GOLONGAN KATA (KATA TUGAS

)

Dalam bahasa Melayu terdapat empat golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas. Kesemuanya menimbulkan masalah kepada para pelajar. Tetapi yang paling menyulitkan ialah golongan kata tugas. Yang menjadikan kata tugas bermasalah ialah kepelbagaiannya. Bukan sahaja jumlahnya besar, tetapi jenisnya amat pelbagai sehingga mengelirukan. Untuk memulakannya, kita hendaklah faham dan tahu akan definisinya serta cara menjenis-jeniskan golongan kata ini.

KATA TUGAS Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis yang dipikulnya. Tiap-tiap jenis kata tugas mempunyai peranan tertentu, yang jikalau tidak hadir dalam ayat, sama ada akan merosakkan ayat itu atau mengurangkan maksud-maksud tertentu. Tidak seperti tiga golongan kata yang lain dalam bahasa Melayu, iaitu kata nama, kata kerja, dan kata adjektif, kata tugas tidak berfungsi sebagai inti sesuatu frasa. Kata tugas hadir dalam ayat, sama ada di bahagian hadapan ayat, di bahagian hadapan frasa, atau di belakang perkataanperkataan tertentu untuk memberikan makna khusus atau memainkan peranan sintaksis tertentu dalam ayat berkenaan. Oleh itu, dari segi kehadiran kata tugas dalam ayat, dapat dibahagikannya kepada empat, iaitu: 1. Sebagai perkataan yang menghubungkan ayat dengan ayat (kata hubung) 2. 3. 4. Sebagai perkataan yang hadir di hadapan ayat atau klausa (kata praklausa) Sebagai perkataan yang hadir di hadapan frasa (kata prafrasa) Sebagai bentuk perkataan yang hadir selepas perkataan-perkataan tertentu (kata pascakata)

untuk. dan apabila. dan kata pangkal ayat. serta. iaitu yang. Sebaliknya. dan kata hubung pancangan komplemen. Misalnya: . Kata Praklausa Golongan kata praklausa pula terbahagi kepada lima subjenis. geram. hanya terdapat satu kata hubung pancangan relatif. Sebagai contoh ialah perkataan cis dan aduh dalam ayat-ayat yang berikut: 1. kata perintah. dan lalu. masingmasing hadir di hadapan ayat dan masing-masing memikul tugas tertentu. sambil. walaupun. antaranya. dan supaya. Jumlah kata hubung pancangan komplemen juga tidak banyak. Demikian juga dengan kata hubung pancangan keterangan. antaranya. terperanjat. kerana. kata tanya. untuk. dan ejekan. Aduh. dan. Cis. sakitnya kakiku! Perhatikan bahawa dalam ayat seru. tetapi. penakut rupanya! 2. Jumlah kata hubung gabungan dalam bahasa Melayu amat besar. iaitu kata hubung gabungan. jikalau. hairan. kata hubung pancangan relatif. kata hubung pancangan keterangan. hingga. seraya. atau. Kata Seru Kata seru ialah perkataan yang digunakan untuk menyampaikan perasaan-perasaan seperti marah. Lazimnya kata tanya disertai bentuk penegas –kah dan hadir di bahagian hadapan ayat. bahawa. Subjenis kata praklausa ialah kata seru. kata pembenar. sakit. antaranya. kata seru berada di hadapan ayat dan pada akhir ayat diletakkan tanda seru (!). Kata Tanya Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu.Kata Hubung Kata hubung terdiri daripada empat subjenis.

kata pemeri. dan tolong. misalnya terdiri daripada satu jumlah yang besar dan kompleks penggunaannya. dan ayat permintaan. minta. dan para pelajar selalu keliru tentang penggunaan kata nafi serta kata pemeri. kata penguat.1. arakian. Kata Pembenar dan Kata Pangkal Ayat Dua lagi kata tugas dalam subjenis kata praklausa ialah kata pembenar dan kata pangkal ayat. Bukan sahaja jumlah subjenisnya banyak. iaitu kata prafrasa. Kata Perintah Kata perintah ialah kata tugas yang hadir di hadapan ayat perintah. sila. Jangan ambil buku daripada almari itu. 2. masing-masing tidak begitu kerap digunakan dalam bahasa Melayu dan tidak pula menimbulkan kesukaran. Sila masuk ke dewan sekarang juga. Subjenis kata bilangan juga kompleks. kata sendi nama. Contoh kata pembenar ialah benar dan ya. Berapakah harga buku itu? Perhatikan bahawa dalam ayat yang mengandungi kata tanya (iaitu ayat tanya). kata arah dan kata bilangan. Misalnya. ayat silaan. . kata nafi. tetapi jumlah perkataan dalam setiap subjenis juga banyak dan hampir semuanya mempunyai kekerapan yang tinggi dalam bahasa Melayu. iaitu kata bantu. Jumlah subjenis golongan ini ialah lapan. jangan. sementara contoh kata pangkal ayat ialah maka. 3. Kata sendi nama. dan sebermula. Kata Prafrasa Yang agak besar jumlahnya dan yang kerap menimbulkan masalah ialah golongan yang ketiga. hatta. terdapat tanda soal (?) di bahagian akhir ayat tersebut. ayat larangan. kata penegas. jemput. Bilakah awak hendak ke pejabat pos? 2. Terdapat banyak jenis ayat perintah. Perhatikan contoh-contoh dalam ayat yang berikut: 1. Maka terdapat pelbagai jenis kata perintah. usah. iaitu ayat suruhan. Tolong kembalikan borang ini sebelum akhir bulan.

Kata bantu ragam pula menyampaikan maksud ragam perasaan. dan dapat. mahu. Contoh dalam ayat ialah: 1. iaitu frasa nama sebagai subjek atau sebahagiannya atau frasa predikat atau bahagianbahagiannya. 2. dan sungguh. pun. Beberapa contoh kata penegas dalam ayat adalah seperti yang berikut: . boleh. Contoh kata penguat ialah paling. hanya. harus. dan memang. Karangan Anita agak baik. amat. masa kini (sedang dan masih). Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. Terdapat dua jenis kata penegas. dan pernah). Contoh kata penegas jenis ini ialah –kah. sahaja. 2. iaitu: 1. iaitu masa lampau (telah. misalnya hendak. jua. iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. Pisang itu masih muda lagi. sudah. Terdapat dua jenis kata bantu dalam bahasa Melayu. agak. Contoh penggunaan kata bantu dalam ayat ialah: 1. dan –lah. kata penguat boleh juga hadir di belakang kata adjektif. Yang menegaskan hanya frasa predikat atau bahagiannya.Kata Bantu Kata bantu ialah perkataan yang hadir di hadapan kata kerja dan kata adjektif untuk memberikan maksud tertentu. sangat. Kata Penguat Kata penguat ialah perkataan yang hadir di hadapan frasa atau kata adjektif untuk menguatkan maksudnya. 2. mesti. Kata Penegas Kata penegas ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. lagi. Pelajar itu sungguh rajin. atau masa hadapan (akan dan belum). -tah. Contoh kata penegas jenis ini ialah juga. terlalu. Kadang-kadang. Mereka sedang menajalani latihan di pusat sukan.

iaitu tidak dan bukan. Peraturan inilah yang kurang diketahui oleh para pengguna bahasa. yang hadir di hadapan frasa nama dalam predikatnya. Terdapat dua kata nafi. b) Dengan predikat frasa adjektif 2. yang hadir di hadapan prediakt yang terdiri daripada frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kata nafi bukan hadir di hadapan frasa atau kata nama dan frasa atau kata sendi nama. 2. Pelajar itu tidak cergas sangat. jikalau dipelajari dan difahami peraturan ini. dengan peraturan tertentu tentang penggunaannya. Hanya Ali yang telah sampai ke rumah. Contohnya: 1. Kata Nafi Kata nafi hadir di hadapan frasa predikat untuk menafikan maksud yang terkandung dalam frasa tersebut. Kata nafi tidak pula hadir dalam ayat yang frasa predikatnya terdiri daripada frasa / kata kerja dan frasa / kata adjektif. Sumbangan yang terbesar adalah daripada pendudukpenduduk kampung tersebut. iaitu: 1. Ialah. Dia bukan dari sekolah asrama penuh. Adalah. Contohnya: Dengan predikat frasa sendi nama 1. penggunaan kata nafi tidak akan menjadi masalah. sehingga menimbulkan kesulitan. seperti dalam ayat-ayat yang berikut: 1. 2. Projek yang baru dirasmikan itu ialah salah satu projek bagi membasmi kemiskinan. Terdapat dua jenis kata pemeri. Itulah ibu pejabat persatuan kami. Encik Ahmad bukan guru sukan kami. seperti ternyata dalam contoh yang berikut: 1. 2. Tetamu dia tidak datang. a) .1. Sebenarnya. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.

1. ialah dan adalah tidak diperlukan. lima belas. 2. dan separuh. Ayat 1 yang berikut lebih tepat daripada ayat 2. Kata Sendi Nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Kata Pascakata Kata pascakata hadir selepas perkataan dengan tugas-tugas tertentu. PERHATIAN Jika predikatnya frasa kerja. Pandangan itu merupakan suatu yang dapat diberikan pertimbangan. Pandangan itu adalah merupakan suatu yang dapat diberikan pertimbangan. masing-masing ditandai dengan perkataan –nya. iaitu kata penekan. Berikut disenaraikan kata sendi nama dalam bahasa Melayu yang lazim digunakan. Cadangan para pelajar itu adalah sangat baik. masing-masing. dua. Jumlah kata sendi nama dalam bahasa Melayu agak banyak. dan kata bagi demi untuk tentang seperti umpama sejak terhadap akan oleh hingga untuk antara dengan dalam . 1. yang memberikan penegasan. semua. ketiga-tiga. masingmasing dengna cara penggunaan tersendiri. Terdapat dua subjenis kata pascakata. di ke dari daripada kepada pada Kata Bilangan Kata bilangan pula ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah kepada frasa nama. Contohnya. Kata sendi nama adalah antara perkataan yang menjadi masalah bagi para pelajar. segala.

dan nampaknya. bahawasanya.pembenda. Contoh fungsi pembenda ialah lajunya. yang menukar perkataan bukan kata nama menjadi kata nama. yang tiap-tiap satu memerlukan huraian yang lebih lanjut. Contoh fungsi penekan ialah sesungguhnya. Demikianlah huraian ringkas tentang kata tugas. Jelas kelihatan bahawa golongan kata ini penting dalam bahasa Melayu kerana peranan yang dimainkan oleh tiaptiap jenis. sakitnya. dan datangnya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful