P. 1
5/2011

5/2011

|Views: 3,571|Likes:
Published by Svet Prumyslu

More info:

Published by: Svet Prumyslu on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2011

pdf

text

original

Sections

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

165 V/2011

4. Na jaké trhy míří vaše produkty,
tj. končí v tuzemsku nebo v Evropě či
ve světě?

Chtěl bych zdůraznit, na to jsme zapo-

mněli, že my, KONE, a. s., nic nevyrábíme.

Tato společnost je obchodně servisní
organizace. KONE má samozřejmě své

výrobní továrny, v ČR je jedna v Ústí nad
Labem, ale to je úplně jiná divize korpo-
race, která spadá pod výrobu.

5. Nicméně jste obchodní orga-
nizací, takže o prodeji máte infor-
mace...

KONE má zastoupení ve více než 50
zemích světa. V dalších státech působí
agenti, takže prakticky prodáváme své
produkty do téměř 100 zemí světa. Co
se týče kontinentů, nejvíce rostoucím

regionem je Asie. Evropa přesto zůstává
stále nejsilnější.

6. Již v úvodu rozhovoru zaznělo
tvrzení, že podporujete zákazníky
na každém kroku, od designu, vý-
roby a instalace až k servisu a mo-
dernizaci…

Ještě bych to upřesnil: začínáme vlastně
o dva kroky dřív. Oslovujeme zákazníka
přes marketingovou komunikaci s infor-
macemi, co jsme za frmu a jaké služby

poskytujeme. Naším záměrem je, aby
se naši zákazníci stali zároveň i našimi
fanoušky. Tzn., pokud potřebují pomoc

ohledně výtahů, eskalátorů nebo dveří,

jejich první myšlenka bude: KONE mi

může pomoci.

Samozřejmě jedna věc jsou zákazníci

na nové výtahy u nových staveb, kde je

zahájena spolupráce již od začátku pro-
jektu s investorem, architektem, následně
stavební frmou a nakonec s konečným

vlastníkem výtahu. Další věcí jsou pak

modernizace. Ty jsou většinou zaměřeny
na společenství bytových družstev a vlast-

níků bytových jednotek. Pro informaci,
existuje tzv. norma EN 81, která mluví

o bezpečnosti výtahů. A právě toto téma
je naším klíčovým pro komunikaci. Maji-
telé výtahů jsou totiž zodpovědni za jejich
stav a bezpečnost. Připomínám, že v ČR
a na Slovensku je asi 80 % výtahů, které
nesplňují evropskou normu. Proto prová-
díme jakousi osvětu.

Důležitý je rovněž pohyb lidí po budo-

vách. Ten by měl být co nejsnadnější a nej-

lehčí, začnete-li u automatických dveří,
pokračujete přes eskalátory a končíte
výtahy. Také tam jsme schopni navrh-

nout to nejlepší řešení, my tomu říkáme
People Flow, odborněji řečeno kapacitní

výpočet, což vysvětlím: Každá budova
podle různých stavebních norem musí

mít určitou propustnost lidí směřujících
dovnitř i ven. Takže pomáháme architek-
tům vyspecifkovat, kolik a jakých výtahů,

eskalátorů, dveří apod. v budově musí

být osazeno, aby se lidé bezpečně a co
nejrychleji dostali dovnitř i ven.

7. Zasáhla krize i Vaše výrobní od-
větví? Můžete připomenout základní
hospodářské výsledky za rok 2010?

Krize se nás samozřejmě dotkla, hlavně

v byznysu nových výtahů, protože sta-
vební trh poklesl, možná až o 8 %, což

mělo ještě větší dopady na vlastní výta-

hový trh. Ve stavebnictví byly zasaženy
také rezidenční budovy, kancelářské
prostory, obchodní centra apod., které
klesaly až kolem 20 %. Na druhé straně

se úspěšně vyvíjel modernizační trend,

objemy prací v této oblasti nám pomáhají
překonat krizi.

Výsledky prodeje a zisku za KONE v ČR

a SR nepublikujeme. Mohu jenom uvést,

že celosvětově mělo KONE v roce 2010

roční čistý obrat 5 miliard eur.

8. Jaké si kladete cíle v letošním
roce, včetně případných novinek
a investic?

KONE přináší na trh jak zlepšení stávajících
produktů, tak produkty úplně nové. Sna-
žíme se vyplnit i ty nejmenší tržní mezery.
Ohledně produktů: připravujeme několik
novinek, kterými bychom se chtěli dostat
– my říkáme – do šachet, které nemohou
ostatní konkurenti obsadit, protože stá-
vající výtahové šachty jsou hodně různo-
rodé. Když modernizujete, výtah měníte,

tak šachta je daná, musíte do daného

prostoru výtah umístit, abyste splňovali
všechny normy, hlavně bezpečnostní. A to
představuje jistá omezení, protože musíte
mít velkou variabilitu produktů – jen roz-
měrů šachet je několik stovek. Výtah musí
být šitý přesně na míru, aby se prostor co
nejvíc využil. U výtahů nových je situace

jednodušší, protože šachta se kreslí už
při zpracovávání plánů objektů tak, jak

to potřebujete.

9. Dala by se ještě na závěr v kostce
shrnout tři vaše klíčová firemní po-
selství: People Flow solution, Design
a Eco Efficiency?

People Flow solution směřuje, jak již bylo
řečeno, k plynulému a bezpečnému po-
hybu osob po budově, od vstupních dveří,
k eskalátorům, výtahům či travelátorům.

Design hraje u našich zákazníků stále větší
roli a jsme připraveni vyhovět i těm nej-
náročnějším individuálním požadavkům.

Eco Efciency především znamená, že
naše zařízení jsou šetrná k životnímu
prostředí, a tak i celé chování KONE je

určováno tímto trendem. Ukázkou úspor-
ného řešení provozu výtahů je instalace
regenerativního pohonu na budově fa-
kulty architektury ČVUT šetřící elektrickou
energii při provozu objektu o 30 %.

Kvinting s.r.o.

Kvinting s.r.o.

V Luhu 1029/14 140 00 Praha 4
e-mail:kvinting@kvinting.cz

$NUHGLWRYDQp P HQt KOXNX
Studie Návrhy Realizace

M.L.K.

67$9(%1Ë $ 2%&+2'1Ë 632/(ý1267
SPOL. S R.O.

Partner firmy KONE pro
PRGHUQL]DFL YêWDK

mlksro@email.cz

www.mlksro.cz

SPOLEHLIVÝ PARTNER

www.okletenky.cz

>

Přepravní partner společnosti Kone

www.tnt.cz

www.princip.cz

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

166 V/2011

SITEL, spol. s r.o.
Data, data, data...

Informací je mnoho, a tak přenos dat se
stává stále více sofistikovaným oborem.
Pro přenosy nestačí kabely, je potřeba
disponovat kvalitnější sítí pro kvalit-
nější přenos. Velmi dobrým zázemím
se na trhu profiluje společnost
SITEL, spol. s r.o.

Obor telekomunikace se v zásadě zabývá

přenosem informací mezi více či méně
vzdálenými subjekty. Znamená to vý-

měnu prakticky všech informací (hlaso-

vých, obrazových a datových), které si
dva subjekty (osoby), nebo i subjektů
více, např. při konferenčních hovorech,
vyměňují přímo mezi sebou. Pro mož-

nost takovéhoto přenosu informací jsou
nezbytné jednak kvalitní telekomunikační
síť, tvořená sítěmi pevnými (kabelovými
a radiovými, tj. bezdrátovými) a sítěmi mo-
bilními, a jednak kvalitní telekomunikační

přenosové a spojovací systémy i další zaří-
zení. Podnikat v tomto oboru není jedno-
duché, zahrnuje to nejen kvalitní znalosti,
ale i silné zázemí společnosti. Pokud se
podíváme do oboru telekomunikace, tak
objevíme významného hráče společnost
SITEL, která se zabývá výstavbou těchto
sítí, těchto systémů i zařízení a též jejich
údržbou a servisem.

Na pevném pilíři

Pokud se podíváme do trhu, tak není
mnoho společností, které by se pyšnily
dvacetiletou tradicí. Společnost SITEL

letos slaví dvacáté výročí. Při bilancování
dvacetiletého působení společnosti SITEL
na českém trhu není možné jednoznačně
určit nejtěžší období. Je však možné za-
stavit se u několika mezníků, které spo-

lečnost musela překonávat se zvýšeným
úsilím:

společnost rozvíjela netušeným tem-

pem a z původně plánované malé frmy

s několika desítkami pracovníků vznikl
podnik střední velikosti s počtem za-
městnanců desetkrát vyšším (aktuálně

s 63 zaměstnanci). Následoval nárůst po-
žadavků na zkvalitnění řídicích postupů
a organizačních opatření s nimi spojených,

obrovská potřeba i fnančních nároků,

které s tímto rozvojem společnosti sou-
visely atd. Implementovali jsme vhodný
informační systém, zavedli jsme jednotné
postupy a systémy jakosti podle norem
ISO atd.;

provozovatelů telekomunikačních sítí
a služeb po splasknutí tzv. „telekomu-

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

167 V/2011

nikačního boomu“ na fnančních trzích.
Tehdy krachovala řada významných nad-

národních telekomunikačních operátorů
a dalších investorů v oblasti telekomuni-
kací, z nichž mnozí patřili k našim priorit-

ním zákazníkům. Nepříznivým důsledkem

tohoto utlumení investičních aktivit bylo
i to, že se podstatně zvýšila konkurence
mezi zhotoviteli telekomunikačních tras
a celých sítí, a tím se i snížily příležitosti
pro získávání zakázek;

-
níka, pana Miloše Fišera, která vyvolala

nutnost provedení řady organizačních

a provozních změn i změn ve vrcholovém
řízení společnosti.

„Obzvláště obtížným obdobím pro naši
společnost byl rok 2005, kdy v důsledku

celosvětové krize v telekomunikačním

sektoru došlo k výraznému utlumení in-

vestičních akcí, tím i ke snížení pracov-

ních příležitostí a výraznému snížení ceny
prací,“ uvedl Jan Novák, generální ředitel
společnosti SITEL. Za největší úspěch lze
považovat především skutečnost, že spo-

lečnost přežila všechna kritická období

jako společnost ve svém jádru zdravá.

Státní neznamená
snadný

Mnoho společností se na českém trhu

snaží dostat do státního sektoru a posky-
tovat služby v tomto segmentu. Společ-
nost SITEL se ve státním sektoru pohybuje
od svého vzniku. Podle slov Jana Nováka
je ale nutné upřesnit, že služby poskytují
nejen v oblasti státní, ale i veřejné správy.

Jsou dva zásadní rozdíly při zakázkách

pro tuto oblast.

Prvním z nich je, že při zakázkách
pro státní a veřejnou správu neplatí

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

168 V/2011

SITEL, spol. s r.o.
Data, data, data...

zkušenosti z předchozích zakázek. Za-

tímco komerční subjekt se obrací na spo-
lečnost, která ho uspokojila při minulém
obchodním případu, předchází běžné za-
kázce výběrové řízení podle zákona o ve-
řejných zakázkách. Při něm se v první řadě
posuzuje splnění zákonných předpokladů

a teprve následně kvalita nabízeného

řešení. Při takové složité proceduře pak
mohou jinak kvalitní nabídky ztroskotat

na formálních chybách (např. chybějící

podpis).

Druhý rozdíl bývá v podmínkách zadání.

Komerční subjekt má většinou jasnou

představu o cílech zakázky a má zájem

jednat přímo o způsobu realizace. U zaká-
zek pro státní správu se podmínky řešení
mnohdy upřesňují až v dalších kolech vý-
běrového řízení na základě vyhodnocení
nabídek prvního kola. To přidává značnou
míru nejistoty pro soutěžící společnosti.

Podle Jana Nováka mají zákazníci spo-

lečnosti SITEL ze státní správy, kteří jsou

tvořeni převážně ústředními a bezpeč-
nostními orgány, mimořádně vysoké

nároky na kvalitu projektů i realizaci za-

kázek, na krátké lhůty jejich ukončení,
na splnění kvalifkačních předpokladů

a certifkačních požadavků atd. „Naše
úspěchy u těchto zákazníků se opírají
o dlouhodobě osvědčenou vzájemnou

spolupráci i velmi dobrou pověst naší spo-
lečnosti, spojenou se schopností dostát
nejvyšším nárokům, vyplývajícím z účasti
ČR v Evropské unii a v NATO,“ upřesňuje
Jan Novák.

Obdobně lze charakterizovat také poža-
davky krajů, měst a obcí, které v současné

době realizují řadu projektů s využitím
fnancování z Evropských fondů. „Také

zde se jedná o významné služby. Teore-

ticky i prakticky zde může uspět pouze
společnost poskytující nejvyšší kvalitu

za přiměřené ceny a většinou v rekordních

časech realizace,“ vysvětluje Jan Novák

a doplňuje: „Jsem velmi rád, že společnost
SITEL je v těchto projektech úspěšná nejen
v rámci dodávek a výstavby, ale zejména
z dlouhodobé perspektivy, tj. v rámci naší

tel.: 602 720 995

telekomunikační
montáže

KABELKOM, spol. s r. o.

• stavební firma – zabývá se výstavbou dopravních staveb,
inženýrských sítí, sportovních hřišť, dále rodinné domy,
průmyslové stavby
• firma vlastní veškerou potřebnou mechanizaci a dopravní
prostředky (např. bagry, nákladní automobily, nakladače,
hutnící techniku atd)
• firma má zavedenu certifikaci ISO 9001
• firma je na trhu od r. 1992

České Budějovice, Čechova 47
tel./fax: 386 357 627

Miroslav CIBRÍK

CK STAVBA

Provádíme tyto práce:

Malířské, natěračské, výkopové, rekonstrukce chodníků,
zámková dlažba, stavby opěrných zdí,
zednické a bourací práce, pokládka kanalizace,
úklidové práce, vyklízecí práce (půdy, sklepy)

Disponujeme:

Avií se sklápěčkou, dvěma kompresory, elektrocentrálou, řezačkou,
hutním pěchem, malým pásovým bagrem
a další drobnou mechanizací, kontejnery na odvoz odpadu

Na telefonické požádání jsme schopni nastoupit
s uvedenou technikou IHNED, včetně sobot a nedělí.

Hrbovická 77/25, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 736 707 917

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

169 V/2011

asistence při provozu, údržbě a servisu
projektů významných zákazníků jak ze

státní správy, tak i ze samosprávy.“

Pozor chráněno!

S pokračujícím rozvojem informačních
technologií, které díky celosvětové síti

umožňují přístup k přenášeným informa-
cím i nežádoucím subjektům, stále více
frem zjišťuje, že data je potřeba kvalitně
chránit. Ale ochrana dat je vysoce speciali-
zovaná profesionální činnost, náročná jak
z hlediska špičkového technologického

vybavení, tak i naprosto spolehlivého
a vysoce kvalifkovaného personálního
zázemí. Z výše uvedeného rovněž vy-
plývá, že se jedná i o činnost fnančně
velmi náročnou. Podle Jana Nováka je
bezpečná a nepřetržitá činnost veške-

rých technologických prvků podmíněna

nejen jejich umístěním v bezpečném
a defnovaném prostředí, zaručujícím
přesně stanovené podmínky z hlediska
vnější teploty a vlhkosti, zálohovaného
napájení, automatického požárního
samozhášecího zabezpečení, kontroly
vstupu a pohybu obsluhujícího perso-

nálu včetně komplexního nepřetržitého
a operativního monitoringu reagujícího
nejen z hlediska pohybu osob, ale i z hle-
diska kontroly dominantních technických,
prostorových a přenosových parametrů

dotčených technologií. Integrace dat sice
umožňuje jejich okamžitou dosažitelnost
a akceleruje potřebnou provozní operativ-
nost, zároveň však může způsobit fatální
následky (osobní, příp. fremní) při jejich

zcizení. Většina subjektů si to bohužel

uvědomí, až když se tak stane. I z těchto
důvodů zaznamenáváme zvýšený zájem
o umístění příslušných technologií ve spe-
cializovaných prostorách k tomu určených
(např. datová centra).

A co na to trend?

Při pohledu na překotný vývoj teleko-
munikační oblasti v minulém desetiletí

lze konstatovat, že telekomunikační sítě

prodělaly zásadní revoluci zavedením

jednotného formátu přenosu informací

založeném na rodině protokolů TCP/IP

(Transmission Control Protocol/Internet
Protocol, česky primární transportní pro-
tokol – TCP/protokol síťové vrstvy – IP).

Z toho také vyplývá sjednocení pro-

středků telekomunikačních technologií,

které se posunuly blíže k technologiím
počítačovým. Podle Jana Nováka bude

tento trend i nadále pokračovat a lze před-

pokládat, že hranice mezi oběma tech-

nologiemi zcela zmizí. To s sebou přináší
dva základní směry vývoje. Za prvé roz-
prostření inteligence telekomunikačních
zařízení směrem ke koncovému uživateli

(srovnejte např. inteligenci moderního

IP telefonu s klasickým analogovým te-

lefonem) a za druhé virtualizaci služeb

i technologií. Koncový uživatel již nebude
muset vlastnit všechny HW (hardware –
technická vybavení) i SW (software – pro-

gramová vybavení) prostředky osobně,
ale bude mít možnost tyto prostředky

sdílet s ostatními uživateli a nakupovat je
jako službu. Základní předpoklad tohoto
trendu – globální internetová síť – je již

položen a první vlaštovky sdílení pro-
středků se již objevily u velkých hráčů,

jako je např. Google. Oba trendy přinesou
dnes netušený rozvoj telekomunikačních

služeb nejen co do vývoje technologií,
ale především v oblasti nových služeb

(sdílení aplikací ofce, centrální úložiště
dat, přístupy do databází všeho druhu –

např. televizní pořady, dálkově řízené

inteligentní procesy soukromých a pod-
nikových subjektů atd.).

Pavel Libora

Vizitka:

Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
SITEL, spol. s r.o.

Sídlo: Česká republika, Praha

Založení společnosti: 31. 12. 1991

Počet zaměstnanců: 633

Obor podnikání: elektronické komunikace
(telekomunikace, informační technologie)

Roční obrat společnosti: cca 900 mil. Kč

Management:

Ředitel, jednatel: Ing. Jan Novák, CSc.

Obchodní ředitel: Ing. Marius Marcolla

Výrobní ředitel: Karel Kudera

Technický ředitel: Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc.

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

170 V/2011

Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr Aktiengesellschaft

Staví mosty od tradice k modernosti

S věkem mohou přijít zkušenosti
a moudrost a u skupiny PORR se zdá,
že se pro ni stalo mnoho let stráve-
ných ve stavebním průmyslu největší
výhodou.

Zřejmě jedna z nejstarších stavebních
společností na světě? Dr. Franz Schei-
benecker, jeden z ředitelů skupiny
PORR, by váhal s odsouhlasením tohoto
tvrzení. Připouští však, že tato firma je
nejstarší v Rakousku a možná i v celé
Evropě. Historie skupiny PORR trva-
jící 141 let byla po celém kontinentu
i za jeho hranicemi svědkem stavební
činnosti, která sahala od tradičnějších
projektů, jako jsou hotely a kanceláře,
po nejmodernější ekologická díla, jako
je čištění kontaminované půdy pro bez-
pečnější budoucí využití. Cílem skupiny
PORR je být nejlepší ve všem, čím se
zabývá, a její záběr činností je široký.
Dr. Scheibenecker, který pro skupinu
pracuje 17 let, uvádí: „Pracujeme s klien-
tem od návrhu, tedy první myšlenky,
až po vyřízení stavebního povolení pro
skutečnou výstavbu a pozdější správu
budovy. Nabízíme výstavbu ve všech
jejích stadiích.”

Dlouhá historie

Kořeny skupiny PORR sahají do roku 1869,

kdy byla založena stavební společnost
Allgemeine Österreichische Baugesell-

schaft. Ta o čtyři roky později pomáhala
s výstavbou hotelů a pavilonů pro Svě-
tovou výstavu ve Vídni v roce 1873, což

byla pro takto mladý podnik prestižní
zakázka. O několik dekád později, tj.
na počátku 20. století, pomáhal civilní
inženýr a vynálezce Arthur Porr zavést
beton jako moderní stavební materiál
prostřednictvím své vlastní společnosti
A. Porr Betonbauunernehmung GmbH,

kterou založil v roce 1908. V roce 1927 se
tyto společnosti spojily do jedné pod ná-
zvem Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr

Aktiengesellschaft, která je všeobecně

známa jako PORR.

Současnost

Společnost PORR, která vznikla fúzí v roce
1927, představuje podle současné korpo-
rátní struktury strategickou holdingovou
společnost se čtyřmi dceřinými akciovými
společnostmi, které jsou až na jednu plně
vlastněny společností PORR. Každá dce-
řiná společnost zaměřuje svou odbornost

na určitou níže uvedenou oblast staveb-
ního odvětví:

Porr Projekt und Hochbau Aktienge-
sellschaft
(nebo PPH) se specializuje

na výstavbu budov, ať už se jedná o kan-
celáře, hotely, univerzity, byty, průmyslové
továrny nebo revitalizaci chráněných ar-
chitektonických památek.

Porr Technobau und Umwelt Aktienge-
sellschaft
(nebo PTU) je větví pro civilní
inženýrství, která se zabývá stavbou tu-
nelů, mostů, železničních tratí, elektráren,
silnic a fotbalových stadionů.

TERRAG-ASDAG Aktiengesellschaft

(nebo T-A) je jedna z předních rakous-

kých společností na výstavbu silnic a je-
diná dceřiná společnost, která není 100%
vlastněna skupinou PORR.

Porr Solutions je projektovým specia-
listou skupiny PORR, který se zaměřuje
na developerské projekty nemovitostí

a infrastruktury.

V uplynulých letech se tyto společnosti

podílely na stavebních pracích, na něž
jsou oprávněně hrdé. Jedním z tako-

vých případů je dálnice M6 v Maďarsku.
V červenci 2008 vyhrála společnost PORR
jako součást joint venture (které zahrno-

valo rakouského provozovatele dálnic

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

172 V/2011

Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr Aktiengesellschaft

Staví mosty od tradice k modernosti

ASFINAG) veřejnou zakázku na fnanco-
vání, plánování, výstavbu, provoz a údržbu
(po dobu 30 let) úseku dálnice mezi městy
Dunaújváros a Szekszárd. Tento dálniční
úsek o délce 65,1 km si vyžádal celkem 58
mostů, tedy téměř jeden most na jeden
kilometr dálnice. Termín splnění byl pro

frmu další výzvou, neboť dálnice měla

být otevřena pro užívání za pouhých 20
měsíců od zahájení výstavby. Není třeba
připomínat, že projekt byl dokončen včas.

Zaměstnavatel první
volby

Skupina PORR se ukázala být atraktivním
zaměstnavatelem, neboť mnoho lidí zde

pracuje již od ukončení vysokoškolského
studia a vydrží až do důchodového věku.
Proč je tak populární? Zkrátka proto, že
kromě obvykle poskytovaných podmínek
se skupina PORR snaží být také sociálně
orientovanou společností, která respek-
tuje své pracovníky. Kromě toho znamená

141 let jejího fungování, že je vnímána

jako velká loď v bouři, která dokáže ustát
plavbu rozbouřenými ekonomickými vo-
dami.

Tento dojem rozhodně prošel z důvodu

globální fnanční situace v posledních

letech velkým testem. Obrat skupiny klesl

v roce 2009 oproti předchozímu roku

o 9,6 %. (Pokles byl však očekáván vzhle-

dem k tomu, že rok 2008 byl obzvláště

dobrý.) Nebylo možné vyhnout se přijetí

obtížných rozhodnutí a v některých ze-
mích musela skupina přizpůsobit pracovní
sílu aktuální situaci na trhu. Snížení počtu
pracovníků ovšem činilo pouhá 2 %, což

je výrazně méně, než kolik činil pokles
obratu. Pokud jde o budoucnost, přes-

tože byl rok 2011 původně očekáván jako
obtížný pro celý stavební sektor, skupina
– s opatrným optimismem – předpovídá

v druhé polovině roku navýšení objed-

návek.

Do Evropy i dál

Internetová stránka skupiny jasně de-

klaruje fremní flozofi, pokud jde o její
fungování v zahraničí: „... zavazujeme se
zohledňovat podmínky a mentalitu, které

jsou specifcké pro danou hostitelskou
zemi.” V praxi se toto krédo projevuje
v přístupu frmy. Při zahájení projektu

v nové zemi (často jako součást existují-
cích plánů expanze klienta) zakládá PORR

zahajovací tým klíčových zaměstnanců

PORR s nezbytnými zkušenostmi a doved-
nostmi. Projektový tým je poté doplněn
místními pracovníky. Tento širší tým poté
postupuje podle standardních pracovních
postupů, standardů kvality a projektové
metodologie PORR, čímž je vytvořen tý-
mový duch běžný ve společnosti PORR.

V průběhu času se spolu s dalšími pro-

jekty vyváženost týmu posouvá, dokud
není nová větev organizace zcela tvořena
novými zaměstnanci z hostitelské země.
Dr. Scheibenecker k tomu uvádí: „Naším
cílem je stát se ve všech ohledech místním
hráčem.”

9êUREN\ ] S tURGQtKR
NDPHQH

www.kamenengineering.cz

KÁMEN ENGINEERING s.r.o.

Na Okrouhlíku 1630
500 02 Hradec Králové 2
Telefon.: 495 521 536

Prvá východoslovenská stavebná s.r.o.

železobetonových konstrukcí

www.pvs-monolit.cz

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

173 V/2011

V posledních letech byl tento přístup

uplatněn ve střední a východní Evropě –

od Švýcarska po Slovensko i od Polska
po Rumunsko. V minulosti fungovala
skupina ještě dál, a to v Severní Africe

a v Íránu v šáhově éře, avšak před 20 až 30
lety vedly rostoucí nestabilita a nebezpečí
v těchto regionech ke konzervativnějšímu
přístupu k mezinárodní expanzi. Strategií

společnosti PORR je však myšlenka, že
je čas vydat se opět za hranice Evropy.

S touto myšlenkou se zaměřuje v první

řadě na Libyi a státy v rámci Společenství
národů (Commonwealth).

Budoucí změny

Skupina PORR nedávno jmenovala p. Karl-
-Heinz Strausse jako nového generálního
ředitele. Jak je to při změně na takovém

postu obvyklé, není pochyb o tom, že
i celou organizaci čekají nové změny.

(S ohledem na to, že v době poskytnutí

rozhovoru byl p. Strauss na pozici pouze
dva týdny, bylo ještě trochu brzy odhado-
vat povahu změn.) Avšak, jak uvádí inter-
netová stránka společnosti, „stavebnictví
znamená změnu – a změna znamená od-
povědnost”. Ať už budou změny jakékoli
a ať už budoucnost skrývá cokoliv, skupina

PORR se 141letou historií hodlá pokra-
čovat v co nejlepším vynakládání této

odpovědnosti ve prospěch budoucnosti.

Dave Foxall

Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz

174 V/2011

Když v roce 1950 vyvinul Rudolf Wanzl
prototyp nákupního vozíku, netušil, že
vytváří základ budoucího impéria. Od té
doby model prošel řadou změn, týkají-
cích se komfortního nákupu a prodeje.
Dnes je stejnojmenná firma největším
výrobcem nákupních vozíků na světě
s produkcí přes 2 miliony kusů různých
typů ročně.

Současný koncern působí prostřednic-

tvím poboček a obchodních zastoupení
po celém světě, výrobní závody jsou v Ně-

mecku, Francii, Číně a České republice.

U nás vznikla pobočka v roce 1991 v Olo-

mouci, takže letos jubiluje. Jistě důvod

pro malé ohlédnutí za jejím dosavadním
působením na tuzemském trhu. Hovoří
Ing. Roman Adami, ředitel a jednatel frmy
WANZL spol. s r. o.

„Uplynulo již 20 let od rozhodnutí Rudolfa

Wanzla založit u nás pobočku rodinné

frmy. Kromě argumentů ekonomických
jej k tomu vedly i důvody „srdeční“, neboť
jeho rodina pochází z Jívové u Olomouce.
Od samých začátků mu pomáhal realizo-
vat podnikatelské plány v ČR a SR Ing. Jan
Zajíc, který frmu po celé období úspěšně
budoval a řídil. Dnes jsme schopni řešit
i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.“

Strategie je jasná

Úvodní slova nového ředitele frmy plně
vystihují její sukces. Sám se při nástupu
představil netradičně, prošel manuálním

„kolečkem“ na galvanovně, ve výrobě,

ve skladu i na servise.

„Stěžejním bodem naší práce jsou ře-

šení, která vycházejí vstříc individuálním

požadavkům zákazníků a splňují jejich

vysoké nároky. Proto bych rád kontinuálně

Vizitka:

Úplný název společnosti dle obchodního rejstříku:
WANZL spol. s r.o.

Sídlo: Česká republika, Hněvotín 333

Založení společnosti: 1991

Počet zaměstnanců: 200

Obor podnikání: obchodní činnost, strojírenství,
galvanizérství

Roční obrat společnosti (2010): 468 211 842 Kč

Management:

Ředitel a jednatel: Ing. Roman Adami

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->