23 louXi'ou MM

METEQPO HAEON TO BHMA TOY FIANNH PATKOYEH STHN KYBEPNHSH

Ilaipvei. . . T<x£i
AUOKOAO QapY£i aAa
nd TO £evi6 TOO 2010, OTO va8fp TOU 2011. 0 Aoyix; via TOV IVewn POVKOUOII, Ai OTO Ynoxrpvixd SuujSouAio ejei lieiaTpanei oe xpovo pEKOp oe anoSionojmaio Tpayo, aKotryovTOx; TO «avd(teua» and Evflootn; Kai <j>iAoirq. rtpayuaTiKa q noAiTiKq KapiEpa TOU F. PoYKOuot] u£aa ere TEaaepa xpdvia cKTo|euTqKE vie Tqv TaxuTqTo nou cpeuyouv 01 nupauAoi Tqq NASA ano TO aKp&rtqpio KavdptpaA. To 2007 o PaVKOUOTK £ouae jiio qouxi KQI qpEiiq £<oq OTqv Kooviutq I Idpo. dnou qrav aqviapxdq Tqq, KOI ^(MpviKd ii yviopivua BE TOV r. Ilanav8p6o» KOI q avxaAiaytj mails TOV etpspav oriq KopucpaiEq 6eo"£iq tqq nupaui&aq TOU HAEOK. H VIKII TOU IIASOK OTiq e8viKEq EKAovEq TOU 2009 TOV Etpepav OTO npraTO Tq Ta^ei unoupyelo, auro TOU EOTOTEPIKCOV. O «KaAAiKpaTqq*, aAAd Kai q npdTaoq TOU va orqpi^ei TO IIASOK Toaq JT. Kauivq KOI F. MnouTdpi^ avE^aoav TK; P,ETOXE^ TOU ara vhpi] KOI, oncoq AEVE 01 aonovSoi <piAoi TOU (01 onoiol EIVOJ noAAoi evTot; Trjq KupEpvuoTji;), «jiijpav aepa ia pva&a TOU OKeni6}icvo<; ano viapiq tijv cnope-

IMpo

HnoAmKij Kapispa TOU unoupyou YnoSojiav, nou os }iia TSTpasTia s<pTaos OTO ^evi9 KOI osypovopeKop snsas OTO va8ip
Kivqoeiq PayKouoii. NeopiTepa ti<; SiacpwviEq Tout; eixav EKCppdoEl Kai 01 ^ouAEUTE? TOU IIASOK, TO?]I; Km Mapia orq BouAq o Xpficrtof; nanouT<rtjq EKOve Adyo yia SoyjiaTioud KOI KaAeoc TIJV KupEpvnoTi va HOEI dueaa at 8idAoyo ue TOU^ i8ioKXiiTE(; Ta^i. MaAiOTO, EVTUnoxni npoKoAEi q SriAcooij TOU OTI av q puOuioti EPXOTOV wq vouo9ETiK*i KOI oxi ooq IIpoeSpiKd Aidiayua, SEV 8a nepVOUOE. IlapdAAijAa, EKKAqart yia SidAoyo ava^iopiKd u>e Touq opouq KOI Tiq npouno6caEiq yia Tnv a cou enavyEA AEUTqq HpaxAEiou, M. SKpaipvdKri. EKTiutbvTaqnapdAAriAaoTi Kpnripio yia Tiq dnoiEi; aAAaya; 6a npaiEi va dval TO pufjpia. H ^ouAEUTiiq paAiOTQ KaAeoc acpsvdq Touq i8ioKTi]TEq Ta£i va anouaKpuv6ouv and TO aEpo6pduia KOI TO Aiudvia, KOI aipsTspou TOV unoupyfi Ynooouiiv va ou^ijTijaei TO nAi]6uouiaKd KpiTrjpia. MdAiota i} Ka LKpaqivdKi] EitmaAEOTiiKe TO «dvoiYUa» TOU cnayYEAuaToq T(OV 9apuaKonoiwv nou 8ev anEqKE nArjpoiq Kai KaAEOE Tqv i va TO

EudyyeAo Bevi56Aoq, o onoioq TOU sine «n(o(; avr/ va ^EKIV^OEK; and ~cov O£E KOI va oJioKAijpaaeic; n^iieTaia^en;, avojfe "no^£po"pe lougjSioKx^cq aav mffoEpia cnoxij nou fyiTape KOIVOJVIKq qpepia, Jipoxenjevou va nepaooujis ala la cixaSuva vopooytoia*. IlapdAAqAa orqv KupEpvqoi] KaTqyopouv TOV
F. PaVKOUOTl OTI KOVEl TOU KECpaAlOU

xift TOU Kapispaq, o r. PayKOUOIiq EIOE ta SevTpa KI oxi TO Saao^ Av VTO(; auvTOViaTqq TOU Ku{5 epyou UHEJIEOE OE otpdApOTa, TQ onoia aTofxurav o~ci]V EiKova Ti)(; KupEpvr^oTjt;, aAAd Kai OT;O npoqiiA TOU npioOurioupyou. H unoSEoii T«jq YnaTEiai; p.E Touq Aa9ponETavddTE<;, q frairipij ypappij [JE Tout; KaTomou<; Ttiq KspaTEac;, onuq KOI i] EiKova trjQ Kupcpvijaiic; nou 6uui?E £e{ppayo avmsii, TOV eq>Epav oro nEpiOropio. ETOV avaaxniaaTiouo TOU louviou, o r. Pavsouon? exaot TO npwTEia ni]yaivovTac; OTO YnoEoprav, yuj EXOVTOI; cruvEpyaTEq (uipunoupyo KOI ypauiiaTEaJ Ti]q apeoKriaq TOU. « To naiutapi evjcoas aav va j^avdrav o Koapot; ano ra noSia rot;, a§w?u TO a^sSia zou yia rjjv tiro? m5pyo?», Aeve orqv KO. TOU IIASOK, q onoia nAsov TOV HEpiucvei yia Eva YEPO E^dipaAuo OTO KTE METaipopcav Tqv EiiduEvq epSoudBa. H loropia VIE Tqv anEAeu8epa>oq TOU cnavyEAuaToq TOJV Ta£i, and O,TI <paivsTai Kai and d,Ti auyKAivouv dAsq 01 nAqpoipopiEq, 8a TOU oroivjoei noAu aKpigd. 'H5q 21 pouAEUTEq TOU IIASOK (JqTqaav va orryKAqSei dvieaa TO KTE MsTcipoptiv npoKEiuevou va TO £qtqua TMV oSqy(0v KOI 1 la^i aAAd KOI TO lovupd nAqyjia nou oeXETOI o Toupioudq KOI q eiKova iqq x<i>paq aio E^ojTepiKd. MCTO^U UUTBV nou nptOTOOTaTouv Eivai q TdviaAvTwvioiT i Kai o Nucoq SaAaYidwqq, 01 onuioi uno & iqv np<J>Tq OTiyviq eixav eniKpivei nq

'Optoq 8w Eivai uovo orqv KO. nou yiyavTMVETai TO Kivqua KOTO TOU Pai. Kai orqv KufEpvqTiKq Eni^i, o unoupydq Yno8oucov OKOUOE 8pip.UTaTEq napaTqpijaEiq and TOV avTinpoe8po Kai unoupyd OIKOVOUIKOJV,

Ti yivsiaijie wv dmycoviopo 710 w epnopeupaiiKO Kgvipo aro Qpidoio
Av KOI 5d8qKav Tpeiq napaTaOEiq, o SiaytovioTioq Tqq FAIOSE yia TO elinopeuuaTiKO KEVTpo oto 8pidaio KHpuvTqKE dyovoq, fupaa Kavevaq ano Touq EvSiaqiEpdUEVouq SEV npoaqAGE va KOTdSeoEi OEOUEuriKq npooqiopd. S tqv EnojiEvq jiEpa nAsov ava^qTEITOI plan B, npoKEiuCTou va uqv oSqyilBEi ae TEAua q npoond6Eia va anoKTijoEi q x<Bpa paq cva oiiyxpovo oAoKAqpcouevo etinopeuuaTiKo Kevrpo. SuuqxBva pe Tiq CK TipJiof'S KUKAojv nou yvcopi^ouv KoAd TO ev Adyto EyVEipqua, TO POIHKO npdp\Aqp.a E^aiTiaq TOU onoiou o6qyq8qKE o Siaywviauoq oe anoTuxin ^VKEITOI OTO yeyovdq dTi npoKEiTOi yia Eva %>¥" noAu jytEydAqq KAijioKoq, VIE apxiKO npounoAoyio|i6 150 EK.QT. eup<&, OE p.ia nepiooo nou q XpquaTooOTnciq Epywv aiqv EAAdoa aTaoTEi E£,aipETiKa8uaKoAq. EmnAEov 8a npsnEi OTI apKEToi and Touq ev8ia<pcpdncvouq yia TO epyo sixoA7 SKqipdoEi Evordoeiq oe oXEoq JIE Touq dpouq TOU Siaytaviojiou nou npoEgAEnav OTI q FAIAOSE, SuyaTpiKq TOU OSE, 8a Adugave ccqoio Eyyuqp.Evo avidiAayjia, nooo<ni> 15% eni TOU T?ipou Tqq ETaipeiaq iiapax6pqoqq, aiAa KOI TO 15% TOU ueTOXiKou KeqiaAaiou iqq ETaipsiaq napax&>pqoT[q peTa TIJV oAoK STO nAaimo OUTO, dnaiq Enioquaivouv nqyEq TOU unoupyEiou YnoSotiwv, METatpopcjv Kai AIKTUWV, Eivai KoAuTepa TO spyo va KaTaTuqSEj OE liiKpoTEpa EpyanpOKEiusvou va ^EIIEpaoTEi TO npdjJAqua TqqE^fiupsaqqndparv, aAAa Kai va 8o8Ei q SuvaTOTnra va ouuueTctoxouv ae KoivonpaKTiKd Ta KOI sAAqviKeq ETaipsieq.

TOU KOI 8fiv nepaoe eniKOivwviOKd unep Tqq KugEpvqaqq Kai Tqq X^P^S 1 anAoXEpq arqpi^q nou npootipepE q XiAapi KAivTOV, Ka8(oq dAa Ta ^eva eiSqoeoypa(piiid SiKTua mai^av TOY anoKAEiaud TOU Aiuaviou KOI TOU aEpoSpopiou and Touq Ta^iT?q8eq. «Edv Sev JJTQV arij peoi) i) SuvoSoq Kopuyqq xai q crojSqpdrijia TJjq Kaidq, o PayKoiiOTj? 9a E/ AEVE donovSoi (piAoi TOU, 01 onoiol ioxupi^ovTai nuq TO Mai^iuou Eivai nup KOI p.avia p.E TOV unoupyd Yno8o}iciiv, Ev6 KOI o Ew. Bevi^eAoi; SEV 6a EixE Kauia anoAuTwq avrippqoq, Eav SIVOTOV aurq qAuoq. To udvo jiEjiaio Eivai n<oq o T. PavKotroqq noAu SuoKoAa 8a jiyEi aAoagqToq and auT^ Tq otryKpouoq. Kai SEV UlAdUE yia TpauuaTa nou 8a enouAu8ouv UE tov KOipd. AvTiOETa, 01 «npdoivoi» ouvSiKaAioTEq TOJV Ta^i loxupi^ovTOi nuq «oi Ktjnoupoi oSriyovviai aia anitia To OEUa Eivai OTI, OKopq KI eav TEAiKO o r. PayKotraiiq neiaei TOV T. Ilanavopeou va napap.£iv£i oTq Seoq TOU, 8a npfoei va anoAoyEiTOi OE KafJqviEpivq gdaq yia oAeq TOU Tiq ano<pdoeiq. Ei6iKa OE uia n£pio8o, onou sivai avoixTd eva croipd ^qTquaTa TOU unoupyeiou Yno8ovi(i)v. 'Onwq yia napdSeiYlia q avaouyKpdTqoq TIBV aoTiKfiiv auyKOivcovwflv, q ncbAqoq TOU OSE, 3
TtOVl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful