UCHWAŁA NR V/29/2011 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Radomszczańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 1, w związku z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 77 Statutu Powiatu Radomszczańskiego uchwalonym uchwałą Nr II/3/1998 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.1998r., zmienionym przez uchwały: Nr VIII/41/99 z dnia 30.06.99r.,Nr X/62/99 z dnia 28.09.99r., Nr XXX/211/2001 z dnia 10.08.2001r.,Nr XXXIX/307/2002 z dnia 24.06.02r., Nr I/10/2002 z dnia 18.11.02r., Nr VIII/70/2003 z dnia 28.04.2003r.,Nr XXIX/307/05 z dnia 29.12.2005r., Nr I/6/06 z dnia 27.11.2006r.,Nr XLIX/404/2010 z dnia 29.09.2010r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 16.02.1999r. Nr 9, poz. 28, zmiany: 2000r. Nr 15, poz. 64, 2002r. Nr 3, poz. 63; Nr 187, poz. 2639; Nr 300, poz. 3536, 2003r. Nr 137, poz. 1352, 2006r., Nr 23, poz.220; Nr 414, poz. 3255, 2010r. Nr 316, poz. 2652) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Powiatu Radomszczańskiego uchwalonym uchwałą Nr II/3/1998 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.1998r., zmienionym uchwałami: Nr VIII/41/99 z dnia 30.06.99r., Nr X/62/99 z dnia 28.09.99r., Nr XXX/211/2001 z dnia 10.08.2001r., Nr XXXIX/307/2002 z dnia 24.06.02r., Nr I/10/2002 z dnia 18.11.02r., Nr VIII/70/2003 z dnia 28.04.2003r., Nr XXIX/307/05 z dnia 29.12.2005r., Nr I/6/06 z dnia 27.11.2006r., Nr XLIX/404/2010 z dnia 29.09.2010r. wprowadza się następujące zmiany: 1) § 8 ust. 4 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 4. W skład rady powiatu wchodzi 23 radnych. 2) § 38 ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego komisji rewizyjnej. 3) § 48 ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego komisji. 4) skreśla się § 53 ust. 3. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego mgr. Krzysztof Zygma

Id: QJWUM-OXTEA-DFCKB-YXERO-ULWVI. Podpisany

Strona 1