Ho t ng PR c a Unilver Vi t Nam trong nh ng n m g n ây: Có th nói, công ty Unilever Vi t Nam ngay t khi có m t ã có m t chi n l c ti p th chu áo và y tính sáng t o nh m ánh bóng

tên tu i và thu hút s c tiêu th c a khách hàng i v i s n ph m c a công ty. Ngay t khi b t u ho t ng t i VN vào n m 1995, cùng v i vi c chú tr ng phát tri n s n xu t, kinh doanh, Unilever VN luôn ý th c r ng: trách nhi m óng góp cho s phát tri n c a c ng ng g n li n v i s phát tri n lâu dài, góp ph n c i thi n i s ng c a ng i dân, phát huy tinh th n t ng thân t ng ái c a dân t c Vi t Nam. Tính n nay, v i s h tr c a các c quan ch c n ng, Unilever VN ã óng góp h n 200 t ng cho hàng lo t các d án h tr c ng ng tr i dài trên ph m vi toàn qu c, trong ó có nhi u d án tiêu bi u nh : 1. Ch m sóc s c kho c ng ng: - Unilever VN ã tài tr 1,5 t ng cho ch ng trình "Vì ánh m t tr th " giai o n 2002-2005, nh m giúp tr em các gia ình nghèo c ch a b nh, m m t mi n phí; Ch ng trình dài h n "P/S b o v n c i VN" giúp cho 1,5 tri u ng i khám ch a r ng mi n phí. - Ch ng trình ³P/S b o v n c i Vi t Nam´ (ProtectionVietnamese Smile), c chính th b t u t n m 1998, sau m t n m khi P/S chính th c gia nh p Unilever. Hi u c t m quan tr ng c a vi c giáo d c và ch m sóc s c kh e r ng mi ng c a tr em và c ng ng. Ch ng trình ³P/S B o v n c i Vi t Nam ³do nhãn hi u P/S, công ty Unilever kh i x ng và th c hi n, ã và ang c ánh giá là ch ng trình ho t ng hi u qu và mang ý ngh a xã h i cao. Qua 10 n m ho t ng, ch ng trình ã óng góp h n 100 t ng cho c ng ng thông qua các ho t ng tuyên truy n, giáo d c ý th c ch m sóc r ng mi ng, khám ch r ng mi n phí cho tr em. Ch ng trình c ng ã cung c p h n m t tri u giáo c gi ng d y Nha H c ng cho h n 2.5 tri u tr em ti u h c và h n 270.000 h c sinh m u giáo c n c. oàn xe Nha l u ng g m 14 xe c a Protection Vietnamese smile ã t ch c khám ch a r ng cho h n 5 tri u tr em và ph n t i 64 t nh thành trên c n c. - P/S còn là nhà tài tr kim c ng c a ch ng trình ³Ph u thu t n c i´ b t u t n m 2003. ây là m t t ch c t thi n dem n nhi u cu c ph u thu t mi n phí cho nh ng a tr s t môi v i s m nh ³Thay i cu c s ng t m t n c i hôm nay´. - Ngoài ra P/S còn tài tr cho m t s ch ng trình truy n hình, gameshow, ca nh c t thi n. 2. V i l nh v c giáo d c và ào t o ngh : - Unilever VN ã tài tr trên 7, 5 t ng cho d án "Nâng cao n ng l c giáo viên d y ngh toàn qu c giai o n 2001-2005".

³OMO áo tr ng ng i sáng t ng lai. khuy n mãi ³V n tim vàng cho tri u t m lòng vàng´. kh i d y ý th c trong các ông b bà m v vi c cho con cái mình t do ngh ch d h c h i. dành h n5t ng Xây m i tr ng khi m th Nguy n ình Chi u ( à N ng). . Omo g i i thông i p: ³H c h i i u hay.. Sau m i s ki n c Omo t ch c u c gi i truy n thông nô n c r nhau a tin . T t c m i ho t ng c a Omo u h ng n m c tiêu nh v là khai thác s tr i nghi m và phát tri n c a tr em.. Các ch ng trình này có c thành công t t p nh v y không th không k n vai trò quan tr ng c a ho t ng PR. h tr 3000 sinh viên v quê n t t« Các ch ng trình ã th c s mang l i l i ích thi t th c cho xã h i và Omo nhanh chóng nh n c tình c m t t p trong m t v i khách hàng.Có th th y PR th ng m u b ng vi c t o ³xu h ng d lu n´ . ng i gì v t b n´. V i ý t ng là m i ng i ngày nay do s d nên s không cho con cái h cho nh ng trò n ng ng h c h i và phát tri n. c m thông chia s tr nh «.Ngoài ra. khách hàng. sinh viên nghèo. M i ch ng trình ra i là m t l n thu hút s quan tâm c a m i ng i. Th là ch ng trình ã thành công t t p do h ã bi t cách t o xu h ng bình lu n c a ng i dân truy n i thông i p ³b n không còn s con cái ngh ch d vì ã có Omo t y bay m i v t b n r i´ .mái nhà yên m c a 200 tr em m côi.Unilever ã s a ch a nâng c p toàn b c s h t ng c a Làng Hi v ng . Unilever VN còn h tr g n 2 t ng cho d án Xây d ng Trung tâm d y ngh cho ng i tàn t t và tr m côi t i TP HCM. H tìm cách làm cho ng i dân quan tâm n v n này và cùng em ra bàn lu n trên báo (th c ch t v n c a ra m c ý ki n c gi l i là nh ng bài vi t c a dân PR d i nh ng tên ng i g i khác nhau). các bài vi t v tài nuôi d ng lòng nhân ái. Khi d lu n nóng lên v i tài : ³S cho con cái làm gì trong mùa hè này. . Hàng lo t ch ng trình ra i u h ng n m c tiêu nh t quán này: t ch c các ch ng trình h ng v c ng ng nh ³ngày h i nh ng chi c túi tài n ng´. khuy t t t.ng i sáng t ng lai´ ang c phát ng r m r cùng th i i m. . Ch ng trình này v n c duy trì n t n bây gi vì nó v n ti p t c em l i hi u qu marketing l n. ây là lúc h b c vào th i k c ng c th ng hi u và xây d ng tình c m c a khách hàng i v i th ng hi u. ngày h i ³Tri u t m lòng vàng´.vui ch i hay h c´ thì Omo tung ra event ³Ngày h i nh ng chi c túi tài n ng´ t i công viên Lê V n Tám. OMO áo tr ng ng i sáng t ng lai quyên góp áo tr ng và t ng h c b ng khuy n h c cho các h c sinh.N m 2002 ánh d u s ra i c a m t ch ng trình PR thành công c a Omo. ch ng trình s n tr ng h c t i 6 t nh vùng sâu vùng xa. i n hình là ch ng trình ³H c h i i u hay. M c tiêu c a vi c t o d lu n này là h tr cho ch ng trình ³OMO áo tr ng. ng i gì v t b n´.Ti p ó là nh ng ch ng trình ph ng v n tr c tuy n v i các chuyên gia. là ch ng trình ³Omo áo tr ng ng i sáng t ng lai´. ³T t làm i u phúc sung túc c n m´.

Công ty tri n khai chi n d ch phân lo i và t ng rác tái ch . . n c gi t OMO.Ví d . 4. Góp ph n b o v môi tr ng: .Trong su t 15 n m qua. Omo nhanh chóng c x p h ng là th ng hi u n i ti ng nh t trong ngành hóa m ph m. gi m thi u ô nhi m.650 m3/n m.B ng khen cho thành tích b o v môi tr ng l n này là m t minh ch ng m i nh t ghi nh n s cam k t m nh m và lâu dài c a Unilever Vi t Nam cho s nghi p b o v môi tr ng ngay t nh ng ngày u kinh doanh t i Vi t Nam. khi h ch a trang i m và lúc ó v pc ah r t . d án chuy n hóa n ng l ng m t tr i thành nhi t un n c nóng cho phân x ng D u G i v i công su t 3. n c. áp d ng các k n ng phân tích gi m th i rác t khâu nguyên li u s n xu t. c i ti n s n ph m gi m thi u tác ng n môi tr ng. (3) s d ng 100% nguyên li u thô t ngu n cung c p b n v ng.Công ty c ng ã xây d ng tr m x lý n c th i t p trung ngay t i nhà máy. 3. i n n ng nh công ngh s n xu t OMO Matic m c. gi m rác ph i h y. Bên c nh ó. . Rác c phân lo i theo tiêu chí: rác nguy h i và không nguy h i. gi y và c bi t là các sáng ki n b o v môi tr ng. ó là ch ng trình qu n lý ch t th i trong s n xu t. (2) giúp 1 t ng i c i thi n s c kh e và i u ki n cu c s ng. phân x ng Kem ánh R ng v i công su t 1. Rác không nguy h i s c ti p t c sàng l c tìm ra rác có th tái ch .Unilever tài tr ch ng trình T hào H Long v i kinh phí 400 tri u ng. .Chi n d ch ³Bí m t tr c 9h sáng´ là m t chi n d ch n m trong k ho ch c a ³V p th c s ´ c a Dove. nh ng sáng ki n nh m b o v môi tr ng g n li n v i ti t ki m chi phí và phát tri n b n v ng c ng c chúng tôi c bi t chú tr ng. C th h n ây là ý t ng v vi c ch p hình các ca s ng i m u di n viên n i ti ng vào lúc sáng s m.000 m3/n m và góp ph n gi m l ng khí CO2 n 420 t n/n m. Rác nguy h i và không th tái ch c chuy n cho nhà th u chuyên nghi p x lý. . .Nh ng cam k t c th c a Unilever là: (1) Gi m phân n a nh h ng c a s n ph m lên môi tr ng.Unilever Vi t Nam tr thành m t trong nh ng công ty có v n u t n c ngoài u tiên ón nh n b ng khen c a Th t ng chính ph cho thành tích xu t s c trong các ho t ng b o v môi tr ng t n m 2005 n n m 2010. .ch ng t quan h truy n thông c a Unilever vô cùng hi u qu . M t s chi n d ch PR m nh m khác . sáng ki n s d ng công ngh m i s n xu t nh m gi m kh i l ng d u t. công ty ã tri n khai có hi u qu vi c ti t ki m n ng l ng. gi m tiêu hao nguyên li u u vào. N c th i sau khi x lý t tiêu chu n B c chuy n cho tr m x lý n c th i c a khu công nghi p ti p t c x lý t tiêu chu n A.

. bài PR ng p các t báo l n.t nhiên theo cá tính và ngh nghi p c a m i ng i. góp ph n vào s ph n th nh c a VN. . T p oàn Unilever t i VN ã chính th c công b ra m t Qu Unilever VN. Bên c nh ó. còn giúp ti t ki m chi phí. bao g m qu ng cáo lo i.S gi mà Sunsilk ang ch n là các ng i p nh H Ng c Hà.500 lao ng. mang l i hi u ng r t l n t phía khách hàng..Unilever VN còn h ng t i m t m c tiêu n a là cùng c ng ng DN phát tri n.Ba thông i p mà Sunsilk ch n truy n thông t i khách hàng là: ³H là nh ng cô gái luôn s ng h t mình ± Mái tóc h nói lên i u ó ± Tóc p ngay bây gi ´. . ây s là ch ng trình k t n i m i ho t ng xã h i và c ng ng c a các DN có v n u t c a Unilever VN v i ph ng châm "Chung s c vì t ng lai". . xác nh k l c panô nh ng. h tr c v tài chính và công ngh . B ng vi c ra i c a Qu Unilever VN. ây c ng là m t chiêu th c gây nh h ng l n n khách hàng. . ó chính là nh ng chi n d ch nh m h tr cho Dove kh ng nh th ng hi u.. phát tri n th tr ng và trong nhi u tr ng h p. Th c hi n m c tiêu này. m i ây.T t ch c t i Hà N i và Singapore. T ng doanh s giao d ch v i Unilever VN c a các i tác trong n c là 34 tri u USD m i n m. giúp các i tác n nh và m r ng s n xu t. thông iêp c a mình i v i ng i tiêu dùng. Và quy n sách nh này ã t o c ph n h i t t t phía công chúng. nh h ng c i ti n s n ph m. ..Ch ng trình truy n thông ³S ng là không ch i´ c a Sunsilk tung ra úng d p Qu c t Ph n . a ph ng. t o thêm vi c làm cho 5.Sunsilk c ng là nhà tài tr chính th c cho ch ng trình ³Ph n th k 21´. Unilever ã tham gia tích c c và h tr cho 2 h i th o kêu g i u t n c ngoài vào VN do B KH. Các nhà máy c a Unilever VN hi n ang s d ng kho ng 60% nguyên v t li u và 100% bao bì s n xu t trong n c. Unilever VN ã phát tri n c nhi u m i liên k t và h p tác ch t ch v i các DN. Trong 10 n m qua. nh ng chi n d ch PR hi u qu c a Unilever ã giúp cho các nhãn hàng c ah c yêu thích h n. t vi c thành công c a quy n sách nh trên Unilever Vi t Nam ti p t c m r ng chi n d ch này b ng cu c thi kêu g i nh ng ai là phái p g i nh ng b c hình v cho Dove. ³Bí m t tr c 9h sáng´ là t a c a quy n sách nh ó. mang l i thành công l n cho Sunsilk. ch t l i b ng câu: ³S ng là không ch i´. m t l n n a Unilever VN l i b sung vào chu i ho t ng h tr c a mình m t b ng ch ng sinh ng v m t "trái tim" luôn h ng t i c ng ng. xây d ng m i quan h kinh doanh v i khách hàng bán l .Th hi n ph ng châm h ng t i c ng ng. Tóm l i.

Ngu n tham kh o: http://www.com.php?option=com_content&task=view&id=3449&I temid=13 .365ngay.com.net/web/?frame=newsview&id=81 http://www.vn/#hl=vi&biw=1280&bih=552&q=quá+trình+làm+pr+c a+ unilver+t i+vi t+nam&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=2296c5c0e8004d06 http://www.vn/index.thegioimarketing.google.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful