Soalan Tutorial 5 Mencari maklumat tentang cara menjalankan pentaksiran tentang aspek aspek bahasa tertentu.

Portfolio
y y

Definisi : Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Ciri-ciri portfolio

1. Berbentuk dokumentasi yang berstruktur memerlukan perancangan, perlaksanaan dan penilaian yang teliti. 2. Dijalankan secara kolaboratif. 3. Terdapat fleksibiliti dalam portfolio melalui negotiated kontrak seperti segi masa, strategi atau bentuk. 4. Menggalakkan pembelajaran secara interaktif. 5. Kandungan portfolio, terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut logik.
y

Penilaian portfolio

1. 2. 3. 4.

Berfokus kepada proses, dan tidak memberatkan hasil. Membolehkan peserta kursus belajar dan menilai diri sendiri. Lebih terbuka dan seimbang. Dipantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama lain-lain bukti pembelajaran. 5. Dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan perkembangan pelajar dari masa ke semasa mengikut kriteria yang dipersetujui bersama
y

Jenis-jenis portfolio yang boleh dibina

1. Portfolio kerja harian
y y

Merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan. Contoh : soalan latihan atau tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh guru dalam kelas.

2. Portfolio Hasil Terbaik (Show Portfolio)
y y

Dipilih dari hasil terbaik dari portfolio kerja harian. Ini berbentuk sumatif. Contoh : soalan-soalan latihan yang telah dijawab dengan baik dan lengkap dikumpul dalam portfolio harian.

3. Portfolio dokumen (Documentary Portfolio)
y

Merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada suatu jangkamasa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian.

Memastikan kriteria ini tidak memihak kepada sesuatu jantina atau kumpulan. Membolehkan penilaian dalam bidang afektif. Cara membina portfolio 1. 2. . Memastikan kriteria ini jelas dan mudah difahami. 4. Kegunaan portfolio 1. 2. 3. Menentukan isi portfolio y y y y y y Menghuraikan jenis atau aktiviti pembelajaran. 3. Memberi peluang kepada pelajar untuk membuat refleksi dan penilaian kendiri. Menghuraikan instrumen portfolio. Refleksi atau menyemak huraian fokus dan kriteria penilaian mengikut tujuan portfolio.y y Contoh: satu karangan hasil daripada pengumpulan maklumat-maklumat tertentu. Siapa yang akan memilih isi kandungan. y 1. bahan atau sumber portfolio dan bagaimana? Penilaian portfolio. Guna menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk menghasilkan penilaian holistik. menentukan matlamat dan berasa bangga dengan hasil pencapaiannya. Mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri. 6. Refleksi atau menyemak huraian bukti atau sumber pembelajaran dengan menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran. 4. Menghuraikan luas bidang pembelajaran. 5. 3. Menentukan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar. Refleksi atau menyemak huraian tujuan dan diselaraskan dengan objektif kurikulum serta peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran. Mempelbagaikan bukti penilaian. Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar. y Perancangansebelum membuat portfolio (perlu diambil kira) Soalan-soalan untuk menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio. Menentukan tujuan portfolio y y y Menghuraikan tujuan portfolio. Isi kandungan portfolio. peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang. 2.

y y y Menghuraikan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar. Refleksi atau menyemak huraian keadah membuat anggaran dan laporan mengikut tujuan dan kumpulan sasaran. 3. y Merekod penilaian portfolio Penilaian awal Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut skala. membentuk soal semak di komputer. Membuat laporan sama ada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. 2. y 1. Contoh: E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru A 3 Membentuk suku kata A 2 Menyebut bunyi huruf N 1 Permulaan mengenal huruf 4. Pelajar mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai aktiviti. Penyelidikan dan rujukan dari pelbagai bahan cetak dan Teknologi maklumat. y Bagaimana menilai portfolio? 1. Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti . 2. . Mengumpul maklumat 1. menyambung gambar video (untuk pemerhatian) ke komputer. lawatan. 1. 5. 3. temubual. Menggunakan peta perkembangan pelajar . imbas gambar. pengetahuan dan kefahaman. 4. Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-kemahiran. Peringkat perkembangan atau proses. Senarai ciri paling penting. Inti atau rumusan dari pelbagai sumber. Penentuan gred Senarai semak porfolio. Pelajar mendokumentasikan maklumat dengan memindahkan ke komputer atau ke dalam fail. 2.Penilaian peringkat perancangan.

Penilaian Melalui Pemerhatian y Pengenalan : . bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Mengenal pasti aspek yang hendak dinilai. Peringkat penilaian. ØYakin dengan rumusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.2. Sikap interaksi dan penglibatan. Menetapkan jangka waktu proses penilaian. Menentukan teknik menganalisis.Dapatan daripada proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi masingmasing. 3. 4.Boleh dilaksanakan dengan penggunaan Senarai Semak. Peringkat refleksi atau penutup. dan melapor. dan menentukan bagaimana mentadbirnya. 6.Bentuk Perancangan c. Menyedia alat yang relevan.Dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan.Kualiti Pemerhatian b. mentafsir. Merangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian. y Bentuk perancangan 1. Perancangan harus rapi dengan penyataan yang jelas tentang ujian pemerhatian yang bakal dijalankan. 4.Rekod Pemerhatian Kualiti Pemerhatian Guru perlu: ØBerpengetahuan yang mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin terhadap persekitarannya. 2. Rekod Anekdot dan Rekod Profil.Meliputi aspek kognitif. 5. 3. y Pelaksanaan Proses Pemerhatian a. afektif dan psikomotor. y Rekod Pemerhatian . . ØBersikap terbuka. ØIkhlas dan jujur. ØPeka terhadap perubahan. . merekod. ØTekal dan stabil.

Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas. . y Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang.Penilaian melalui pemerhatian: . 7. Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar. y Jenis-jenis Pemerhatian Pemerhatian boleh dijeniskan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai atau diperhatikan. Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat . 4. Tindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai. Pemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal. pengetahuan dan perlakuan.menggunakan tafsiran (hipotesis). . Fungsi a. 2. 3. 3. Cara merekodkan dapatan dan rumusan :. iaitu: a)Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan. 6. Menggunakan senarai semak. . antaranya ialah: 1. . 8.Menilai kemahiran. Menjalankan Tugasan :.Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul. c)Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang. 4. Proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau berkomputer. Pendekatan: kaedah individu atau berkumpulan . 2. 5.jangka waktu yang berperingkat. Strategi Pelaksanaan Pemerhatian boleh dilaksanakan mengikut berbagai-bagai strategi. b)Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka.melapor apa yang dilihat sahaja.Rekod pemerhatian yang diperlukan: 1.

adakah strategi/kaedah pelajar memberi kesan yang positif. b. meyakinkan. kategori dan perkaitan. CONTOH 1 : Penggunaan Alat Pengukuran µRekod Anekdot¶ a. Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek. . membuat persembahan atau mencipta muzik. impian dan idea sendiri. Kecekapan linguistik/bahasa: keupayaan mengguna bahasa untuk memperolehi. e.bagaimanakah kemampuan berfikir mereka? Mampukah mereka menaakul apa yang tersirat? Pelajar dapat menilai tahap pencapaian sendiri dan rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.Membantu guru mengetahui . Kecekapan intrapersonal: Keupayaan memahami perasaan. d. Kecekapan : Keupayaan memanipulasi objek atau simbol untuk meneroka corak. atau seni lukis dan kraftangan. b. d. f. .sejauh mana minat pelajar terhadap pelajaran yang diajarkan dan apakah yang mendorong atau menolak minat tersebut. atau menyampaikan maklumat. c. . dan juga kebolehan membuat eksperimen secara terkawal dan terancang. seni lakon. merangsang. Kecekapan muzik: Keupayan menghayati. Kecekapan µbodily-Kinaesthetic¶: Berkemahiran dalam sukan. kognitif dan afektif pelajar.digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. menambat hati. Kecekapan interpersonal: Keupayaan memahami dan bergaul dengan orang lain.Setiap hari guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor. c.Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/ pelajar menyusun tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya.

Penjelasan dan garis panduan diberikan .Soalan Tutorial 14 Menyediakan borang-borang yang boleh digunakan oleh merumuskan hasil pentaksiran yang telah dijalankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful