You are on page 1of 11

SG Ynetim Sistemi Prensipleri

S&Q

Taahht ve politika

Planlama

Uygulama ve altrma

Kontrol ve Dzeltici Faaliyet

Ynetimin Gzden Geirmesi

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

S&Q

4.1 Genel art


Madde 4 kapsamnda tanmlanan gereksinimleri gznne alarak SG ynetim sistemi kuracak ve srekliliini salayacaktr.

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

S&Q

4.2 SG Politikas
Tm salk ve gvenlik hedeflerini, salk ve gvenlik performansn gelitirme taahhdn iermeli Kuruluun SG risklerinin byklne ve yapsna uygun olmal Yasal ykmllklere uyum taahht iermeli Dokmante edilmeli, alanlarca bilinmeli ve uygulanmal lgili taraflara ak olmal

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

4.3 Planlama 4.3.1 Tehlike Tanmlamas, Risk Deerlendirmesi ve Kontrol iin Planlama
Tehlike tanmlanmas ve risk deerlendirmesi faaliyetlerine ilikin prosedr(ler) oluturulacak ve sreklilii salanacak, Prosedrler unlar ierecek: - Rutin ve rutin olmayan faaliyetler, - yerinde bulunan tm insanlar ile ilgili faaliyetler, - alma ortam ve artlar. Hedeflerin oluturulmasnda gz nnde bulundurulacak.

S&Q

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001


4.3.2 Yasal ve Dier Gereksinimler
Gereksinimlerin belirlenmesi, temin edilmesi ve incelenmesi iin yntemler, uygulamalar tanmlanmal ve sreklilii salanmal, Yasal ve dier gereksinimler ile ilgili bilgileri gncel tutmal ve ilgili taraflara bildirmeli

S&Q

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

60 50 40 D..I.F.R. 30 20 10 0
FEB JAN MAR SERVICE APR

S.C.R. DIFR

S&Q

JUN MAY JULY

AUG SEP

OCT NOV

DEC

SERV BUD

DEC 98 SERV DIFR

4.3.3 Amalar ve Hedefler


SG hedefleri irketin tm ilgili birimleri iin tanmlanmal Hedef: Bir nceki yla gre i kazalarnn % 10 azaltlmas

SG politikas ile uyumlu olmal Hedeflerin belirlenmesinde tehlike ve risklerin bykl, teknolojik alternatifler, finansman, operasyon yn ve kanuni yaptrm ynler gz nnde bulundurulmal

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

S&Q

Amalar ve Hedefler

rnekler: Hedef 1 : kazalarn 2005 ylnda 0 olmas Hedef 2 : 2005 sonuna kadar tm yasal yaptrmlar yerine getirilecektir. Hedef 3 : Yrtlen tm projelerde kiisel koruyucu ekipmanlar tm alanlar tarafndan her zaman kullanlmas salanacak. Hedef 4 : 2003 sonuna kadar iyerlerinde SG eitimi almam personel altrlmayacak.

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

S&Q

4.3.4 SG Ynetim Program


SG hedeflerine ulalabilmesi iin program oluturulmal ve uygulanmaldr

Programda ilgili sorumlular tarif edilmeli

Gerekli aralar ve zaman tespiti yaplmal Gerekli revizyonlar yaplmal

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

S&Q

4.4 Uygulama ve altrma 4.4.1 Yap ve Sorumluluk


Etkin bir SG ynetimine ynelik grev, sorumluluk ve yetkiler tanmlanmal, dokmante edilmeli ve duyurulmal Ynetim gerekli kaynaklar tespit ve temin etmeli Ynetimin Temsilcisi belirlenmeli SG gereksinimlerini tespit etmeli, uygulamal ve srekliliini salamal Ynetime dnemsel raporlama yapmal

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

S&Q

4.4.2 Eitim, Bilin ve Yeterlilik

Eitim ihtiyacnn tespit edilmeli ve ilgili faaliyetlere ait prosedrler hazrlanarak sreklilii salanmal Tm kademe alanlara: SG ynetim sistemine uymann nemi SGnin faydalar Acil durumlar Normal alma artlarnn dna klmasnda yaplacaklar Grev ve sorumluluklar hakknda eitim verilmeli SG risklerinin yksek olabilecek ilerde alanlarn eitimi, tecrbesi ve okuryazarl dikkate alnmal.
ISO 18001 Awareness Training Ders 4 SG ve OHSAS 18001 10

S&Q

4.4.3 tiare ve letiim


SG Tehlike, riskleri ve ynetim programnn iletiimi ile ilgili olarak prosedrler oluturulmal ve sreklilii salanmal, alanlar SGnin gelitirilmesine katlmal; Politika ve prosedrlerin gzden geirmesi, SG ile ilgili konularda deiikliklerin yaplmas, SG konusunda temsilcileri olmas, SG konusunda ynetimin temsilcisinin bildirilmesi,

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

11

S&Q

letiim

irket profili SG politikas (ve hedefler) SG ynetim program SG performans deerlendirmesi Yatrm imkanlar

stiare
Haberlemenin ift ynl olmas Bilgilerin anlalabilir olmas Bilgilerin dorulanabilir olmas alanlarn katlmnn salanmas

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

12

S&Q

4.4.4 Dokmantasyon

SG Ynetim Sistem yaps ve ilikileri belirlenmeli lgili referans ve balantlar tanmlanmal

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

13

S&Q

4.4.5 Dokman ve Veri Kontrol


SG Ynetim Sistemi kapsamndaki dokmanlarn kontrol ve aada verilen konularda gvence salayabilmek iin kurallarn tanmland prosedrler oluturulmal ve sreklilii salanmaldr. SGYS kapsamndaki dokmanlarn yerlerinin bilinmesi Yetkili personelce periyodik gzden geirme Gncel nshalarn kullanlmas Gaerliliini yitirmi dokmanlarn kullanlmamasnn salanmas Saklanmas gereken geersiz nshalarn uygun yntemlerle saklanmas Dokmanlar revizyon tarihini iermeli, okunakl ve tanml olmal.
ISO 18001 Awareness Training Ders 4 SG ve OHSAS 18001 14

S&Q

4.4.6 altrma Kontrol

Organizasyon nemli tehlike ve riskler ile ilgili operasyonlar, politika, ama ve hedefleri dorultusunda tespit etmeli ve tanmlamaldr, Dikkat edilmesi gereken durumlar: Eksiklii durumunda politika, ama ve hedeflerinden sapma olabilecek olanlar iin prosedr oluturulmas Operasyonel kriterlerin tanmlanmas letme tarafndan kullanlan mal/ hizmetlerin SG tehlikelerinin ve risklerin tanmlanmas ve taeronlara bildirilmesi
ISO 18001 Awareness Training Ders 4 SG ve OHSAS 18001 15

S&Q

4.4.7 Acil Durum Hazrl

Potansiyel durumlarn tespit, kazalara acil durumlara kar yaplacaklara ve olas riskleri azaltmaya ynelik prosedrler oluturulmal, uygulamaya alnmal ve sreklilii salanmaldr. Acil durum organizasyonu sorumlular Kilit personel listesi Acil servis bilgileri -D haberleme Deiik durumlarda alnan acil faaliyetler Tatbikatlar yaplmal
ISO 18001 Awareness Training Ders 4 SG ve OHSAS 18001 16

S&Q

4.5 Kontrol ve Dzeltici Faaliyetler 4.5.1 zleme ve lm


Aada verilen konular kapsayan dokmante edilmi prosedrler oluturulmal nemli karakteristiklerin tespiti, takibi ve lm Bilgilerin kayd, operasyonel kontrol sonular Ama ve hedeflere uygunluun deerlendirilmesi Kalibrasyon SG mevzuatna uygunluun periyodik olarak gzden geirilmesi

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

17

S&Q

4.5.2 Uygunsuzluk, Dzeltici ve nleyici Faaliyetler


Olumsuz etkilerin hafifletilmesi veya ortadan kaldrlmas iin, dzeltici ve nleyici faaliyetler ile ilgili dokmante prosedrler oluturulmal Prosedrler; Mevcut veya potansiyel uygunsuzluklar iin yaplan faaliyetler problemin byklne ve evre etkisi ile uyumlu olmal Dzeltici ve nleyici faaliyetler neticesinde uygulama ve kaytlardaki deiiklikler dokmantasyona aktarlmal

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

18

S&Q

4.5.3 Kaytlar
SG ile ilgili kaytlarn tanmlanmas, muhafaza edilmesi ve imhasna ilikin faaliyetlerin tanmland prosedrler oluturulmal ve muhafaza edilmelidir (Muhafaza, elden karma, saklama sresi, yasal zorunluluklar, v.b. tarif edilmesi) Standarda uygunluun gsterilebilmesi iin kaytlar tutulmal ve muhafaza edilmelidir. (eitim, denetim - gzden geirme sonular) Kaytlar izlenebilir olmal, uygun ortamlarda muhafaza edilmelidir.

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

19

S&Q

4.5.4 Tetkik
Periyodik SG denetimlerinin gerekletirilmesi iin prosedrler oluturulmal ve sreklilii salanmaldr. Denetimler; Standardn artlarnn ve kurulan sistemin kapsandndan Uygulaman ierildiinden emin olmak iin yaplmaldr. Etkinlik salayabilmek iin Denetim prosedr Denetim kapsam, skl, Faaliyetin SG ynnden nemi ve nceki denetim sonularnn incelenmesini Metodolojiyi, Sorumlular, Raporlama faaliyetlerini Sonular hakknda ynetimin bilgilendirilmesi faaliyetlerini iermelidir.
ISO 18001 Awareness Training Ders 4 SG ve OHSAS 18001 20

10

S&Q

4.6 Ynetimin Gzden Geirmesi


SG Ynetim Sistemi, st Ynetim tarafndan periyodik olarak gzden geirilmeli Gzden geirme faaliyetlerinde Gerekli n bilgilerin nceden toplanm olmal Srekli iyilemenin gznnde bulundurulmal lgili kaytlar tutulmal

ISO 18001 Awareness Training

Ders 4 SG ve OHSAS 18001

21

11