata ^n zile a unui circuit. ^n primul r$nd a capitalului propriu al firmei. Rentabilitatea intern@ este nesatisf@c@toare }i din perspectiva faptului c@ nu reflect@ satisf@c@tor costul capitalului angajat ^n proiecte }i costul comparat al acestora. Orice diferen]@ important@ de evaluare a patrimoniului conduce la erori evitabile ^n cazul utiliz@rii unor instrumente de analiz@. ancorate de valoarea de pia]@.. Principalele neajunsuri ale judec@rii eficien]ei unei afaceri cu ajutorul rentabilit@]ii interne se leag@ de utilizarea valorii contabile a elementelor de patrimoniu. %n ]@rile dezvoltate cu economie competitiv@ furnizorii acord@ am$n@ri de plat@ a facturilor suficient de lungi pentru ca negustorii s@-}i poat@ fixa capitalul propriu doar ^n imobiliz@ri. bani – marf@ vandalbil@ – bani nu poate dep@}i c$teva zile. Totu}i rentabilitatea intern@. a altor obliga]ii. echipamente comerciale }i plata salariilor. cl@diri. s@-i cointereseze }i motiveze ^n livr@ri }i pl@]i prompte. %ntreaga activitate managerial@ se ghideaz@ dup@ criteriul eficien]ei exprimat@ satisf@c@tor de rata rentabilit@]ii. s@-}i sporeasc@ nivelul de organizare }i s@-}i creeze raporturi parteneriale cu furnizorii }i clien]ii. iar viteza de rota]ie a capitalului ^ntr-un magazin cu autoservire. Forma tipic@ de diminuare a duratei unui circuit este pentru o firm@ de prelucrare s@-}i amelioreze tehnologiile. de ajustare a patrimoniului ^n raport cu valoarea de pia]@ a acestuia. %n practica afacerilor rentabilitatea r@m$ne. este insuficient@ pentru a exprima eficien]a financiar@ ^n lumea modern@. ^n condi]iile contemporane. Sporirea valorii acestui raport se poate ob]ine pe seama alegerii unui c$mp de activitate favorabil. Un exemplu care s@ ilustreze o astfel de eroare poate fi utilizarea ^n calcule de rentabilitate. a valorii contabile mai mici dec$t cea de pia]@ sau ^n situa]ia invers@ c$nd valoarea contabil@ este mai mare dec$t cea de pia]@ }i se poate ajunge la acceptarea unor proiecte neviabile. eviden]iat ^n contabilitate. . exprimat@ prin luarea ca baz@ de calcul a capitalului propriu. Reflectarea poate fi viciat@ dac@ valoarea de pia]@ a patrimoniului difer@ semnificativ ^n eviden]a contabil@ fa]@ de valoarea ac]iunilor cotate sau necotate la burs@. foarte ridicat@. a unor proiecte. poate permite diminu@ri de pre]uri }i atragerea unei clientele numeroase. un indicator par]ial }i care este util dac@ se opereaz@ ^nregistr@ri contabile de dinamic@ economic@. procese favorabile sporirii eficien]ei utiliz@rii capitalului propriu.

a.1 Linia indiferen]ei intertemporale sau factorul de actualizare. Cluj. Avantajele acestuia constau ^n reflectarea unor conexiuni esen]iale pentru o abordare de afaceri. 1997. Editura C@r]ii de {tiin]@. con]in$nd cele mai importante conexiuni poate fi g@sit@. Evaluarea }i finan]area afacerilor.1 Construc]ia indicatorului valoare prezent@ net@ se bazeaz@ pe procesele de actualizare.3. disponibile ^n prezent }i sumele de bani care vor fi accesibile. ^n: Sonea.Chiar dac@ rentabilitatea medie constituie suportul pentru a}tept@rile oamenilor de afaceri. 200 . lei viitori linia indiferen]ei intertemporale linia ipotetic@ a costului capital 450 Figura 10. 0 lei prezen]i * O prezentare detaliat@. %n con]inut. . disponibile ^n viitor.3 Valoarea prezent@ net@* este un instrument de analiz@ mult mai elaborat. Valoarea prezent@ net@ permite judec@]i de oportunitate a unei afaceri pe baza conexiunilor ^ntre fluxul de ^ncas@ri nete (dup@ ce au fost sc@zute costurile curente de operare din valoarea v$nz@rilor) ^n compara]ie cu investi]iile. 10. 10. ^n limba rom$n@. %ntre linia ^ntrerupt@ aflat@ la 450. actualizarea ^nseamn@ reflectarea diferen]ei de apreciere pe care un ^ntreprinz@tor sau un consumator o acord@ unei sume de bani lichide. put$ndu-se lua ^n calcul influen]a costului riscului. . Opera]ionalizarea acestui principiu financiar se ob]ine cu ajutorul factorului de actualizare.. costul capitalului. {t. cu o pant@ a tangentei 1 }i linia indiferen]ei intertemporale (linia continu@) se interpune dob$nda sau costul capitalului. costul comparat. Astfel panta liniei indiferen]ei intertemporale este egal@ cu 1+i. a cre}terii economice }. Primul pincipiu financiar care rezult@ din preferin]a pentru lichidit@]i este c@ un leu prezent valoreaz@ mai mult dec$t acela}i leu (elimin$nd influen]a infla]iei) ^n viitor. practica financiar@ modern@ se axeaz@ pe utilizarea valorii prezente nete.

lei viitori Curba oportunit@]ilor de afaceri reprezint@ o sugestie de principiu a disponibilit@]ilor de plasament.2 Curba oportunit@]ilor de afaceri descrie a}ezarea ^n ordine descresc@toare a eficen]ei. de resurse financiare dintr-o perioad@ ^n alta. chiar dac@ dispune de o informare larg@. mil. Figura 10. 201 . ^ntr-un capitol anterior. a}a cum rezult@ din trasarea unei linii (^ntrerupte). Utilitatea banilor este constant@ indiferent de sum@. Fiecare sum@ nou investit@ permite curba oportunit@]ilor ob]inerea unui venit din ce ^n ce mai de afaceri sc@zut. 320 mil. mil.a. Factorul de actualizare permite transferul. 80 30 mil.3. acceptabil pentru ambii parteneri. de la un segment de cerere ]int@ la altul }i variaz@ ^n func]ie de modificarea gustului consumatorilor. de cel mult un an. Descre}terea eficien]ei pe m@sura sporirii volumului de activitate al firmei a fost denumit@ legea tendin]ei de sc@dere a eficien]ei. de obicei. tocmai datorit@ posibilit@]ilor foarte largi de transfer ^ntre persoane cu averi diferite. posibilit@]ile de plasament atr@g@tor sunt limitate }i au niveluri diferite de eficien]@. Exist@ un nivel al oportunit@]ilor linia indiferen]ei de investi]ii care asigur@ un nivel egal de intertemporale eficien]@ (rentabilitate) cu nivelul costului capitalului.2 Curba oportunit@]ilor de afaceri.. mil. Punctul de tangen]@ M 0 100 100 100 100 lei prezen]i indic@ volumul p$n@ la care investi]iile sunt oportune. de starea economiei }. deoarece panta tangentei mil. Dep@}irea acestui volum M aduce ^ntreprinz@torului pierderi. pe o perioad@ scurt@. O persoan@ care economise}te bani este dispus@ s@-i ^mprumute unui ^ntreprinz@tor. Aceast@ curb@ difer@ de la o ramur@ la alta. fapt care rezult@ }i din linia dreapt@ a indiferen]ei intertemporale. dac@ i se ofer@ o compensa]ie numit@ costul capitalului. cu privire la disponibilit@]ile de afaceri pentru domeniul s@u. . a oportunit@]ilor de afaceri. resursele financiare pot fi transferate f@r@ piedici. implicit de m@rimea veniturilor ob]inute. curbei oportunit@]ilor de afaceri este egal@ cu rata dob$nzii sau costul capitalului. de indiferen]@. S@ reamintim c@ substituirea factorilor de produc]ie urmeaz@ o curb@ convex@ fa]@ de origine semnific$nd o descre}tere a utilit@]ii factorilor pe m@sur@ ce spore}te consumul din fiecare. mil. Pentru fiecare investitor. 10. Astfel.

Majoritatea managerilor cu experien]@ investesc ^n programe care s@ le asigure, ^n perspectiv@, posibilit@]i de plasament rentabil. %n mod obi}nuit activitatea aceasta este organizat@ ^ntr-un departament de cercetare-dezvoltare care se concentreaz@ pe crearea de produse noi. Firmele mici aflate sub presiunea competi]iei se specializeaz@ adeseori pe ob]inerea de produse noi, pe c$nd firmele mari prefer@ s@ preia, contra unei compensa]ii corespunz@toare crea]ia primelor }i s@ o transpun@ ^n proiecte, s@ conceap@ tehnologii eficiente de fabrica]ie, s@ adapteze produsele gustului clien]ilor ]int@, s@ testeze noile modele }i s@ organizeze campania de introducere a produsului pe pia]@. Av$nd la baz@ o abordare strategic@ firmele reduc constr$ngerile impuse de mediul de afaceri conferind acestuia o cot@ mai redus@ de risc, dar limit$nd accesul firmelor noi pe pia]@. 10.3.3 Calculul valorii prezente nete se sprijin@ pe factorul de actualizare }i corela]iile dintre investi]ie }i costul capitalului }i al riscului pe de o parte }i ^ncas@rile nete, a}a cum au fost definite mai sus, pe de cealalt@. Actualizarea este un proces de ajustare, de natura celui sugerat ^n figura 10.1, care se bazeaz@ pe factorul de actualizare:

.

Fa =

1 1+ i

(10.3)

unde Fa – factor de actualizare, i – rata dob$nzii sau costul capitalului Deoarece banii au valoare diferit@ ^n raport cu momentul ^n care devin disponibili pentru tranzac]ii, adic@ lichizi, este necesar@ utilizarea unor ajust@ri pe baza factorilor de actualizare. Astfel, o sum@ de care am dispune ^n viitor, are o valoare mai mic@ dec$t banii lichizi ^n prezent. Echivalarea intertemporal@ se asigur@ prin aplicarea factorului de actualizare, Fa. De exemplu, ^ncasarea unei facturi cu o ^nt$rziere de }ase luni va comporta o diminuare a sumei ^ncasate cu dob$nda pe care firma furnizoare trebuie s@ o pl@teasc@ b@ncii pentru a-}i completa golul de capital de lucru. Dac@ suma de ^ncasat este de 100 milioane lei }i dob$nda ^n expresie nominal@ este de 37%, pentru }ase luni. valoarea prezent@ a sumei (Vp) va fi:
Vp = 100 = 72,99 milioane lei 1,37
202

.

.

Actualizarea ^ncas@rii viitoare, utiliz$nd dob$nda nominal@, corecteaz@ }i influen]a infla]iei. %n mod obi}nuit indicele dob$nzii reale ir se calculeaz@ ca raport ^ntre indicele dob$nzii nominale (in) }i indicele pre]urilor (Ip).

ir =

in Ip

(10.4)

De exemplu, dac@ dob$nda nominal@ este de 37% pe }ase luni }i se asociaz@ cu o infla]ie de cca 15% pe aceea}i perioad@ de timp, dob$nda real@ va fi:

ir =

1,37 = 1,19 , adic@ 19% 1,15

%n condi]ii de infla]ie galopant@ (exprimat@ cu dou@ cifre, adic@ de peste 10%) calculele de actualizare prezint@ un interes mai redus din cel pu]in dou@ motive; mai ^nt$i infla]ia galopant@ este o consecin]@ a unei economii bolnave, marcate de instabilitate, fluctua]ii ale indicelui pre]urilor, recesiune economic@, apoi, o economie marcat@ de infla]ie cere s@ se aplice calcule de cost al riscului. Men]ion@m }i faptul c@ riscul provenit din infla]ie nu se asociaz@ unor cote ridicate de rentabilitate izvor$te din inova]ie, ci unor costuri de risc necompensate. Atitudinea obi}nuit@ a investitorilor ^n astfel de situa]ii este s@ se orienteze spre plasamente pe termen scurt (sub }ase luni) sau s@-}i am$ne investi]iile consistente, sau s@ caute alte medii de afaceri, atr@g@toare. Dac@ ne raport@m la condi]ii normale, cu o infla]ie de 1-2% }i o dob$nd@ de 5-7% anual, opera]iunile de actualizare se pot ^ntinde pe perioade mai lungi de un an. Transferurile intertemporale operate de institu]iile de intermediere faciliteaz@ stabilizarea ratei dob$nzii }i costului capitalului. Ca urmare rata de actualizare pentru anul al doilea va fi:

Fa 2 = Fa1 ×

1 1 + i2

^n care Fa1 }i Fa2 sunt factorii de actualizare pentru anii 1 }i 2 }i i2 – rata dob$nzii ^n anul 2. Dac@ rata dob$nzii i se men]ine relativ constant@ ^n timp se poate scrie

Fa 2 =

(1 + i )2

1

(deoarece i1=i2) }i corespunz@tor

.
203

Fa3 =

(1 + i )3
Vp = ∑
j =1 n

1

. }i a}a mai departe…

Valoarea prezent@ pentru fluxul de ^ncas@ri nete provenind din mai mul]i ani devine:

(1 + i ) j

Yj

(10.5)

^n care: j = 1,2, …, n exprim@ anii Yj = ^ncas@rile nete corespunz@toare anilor 1, 2, …, n. De exemplu, dac@ o investi]ie aduce ^ncas@ri nete de 100 milioane lei }i dob$nda este 10% anual, ^n urm@torii trei ani calculul de actualizare va ^nsemna:
Vp = 100 100 100 + + = 90,91 + 82,64 + 75,13 1,1 (1,1)2 (1,1)3

Vp = 248,68 milioane lei Dac@ s-au investit 200 milioane lei de c@tre firm@ }i vom presupune, pentru simplificare, c@ a fost scutit@ de plata impozitului pe profit, valoarea prezent@ net@ se calculeaz@ cu rela]ia:

V pn = − I 0 + ∑
j =1

n

(1 + i ) j

Yt

(10.6)

^n care partea a doua a ecua]iei este preluat@ din (10.5) iar Io este investi]ia ini]ial@. Asump]ia c@ ^ntreaga suma 200 milioane a fost cheltuit@ deodat@, ^n momentul calculului are rareori corespondent ^n realitate, fapt care face necesar@ actualizarea sumelor investite ^n perioade anterioare, ^n etape diferite. A}a de exemplu, dac@ investi]ia s-a efectuat ^n dou@ tran}e, prima tran}@ de 110 milioane, cu un an ^n urm@, }i costul capitalului r@m$ne neschimbat actualizarea sumelor investite impune utilizarea factorului de actualizare supraunitar Fas = 1+i. De exemplu, ^n cazul exemplului de mai sus valoarea prezent@ a investi]iei (Vpi) va fi: Vpi = 90,91 (1 + i) + 100 = 200
204

.

.

10.3.4 Valen]ele valorii prezente nete ca instrument de evaluare }i analiz@ a proiectelor sunt superioare termenului de recuperare din venit net.
Durata ^ n perioade a recuper@ri Durata ^n „perioade” a recuper@riii = Investi]ia ini]ial@ Venitul net anual

(10.7)

.

Principalele sc@p@ri ale termenului de recuperare se refer@ la neglijarea costului capitalului }i neeviden]ierea ^n ^ntregime a rezultatului ob]inut. Valoarea prezent@ net@, pentru cazul simplificat al dob$ndirii de venituri sigure (lipsite de risc), permite eviden]ierea raporturilor ^ntre investi]ia ini]ial@ }i costul capitalului pe de o parte }i ^ncas@rile nete, a}a cum au fost definite ^n acest capitol. Riscul unei erori de evaluare a proiectelor diminueaz@ deoarece cu ajutorul indicatorului este reliefat@ conexiunea cu recuperarea investi]iei ini]iale, ^n condi]ii de aplicare a factorilor de actualizare, adic@ de considerare a costului capitalului. 10.3.4.1 Con]inutul ^ncas@rilor nete prezint@ importan]@ pentru abord@rile de afaceri. %n aceast@ m@rime sunt cuprinse, din considerente pragmatice, amortismentele sau provizioanele pentru refacerea stocului de echipamente, ma}ini, cl@diri, brevete etc incluse ^n costuri, costul capitalului, concretizat ^n plata dob$nzilor bancare, dividende sau investi]ii din profit la nivelul a}teptat de ac]ionari }.a. Fiecare din aceste trei componente prezint@ interes pentru gestiunea financiar@, deoarece ^n condi]iile unei economii de pia]@ func]ionale se pot opera modific@ri, sunt disponibile op]iuni care-i asigur@ administratorului }ansa unei eficien]e mai ridicate. Fixarea cotei anuale de amortizare sau a num@rului normat de ani de func]ionare permite managerului s@ constituie rezerve de lichidit@]i, ^n limitele pe care, eventual, legea le fixeaz@, provizioane cu care se pot ob]ine ^nnoiri, schimb@ri rapide ale portofoliului de ofert@, atunci c$nd pia]a o impune. Nu este de neglijat faptul c@ amortizarea accelerat@ reduce sarcina fiscal@ tocmai ^n perioada de consolidare a unei afaceri, sporind mobilitatea firmei }i stimul$nd inovarea }i dinamismul ^n afaceri. Costul capitalului este exprimat sub forma obliga]iilor de plat@ a dob$nzilor la credite }i, ^n ]@rile dezvoltate, la obliga]iuni care ^n perspectiva temper@rii infla]iei se vor impune ca surs@ ieftin@ de finan]are }i ^n Rom$nia. Finan]area prin ^ndatorare (^ndeosebi prin obliga]iuni cu dob$nd@ fix@) are avantajul c@ aceste costuri (dob$nzile) se includ ^n costuri }i ^n acest fel diminueaz@ obliga]iile fiscale. Propor]ia finan]@rii prin
205

Acest instrument nu impune garan]ii materiale (mobiliare }i imobiliare) }i are costuri mai reduse. %ntr-o pia]@ eficient@. deoarece dividendele sunt supuse unei duble impozit@ri. asigur@ o fluidificare a afacerilor }i ofer@ unele avantaje la impozitare. %n condi]ii de cre}tere economic@. ^n Rom$nia). de sporire a eficien]ei utiliz@rii de ansamblu a patrimoniului se poate accepta ipoteza unui nivel superior al valorii prezente nete a}teptate }i. impus lumii afacerilor prin intermediul pie]ei. Mai ^nt$i firma pl@te}te impozit pe profit (25% din acesta. ^n cazul c$nd legea ^i avantajeaz@ pe investitori. circulant prin intermediul utiliz@rii cambiei ca mijloc de plat@ }i finan]are. Rentabilitatea unei ac]iuni se judec@ cu raportul: .5 Regula valorii prezente nete este ca aceasta s@ fie nenegativ@. a asigur@rii accesibilit@]ii informa]iilor }i dac@ se permit costuri reduse ale tranzac]iilor valoarea prezent@ net@ tinde spre zero. Alternativa o constituie ob]inerea de c$}tiguri din diferen]a de pre] ^ntre momentul cump@r@rii }i v$nz@rii ac]iunii.3. c$}tigul din diferen]a de pre] este mai mare dec$t cel din plata dividendelor. implicit. care se impoziteaz@ ^n cot@ fix@ raportat@ la valoarea tranzac]iei. 206 . Alocarea de profit pentru investi]ii spore}te satisfac]ia ac]ionarilor }i atunci c$nd nu sunt facilit@]i fiscale pentru investitori. astfel ^nc$t ac]iunile care se coteaz@ sub nivelul a}tept@rilor (fixate ^n func]ie de cre}terea PIB) impun o revizuire de conduit@ a gestionarilor de fonduri. ra = d + p1 − p0 p0 (10. ferit@ de obstacole ^n calea circula]iei capitalului. ^ncep$nd de la 1 ianuarie 2000 }i impozit pe dividend ^n cot@ de 5%.^ndatorare (mai ieftin@) este eviden]iat@ }i urm@rit@ de firme tocmai pentru c@ ofer@ avantajul la impozitare.8) ^n care ra = rentabilitatea ac]iunii d = dividendul anual pl@tit de]in@torului ac]iunii p1 }i p0 = pre]ul de v$nzare }i cump@rare al ac]iunii 10. %n Rom$nia ar putea ^ncepe s@ opereze un sistem de finan]are a capitalului de lucru. este mai operativ. De regul@. Profitul brut este o m@rime mai convenabil@ pentru gestionarul afacerilor dec$t cel net deoarece ^i permite op]iuni ^n privin]a repartiz@rii profitului. .

. 1995. * Pentru o prezentare detaliat@ poate fi consultat@ Sonea. apoi societ@]ile de asigur@ri.3.9) unde Pn reprezint@ valoarea nominal@ a obliga]iunii sau certificatului. 207 . cu peste 50% din total.: Macroeconomie Editat de Univ. important@ pentru fixarea jalonului costului capitalului. ^n Rom$nia. propor]ia cea mai important@ a finan]@rilor o asigur@ fondurile de pensii. ^n aceast@ perioad@ }i costul capitalului. Adesea se practic@ o ajustare a fluxului de ^ncas@ri nete cu indicele de cre}tere a produsului na]ional brut ^nl@tur$nd.4 Dob$nda }i costul capitalului nu sunt identice dec$t ^n cazuri particulare. iar formula de calcul devine: V pn = − I 0 + ∑ j =1 n (1 + i ) Yj j + (1 + i )n Pn (10.U. aceast@ surs@ de echivoc }i alocare nera]ional@ de resurse. teoretic. fondurile mutuale }i abia apoi creditele bancare }i investi]iile private. Dob$nda la credite.6 Valoarea prezent@ net@ a titlurilor cu termen de maturare sau r@scump@rare se deosebe}te ca structur@ de calcul de cea a proiectelor de investi]ii prin aceea c@ se adaug@ formulei (10. 10. Propor]ia surselor de finan]are este. astfel. de regul@ aliniat unor obliga]iuni sau certificate de trezorerie constituie at$t un jalon de orientare a afacerilor dar }i un mijloc de influen]are a cursului acestora. {t.6) valoarea actualizat@ de r@scump@rare. %n S.. n este termenul de r@scump@rare Unele obliga]iuni sunt perpetuit@]ii }i ca urmare orizontul. De regul@ dob$nda la credite bancare difer@ substan]ial de costul capitalului }i numai ^ntr-o ]ar@ cu economie de ^ndatorare ca Rom$nia* costul capitalului poate fi asimilat ratei dob$nzii interbancare. Costul capitalului nu particip@ doar la opera]iunile de actualizare ci p@trunde ^n con]inutul judec@]ii financiare constituind un jalon }i un cost comparat care particip@ la alegerea variantei de plasament. Tehnic@ din Cluj-Napoca. 10. infinit al lui n face ca valoarea de r@scump@rare s@ fie o m@rime neglijabil@. de altfel.A.

O emisiune a B@ncii Centrale numit@ obi}nuit monetarizarea economiei contribuie la sl@birea presiunii asupra lichidit@]ilor }i la diminuarea dob$nzii pe pia]@. Printr-un mijloc care nu ]ine de structura }i resorturile interne ale economiei reale se poate ob]ine un curs ascendent al investi]iilor, al cump@r@rilor de produse durabile, at$ta vreme c$t emisiunea monetar@ nu este perceput@ ca o amenin]are la adresa stabilit@]ii monetare. Adesea, cel mai frecvent sporul de lichidit@]i de pe pia]@ este creat de b@ncile comerciale prin mecanisme pe care nu le explic@m ^n acest capitol. Rezultatul este acela}i cu al emisiunii monetare a b@ncii de emisiune, dac@ nu sunt dep@}ite anumite limite. Rezult@ c@ dob$nda }i costul capitalului depind de raportul cerere / ofert@ de lichidit@]i de pe pia]@. Raportul dintre cererea }i oferta de lichidit@]i se regleaz@ ^ns@ ^n cea mai mare propor]ie prin dob$nd@ care este pre]ul capitalului }i care este „administrat” de Banca Na]ional@, prin intermediul diferitelor p$rghii. Nu poate fi ocolit@ o alt@ influen]@ considerat@ deseori ca determinant@ asupra costului capitalului }i anume sporul sau indicele produsului intern brut care reflect@ sporul de eficien]@ din economia na]ional@. Exist@, de altfel, indicii semnificative c@ ^n ]@ri ca Japonia cu cre}tere zero, dob$nda este dup@ informa]iile noastre de cca 0,5%, ^n S.U.A. cu cre}teri sus]inute }i durabile de 2-4% dob$nda oscileaz@ ^n jurul a 5%. Num@rul exemplelor ar putea continua. O explica]ie logic@ a a}ez@rii dob$nzii la nivelul indicelui de cre}tere economic@ se leag@ de sporul de putere de cump@rare }i implicit de c$}tigul pe care-l ob]ine cel care folose}te capitalul. Un inventar al explica]iilor ratei dob$nzii trebuie s@ cuprind@ ^nclina]ia psihologic@ spre lichidit@]i care trebuie compensat@ de dob$nd@. Explica]ia comportamental@ se m@rgine}te s@ observe c@ oamenii obi}nuiesc s@ primeasc@ }i s@ pretind@ dob$nzi pentru economiile lor. %n Rom$nia cu o pia]@ financiar@ fragmentat@ }i marcat@ de penurie de capital, dar cu infla]ie galopant@ ni se pare plauzibil s@ credem c@ Banca Central@ influen]eaz@ dob$nzile pentru a men]ine infla]ia sub control }i cursul de schimb, la niveluri convenabile. Diminuarea ratei dob$nzii este o condi]ie obligatorie pentru reluarea cre}terii economice, a ^nvior@rii investi]iilor }i relansarea cump@r@rii de produse durabile.
208

.

.

.

R e z u m a t
Pia]a financiar@ este o component@ a mecanismului general de reglare, ^n care sunt implicate pia]a produselor, pia]a monetar@, interven]ia statului, a organismelor civice, academice etc. Principala component@ a pie]ei financiare care particip@ la echilibrarea economiei este costul capitalului }i rata dob$nzii. Participarea ratei dob$nzii, costului capitalului }i a ratei de schimb a monedei na]ionale la procesele de reglare automat@ se intensific@ datorit@ sporirii gradului de integrare liberal@ ^n Uniunea European@, alte uniuni vamale, monetare }i pe alte planuri }i, ^n general, procesului de globalizare a economiei, restr$ngerii barierelor ^n calea comer]ului }i a cre}terii spectaculoase a transferurilor valutare interna]ionale. Pia]a financiar@ din Rom$nia r@m$ne segmentat@, ^ntre cererea }i oferta de credite bancare (manifest$ndu-se penurie de capital }i persisten]a unor dob$nzi descurajante pentru ^ntreprinz@tori), pia]a titlurilor publice care acoper@ nevoia de finan]are a deficitelor bugetare }i care preseaz@ asupra cre}terii dob$nzilor de pe pia]@ }i finan]area firmelor private }i publice din resurse proprii pe de o parte }i obliga]iile firmelor societ@]i anonime fa]@ de de]in@torii de ac]iuni, care reprezint@ un alt segment autonom al acestei pie]e. %n principiu, mai trebuie luate ^n considerare fondurile de investi]ii, de pensii, societ@]ile de asigurare, care ^n Rom$nia au o cot@ redus@ de pia]@. Decalajele insuportabile ^ntre dob$nzile bancare, la titlurile de stat }i costul finan]@rii prin ac]iuni (distribuite gratuit }i care tinde spre zero) complic@ evaluarea rentabilit@]ii }i eficien]ei }i uneori le face irelevante. Rentabilitatea intern@ exprim@ o compara]ie ^ntre efort }i rezultat. Efortul se exprim@ prin cheltuieli (deseori reflectate viciat ^n contabilitate din cauza infla]iei, a interdic]iei reevalu@rii patrimoniului }.a.) }i efectul exprimat de beneficiul brut. Practica evalu@rii eficien]ei interne, ^n Rom$nia, se m@rgine}te la profitabilitate, raportul beneficiu brut cifra de afaceri exprimat@ la nivel de costuri . Cea de a doua component@ a rentabilit@]ii, viteza de rota]ie, este neglijat@ din motive ideologice, iner]ie. Rentabilitatea intern@ }i profitabilitatea reflect@ doar par]ial }i viciat, ^n condi]ii de recesiune }i infla]ie costul capitalului, dob$nda, recuperarea investi]iei, de aceea, este necesar@ folosirea unui instrument de evaluare mai evoluat, valoare prezent@ net@. Valoarea prezent@ net@ se sprijin@ pe echivalarea costurilor }i veniturilor provenite din perioade diferite de timp cu ajutorul factorilor de actualizare. Actualizarea permite compararea fluxurilor b@ne}ti dup@ principiul c@ un leu azi valoreaz@ mai mult dec$t ^n viitor (dac@ elimin@m, chiar, efectul infla]iei). Acest instrument de analiz@ permite compararea unor cheltuieli angajate anterior }i evit@ erori de evaluare ^ntre investi]iile riscante }i cele cu venituri certe. Construc]ia indicatorului valorii prezente nete se bazeaz@ pe compararea curbei (descresc@toare) a oportunit@]ilor de afaceri cu dreapta indiferen]ei intertemporale a banilor (rezultat@ din actualizare, adic@ din aplicarea factorului de actualizare). Regula valorii prezente nete este nenegativitatea sa. Orice investi]ie, afacere sau patrimoniu care satisface aceast@ regul@ este acceptabil@ deoarece permite acoperirea costului capitalului, amortizarea investi]iei }i un profit satisf@c@tor. %ntr-o economie dinamic@, inovativ@ valoarea prezent@ net@ medie poate fi pozitiv@. Aceast@ situa]ie reflect@ sporul mediu de eficien]@ exprimat prin indicele produsului na]ional brut. 209

.

%ntreb@ri }i probleme 1. Revede]i ^n]elesul termenilor de pia]@ financiar@, cost al capitalului, dob$nd@, profitabilitate, vitez@ de rota]ie a capitalului, rentabilitate, dreapt@ a indiferen]ei intertemporale, factor de actualizare, valoare prezent@ net@, curb@ a oportunit@]ilor de afaceri. 2. Calcula]i profitabilitatea, viteza de rota]ie a capitalului }i rentabilitatea firmei „Feleacul”, produse zaharoase Cluj, dac@ cifrele de bilan] sunt urm@toarele (^n miliarde lei): Anii Profit brut Cifra de afaceri Capital propriu 1997 1,088 36,036 8,187 1998 0,117 23,715 8,187 3. Care ar fi nivelul rentabilit@]ii dac@ firma ar fi reevaluat capitalul propriu }tiut fiind c@ ^n 1997 indicele pre]urilor a fost de cca 150%? Care din cifrele prezentate ^n tabloul precedent nu con]in influen]a infla]iei? 4. Evalua]i valoarea prezent@ net@ a unei afaceri cu o investi]ie ini]ial@ de 1.000 milioane lei }i fluxuri de venituri dup@ cum urmeaz@ : anul 1 2 3 4 5 Oportunitatea I 100 200 300 400 500 Oportunitatea II 500 400 400 – – Care plasament este atr@g@tor, pe care-l ve]i prefera dac@ rata ipotetic@ a dob$nzii este 10%? 5. C$nd o firm@ cu cerere larg@ pe pia]@ d@ faliment ? a) Este incapabil@ s@-}i v$nd@ toat@ produc]ia fabricat@ ? b) Nu ob]ine profit timp de 12 luni ? c) Nu-}i poate pl@ti furnizorii o lung@ perioad@ de timp ? d) Este incapabil@ s@ investeasc@ pentru c$]iva ani ? e) Are datorii importante c@tre banc@ ? f) Datoriile sale exced activele proprii ? Explica]i !

.

Rezolvare la problema 5: r@spuns corect – varianta c), deaorece aceast@ situa]ie este singura care pune firma ^n imposibilitate de a-}i continua afacerile.

.
210

.

BIBLIOGRAFIE
1. Abraham-Frois, G. Economie politic@, Humanitas, Bucure}ti, 1994. 2. Breton, A. Competitive governments, Cambridge, Univ. Press, 1996. 3. Commelin, B. Europa economic@, Institutul European, Ia}i, 1998. 4. Craven, J. Introduction to economics, B. Blackwell, New York, 1984. 5. Creedy, J. Fiscal Policy and Social Welfare, Edward Elgar, Cheltenham, 1996. 6. Friedman, M. Capitalism and Freedom The University of Chicago Press, 1962 7. Fuller, N. Principles of Micro Economics, Tudor, 1997. 8. Glynn, S. No Alternatives? Unimploiment in Britain, Fabes and Fabes, London, Boston 1991. 9. Greffe, X. Politigue economique, Economica, Paris, 1991. 10. Hanke, H.H. (editor) Privatization and Development, ICS Press, San Francisco, 1987. 11. Hardwick, Ph., Bahaden, K., Longmead, J. An Introduction to Modern Economics 12. Longman, London, 1994. 13. Hayek, Fr.H. Drumul c@tre servitute, Humanitas, Bucure}ti, 1993. 14. Hyman, D. Microeconomics, Irwin, Boston, 1989. 15. Jackson, M.P., Price, C.M. (editor), Privatisation and regulation, Longman, London, 1994. 16. Killick, T. The Flexible Economy, W.W. Norton Comp, New York, London 17. Kornai, J. The Road to a Free Economy, Routledge, London and New York, 1995. 18. Landesmann, M., Stekelp, P. Industrical restructuring and trade reorietation in Eastern Europe, Cambridge, Univ Press, 1995. 19. Lelart, M. La construction monetaire européene, Dunod, Paris, 1994. 20. Lesourne, J. Economie de l’ordre et du desordre, Economica, Paris, 1991. 21. Massé, P. Le plan au l’anti-hasard, Hermann, Paris, 1991. 22. Mises, L. Capitalismul }i du}manii s@i, Nemira, Bucure}ti, 1998. 23. Nagels, J. Du socialisme perverti au capitalisme sauvage Ed. de l’Université de Bruxelles 24. Needle, D. Business in Context, Thomson Business Press, 1994. 25. Raportul na]ional al dezvolt@rii umane Rom$nia 1998 Ed. Expert, 1998. 26. Rothery, B. What Maastricht Means for Business, Gover, 1993.
211

.

1997. . U. R. Economics. ... William Morrow and Co. 212 . The Future of Capitalism. S. P. Wonnacott. 33. G. R. 1995. 1985. 32. 30. London. 1997. Valdez.27. Editura Economic@. L. Economics of the Publics Sector. D. Dartmouth Brookfield. MacMillan. Yohe. Chapman and Hall. New York. Behavior in a Business Context.A. ***. New York. Lavinia (editor).I. 29. Thurow. Economics (Study guide) McGraw-Hill. Stan.S. Inc. 28. Turton. MacMillan. London. Romania in Transition. 1996. 1991. Wonnacott. McGraw Hill.C. 1996. 1986. 34. Economie politic@. Trotman-Dikenson. An Introduction to Global Financial Markets. London. 31.

... 40 2...................2.................. Institu]iile ................................................... 68 %ntreb@ri }i exerci]ii ................ ........................ 23 1.... Specializarea }i avantajele comparate .... Cuprins 1................. 50 2..2....................................3...... 5 1......3.2...................... 41 2.....1................................ ........................................................................................4.1....................................1. Teoria normativ@ }i cea pozitiv@ ................ 45 2.....1 Func]iile cunoa}terii economice ..................................... Autoreglarea }i reglarea ..6...........1.....4.............1...............2................. 6 1............................................... Echilibrul ........... 38 2....... Avantajele comparate ............ 34 2..................................5.....3.. 42 2......1........... 49 2................................................. Firma mic@ }i firma mare ....................1......1........ Existen]a }i utilizarea banilor ..... 27 1..............2............0.2...........................................2.................................. 27 1.....3............................ 17 1... 36 2... 37 2....... 9 1.................. 63 2................ Rolul statului modern ^n economie ............................5..... Principiul mâinii invizibile ........... Cunoa}terea economic@ ...........................5....4..2.............4................................................................ Modele ale economiei de pia]@ ............... Evolu]ia teoriei economice }i con]inutul economiei moderne reale ........3................................................................... .............3....... 33 2.2......................................... 56 2...................3.................... Contingen]e ale economiei politice.. 19 1...........................2.................... Ie}irile }i dinamica acestora ............. 38 2.......4... Perenitate }i evolu]ie..................... Legea lui Jean Baptiste Say ...........................................2................................. Un nou actor ..............5... 66 Rezumat ..................... Capitalizarea sau promovarea interesului privat ..............................2.. 43 2.................. 25 1........... 62 2..... Teoria valorii munc@ ..................2.... Diviziunea muncii ............................. Teoria subiectiv@ a valorii ..............................2................. Proprietatea ..3.........2.................................................................................... Modele teoretice în context de afaceri...... 53 2..................................... Clasificarea intr@rilor într-un proces de produc]ie ...... Economia de comand@ ............................. Valoarea de pia]@ .. Frontiera posibilit@]ilor de produc]ie ....4....2.......... Mecanismele automate . Interven]ia statului .......... 35 2.....................................................................1........................... Cerin]e ale func]ion@rii mecanismului de pia]@ .................. 34 2...................................1..........................5........................5.............1.4... 5 1................... 56 2........................................1....2...1.......... 47 2.....2....................................................................................3.................................................. 29 Rezumat .. Modelul }tiin]ific ^n teoria economic@ ...................... De ce studiem economia? .. 70 213 ....................... 48 2........ ...................................................3........6...............4...................... 32 %ntreb@ri }i exerci]ii ...2. Libera ini]iativ@ }i proprietatea privat@ ........3.......... Economia modern@ ................ 23 1.............................. 45 2....... 12 1............ 65 2........ Introducere ..........

..... Bazele ra]ionale ale calcului produc@torului ................................................................1....3........1...... 98 Rezumat ....... 106 5.. 88 4......................................... Substituire }i complementaritate .......................... Alte forme de curbe de cerere ..........................................2....2.........................................2........................................................... 99 %ntreb@ri }i exerci]ii ...........2..... 84 Rezumat ..................................... 94 4.............................................................. ....1... Dreapta bugetar@ }i echilibrul consumatorului ...... 87 4......... 73 3............4... 101 5...........................................................1............ 121 ...3. 91 4................................. 88 4.....................2...... Bazele calculului economic ra]ional ..........1......... Cazuri particulare de elasticitate a pre]urilor }i situa]ia general@ ............................1....... Factori care determin@ nivelul cererii .....................................2....................... 71 3...............2............2.....................1..............................................3.........3.2............................................. Modelul func]iei de cerere ............... 118 6.........................................1............. Alunecarea pe curba de cerere }i translarea acesteia ...................................3..............................3. Tipologia produselor }i a atitudinii fa]@ de acestea ...................... Cererea de produse }i optimizarea consumului ............................ Coeficientul de elasticitate direct@ .................................... 115 6.........1........................................................ 112 Rezumat ..... 108 5............................ Ipotezele calculului produc@torului ................3............ Premisele calculului consumatorului . 97 4................................. 102 5.0........... Modific@rile cererii ^n func]ie de venit .................... 113 %ntreb@ri }i exerci]ii ................ 214 ..2................. 77 3...3...................2...................3.... Studiul combin@rii factorilor ................................................. Alegerea „de col]” sau preferin]a unilateral@ ......................................... 76 3.....1..1.. Modific@ri ^n raportul de pre]uri ....................... 78 3..........................................2....1............ Ipoteza descre}terii utilit@]ii marginale .. 79 3...1.. 111 5............... Elasticitatea ^ncruci}at@ ........................ 75 3.... 102 5....................................... Utilitatea ordinal@ ........2. Modific@ri ale nivelului veniturilor .............................. 93 4.. 102 5. 81 3................. Rata marginal@ de substituire ^ntre dou@ produse ...1.........3............... Construc]ia func]iei de cerere .1.........................2.. 107 5..................1...................................2..........1....1....... Elasticitatea cererii ..... Echilibrul consumatorului }i construc]ia func]iei de cerere .. 74 3............. 118 6.... 86 %ntreb@ri }i exerci]ii ..... 113 6................ [intele produc@torului ^n societatea modern@ ... 116 6........ 71 3................................2................... Elasticitatea cererii ^n func]ie de pre] ...... 115 6........... Ipoteza randamentelor factoriale descresc@toare .... Productivitatea marginal@ . Func]ia de cerere ...........3..... Teoria utilit@]ii cardinale }i ordinale ................................

. 147 7.............................2............. 139 7.......4....1...................................... 134 Rezumat ........ 165 8...................................2.................1.... 146 7...................5..... Alegerea produc@torului ....... 158 8..4...1... 167 8... translarea curbelor de cerere }i ofert@ . 163 8......................................4.......................... Maximizarea produc]iei pentru un cost dat ............................................... Suprafa]a de produc]ie cu izoproduse . Parametri pie]ei produsului ........ Func]ia de cost pe perioad@ lung@ ..................... Evolu]ii obi}nuite ale curbelor de costuri ............ Translarea curbelor de cerere }i ofert@ ......................................................2....................................1.................................... 173 215 ..5.......................................................................... 131 6.................................................... Alegerea produc@torului ..2..........1......................... costul de produc]ie pe perioad@ scurt@ .. Pragul de rentabilitate ..............................2........ Alegerea nivelului de produc]ie .....1............ Randamentele de scar@ .............. Produc]ia ........... Evolu]ia costului variabil unitar ^n Rom$nia ...........5..1..................... 145 7.Interven]ia statului în fixarea pre]urilor .................. 153 %ntreb@ri }i probleme ................ Dezechilibrul cererii }i ofertei ........... 129 6.......1....... Punctul de echilibru ................1....... Economiile de scar@ ^n contextul modific@rii tehnologice .... Glisarea pre]ului }i cantit@]ii...................................5........................3..........2....... 167 8......... Zona de profit a ^ntreprinz@torului ..................2.4....... 139 7........... Maximizarea profitului ......5................................6............................................... 136 %ntreb@ri }i exerci]ii ...........................................................3........3............... Func]ia de produc]ie ........................3................................ 143 7.. Pia]a ....................... 124 6...................4.................. 6.... Forme particulare de curbe de izoprodus }i solu]ia de optimizare ..............2................................................................ Dreapta bugetar@ sau izocosturile ..................4.......1.... 160 8..... ...................................... 127 6........ Mecanismul pie]ei }i interven]ia de corectare ..... 127 6.............. 133 6................ 169 8..... variabile......5... 171 Rezumat ...... 126 6. 137 7............ 127 6............. Modificarea nivelului tehnologic }i a m@rimii fabrica]iei .................................. Caracterul descresc@tor al randamentului }i conexiunea curbei izoprodusului .. 139 7. Echilibrul dinamic ............................. 159 8..............5.....................1........ 123 6........................ Pia]a unui produs ................. 154 8....................7............................... Costuri fixe............... Produc]ia }i costurile .....3.....................1............................5.. 172 %ntreb@ri }i probleme ........... 150 7................ 132 6.........................................1............ 128 6.............................5............3........ Func]ia de produc]ie Cobb-Douglas ........................................................................2...4...........................................................................................1.. 158 8.............................................2.........8.... 148 7............................ Rata marginal@ de substituire ....... 152 Rezumat .......... 150 7...............................

.. Cartelarea .......................................................... Monopolul ....... profit ...................2............... Modelul maximiz@rii v$nz@torilor ........................3...................4.......... 188 9.......................................1....... 184 9.......... Determinarea pre]ului }i cantit@]ii de ofert@ a firmei monopoliste care-}i maximizeaz@ profitul . Rentabilitatea intern@ ..................... Posibile beneficii de pe urma monopolului ..............3...................... 205 10.....4.......................................... 178 9....................1....................................5.........9.............. 187 9................................ Valoarea prezent@ net@ .............................................1..1 Procesele de globalizare }i pia]a financiar@ ^n Rom$nia ...................... Echilibrul în competi]ia imperfect@ ..................................................... 206 10.... 207 Rezumat ...4......... 179 9.....4........3............................................. Competi]ia impefect@ – cauze ....... Alte ]inte ale firmelor mari ................................. Curba fr$nt@ de cerere ........ 182 9.....2.. Calculul valorii prezente nete ......4.2................................ 175 9.......2...................................................4............................................. Curba de cerere a monopolului .................................... Construc]ia indicatorului ..... 210 Bibliografie ........1................ Valoarea prezent@ net@ ...3.....5.......... Modelul comportamental .... 207 10. 184 9...........................4.... 209 %ntreb@ri }i probleme ............1... Pre]urile discriminatorii ........................ 201 10.... 216 ...............2.......... Curba oportunit@]ilor de afaceri .........1.............. 211 .................... 200 10................... 189 9. 183 9......2........... Valen]ele valorii prezente nete ...................................3..........................3....................2.2......... Pia]a financiar@....... 194 10.......................2. Profituri monopoliste stabile ob]inute prin limitarea intr@rilor pe pia]@ }i monopolul birocratic etatist .... 202 10.................. dob$nd@.............................................. 180 9.......................3.......... 194 10........................................................3.............................. Competi]ia monopolist@ ......... Interdependen]e oligopolice .........................1................................ 205 10.... 196 10.................5............................................ 190 Rezumat ......................................1.3................. Con]inutul ^ncas@rilor nete ...................................... .................. 186 9.3.........................................................................3.................... 186 9.......3. Regula valorii prezente nete .6................................... 192 %ntreb@ri }i probleme ........... 189 9.........................................5................3........ Echilibrul pe termen lung ................ Dob$nda }i costul capitalului .................... 175 9............... 200 10... 193 10......................4............. 176 9.... Modelul firmei dominante .3.2.....3.....1.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful