GMINNY PROGRAM USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BRZESKO

na lata 2010 -2032 Brzesko, listopad 2009

GMINNY PROGRAM USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BRZESKO na lata 2010 - 2032

Wykonany przez : Henryk Piela Danuta Zięba

SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie..........................................................................................3 2. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego – ogólna charakterystyka ..4 3. Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest ...…………………….5 4. Założenia i realizacja programu……………............……………………6 5 Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami

zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające…….……….........9 6 Charakterystyka Gminy Brzesko oraz informacja o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy…................….......13 7 Finansowe aspekty realizacji programu..................................................17 8. Podsumowanie ..................................................................................... 20 9. Załączniki............................................................................................. 22

Spis załączników 1. Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. azbestu obowiązujących w Polsce. - str. 22 – 27. 2. Wykaz n i e r u c h o mo ś c i na terenie g mi n y Brzesko na k t ó r yc h z n a jd u j ą s i ę w yr o b y a z b e s t o w e . – s t r .2 8 – 4 8 . 3. Druk informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. – str. 49.
4. Druk

informacji

o

wyrobach

zawierających

azbest,

których

wykorzystywanie zostało zakończone.- str. 50. 5. Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest – str. 5152.

2

1. Wprowadzenie
Wyroby stosowane w budownictwie to głównie -pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian, przewody kominowe, rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz elementy izolacyjne. Inne wykorzystanie azbestu w gospodarstwach domowych to również między innymi elementy sprzętu gospodarstwa domowego, np. kuchenek, piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy, suszarek do włosów oraz siatek azbestowych. Surowiec ten używany był także do produkcji farb, pokostów, klejów, smarów, płytek i wykładzin podłogowych oraz koców gaśniczych. W latach 70-tych ubiegłego wieku, importowano do kraju ok. 100 tys. ton azbestu rocznie, który wykorzystywano przede wszystkim (ok. 85 %) do wyrobu materiałów budowlanych, pokryć dachowych oraz elewacji budynków /azbest importowano głównie z byłego ZSRR i Kanady/. Szacunkowo przyjąć można że na

dachach i fasadach budynków oraz w obiektach przemysłowych blisko 90 % stanowią dachowe płyty faliste, zwane popularnie eternitem. Znaczącą pozycję w bilansie wyrobów azbestowych stanowią także znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo-cementowe. Znaczna ilość wyrobów azbestowych stosowana jest w hutnictwie i przemyśle ceramicznym a także w będących w użyciu wyrobach małogabarytowych, takich jak uszczelki, kształtki, okładziny hamulcowe czy wyroby włókiennicze. Od 14 maja 2002 roku w kraju obowiązuje 30 letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Program ten jest jednym z priorytetowych dla ochrony zdrowia i środowiska. Powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki z dnia 19 czerwca 1997 r (M.P. z 1997., nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dnia `19 czerwca 1997 r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 3, poz. 20 z późn zm.).

Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta, ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

3

2. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego
Wyroby azbestowe, będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone, nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie, jednak, pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.). Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ oddechowy do płuc. Istotne znaczenie dla wielkości poziomu zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu, jakie powstają np. podczas prac demontażowych, ma zasada obniżania emisji pylenia: przez nawilżanie wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, zaniechanie w miarę możności obróbki i destrukcji mechanicznej demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami napędzanymi elektrycznie takimi, jak piły, wiertarki, wyzwalającymi znaczną emisję, ale narzędziami ręcznymi -najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyłu i przeznaczonych dla obróbki wyrobów azbestowych. Podczas prac wymagana jest staranność i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich według z góry przygotowanego planu. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest), międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości).Zachorować mogą osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz osoby narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu, jak też osoby narażone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o dużym stężeniu włókien azbestowych. Nieznana jest minimalna ilość pyłu azbestowego, która wywołuje choroby. Wiadomo natomiast, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe jest ryzyko choroby. Choroby mogą wystąpić nawet po30 latach od momentu kontaktu z pyłem azbestowym. Pierwsze objawy mogąc sygnalizować chorobę to: ból w klatce piersiowej,

4

silny kaszel, duszności. Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

3.Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest.
Demontaż pokryć cementowo -azbestowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi. Zawarte są one w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649). Według obowiązującego prawa prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do: 1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, 2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon, 3) umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", "Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony", 4) zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej

5

zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie powyższego wymaga: 1) nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 2) demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania(łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe, 3) odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze. Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem powstawania odpadów. Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest należy do właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą z 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) Jednak poważną przeszkodą jest brak środków finansowych, co uniemożliwia większości właścicielom nieruchomości podejmowanie działań związanych z usuwaniem azbestu, który występuje między innymi w płytach eternitowych pokrywających dachy budynków. Jednym ze sposobów przyspieszenia przez mieszkańców procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i jednocześnie zabezpieczenia środowiska przed zagrożeniem spowodowanym nieodpowiednim postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest jest pomoc w sfinansowaniu ze źródeł zewnętrznych np. kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania powstałych przy tym odpadów.

4. Założenia i realizacja zadań Programu.
Program „Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest Brzesko” jest elastyczny i otwarty, oparty jest na następujących założeniach: 1.Uczestnikami programu są mieszkańcy gminy Brzesko, a w szczególności właściciele i zarządcy obiektów pokrytych wyrobami azbestowymi, 2. Informacja o programie jest ogólnodostępna, 3. Uczestnicy programu będą informowani o realizacji i przebiegu programu, 4.Uczestnictwo w programie nie jest obowiązkowe. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy dla Gminy

6

Brzesko stanowi proces długofalowy i ograniczony możliwościami finansowymi zarówno samorządu jak i mieszkańców. Realizacja programu będzie zgodna z przyjętym celem i przebiegać będzie w następujących obszarach: ●Organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania. W ramach edukacji mieszkańców na stronie internetowej miasta utworzona zostanie „zakładka tematyczna”, w której bieżąco prezentowane będą: • akty prawne dotyczące obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz regulujących sposób bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania, • informacje o zagrożeniu, jakie niesie za sobą azbest, • informacje o kolejnych działaniach Gminy Brzesko podjętych w celu likwidacji azbestu, • wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania •wzór informacji o wyrobach zawierających azbest których wykorzystanie zostało zakończone, • wzory wniosków na dofinansowanie transportu, składowania i utylizacji odpadu, • aktualny wykaz firm posiadających koncesje na demontaż wyrobów zawierających azbest i transport powstałych odpadów. ● Inwentaryzację i tworzenie bazy danych w oparciu o rejestr wniosków. Podstawą dla opracowania programu jest prowadzona „Baza azbestowa” oraz przeprowadzona w ramach konkursu ekologicznego Brzesko –Czysta Gmina inwentaryzacja nieruchomości zawierających wyroby azbestowe. Akcja prowadzona była przez młodzież i polegała na dostarczeniu do mieszkańców ankiet zawierających pytania o miejsce występowania azbestu, jego ilości i przewidywanym terminie usunięcia odpadu. Ankiety zostały również dostarczone sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli oraz są dostępne w UM w Brzesku i na stronie internetowej urzędu aby mieszkańcy mogli na bieżąco przedkładać dane o azbeście. W oparciu o zebrane od mieszkańców z terenu gminy dane, a także informacje zebrane od Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz od sołtysów, przewodniczących osiedli, zarządów ogrodów działkowych, informacji od dyrektorów placówek oświatowych znajdujących się na terenie Brzeska opracowano „Program usuwania azbestu”. Ponadto dane zebrane od mieszkańców i od ww. instytucji zostały zapisane w „Bazie azbestowej”.

7

● Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez stworzenie systemu pomocy technicznej i organizacyjnej dla mieszkańców gminy Brzesko oraz pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu. Jednym z aspektów realizacji Programu jest pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania w postaci dotacji, kredytów i pożyczek preferencyjnych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem źródeł finansowania będą mogli skorzystać z pomocy i informacji udzielanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Brzesku. ●Likwidacja „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi. Na bieżąco przeprowadzony będzie monitoring występowania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest, a w przypadku stwierdzenia ich występowania będą one likwidowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina Brzesko na bieżąco przeprowadzać będzie oczyszczanie terenów miejskich i publicznych z odpadów zawierających azbest. Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu przeznaczonego na realizację Programu w danym roku kalendarzowym. ● Przeznaczenie środków finansowych z budżetu gminy na realizację Programu Rada Miejska w Brzesku będzie uchwalała corocznie w budżecie miasta stosowne środki na realizację Programu. ●Monitoring realizacji Programu i okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu. Realizacja Programu jest procesem długofalowym w związku z czym zakłada się jego aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych. Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości ( szczególnie do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni

8

mieszkaniowych) zlokalizowanych na terenie Gminy Brzesko. Realizatorami programu będą:  Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku przy współudziale Radnych Rady Miejskiej w Brzesku i Przewodniczących Zarządów osiedli i Sołtysów.

5. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest i wynikające z nich obowiązki.
Od 1997 r., w Polsce obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 1997. Nr 101, poz.628 ). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty i województwa. Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców

nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej. Obowiązki gminy :    opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z

uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest), opracowanie, przyjęcie i aktualizacja programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i

9

zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,  przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu, właścicieli, zarządców

Obowiązki 

lub użytkowników nieruchomości: się w obiektach, lub innych

kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących urządzeniach budowlanych, urządzeniach

przemysłowych

miejscach zawierających azbest, 

sporządzenie

i

przedłożenie

organowi

nadzoru

budowlanego

oceny

stanu i dokumentacji miejsca zawierającego azbest, 

usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,

przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub burmistrzowi gminy (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji o :

1. wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, 2.wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone

10

(załączniki 3 i 4),  zgłoszenie właściwemu polegających na

organowi

architektoniczno-budowlanemu lub usuwaniu wyrobów

prac

zabezpieczaniu

zawierających

azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest: 

uzyskanie

pozwolenia,

decyzji

zatwierdzającej

program

gospodarowania

odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),  przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i

osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,   opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności: identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,   informacje o metodach wykonywania planowanych prac, zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie  określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu, zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji

11

przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,  zapewnienie warunków ich bezpiecznego występowania usuwania wyrobów zawierających 8

azbest z miejsca

w sposób

określony w §

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest. Podstawą do przeprowadzenia takiej inwentaryzacji jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Od 2004 r. właściciele i zarządcy obiektów – osoby fizyczne zobligowani są do przekazywania corocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informacji Dane dotyczące inwentaryzacji o

wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono. wyrobów zawierających azbest będących w posiadaniu osób fizycznych gromadzone są w gminach, natomiast osoby prawne przekazują analogiczne informacje bezpośrednio marszałkowi województwa. Burmistrz zobligowany jest do przekazania corocznie sprawozdania o ilości i rodzaju wyrobów zawierających azbest do 31 marca każdego roku marszałkowi województwa. Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki jakie postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie

12

azbestu. W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi. Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi

azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

6. Charakterystyka Gminy Brzesko oraz informacja o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.
Gmina Brzesko jest usytuowana w strefie przejściowej pomiędzy Pogórzem Karpackim a Kotliną Sandomierską, natomiast miasto Brzesko ulokowane jest u podnóża Karpat, nad rzeką Uszwicą. Administracyjnie Gmina Brzesko należy do województwa małopolskiego, powiat brzeski. Gmina leży przy głównym szlaku komunikacyjnym – przez gminę przebiega krajowa droga nr 4 Kraków – Przemyśl i drogi wojewódzkie nr 99 i nr 768. W skład Gminy Brzesko wchodzi miasto Brzesko oraz 9 wsi: Mokrzyska, Bucze, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice, Jadowniki, Okocim, Poręba Spytkowska i Jasień. Powierzchnia gminy wynosi 102 km
2

natomiast liczba mieszkańców wynosi 36 tys.

Ukształtowanie terenu gminy jest zróżnicowane. Na terenie Gminy znajduje się zabudowa jednorodzinna w ilości 6707 nieruchomości oraz wielorodzinna w ilości 107 budynków . Od roku 2003 na terenie Gminy Brzesko prowadzona jest akcja usuwania i pozbywania się wyrobów azbestowych znajdujących się na powierzchni ziemi. Poprzez młodzież, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli, stronę internetową urzędu oraz informacje przekazywane w sposób zwyczajowo przyjęty, dostarczono do mieszkańców ankiety informujące o wyrobach azbestowych z podziałem na wyroby które

13

zostały usunięte oraz wyroby znajdujących się nadal w użyciu (których wykorzystanie nie zostało zakończone). Na podstawie zebranych od mieszkańców informacji, ustalono ilości zalegających odpadów azbestowych u osób indywidualnych. Od 2003 roku ze środków zgromadzonych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UM w Brzesku udzielano pomocy w usuwaniu odpadów azbestowych. Gmina w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, wyłoniła firmę - Jednostkę Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8, która na podstawie umowy, odebrała od osób indywidualnych i usunęła na składowisko odpadów niebezpiecznych azbest zalegający powierzchnię ziemi. Poniższa tabela przedstawia ilość gospodarstw jakie skorzystały z oferowanej przez Gminę Brzesko pomocy, a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Środki były corocznie zabezpieczane w Gospodarki Wodnej . Tabela Nr 1 Lp. Rok Ilość gospodarstw Ilość odebranego azbestu w Mg Pomoc w zł udzielona przez Gminę w ramach GFOŚiGW 1 2 3 4 5 6 7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 RAZEM: 22 30 35 28 20 48 71 254 41 54 50 69 53,46 84,58 112,09 464,13 19.250,00 23.112,00 18.904,76 23.735,17 17.732,69 29.865,19 40.780,00 173.379,81 Cena z 1 Mg odpadu azbestowego brutto 469,50 428,00 378,10 342,40 312,17 353,10 363,80 śred.378,15 zł Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i

Z oferowanej przez Gminę pomocy skorzystało 254 gospodarstwa w wyniku czego zebrano 464,13 Mg odpadów azbestowych które zostały wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych w Tarnowie. Nadal trwa akcja informacyjna wśród mieszkańców gminy oraz na bieżąco zbieranie są ankiety. Do dnia 30 listopada 2009r. w „Bazie wyrobów i odpadów zawierających azbest” Ministerstwa Gospodarki zostało zarejestrowanych 217 właścicieli nieruchomości na terenie których znajdują bądź znajdowały się materiały

14

zawierające azbest. Wojewódzka baza wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA) stanowi narzędzie monitoringu wieloletniego i podstawowego zadania zapisanego w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, jakim jest usuwanie tych wyrobów i oczyszczanie naszego kraju z azbestu. Baza umieszczona jest na stronie internetowej www.bazaazbestowa.pl. Sprawozdawczość dotycząca ilości i rodzaju posiadanych wyrobów zawierających azbest prowadzona jest przy wykorzystaniu formularzy stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. Zbiór danych zawartych w WBDA jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy hasła składającego się z loginu (kodu cyfrowego), Gmina Brzesko posiada hasło upoważniające do korzystania i obsługi bazy. W oparciu o złożone ankiety dokonano inwentaryzacji wyrobów azbestowych, która przedstawia się następująco: Masa podana w Mg GMINA : Brzesko (GWM) INWENTARYZACJA WYROBÓW Masa całkowita wyrobów : Masa całkowita wyrobów - osoby fizyczne : Masa całkowita wyrobów - osoby prawne : 298.393 298.393 0

Masa wyrobów wg rodzaju : W01 - Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa W03 - Rury i złącza azbestowo-cementowe W04 - Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest 74.532

222.831 0.9 0.13

15

Masa wyrobów wg rodzaju z podziałem na osoby fizyczne i prawne: W01 - Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa W03 - Rury i złącza azbestowocementowe W04 - Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest Osoby fizyczne 0.13 Osoby fizyczne 74.532

Osoby fizyczne

222.831

Osoby fizyczne

0.9

Szczegółową informację o wyrobach azbestowych na terenach poszczególnych miejscowości przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr.2 niniejszego programu, gdzie: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Pomocy Społecznej kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 71, poz. 649).przyjęto następujące oznaczenia: Stopień pilności I oznacza konieczność wymiany lub naprawy wyrobu. Stopień pilności II oznacza ponowną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania w terminie jednego roku. Stopień pilności III oznacza ponowną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania w terminie do 5 lat. Szczegółowy wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych, w których występują elementy zawierające azbest, jest dostępny w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku. Z analizy przedłożonych informacji wynika, że na terenie Brzeska dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, tj. ok. 98 %, pozostała ilość azbestu występuje w izolacjach rurociągów. Inwentaryzacja ta jest podstawą opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzesko. z dnia 2

16

7. Finansowe aspekty realizacji programu.
W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać w ramach zgłoszeń od mieszkańców ze wsparciem organizacyjnym Gminy Brzesko. Wsparcie realizowane będzie poprzez zabezpieczenie odbioru zdemontowanego odpadu, zabezpieczenia transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.. Pomoc w realizacji zadania odbywać się będzie według określonych kryteriów tj. kolejności złożonego wniosku i dotyczyć będzie osób fizycznych z terenu gminy Brzesko. Pomoc będzie dotyczyć zabezpieczenie:    Odbioru; Transportu; Utylizacji odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Demontaż będzie pokrywać we własnym zakresie posiadacz – użytkownik nieruchomości na której znajduje się azbest. Do roku 2009 dofinansowanie odbywało się ze środków zgromadzonych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2009 Gmina Brzesko skorzystała również z dotacji pochodzącej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która wynosił 15.000 zł. Od stycznia 2010 zostają zlikwidowane gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska, a środki na nich zgromadzone zostaną przekazane do budżetów gmin i powiatów. Założenia takie wynikają z projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) który zakłada, że środkami pochodzącymi z tytułu opłat i kar zgromadzonymi na gminnych i powiatowych funduszach będą dysponować odpowiednio wójtowie i starostowie. Ministerstwo Finansów zakłada iż zadania ekologiczne będą finansowane wprost z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Likwidacja funduszy może jednak spowodować zmniejszenie środków na ochronę środowiska Aby pozyskać fundusze na dalszą działalność w ramach programu związanego z usuwaniem azbestu, Gmina będzie zmuszona o pozyskiwane środków z innych źródeł, są to: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej azbest przez WFOŚ w Krakowie mogą być: 1. jednostki samorządu terytorialnego, w Krakowie. Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających

17

2. jednostki naukowo badawcze 3. jednostki gospodarcze 4. osoby fizyczne. W ramach zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, WFOŚ proponuje następujące formy wsparcia: 1. udziela pożyczek i dotacji, 2.pomocy w spłacie do 75 % odsetek od pożyczek, które inwestorzy zaciągnęli w bankach wytypowanych przez Fundusz. Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące, jednostkowe koszty wykonania w/w usług:    Średni koszt odbioru, transportu i utylizacji 1 Mg odpadów azbestowych szacuje się na kwotę 360 zł brutto. Dla celów „Programu” przyjmuje się, że 1 m2 pokrycia jest równoważny 17, 5 kg masy. Przyjmuje się iż średnio na dachu budynku mieszkalnego znajduje się około 150 m2 płyt azbestowych, co daje 2,625 Mg odpadu. Na terenie gminy Brzeska zinwentaryzowano o b e c n i e 2 9 8 M g płyt azbestowych w formie pokryć dachowych oraz elewacyjnych, stosowanych na budynkach jednorodzinnych. Inwentaryzacją nie objęto około 10 % gospodarstw domowych na których szacunkowo znajduje się około 100 Mg odpadu. Jak ustalono z budynków należących do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku oraz Spółdzielni Mieszkaniowej usunięto azbest W większości azbest znajdujący się na dachach posiada II stopień pilności co oznacza ponowną jego ocenę stanu i bezpieczeństwa użytkowania w terminie jednego roku oraz III stopień pilności, co oznacza ocenę techniczną pokrycia w terminie do 5 lat.

Harmonogram usuwania wyrobów azbestowych w gminie Brzesko Tabela Nr. 2 Lp. 1. 2. Rodzaj obiektu
Obiekty jednorodzinne i gospodarcze zgłoszone w I stopniu pilności Budynki jednorodzinne i gospodarcze zgłoszone w II stopniu pilności 2010- 2012

Okres realizacji
2010

18

3. 4.

Budynki jednorodzinne i gospodarcze zgłoszone w III stopniu pilności Instalacje użytkowane przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku (wodociągi)

2013 - 2032

2013 - 2032

5.

Obiekty użyteczności publicznej, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja

Azbest usunięty – zmienione pokrycie dachowe Pokrycia dachowe zmienione

6.

Wielorodzinne budynki mieszkalne zgłoszone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Harmonogram rzeczowy realizacji zadania

Lp.

Nazwa zadania
Opracowanie Zarządzenia Burmistrza Gminy Brzeska w sprawie warunków dofinansowania działań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest instalacji. Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana

Okres realizacji

1.

2010

2.

do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach

2010 - 2015

3.

zawierających azbest.

2010 - 2032

19

8. Podsumowanie.
Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza. Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w suwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu, jednym z głównych celów niniejszego programu, jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa, problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest. Zaproponowana, przez Gminę, forma pomocy dla właścicieli obiektów i urządzeń zawierających azbest, polegająca na zabezpieczeniu w budżecie Gminy środków na odbiór odpadów azbestowych poprzez specjalistyczną firmę, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących złożenia przez właścicieli i zarządców nieruchomości informacji dotyczących miejsca, ilości i rodzaju zabudowanych wyrobów zawierających azbest oraz odpowiedniego zabezpieczenia miejsca tymczasowego magazynowania azbestu po jego demontażu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że w następnych latach, Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń od mieszkańców o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu znajdującego się jeszcze na terenie Gminy. Program ma również na

20

celu pobudzenie aktywności społecznej. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby mieszkańców w tym zakresie, bardziej precyzyjnie planować działania niezbędne do stopniowego wyeliminowania stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i oczyszczenia z nich nasze otoczenie. Ponadto eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych stosowaniem azbestu, co również jest celem programu.

spowodowanych

21

9. Załączniki. Załącznik 1

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. I. Ustawy: 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). W przypadku występowania azbestu (Art. 30 ust. 3) właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie

określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. l w/w artykułu, jeśli ich realizacja m.in. może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych. 2.Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) Zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem

i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowocementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Do wyjątków

należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr l do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem. 3.Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.). Ustawa reguluje problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych oraz określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji,

wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko.

22

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). Zgodnie z Art. l ust. l ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące

składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa określa m.in. zakres planów gospodarki odpadami, sposób ich opiniowania i

sposób monitorowania, zasadę spójności planu z planem wyższego szczebla oraz określa rodzaj odpadów, które powinny być ujęte na każdym szczeblu opracowania. 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458). 6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) Zgodnie z Art. l ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa reguluje między innymi opracowanie programów ochrony środowiska prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu. ich

23

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).Ustawa reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. Art. 54 ustawy odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska - sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 8. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z pnóźn. zm). Ustawa reguluje zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przewóz materiałów niebezpiecznych w kraju określają przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów Wymagane są świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu

niebezpiecznych.

materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów oraz szkolenie kierowcy pojazdów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 9.Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2005 r. Nr 10 , poz. 72). II. Rozporządzenia: 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206): zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym: - 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy, - 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu, - 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła), - 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -azbestowych,

24

-150111* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia ciśnieniowymi, - 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest, - 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest, - 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest. - 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736). 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami

przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737) 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz.1335). 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439). 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833). 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr l, poz. 12). 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858). 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz.

25

11. Rozporządzenie w

Ministra

Infrastruktury

z

dnia

23

grudnia

2002r.

sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów Środowiska

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). 12. Rozporządzenie w Ministra z dnia 24 marca 2003r.

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i

zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 14. Rozporządzenie z dnia Ministra Gospodarki, 2003 r. w Pracy sprawie azbestu i Polityki w Społecznej zakresie

23 października

wymagań oraz

wykorzystywania oczyszczania

i przemieszczania instalacji

wykorzystywania i

lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany

azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573). 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553). 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w z dnia 23 grudnia 2002 r. sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów Środowiska

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). 20. Rozporządzenie w Ministra z dnia 24 marca 2003 r.

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 26

zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 22. Rozporządzenie z dnia Ministra Gospodarki, 2003 r. w Pracy sprawie i Polityki w Społecznej zakresie

23 października

wymagań oraz

wykorzystywania i przemieszczania oczyszczania instalacji

azbestu

wykorzystywania i

lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany

azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). 24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553). 25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

III. ZARZĄDZENIA: 1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz.

27

Załącznik nr 2.

Wykaz nieruchomości na których znajdują się wyroby azbestowe:
Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Lp

Nazwa wyrobu zawierającego azbest
W01 - Płyty azbestowo-

Miejsce występowania wyrobu Jednostka zawierającego azbest (adres) miary

Ilość

Stopień pilności / Uwagi

1

cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo-

Brzesko Bagienna 46 32-800 Brzesko

m2

120.00

[ II ]

2

cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo-

Brzesko Bagienna 48 32-800 Brzesko

[ III ] dach m2 120.00 budynku mieszkalnego [ II ] eternit na kg 500.00 dachu budynku mieszkalnego

3

cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo-

Brzesko Bolesława Chrobrego 18 32-800 Brzesko

4

cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo-

Brzesko Cicha 6 32-800 Brzesko

m2

60.00

[ III ]

5

cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo-

Brzesko Głowackiego 67d 32-800 Brzesko

kg

2000.00

[I]

6

cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo-

Brzesko Głowackiego 66a 32-800 Brzesko

m2

182.00

[ II ]

7

cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo-

Brzesko Jagiełły 4 32-800 Brzesko

m2

36.00

[ II ]

8

cementowe płaskie stosowane w budownictwie

Brzesko K.Bernackiego 32-800 Brzesko

m3

3.00

[I]

28

W01 - Płyty azbestowo9 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo10 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo11 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo12 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo13 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo14 cementowe faliste dla budownictwa 15 W03 - Rury i złącza azbestowo-cementowe W02 - Płyty azbestowo16 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo17 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo18 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo19 cementowe faliste dla budownictwa Brzesko Na Górkach 41 32-800 Brzesko Brzesko Na Górkach 22 32-800 Brzesko m2 75.00 Brzesko Kopernika 5d 32-800 Brzesko Brzesko Kopernika 34 32-800 Brzesko m2 150.00 Brzesko Kopernika 39 32-800 Brzesko m2 25.00 Brzesko Kołłątaja 46 32-800 Brzesko kg 1120.00

[ I ] gruz cementowo azbestowy z pokrycia dachowego Brzesko Kołłątaja 4 32-800 Brzesko

m2

150.00

[ II ]

[I]

[ II ]

m2

250.00

[ II ]

Brzesko Kopernika 5b 32-800 Brzesko Brzesko Kosciuszki 1 32-800 Brzesko Brzesko Kościuszki 32-800 Brzesko

m2

80.00

[ II ]

kg

400.00

[I]

m2

50.00

[I]

[I]

[ II ] eternit na m2 80.00 budynku mieszkalnym

Brzesko Na Górkach 22 32-800 Brzesko

m2

40.00

[ II ]

29

W02 - Płyty azbestowo20 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo21 cementowe faliste dla budownictwa

Brzesko Na Górkach 29 32-800 Brzesko

m2

100.00

[ II ]

Brzesko Na Górkach 15 32-800 Brzesko

m3

1.00

[ I ] z budynku gospodarczego [ II ] azbest

W01 - Płyty azbestowo22 cementowe płaskie stosowane w budownictwie Brzesko Ogród działkowy bn. 32-800 Brzesko m2 10.00

znajduje się na terenie Ogrodu Działkowego przy ul. Piastowskiej

W02 - Płyty azbestowo23 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo24 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo25 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo26 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo27 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo28 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo29 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo30 cementowe faliste dla budownictwa

Brzesko Piaskowa 4 32-800 Brzesko

[ II ] eternit z m2 150.00 budynku mieszkalnego [ II ] eternit z

Brzesko Piastowska 32-800 Brzesko

m3

1.00

altany znajdującej się na Ogrodach działkowych

Brzesko Pomianowska 8 32-800 Brzesko

m2

12.00

[I]

Brzesko Pomianowska 6 32-800 Brzesko

m2

12.00

[I]

Brzesko Pomianowska 6 32-800 Brzesko

m2

12.00

[I]

Brzesko Pomianowska 10 32-800 Brzesko

m2

12.00

[I]

Brzesko Pomianowska 6 32-800 Brzesko

m2

12.00

[I]

Brzesko Pomianowska 8 32-800 Brzesko

m2

22.00

[I]

30

W01 - Płyty azbestowo31 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo32 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo33 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo34 cementowe faliste dla budownictwa 35 W03 - Rury i złącza azbestowo-cementowe W02 - Płyty azbestowo36 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo37 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo38 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo39 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo40 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo41 cementowe płaskie stosowane w budownictwie Brzesko Wiejska 103 32-800 Brzesko m2 190.00 Brzesko Słotwińska 3a 32-800 Brzesko Brzesko Słotwińska 3a 32-800 Brzesko Brzesko Solskiego 11 32-800 Brzesko Brzesko Słotwińska 1 B 32-800 Brzesko m2 140.00 Brzesko Ruchu Oporu 9 32-800 Brzesko m2 120.00

[ II ] płyty azbestowe płaskie na budynku mieszkalnym. [ II ] eternit Brzesko Rzeźnicza 4a 32-800 Brzesko m2 50.00 znajduje się na terenie działki przydomowej [ II ] płyty na dachu budynku mieszkalnego

m2

290.00

[ II ]

kg

200.00

[ I ] gruz

kg

910.00

[ II ]

Brzesko Stawowa 21 32-800 Brzesko

[ II ] eternit z m3 3.00 budynku mieszkalnego

Brzesko Świerkowa 2 32-800 Brzesko

kg

105.00

[ II ]

Brzesko Świerkowa 12c 32-800 Brzesko

m2

10.00

[ II ]

Brzesko Uczestników ruchu oporu 9 32-800 Brzesko m2 40.00 [I]

[ II ] azbest pochodzi z dachu budynku

31

W02 - Płyty azbestowo42 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo43 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo44 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo45 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo46 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo47 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo48 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo49 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo50 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo51 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo52 cementowe płaskie stosowane w

Brzesko Wiejska 139a 32-800 Brzesko

[ III ] Budynek kg 2275.00 mieszkalny, dach 130 m2

Brzesko Wiosenna 20 32-800 Brzesko

m2

50.00

[I]

Bucze 208 32-800 Brzesko

[ II ] dach m2 100.00 budynku mieszkalnego [ II ] Dom mieszkalny

Bucze 46 32-800 Brzesko

m2

180.00

Bucze 9 32-800 Brzesko

m2

2.00

[ I ] pryzma azbestowa

Bucze 338 32-800 Brzesko

m3

1.00

[ II ]

Jadowniki Boczna 18 32-851 Jadowniki

m2

20.00

[ II ]

[ II ] płyty Jadowniki Brzeska 15 32-851 Jadowniki m2 140.00 azbestowe płaskie na budynku mieszkalnym. [ II ] płyty Jadowniki Brzeska 11 32-851 Jadowniki m2 17.00 azbestowe składowane obok budynku

Jadowniki Krakowska 103 32-851 Jadowniki

m3

1.00

[I]

Jadowniki Małopolska 49 32-851 Jadowniki

[ II ] płyty na m2 160.00 dachu budynku mieszkalnego

32

budownictwie W01 - Płyty azbestowo53 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo54 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo55 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo56 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo57 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo58 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo59 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo60 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo61 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo62 cementowe płaskie stosowane w budownictwie 63 W02 - Płyty azbestowocementowe faliste dla Jadowniki Podgórska 61 32-851 Jadowniki kg 300.00 Jadowniki Podgórska 20 32-851 Jadowniki m2 12.00 Jadowniki Nadbrzeżna 4 32-851 Jadowniki Nadbrzeżna 3 32-851 m2 105.00 [ III ] Jadowniki Małopolska 155 32-851 Jadowniki Jadowniki Małopolska 54 32-851 Jadowniki m2 200.00 [ II ] Jadowniki Małopolska 180 32-851 Jadowniki m2 160.00 [ II ] płyty na dachu budynku mieszkalnego

kg

420.00

[ II ]

Jadowniki Małopolska 28 32-851

m2

80.00

[ III ]

Jadowniki Małopolska 20 32-851

m2

200.00

[ III ]

Jadowniki Maszkienicka 32-851 Jadowniki

m3

1.00

[I]

kg

1000.00

[ III ] gruz

Jadowniki Nadbrzeżna 4 32-851

m2

100.00

[ III ]

[ II ] na dachu budynku mieszkalnego

[I]

33

budownictwa W02 - Płyty azbestowo64 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo65 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo66 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo67 cementowe faliste dla budownictwa 68 W03 - Rury i złącza azbestowo-cementowe W02 - Płyty azbestowo69 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo70 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo71 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo72 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo73 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo74 cementowe faliste dla budownictwa 75 W02 - Płyty azbestowoJadowniki Środkowa 31 32-851 Jadowniki Jadowniki św. Prokopa 17 Jadowniki Środkowa 138 32-851 m2 25.00 [ III ] Jadowniki Staropolska 75 32-851 Jadowniki kg 2000.00 Jadowniki Podgórska 104 32-851

kg

1700.00

[I]

Jadowniki Podgórska 66a 32-851 Jadowniki

m2

30.00

[ II ]

Jadowniki Podgórska 51 32-851 Jadowniki

m2

150.00

[ II ]

Jadowniki Podgórska 218 32-851 Jadowniki Jadowniki Podgórska 61 32-851 Jadowniki Jadowniki Podmiejska 18a 32-851 Jadowniki

m2

100.00

[ II ]

kg

300.00

[I]

m2

160.00

[ II ]

Jadowniki Sienkiewicza 2 32-800 Brzesko

kg

200.00

[I]

[ I ] płyty azbestowe złożone obok budynku gospodarczego Jadowniki Staropolska 100 32-851 Jadowniki [ III ] dach m2 160.00 budynku mieszkalnego

m2

160.00

[ II ]

m2

138.00

[ II ]

34

cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo76 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo77 cementowe faliste dla budownictwa

32-851 Jadowniki

Jadowniki W. Witosa 201 32-851 Jadowniki Jadowniki Wincentego Witosa 168 32-851 Jadowniki

kg

2000.00

[ II ]

kg

5425.00

[ II ]

[ II ] materiał po rozbiórce dachu W02 - Płyty azbestowo78 cementowe faliste dla budownictwa budynku Jadowniki Wincentego Witosa 16 32-851 Jadowniki m2 250.00 gospodarczego oraz garaży, składowany na działce obok zabudowań W02 - Płyty azbestowo79 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo80 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo81 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo82 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo83 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo84 cementowe płaskie stosowane w budownictwie 85 W02 - Płyty azbestowoJasień Floriańska 10 m2 170.00 [ II ] Jasień Floriańska 42 32-800 Brzesko m2 20.00 [ II ] Jasień Floriańska 10 32-800 Brzesko kg 3000.00 [ II ] Jadowniki Wschodnia 56 32-851 Jadowniki

kg

210.00

[ II ]

Jadowniki Wschodnia 31 32-851 Jadowniki

m2

45.00

[I]

Jadowniki Zachodnia 86A 32-851

m2

1.00

[ III ]

Jadowniki Zamłynie 31 32-851

m2

140.00

[ III ]

35

cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo86 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo87 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo88 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo89 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo90 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo91 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo92 cementowe faliste dla budownictwa

32-800 Brzesko

Jasień Górna 24 32-800 Brzesko

m2

90.00

[ II ]

Jasień Górna 35 32-800 Brzesko

m2

90.00

[I]

Jasień Jagodowa 5 32-800 Brzesko

m2

30.00

[I]

Jasień Jesionowa 2 32-800 Brzesko

m2

12.00

[I]

Jasień Klonowa 77 32-800 Brzesko

[ I ] gruz z płyt kg 0.00 eternitowych falistych

Jasień ks. Mazurkiewicza 27 32-800 Brzesko

m2

160.00

[ II ]

Jasień ks. Mazurkiewicza 93 32-800 Brzesko

m2

50.00

[I]

[ II ] płyty W02 - Płyty azbestowo93 cementowe faliste dla budownictwa azbestowoJasień Księdza Mazurkiewicza 45 32-800 Brzesko m2 250.00 cementowe znajdują się na dachu budynku mieszkalnego W02 - Płyty azbestowo94 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo95 cementowe faliste dla budownictwa 96 W01 - Płyty azbestowoJasień M. Konopnickiej 41 32-800 Brzesko

m2

30.00

[ II ]

Jasień Marii Konopnickiej 195 32-800 Brzesko Jasień Sądecka 72

[ II ] eternit na m2 150.00 budynku mieszkalnym kg 6000.00 [ II ] płyty

36

cementowe płaskie stosowane w budownictwie

32-800 Brzesko

azbestowe faliste io płaskie zdjęte z budynku mieszkalnego i gospodarczego

W02 - Płyty azbestowo97 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo98 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo99 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo100 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo101 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo102 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo103 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo104 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo105 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo106 cementowe faliste dla budownictwa

Jasień Sądecka 97 32-800 Brzesko

m2

100.00

[ II ]

Jasień Sądecka 46 32-800 Brzesko

m2

10.00

[ III ]

Jasień Strażacka 37 32-800 Brzesko

m2

170.00

[ II ]

Jasień Warszawska 36 32-800 Brzesko

m2

180.00

[ III ]

Jasień Wiedeńska 67 32-800 Brzesko

m3

1.00

[I]

Jasień Zielna 24 32-800 Brzesko

m2

300.00

[ II ]

Mokrzyska 15 32-800 Brzesko

[ III ] eternit m2 168.00 znajduje się na stodole i stajni

Mokrzyska Dobrego Pasterza 7 32-800 Brzesko

m2

100.00

[ II ]

Mokrzyska Gminna 21 32-800 Mokrzyska

kg

265.00

[I]

Mokrzyska Jana Kantego 22 32-800 Brzesko

m2

130.00

[ III ]

37

W02 - Płyty azbestowo107 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo108 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo109 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo110 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo111 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo112 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo113 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo114 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo115 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo116 cementowe płaskie stosowane w

Mokrzyska Kościelna 23 32-800 Brzesko

m2

80.00

[ II ]

Mokrzyska Niwa 9 32-800 Brzesko

m2

120.00

[ II ]

Mokrzyska s. Faustyny 41 32-800 Brzesko

m2

140.00

[ III ] budynek mieszkalny

Mokrzyska Sąsiedzka 40 32-800 Brzesko

mb

2.00

[ II ] pryzma azbestowa

[ II ] azbest Mokrzyska Siostry Faustyny 54 32-800 Brzesko m2 70.00 znajduje się na dach budynku mieszkalnego

Mokrzyska Siostry Faustyny 130 32-800 Brzesko

m2

170.00

[I]

Mokrzyska Siostry Faustyny 35 32-800 Brzesko

m2

100.00

[ II ]

Mokrzyska Siostry Faustyny 39 32-800 Brzesko

m2

150.00

[ II ]

Mokrzyska Siostry Faustyny 54 32-800 Brzesko

[ II ] eternit z m2 70.00 budynku gospodarczego

Mokrzyska Stolarska 13 32-800 Brzesko

m2

50.00

[ II ]

38

budownictwie W01 - Płyty azbestowo117 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo118 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo119 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo120 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo121 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo122 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo123 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo124 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo125 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo126 cementowe faliste dla budownictwa 127 W02 - Płyty azbestowoMokrzyska Wiślana 229 32-800 Brzesko [ II ] pomiar z kg 1000.00 natury - dach budynku Mokrzyska Wiślana 193 32-800 Brzesko m2 90.00 [ II ] Mokrzyska Wiślana 32-800 Brzesko m2 120.00 [ II ] Mokrzyska Wiślana 243 32-800 Brzesko m2 120.00 [ II ] Mokrzyska Stolarska 21 32-800 Brzesko Mokrzyska Stolarska 15 32-800 Brzesko m2 176.00 [ II ]

m2

15.00

[I]

[ II ] azbest Mokrzyska Trakt Królewski 117 32-800 Brzesko m2 150.00 znajdował się na dachu budynku mieszkalnego

Mokrzyska Wiślana 355 32-800 Brzesko

kg

1000.00

[I]

Mokrzyska Wiślana 261 32-800 Brzesko

[ II ] eternit na m2 200.00 budynku mieszkalnym

Mokrzyska Wiślana 266 32-800 Brzesko Mokrzyska Wiślana 40

m2

120.00

[ III ]

m2

220.00

[I]

39

cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo128 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo129 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo130 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo131 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo132 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo133 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo134 cementowe faliste dla budownictwa

32-800 Brzesko

Mokrzyska Wiślana 218 32-800 Brzesko

m2

80.00

[I]

Mokrzyska Wiślana 317 32-800 Brzesko

m2

80.00

[ II ]

Mokrzyska Wiślana 329 32-800 Brzesko

m2

80.00

[ II ]

Mokrzyska Wiślana 61 32-800 Brzesko

m2

35.00

[ II ]

Mokrzyska Wiślana 201 32-800 Brzesko

m2

60.00

[ II ]

Mokrzyska Wiślana 247 32-800 Brzesko

m2

130.00

[ II ]

Mokrzyska Wiślana 261 32-800 Brzesko

m2

80.00

[ II ]

[ II ] płyty W02 - Płyty azbestowo135 cementowe faliste dla budownictwa Okocim Goetzów Okocimskich bn. 32-800 Brzesko m2 800.00 azbestowe znajdują się na dachu stodoły oraz zabudowań gospodarczych W02 - Płyty azbestowo136 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo137 cementowe faliste dla budownictwa 138 W02 - Płyty azbestowocementowe faliste dla Okocim Goetzów Okocimskich 96 32-800 Brzesko Okocim Goetzów Okocimskich 71 32-800 Brzesko Okocim Goetzów Okocimskich 171 m2 25.00 m2 10.00 m2 250.00 [ II ] eternit na budynku mieszkalnym [ I ] pryzma azbestowa

[I]

40

budownictwa W02 - Płyty azbestowo139 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo140 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo141 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo142 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo143 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo144 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo145 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo146 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo147 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo148 cementowe faliste dla budownictwa 149 W01 - Płyty azbestowo-

32-800 Brzesko Okocim Leszczynowa 48 32-800 Brzesko

m2

55.00

[ III ]

Okocim Pod Bocheńcem 24 32-800 Brzesko

m2

150.00

[ II ]

[ II ] płyty faliste Okocim Zagrody 57 32-800 Brzesko m2 200.00 azbestowo cementowe na dachu budynku

Okocim Zamkowa 54 32-800 Brzesko

m2

45.00

[ I ] pokrycie dachu

[ II ] azbest Okocim Zamkowa 89 32-800 Brzesko m2 457.00 znajduje się na budynku wielorodzinnym Poręba Spytkowska ul. Bocheńska 154 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska ul. Kasztelana Spytka 84 32-800 Brzesko kg 500.00 [I] m2 30.00 [ II ]

Poręba Spytkowska Tęczowa 126 32-800 Brzesko

m2

200.00

[I]

Poręba Spytkowska Tęczowa 158 32-800 Brzesko

m2

200.00

[ II ]

Poręba Spytkowska ul. Tęczowa 158A 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska 24 m2 200.00 [ II ] płyty m2 200.00 [ II ]

41

cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo150 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo151 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo152 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo153 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo154 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo155 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo156 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo157 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo158 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo159 cementowe faliste dla budownictwa 160 W02 - Płyty azbestowo-

32-800 Brzesko

azbestowe płaskie na budynku mieszkalnym.

Poręba Spytkowska 527 32-800 Brzesko

[ II ] eternit na m2 200.00 budynku mieszkalnym [ I ] płyty

Poręba Spytkowska 186A 32-800 Brzesko

m2

150.00

znajdowały się na dachu budynku mieszkalnego

Poręba Spytkowska Bocheńska 20 32-800 Brzesko m2 160.00

[ III ] azbest znajduje się na dachu budynku mieszkalnego

Poręba Spytkowska ul. Bocheńska 130 32-800 Brzesko m2 240.00 [ II ]

Poręba Spytkowska Bocheńska 7 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska Bocheńska 70 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska Bocheńska 78 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska Bystra 35 32-800 Brzesko

m2

220.00

[ III ]

m2

350.00

[ III ]

m2

112.00

[ III ]

m2

325.00

[ III ]

Poręba Spytkowska Bystra 35 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska Graniczna 102 32-800 Brzesko

m2

325.00

[ III ]

m2

350.00

[ III ]

Poręba Spytkowska Graniczna 32 m2

75.00

[ III ]

42

cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo161 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo162 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo163 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo164 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo165 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo166 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo167 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo168 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo169 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo170 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo171 cementowe faliste dla budownictwa

32-800 Brzesko

Poręba Spytkowska Jodłowa 50 32-800 Brzesko

m2

50.00

[ III ]

Poręba Spytkowska Jodłowa 4 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska Kasztelana Spytka 100 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska Kasztelana Spytka 182 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska Malownicza 30 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska oś. Urocze 10 32-800 Brzesko Poręba Spytkowska oś. Urocze 11 32-800 Brzesko

m2

90.00

[ III ]

m2

50.00

[ III ]

m2

180.00

[ III ]

m2

120.00

[ III ]

[ II ] wyrób na m2 80.00 budynku mieszkalnym

m2

66.00

[ III ]

Poręba Spytkowska oś. Urocze 57 32-800 Brzesko

m2

90.00

[ III ]

Poręba Spytkowska oś. Urocze 92 32-800 Brzesko

m2

100.00

[ III ]

Poręba Spytkowska Tęczowa 40 32-800 Brzesko Sterkowiec Brzozowa 7 32-823 Szczepanów

m2

180.00

[I]

[ II ] eternit na m2 170.00 dachu budynku mieszkalnego

43

W02 - Płyty azbestowo172 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo173 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo174 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo175 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo176 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo177 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo178 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo179 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo180 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo181 cementowe płaskie stosowane w budownictwie 182 W01 - Płyty azbestowo-

[ III ] płyty Sterkowiec Fiołkowa 9 32-823 Szczepanów m2 120.00 znajdują się na budynku gospodarczym Sterkowiec Fiołkowa 9 32-823 Szczepanów

m2

200.00

[ III ]

[ II ] azbest Sterkowiec Galicyjska 53 32-823 Szczepanaów m2 200.00 znajduje się na dachu budynku mieszkalnego Sterkowiec Galicyjska 53 32-823 Szczepanów [ I ] płyty m2 200.00 przygotowane do usunięcia w br. [ III ] dach m2 200.00 budynku mieszkalnego

Sterkowiec Galicyjska bn 32-823 Szczepanów

Sterkowiec Galicyjska 25 32-823 Szczepanów

m2

110.00

[ III ]

Sterkowiec Galicyjska 53 32-823 Szczepanów

m2

200.00

[ III ]

[ III ] płyty Sterkowiec Podleśna 6 32-823 Szczepanów m2 130.00 znajdują się na budynku mieszkalnym Sterkowiec Promienna 9 32-823 Szczepanów

m2

200.00

[I]

[ III ] płyty Sterkowiec Sosnowa 76 32-823 Szczepanów m2 85.00 znajdują się na budynku mieszkalnym Sterkowiec Sosnowa 38 m2 200.00 [ II ] azbest

44

cementowe płaskie stosowane w budownictwie W01 - Płyty azbestowo183 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo184 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo185 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo186 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo187 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo188 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo189 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo190 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo191 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo192 cementowe faliste dla budownictwa 193 W02 - Płyty azbestowocementowe faliste dla

32-823 Szczepanów

znajduje się na dach budynku mieszkalnego

Sterkowiec Sosnowa 71 32-823 Szczepanów

m2

140.00

[ II ]

[ III ] płyty Sterkowiec Sosnowa 86 32-823 Szczepanów m2 400.00 znajdują się na budynku mieszkalnym Sterkowiec Sosnowa 38 32-823 Szczepanów [ III ] budynek mieszkalny

m2

250.00

Sterkowiec Sosnowa 69 32-823 Szczepanów

m2

80.00

[ III ] budynek gospodarczy

Sterkowiec Sosnowa 34 32-823 Szczepanów

m2

220.00

[ III ] budynek mieszkalny

Sterkowiec Sosnowa 34 32-823 Szczepanów

m2

220.00

[ III ] budynek mieszkalny [ III ] płyty

Sterkowiec Sosnowa 41 32-823 Szczepanów

m2

80.00

znajdują się na garażu [ II ] eternit z

Sterkowiec Sosnowa 38 32-823 Szczepanów

m2

200.00

budynku mieszkalnego

Sterkowiec Sosnowa 69 32-823 Szczepanów

m2

80.00

[I]

Sterkowiec Sosnowa 28 32-823 Szczepanów Sterkowiec Sosnowa 24 32-823 Szczepanów

m2

162.00

[ III ]

m2

10.00

[ III ]

45

budownictwa W02 - Płyty azbestowo194 cementowe faliste dla budownictwa W04 - Izolacje natryskowe 195 środkami zawierającymi w swoim składzie azbest Sterkowiec Sosnowa 34 32-823 Szczepanów

m2

140.00

[ III ]

[ II ] płyty mają Sterkowiec Sosnowa 7 32-823 Szczepanów m2 130.00 być zdjęte w październiku 2008 [ III ] płyty Sterkowiec Spadzista 3 32-823 Szczepanów m2 110.00 znajdują się na budynku mieszkalnym Sterkowiec Tarnowska 14 32-823 Szczepanów

W02 - Płyty azbestowo196 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo197 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo198 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo199 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo200 cementowe faliste dla budownictwa

kg

3000.00

[ II ]

Sterkowiec Tarnowska 96 32-823 Szczepanów

kg

3000.00

[ II ]

Sterkowiec Tarnowska 65 32-823 Szczepanów

m2

110.00

[ II ] budynek gospodarczy [ I ] płyty faliste

Sterkowiec Tarnowska 17 32-823 Szczepanów

m2

48.00

azbestowo cementowe na pryzmie [ III ] płyty

W02 - Płyty azbestowo201 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo202 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo203 cementowe faliste dla budownictwa 204 W02 - Płyty azbestowocementowe faliste dla

Sterkowiec Tarnowska 15 32-823 Szczepanów

m2

50.00

znajdują się na budynku gospodarczym

Sterkowiec Tarnowska 45 32-823 Szczepanów

[ I ] płyty m2 250.00 przygotowane do usunięcia w br.

Sterkowiec tarnowska 62

m2

160.00

[I]

Sterkowiec Tarnowska 34 32-823 Szczepanów

m2

500.00

[ III ]

46

budownictwa W01 - Płyty azbestowo205 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo206 cementowe faliste dla budownictwa Szczepanów ks. Stojałowskiego 37 32-823 Szepanów Szczepanów ks. Stojałowskiego 17 32-823 Szczepanów [ II ] W02 - Płyty azbestowo207 cementowe faliste dla budownictwa Szczepanów oś. Na Wzgórzu 13 32-823 Szczepanów m2 100.00 [I] m2 165.00 [I]

m2

200.00

W02 - Płyty azbestowo208 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo209 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo210 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo211 cementowe faliste dla budownictwa W01 - Płyty azbestowo212 cementowe płaskie stosowane w budownictwie W02 - Płyty azbestowo213 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo214 cementowe faliste dla budownictwa

Szczepanów Przyszkolna 33 32-823 Szczepanów

kg

50.00

[I]

Szczepanów Przyszkolna 27 32-823 Szczepanów

m3

1.00

[I]

Szczepanów Stojałowskiego 76 32-823 Szczepanów

[ III ] Budynek kg 2100.00 mieszkalny, dach 120 m2

Szczepanów Stojałowskiego 112 32-823 Brzesko

kg

100.00

[ II ]

Szczepanów Św. Stanisława 65 32-823 Szczepanów

m2

275.00

[ II ]

Szczepanów Św. Stanisława 46 32-823 Szczepanów

[ II ] eternit m3 2.00 zlokalizowany na działce

Szczepanów Źródlana 54 32-823 Szczepanów

m2

60.00

[ II ]

47

W02 - Płyty azbestowo215 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo216 cementowe faliste dla budownictwa W02 - Płyty azbestowo217 cementowe faliste dla budownictwa

Wokowice 69 32-828 Biadoliny

m2

170.00

[ II ]

Wokowice 22 32-823 Biadoliny

m2

80.00

[I]

Wokowice 105 32-828 Biadoliny

m2

320.00

[ II ]

48

ZAŁĄCZNIK Nr 3
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA 1. Miejsce, adres .......................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................... 2. Właściciel/zarządca/użytkownik*): a) osoba prawna - nazwa, adres ............................................................................................. .......................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................... b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .............................................................................. .......................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................... 3. Tytuł własności ........................................... ........................................... ............................... .......................................................... ......................................................................................... 4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ......................................................................................................... .......................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................... .......................................................... ......................................................................................... 5. Ilość (m2, tony)3) ..................................................................................................................... 6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) .................................................................................... 7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ..................................................................... b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ........................................ 8. Inne istotne informacje o wyrobach6) .................................................................................................................................................... .......................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................... Data............................. ............................................... (podpis)

Objaśnienia: *) Niepotrzebne skreślić. 1. Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. 2. Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, - rury i złącza azbestowo-cementowe, - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe, - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, - papier, tektura, - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura. 3. Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 4. Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

49

ZAŁĄCZNIK Nr 4
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE 1. Miejsce, adres .......................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................... 2. Właściciel/zarządca/użytkownik*): a) osoba prawna - nazwa, adres ............................................................................................. .......................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................... b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .............................................................................. .......................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................... 3. Tytuł własności ........................................... ........................................... ............................... .......................................................... ......................................................................................... 4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ......................................................................................................... .......................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................... .......................................................... ......................................................................................... 5. Ilość (m2, tony)3) ..................................................................................................................... 6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............................. 7. Planowane usunięcia wyrobów: ............................................................................................. a) sposób ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................. b) przez kogo ........................................................................................................................ ................................................................................................................................................. c) termin .......................................................... 8. Inne istotne informacje4) ......................................................................................................... ................................................................................................................................................. .......................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................... .......................................................... ......................................................................................... ......................................... (podpis
Objaśnienia:
*) 1) 2)

........................................................ (data)

3) 4)+

Niepotrzebne skreślić. Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, - rury i złącza azbestowo-cementowe, - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe, - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, - papier, tektura, - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione. Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

50

Zał. Nr 5 SKŁADOWISKA PRZYJMUJĄCE ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST woj. dolnośląskie 1. Składowisko Odpadów Stałych "Polowice", KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Legnica" Legnica, ul. Złotoryjska 194 /na potrzeby zakładu/
2. Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul.Górnicza 1, zarządzane przez

Mo-BRUK Korzenna 214, pow. nowosądecki
3. Składowisko odpadów przemysłowych w Biechowie, KGHM Polska Miedź SA Oddział

Huta Miedzi "Głogów" Żukowice, ul. Żukowicka 1 / na potrzeby zakładu/
4. składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska

Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/ woj. kujawsko-pomorskie 5. składowisko odpadów przy ul. Lisiej, Zakłady Chemiczne „ZACHEM”, Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 /na potrzeby zakładu/
6. zakładowe składowisko odpadów przemysłowych Anwil S.A., Włocławek ul. Toruńska 2

/ na potrzeby zakładu/ woj. lubuskie 7. składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49 woj. łódzkie 8. składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez EKO-BORUTA sp. z o.o , Zgierz ul. A. Struga 10
9. mokre składowisko popiołu i żużla "Bagno-Lubień" Elektrownia "Bełchatów" S.A.,

Kleszczów / na potrzeby zakładu/ woj. małopolskie 10. składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46
11. składowisko odpadów "za rz.Białą" w Tarnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie-

Mościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8
12. składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow.olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej

BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa woj. mazowieckie 13. składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc ul. Traugutta 32

51

woj. podkarpackie 14. składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow.jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341 woj. pomorskie 15. Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 55 woj. śląskie 16. składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU „KOMART” sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7
17. składowisko

odpadów komunalnych w Świętochłowicach, MPGK sp. z o.o. Świętochłowice ul. Łagiewnicka 7641-608 odpadów niebezpiecznych i obojętnych ul. Koksownicza 1, Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej

18. składowisko

woj. warmińsko-mazurskie 19. Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42, woj. wielkopolskie 20. składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "IZOPOL"S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4
21. składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11 22. składowisko odpadów w Goraninie pow. Koniński, zarządzane przez Przedsiębiortwo

Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s.c. Wołomin ul. Partyzantów 38 woj. zachodnio-pomorskie 23. składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm.Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp.z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19
24. składowisko odpadów

w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp.z o.o w Koszalinie, ul. Rzeczna 14.
25. składowisko odpadów w Marianowie ul.Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo

EKOMAR Spółka z o.o. /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/

52