Kelompok 4

Hafidza Istianah ( 3415101461) ( jurusan Biologi ) Septiani Dwi Hastuti Septian Ray ( 2815106599 ) ( jurusan biologi ) ( jurusan Seni )

Shanty Dwi Cahyani ( 3415102429) ( jurusan Biologi )

Universitas Negeri Jakarta

1

KATA PENGANTAR
Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah mengenai filsafat ibadah. Makalah ini disusun dengan tujuan memenuhi tugas presentasi mengenai filsafat ibadah pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Isi makalah ini menitik beratkan pada filsafat shalat, filsafat zakat, filsafat puasa, dan filsafat haji. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sari Narulita, M.Si sebagai dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam penulisan makalah ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalaam penylesaian makalah ini. Kami menyadari pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, April 2011 Penyusun

2

...................................................................................................................................................i Daftar Isi...............................................................1 Bab II Pembahasan Filsafat Shalat.....................................................................5 Filsafat Puasa...........................DATAR ISI Kata Pengantar..............................................................................ii Bab I Pendahuluan.........................14 Daftar Pustaka..........................................11 Filsafat Haji.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19 3 ....2 Filsafat Zakat.....................................

pemikiran. dan haji ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin akan terjawab jika kita mempelajari filsafat ibadah. dan filsafat haji 4 . serta menjauhi segala laranganNya. dan sifat alam semesta. Dalam makalah ini filsafat ibadah yang akan dibahas antaralain filsafat shalat. Sehingga dapat diartikan bahwa filsafat ibadah adalah teori atau analisis logis tentang prinsip-prip yang mendasari perbuatan yang dilakukan berdasarkan rasa bakti dan taat kepada Allah. Karena filsafat itu sendiri adalah Teori atau analisis logis tentang prinsip-prinsip yang mendasari peraturan.BAB I PENDAHULUAN Terkadang mungkin manusia pernah berfikir kenapa kiata harus beribadah ? Kenapa ada ibadah yang dinamakan shalat. Sedangkan Ibadah adalah Perbuatan yang dilakukan berdasarkan rasa bakti dan taat kepada Allah. tetapi sudah ada prinsip-prinsip yang mendasarinya. pengetahuan. Jadi semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu tidak hanya sembarang dilakukan. puasa. untuk menjalankan perintahnya. filsafat zakat. zakat. filsafat puasa.

dzuhur. dhuhur. ashar. maka diperintahkan dalam mengerjakan shalat pada waktu-waktu yang berdekatan yaitu waktu shubuh. Adapun waktu-waktu tersebut ialah: Sejenak sebelum terbit matahari Sejenak sesudah tinggi matahari Sejenak sesudah terbenam matahari Sejenak tengah malam sampai waktu sahur Akan tetapi karena orang-orang Majusi mempergunakan waktu-waktu itu untuk menyembah berhala. c. Sedangkan waktu yang keempat (d) ditinggalkan. Dengan ditentukan jumlah rakaat setiap kali shalat antara dua sampai empat raka’at. Hikmah dan rahasia shalat diwajibkan lima kali dalam sehari semalam ialah: 1) Untuk menumbuhkan perasaan tunduk dan takut kepada Allah. Apabila perasaan tunduk dan takut tertanam kuat dalam hati. Dengan mengulang-ngulang shalat dalam sehari semalam lima kali.BAB II PEMBAHASAN A. Apabila shalat dikerjakan dalam satu kali. Hikmah dan rahasia waktu shalat a. serta berulang-ulang pula perasaan itu mempengaruhi jiwa. maka waktu menghadap dan mengingat Allah lebih banyak. Tetapi kalau dikerjakan lima kali dalam sehari semalam. maka waktu menghadap dan mengingat Allah hanya sekali. maghrib. maka tumbuhlah dengan berulang-ulang perasaan tunduk dan takut kepada Allah. b. maka diharapkan seseorang dapat selalu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. 2) Untuk meringankan dan mengekalkan shalat. 5 . sehingga lebih memungkinkan untuk selalu ingat kepada Allah. dan maghrib. 3) Untuk mengekalkan ingatan kepada Allah. Diperintahkan shalat ashar di antara shalat dhuhur dan maghrib serta diperintahkan shalat isya’ diantara shalat maghrib dengan shubuh adalah supaya jangan terlalu lama jarak waktu antara keduanya a. dan isya’ mengandung rahasia-rahasia sebagai berikut: 1) Karena pada waktu-waktu itu bertebaran kekuatan rohani malaikat dan saat-saat mudah diterima doa. Dengan demikan seseorang dapat mengerjakan terus menerus. b. d. karena memberatkan manusia. Rahasia penentuan waktu solat wajib Ditentukan shalat wajib pada waktu subuh. maka terasa ringan mengerjakannya.Filsafat Shalat 1.

maka hal ini dapat menyuburkan asas tauhid yang ada dalam jiwa. 2. memohon diberi ampunan dan dibersihkan dari dosa. Hikmah dan rahasia shalat b) Hikmah dan rahasia yang terkandung dalam shalat antara lain ialah: a. menghidupkan rasa takut dan tuduk kepadaNya. Oleh karena itu shalat merupakan suatu tali penghubung antara manusia dengan Tuhannya. memohon supaya dilindungi dari godaan setan. Disukai mengakhirkan shalat Isya’ Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Turmudzi dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sekiranya tidak akan memberatkan atas umatku. Apabila arti bacaan difahami dan maksud-maksudnya diperhatikan. Menyucikan roh dan menjauhkan dari perbuatan jahat. menyerahkan diri kepada-Nya. tentu aku menyuruh mereka mengakhirkan shlat isya’. Maghrib bagi Nabi Ya’kub. dan memohon supaya diberi petunjuk ke jalan yang benar. b. dan Isya bagi Nabi Yunus” 3) Untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah pada waktu yang sepatutnya dipergunakan untuk bersyukur. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya beliau bersabda: Adapun Rasulullah SAW. beliau menjama’ shalat maghrib dengan isya’ 2) Untuk meneladani rasul-rasul dahulu. Dhuhur bagi Nabi Daud. Ar Rafii berkata dalam syarah Musnad Asy Syafii: ” Shubuh bagi Adam. 6 . Mengingat Allah. Ashar bagi Nabi Sulaiman. Dalam shalat terdapat dialog antara manusia dengan Tuhan dan dalam dialog itu kedua fihak saling berhadapan. Dalam shalat seseorang memuja Tuhan. c) Dibolehkan bagi musafir menjama’ shalat dhuhur dengan ashar dan shalat maghrib dengan isya’. serta menumbuhkan dalam jiwa rasa kebesaran dan kekuasaan-Nya Hal ini dimungkinkan karena dalam shalat terdapat bermacam-macam bacaan.Mengingat penentuan waktu shalat seperti tersebut di atas maka: a) Disukai shalat di awal waktunya Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Mas’ud bahwasanya beliau berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Amalan apakah yang lebih disenangi Allah? Beliau menjawab: Mengerjakan shalat tepat pada waktunya. serta dijauhkan dari kesesatan. Allah berfirman dalam surat Thaha/20:14: Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. apabila tergesa-gesa berangkat.

Mendidik dan melatih manusia menjadi orang yang tenang dalam menghadapi segala penderitaan dan menghilangkan sifat kikir. kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat. Menghapus dosa Diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman Ibnu Affan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang datang kepadanya waktu shalat fardhu. kemudian ia membaguskan wudlu’nya. karena ia selalu ingat Allah. maka ia harus berhenti sebentar dan melakukan shalat dahulu. Dengan adanya kesucian. Allah berfirman dalam surah al-Ma’aarij (70):22 Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. dan tempatnya. c. Menjaga kesehatan Setiap orang yang akan shalat diwajibkan bersuci lebih dahulu. dengan sendirinya seseorang dapat terdidik berdisiplin waktu. khusyu’nya. Mendidik disiplin Shalat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. ia dapat menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Berdasarkan hadis tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nisa’(4):103: Sesungguhnya shalat itu adalah fardlu yang ditentukan waktunya atas orangorang yang beriman. akan selalu terdorong untuk mengerjakan kewajiban dan mendapat keteguhan pendirian. e. Hal ini berarti membiasakan seseorang untuk selalu menjaga kebersihan. dan ruku’nya melainkan hal itu menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu selama dia tidak mengerjakan dosa besar dan demikianlah keadaan sepanjang masa. Kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus. Orang yang benar-benar mendirikan shalat. Oleh karena itu memungkinkan dirinya menjadi orang yang sabar dan dermawan.Didalam dialog dengan Tuhan. Dengan adanya ketentuan ini maka seseorang yang mengerjakan shalat harus mengusahakan supaya shalatnya datang tepat pada waktunya. f. g. Mendidik kebersihan Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak menerima shalat dengan tidak bersuci lebih dahulu. seseorang minta supaya rohnya disucikan. Dengan demikan rohnya dapat menjadi suci. maka terwujudlah kesehatan. Di samping itu dalam shalat 7 . sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al-Ankabut (29):45 yang telah disebut diatas. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. pakaiannya. Oleh karena itu seandainya seseorang sedang melakukan sesuatu hal dan waktu shalat sudah hampir habis sedang dia belum shalat. d. maka setiap orang yang hendak shalat harus terlebih dahulu membersihkan dirinya.

maka rasa dengki dan dendam akan hilang. mereka akan dengki dan dendam. dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Sedangkan zakat menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada mereka yang berhak. kalau oramg kaya mengeluarkan zakat. Menyucikan Diri Dari Dosa Rasulullah SAW bersabda: Shadaqah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api B. Menyucikan diri dari kekikiran dan cinta harta yang berlebihan Allah berforman dalam surat at-Taubah ( 9 ) : 103 : Ambilah shadaqah dari sebagian harta mereka. Filsafat Zakat 1. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah (2):45: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dengan demikian mereka merasa mempunyai hak pada harta orang kaya. sehingga peredaran darah dapat lancar. kalau orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Tetapi sebaliknya. Gerakan bangun dari sujud terus berdiri dapat menguatkan dan memperbesar otot-otot pada kaki dan tangan. Adapun Harta yang dinafkahkan dinamai zakat adalah karena : A. D. Menyucikan budi pekerti masyarakat dari sifat dengki dan dendam Pada umumnya para fakir miskin mengetahui bahwa setiap orang kaya diwajibkan mengeluarkan zakat.terdapat gerakan-gerakan yang dapat mewujudkan kesehatan. bahkan mereka mau menolong bila diperlukan. menurut aturan yang telah ditentukan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. misalnya gerakan ruku’ dan sujud dapat menghindarkan tumbuhnya tulang rawan diantara ruas-ruas tulang punggung dan belakang. dengan shadaqah itu kamu membersihkan (dari kekikiran dan cinta berlebih-lebihan terhadap harta benda ) dan menyucikan mereka ( menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memprkembangkan harta benda mereka) C. Oleh karena itu. kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ B. Rahasia Dinamakan Zakat Zakat menurut bahasa berarti suci atau subur. Menyuburkan atau memperbanyak pahala Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ( 2 ) : 261 : 8 .

Menyuburkan sifat kebaikan seperti yang juga difirmankan oleh Allah dlam surah at-Taubah ( 9 ) : 103 2. Oleh karena itu hartanya dapat berlipat ganda sebagaimana firman Allah dalam surah at-Taubah ( 9 ) : 103 F. Binatang. Menyuburkan harta Harta yang dikeluarkan zakatnya akan memperoleh berkah dan perlindungan Allah. maka dipandang sebagai harta yang berkembang pula maupun tidak langsung. subur. Perhiasan. yaitu: a. Emas dan perak bukan harta yang berkembang dengan sendirinya. biri-biri e. perak b. Barang perniagaan c. Barang logam dan barang simpanan jahiliyah Illat (sebab) difardhukan zakat pada harta-harta tersebut karena harta-harta itu berkembang dan subur baik secara langsung maupun tidak langsung. Tumbuh-tumbuhan d. Diwajibkan zakat tumbuh-tumbuhan adalah karen tumbuh-tumbuhan merupakan penghasilan yang diperoleh dari bumi. dan dapat mendatangkan hasil. yakni : emas. sedang bumi merupakan harta berkembang. sebab yang mempunyai harta mencintai-Nya dan menaati perintah-Nya. Rahasia penentuan harta wajib dikeluarkan zakat Di masa Rasulullah SAW zakat itu hanya difardhukan pada lima macam harta. sapi. yakni : unta.Perumpamaan ( nafkah yang dikeluarkan oleh ) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Tetapi karena emas dan perak dipergunakan sebagai alat tukar menukar dan menjadi standar bagi segala macam harta. 9 . Demikan pula zakat binatang dapat berkembang biak dan zakat barang perniagaan karena perniagaan mendatangkan keuntungan. Allah melipatgandakan ( ganjaran ) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas ( karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui E. pada tiap-tiap bulir seratus biji.

maka banyak harta yang dahulu bukan harta berkembang dan subur. b. perak. yaitu: a. Sedang beliau memfardlukan zakat atas emas. pada waktu Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah. Dalam menghadapi perubahan seperti itu. karena harta itu dipandang harta yang tidak berkembang. dan kendaraan. Harta yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan atau harta berkembang dan subur misalnya tanah yang ditanami. sekarang merupakan sumber penghasilan yang mendatangkan keuntungan. dan barang dagangan. misalnya rumah. Dengan demikian dapat diketahui. Dengan memperhatikan urairan di atas dapat disimpulkan: a. 10 . walaupun pada masa dahulu tidak menjadi harta yang berkembang dan subur atas dasar qiyas sebgaimana yang telah dilakukan oleh slaf. Besar zakat yang diperhitungkan atas penghasilan lebih besar dari besarnya zakat yang diperhitungkan atas pokok harta Pada masa Rasulullah SAW ada harta yang dipandang bukan harta berkembang dan subur. Zakat benda-benda yang tak bergerak diambil dari penghasilannya . Untuk golongan harta ini diwajibkan zakat. Rasulullah SAW memfardlukan zakat atas tanah adalah hasil dari tanah dan bukan atas tanahnya. dan barang perniagaan adalah terhadap pokok harta dan bukan pada penghasilan yang diperoleh dari pokok harta. harta yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. binatang ternak. perlengkapan rumah tangga. Akan tetapi karena keadaan telah berubah.Rasulullah SAW membebaskan zakat harta yang langsung dibutuhkan pemiliknya seperti rumah dan alat bertukang. Untuk golongan harta ini tidak diwajibkan zakat. sedang zakat benda bergerak diambil dari pokok harta b. Para ulama membagi harta menjadi tiga golongan. seharusnya diwajibkan zakat atas semua harta yang berkembang dan subur. beliau mengeluarkan zakat atas uang sewaan rumah yang beliau peroleh dari menyewakan rumahnya. bahwa para ulama salaf dalam menentukan harta menjadi suber zakat adalah menggunakan dasar qiyas. Oleh sebab itu pada masa sekarang.

Oleh karena itu alat tersebut tidak dikenakan zakat. Menyuburkan sifat-sifat baik. Rumah yang demikian seharusnya dikenakan zakat. Alat pertukangan apabila dimiliki perorangan yang bekerja dengan mempergunakan tangan. maka tidak adil jika jutawan yang memiliki rumah sewaan dibebaskan dari zakat atas penghasilan dari penyewanya. karena pada waktu itu termasuk harta tidak berkembang. Akan tetapi alat perlengkapan (mesin) yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. Hikmah dan Rahasia Zakat a. karena termasuk harta yang berkembang dan subur.c. At-Taubah(9): 103 3. Ibrahim(14): 7 sesungguhnya juka kamu bersyukur. Bukti syukur atas nikmat. Oleh karena itu alat tersebut dikenakan zakat. menimbulkan perasaan bahagia dalam mengeluarkan arta di jalan Allah 5. Pada zaman dahulu rumah tidak dikenakan zakat. Mendekatkan diri kepada Allah. At-Taubah(9): 103 4. Tetapi sekarang banyak jutawan yang membangun rumah untuk disewakan. 3. Pembagian harta seperti tersebut diatas dapat diterapkan pada harta yang ada di masa sekarang. Menyuburkan harta. Harta yang dapat dikatakan sebagai harta yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat pula dikatakan sebagai harta berkembang misalnya emas dan alat-alat pertukangan. Disamping itu pada masa sekarang dapat ditetapkan dahulu. sebab dibangun untuk didiami sendiri. Menyucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan. Membuktikan kebenaran Tauhid dan Syahadatnya 6. dan kapak dapat dianggap sebagai kebutuhan pokok untuk mencari nafkah. Kalau petani yang mengolah sawah ladangnya diwajibkan zakat dari hasil tanamannya. mereka itulah orang-orang yang beruntung 2. Dari segi yang mengeluarkan zakat 1. pasah. karena keadaan telah berbeda. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan 11 . seperti gergaji. membiasakan diri dermawan Hal ini ditegaskan dalam surat at taubah (9): 103 dan Al-Hasyr (59): 9 dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dari dirinya.

Melatih diri berkorban di jalan Allah. Meminimalisir kecurangan yang akan membawa kepada kesesatan. niscaya Allah tidak memberi rahmat 12 . Al-Baqrah(2): 245 siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Mendapat pahala berlipat ganda. (menafkahkan hartanya di jalan Allah). yatu derajat membutuhkan sesuatu ke derajat tidak membutuhkan sesuatu kecuali ridho Allah 10. Memelihara harta dari hilang percuma karena harta yang diberikan di jalan Allah tidak akan hilang sepanjang masa 11. Memindahkan derajat yang menerima nikmat ke derajat yang lebih tinggi. Membentengi diri dari kebinasaan dan menolak kemudhorotan Rasulullah bersabda: jiwa dijadikan bertabat mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat buruk kepadanya 12. Al-Alaq: 6-7 Ketahuilah! Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampau batas. maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak barang siapa tidak bermurah hati kepada sesama manusia. karena dia melihat dirinya serba cukup 8. maksudnya selallu melimpahkan rahmatnya kepada sesama manusia. Menghapuskan dosa. Membiasakan diri dengan sifat Alla. maka sesungguhnya azab-Ku amat pedih 7. Rasulullah bersabda: Shadaqah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api 15. karena mentaati perintahNya 13.juka kamu mengingkari (nikmat-Ku). diriwayatkan ole Bukhari dan Muslim dari Jabir Ibnu Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: kepadanya 9. Menanamkan rasa persamaaan serta memikirkan nasib sesama manusia 14.

. Rasulullah bersabda: Tujuh golongan manusia yang dilindungi Allah dalam lindunganNya pada hari kiamat. Memudahkan Ibnu Sabil dalam perjalanan c. Dari segi pemberi dan penerima zakat 1. 19. Memudahkan masuk syurga. Rasulullah bersabda:Ttiap-tiap sesuatu memiliki kunci dan kunci syurga adalah mencintai fakir miskin 18. Mendapat perlindungan pada hari kiamat. Rasulullah bersabda: Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan dan kesulitannya dilenyapkan.. Pahala yang kekal 20. sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa ang diperbuat tangan kanannya b. Membantu orang orang yang berhutang untuk membayar hutangnya 5. Dari segi orang yang menerima zakat 1. dan seseorang yang bershadaqah dengan cara rahasia. . Menghilangkan kesulitan padahari kiamat. Memelihara fakir miskin dari kehinaan 3. Menguatkan iman orang dan mendorong orang untuk memeluk Islam 4.16. mewujudkan persaudaraan dan kasih sayang antara kedua belah pihak 13 . maka lenyapkanlah kesulitan orang yang dalam kesulitan 17. Sama-sama menyempurnakan imannya 2. Membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah 6. Menghilangkan kesulitan hidup fakir miskin 2. Memudahkan dikabulkannya doa dan dihilangkannya kesulitan.

minum. Rahasia puasa difardhukan pada bulan ramadhan Untuk mengetahui sebab puasa difardhukan pada bulan ramadhan itu sulit dan tidak ada seorangpun yang dapat menentukan sebab dan hikmahnya. Filsafat Puasa 1. karena puasa ditetapkan pada suatu musim tertentu • Qamariah. Tetapi menahan seluruh nafsu anggota badan dalam keinginannya sebagai manusia biasa. Rahasia waktu puasa a. dan hubungan seksual. Keinginan ini tidak terbatas pada makan dan minum saja. Tingkat puasa Bukan semata-mata menahan makan. minum dan hubungan seksual saja. karena puasa akan terus menerus berubah 2.C. Sistem penanggalan yang terkenal ada 2 yaitu: Sistem penanggalan syamsiah Sistem penanggalan Qamariah Disetiap sistem penanggalan diatas memiliki perbedaan yaitu kesenangan dan penderitaan : • Syamsiah. 14 . Hikmah dan rahasia puasa ditetapkan pada bulan diantara bulan tahun hijriah 1. Puasa dibagi menjadi 3 tingkatan : A. Tingkatan puasa umum yaitu menahan makan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) : 135 : (beberapa hari ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagii manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara hak dan yang batil) b. tetapi juga keinginankeinginan yang lain.

maka tidak ada artinya bagi Allah ia meninggalkan makan dan minum • Menahan telinga dari mendengarkan kebohongan Allah berfirman dan surat al-maidah (5) : 42 : Mereka orang-orang yang suka mendengar berita bohong. hubungan seksual.memfitnah.W bersabda : Berapa banyak orang yang berpuasa.W. dan menahan hati dari segala cita-cita yang hina. tetapi hasil yang diperoleh dati puasanya hanyalah lapar dan haus. 15 . banyak memakan yang haram • Menahan tangan dan kakinya Diriwayatkan oleh bukhari dan abu hurairah bahwa Ralullah S.W bersabda : Ada lima hal yang membatal kan puasa yaitu dusta. minum. dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa seperti : • Menahan mata Diriwayat kan oleh Jabir dari anas bahwa Rasulullah S. dan melihat dengan syahwat. Tingkatan puasa ahlul ma’rifah yaitu menahan makan.W bersabda : Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta tetapi justru mengerjakannya dan tidak meninggalkan perbuatan orang yang tidak sopan santun. • • Tidak banyak makan dan minum saat berbuka dan sahur.B. Menumbuhkan rasa cemas dan harap C.A. karena sematamata mengharapkan keredlaan Allah S. minum. Tingkatan puasa khusus yaitu menahan makan.A. pikiran duniawi dan segala hal selain Allah. • Menahan lidah Dirawayatkan oleh bukhari dari abu hurairah bahwa Rasulullah S. hubungan seksual. sumpah bohong. mengumpat.A.

Dari segi spiritual • • • • • • • • Dengan melemahkan tubuh dapat meningkatkan kekuatan rohaniah Bersifat dengan salah satu sifat Allah yakni tidak makan dan minum Membiasakan diri bersabar tahan uji. serta menguatkan kemauan dan cita-cita Memperingatkan diri bahwa manusia hanyalah semata-mata hamba allah yang sangat lemah Menumbuhkan kekuatan pikiran dan hati Untuk menanamkan rasa kasih sayang Membiasakan diri memelihara amanah Melepaskan diri dari adat kebiasaan yang tidak baik 16 . Hal ini disebabkan dua faktor yaitu : • • Pendidikan moral yang diberikan oleh setiap kesatuan sosial tidak smpurna Pendidikan moral yang diberikan oleh setiap kesatuan sosial hanya sesuai untuk tempat dan waktu tertentu dan tidak sesuai untuk tempat dan waktu yang lain.3. Dari segi fisiologis Pertumbuhan saraf penahan dalam diri individu dan masyarakat tiadak dapat sempurna. b. Hikmah dan rahasia puasa a.

Barangsiapa yang mengingkari kewajiban tersebut maka sesungguhnya Allah itu tidak memerlukan sesuatu daripada seluruh alam semesta” ( Surah Ali Imran : 97 ). yaitu bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan ke baitullah. Rahasia thawaf Dalam melakukan ibadah haji umat Islam melakukan thawaf. dengan melakukan beberapa bentuk ibadah seperti thawaf ( berjalan sekeliling kabah tujuh kali) . Adapun rahasianya adalah sebagai berikut : 1. dan tiap amalan tersebut mengandung rahasia tertentu. Ka’bah adalah kiblat umat islam dalam beribadah terletak di tengah-tengah Masjidil Haram di kota Makkah. tahallul ( menggunting rambut ) dan thawaf kedua ( thawaf ifadhah ) sebagai bagian dari aktiviti ibadah yang dilakukan dengan niat hanya kepada Allah . “Allah telah 17 . Dalam Al Quran dinyatakan : “ Mengerjakan haji adalah suatu kewajiban manusia terhadap Allah. Memperkuat kemauan Menjauhi syahwat Menghilangkan perbedaan daam masyarakat 2. mabit ( bermalam ) di Mudzdalifah. Selain itu. Ibadah haji tersebut hanya dilakukan di tanah suci mekkah. itulah sebabnya dalam ihram kita memakai pakaian yang suci dan bersih • • • • Mengingatkan bahwa kelak jika kita meninggal mengenakan kain kafan untuk membungkus tubuh kita. mencari keridhaan Allah dan untuk mengingatkan kaum muslimin kepada sejarah nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji difardhukan bagi setiap muslim yang mampu sebanyak satu kali dalam seumur hidup. sa’ie ( berjalan tujuh kali dari Safa ke marwa ) . wukuf ( berdiam ) di Arafah. menyembelih hewan qurban. Ka’bah adalah tempat beribadah kepada Allah yang pertama kali dibangun oleh manusia. Haji merupakan ibadah yang memiliki rukun-rukun yang sangat kompleks.” Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibina untuk tempat beribadah bagi manusia adalah Baitullah di kota Makkah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi umat manusia “ ( Surah Ali Imran : 96 ). melontar jamrah dan mabit ( bermalam ) di Mina. mengelilingi ka’bah sebanyak tujuh kali. Rahasia memakai ihram Ihram adalah lambang kesucian diri.D. Filsafat Haji Ibadah haji adalah rukun islam yang kelima setelah zakat dan puasa.

Seperti ibu Isma’il yang mendapat air zam-zam sesudah mencari air kasana-kemari dengan susuah payah Untuk memohon turunnya rahmat Allah dan untuk mengharapkan ampunan serta kerelaan-Nya. Mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya satu kali saja. • • • • Thawaf melambangkan nilai-nilai tauhid. bukan tujuan sementara tetapi hanya dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah dengan penuh rasa cinta kepada-Nya. Rahasia sa’i antara ash-Shafa dan al-Marwah Ibadah Sa’ie adalah berlari anak antara bukit safa dan Marwa sebanyak tujuh kali. • • • • Mengenang perbuatan Ibu Isma’il Menumbuhkan rasa syukur pada waktu memperoleh apa yang dibutuhkan walaupun sudah lelah. Ibadah dilakukan bukan untuk tujuan dunia. Ini melambangkan agar manusia selalu mendekatkan diri kepada Allah selama tujuh hari dalam seminggu. sebagaimana dilambangkan dalam ibadah thawaf yang dilakukan tujuh kali putaran. Rahasia mencium al-Hajru al-aswad • • • Merupakan lambang bahwa ibadah harus dilakukan dengan penuh kecintaan kepada Allah subhana wataala. tetapi tidak dapat dilihat Dzat-Nya Menyerupai para malaikat yang mendekati Allah dan mengelilingi arsy (Bahasa Arab ‫‘ .menjadikan Ka’bah itu sebagai pusat beribadah bagi umat manusia “ ( Surah al Maidah : 97 ). Ibarat berkumpul dan berkeliling hati di sekitar kesucian Allah. Mendidikan dan memberi pelajaran agar seorang muslim harus dapat bekerja keras dengan sepenuh tenaga untuk menaklukkan dunia. Dalam thawaf manusia diarahkan agar selalu mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana dekatnya badan dengan ka’bah. bermakna setiap hari dalam kehidupan. 4. Mengikuti sunnah dan contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Ibarat melekukan janji dengan Allah intuk mentaati-Nya. berupa singgasana seperti kubah َْ yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para Malaikat) Menyatakan kebesaran Baitullah 3. Sebagai seorang yang amat cinta kepada kekasihnya Yang Maha Agung dan dapat dilihat dan dirasakan nikmat-Nya. agar dapat mencapai kajayaan dalam kehidupan dunia. tetapi berulang kali dan setiap waktu dalam kehidupan. 18 . sebagai sikap yang dituntut dari seorang Khalifah Allah di muka dunia.عرش‬Arasy) adalah makhluk tertinggi. manusia diwajibkan untuk bekerja dengan sepenuh tenaga untuk menaklukkan dunia.

Kerena pada masa dahulu. Sebagai ibarat untuk menyatakan kesungguhan dan kemauan untuk menyingkrkan hawa nafsu yang merusak. Rahasia singgah di Mina • Memperlihatkan kebesaran Islam. Rahasia wuquf di Arafah “Wukuf”yang berasal dari kata “ wa-qa-fa “ bermakna berhenti. Rahasia melempar jamrah Di Mina umat Islam dianjurkan untuk melontar jamrah Aqabah. Oleh karena itu. di Mina. Membuat seluruh jema’ah dapat saling mengenal dan memperlihatkan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan ALLAH SWT. Menggambarkan bahwa kaaum muslim juga memiliki senjata dalam menghadapi musuh-musuh islam 8. sehinnga. bersatu dan saling membantu 6. Untuk dapat menimpulkan rasa bersaudara. Perasaan sama ini akan menimbulkan rasa bersaudara. masing-masing sebanyak 7 kali dengan bertakbir setiap kali melemparnya • • • • Meneladani Nabi Ibrahim pada waktu menaati perintah Allah melempari Iblis yang menggodanya dengan batu untuk mengusirnya. Jamrah Ula dan Jamrah Wustha. sedang kata-kata “ Arafah “ yang berasal dari kata “ a-ra-fa “ bermakna mengenal • • • Mengingatkan lapangan luas tempat dimana semua umat berkumpul pada hari kiamat. serta mengharapkan syafaat mereka Menyerahkan diri dengan hati yang tunduk dan takut dengan tangan menengadah ke langit untuk memohon dan mengharapkan curahan rahmat serta berkah dari Allah. bersatu dan saling membantu. Rahasia penyembelihan Qurban 19 . Pada saat itu tiap-tiap umat mengikuti nabinya masing-masing.• Mengingatkan akan mondar-mandirnya antara dua daun neraca al Mizan dengan mengumpamakan as-Shafa dengan daun neraca kebaikan dan al-Marwah dengan daun neraca kejahatan. umat islam memperlihatkan kepada dunia akn kekuatan moral yang ada pada umat islam 7. Sebagai ibarat yang menggambarkan kutukan terhadap kejahatan. 5. kabilah-kabilah arab memperlihatkan kekuatan masing-masing di Mina.

Menggambarkan seseorang itu tidak akan segan untuk memberikan sebagian daripada harta yang disayanginya untuk membantu orang yang lain dan untuk membela perjuangan dan menegakkan kebenaran.• • • • Menggambarkan bahwa tidak ada kemengangan tanpa erjuangan dan pengurbanan Meneladani Nabi Ibrahim pada waktu menaati perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Melanjutkan upacara ibadah yang telah diresmikan Nabi Ibrahim Membesarkan Baitullah Merayakan hari penghabisan diwahyukan al-Qur’an di tempat turunnya yakni di Arafah Mendorong jiwa untuk mengenang Allah dan tunduk kepadanya Mewujudkan kenangan pada pertemuan di padang Mahsyar Menggambarkan kebesaran nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba-Nya 20 . Melatih berkorban. Media untuk berkenalan dengan seluruh umat islam di dunia dan menciptakan ukhuwah islamiyah. Mendekatkan diri kepada Allah semoga Allah membebaskan bagian dari badan kita dari neraka dengan tiap-tiap bagian tubuh dari binatang itu. Media untuk berunding dan bermusyawarah memikirkan kepentingan agama dan umat islam. Ibadah haji itu sendiri juga mengandung hikmah dan rahasia sebagi berikut dilihat dari beberapa segi. karena ketika beribadah haji. biasanya akan banyak kesulitan baik dalam perjalanannya maupun di tempat pelaksanaannya Mewujudkan pertemuan besar di antara umat islam seluruh dunia. Mengenang nikmat Allah yang dilimpahkan kepada Isma’il. A. Rahasia mencukur rambut • • • Menyatakan selesai dari ihram. kemudian diganti dengan biri-biri. karena dalam melaksanakan ibadah haji. karena untuk menyempurnakan agama dengan beribadah haji memerlukan biaya yang banyak. Mewujudkan persamaan di antara mereka karena pada waktu itu mereka samasama berpakaian ihram.. banyak harta yang harus dikeluarkan Melatih umat islam berani menempuh kesulitan. 9. sebagaimana salam dalam shalat. Membersihkan diri dari rambut yang panjang dan dibiarkan kusut semata-mata karena mengerjakan haji. Dari segi aqliah (rasional) • • • • • • • • • • • • • Mendorong umat islam untuk mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Selain amalan-amalan yang dilakukan dalam ibadah haji memiliki rahasia.

Empat puluh bagi orang yang mengerjakan shalat. bersabda : Umrah ke umrah menghapuskan dosa-dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mambrur kecuali masuk surga • Diampuni dosa-dosanya Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah a. bersabda : Barangsiapa berhaji ke Baitullah dan dia tidak berbuat keji dan fasiq. Jika mereka meminta ampun niscaya diampuni. bersabda : Orang yang mengerjakan umrah dan haji adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dari segi nash hadits (hadits yang jelah teks dalilnya dan menunjukkan pada satu makna) • Memberikan jaminan masuk surga Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah s. Jika mereka meminta kepada-Nya niscaya diberi. bersabda : Turun kepada rumah ini ( Baitullah ) tiap-tiap hari seratus dua puluh rahmat.a.B.w. 21 .a.a.a.w. Jika meeka berdoa niscaya diterima doanya.w. dan dua puluh bagi orang yang melihat. Enam puluh bagi orang yang mengerjakan Thawaf.w. Dan jika mereka meminta syafaat niscaya diberi syafaat • Mendapat rahmat Allah Diriwayatkan Ibnu Abbas bah3wa Rasulullah s. maka ia pulang sebagaimana sewaktu dilahirkan ibunya ( diampuni semua dosanya ) • Memudahkan diterimanya doa Rasulullah s.

Islam Integral.wordpress. Djaelani.com/2008/11/konsep-dan-filsafat-haji. dkk..htm tafany.DAFTAR PUSTAKA Husnan.html 22 . Jakarta : UNJ www. 2009.com/planet/ppitunisia/./Filsafat%20Haji.blogspot.angelfire..com/2009/12/24/filsafat-ibadah/ arifinismail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful