You are on page 1of 1

ZARZDZENIE NR 0151/33/09 WJTA GMINY DMOSIN z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu w lokalach wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu Gminy Dmosin Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.), art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z pn. zm.) oraz ust. 4 rozdziau IV Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniania czynszu, zacznika do uchway Nr XXVI/147/05 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dmosin w latach 2005-2010 (Dz.Urz. Woj. dzkiego Nr 229, poz. 2289) zmienionej uchwaami Rady Gminy Dmosin: Nr XXXIV/199/06 z dnia 17 marca 2006 r. (Dz.Urz. Woj. dzkiego Nr 120, poz. 954) i Nr XXVI/232/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.Urz. Woj. dzkiego z 2009 r. Nr 17, poz. 159) Wjt Gminy Dmosin zarzdza, co nastpuje: 1. Ustala si wysoko stawki bazowej czynszu za 1 m powierzchni uytkowej lokali mieszkalnych wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu Gminy Dmosin, w kwocie 2,00 z miesicznie (sownie zotych: dwa). 2. Traci moc zarzdzenie Wjta Gminy Dmosin Nr 2/II/2003 z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy. 3. Zarzdzenie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. Wjt Gminy Dmosin: Danuta Supera