You are on page 1of 3

UCHWAA NR XXXVI/222/2010 RADY GMINY LIPINKI UYCKIE zdnia29padziernika 2010 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkwtransportowychoraz zwolnieztegopodatkunaterenieGminyLipinkiuyckie Napodstawieart.18ust.2pkt8ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym (j.t. Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zp. zm.)art.10ust.1i2,art.12ust.4ustawyzdnia12 stycznia1991r.opodatkachiopatachlokalnych(tj.Dz.U.z2010r.Nr95,poz.613zp. zm.)wzwizkuzobwieszczeniemMinistraFinanswzdnia30lipca2010rokuwsprawie grnychgranicstawekkwotowychpodatkwiopatlokalnychw2011roku(M.P.Nr55 poz.755) Rada Gminy uchwala co nastpuje : 1.Stawki podatku od rodkwtransportowychnatereniegminywynosz: 1) od samochodu ciarowegoodopuszczalnejmasiecakowitejpow.3,5tiponiej 12 t : a) pow.3,5 t do 5,5 t wcznie 373,00 z b) powyej5,5tdo9twcznie 622,00 z c) powyej9tiponiej 12 t 746,00 z 2) od samochodu ciarowegoodopuszczalnejmasiecakowitejrwnejlubwyszej ni12 t, wzalenoci od liczby osi, dopuszczalnej masy cakowitejpojazduirodzajuzawieszenia, stawki podatkowe okrela zaczniknr1douchway, 3) od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznieznaczep lub przyczepodopuszczalnejmasiecakowitej zespoupojazdwod3,5tiponiej 12 t : a) od3,5tdo9twcznie 1.337,00 z b) powyej9t,aponiej 12 t 1.734,00 z 4) od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznieznaczep lub przyczepodopuszczalnejmasiecakowitej zespoupojazdwrwnejlubwyszej ni 12 t , stawki podatkowe okrela zaczniknr2douchway, 5) odprzyczepylubnaczepy,ktreczniezpojazdemsilnikowymposiadaj dopuszczaln mas cakowit od7tiponiej12t,zwyjtkiem zwizanych wyczniezdziaalnoci rolniczprowadzonprzez podatnika podatku rolnego; a) od7tdo10twcznie 1.317,00 z b) powyej10t,aponiej 12 t 1.483,00 z 6) odprzyczepylubnaczepy,ktreczniezpojazdemsilnikowymposiadaj dopuszczaln mas cakowit rwn lub wysz ni 1 2 t , z w y jtkiem zwizanych wycznie zdziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe okrela zacznikNr3douchway 7) odautobusuwzalenoci od liczby miejsc do siedzenia : a) mniejszej ni30 miejsc 1.730,00 z
ID: WUCFG-KSCSW-MBFMD-PBHXA-OVVRJ. Podpisany.

b) rwnejlubwyszej ni30 miejsc 2.191,00 z

Strona 1 / 3

2.Zwalnia si zpodatkuodrodkwtransportowychautobusywykorzystywanebez

7) odautobusuwzalenoci od liczby miejsc do siedzenia : a) mniejszej ni30 miejsc 1.730,00 z b) rwnejlubwyszej ni30 miejsc 2.191,00 z 2.Zwalnia si zpodatkuodrodkwtransportowychautobusywykorzystywanebez wzgldu na ilomiejsc siedzcych, wycznie do przewozu dzieci szkolnych. 3.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminyLipinkiuyckie. 4.Traci moc uchwaa XXVIII/167/09 Rady Gminy Lipinki uyckiezdnia26listopada 2009rokuwsprawieokrelenia wysokoci stawek podatku od rodkwtransportowychoraz zwolnieztegopodatkunaterenieGminyLipinkiuyckie. 5.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDzienniku UrzdowymWojewdztwaLubuskiego,aokrelonewniejstawkiizwolnieniaobowizuj od 1stycznia2011roku.

Zbigniew Czaplicki

Przewodniczcy Rady Gminy Zacznik nr 1 do uchway Nr XXXVI/222/2010 Rady Gminy Lipinki uyckie zdnia29padziernika 2010 r. Zalacznik1.doc Stawki podatku od rodkwtransportowychodsamochodwciarowych odopuszczalnejmasiecakowitejrwnejlubwyszej ni12 ton Zacznik nr 2 do uchway Nr XXXVI/222/2010 Rady Gminy Lipinki uyckie zdnia29padziernika 2010 r. Zalacznik2.doc
ID: WUCFG-KSCSW-MBFMD-PBHXA-OVVRJ. Podpisany.

Stawki podatku od rodkwtransportowychodcignika siodowegoibalastowego3 Strona 2 / przystosowanych do uywania cznieznaczeplub przyczepodopuszczalnejmasie cakowitej zespoupojazdwrwnejlubwyszej ni12 ton

Zacznik nr 1 do uchway Nr XXXVI/222/2010 Rady Gminy Lipinki uyckie zdnia29padziernika 2010 r. Zalacznik1.doc Stawki podatku od rodkwtransportowychodsamochodwciarowych odopuszczalnejmasiecakowitejrwnejlubwyszej ni12 ton Zacznik nr 2 do uchway Nr XXXVI/222/2010 Rady Gminy Lipinki uyckie zdnia29padziernika 2010 r. Zalacznik2.doc Stawki podatku od rodkwtransportowychodcignika siodowegoibalastowego przystosowanych do uywania cznieznaczeplub przyczepodopuszczalnejmasie cakowitej zespoupojazdwrwnejlubwyszej ni12 ton Zacznik nr 3 do uchway Nr XXXVI/222/2010 Rady Gminy Lipinki uyckie zdnia29padziernika 2010 r. Zalacznik3.doc Stawki podatku od rodkwtransportowychodprzyczepyinaczepy,ktrecznie zpojazdemsilnikowymposiadajdopuszczalnmascakowitrwnlub wyszni 12 t

ID: WUCFG-KSCSW-MBFMD-PBHXA-OVVRJ. Podpisany.

Strona 3 / 3