P. 1
Istoric asigurari

Istoric asigurari

|Views: 35|Likes:
Published by vioana

More info:

Published by: vioana on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2011

pdf

text

original

Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Evolu ii i determin ri ale sistemului de asigur ri i protec ie social în România´
Ä

Autori : Bratiloveanu Ileana, seria 2 Finan e-B nci, grupa T nasie Elena, seria 2 Finan e-B nci, grupa 3 Vl du el Ioana, seria 2 Finan e-B nci, grupa 3

................ 7 3............13 2 ..................................... Sistemul de asigurari sociale in perioada de tranzitie spre o economie de piata ..............................................................................................Regimul comunist 1945-1989 ..... 9 4...................................... 4 2...Cuprins 1....................................................................... Apari ia sistemului de protec ie social în România............Perioada interbelic 1920 ± 1945............................. perioada de dupa 1989... Sfâr itul secolului XIX ± 1912 ............................

nici o civiliza ie nu a lipsit total de protec ie membrii afla i în dificultate. s r cie). În al doilea rând. De i la începutul epocii moderne s r cia nu era înc considerat o problem social . s-a încercat i depistarea cauzelor care au determinat o asemenea situa ie în timp. se delimiteaz urm toarele etape : I. ap rut odat cu constituirea societ ii umane din urm toarele motive: în primul rând. Acestui calificativ îi corespund Äcopii´ Äb trânii´ care sunt incapabili de munc . Istoric.´ ( Odinokaia Ina) Lucrarea de fa î i propune a realiza o incursiune în ceea ce a constituit evolu ia sistemului de protec ie i asigur ri sociale. statul deja Äintuie te´ necesitatea schimb rii opticii interpret rii cre tine a Äpozitivismului mistic´ al s r ciei. referindu-ne la România. constituie un pericol pentru ordinea social i statul s-a sim it dator s reac ioneze. precum i persoanele afectate de riscurile sociale cu caracter economic ( omaj. II. perioada de dup 1989. nu. infla ie.i puteau asigura existen a. dar una moral-religioas .Introducere ÄNecesitatea protec iei sociale este o realitate la fel de veche ca i istoria umanit ii. IV. Sfâr itul secolului XIX ± 1912 Perioada interbelic 1920 ± 1945 Regimul communist 1945-1989 Sistemul de asigur ri sociale în perioada de tranzi ie spre o economie de pia . 3 . Apari ia sistemului de protec ie social în România. aflate în c utarea unui loc de munc . III. toate colectivit ile umane au avut întotdeauna în componen a lor indivizi care. din cauze genetice. naturale sau sociale. E con tientizat faptul c cre terea num rului popula iei s race.

a le asigura existen a în cazuri de adev rat lips de lucru . Aceste fonduri se bazau pe fenomenul de caritate. în subordinea c reia activau trei servicii (Serviciul ocrotirii familiei. ÄCutia Milelor´. metodologic i profesional a întregii activit i de asisten . finan ate din bugetul public. b trâne ele prin pensiuni viagere . înmormântare i ajutor de c l torie a tipografilor din Bra ov´ ( 1846 ). rezult scopul asocia iei ( a a cum rezult din surse bibliografice care fac referire la Ä Românul´ din 9/21 octombrie 1858 ): a. lucr torii r mâneau muritori de foamne. uniuni profesionale. ÄCasa comun de ajutor de boal i c l torie a tipografilor din Timi oara´ ( 1851 ). Apari ia sistemului de protec ie social în România. s-a încercat organizarea unor asocia ii de întrajutorare. Ä Casa de prevedere a lucr torilor tipografi din Bucure ti´ ( 1858 ). cu un caracter profund religios. în mla tina Dâmbovi ei. d. în Muntenia.1. i Äl zile fr te ti´ ( bruderlade ) în Transilvania i Banat. care depindea de ÄOb teasca Epitropie´. la Bucure ti. f r deosebire de religie i na ionalitate . a veni prin împrumuturi în ajutorul societarilor. în secolul al XVI-lea. în Transilvania au mai existat filiale ale Ä Casei generale de ajutorare´. 4 . Al turi de Ä l zile fr e ti´. b. Alexandru Mavrocordat înfiin eaz în Moldova institu ia cu caracter umanitar ÄCasa Milei´. în ara Româneasc i Moldova. sarcina c rora era coordonarea na ional . fiind îns insuficiente pentru a asigura protec ie social . din taxele de divor i din Äcutia milelor´. Printre primele astfel de organiza ii au fost : ÄAsocia ia de ajutor de boal . În perioada 1780-1785. iar Mihai u u. e. Treptat. a le înlesni c utarea în cazuri de boal . Sfâr itul secolului XIX ± 1912 Începuturile ÄPrototipurile´ asisten ei sociale în România s-au dezvoltat sub forma unor ac iuni caritabile i filantropice. când puterile corporale nu i-ar mai servi. unde asista ii primeau ajutoare de la Domnie. a le asigura. practicate de m n stiri Primele institu ii asisten iale au fost a a-zisele Äbolni e´ ap rute în secolul al XIII-lea pe lâng m n stiri i care constituiau aziluri pentru bolnavii s raci i pentru invalizi. Fondurile proveneau din contribu ii ale meseria ilor. din încas rile vamale. c. unde func iona Direc ia Asisten ei Sociale (Direc ia Ocrotirilor Sociale). uneori din cele ale patronatului sau din caritate public . Începutul asigur rilor sociale l-au constituit fondurile bazate pe Äcutia milei´. sub dealul Mitropoliei. Dat fiind c fondurile erau insuficiente i c în cazuri de îmboln viri sau invaliditate ca urmare a accicentelor de munc . Interven ia sistematic a statului în activitatea de asisten social începe odat cu crearea în 1920 a Ministerului Muncii. Din statutul acesteia din urm . activit ile de ocrotire social cu caracter civic-religios s-au structurat sub forma unor m suri reglementate prin acte normative. S n t ii i Ocrotirii Sociale. înfiin eaz cele mai cunoscute a ez ri de asisten social sub denumirea de Äcalicii´. în cadrul unor institu ii specializate. Serviciul ocrotirii mamei i copilului i Serviciul asisten ei sociale). Negru Vod . corpora ii ale meste ugarilor etc. a înmormânta pe oricare dintre asocia i. ocupându-se de acordarea serviciilor medicale i de orfanoterapie.

Acest fapt a fost consfin it de o lege. obliga ia muncitorului de a cotiza 4% din salariu. într-o prim faz acordate prin statutele muncitore ti sub form de sprijin mutual între ace tia. Drepturile de asigur ri sociale ale muncitorilor au fost. s-a conturat ideea institu ionaliz rii acestor drepturi prin intermediul legilor care trebuiau s garanteze drepturile de asigur ri sociale. acordarea drepturilor de asigur ri sociale dintre care cel mai important. s-au acutizat i revendic rile sociale i economice. a a cum este vorba de drepturi de asigur ri sociale acordate func ionarilor statului i de drepturi de asigur ri sociale acordate muncitorilor. Acest proiect nu a odbândit îns putere de lege. Cuza. a face o mic pensiune femeilor i copiilor acelor asocia i ce vor avea nevoie de asemenea ajutor. legea minelor care a instituit introducerea asigur rii sociale obligatorii pentru minerii i muncitorii din industria petrolier . Ä Legea pentru pensii´ care a fost promulgat în februarie 1868 în timpul domniei lui Al. anume. dezvoltarea industriilor care constituiau surse de accidente de munc i boli profesionale. Fondurile se colectau la nivelul unei Case de ajutor de boal i maternitate. De altfel. Ideea institu ionaliz rii asigur rilor sociale i a organiz rii lor în baza unor prevederi legale. dreptul la pensie. Odat cu dezvoltarea capitalismului în România i cre terea din punct de vedere numeric a proletariatului. ap rând nevoia sociala a unor legi cu acest obiect. militari sau eclesiastici. a fost determinat de recunoa terea adus acestor persoane pentru serviciile puse în slujba rii. Legalizarea primelor norme de asisten social În 1895. a dus la organizarea în centrele muncitore ti a unor asocia ii de într-ajutorare cum ar fi Ä Asocia ia general a tuturor lucr torilor din România´ organizat în anul 1872.f. prin institu ionalizarea dreptului la pensie i a dreptului la o indemiza ie în cazul accidentelor de munc . Calitatea de membru al acestor care era recunoscut oric rui muncitor de peste 16 ani sub condi ia unei Äbune purt ri´.i interven ia prin adoptarea de legi . Legea a dispus înfiin area unei case de ajutor i a unei case de pensii. 1895 ± Legea minelor. ale c ror fonduri erau realizate prin contribu ia egal a patronilor i muncitorilor. Astfel. Treptat. În ceea ce prive te func ionarii publici ( inclusiv militarii de carier ) civili. geneza dreptului la asigur ri sociale a avut determin ri diferite. se va observa un decalaj temporal între drepturile de asigur ri sociale acordate func ionarilor ( 1868 ) i cele acordate muncitorilor ± mineri ( 1895 ). între care asigurarea social a muncitorilor a ocupat o pozi ie prioritar . se stabileau pe baza retribu iei din ultimii 5 ani i es acordau de la data de 1 ianuarie a anului urm tor. statul concretizându. a fost adoptat . 5 . deci a garant rii lor de c tre stat. În România.I. 1881 ± Proiectul de lege Carp Prevedea organizarea în bresle a ajutorului mutual. Potrivit legii. pensiile erau înscrise în bugetul statului.

se acorda o pensie reprezentând între 20-60% din salariul angajatului. a pus în aplicare prima lege care a instituit principiul asigur rii obligatorii pentru accidente. asigurarea contra accidentelor. înfiin area unui sistem de asigur ri sociale pentru meseria i pe baze corporatiste. Cu toate acestea. creditului i asigur rilor muncitore ti. prev zut înc din anul 1902. în calitate de Ministru al Industriilor i Comer ului. XIX În Transilvania. În 1911 legea a fost amendat cu m suri de limitare a timpului de munc i interzicerea muncii pe timp de noapte a femeilor 1912 . facând loc legii Neni escu din anul 1912. Dimitrie Neni escu. y y 6 . asigur rile sociale erau incomplete. legea a completat procesul de institu ionalizare a asigur rilor sociale la o nou categorie profesional ± meseria ii. prin obligativitatea asigur rii meseria ilor aceast lege a întâmpinat reticen a oamenilor. asigurarea pensiei de b trâne e i asigurarea contra invalidit ii din boal la care statul a avut o contribu ie important prin subven ionarea acestei forme de asigurare cu o sum anual ce reprezenta jum tate din totalul contribu iei datorate de patroni i salaria i. Se acordau sume de bani i asisten medical . Asigur rile sociale erau împ r ite în trei ramuri din punct de vedere organizatoric i gestionar : y asigurarea contra bolii i în caz de maternitate sau deces. aceast lege urmând modelul asigur rilor sociale din Germania. potrivit acestei legi. cuprindea lucr torii din industrie. printre altele.Legea Neni escu . cuantumul indemniza iilor era de 50% din salariul muncitorilor cu familii i 35% pentru nefamili ti. obliga ia angajatorului fiind în func ie de coeficinetul de risc prezentat . asigura doar accidentul de munc . Contribu iile erau exclusiv în sarcina patronilor. suma de care beneficiau muncitorii era foarte redus . În leg tur cu aplicarea legii. aceast lege a complet demersul legislativ de institu ionalizare al asigur rilor sociale i a contribuit la formarea spiritului social. Era singurul sistem din lume pus în totalitate în sarcina asigura ilor . Dup cum se observ . Pentru urma ii muncitorului decedat în urma unui accident de munc . Legea Missir prezint importan în ceea ce prive te interven ia statului în a asigua protec ie social . legea nr. 1907 ± Transilvania.pentru organizarea meseriilor. Prin aceast lege s-a creat sistemul românesc de asigur ri sociale. egal cu a muncitorilor. iar în caz de incapacitate definitiv de munc se acorda o pensie reprezentând 2/3 din salariu. Fiind contrar libertatea deplin a persoanei stipule în prima constitu ie a României de la 1866. iar cotiza iile erau în mare parte în sarcina muncitorilor. de asemenea existent inc din anul 1902. Legea a fost apreciat la vremea respectiv ca una dintre cele mai moderne legi europene în domeniu. boli i b trâne e a tuturor salaria ilor care f ceau parte din corpora ii. comer i patronii meseria i. de i fondurile erau alimentate din cotiza ia patronului de 50%.1902 ± Legea Missir ± pentru organizarea meseriilor Legea Missir pentru organizarea meseriilor a dispus. priveau numai cazurile de boal i de accidente.

cele ale membrilor uniunilor de crea ie (scriitori. prin Legea contractelor de munc . În anul 1929. membrii familiei patronului care prestau frecvent servici f r salariu. stabilea vârsta de admitere în întreprinderile industriale la 14 ani. iar dac ne referim numai la pensii. alte categorii socio . muzicieni. Abia în anul 1933 s-a reu it. s-au pus bazele altor sisteme private de asigur ri sociale printre care amintim: cel al bisericii ortodoxe române. În acest sens. îns acestea nu au ajuns la stadiul de lege. au fost întocmite dou proiecte . 1933 ± Legea Ioani escu ± pentru unificarea asigur rilor sociale pe întreg teritoriul na ional. în anul 1925. s-a prev zut dreptul la concediu de odihn anual i acordarea dreptului de preaviz pentru cei care urmau s fie disponibiliza i. publice sau particulare´. Au urmat legi în materie de drepturi de protec ie social i asigur ri ale muncitorilor sau ale membrilor familiilor acestora : Legea pentru reglementarea repausului duminical i a s rb torilor legale.Dreptul la pensie era recunoscut tuturor salaria ilor asigura i în vârst de cel pu in 65 de ani i care contribuiser la fondul de asigur ri sociale minimum 1200 de s pt mâni. Totodat .profesionale au sim it nevoia s realizeze sisteme proprii de asigur ri sociale. la respectarea i ap rarea dreptului la munc . prin înfiin area Ministerului Munciicu rol legislativ. arti ti plastici). Primul sistem privat de securitate social ap rut în România a fost cel al avoca ilor. m rimea acestora era reprezentat în Moldova i ara Româneasc de o sum fix . iar în Transilvania depindea de perioada cotizat . în anul 1923. dar i pentru personalul casnic. Persoanele 7 . în anul 1928. altul în anul 1930. Este un motiv în plus pentru care era necesar o unificare a asigur rilor sociale. suportat din fodurile asigur rilor sociale. Cea din urm . Legea prevedea obligativitatea asigur rii pentru Äsalaria ii din întreprinderile industriale i comerciale. Un moment important l-a constituit creearea cadrului institu ional al asigur rilor sociale. în anul 1920. munca de noapte a tinerilor sub 18 ani era interzis . 2. a unor drepturi i obliga ii diferite în inuturile române ti era incompatibil cu ideea de stat de unitar. unul în anul 1925. la care ne vom referi în prezenta lucrare. iar femeile care n teau beneficiau de un concediu postnatal de sa e s pt mâni. s-au prev zut norme referitoare la protec ia muncii i a muncitorului. Existen a unor forme de organizare. Odat cu adoptare celei de-a doua constitu ii din România. ucenici i practican i din întreprinderi . Legea referitoare la ocrotirea muncii minorilor i a femeii i la durata zilei de munc . Perioada interbelic 1920 ± 1945 Apari ia primelor sisteme private de securitate social Întrucât România a adoptat sistemul comutativ al asigur rilor sociale i a realizat un sistem de asigur ri sociale obligatorii de stat doar pentru titularii contractelor de munc i meseria i.

indifrent de cauza generatoare. Problema cea mai important . No iunea de accident se extinde i la accidentele produse în afara muncii. Printr-o serie de legi emise în anul 1945. deoarece regimul comunist pornind de la premise false sus inea c Ästatul comunist nu se confrunt cu probleme sociale. în linii mari. Aspectul negativ const în urm toarele: muncitorii agricoli r mâneau în continuare neasigura i. . dar se prevedea ca Ä pân la o nou organizare a asigur rii de b trâne e se vor continua drepturile asigura ilor în prevederile legilor care au creat astfel de drepturi´. încredin area gestion rii asigur rilor sociale de c tre stat i patroni etc. cuantumul ridicat al cotiza iei stabilite în sarcina muncitorilor care era circa 62%.stabilirea unor noi destina ii a veniturilor realizate din cotiza ia unic de asigur ri sociale. . Ralea. De i legea a prev zut o serie de îngr diri. În opinia teoreticianului Buzducea D. . care fusese limitat din anul 1933 ca urmare a efectelor crizei economice din 1929. de asigurat în sistemul asigur rilor sociale de stat.încadrate în asigurarea obligatorie aveau dreptul la pensii de invaliditate din boal sau accident i la pensii pentru urma i. pus pe seama situa iei economice. suprimarea gradu rii cotiza iilor dup coeficien i de risc care se foloseau la impunerea întreprinderilor în cadrul asigur rilor de accidente. sistemul de asigur ri sociale a continuat s func ioneze în acelea i condi ii create de legea Ioani escu. perioada anilor 1945-1989 este o perioad critic pentru asisten a social din România. Este reintrodus pensia de b trâne e.cuprinderea în asigur rile sociale a tuturor salaria ilor. nu exista asigurarea împotriva omajului. prin care s-a încercat s se in sub control persoanele asigurate. Ministrul Muncii. a pensiilor v duvelor. iar pensiile de b trâne e pentru rani au devenit subiect de preocupare dup instaurarea regimului comunist. totu i. a fost amânat . care defovoriza dou treimi din lucr torii rom ni. amânarea asigur rii pentru b trâne e. Aceast perioad a fost marcat de elaborarea a numeroase acte normative ce reglementau un spectru restrâns de presta ii i condi ionau acordarea acestora în dependen de calitatea de pensionar sau. ranii. Pus pe seama Ägrelei situa ii economice´. Inova ia adus de aceast lege era reprezentat de crearea riscului unic. În anul 1944 a fost înfiin at Ministerul Asigur rilor sociale.stabilirea pensiilor într-un cuantum care s satisfac un minim de existen .modificarea pensiilor acordate copiilor orfani de ambii p rin i. În 1938 a fost adoptat o nou lege a asigur rilor sociale. datorit speran ei reduse de via i vârstei ridicate de pensionare pentru acea vreme ( 65 de ani ) un procent foarte mic de asigura i ( aproximativ 1 % ) ajungeau s beneficieze de acest tip de pensie.. al c rei autor a fost M. sistemului de protec ie social i-au fost aduse mai multe amendamente : . Consecin ele riscului unic au fost urm toarele : simplificarea mecanismului de impunere prin perceperea unei cotiza ii unice. în general. dar. care apare atunci când salariatul î i pierde capacitatea de câ tig. Observ m c obiectivele acesteia se bazau pe valori care promovau dependen a individului fa de stat i 8 . pensia de b trâne e a fost absent .

4 /1953 s-au introdus reglement ri noi care respectau in linii mari categoriile si drepturile de pensie instituite prin legea nr.pensia de b trâne e era in procent de 50-80%. ei au beneficiat de drepturi de asigur ri sociale doar în m sura în care au perpetuat sistemele de asigur ri autonome.iar cea de invaliditate era de 33-100% din salariu. Liberii profesioni ti i agricultorii nu au fost cuprin i în sistemul asigur rilor sociale de stat.sistemul asigurarilor sociale de stat. Pensia urma ilor reprezenta 50-100% din pensia autorului.De 9 .creându-se in acest fel.respective pentru func ionarii publici. care a prev zut majorarea i indexarea pensiilor.acordau prioritate dezvolt rii for ei de munc . Prin legea nr 10 din 1 ianuarie 1949.1949 pentru organizarea asigur rilor sociale de stat.dup cum erau 1. Legisla ia în domeniul asigur rilor sociale În perioada 1945 ± 1949 puterea comunist s-a concentrat. asupra modific rii sistemului de asigur ri sociale preexistent.3 sau mai mul i urma i cu drept de pensie. Pe planul organiz rii sistemului de asigur ri sociale. în mod restrictiv. 10 /1949.1945. Cea mai important lege privind modificarea în acest sens a fost decretul lege nr.01.05. aceast concep ie a generat constituirea asigur rilor sociale de stat ca principal sistem de asigur ri sociale care cuprindea salaria ii întreprinderilor de stat precum i. Conform noii ideologii.cât i in ceea ce prive te procentele de calcul care erau mai mari cu 10% pentru grupa I de munc si cu 5% pentru grupa a II a.atât in ceea ce prive te vârsta de pensionare care putea fi redus pâna la 50 de ani. puterea comunist din România a continuat abordarea acestora conform concep iei comutative care i aceasta a fost privit în mod restrictiv.precum i pentru muncitorii i func ioanarii apar inand unor întreprinderi de stat sau particulare. Regimul communist 1945-1989 Caracteristici generale ale asigur rilor sociale din perioada comunist În cadrul asigur rilor sociale. unele categorii de oameni ai muncii asimila i salaria ilor. Potrivit acestei legi. create în perioada interbelic . legiuitorul comunist s-a preocupat s garanteze drepturile de asigur ri sociale ale salaria ilor într-o concep ie centralizatoare.respective grupele I si II de munc . 3. într-o prim faz .creând condi ii mai avantajoase pentru salaria ii care lucrau in condi ii grele sau v t m toare s nat ii.s-a instituit un singur regim de pensii. De aceea. 409/30. 10 din 01.2. Acest regim s-a aplicat pân la 1 ianuarie 1954 când pentru prin decizia nr. precum i sprijinirea politicii statului de cre tere a natalit ii. Reforma sistemului de asigur ri sociale de tip comunist a fost realizat prin adoptarea legii nr.

s-au adus unele nouta i ce au constituit modific ri de substan a regimului asigur rilor sociale de stat.asemenea.România fiind singura ar din estul Europei care avea la data respectiv un nivel ridicat al pensiei. reducerea procentelor de calcul s pensiei atât pentru pensia de asigur ri sociale.precum i dec derea din dreptul la pensie al celor care de inuser anumite func ii in aparatul de stat burghez sau care suferiser condamn ri politice.prev zute de lege.292/ 1959 const in faptul c s-au recalculat toate pensiile stabilite anterior in func ie de vechimea i grupa de munc i pe baza salariului tarifar actualizat al func iei avute in ultimele 12 luni anterioare pensionarii.dintre care men ion m: împ r irea salaria ilor din punct de vedere al procentelor de stabilire a pensiilor pe patru grupe de munca.cât i pentru pensia suplimentar . 292 din 30 iulie 1959. 3/08. Legea pensiilor din 27-28 decembrie 1966. Cea mai important noutate a Decretului nr.pensia de asigur ri sociale putea fie gala cu salariul. care a intrat în vigoare în 1967.Ca aspecte negative:niveluri mai reduse la actualizarea salariilor func ionarilor fa de cel al muncitorilor. Ulterior. Ultima lege în domeniul asigur rilor sociale. introducerea pensiei pentru merite deosebite care se acorda prin Hot rârea Consiliului de Mini trii.Legea prevedea suficiente situa ii în care pensionarii aveau dreptul s cumuleze retribu ia cu pensia. Potrivit acestei legi baza de calcul a pensiei o constituia media retribu iilor actualizate corespunz tor func iilr din perioada aleas ca baz de calcul a pensiei. introducerea ajutorului social. baza de calcul a pensiei o constituia câ tigul mediu brut lunar din ultimele 12 luni plafonat la 700 leipentru muncile obi nuite i 900 lei pentru grupele I si II de munca. care s-a caracterizat prin impunerea unor restric ii a drepturilor de asigur ri sociale.Opera iunea a necesitat un volum enorm de munca precum i fonduri importante.respective de la 20 ani la 25 ani femeile i de la 25 ani la 30 ani b rba ii.Tot in aceast lege s-a introdus dreptul la pensia suplimentar .prin Decretul nr.1977.Datorit procentului mare de calcul a pensiei. 10 . a fost legea nr. a constituit un pas înainte în rezolvarea problemelor legate de dreptul la pensie al salaria ilor.07.având la baz idea c nivelul veniturilor pensionarului s nu fie inferior celor ale salaria iilor. plafonarea pensiei la 1200 lei.în special prin: majorarea cu 5 ani a vechimii necesare deschiderii dreptului de pensie pentru limita de vârst . adoptat de puterea comunist .

 în cadrul sistemului era inl turat orice discriminare intre cooperatori.sex de na ionalitate.iar neacordarea drepturilor sau acordarea de drepturi necuvenite era pedepsit prin lege.sub aspectul con inutului cat i a criteriilor de acordare. Crearea unui sistem propriu de asigur ri sociale Odat cu infin area primelor unit i agricole cooperatiste.de invaliditate.de la data dobandirii calit ii de asigurat.prin sprijinirea în diverse moduri a b tranilor i a celor ce i-au pierdut capacitatea de munca. apar i primele forme ale asigur rilor sociale. o înr ut ire sever a condi iei pensionarilor de invaliditate gradul III atât in ceea ce prive te procentul de calcul al acestei pensii.indiferent de varst .cât i a cuantumului drepturilor cuvenite acestor pensionari care erau încadra i in munc . i pensiile i ajutoarele sociale se realizau potrivit legii i prevederilor actelor normative in vigoare. 11 . dreptul la asigurarea social se acorda in anumite condi ii. Principiile care st teau la baza asigur rilor sociale Asigur rile sociale din cooperativele agricole de produc ie aveau la baz acelea i principii ca i asigur rile sociale de stat.Astfel.pentru situa ii identice. acordarea drepturilor de asigur ri sociale se facea prin intermediul organelor proprii.cu privire la ajutorare a f cut ca aceasta s difere de la o cooperative la alta. Principiile fundamentale care st teau la baza asigur rilor sociale ale ranimii cooperatiste: sistemul propriu de asigur ri sociale cuprindea to i ranii cooperatori.cat si ajutoarele sociale acordate cooperatorilor si membrilor lor de familie.pensii de b trane e.pensionarii i membrii lor de familie erau ocroti i in mod egal. fondul asigur rilor sociale era constituit prin contribu ia cooperativelor agricole asocia iilor economice intercooperatiste. în cadrul sistemului membrii cooperatori.cu unele deosebiri determinate de specificul sectorului agricol cooperatist.Importan a asigur rilor sociale ale r nimii cooperatiste era privit in strans leg tura cu dezvoltarea cooperativelor agricole de productie. dreptul la pensie i la ajutoare sociale era imprescribil.cu înt rirea lor economicorganizatoric .Lipsa unor reglement ri unitare pe intreaga ar . pensiile i ajutoarele sociale erau neimpozabile.au fost introduce în cadrul asigur rilor sociale atat pensile pentru orfan de ambii p rin i.

pentru copii orfani de ambii parin i. pensie de urma .medicamente i materiale sanitare gratuite pe timpul intern rii în spital.pentru limit de vârst . între inere. Categorii de pensii care se acordau cooperatorilor pensiile de b trâne e. concediu de odihna platit. ajutoare pentru familiile care au copii. Procedura de înscriere la pensie i acordarea ei Introducerea cererii de pensie nu era limitate de vreun termen. 12 . Organele de asigur ri sociale din perioada comunist Casa de pensii i asigur ri sociale. Drepturile relative se acoradau sub urmatoarele forme: ajutoare materiale în bani sau în natura. Filiala jude ean . Principalele forme de asigur ri sociale Drepturile absolute care se acordau prin Casa de pensii se pezentau sub formele: pensie de b trâne e. Constituirea fondului de asigur ri sociale avea loc din urmatoarele surse: -contribu ia anual a cooperativelor agricole de produc ie in procent de 7%.Dosarul pentru inscriere la pensie trebuia s con in anumite acte in func ie de felul pensiei solicitate.i suplimentar -spor pentru membrii i pensie de urma i. Comisia pentru probleme sociale. tratament medical gratuit în sta iunile balneo-climaterice. -contribu ia anual depus de asocia iile economice intercooperatiste. pensie suplimentar ca spor lunar la pensia de baz -b trâne e i invaliditate. pensie suplimentar . -membrii cooperatori.invaliditate-de baza.fapt ce coincidea cu data ob inerii calit ii de cooperator. concediu platit pentru sarcin i lehuzie. ranilor care au participat la R scoala din 1907.Natura juridic a raporturilor de asigur ri sociale Dreptul la asigur ri sociale apare odat cu dobândirea calit ii de membru al Casei de pensii i asigur ri sociale. ajutoare pentru incapacitate temporar de munca determinat de boala sau accidente de munca. pensie de invaliditate.

în baza tratamentului global al unor mari categorii de riscuri.constituia vechime in munca fiecare an în care cooperatorul a realizat num rul minim de norme de categoria I.Ce se în elegea prin vechimea de munc în C. Un loc aparte în ceea ce prive te asigur rile sociale de stat l-a avut siatemul de pensii atât în ceea ce priveste protec ia social contra riscului reglementat de pierderea capacit ii de munc . Controlul exclusivist al tuturor activit ilor acestui domeniu de c tre stat. Excluderea unor categorii de popula ie din rândul beneficiarilor de asigur ri sociale prin nerecunoa terea oficial a unor fenomene care se manifestau i în cadrul economiei planificate . Sistemul de asigurari sociale in perioada de tranzitie spre o economie de piata .   În ceea ce prive te reglementarea acestor neajunsuri.P? Pân la sfar itul anului 1970. Participarea i reparti ia egalitarist în cadrul sistemului de asigur ri sociale.A. reîncadrarea lor profesional . Începând cu anul 1971. Unele dintre corec iile i îmbun t irile sistemului de asigur ri sociale au fost: Protec ia omerilor prin acordarea ajutorului de omaj i a aloca iei de sprijin . 13 . cât i din punct de vedere al nivelului cheltuielilor cu pensiile. perioada de dupa 1989 Astfel i aici se disting dou mari perioade i anume: y y Perioada 1990-2000 Perioada care începe cu anul 2001 i continu i în prezent În prima perioad se încearca descoperirea neajunsurilor i se elaboreaz o serie de acte normative care completeaz i îmbun t esc prevederile anterioare creând astfel condi ii specifice trecerii la economia de pia . Neajunsurile sistemului de presta ii . omajul.clasificarea i reclasificarea acestora prin înfiin area unui cadru institu ional adecvat. legiferat în perioadele precedente revolu iei din 1989 au fost: Centralismul excesiv în finan area sistemului. în primii 2 ani de dup revolu ie .stabilit de adunarea general . Neacordarea unor presta ii conform nevoilor reale . 4.se considera vechimemin munc to i anii in care cooperatorul a realizat numarul minim de zile-munc stabilit de adunarea general . s-au luat diverse m suri care s-au materializat într-o serie de acte normative. ca de exemplu. Lipsa de transparen privind func ionarea i administrarea sistemului.

înt rirea controlului privind constituirea i utilizarea resurselor . Adoptarea unor criterii noi de eligibilitate în sistemul de pensii. Autorii acestei c rti au propus o reform a asigur rilor sociale care prevedea:   Cre terea num rului contribuabililor la sistem. Îmbun t irea algoritmului de calcul al pensiilor. Integrarea treptat în sistemul asigur rilor sociale de stat a unora dintre sistemele independente de asigur ri sociale ale c ror echilibre bugetare au fost complet distorsionate de tranzi ie. prin integrarea sistemelor de pensii constituite pe profesii în sistemul public . economisirea resurselor materiale i umane. veteranilor i v duvelor de r zboi. în vederea cre rii unor noi locuri de munc pentru absolven ii diverselor forme de înv mânt i pentru alte categorii de popula ie . acordarea de sprijin i indemniza ii invalizilor . În anul 1993 a fost publicat Cartea Alba a Asigur rilor Sociale care cuprindea orient ri i principii pentru reforma sistemului de pensionare . cu caracter reparatoriu sau de echitate cum ar fi: Pensionarea înaintea vârstei de pensionare prev zute prin lege. pentru un num r mare de salaria i . militare. cre terea calit ii presta iilor de asigur ri sociale. De asemenea s-au mai luat m suri cu privire la îmbun t irea sistemului de pân la 1989 . ca urmare a cre terii nivelului pre urilor bunurilor de consum.se contureaz tot mai bine realizarea unui sistem public na ional de asigur ri sociale . 14 . flexibilizarea redistribuirii resurselor disponibile . Începând cu anul 1992 . Îmbun t irea nivelului prestatiilor prin acordarea index rilor i compensa iilor la presta iile respective . menit s contribuie la crearea unui cadru unitar de aplicare a legisla iei în domeniu . acordarea concediului pl tit pentru îngrijirea copilului pân la vârsta de doi ani. L rgirea cadrului asigur rilor sociale prin acordarea unor drepturi în sectorul privat. Cre terea vârstelor de pensionare atât la femei cât i la b rba i.  În esen este vorba despre sisteme de tip redistributiv între genera ii care se bazeaz pe contribu ii pl tite majoritar de c tre agen ii economici care utilizeaz munca salarial i în mic m sur pe contribu ii individuale. Îmbun t irea presta iilor existente i acordarea unor prestatii pentru categorii noi de popula ie care au avut de suferit în perioada comunist . majorarea pensiilor de asigur ri sociale . Acordarea de ajutoare minime ori a unor reduceri i gratuit i la tarife pentru c l toria cu mijloace de transport feroviare i auto pentru r ni ii i urma ii celor deceda i în timpul Revolu iei din decembrie 1989.

Elementele reformatoare ale legii se refer la: y administrarea sistemului de c tre o institu ie autonom CNPAS. Pentru cei care realizeaz venituri profesionale din diverse surse . y Redefinirea clar a beneficiarilor sistemului i a sferei de acoperire a presta iilor: pe lâng angaja ii sistemului public include liber-profesioni tii. case teritoriale jude ene.De asemenea ace tia au mai propus i introducerea unui sistem de pensii multipilon.ulterior aceste prevederi au fost cuprinse în Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale.Casa Na ional de Pensii i Alte Drepturi de Asigur ri Sociale cu o structur pe dou niveluri: central . neavând calitatea de angajat sau asimilat acesteia . contribu ia se pl teste de c tre ANOFM. precum i din nevoia de restructurare a vechiului sistem . ci i o posibilitate în plus de sporire a veniturilor viitorilor pensionari. pe baza sa fiind conceput un nou sistem de asigur ri sociale care prevede i posibilitatea constituirii unor fonduri private de pensii . legea. 15 .Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc . Pentru omeri . persoanele încadrate cu categorii de munc pe timp par ial. n scut din necesitatea de armonizare a legisla iei române ti cu cea european . contribu ia se pl te te de c tre persoana beneficiar de drepturi. astfel prin legea 19/2000 se prevede cre terea treptat a vârstei de pensionare într-un interval de 15 ani pân în 2015. contribu iile la sistem sunt partajate între angajator i angajat. De asemenea stagiul complet de cotizare necesar pentru ob inerea pensiei cre te i el în acela i interval de la 30 la 35 de ani pentru b rba i i de la 25 la 30 de ani pentru femei. Din p cate nu s-a inut cont de aceasta carte la acel moment . Intrat în vigoare în 1 aprilie 2001 . Astfel aceast lege reprezint cel mai important act normativ în domeniul asigur rilor sociale . astfel acesta este începutul celei de-a doua perioade de dup Revolu ia din decembrie 1989. reglementeaz componenta public obligatorie sau pilonul 1 al sistemului public na ional de pensii. cu participare obligatorie sau voluntar . y Stabilirea unor noi condi ii de eligibilitate pentru beneficiarii de pensii .îns . de la 57 la 60 de ani pentru femei i de la 62 la 65 de ani pentru b rba i. Acest lucru reprezinta nu numai o noutate a sistemului românesc de asigur ri sociale . omeri i alte categorii care realizeaz venituri profesionale din diverse surse conform codului fiscal. (ordonan a 58/2010) y Redefinirea regimului resurselor sistemului public de pensii Pentru persoanele angajate .

din acest motiv nu mai pot contribui la componentele 2 i 3 . Contribu iile i rezultatele fructific rii lor sunt contabilizate individual. Legea 19/2000 con ine numai prevederi pentru pensiile i celelalte drepturi de asigur ri sociale acodate prin sistemul public.Prin lege se ra ionalizeaz num rul de ocupa ii periculoase care beneficiaz de pensionare în condi iile reducerii vârstei standard de pensionare i se prevede o cre tere a perioadei minime obligatorii de contribu ii la sistem . aferente acestei variante umeaz regimul investi iilor i capitaliz rilor. în prezent se afl în faza de promulgare o nou lege a pensiilor. Fondurile mobilizate . Componenta public obligatorie cu urm toarele caracteristici: Se bazeaz pe contribu ii obligatorii. 3. Deoarece pân in 2010 dezechilibrele din sistemul de pensii s-au înregistrat tot mai des datorit presiunii financiare . Pe baza contribu iilor se vor constitui ³fondurile universale de pensii´ . dupa cum urmeaz : 1. de la 10 la 15 ani. pentru ob inerea pensiei . Componenta care va beneficia de o lege special în acest sens . Componenta pivat obligatorie : Se bazeaz pe contribu ii obligatorii. deja. Este administrat de o cas autonom de pensii. 16 . dar cu intrare efectiv în func iune în 2008 . Este de tip redistributiv. în România a fost implementat sistemul de pensii multipilon. Începând cu 2007 . Contribu iile i rezultatele fructific rii lor sunt contabilizate individual. Fondurile de pensii ale acestei variante sunt administrate de c tre institu ii private. care urmeaz a se investi i capitaliza conform reglement rilor speciale date în acest sens. 2. Fondurile de pensii sunt administrate i în acest caz de c tre institu ii private. cu caracteristici diferite. Pentru o protec ie cât mai bun este necesar legiferarea altor piloni ai asigur rilor sociale care s completeze varianta în vigoare . 4. prin urmare . Componenta ± beneficii adi ionale: ea este destinat pensionarilor existen i sau acelor persoane active care mai au o perioada scurt de activitate pân la pensionare i care . Componenta privat op ional : Se bazeaz pe scheme op ionale de pensii (contribu iile sunt facultative). persoanele men ionate vor beneficia de un fond special de pensii: Fondurile de pensii ale acestei componente provin de la bugetul de stat i în alte surse. urmeaz a fi administrat de c tre institu ii private. Astfel pentru noul sistem de pensii din România se prevede o structur alc tuit din patru componente . bazat peo solidaritate intra i inter genera ii.

În contextul actual aceste no iuni intereseaz având în vedere situa ia actual care cere neap rat o aten ie sporit i o reglementare cât mai bun . contextul istoric în care s-a dezvoltat acest nevoie social de securitate.. 17 ..Concluzii Evolu ia i determin rile sistemului de asigur ri sociale trec în revist . Istoria ne înva s nu repet m gre eli i s ne perfec ion m. se observ trei concep ii referitoare la interven ia statului în a asigura protec ie ± liberal . mutualist i socializat .

Victoria. 1997. Odinokaia. N. Ina. Cenar. Bucure ti. ÄLocul i rolul dreptului protec iei sociale în sistemul de drept al Republicii Moldova´. Casa de editur i pres Ä ansa´ S. ÄContabilitatea asigur rilor în sistemul de pensii din România Partea I. 18 .. C. Chi in u.. 2003. Editura Ceres. Bucure ti. ÄForme de asigur ri sociale în România´. Timi oara. Bucure ti. 2006. Gh.S.. 2010. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1975. ÄSistemul asigur rilor sociale din România´. Tufan. Editura Mirton. Giurumescu..R. Ä Protec ie i asigur ri sociale´. tez de doctorat.´. eulean.Bibliografie y y y y y y Bistriceanu.L. D.R. 1968. Domina ia regimului public´ Editura Casa C r ii de tiin . Iuliana. ÄAsigur rile sociale ale r nimii cooperatiste din R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->