P. 1
Copy of Danh Sach Cac Cong Ty Trong KCN Vung Tau 051108

Copy of Danh Sach Cac Cong Ty Trong KCN Vung Tau 051108

|Views: 2,307|Likes:
Published by Cam Binh Tran

More info:

Published by: Cam Binh Tran on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN VŨNG TÀU

Tên KCN-KCX / Công ty
B. BAN QUN !" CÁC KHU CÔNG NGH#$% BÀ R&A VŨNG TÀU
I. Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng Tiến Hùng
II. Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương
IV. Khu Công Nghiệp Đông Xu!n
1. VIETNAM OFFSHORE FABRICATION & ENGRG LTD
2. CTY TNHH SX BAO BÌ GIẤY NHỰA VŨNG TÀU
3. CTY TNHH HIOSEN CARA
!. CTY TNHH C" H# T$N THÀNH
%. CTY TNHH & THU'T C" H# HÀNG H(I VINA OFFSHORE
). CTY C* X$Y L+* D,U H# MI-N NAM
.. CTY TNHH HIOSEN CARA
/. CTY TNHH LONG H0NG
1. CTY TNHH IDECO
12. CTY TNHH 3T CẤU TH4* TLC 5 *EB
11. CTY TNHH AGAS
12. CTY TNHH STRATEGIC MARINE
13. CTY TNHH *H0"NG HÀ
1!. CTY TNHH XD DVTM TH(O LY
1%. CTY TNHH AMIGOS
1). CTY TNHH SX GIÀY UY VI6T
1.. CTY TNHH SX TM T$N 78I TÀI
1/. CTY TNHH 79NG *H0"NG VŨNG TÀU
11. CTY TNHH SCT GAS VI6T NAM 5 CN BÀ R:A VŨNG TÀU
22. CTY TNHH *OLYSTURENE VIETNAM
21. CTY TNHH AER YARDS ;VIETNAM<
22. CTY C* 7ÀO T8O & THU'T *VD
23. CTY TNHH IN & THU'T TH+NG NHẤT
V. Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân "
1. CTY TNHH G8CH MEN HOÀNG GIA
2. CTY TNHH XAY L=A MÌ VI6T NAM
3. CTY TNHH G8CH MEN NH> ?
!. CTY TNHH M@9NG VŨNG TÀU
%. BAL CN M& XU$N A
). CTY B@ T9NG M@ 9NG
.. CTY TNHH GBM SC M& XU$N
/. CTY T0 VẤN & 7,U T0 *HDT TRIEN VLXD
1. CTY C* BIA HÀ NFI 5 VŨNG TÀU
12. CTY C* C9NG NGH6 & 7,U T0 BDCH VI6T ;B.T.I< 5 CN
11. CTY LD G8CH MEN M& 7CC
12. CTY TNHH CH3 BI3N H(I S(N X GS
13. CTY TNHH XAY L=A MÌ VI6T NAM
1!. CTY C* #NH NAM VI6T NAM
VI. Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân "#
1. CTY TNHH TINGRAY
2. CTY TNHH SAN FANG VI6T NAM
3. CTY TNHH TONG HONG VI6T NAM
!. CTY TNHH BAH HENG STEEL
%. CTY TNHH *HDT TRIEN AUBC T3 FORMOSA
). CTY TNHH D0IC *HJM LEUNG AI FOO VI6T NAM
.. CTY TNHH C" H# *ETRO 5 SUMMIT
/. CTY TNHH BAO BÌ SHENG SHING VI6T NAM
1. CTY TNHH *RIME ASIA VI6T NAM
12. CTY TNHH C" H# *ETRO SUMMIT
VII. Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1
1. CTY TNHH SX 7K GL CAO CẤ* TH0ING H(O
2. DNTN 7KNG TI3N 5 CN
3. XN G8CH NGMI *H= M&
!. XN G8CH *H= M&
VIII. Khu Công Nghiệp C$i M%p
1. NM CH3 BI3N CONDENSATE
2. CTY TNHH INTERFLOUR VI6T NAM
3. CTY TNHH NHỰA & HMA CHẤT *H= M& ;*M*C<
IX. Khu Công Nghiệp &h' Mỹ #
1. CTY TNHH *OSCO 5 VI6T NAM
2. XN XD SB 1 5 TCTY XD THI3T 3 D,U H#
3. CTY C" GINI X$Y L+* SB 1
!. CTY TNHH XD TRUNG DŨNG
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN VŨNG TÀU
!'n( )*+ (,-t ./ng
ĐƯỜNG THỦY - THIẾT BỊ & DỊCH VỤ
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
MAY MC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
C! "H# - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
D$U "H# - T%ANG THIẾT BỊ & DỊCH VỤ
D$U "H# - CÁC CÔNG TY
MAY MC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
X& H!I - 'HỤ T(NG
C! "H# - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
TH)' - CẤU "I*N
GAS - THIẾT BỊ D(NG GAS
ĐƯỜNG THỦY - Đ+NG T,U & S-A CH.A
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
X/Y D0NG - CÁC CÔNG TY
ĐƯỜNG THỦY - Đ+NG T,U & S-A CH.A
GI,Y1 D)' - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
NH0A - BAO BÌ
GI,Y1 D)' - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
GAS - "H# H+A 23NG1 Đ+NG BÌNH & B4N
NH0A COM'OSIT& - SẢN 'H5M & V6T 2I*U
ĐƯỜNG THỦY - Đ+NG T,U & S-A CH.A
T%UNG T/M Đ,O T7O
IN - NH, IN
G7CH M&N
B8T & NG9 C:C
G7CH M&N
B; TÔNG CÁC 2O7I
"HU CÔNG NGHI*' - CHẾ XUẤT
B; TÔNG CÁC 2O7I
G:M - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
X/Y D0NG - CÁC CÔNG TY
BIA - BUÔN BÁN
B<NG Đ=A - SẢN XUẤT1 BUÔN BÁN & DỊCH VỤ
G7CH M&N
THỦY HẢI SẢN - CHẾ BIẾN & XN"
B8T & NG9 C:C
"#NH - SẢN XUẤT1 BUÔN BÁN & 2>' ĐT
:C1 V#T1 B( 2OONG
DA - Đ4 D(NG GIẢ DA
DA
TH)' - CÁC CÔNG TY
"HU CÔNG NGHI*' - CHẾ XUẤT
DƯ?C 'H5M - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
BAO BÌ - V6T 2I*U
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DA
C! "H# - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
G@ - CÁC SẢN 'H5M
TH)' - CHẾ T7O
G7CH CÁC 2O7I
G7CH CÁC 2O7I
X<NG D$U & SẢN 'H5M D$U M3
B8T & NG9 C:C
H+A CHẤT - SẢN XUẤT & CUNG ANG
TH)' - SẢN 'H5M
X/Y D0NG - CÁC CÔNG TY
X/Y D0NG - CÁC CÔNG TY
X/Y D0NG - CÁC CÔNG TY
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN VŨNG TÀU
012 +(3
124 Võ Thị Sáu, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
X.Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
X.Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
124 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
"CN ĐÔNG XUY;N 'BCD1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'BCD1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'B%7CH DEA1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'BCD1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'B%7CH DEA1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'B%7CH DEA1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N ĐƯỜNG CC1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N ĐƯỜNG F1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'BCD1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'B%7CH DEA1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
CG "CN ĐÔNG XUY;N 'B%7CH DEA1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'B%7CH DEA1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'BCD1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'B%7CH DEA1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N ĐƯỜNG FD THÁNG H1 'B%7CH DEA1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'BCD1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'BCD1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
I "CN ĐÔNG XUY;N ĐƯỜNG I1 'B%7CH DEA1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N 'BCD1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN ĐÔNG XUY;N ĐƯỜNG FD THÁNG H1 'B%7CH DEA1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
2Ô & "CN ĐÔNG XUY;N 'BCD1 T'BV9NG T,U1 B, %ỊA - V9NG T,U
X.Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A1 T/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N A XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
X.Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
"CN MJ XU/N AG HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N AG HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
2Ô G-C "CN MJ XU/N AG XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N AG HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N AG Ấ' 'HK H,1 XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N AG Ấ' 'HK H,1 XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N AG HB2ONG TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N AG Ấ' 'HK H,1 XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N AG XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N AG Ấ' 'HK H,1 XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
X.Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
"CN MJ XU/N BC HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"MF "CN MJ XU/N BC XBH>C DỊCH1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N BC XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN MJ XU/N BC XBMJ XU/N1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
TT.Phú Mỹ, H.Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
"CN CÁI M)' XBT/N 'HƯLC1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN CÁI M)' Ấ' ÔNG T%ỊNH1 XB'HƯLC HMA1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN CÁI M)' Ấ' ÔNG T%ỊNH1 XBT/N 'HƯLC1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
TT.Phú Mỹ, H.Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
2Ô C "CN 'HK MJ G HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN 'HK MJ G TTB'HK MJ1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN 'HK MJ G TTB'HK MJ1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
"CN 'HK MJ G TTB'HK MJ1 HBT/N TH,NH1 B, %ỊA - V9NG T,U
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN VŨNG TÀU
045n t(,-4 627 8924:
;<-=<-;>>?@A ;<-=<-;A;A@>
()-*)-+,-)). ()-*)-+,-))1
()-*)-+,-)). ()-*)-+,-))1
()-*)-+,-)). ()-*)-+,-))1
/!5)!5/32/1/ NOPQRSOTQUVWWSXVPOBSVYBQU
/!5)!5)12/1!
/!5)!5/!/3.! RUWVTXRZVNOU-S[P[BSVY
/!5)!5/!/)1/
/!5)!5/32/1/ NOPQRSOTQUVWWNXVPOBSVYBQU
/!5)!5)11222
/!5)!5/!/3.!
/!5)!5)1!1)/
/!5)!5/3.!//
/!5)!5)1312)
/!5)!5/12%3)
/!5)!5)1%22% \\\BN]P[]O^RSY[PRUOBSVY
/!5)!5/%!%)3
/!5)!5)132/.
/!5)!5)12%/2
/!5)!5)13))2
/!5)!5)11.1%
/!5)!5)1!%1/
/!5)!5/%2.%2
/!5)!5)1%3)%
/!5)!5)12%/2
/!5)!5)12211
/!5)!52%.2)2
()-*)-+,-)). ()-*)-+,-))1
/!5)!5/1113/
/!5)!5/1!//3
/!5)!5/111!1
/!5)!5/1!13)
/!5)!5/.)22)
/!5)!5/1122/
/!5)!5132112
/!5)!5/11232
/!5)!5/11232
/!5)!5/11232 \\\B_[SXQRO]YO`R[BSVY
/!5)!5/.)2!. INaOTMYDUCBCOM
/!5)!5/112).
/!5)!5/1!//3
/!5)!5/112./
()-*)-(,,1*) ()-*)-(,,1*)
/!5)!513123. \\\BO[NbcRUZBSVYB]\
/!5)!5/11%21
/!5)!5/1131.
/!5)!51311)1
/!5)!5/111)3
/!5)!5/1!321
/!5)!5/13%..
/!5)!5131%23
/!5)!5/13%.2
()-*)-(-()#- ()-*)-(-()##
/!5)!51312/%
/!5)!5/1%..%
/!5)!5/1113!
/!5)!5/1%./3
()-*)-+,-)). ()-*)-+,-))1
/!5)!513)123 d`SdXeYbTQUUBQU
/!5)!513)13) RUWVTRU]OPWcVePBSVYBQU
/!5)!5/1%312
()-*)-+,-)). ()-*)-+,-))1
/!5)!5123!%) ]XeBdVNQRO]T^Y[RcBSVY
/!5)!5/1%1!)
/!5)!5/1%11!
/!5)!5/1%!2/
/!5)!5/111..
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN VŨNG TÀU
BCDE4tC NVKD
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
AOP TPQOP TRSO
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
FFF.D2nG:H+n.D2I42-)Jngt2J.g,).)n
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
\\\B[fO_P[U`BSVY CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
CPT TPUV
DWXY HZ[O\
DWXY HZ[O\
DWXY HZ[O\
DWXY HZ[O\
DWXY HZ[O\
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KCN VŨNG TÀU

CTY TNHH BAO BÌ SHENG SHING VIỆT NAM 9. CTY TNHH CƠ KHÍ PETRO . XN GẠCH NGÓI PHÚ MỸ 4. CTY TNHH SAN FANG VIỆT NAM 3. CTY TNHH TONG HONG VIỆT NAM 4. CTY TNHH XD TRUNG DŨNG . CTY TNHH SX ĐỒ GỖ CAO CẤP THƯỢNG HẢO 2. DNTN ĐỒNG TIẾN . CTY CƠ GIỚI XÂY LẮP SỐ 9 4. CTY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ FORMOSA 6. XN GẠCH PHÚ MỸ VIII.VIỆT NAM 2.CN 3.14. CTY TNHH PRIME ASIA VIỆT NAM 10.TCTY XD THIẾT KẾ DẦU KHÍ 3. NM CHẾ BIẾN CONDENSATE 2.SUMMIT 8. CTY TNHH INTERFLOUR VIỆT NAM 3. CTY CP KÍNH NAM VIỆT NAM VI. CTY TNHH BAW HENG STEEL 5. CTY TNHH CƠ KHÍ PETRO SUMMIT VII. XN XD SỐ 1 . Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1 1. CTY TNHH DƯỢC PHẨM LEUNG KAI FOOK VIỆT NAM 7. Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2 1. Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 2 1. CTY TNHH NHỰA & HÓA CHẤT PHÚ MỸ (PMPC) IX. CTY TNHH POSCO . Khu Công Nghiệp Cái Mép 1. CTY TNHH TINGRAY 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->