P. 1
Đề + đáp án Lý 9 HK2 Quy Nhơn

Đề + đáp án Lý 9 HK2 Quy Nhơn

|Views: 1,147|Likes:
Published by pwhyfor
2009-2010
2009-2010

More info:

Published by: pwhyfor on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2011

pdf

text

original

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO QUY NHƠN Chữ ký GT 1: ……………….

Chữ ký GT 2: ……………….
KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2! - 2"
M#N $ %&T '( – ')P !
T*+, -,./ 012 31,$ 45 6*78 (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên: …………………………………………… Lớp: …………………….
Trường : ……………………………………………… Số b! "#nh: ……………
$% ph&h
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
()*+ b,ng -ố ()*+ b,ng &hữ Chữ ký G. 1 Chữ ký G. 2 $% ph&h
Đ9 CH:NH TH;C
PH<N I => ?,@2A$ K*B./* 8CD/ E*F EG, 8CHIE EJK 8CL 0+, ?7/-M
"A Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dng điện c!" #ng xoay chiều$ khi %& đ'ờng %#c t( xuy)n *ua
ti+t diện , c-a cuộn dây.
/. 012n 012n t3ng. 4. 012n 012n g)5+.
C. 012n 012n kh2ng 67). 8. 019n ph)ên t3ng: g)5+.
2A /áy phát điện xoay chiều g0" các bộ phận chính n1o để t2o ra dng điện3
/. ;#+ &h9+ v<nh &=1 và ->) "9? nố) 2 &@& &A# n#+ &h9+.
4. C1Bn "9? "Cn và 0D) -Et.
C. ;#+ &h9+ 6)Fn và ->) "9? "Cn nố) vớ) n#+ &h9+ vớ) 6Gn.
8. C1Bn "9? "Cn và n#+ &h9+.
>A 4g'ời ta "u&n t!i "ột công %uất điện 56 66678 9iệu điện th+ gi:a hai đ;u dây t!i điện <1
=6 666>$ điện tr? dây t!i điện =6Ω $ th@ công %uất hao phí A@ tBa nhiệt tr)n đ'ờng dây <1.
/. HIJK 4. 1I
L
JK C. 2HIJK 8. I:MJ.
4A Thấu kính n1o d'Ci đây cD thể dEng <1" kính <Fp3
/. ThN1 kOnh ph9n kP &Q t)ê1 &@ 1I&+. 4. ThN1 kOnh hB) tR &Q t)ê1 &@ 1I&+.
C. ThN1 kOnh ph9n kP &Q t)ê1 &@ HI&+. 8. ThN1 kOnh hB) tR &Q t)ê1 &@ HI&+.
5A Trong %& G&n ngu0n %áng %au đây$ ngu0n n1o không phát ánh %áng trHng3
/. (Gn 0#ST. 4. 4Qng 6Gn p)n 6#ng -ng.
C. 4Qng 6Gn ống th2ng "Rng. 8. $Bt ng2) -#!.
NA Inh c-a "ột AJt tr)n phim trong "áy !nh G@nh th'ờng <1.
/. Unh thVt: &Wng &h)X1 vớ) vVt và nhY hZn vVtK 4. Unh 5!: &Wng &h)X1 vớ) vVt và nhY hZn vVtK
C. Unh thVt: ngư>& &h)X1 vớ) vVt và nhY hZn vVtK 8. Unh 5!: ngư>& &h)X1 vớ) vVt và nhY hZn vVt.
PH<N II =2 ?,@2A$ HOP -*Q6 2R, 6*S/ TU VU !U " WI, 2R, 6*S/ 8*XE* *Y6 .U 3U EU ZU [ ?@ ?HYE
EJK E\ /], ZK/- ?7/-M

Trả lời: L[ \ ……. K ][ \ ……….K ^[ \ ………..K 1I[ \ …………
7) HiFn tư>ng kh_& `a nh
-ng 0à h)Fn tư>ng t)# tớ) kh) gbp
+bt ph9n &&h g)ữ# h#) +2)
trường tr!ng -1ốt kh& nh#1 thP
VA ChW+ t)# tớ) -!ng -!ng
vớ) trR& &hOnh &A# thN1 kOnh ph9n
kc &h!
9) Th* thA? t)nh 0à +Bt
"A dnh -ng &h)e1 và! 0 &9? 6fng
thờ) g9? r# g1 trPnh g1#ng h>p
và g1 trPnh b#? hZ) nướ&
#[ &hW+ t)# 0Q ph9n kc: ne1 kh! "à) && t)# 0Q thP
&h_ng 6X1 6) g1# t)ê1 6)*+ &A# thN1 kOnh.
b[ bi g%? kh_& ng#? ta) +bt ph9n &&h và t)ep tR&
6) và! +2) trường tr!ng -1ốt thj h#). GQ& kh_& `a
kh2ng b,ng gQ& tớ).
c) bi hEt 0a) +2) trường tr!ng -1ốt &k. (B 0ớn gQ&
ph5n `a b,ng gQ& tớ).
"[ 0à thN1 kOnh hB) tR: "Wng 6* ta! r# 1 5nh 5! 0ớn hZn
vVt.
T[ thN1 kOnh hB) tR &Q t)ê1 &@ th#? 67) 6ư>&.
l[ m 69? t# thN? 6fng thờ) `5? r# t& "Rng -)nh
họ& và t& "Rng nh)Ft &A# nh -ng.
K9Lc %inh không <1" G1i trong khung kM n1y)
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
PH<N III$ =5 ?,@2A HB1/ 8*1/* EGE EJK *^, _.K$
""A The nà! 0à trBn && nh -ng +à1 vớ) nh#1n ;ê1 vO "R vX -@ trBn && nh -ng +à1 vớ) nh#1 6*
6ư>& nh -ng +à1 trEng.
"2A C1Bn -Z &Np &A# +Bt +? b)en the &Q n
1
o MMII vpng: &1Bn thj &Np &Q n
2
o 12I vpng. .h) 6bt
và! h#) 6q1 &1Bn -Z &Np +Bt h)F1 6)Fn the `!#? &h)X1 r
1
o 22Is: thP m h#) 6q1 "9? &A# &1Bn
thj &Np &Q h)F1 6)Fn the r
2
0à b#! nh)ê1n
">A sVt -ng /4 &#! 2&+ &Q "ang +k) tên 6bt v12ng gQ& vớ) trR& &hOnh: 6)*+ / n,+ trên trR& &hOnh
&A# +Bt thN1 kOnh &Q t)ê1 &@ l và &&h thN1 kOnh +Bt kh!5ng tu&+: ta! 5nh /v4v hjng 6ư>&
trên +àn &&h thN1 kOnh +Bt kh!5ng 1]&+.
#[ Unh /v4v 0à 5nh thVt h#? 5nh 5!n sP -#! b)etn
ThN1 kOnh nà? 0à thN1 kOnh 0!a) gPn sP -#! b)etn
b[ 8@# và! k)en thj& hPnh họ&: tOnh &h)X1 &#! &A# 5nh /v4v và t)ê1 &@ &A# thN1 kOnhn
4à) 0à+:
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO QUY NHƠN

H`)NG DaN CHbM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2! - 2"
M#N $ %&T '( – ')P !
PH<N I => ?,@2A$ K*B./* 8CD/ E*F EG, 8CHIE EJK 8CL 0+, ?7/-M
1 2 t M H u
8 8 C 4 / C
($w) &91 &họn 6_ng I:H 6)*+[
PH<N II =2 ?,@2A$ HOP -*Q6 2R, 6*S/ TU VU !U " WI, 2R, 6*S/ 8*XE* *Y6 .U 3U EU ZU [ ?@ ?HYE
EJK E\ /], ZK/- ?7/-M
L ] ^ 1I
b # T l
($w) &91 &họn 6_ng I:H 6)*+[
PH<N III$ =5 ?,@2A HB1/ 8*1/* EGE EJK *^, _.K$
""A – ;ê1 6ư>& trBn && nh -ng +à1 vớ) nh#1. (I:H 6[
' ;ê1 6ư>& vO "R (I:H 6[
"2A (ố) vớ) +? b)en the:
2
1
2
1
n
n
N
N
=
(I:2H 6[
H)F1 6)Fn the g)ữ# h#) 6q1 "9? &A# &1Bn thj &Np:
r
2
o
MMII
12I . 22I .
1
2 1
=
n
n N
o u (s[ (I:LH 6[
">A
#[ ' Unh /v4v 0à 5nh thVt: vP 5nh hjng 6ư>& trên +àn &hEn. (I:H 6[
' ThN1 kOnh nà? 0à thN1 kOnh hB) tR: vP 5nh /v4v 0à 5nh thVt. (I:H 6[
b[ ' sx hPnh 6_ng (I:H 6[
' TOnh /v4vK yz n
H#) t#+ g)&: ∆y/4 6fng "ang vớ) ∆y/v4v (g ' g[
T# &Q:
{ { { O P
PO
QP
QP
=

 /v4{ o
tu
1] . 2 { .
=
QP
QP PO
o 1 (&+[ (I:LH 6[
H#) t#+ g)&: ∆zy| 6fng "ang vớ) ∆z/v4v (g ' g[
T# &Q:
{ { { O P
QR
SP
SQ
=

{ { { O P
PO
SQ QP
SQ
=

S1? r#: yz o yzv o 12 (&+[ (I:LH 6[
ThF U.
' 4+u hLc %inh %V dWng công th#c.
{
1 1 1
d d X
+ =
để tính "1 không ch#ng "inh$ chY đ'Zc =
điể"8
' 9o[c hLc %inh cD cách gi!i khác Aẫn đ2t điể" t&i đa8
Het
F
F’
O
K’
H’
I
H
F
F’
O
B’
A’
I
A
B

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->