P. 1
Fizika__za_7._raz._osn.__kole_

Fizika__za_7._raz._osn.__kole_

|Views: 5,025|Likes:
Published by Ilija El Rabadi

More info:

Published by: Ilija El Rabadi on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

AZIZA SKOKO

KASIM IMAMOVIC
FIZIKA
za 7. razred osnovne skole
BOSANSKA RIjEC TUZLA
2005.
Biblioteka
UDZBENICI I PRIRUCNICI
Glavni i odgovorni urednik:
Simo ESIC
Recenzenti:
Rasim BAJRIC
Hrustem SMAllHODZIC
mr. Izet GAZDIC
Tehnicki urednici:
Jilduza i Selmir PAJAZETOVIC
Lektor i korektor:
Branka KRECO
Strip nacrtao:
Benjamin MUHAMEDBfGOVIC
Znak Izdavaca:
Nesim TAHIROVIC
DTP
Studio BOSANSKA RIJfC
Tiraz:
5.000
CIP - Katalogizacija u publ1kaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
53 ( 075.2 )
SKOKO, Aziza
Fizika za 7. razred osnovne skole / Aziza
Skoko, Kasim lmamovic. - Tuzla Bosanska djec,
2005. - 202 str. :.. ilustr. ; 26 em
ISBN 9958 -'12-045-3
1. IMAMOVIC, Kasim
COBISS.BH - ID 14342406
Izdavai':
"BOSANSKA R/jEC"
Tuzla
75 000 Tuzla - Borisa Kidrica 11
Tel./fax: 00387/35/251-509,
Mob. 061/194-163 iii 061/194-162 iii 061/725-449
E-mail: bosanska-rijec@bih.net.ba - web: www.bosanska-rijec.com
Stampa: doo CPA Tojsici, Kalesija - Prvo izdanje, 2005.
©Bosanska rijec, Tuzla
Vijece za odabir udzbenika Ministarstva obrazovanja i nauke
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici od 27. 5, 2005. godine
RjeSenjem broj 05-38-1915-59/05 odobrilo je ovaj udzbenik za llpotrebu u osnovnim skolama.
ZASTO UCIMO FIZIKU?
Fizika je jedna od osnovnih prirodnih nauka.
Ona je nasa svakodnevica: nismo ni svjesni koliko
cesto primjenjujemo zakone fizike i u koliko velikoj
mjeri ona odreduje nase zivote. Postavimo pitanja
poput ovih:
- Kako nastaje munja?
- Zasto Mjesec svijetli nocu?
- Zbog cega se klizac na ledu, kada drzi ruke uz ti-
jelo, vrti velikom brzinom?
- Zasto kosarkas skace tako visoko?
- Zasto talasi zapljuskuju ohalu?
- Kako mali kompjuter moze rijesiti kompleksne
probleme?
- Koliko dugo putuje svjetlost od zvijezda da bi stigla
do nas?
Odgovore na sva ova pitanja mozemo nad u zako-
nima fizike.
Fizicari nalaze odgovo-
re na mnoga pitanja po-
cev od toga odakle poCi-
nje univerzum do onoga
zasto soda pomijesana sa
vodom susti. Oni nalaze odgovore za stvari koje nas
okruzuju i zakone po kojima te iste stvari djeluju me-
dusobno.
- Ako ste nekada bili u postavi nekog rock koncerta is-
kusili ste posao fizicara. fizicari proucavaju koncertne
dvorane i opremu, znaju sve 0 kretanju i efektima zvu-
ka, provjeravaju akusticnost i efekte na sceni.
- laseri i uredaji sa radioaktivnim elementima su spra-
ve koje koristimo u borbi protiv kancera i bolesti.
- Geofizicari su napredovali u razvijanju metoda otkri-
vanja mjesta na Zemlji gdje ce se desiti zemljotres. Rad
fizicara omoguCio je mikrocipove u tvom digitalnom ca-
sovniku, pomoCu kompjutera mozes urediti svoju web
stranicu, koristiti CDplayere i elektronske igre. Fizika
je toliko doprinijela razvoju tehnike tako da racunar koji
koristis mozes nositi u svom dzepu.
5
6
I. STA PROUCAVA FIZIKA
Fizika proucava prirodu, fizicke pojave, struk-
tum i svojstva materije.
Sama rijec fizika potice od grcke rijeci fizis
(fizis) sto znaci pri roda. Pri rodu Ci ne sva ne-
beska tijela i sve sto vidimo i sto nas okruzuje.
Slike: 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 i 1.15 pokazuju
neke dijelove prirode. Ona najmanja cestica
prasine, drvece, sve ono sto je covjek izgradio
svojom rukom, cvijece u basti, pa i daleke za
nas jos uvijek nedostizne zvijezde, cine prirodu. Sunce sto nas
grije, Mjesec koji svijetli nocu, tvoja skolska torba, olovka, tabla
po kojoj pises i spuzva kojom brises napisano, dio su prirode.
Prirodu dakle cine raznovrsna tijela, koja mi zovemo fizii'ka
tijela.
Sva tijela koja nas okruzuju sastoje se od
supstance. Postoje fizicka tijela koja su
nacinjena od jedne, a neka od vise vrsta
supstaci. Recimo gvozdena kugla je sa-
cinjena od jedne, dok je nasa planeta
Zemlja, sacinjena od razlicitog broja sup-
stanci koje je veoma tesko nabrojati.
Fizicka tijela imaju odredeni oblik i za-
preminu. Supstanca se odlikuje odrede-
nim svojstvima karakteristicnim samo za
nju: gustinom, bojom, cvrstocom.
Jedan od zadataka fizike je da, izucava
svojstva razlicitih supstanci.
w
············
.
'. ". ...... "' ............ '.'
I " ,
, .....
""'" " "
Supstanca je jedan oblik materije. Ali nije i jedini oblik.
Materiju Cine fizicka tijela, Iwja se sastoje od supstance, i fizicka polja.
Osnovno svojstvo materije je kretanje. Kretanje je nacin posto-
janja materije.
Kretanje vasionskih tijela, zvijezda oko centra galaksija, plane-
ta oko Sunca. Na Zemlji nista ne miruje: krece se voda u priro-
di i prelazi iz jednog oblika u drugi, krecu se ziva bica, hrana
cirkulise kroz organizam, krecu se molekuli u tvarima, elek-
troni u atomima. Tijela se dakle krecu i stalno mijenjaju svoj
polozaj u prostoru i vremenu.
Na tijelima se javljaju promjene koje se nazivaju fizicke pro-
mjene. Fizicka promjena znaci, da nestomijenja svojefizicke
osobine. Imamo i drugih vrsta promjena koje se zovu hemijske
promjene.
7
8
,,-
I
Priroda se dakle nalazi u procesu stalnog kre-
tanja i mijenjanja, slike ispod predstavljaju neke
od pojava koje se desavaju u prirodi. 51 ika
1.18 predstavlja pojavu rose, slika 1.19 po-
javu polarne svjetiosti, slika 2.1 pojavu duge
poslije kise, slika 2.11 atmosferske padavine,
slika 2.12 pojavu talasa na vodi.
Fizika se osim proucavanja strukture materi-
je bavi proucavanjem uzroka navedenih po-
java. Zakone po kojima oni djeluju.
Fizika dakle proucava materiju, njenu struk-
fum, kao i kretanje i mijenjanje materije koje
se de!iava II prostoru i vremenu. Proucava po-
jave II prirodi kao i uzroke tih pojava.
Vijekovima su Ijudi pokusavali odgonetnuti prirodu. U tim po-
kusajima su djelimicno uspjeli. Istrazivanja u fizici nisu zavr-
sena. Postoji ios veliki broj pojava koje nisu otkrivene, koje
cete vi iii generacije poslije vas otkriti. Fizika treba da da svoj
doprinos daljem razvoju tehnike, da pomogne iznalazenju no-
vih oblika koristenja energije, novih efikasnijih i humanijih
tehnologija proizvodnje i prerade hrane.
Prirodu i prirodne pojave, osim fizike, prouca-
vaju jos i biologija, hemija, astronomija itd.
Fizika je dakle prirodna nauka koja je neraski-
divo vezana sa drugim prirodnim naukama. Do
mnogih zakona iz fizike doslo se koristenjem
znanja iz astronomije.i hemije.
Prirodu je covjek prucavao od davnina. Do nekih vaznih otkrica u fizici doslo se teoret-
skim putem. 5 druge strane neka otkrica su proizisla iz eksperimenta. Do nekih otkrica
se doslo slucajno, obicnim posmatranjem. Ona su kasnije morala biti teoretski objasnje-
na. Ovo nam govori da su teorija i eksperiment nuzno povezani i da jedno bez drugog
ne mogu.
Fizika dakle proucava prirodu sluzeCi se sljedecim naucnim metodama:
Galileo Galilei, je izumio prvi teleskop. Tako je,
mogao posmatrati nebo iznad sebe i na taj nacin
dod do novih saznanja.
Galileo Galile; je pokazao da se prirodni zakoni
mogu dokazati i pomocueksperimenta. On je
eksperiment yrhovllog sllca sva-
ke fizicke teorije. ,,;iU!
1,< '--'it?'''j''_C'' ),!'
Albert Ajnstajn (Einstein)
Isak Njutn
(lsac Newton)
engleski fizicar
je do spoznaje
dosao dok;e
zamisljen sjedio is-
pod drveta i zapa-
zio pad jabuke.
9
10
• Metodom posmatranja • culima se neposredno posmatra pojava i donosi zakljucak.
• Eksperimentalnom metodom • pojava se proucava u posebno pripremljenim uslovima
• Teorijskom metodom " na osnovu dobijenih rezultata iz prethodne dvije metode izvo-
di se teorijsko objasnjenje.
Zakone koji se O<!rlOse na fizicke pojave nazivamo fizickim zakonima.
Fizika je tijesno povezana sa hemijom, medicinom i sa matematikom. Fizicki zakoni se
izraiavaju matematickim formulama. Mozemo reci da postoji tijesna povezanost svih
prirodnih nauka, jer mnoga saznanja nastala su kao rezultat istrazivanja vise prirodnih
nauka.

Mehanicka kretanja se izucavaju u dijelu fizike koji se
zove mehanika.
Toplotne pojave izucavamo u dijelu fizike koji se zove
nauka 0 toploti.
Elektromagnetske pojave se izucavaju u dijelu fizike koji
se zove elektromagnetizam.
Svjet/osne pojave proucavamo u dijelu fizike koji se zove
optika.
Dio fizike u kojoj se proucava grada atoma i promjene u
samom atomu zove se atomska fizika •
Dio fizike u kojem se proucava sastav atomskih jezgara i
procesi u njima zove se nuldearna fizika.
Fizika ima veliki znacaj, u raz-
voju drugih nauka, a pogotovo
u savremenom zivotu. Da nije
doslo do otkrie'a fizickih zako-
na, ne bi doslo ni do razvoja
tehnike koja se oslanja na otkri-
e'a fizike.
A samimtim ne bi bilo mnogih
dostignue'a (elektricna struja,
telefon, TV, kompjuter i sl.) koja
nam olaksavaju svakodnevni zivot.
pnmJenJuJu se i u drugim naukama, na primjer
mikroskop se primjenjuje u medicini, kao i laser-
sko svjetlo. Covjek nije proucavao prirodu samo
iz radoznalosti vee' i iz same potrebe da otkriva-
jue'i prirodne zakone, te zakone primijeni u teh-
nici i olaksa svoj nacin zivljenja.
Otkrie'a u fizici
Istrazivanja prirode su neprekidan proces. Re-
cimo potrebno je istraziii jos mnoge pojave, kao
sto je nacin prenosa gravitacionog djelovanja.
Da Ii ima zivota u svemiru? I<ako napraviti efikas-
ne i bezbjedne reaktore za nuklearnu fuziju? Na
mnoga osim ovih pitanja fizika kao prirodna nauka
treba da da odgovor u budue'nosti.
planetilrijilm
Vazniji iskazi
- Priroda je sve ono sto je oko nas i u nama, sve sto nas okruzuje.
- Materija je sve sto postoji u prirodi.
- I<retanje je osnovno svojstvo materije.
- Promjene u prirodi su vidovi kretanja materije.
- Materija se kree'e u prostoru i vremenu.
- Materija se ne stvara i ne unistava, ona samo prelazi iz jednog oblika u drugi
oblik. ~ .
- Materija se javlja u obliku supstance i fizickog polja.
- Supstanca je oblik materije sa odredenim i karakteristicnim osobinama.
- Fizicko polje je poseban oblik materije koji culima ne mozemo osjetiti.
- Fizika proucava materiju, njenu strukturu, kretanje i mijenjanje materije.
Proucava pojave u prirodi kao i uzroke tih pojava.
- Fizika proucava prirodu sluzec'i se: metodom posmatranja, eksperim'entalnom
metodom i teorijskom metodom.
- Istrazivanja prirode su neprekidan proces.
11
12
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Sta (ini prirodu?
2. Koje je osnovno svojstvo materije?
3. Da Ii se tijela sastoje samo od jedne vrste supstance?
4. Da Ii su sve fizicke pojave otkrivene i objasnjene?
5. Navedi neku fizicku promjenu materije koju si zapazio.
6. Nabroj grane fizike.
7. Koji su osnovni zadaci fizike?
8. Koje metode za proucavanje prirode koristi fizika?
Pokusajte sami izvesti eksperiment kruzenja vode u prirodi.
Ovo mozete urad it; u kuhinji pogotovu ako je napolju niska temperatura.
Pribor: reso i posuda sa vodom.
Zagrijavajte vodu dok ne pocne kljucati. Mozete pri-
mijetiti, oblak pare kako izlazi iz lonca. Dakle voda
se iz tecnog pretvorila u gasovito stanje u vodenu paru.
Pridite vasem prozoru. Sta zapazate? Sta se sada desi-
10 sa vodenom parom?
~ I
II. TIJELA OKO NAS - MJERENJA
Potreba za mjerenjem nekih velicina postojala
je jos adamo. Ljudi sumjerili, duzinu, vrijeme
i saRli odredivali Rljeme jedinice navedenih
velicina. U pocetkll su mjerili tako Sto su ta
duzinu kao rnjerne jedinice koristili neke dije,.
love tijela. Mjerili su je korakom,stopom, ped-.
Ijom iii rasponom ruku. Nije postojala jedill-
stvena jedinicamjere za ovu kao ni za ostaleJi-
zicke velicine. Razliciti Ijudi kaka znamo imajiJ
razlicite duzine stopala saka i koma,. kao i
raspOna ruku. Stoga se javila potreba za nekom
univerzalnijom mjerom.
Engleski kralj Henri je uveo jedinicu za mje-
renje duzine yard koja je bila jednaka duzini
istegnute njegove lijeve .ruke do vrha nosa.
Njena brojna vrijednost iznosila je 0,9144 m.
Ovakva mjera se zvala kraljevskom mjerom.
Metar je bio prva
mjema jedinica za
doZinu koja se nije
bazirala na dijelo-
vil11a1judskog tijela.
Kada su htjeli mjec
riti vrijeme ljudi su
koristiii ravnornjer-
nost svakodnevn(Jg
polozaja sunca.
Kasnije su Egipeani izmislili vodeni, a Grci
pjescani sat.
Razvojem saobra- ~ lr'
caja doslo je do
povezanosti me-
du drZavama. Tae
ka se pojavila po- .. ..-
treba za uvode-
njem istih rnjemih jedinica u cijelom svijetu
radi lakse trgovine i komunikacija. Tako Sll
uvedene iste mjeme jedinice za duzinu, masu,
vrijeme i sl. One imaju iste oznake u dalekom
lapanu, Kini, Americi, Australiji kao i naSoj Bosni.
Fizicke velicine
U svakodnevnom zivotu postoji stalna po-
treba za mjerenjem. Mjerimo vrijeme trajanja
casa, vrijeme polaska u skolu, svoju visinu,
masu, temperaturu kad6mo bolesni i sL
Primjer 1 :
Mjerimo duzinu
puta od mjesta do
mjesta. Cesto vidi-
te putokaze pored
puta koji pokazu-
ju koliko su poje- ~ ~ ~ ~ ~ ~
dina mjesta udaljena jedno od drugog.
Primjer 2: Policajac koji
je radarom mjerio vasu
brzinu zaustavi vas i
kaze:
P';mj" 3, Mjedle w;jeme ",j,·1§I1
nja neke trke stopericom.
13
14
Vel icine koje karakterisu svojstva fizickih tijela i fizicke pojave nazivamo fizic-
kim velicinama. Da bi mogli ispitivati bilo kakvu pojavu, odredi-
ti svojstva fizickih tijela, moramo znati mjeriti fizicke velicine koje
karakterisu ta svojstva.
Kada mjerimo neku fizicku velicinu uporedujemo je sa velicinom
iste vrste koja je uzeta za mjernu jedinicu.
5vako mjerenje iizickih veliCina svodi se na uporedivanje neke fi-
zicke velicine sa velicinom iste vrste.
Neke od fizickih velicina se mjere direktno, dok se ostale mogu
mjeriti posredno - mjerenjem drugih velicina, a potom izracunati
iz poznatih zakonitosti koje povezuje te velicine.
Mjeriti fizicku veiicinu - znaCi uporediti je s veliCinom iste vrste Iwja je
odredena za mjernu jedinicu.
Rezultat mjerenja je izrazen brojnom vrijednoscu i mjernom jedinicom.
rezulta!
mjerenja o
o
mjerenja
'slim
da ovo treba
Svaka velicina i svaka mjerna jedinica se obiljezava sa jednim iii dva slova radi jednostav-
nijeg zapisivanja.
Ako svakoj velieini izaberemo po jednu mjernu jedinicu dobicemo sistem mjernih je-
dinica.
Danas imamo jedinstven Medunarodni sistem gdje je za svaku velicinu tacno definisana
odredena mjerna jedinica. Ovaj sistem zove se sistem international iii skraceno 51.
Medunarodni sistem mjera tacno je propisao kako treba oznacavati fizicke velicine i nji-
hove mjerne jedinice. Na taj nacin se postize jedinstvo sporazumijevanja u domenu pri-
rodnih nauka, tehnici industriji. U 51 imamo sedam osnovih velicina i jos mnogo izvedenih.
Svaka velicina ima svoju oznaku, isto tako i mjerna jedinica svake velicine ima svoju skra-
cenu oznaku.
Osnovne fizicke velicine
velicine velicine jedinica jedinice
Od sedam navedenih osnovnih velicina mi cemo na samom pocetku obraditi prve cetiri.
Izvedene velicine se dobijaju racunanjem iz osnovnih veliCina.
.• sljeHece .
. .., .,v.. . ... . vrijeme, duiinil, masu Uempetaturu, '
15
16
..
Mjerenje dlliine uporedivanje dllzine sa duzinom
koja je odredena 1,\ jediniuL
Duzina je osnovna fizicka velicina koja se u praksi
veoma cesto mjeri. Mjerenje dimenzija 'tijela u pro-
storu (duzine, sirine i vi5ine) svodi se na mjerenje du-
.line. Mjerite duzinu puta, kada ertate lenjirom mjerite
duzine linija koje povlacite, mjerite 5vOju vi5inu, obim
vaseg struka. Moze 5e mjeriti i vi5ina zgrade, ku('e, dubi-
na rijeke i mora, velicina sportskog igralista i 51.
U SI (medunarodni sislen.) jedinic, za
metal'.
Metal' je tacilo definisan medlHldrodnim dngot'''
rom 1980. l'Vletal' definisall prdm buille svje!lo
stC Metinjedulinakojuslljeilost ... II \/aIHHi
mu za vrijeme 299729451l-og diida selmnde.
Za svaku mjernu jedinicu postoji medunarodno us-
vojen etalon mjera. Etalon za metar je legura od platine i iridijuma koja se cuva u birou
mjera u Sevru kod Pariza.
Metar je jednak rastojanju koje je ubiljezeno izmedu dvije erte ovih plemenitih materijala.
Svaka mjerna jedinica ima vece i manje jedinice mjere.
Osim osnovne jedinice za duiinu metra postoje vece i manje jedinice.
Vece mjerne jedinice od metra su:
dekametar (da) 1 da = 10 m
hektometar (ha) 1 hm = 10
2
m
kilometar (km) 1 km = 1 0
3
m
Manie mjerne jediniee od metra su:
decimetar (dm) 1 dm = 10-
1
m
eentimetar (em) 1 em = 10-
2
m
milimetar (mm) 1 mm = 10-
3
m
velicina duiina
oznaka velicine
I
mjerna jedinica metar
oznaka mjerne jedinice m
Velicme tmaJu svoJe skracene oznake, kao I
njihove mjerne jedinice, sto se vidi iz tabele.
1dm
Za mjerenje duzine koristi
se metarska sipka, koja je
pogodna za mjerenje kao i
metarska traka i lenjir.
Kada mjerimo duzinu mo-
ramo pazljivo procitati re-
zultat mjerenja.
Primjer 1. Mozemo mjeriti
koliko je rastojanje izmedu
Mjeseca i Zemlje. koristice-
rno mjerhe jedinke vece od
metra, npr: .kilometar.
Prlmjer2:. Ako mjerirno du-
zinu knjige koristicemo manje
jedinice -ad metra,. najcesce
decimetar i centimetar.
"""" .....
..;
/;Z
Pokusajte sami izmjeriti duzinu vase sveske iii skolske klupe.
Upustvo: Prilikom mjerenja klupe koristiti drveni metar, a prilikom mjerenja sveske le-
njir koji ima podioke u milimetrima. Gledati pod pravim uglom predmet koji mjerimo
i pazljivo proCitati rezultat mjerenja.
Mjerf!rijeproreza H.,!;UIIIl
ad automobila.
Za mjerenje malih dimenzija (preciznije mjerenje) koristi se
nonijus (sl. b) iii mikrometarski zavrtanj (sl. a).
17
18
Mi"!lI'PlJ!l!tarski z",vrtanj izgleda ,,",0
sloV!l\), k!ljih
je Ilepomi-
CiJn, /!a ol>lIhY"'JilJlil! predmeta.
P0IJ!QPpzavr!llj!ise predz-
110St mjerenja od 0,01 mm.
I
Za mjerenje veoma malih duzina koristi se Ie-
njir s nonijusom. Sastoji se iz kraceg nepokret-
nog dijela lenjira i kraceg pokretnog dijela koji
se naziva nonijus. Koristenjem lenjira s noniju-
som postize Se tacnost pri mjerenju od 0,1 mm.
2 I 4
!! j II j II II I! II 111 filii! II! I
Pokusajte sami izmjeriti debljinu punjenja vase olovke, koristeci nonijus, na nacin koji
smo opisali u prethodnom primjeru.
Vazniji iskazi
- Da bismo dosli do saznanja u fizici moramo znati mjeriti.
- Velicina je sve ono sto se moze mjeriti.
- Fizicka velicina je odredena brojnom vrijednoscu i mjernom jedinicom.
- Fizicke veliCine se dijele na osnovne i izvedene.
- Osnovne velicine su duzina, masa, vrijeme, temperatura, jacina struje, jacina svjetlosti i
kolicina 5upstance.
_. Duzina je osnovna velicina.
? - Jedinica za duzinu u 51 je metar (m).
- Vece mjerne tedinice od metra su dekametar (da), hektometar (hm) i kilometar (km).
- Duzinu mjerimo metrom, lenjirom iii metarskom trakom, a precizno mjerenje du-
.line vrsimo nonijusom i mikrometarskim zavrtnjem.
Odgovori na sljedeca pitania
1. !ita je to fizicka veliCina?
2. !ita ste sve do sada mjerili?
3. Kako se dijele fizicke velicine?
4. Nabroj osnovne velicine?
5. !ita je to SI?
6. Sta znaci mjeriti neku fizicku velicinu?
7. Sta cini rezultat mejrenja?
8. Koja je osnovna jedinica za duzinu?
9. Koje su manje jedinice od metra za
duzinu?
10. Cime sve mozemo mjeriti duzinu?
11. Kojim instrumentom ces izmjeriti debljinu klikera?
12. Cime ces mjeriti visinu zida?
13. Dopuni
a) 1 km = hm = da = m;
b) 1m = dm = em = mm;
14. Koliku duzinu puta je presla fudbalska lopta na slid iznad, ako plave erte
predstavljaju duzinu od jednog metra?
povrsine i
Povrsina je izvedena fizikalna velicina koja se dobija, mnozenjem duzine i sirine. Prije
racunanja povrsine moramo mjeriti duzinu i sirinu kod pravougaonika, ako je u pitanju
kvadrat dovoljno je da izmjerimo samo jednu njegovu stranicu a. Povrsinu racunamo po
formuli :
1dm
2
P = a . a = a
2
U SI jedinica za povrsinu je 1 m
2
sto predstavlja po-
vrsinu kvadrata cije su dimenzije jedan metar kao na
slid a.
Manje jedinice od metra kvadratnog su:
kvadratni decimetar (dm
2
) 1 dm
2
=10-
2
m
2
kvadratni centimetar (cm
2
) 1 cm
2
=10-
4
m
2
kvadratni milimetar (mm
2
) 1 mm
2
=10-
6
m
2
Vece jedinice su:
ar (a),
hektar ha
kvadratni kilometar (km
2
)
1a=10
2
m
2
1ha = 10
4
m
2
lkm
2
= 10
6
m
2
19
20
-
povrsina
Pokusajte sami odrediti povrsinu vaseg radnog stoia.
Uputstvo: povrsina je izvedena veliCina pa je ne mo-
duzina(a) sirina (b)
P = a' b
zemo direktno izmjeriti, vee je moramo izracunati,
tako sto eemo prvo izmjeriti duiinu, zatim sirinu sto-
Ia, drvenim metrom iii trakom, unijeti u tabelu rezul-
tate mjerenja, uvrstiti u formulu i izracunati zapreminu.
Zapremina (volumen) iii prostor koje zauzima neko tijelo, je jos jedna izvedena fizicka
velicina koju odredujemo racunanjem.
Jedinica laprernine je indar ",;, Toliku zapre-
minu ima kocka cija je jedna ivica duga 1 m. Mjerenje za-
premine kao i povrsine svodi se na mjerenje duzine strani-
ce a. Zapreminu iii velicinu prostora koju ona zauzima od-
redujemo relacijom.
E
"
V:::: a' a . a ::; a
3

vitrine,Prikazane na slid.
Primjer kako izracunati zapreminu ucionice.
Visina ucionice na slid je 3 m, duzina 6 m, a sirina 5
m.
Povrsinu ucionice racunamo tako sto pomnozimo
duzinu i sirinu.
P = 6 m . 5 m = 30 m
Zapreminu racunamo tako sto pomnozimo duzinu,
sirinu i viliinu
V = 6 m . 5 m . 3 m = 90 m
3
ldm
3
Zapremina rezervoara za benzin,
kod motora.
Tijelima koja imaju nepravilan geometrij-
ski oblik ne mozemo izracunati zapremi-
nu. Zapreminu tih tijela mjerimo pomo-
cu menzure (slika e) staklene posude sa
podiocima. Pomocu iste mjerimo i za-
preminu tecnosti. Menzura je izgravira-
na tako da pokazuje zapreminu u mil ili-
trima.
sHIm pokazuje cime se sve moze U slucaju da tijelo ima vece dimenzije i
mjeriti zapremina. ne moze stati u menzuru, uranjamo ga u
vecu posudu sa otvorom kao na slid d. Kolicina tecnosti
koju tijelo istisne u menzuru predstavlja zapreminu samog tijela.
Manje jedinice za zapreminu od metra kubnog su:
kubni decimetar (dm
3
) 1 dm
3
=10 -3 m
3
kubni eentimetar (em
3
) 1 em
3
=10 -6 m
3
U praksi se za zapreminu koristi i jedinica
litar (f) i mililitar (ml).
11 = 1 dm
3
1 ml = 1 em
3
lednom zapremine odgovara zapremina
od 1 dm
3
, dok odgovara zapremina
1 em
3

/
Jednom odgovara
jedan decimetar kubni 11 = 1 dm
3
Primjer. Izmje-
rimo zapreminu
(V 1 ) tecnosti u
menzuri prije ura-
njanja tijela. la-
tim uronimo ti-
jelo i ponovo iz-
mjerimo zapre-
minu V
2
. Podat-
ke unijeti u tabelu. Kad od zapremine V 2
oduzmemo zapreminu Vl' dobicemo za-
preminu uronjenog tijela.
V lilt!!, .. \'2" \'1
21
22
t: Pokusajte sami izmjeriti zapreminu tecnosti pomocu men-
{.oo zure.
:t: Zatim izmjerite zapreminu cvrstog tijela uranjajuCi ga u
t menzuru. Koristite upustva koja smo dali u prethodnom
t= primjeru.

-'--
Vainiji iskazi
- Povrsina je izvedena fizicka velicina. Povrsina pravougaonika dobija se mnoze-
njem duzine i sirine, P = a . b.
- Jediniea za povrsinu je 1 m
2
- Zapremina ptedstavlja prostor koji neko tije/o zauzima. Kod pravilnih geometrij-
skih tijela moze se izracunati zapremina kvadra. Dobija se mnozenjem duzine
sirine i visine: V = a . b . C
- Jediniea za zapreminu je 1 m
3
; uzima se u prflksi i =1 dm
3
iii ml = em
3
Zapremina u slucaju da tijela imaju nepravilan geometrijskl oblik moze se mjeriti
menzurom.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Kakve su velicine povrsina i zapremina?
2. Kako se izracunava povrsina?
3. Koja je jedinica za povrsinu?
4. Dopuni:
'I m
2
=
1 km
2
=
dm
2
=
h
7
a= a = m-;
5. Izracunaj povrsinu pravougaonika cije su straniee 5,6 em i 3,4 m?
6. Izracunaj zapreminu kvadra aku su mu dimenzije: duzina 6 em, sirina 4 em i 2
visina 2 em?
7. Cime mozes mjeriti zapreminu tijela nepravilnog geometrijskog oblika?
8. Koja je jediniea za zapreminu?
9. Dopuni:
1 m
3
= dm
3
= em
3
= mm
3
. ,
10. Cime se moze mjeriti zapremina tijela koja imaju nepravilan geometrijski oblik?
.11. Koje se jos jediniee za zapreminu koriste u praksi?
12. Dopuni:
11 = 1ml =
Jasno je da nije dovoljno koristiti samo jednu mjernu jedinicu za odredenu fizicku veli-
cinu. Cesto se pored osnovnih jedinica uvode mjerne jed in ice.
Za oznacavanje tih jedinica sluzimo se koji izrazavaju Iwliko puta je neka je-
dinica veca iii manja od osnovne iii izvedne mjerne jedinice.
Bilo bi komplikovano da pisemo velike brojeve sa mnogo nula iii sa mnogo mjesta od
decimalnog zareza. Kada mjerimo neke velii'ine kao sto su vasionske udaljenosti iii pak
male velii'ine kao sto je vlii'ina molekula iii atoma i subatomskih i'estica jednostavnije
je da se sluzimo prefiksima.
elektronski
mikroskop
akeelerator

atom
jezgro
., atoma
Na slid iznad vidimo da sva tijela ne mozemo vidjeti golim okom. Za "elika tijela poput udaljenih "e-
beskih tijela, a isto tako i za mala tijela kao sto su celije trebaju "am opticka pomagala. Na sliei vidi-
mo razlicite velicine obiekata. Mjerene metrom njihove vriiednosti su izrazene prefiksima. Planete
10
20
m, atom 10-
12
m, jezgro 10-
16
m i sl.
Prefiks znai'i da je data mjerna jedinica (h';;pj pub "'Mnia od mjerne jedinice uz koju stoji.
Prefiks ddt;] znaCi da je data velii'ina pula od mjerne jedinice uz koju stoji.
Prefiks cen!i znai'i da je data velii'ina slo puta manja od mjerne jedinice uz koju stoji.
Prefiks 11I'kto znai'i da je data velii'ina sto put;> od mjerne jedinice uz koju stoji.
Prefiks mili znai'i da je data velii'ina hiij<ldu puti! !lEJnjil od mjerne jedinice uz koju stoji.
Prefiks kilo znai'i da je data veliCina hilji!du pula od mjerne jedinice uz koju stoji.
Pogledajte tabelu u kojoj je predstavljena jedinica za duzinu. Sve ostale osnovne i izve-
dene mjerne jedinice imaju vece i manje jedinice mjere.
23
24
I(ako izgledaju prefiksi za manje i veee jedinice mozemo vidjeti iz naredne tabele.
,-
milimetar centimetar decimetar dekametar hektometar kilometar
manji hiliddu
lnanji SIn p-titii nlJnji
metar
\le'1.-'! dt'6,,:i fHlid. \/t;"C! stu puLl (Hi ved
puta od metra
od ptlta oil !lH."lr,l 0..1 (HULl. metra puL.i od metro\.
1 1 1
-- m
m m
1m
1000 100
10
1
. 10m
1
. 100m 1 . 1000m
O,OOlm O,Olm O,lm 10m 100m 1000m
Primjer: jedi\llJ<ilometar je biljadu (1000) pula veCi od jednog metra, dol< je jedan
J<ilogram hiljadg(l ()O()} puta veCi od grama.
Metar je 10 puta veCi ad decimetra, 100 puta ad centimetra, a 1000 puta veei od milimetra.
Kad pretvaramo metre u milimetre mnozimo sa 1000.
Mozemo zakljuCiti da vel:e jedinice pretvaramo u rmmje tako SID ill mnoZimo sa brojnom
vl'i;'ednosl:u Iwja pokazuje I<olil<o pula vel:a jedinica sadrzi datu manju mjerm.l jedinicu.
Kad pretvaramo centimetre u metre dijelimo ih sa 100, zato sto je centimetar stoti dio metra.
"
Manie jedinice pretvaramo 1I veeI' lako sio ill dijelimo sa brojnom vrijedlloseu koja
pokazuje Iwliko puta veca jedinica sadrZi datu manju mjernu jedinicu.
Ovaj postupak pretvaranja (da iz veCih u manje dijelimo, a manje u veee mnozimo)
vazi za sve ostale fizikalne velicine i njihove mjerne jedinice.
Vazniji iskazi
- Za oznacavanje manjih i vec'ih jedinica sluzimo se prefiksima koji! izraiavaju ko-
liko puta je neka jedinica veea iii manja od osnovne iii izvedne jedinice.
- Veee jedinice pretvaramo u manje tako sto ih mnozimo sa brojnom vrijednoseu
koja pokazuje koliko puta veea jedinica sadrzi datu manju mjernu jedinicu.
- Manje jedinice pretvaramo u veee tako sto ih dijelimo sa brojnom vrijednoseu
koja pokazuje koliko puta veea jedinica sadrzi datu manju mjernu jedinicu.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Zasto se upotrebljavaju prefiksi?
2. Kako pretvaramo veee u manje, odnosno manje u veee mjerne jedinice?
3. Da Ii 4010 mm mozemo predstaviti na drugi nacin?
4. Sta znaci prefiks kilo?
5. 10 mm izraziti u metrima.
6. Koliko 51 tecnosti iznosi metara kubnih? Pretvoriti dobijenu vrijednost u centi-
metre kubne.
25
26
Masa je velicina koja se moze mjeriti uporeciivanjem. To je
jedna od sedam osnovnih velicina. Oznaka je (ill).
Masa se cesto zamjenjuje sa tezinom, ali ove velicine nisu iste.
l,l
rnase oti jedan arn
Ijeno 0.1 I{'gun' pLlIi,", i
valjka \,-' i lfhbe
,J HH Ci (h ctf
nhiSU i osL:tti t 'Ut',! H
injera u Sevru kod P,H! ,t
Veca jedinica od kilograma je tona.
1t =1000 kg
Manje jedinice od kilograma su:
jedan gram i jedan dekagram
1kg = 1000 g
Masu imaju i veoma sitne cestice
kao sto su molekuli i atomi.
Masa se mjeri uporedivanjem iii va-
ganjem. Vaga radi na principu po-
luge. Na jednoj strani stavljamo te-
gove sa tacno izgraviranom masom,
a na drugoj tijelo koje mjerimo.
Vage je u ravnotezi kada kazaljka pokazuje nulti podiok, odnosno kada se tasovi nalaze
u horizontaloj ravn i.
velicina masa
oznaka velicine m
mjerna jedinica kilogram
oznaka mjerne jedinice kg
Tegovi koje cesto upotrebljavamo
prilikorn rnjerenja rnase.
Digitalna vaga, cesto se koristi u
trgovini radi jednostavnijeg oci-
tavanja rezultata rnjerenja.
--_ ... -_ ...
VfSte vaga koje koristimo za mjerenje u svakodnevnom zivotu. Na slid 1 i 3 su prika-
zane vage za predzno mjerenje, koje se koriste u laboratorijama.
Pokusajte sami, ako raspolazete kuhinjskom vagom i sitnom olovnom sac-
mom, odrediti masu jednog zrnca sacme, zatim vise njih. Opisite postupak
mjerenja i objasnite gao
broj
m
1
01
2
013
mjerenja
1.
2.
Vazniji iskazi "
- Masa je svojstvo svakog tijela.
- Masa je jedna od sedam osnovnih velicina povezana je sa tezinom tijela.
- Jedinica za masu u 51 je jedan kilogram.
- Masa se mjeri vagom.
- Masa je proporcionalna sa tezinom tijela.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Koja je jedinica za masu?
2. 5a kojim velicinama je povezana masa?
3. Ako ste izvagali kuglicu od plastelina, zatim joj promjenili oblik u stapic, hoce Ii
joj se promijeniti masa kada je ponovo stavimo na vagu?
4. Pretvorite:
2 kg = '
10 dag =
2,8 kg =
g
g
g
150 g =
30 dg =
5g=
kg
kg
kg
27
28
Kad mjerimo neku fizicku velicinu, potrebno je zbog tacnosti rezultata mjerenja datu ve-
licinu izmjeriti vise puta. Dok mjerimo mozemo napraviti gresku iii prilikom ocitavanja, a
ponekad ni instrumenti nisu tako precizni. Tacnost mjerenja zavisi od vrijednosti najma-
njeg podioka na skali mjernog instrumenta. Postupak mjerenja i racunanja greski pri-
likom mjerenja je sljedeci:
I. Neku velicinu izmjerimo viSe pula. Mozemo mjeritilri iii vise puta.
2. Srednja vrijednost mjerenja
Srednja vrijednost predstavlja aritmeticku sredinu, to je kao da racunate svoju srednju
ocjenu. Sabracemo sve dobijene vrijednosti mjerenja i podjeliti sa brojem mjerenja. Ako
su rezultati mjerenja Xl' X2 i X3' ollda je srednja vrijedllost:
X
sr
=-----
3
3. Apsoiutna greska
Apsolutna greska je jednaka razlici srednje vrijednosti i pojedinacnih mjerenja. Uvijek se
uzima pozitivna vrijednost, ove razlike.
= IXsr - Xl I
= IX
sr
- x2 I
= IXsr - x2 I
4. Srednja apsolutna greska
A (delta) gri'ko
Njime se obicno
oznacavaju mille .
Racunamo je kao srednju vrijednost tako sto se saberu pojedinacne apsolutne greske, pa
se zbir podijeJi sa brojem mjerenja.

3
5. Relativna greska
Racunamo je tako sto srednju apsolutnu gresku podjelimo sa srednjom vrijednoscu mje-
renja. Relativna greska se izrazava u procentima.
Gr = ----. 100 (%)
Xsr
Primjer:Mjerimo duzinugumicekoj8mbrisemOl broj mjerenja
rezultatewjereoJi! zapisujemo lJ tabelu .. Racpn
a
rl1
0
+--':'11-.
•.•..•.... it ....••..•
2.
·3 ....
5. Relativijugffllku
Alsr
..
. -'-'''-''''-''- ;., 00(0/0)· -
Isr
Pokusajte sami da izmjerite:
a) duzinu korica vase knjige lenjirom,
b) masu korica vase knjige vagom.
Uputstvo: mjerenja ponovite vise puta, i za oba slueaja izracunajte srednju vrijed-
nost apsolutnu i relativnu gresku mjerenja.
..
Vazniji iskazi
- Kada mjerimo mozemo napraviti gresku prilikom ocitavanja. Nikada se ne do-
bija potpuno tacna vrijednost vee' priblizna vrijednost mijerenja. Zato je neku
veliCinu potrebno izmjeriti vise puta.
- Srednja vrijednost mjerenja predstavlja aritmeticku sredinu.
- Tacnost mjerenja se utvrduje apsolutnom greskom.
- Relativna greska je odnos izmedu apsolutne greske i srednja vrijednosti.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Zasto je potrebno da neku velicinu izmjerimo vise puta?
2. Kako zapisujemo rezultate mjerenja?
3. Rezultati mjerenja su 0,3 mm; 0,31 mm i 0,29 mm. Nac'i sre8nju vrijednost
mjerenja i apsolutnu gresku prvog mjerenja.
4. Ako si prilikom mjerenja mase dobio sljedee'e rezultate: ml = 0,54 g;
m2 = 0,52 g i m3 = 0,50 g; izracunaj apsolutnu i relativnu gresku za ta
mjerenja.
29
30
Tijela od razlicitog materijala imaju razlicitu gustinu.
Na primjer, metalna i kugla iste zapremine koja je napravljena od stiropora imaju razli-
citu masu. Zato sto su supstance od koje su napravljena tijela razliCite gustine.
Od cega zavisi gustina:
Gustin., Izapreminskil masa) je izvedenil ILdckil veliCina i hrojno je ;ednaka masi u je-
dinie! zapremine.
Gustina se kao fizicka velicina oznacava sa p (raj. Da bismo je izracunali moramo iz-
mjeriti masu i zapreminu tijela.
masa
m
gustina = -----
zapremma
p=-
V
Iz formule mozemo izvesti jedinicu za gustinu tijela. Jedinica za masu Je 1 kg, a za
zapreminu m
3
. Tada je i jedinica za gustinu (kg/m3)
velii:ina
oznaka velicine
mjernajedinica
.
oznaka mjerne.jedinice
naziv supstance gustina (kg/m
3
)
zlato 19300
vo
13600 zlva
bakar 8900
staklo

2500
drvo 750
led 900
voda 1000
gustina (zapreminska masa)
p
kilogram po metru kubnom
kg/m3
11,39 8,99 2,59 0,59
Cetiri kocke, od drveta, stakl;l, bakrai zelieza
imaju istu zapreminu, ali su im mase razlicjte;
To je zato !ito su gustine ovih materijala razlicite.
Neke vrijednosti gustina date su tabelom.
Iz formule za gustinu mozemo izracunati zapreminu, kada je poznata gustina i masa,
m
V = -- Ako nam je poznata gustina i zapremina mozemo odrediti masu po formuli m = pV
P
Pokusajte sami izracunati gustinu koeke leda
ako je masa koeke 540 kg, a zapremma
0,6 m
3
1. Zapisemo zadate veliCine
m = 540 kg
V=O,6 m
3
p=?
2. Napisemo formulu za trazenu velicinu,
m
p=--V
3. Uvrstimo brojne vrijednosti velicina, a za-
tim izracunamo:
m 540 kg kg
p= --= =900-
V 06m
3
m
3
,
Pokusajte sami odrediti gustinu kugle od pla-
stelina.
Uputstvo:
1. Izmjerite masu kugle.
2. Zapreminu kugle izmjerite pomocu menzure.
3. Dobivene rezultate uvrstite u formulu za gu-
stinu, a zatim izracunajte.
Vazniji iskazi
! -Razlicita tijela imaju razlicite gustine.
masa
zapremina
m
V
(g)
(em
3
)
1- Gustina se izracunava odnosom mase i zapremine nekog tijela.
m
- Izraz za gustinu dat je formulom p = -
V
Odgovori na sljedeca pitanja
gustina
p
-g-
em
3
1. Sta je gustina tijela i kakva je to velicina?
2). Kolika je gustina vode, ako je data njena masa 100 kg, a zapremina 0,01
, ~
3. Svaka od tri boee sadrzi po 100 g .
tecnosti. Koja od njihima hajvecu
gustinu, a koja najmanju?
31
32
Vrijeme je povezano sa stalnim prom-
jenama materije i njenim kretanjem.
Kada bi sva tijela na zemlji mirovala i
ne bi se mijenjala ni vrijeme ne bi bilo
potrebno mjeriti. Neke pojave se ponav-
Ijaju periodicno kao sto je obrtanje Zem-
Ije oko Sunca i slicno. Ovu smo poja-
vu iskoristili za mjerenje vremena. Taj
period se zove godina koju smo podi-
jelili na mjesece, dane, sate minute i na
kraju sekunde.
U savremenom drustvu zivot bi bio ne-
zamisliv bez mjerenja vremena. Svaka pojava u prirodi i drustvu desava
se u nekom vremenu.
Moramo znati vrijeme polaska u skolu, trajanja 'skols,kogeiis:a'/ polaska
voza iii aviona, ako negdje putujemo. Koliko godina smo star'i, kad se desio neki dogadaj
i slicno. . "
Ljudi su mjerili vrlleme i prije pronalaska sata, sprave za mjerenJeko-
risteci polozaja Sunca, duzine sjenke na Zemlji i slicno.
Prilikom mjerenja vremena treba razlikovati vremenski trenutak od
vremenskog intervala:
- vremenski trenutak oznacava pocetak nekog dogadaja iii trenutak
kada se isti zavrsava,
- vremenski interval odreduje vrijeme trajanja nekog dogadaja.
U SI jedinica za mjerenje vremena je selmnda. Sekunda 1ma ve6: i Stoperica
manie iedinice.
Sekunda je pribliino jeonaka 86400-tom dijdu srednjeg 5llllcevog
dana. Suncev dan je vrijeme za koje lemlja jednorn napravi obrt olw
svoje ose.
Postoje i manje jedinice od sekunde, a to su deseti stoti pa i hiljaditi di-
jelovi sekunde (1 ms = 0,001 s)
Za mjerenje vremena danas se koriste hronometri i casovnici. Hrono-
metri se aktiviraju pritiskom na dugme kao i digitalne stoperice kojima se
mjere kraci vremenski intervali. Stoperica se zaustavlja takode pritiskom
na dugme.
Hronomelar
velicina vrijeme
Vece mjerne jedinice od sekunde
oznaka velicine t
minuta 1 min = 60 s
mjerna jedinica sekunda
sat 1 h = 60 min = 60 . 60 s = 3600 s
oznaka mjerne jedinice s
dan 1 d = 24 . 60 min = 24 . 3600 s = 86400 s
Pokusajte sami da izmjerite:
a) Koliko vremena provedete kada hodate od kuce do skole?
b) Koliko vremena prode ako trcite do skole?
c) Koliko vremena treba da prevoznim sredstvom stignete do skole?
Ovom prilikom koristite stopericu za mjerenje vremena.
Vazniji iskazi
Svaka pojava u prirodi i drustvu desava se u nekom vremenu.
Vremenski trenutak oznacava pocetak nekog dogadaja iii trenutak kada se isti za-
vrsava.
Vremenski interval odreduje vrijeme trajanja nekog dogadaja.
Vrijeme je jedna od sedam osnovnih velicina, mjerna jeciinica vremena u SI je se-
kunda.
Sekunda je po definiciji priblizno jednaka 86400-tom dijelu srednjeg suncevog dana.
Suncev dan je vrijeme za koje Zemlja jednom napravi obrt oko svoje ose.
Vrijeme se mjeri satom iii hronometrom.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. !ita je to vremenski trenutak?
2. !ita je vremenski interval?
3. Koja je jedinica za vrijeme?
4. Definisi sekundu?
5. Koliko traje jedan dan?
6. Pretvori 1/4 dana u
a) u sate
b) u minute
c) u seku nde
7. Cime mjerite vrijeme?
8. Kada trcis na nekom krosu, vrijeme ce se tada mjeriti ___ _
9. Pretvori:
25 min = h
1505= min
2,5 h = min
33
34
Tijela karakterisu odredena toplotna stanja.
Temperatura tb:ikalnil veliCina koja karakterise stepen zagri-
janosti Ilekog tijela.
To je jedna od sedam osnovnih fizikalnih velicina. Zagrijavanjem
se lijelima povecava temperatura, ali i zapremina.
Sigurno sle nekad mjerili svoju temperaturu. Ako ste bili bolesni,
mozda ste mjerili ternperaturu prostorije u kojoj boravite (vase
so be iii ucionice).
Primjer:J<ada zagrijavamo metalnu kuglu kao na slid kugla Ce povecatiz<iprefrlillU sto
mozemo zakljuciti posmatrajuCi slike ispod.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
zagrijava i povecava zapreminu.
jedinica za temperaturu 51 je kelvin (11<). U fizici se koristi apsolutna
skala temperature. U toj skali se temperatura izraZava u kelvinima (1<).
Temperaturne Ijestvice. Osim I<elvinove koristi se i Celzijusova tem-
peraturna skala. Osnovne tacke na u Celzijusovoj skali su temperatura
mrznjenja vode (0
0
C) i temperatura kljucanja vode (100° C).
1 S
28
podioi.a nil I se kao jedan
c;I",wn na SkillL
Jedan stepen u Celzijusovoj skali jednak je stepenu I<el-
vinove skale. Temperatura apsolutne nule iznosi 0 I< iii
-273,15
0
C.
1 S Razl ika je sarno u pocetku skale (51 ika 1.1). Nula I<elvi-
nove skale je -273 Celzijusove skale.
Temperatura tijela mjeri se termometmn1. Za mjere-
nje temperature koriste se zivin i alkoholni termometar.
Kelvin
373K
JOOK
273K
200K
100'
OK -
sl.
Colsius
l O O ~ C
SO°C
O"C
tlO"C
100"(
HiO°C
: ! O O ~ C
1 .1
zr)O"[:
27j
O
C
WJ
Terrnometar sa zivom se sastoji iz cijevi koja je na jednom kraju prosirena
(slika 1.2), gdje se nalazi rezervoar sa zivorn, a na drugom zatvorena. Iznad
zive nema zraka da bi se ziva mogla penjati uz cijev. Uz cijev je izgravirana
temperaturna skala.
2 3
6
''''I!,
4
5
s1.1.2
Celzijusove stepene mozemo pretvarati u Kelvinove i obrnuto, postupak
je kao u sljedecem. lemperaturu po Kelvinovoj skali izracunacemo tako 5to
cemo broju 273,15 dodati temperaturu proCitanu na Celzijusovoj skal i.
T(l()= (t+ 273(15) K
t(oC)= (T,273,15)oC
Prirnjer: Ako smoizmjefili temperaturu
vazduha 15° C, termodinamicku tempe-
"""",-,c-fatt:irtrilobieemifkao zbir15o(: i 273,15"
T= (15+ 273
/
15)1< '" 238,15 K
Ako, sad zelim? 288,15 Kpretvoriti. u
Celzijusove stepene treba oduzeti 273,15
od temperature zadate u Kelvinovim ste-
penima
to C = (283,15-273,15)0 t= 15
0
t
Ovdjese radi opretvaranju tazlicitih
mjernihjedinicajedne isle velicine jedllih
idrugih, a he pretvaranju manjih u veee
jedneiste jedinice mjete.
velicina temperatura
oznaka velicine T
mjerna jedinica Kelvin
oznaka mjerne jedinice I(
Neke vrijednosti temperature u prirodi
7000000° c-
6000° c-
1000
0
C-
35
Pokusajte sami da izmjerite:
- temperaturu smjese vode i leda,
- temperaturu prostorije u kojoj se nalazite,
- temepreturu vode dok je zagrijavate.
Sta treba znati
- Temperatura je fizikalna velicina koja karakterise stepen zagrijanosti nekog tijela.
- Temperatura tijela mjeri se termometrom. ZamjerenJe tenllperature koriste se zivin
i alkoholni termometar.
- Jedinica za temperaturuu SI je kelvin (1 K).
- Temperatura tijela se mjeri termometrom .
. Odgovori na sljedeca pitanja
· Koje temperaturne skale pozllajete?
· Sta je temperatura tijela i kakva je to velicina?
· Defillisati apsolutnu temperaturnu Ijestvicu.
Koja je osnovna jedinica za mjerenje temperature u SI?
· Sta se desava sa tijelima kada im povisimo temperaturu?
· Pretvoriti u kelvine: 100
0
C, 0
0
C, -273
0
C.
Pretvorite u Celzijusove stepene 0 K, 300 K, 6 000 1<.
36
duzina
fizicka
velicina
duzina
povrsina
zap rem ina
gustina
masa
vrijeme
temperatura
SEDAM OSNOVNIH FIZICKIH VELICINA
masa
NA
ozn
fizicke
veliCine
I
p
v
p
m
t
T
vrijeme
LlSMO
mjerna
jedinica
metar
metar
kvadratni
metar
kubni
po
m
metru kglm
3
kubnom
kilogram kg
sekunda 5
kelvin K
tvari
instrument
j
;tJ. •
o 0
'.
• 00
""-I

,
_
jacina
struje
jacina
svjetlosti
NAUCILI SMO
RACUNATI
GRESKE PRI
MJERENJU
3
fu
sr
Gr = -- -100 (%)
xsr
37
38
Stari Egipcani su za jedinicu mjere za duzim.l koristili: lakat, dian i palae. Rim-
Ijani su razdaljinu mjerili koracima stopom i sirinom palca koju su zvali uncia.
Rijec inc potice od rijeci uncia. Hiljadu koraka je jedna milja. Prva jedinica
mjere za duZinu koja se ne ba'!'ira na dijelovima Ijudskog tijela zove se metar.
Na njemu se temelji metricki sistem mjerenja. Ustanovljen je kao mjerna je-
dinica pri)e 200 godina u Franeuskoj. Izracunat je tako sto se razdaljina iz-
medu Sjevernog pola i ekvatora preko Pariza podjelila na 10 miliona. Danas
je metar odreden duzinom pula koju prede svjetlost za odredeni dio sekunde.
Vedna zemalja u svijetu danas koristi ovaj sistem mjerenja.
", ,
Prije nekoliko hiljada godina Ijudi i nisu morali lacno znati mjeriti vrijeme. Sami su brojali dane i pazili na
godisnja doba, jeT to su morali da znaju da bi mogli obradivati zemlju.
Danas se vrijeme mjeri precizno u sate i minute. Prije 5000 godina stad Egipcani su svoj kalenda. podjelili
na 365 dana. Posmatrali su
kretanje zvijezde Sirijus. Ova
zvijezda se pojavljivala na nebu
lacno svakih 365 dana tacno
prije izlaska Sunea, kada su
se desavale poplave Nila. Kad
bi prosle pop lave i voda se po·
vukla stari Egipcani su mogli
obradivati zemlju.
RANI SATOVI
Jos veoma davno (u liudskoj bistoriji) Ijudi su poceli da osjecaju potrebu za mjerenjem vremena. Po nasem
saznanju, otprilike prije 5000 do 6000 godina, velike civilizacije na bliskom Istoku i sjevernoj Africi su
pocele da prave satove da bi dopunili svoje kalendare. Sa svojim poslojedm birokratijama, formalnim re-
ligijama i drugim aktivnostima u procvatu, ove kuiture su ocigledno osjecale potrebu da uspjesnije orga-
n i z u j ~ svoje vrijeme.
SUNCANI SATOVI
Sumerska kultura je izgubljena bez prenosenja svog znanja, ali
su Egipcani ocigledno bili naredna kultura koja je formalno pod-
jelila svoj dan u dijelove slicne nasim satima. Obeliski (vitld spo-
,-=:-----------, menik, sa blago nakosene cetiri
O
---- strane) su bili gradeni najranije
&.---

oko 3500 stare ere. Njegove po-
, '\ V l<retne sjenke su formirale neku
vrstu suncanog sala, omoguca-
vaju<'i Ijudima da podijele dan
na jutro i popodne. Obelisk je
takode pokazivao najduzi i naj-
kra<'i dan u godini. i(asnije, do-
datne oznake oko osnovice spo-
menil,a su pol,azivale dalje pod-
jele za vrijeme.
U potrazi za boljom preciznoscu tokom cijele godine, suneaui sa- ",
tovi su evoluirali iz ravnih horizontalnih iii vertikalnih ploca u ,;"';;sc •.. '
komplikovanije forme. Jedna verzija je bio hemisfericni brojca- r;!
nik, udubljenje u obliko zdjele, urezano u komad kamena, koji je
imao centralni vertikalni 'gnomon' (uperivac) i urezan sa kom- . "
pletom Iinija za sate za razliCita godisnja doba. Polukruzni, za koji .
se kaze da je izumljen oko 300 godine p. n. ere, uklonio je heko-
risnu polovinil hemisfere, dil Qip()bi
o
izgled polovine zdjele ure-
zane u cetvrtasti biok kamena.'Oko. 30-te godine p. IJ. ere, Vit-
ruvius je mogao opisati 13railii'itih stilova suni'anog sata ko-
riscenih u Grckoj, Maloj Aziji iltaliji.
-", - l'
'f
i
\'
, '
"--<;
Vodene satove su takode grad;li Egipcani, upotrebljavali bi ih kada je bilo tmurno vrijeme iii nocu. Voda ie
oticala iz kamene posude, a nivo vode je pokazivao vrijeme.
Satovi od svijece su upotrebljavani prije 1000 godina. Gorenjem svijeca je pokazivala vrijemeproteldo u
satima. ljudi su takode koristili suncne satove i kasnije; Tokonl dana sunceva sjena pada na broji'anil, i oz-
nacava vrijeme. Vitezovi u srednjem vijelm su korislili pjescane satove.
Galileo Galilej je posmatrao lampu I<alm se klati. To ga je podstaklo da izumi klatno. Salovi sa klatnom su
prvi mogli mjeriti sekunde. Prvi takav sat je izumio Kristijan Hajgens 1667. godine. Kvarcni salovi su na-
pravljeni pocetkom ovog vijeka i oni dosta tacno pokazuju vrijeme.
Najprecizniji su atomski satovi koje korisle nallcnici za jos preciznije mierenie vremena. ani odstupaju 1
sekundu svakih 300 000 god ina.
39
40

"
""' , ""
''';/
li'l:;;
Vagu mudrosti napravi/i su fizicari iz sviie-
tao Vaga mudrosti je nesto sto, je Ijudskim in-
telektom, i usavrseno ebperimetom i probom; od ve-
like je vainosti zbog sv()jih Glavna namje-
na vage mudrosti je bilo odredivanje specificne tezi-
ne razlicitih tijela. To je opet sa svoje strane dalo mo-
gucnost da se rijesi cijeli niz prakticnih problema: od-
redivati cistotu metala, raspoznavati usta-
noviti stvarnu vrijednost novcanih moneta, razlikova-
ti originalno drago 00 falsifik()vanog (Iainog)
itd.
Stari Egipcani su koristili sprave koje su sliene
sa danasnjom vagom.
Pri odredivanju specificne teline i rjesavanju navede-
nih problema auto,r siroko primjenjuje Arhimedov za-
kon, mjerec1 teret ne sarnO u vazduh
ll
nego i u vOOi_
Anders Celsius,
astronom i fizii'ar, uveo je
1742. godine temperatur-
nu Ijestvicu, je po nje-
mu dobila ime. Zanimlji-
vo je da je Celsius predlo-
zio da smrzavanja
bude 100
0
C, a klju-
canja 0
0
C.
Kelvin iii Lardz, Vilijam
(Kelvin iii Large, William) Thompson,
William; 1824 ·1907) Engleski fizicar.
Godine 1892. uzvisen je u plemic'ki sta·
lez. Profesor u Glazgovu (Glasgow) (1846).
c, Njegov glavni radni teren bio je nauka
o toploti. On je definirao apsolutnu tem·
peraturnu skalu (kelvinova skala); dao
je opis za shvatanje pojma entropija, itd.
Calileo Calilej je 1596. godine na
pravio pry; termometar. Termometa
'" .. ';;:';4 se sastojao od staklene kugle, ispunje
ne vodom, kada se zrak u staklenoj ku
gli zagrijavao potiskivao je zrak. n,
gore. Ovakav termometar nije bio sa
svim prikladan zato sto je njegova tem
peratura zavisila od vazdusnog pritiska
(
III. STRUKTURA TVARI
5valw ti;elo ie gradeno od jedne iii vise razliCitih sup-
stand, supstanca je II osnovi grade svih tijela.
5ta bi se desilo kada bi tu supstancu usitnjavali da bi
vidjeli do kojeg najsitnijeg dijela mozemo dod?
Jedan od zadataka fizike je da upozna gradu supstan-
ci da bi bolje mogla objasniti pojave u prirodi.
Pitanje strukture supstance Ijude je interesovalo jos
od davnina. Grcki filozof Demokrit je tvrdio da se
supstanca sastoji od veoma sicusnih dijelova cestica.
Svoju teoriju zasnovao je na promjenama u prirodi
koje je posmatao.
"*" 7!E! da s(' supstanca sastoji od v('oma sitnih cestica sup-
,LUKP 1"11,0 imaiu osnhil1P Ie supstancp. Ovp cpstin' znvu sp molekuli.
Molekuli razlicitih supstanci su razliciti.
51. 1.3.
U jednoj kapljici vode ima mnogo sitnih cestica molekula. Struk-
tura molekula vode vidi se sa (51 ike 1.3.) Svi molekuli vode su jed-
naki. Molekuli vode bi se mogli dijeliti na jos sitinije cestice ato-
me, vodonika i kiseonika, ali atomi vise ne bi imali osobine
vode, pa mozemo zakljuciti sljedece:
Cetiri atoma vodonika i dva kiseonika
daju dva molekula vode.
molekui DNK
Molekuli nastaju povezivanjem atoma. Mogu
biti gradeni od istih iii razlicitih atoma.
41
42
Isto talm mozemo red Iii! 5tH f(lolelmli I ! a j ~
sitnije cestice jerlinjenia l(Oje su gradene (ld
ios sitnijih ces!ica aloma.
Molekuli kiseonika sastoje se od dva ista ato-
ma kiseonika. Dijeljenjem molekula kiseo-
Molekul kiseonika
satoii se od <Iva
!'!tom!'! kiseoniki!.
nika dobijamo atome kiseonika. Atomi se sa-
stoje od elementarnih cestica, protona i neu-
trona u jezgru i elektrona koji kruze oko jezgra. Od ovih cesti-
ca graden je atom svakog elemeta.
Jos sitnija cestica od molekula je atom. Oni su tako sicusni da ih
na glavicu (jode moze stati vise od 60 milijardi.
Atom je najsitnija cestiea nekog elemenla koja ima o,;ol;i"" log
elemenla.
Na (slici 1.4) vidimo model atoma.
Atomi se sastoje od jezgra koje se nalaze u sredini. U jezgru se na-
laze protni i neutroni, a oko jezgra velikim brzinama kruze elektro-
ni. Unutrasnjost atoma je veCinom prazan prostor. Jezgro je oko
10000 puta manje od samog atoma. Ovakav model atoma naziva
se i planetarni model. Atom vodonika ima jedan proton, neutron i
elektron. Svi ostali atomi se razlikuju samo po broju ovih cestica.
Svi atomi jednog elementa su identicni. Neki od elemenata su vo-
donik, kiseonik, zlato i srebro.
Pod odredenim uslovima atomi se mogu spajati u razne molekule.
Molekula ima veoma mnogo vrsta, jedan isti atom moze ucestvova-
ti u gradi mnogo razlicitih molekula. Za razliku od jedinjenja u pri-
rodi ima veoma mali broj elementa. Svega 105.
",R
• electron I-l
I'
I
I
\
\,
(;proton l+)
neutron (0) /
'"' "" _./ 51 1.4
-
Zrno pijeska sastoji se
od ~ o milijardi mole-
kula; Svaki molekul Se
sastoji od 3 atom!,!. Ato-
mi i molekuli su toliko
sitni, da ima Olprilike to-
liko atoma u zrnupije-
ska kolikoima pijeska na
plazi.
Kretanje molekula (Braunovo kretanje)
Skotski biolog Braun pod mikroskopom je posmatrao polenov prah
u kapi vode. Vidio je da se cestice polena krecu u svim pravcima.
U svakom trenutku cestica polena udarala je u ogroman broj mo-
lekula vode. Kretanje cestica polena nastaje zbog kretanja moleku-
la vode. Ovakvo kretanje cestica se jos zove i nesredeno iii haotic-
no kretanje. Po ovom naucniku kretanje je dobilo ime i Braunovo
kretanje.
",fin· ,"dlu;u i kr('{u ,(' , .. ,vim pravdma i smjerovima ovakvo
kn'tanje SP 7nVl? twsrerfeno iii hao!i61O I<retanje.
Kada prskate parfemom po prostoriji osjeticete kako se miris parfe-
Primjer: Ako u casu 5 vodom sipa-
mo kap mastila, vidjecemo da ce se
boja brzo rasiriti po cijeloj Casi.
Ovo se desava zbog veoma brzog
kretanja molekula i jedne i druge
ma siri po prostoriji, veoma brzo ga
osjetimo na drugom kraju prostorije,
isto tako posmatrajte kretanje dima u
nekoj pros tori j i.
Hraunovo kretanje je haolicno zato
sjo se veliki 11m; krece u razli-
c!lim pravdma i smjerovima.
supstance.
Zbog vel ike brzine cestica.i gasova do-
lazi do njihovog mijesanja.
!'olav;) da se razli!'il.e "ups!ance miif'saju be? ikakvih spoljasnjih ulicaja zove se difuzija.
Molekuli tecnosti takode prolaze kroz polupropustljive opne, membrane. Ova pojava na-
ziva se osmoza.
Primjer: Kada pomijesamo kuglice sitne i krupne sacme
ju manji prostor nego kada su bile u odvojenim posudama. Na osnovli ovog zapazil-
nja mozemb zakljuciti da postoji odredeni medumolekularni prbstor •.
'. .... .•... .
Prolazak moldmla jednf' SI.lpstmce k ro:z polupmpuslliive opne membrane zove se osmoza.
Difuzija i osmoza dokazuju da izmedu molekula postoji medumolekularni prostor.
Medu molekulima djeluju sile privlacenja i odbijanja. Ove sile se zovu medumoleku-
lame sile iii sile kohezije i athezije.
Sile Iwhezije djeluiu izmedu molekula istih supstand, a sHe athe?ije izmedu molekula
razlil'tih supstand.
Medumolekularne sile djeluju na veoma malom rastojanju manjem od 0,00000001 m.
Na vec'im rastojanjima skoro da i ne djeluju, molekuli se slobodno krecu. Dokaz ovih sila
mozemo pokazati na komadicu gume, kada ga istezemo medumolekularne sile protive
se ovom istezanju. Kad se guma vrati u prvobitni polozaj one ponovo djeluju. Posljedica
djelovanja kohezionih i athezionih sila su kapilarne pojave.
Kapilarne pojave
Kapilare 511 uske ejevckl' (iji ie manji 1 mm.
Kapilarne pojave su posljedica djelovanja medumolekulskih sila (kohezije i athezije).
Tecnost se penje iii spllsta llZ zidove kapilare slika 1.3.
- Ako su sile kohezije veee od sila athezije onda tecnost ne kvasi zidove kapilare.
43
44
- Ako su sHe kohezije manje od sila athezije teenost kvasi zidove
evrstog tijela. Teenost se penje uz zidove kapilara uskih cjeveica,
sto su cjeveice kapilara uze teenost se vise penje.
Kapilarne pojave su veoma rasprostranjene u prirodi. Voda prodire
kroz sve dijelove biljke zahvaljujuci ovim pojavama i krv dospije u
sve dijelove Ijudskog tijela. Male povrsine izmedu vlakana peskira
upijaju vodu zahvaljujuCi kapilarnim pojavama. Ponekad kada idete
na godisnji odmor, a zelite da vas cvijet ne ugine mo-
zete u posudu sa vodom jednim krajem ubaciti krpu
iii peskir, a drugim krajem peskir staviti u zemlju.
Voda ce zahvaljujuci kaplarnim pojavama kroz pes-
kir prelaziti u saksiju i tako navodnjavati biljku.
Pokusajte sami da napravite od gline iii plastelina - model molekula vode. Pri
tome temperama obojite atome kiseonika plavom, a vodonika crvenom bojom.
Napraviti model atoma. Cestice unutar atoma obojiti razlicitim bojama.
Vazniji iskazi
- Molekuli su najsitnije nedjeljive cestice nekog jedinjenja.
- Atomi su najsitnije nedjeljive cestice nekog elementa.
sI.1.3.
- Atomi se sastoje od jos sitnijih cestica protona i neutrona, koji se nalaze u jezgru i elek-
trona koji se nalaze u omotacu atoma.
- Medumolekularni prostor postoji u gasovima tecnostima i cvrstim tijelima.
- Putanja cestica kod Braunovog kretanja je u obliku izlomljene linije.
- Difuzija je pojava mijesanja molekula razlicitih supstanci. Desava se u svim gasovi-
tim tecnim i cvrstim tijelima.
- Mijesanje supstanci nastaje kao posljedica njihovog neprekidnog kretanja.
- Molekuli medu sobom djeluju i privlacnim i odbojnim silama.
- Sile kohezije i athezije djeluju na rastojanju kOje je manje od velicine molekula.
- Kapilarnost je pojava koja nastaje kao posljedica djelovanja sila kohezije i athezije.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Koja je najsitnija cestica nekog jedinjenja?
2. Koji atomi cine molekul vode?
3. Opisi atom.
4: Kako se molekuli krecu?
6. Kako se krecu molekuli cvrstih supstanci?
7. Navesti primjer za Braunovo kretanje?
8. Sta je difuzija?
9. Kakve sile djeluju medu molekulima?
10. Sta je kapilarnost?
Kada je vruce Ijeti u casu sa sokom stavljamo koekiee leda. Kupamo se u moru, jezeru iii ri-
jeei, dok zimi pravimo tople napitke i vidimo kako voda iz lonea isparava. Voda dakle
moze biti u tri stanja: cvrstom, tecnom i gasovitom. .
Mnoge supstance se mogu nati u vise razlieitih agregatnih stanja - u evrstom, teen om
iii gasovitom stanju.
Na normalnoj temperaturi najvise je onih supstanei koje su u cvrstom stanju. To su pred-
meti od stakla, drveta, te razni metalni predmeti. U tecnom agregatnom stanju nalaze se,
osim vode na normalnoj temperaturi jos alkohol, ziva, nafta i 51. Dok se u gasovitom agre-
gatnom stanju osim vodene pare nalaze vazduh, razni mirisi te izduvni gasovi iz automo-
bila, itd.
Agregatno stanje u ko;enl se ne"a supslanca nalazi zavisi od njene temperature i pritiska
kojem je izlozena.
Cvrsta tijela imaju stalan oblik i zapreminu.
Na odredenim temperaturama i pod normalnim atmosferskim pritiskom, neke supstanee
mijenjaju svoje agregatno stanje - tecnosti, na primjer, postaju gasovi iii cvrste supstanee,
gasovi se kondenzuju u tecnosti, itd.
Teenosti lako mijenjaju svoj oblik, ali im zapremina ostaje ista. Oni zauzimaju oblik suda
u kome se nalaze.
Gasovi isto tako lako mijenjaju svoj oblik, ali i zapreminu. Oni su stisljivi.
U razlicitim agregatnim stanjima isla kolicina supstanee zauzima razlicite zapremine. Mo-
lekuli kod jedne iste supstanee u razlicitim agregatnim stanjima razlikuju se po nacinu gru-
pisanja molekula.
Agregatno stanje neke supstance se moze mijenjati zagrijavanjem iii hladenjem.
,
I

Temeperatura kljucanja vode je
Led.- cvrsto Voda - tem- 100
0
C. Voda na ovoj tempera-
stanJe vode, na she. IS- Ie. u temom sta- turi ispatava. Slika ispod: ras-
pod raspored Shka Ispod pokazu- pored molekula vodene pare.
leda. su gusto Je raspored Molekuli vodene pare su rjede
I slabo po- de. Molekuh v?de su rJe- rasporedeni od molekula vode.
kretlJlvl. de rasporedenr od mole- Njihovi tnedumolekularni pro-
kula leda i pokretljiviji SU. stori su veCi. Puno su pokret-
Ijivi od molekula tecnosti.
l.: .. •. ---
,
I
__
45
46
). •• tt'... t.· .. ·. ' ... it""
-.., .. ...,
Neke tvari poput leda i krernena poc.inju se topiti na tacno •.... L).\::" .•. t.. Q
no) ternperaturl, dok staklo, vosak ill asfalt postepeno orneksavaJu ....••.
dok ne predu u tecno stanje. Molekuli kod prvih supstanci su tacno "" • r ...
(pravilno) rasporedeni u kristalnoj reseci. Ova tijela nazivarno kri- ..... ,. . .. •.
stalirna. • 'II, •
Kod nekih tijela rnolekuli Sl1 nepravilno rasporedeni pa ih naziva-
rno arnorfnim tijeiima.
Pokusajte sarni da pretvorite vodl1 iz tecnog 11 gasovito agregatno stanje:
Potrebno je zagrijavati vodl1 na reSOl1 do tacke kljucanja i posrnatrati kako vodena
para izlazi sa njene povrsine. Nivo vode se pri ovorne, u posudi koju zagrijavarno,
srnanjuje. Objasnite zasto?
Vazniji iskazi
- Tijela 11 prirodi se javljaju 11 tri agregatna stanja - tecno, cvrsto i gasovito.
- Kod tecnosti i gasova rnolekuli se krec'u haoticno dok kod cvrstih tijela osciluju oko
svojih ravnoteznih polozaja.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Koja agregatna stanja vode znas?
2. Da Ii tijela rnogu rnijenjati svoja agregatna stanja?
3. Od cega zavisi agregatno stanje tijela?
4. Kako su rasporedeni rnolekuli kod gasova, kako kod tecnosti, a kako kod cvrstih
tijela?
Danas 51' zna da 51' supslanca sastoji od veoma 5it-
nih {pstica slJpstance koje imaju osobine Ie slipstan-
ceo Ove {estice zovu 51' moleklili.
Atom je najsilnija ce,Iica nekog eiementa koja ima
osohine tog elementa.
(estin' se kn·el! u svim pravcima i smjerovima.
Ovakvo kretanjp se zove n!'sfedeno iii haoticno
',,'el;mje,
I'ojava da se razliCite sUflstance mij!'saju nez il<akvih
spoljasnjih utica;a mv!' Sf' difm:ija.
['rolazak molelwla jednp supstan{:e kroz [1011.1[11'0-
p,,!stljive opal' ml'mbrane :wve 5e 0511101'a,
Medu molekulima djeluju sile privlacenja i odbija-
nja, Ove sile se zovu medumolekularne sile iii sile
kohezije i athezije,
Mnoge supstance se mogu nad u vise razliCitih
agregatnih stanja - u cvrstom, tecnom iii gasovi-
tom stanju.
47
48
grcld mislilae i prirodnjak
je prvi raspravljao 0 gradi m"tp,';;p,
ISrnatrao je da se supstanea moze d
do sitnih cestiea, koje je nazvao
Dalje se te cestice ne mogu dijeliti.
atom znaci nedjeljiv.
Srednju brzinu kretanja molekula izracunao je Maks-
vel. je tako poznatog,',(izi,c,'ar"i,ai' ',,',',',''',',',.,'
Stoks Ie svol,m ueeme,ma zadavao zadatke kOle sU!!'El',
bali rjesavati sami. Izmedu ostalog davao ir
ll
,
ke koji se mogu rijesiti, a i one koji su l>iIi
mjera mu je bila da vidi da Ii ee njegovi
znati koji je problem nerjesiv. Dao je Maksvelu daii- '
racuna brzinu kretanja molekula. avo je do tada bio
nerjesiv problem. Maksvel je nasao srednju brzinu
kretanja najsitnijih cestica i postao prvi koji je rijesio
ovaj problem.
Slari Grci su mislili jos prije 2000 godina, da su stvari napravljene od aloma. Ova ideja nije uzi-
mana u obzir nareqnih 2000 godina, sve dok Dzon Dalton nije 1808. eksperimentalno pokazao
da postoji atom.
Bor je postavio model, atoma koji nazivamo jos i plane-
tarni model. On je smatr"o da se atom sastoji od jezgra
Qko koga se velikom brzinom kreeu elektroni. Model se
zove planetarni j!!r podsjeea na Suncev planetarni sis.
tem II kojem se planete kreeuoko Sunea.
IV. MEDUDJElOVANJE I KRETANJE TIjElA
Tijela djeluju jedna na druge. Nacin cljelovanja je
razlicit. U samom medudjelovanju tijela stoji uzrok
kretanja i clrugih oblika promjene materije. Zemlja
privlaci Mjesec i nekom nevidljivom silom tjera
ga cia se krece oko nje, kada bacimo loptu ona se
krece. Aka se tijelo kretalo djelavanjem na samo
tijelo mozemo ga uspariti iii zaustaviti. Nista se u
prirocli ne desava bez uzroka. Sva desavanja po-
sljedica su medudjelovanja tijela jednih na druge.
Na osnovu navedenih primjera mozemo zakljuciti
sljedece:
P,.vo IInl)o
Primjer1: Kada
l1
d,lrimo jednu bili-
jar5kulopticu,jacinai pravac sile udar-
ca bilijarsktlgstaRa u kuglu(lia 51i-
ci),odredice pr<iyac i brzinunjenog
daljegkretqnjapo stolu.
BiIlj ... kl
Stap
!
"'_taoj. . . ~ ~ "
R'-' ~ V '-'. I ~ i j " : =.
r. '
Suda, kngll ... oj. • •.
provo. "'etaoj_
Promjena polozaja tijela iii promjena oblika tijela posljedica su djelovanja sa drugim
tijelima.
K,1(la lilplo pmmiieni ,\lui poioiiai iii
,!iii.
Primjer.2: Meaudjelovanje je kada igrac hvata loptu. Takoae meau-
djelovanjem tijelatnoze. doci do defotmacije istih. Na primjer, kada
udafimou. neki predmet onsemoze irajno deformisati.
5ila dakle moze: pokrenuti tijelo, promijeniti mu brzinu, zau5taviti ga, promijeniti mu smjer
kretanja. Na kraju moze promijeniti i oblik samog tijela (deformisati gal.
Kad na tijelo djeluje sila i tijelo pocne da se krece usljed tog djelovanja, vrsta i oblik na-
stalog kretanja tijela zavise od jaCine, pravca i trajanja sile koja ga je uzrokovala.
49
50
U narednim primjerima mozete vidjeti da tijela djeluju jedna na druge silama razlicite vrste.
Balon se krece zato
ilto na njega djeluje
sile potiska. Takode
predmete koji pliva-
ju po vodi drzi sila
potiska.
Gravitaciona sila
Kosa se cesljanjem
moze naelektrisati.
Tako naelektrisana
moze privuCi druge
predmete. Kosa i ma-
rama djeluju jedna
na drugu elektric-
nom silom.
Ako uzmemo metal- Dizac tegova, silom
nu dasku i ispod po- svojih misica, podi-
stavimo magnet pri- ze tegove. Tegovi svo-
mijetiCemo da mag- jom tezinom djelu-
net djeluje silom na ju na dizaca.
sipku, tako sto ce je
privuCi.
Ako stavimo kamen
na tanku drvenu das-
ku ona ce se saviti.
Daska je promijeni-
la oblik zbog djelo-
vanja teZine kamena.
".;";,,,,,·;1,',, 'iii" - privlacne i odbojne.
- dometa do rastojanja medu
cesticama unutar jezgra atoma. One su jake
privlacne sile.
Grayitaciona sila, jedna od najslabijih sila u prirodi, djeluje ina
veoma velikim rastojanjima. Prirodu gravitacione sile prvi je
shvatio Isak Njutn.
ZahvaljujuCi sili
gravitacije sateHt
kruzi oko Zemlje.
Gravitacija je i sila kojom planeta Zemlja privla-
ci i drzi sve materijalne stvari (ziva biea i predme-
tel na svojoj povrsini, naziva se Zemljina teza. Sva
materijalna tijela posjeduju silu gravitacije, ali su
te sile daleko manje nego sila Zemljine teze, koja
se osjeea i na 80 000 kilometara udaljenosti od
njene povrsine. Cravitaciona sila Sunca jos je veea,
jer Sunce pomoeu nje drzi "na okupu" sve plane-
te Suncevog sistema koje usljed dejstva ove sile u
svom kretanju kruze oko Sunca.
Oko svakog tijela postoji prostor koji se zove gra-
vitaeiono polje u kome se osjeca dejstvo gravita
eione sile.
Na svako tijelo na Zemlji djeluje sila Zemljine teze (slika 1.1),
odnosno Zemljina gravitaciona sila. Zbog te sile svako tijelo ima
svoju Na Mjesecu takocie djeluje gravitaciona sila (slika
1.2). Tezina istog tijela na Zemlji i Mjesecu je razlicita. Tijelo koje
slobodno pada nema tezinu. Ovo tijelo ne pritiska podlogu, niti
visi 0 kakvom osloncu (slikal.3). Zato nema tezinu, vee se nalazi u
staniu-
Magnetne sile
1.2 sl. 1.3
Kada smo govorili 0 strukturi materije pomenuli smo kohezione i atlle-
zione sile, kao vrstu meciumolekularnih sila. One su jake ali c/jeluju
na malom rastojanju, velicine molekula.
Magn!'li7ilHl siia pdvlacenjil iii odbijanja izmedu odredenih sup-
stand - na "rimjer, gvozda iii celika i iiipke iii potkovice magneta.
Magneti privlace gvozde i sve druge materijale i 5upstance koje sa-
drze gvozae,
ako svakog magneta postoj; magnetno porie,
51
52
Elektricne sHe
Druga vrsta sila koje poznajemo u prirodi su elektricne siie, one
su jace od gravitacionih, djeluju samo izmedu tijela koja su na-
elektrisana. Mogu biti privlacne i odbojne.

Alw su tijela naelektrisana istom vrstom eiektricileta, kao na
slici, oha pozitivno iii oba negativno, onda se odbijaju. Ako SII naelektrisana slIprotnim
vrstama elektriciteta, ollaa se privlace. Elektricne sile se zovu i Kulonove sile.
Oko naelektrisanih tijela postoji elektricno polje u kome se osjeca djelovanje naelektri-
sanih tijela jedna na druge.
lake nuklerane sile
Jake lIuldearne sile djeluje izmedu cestica koje se nalaze u iezgru atoma.
Rekli smo da atom u jezgru sadrzi protone i neutrone, dok oko jezgra kruze elektroni.
Elektron koji se nalazi u vanjskoj Ijusci moze
postaje naelektrisan.l
Odvajanje protona iz jezgra je vrlo tesko, zbog jakih !luklearriihsila.
Kada bi doslo do cijepanja atomskog jezgra oslohodila. hi se pgromna
nuklearna energija. Znamo koliko se velika energija oslobada prili-
kom nuklearne ekspolozije. Ova energija je srazmjerna jacini sila koje
povezuju cestice jezgra.
Elasticne sile
Pod djelovanjem sile tijelo mo.ze promijeniti svoj ohlil" Kaiemo oa 5e
tijelo deformisalo. Alw §e [ijelo poslije prestanka djelovanja sile vra-
6'1 II prvobilni oblik, onda I,azemo deformadia e/i/sticlli!.
Sila elasticnosti je mjera uzajamnog djelovanja tijela pri kojem nasta-
je deformacija tijela. ana djeluje uvijek u suprotnom smjeru od sile koja
je uzrok deformaciji.
Sila elasticnosti je veca ukoliko je deformacija istezanje vece.
Iz prethodnog primjera mozemo zakljuciti da se izduzenje elasticne op-
ruge poveeava srazmjerno sili koja je izazvala to istezanje. Elasticna sila za razliku od gra-
vitacione ne djeluje na daljinu vee mora doei do direktnog kontakta dodira. Prema tome
tijelo koje djelovanjem vafljske sile mijenja svoj oblik i ponovo ga poprima po prestanku
njenog djelovanja zove se elasticno tije/o.
,.rimjer: Ivlj'7rimo jstezahje spiraln(jbpruge pri pbve6lnjUsile
jedodavati (pove.-
..
·;@.· .....v ... ·.at.ib.mjte .... g.o. va.) s.lika. .

-J}'j,\b
2.
3.
Pokusajte sami
masa tega
m(g)
g
g
g
istezanja
I (m)
em
20 em
30 em
a) Utvrditi promjene kretanja u toku djelovanja sile. Upotreb-
Ijavajte kugliee koje se sudaraju, gurajte koliea i sl.
b) Posmatrajte deformaeiju tijela u toku djelovanja sile.
Upotrebljavati opruge, gumene loptiee i sl.
e) Upoznati razna djelovanja na daljinu i izvesti jednostavne de-
monstracione oglede: djelovanje naelektrisanog lenjira na
papirice iii na mlaz vode, uzajamno djelovanje dva magne-
ta, padanje kugliea sa stoia. Uociti razliku izmedu sila koje
djeluju dodirom i na daljinu.
d) Mjeriti istezanja opruge u zavisnosti od intenziteta sile koja
je isteze.
Vjesati tijela razlicitih masa ooprugu i biljeziti odgovaraju-
ca istezanja. Napraviti tabelu, unijeti vrijednosti podioka koji
opruga zauzima, kao i masu tegova.
2N
3N
r \
. ... J:
53
54
Vazniji iskazi
- SUa je mjera uzajmnog delovanja tijela .
.. Sila uzrokuje defonnaciju iii promjenu kretanja tijela.
- U prirodi postoji vise vrsta sila: gravitaciona, elektricna sila, magnetna, elasticna i nu-
klearna sila.
- Gravitaciona sila - mjera uzajamnog delovanja dva tijela koja imaju masu.
- Magnetna sila mjera uzajamnog djelovanja namagnetisanih tijela (magneta).
- Elektricna sila - mjera uzajmnog djelovanja naelektrisanih tijela.
- lake Iluklearne sile djeluju izrneou nukleona (protona i neutorna) cestica jezgra u ato-
mu i mjera su njihovog rneoudjelovanja.
Sila elasticnosti - mjera lIzajamnog djelovanja elasticnih tijela.
Odgovori na sljedeca pitanja
I. Sta je sila? Sta sila uzrokuje?
2. Koje vrste sila znas?
3. Nabroj neke vrste medudjelovanja.
4. Nabroj neke vrste sila koje uzrokuju deformaciju tijela.
6. Nabroj nekoliko sila koje djeluju neposrednirn dodirom?
7. Objasni gravitaciono djelovanje.
8. Nabroj sile koje djeluju na daljinll.
9. Sta treba da se desi tijelima pa da medudjeluju elektricnim silama?
10. Navedi primjer djelovanje elasticne sile.
11. Opisi kakva je razlika izmedu elasticnih i neelasticnih tijela.
Neke fizicke velicine Sli potpuno odredene ako im je
poznata brojna vrijednost. Na primjer vrijeme, masa,
temperatura.
qek9g po"
. s .. Znacipo-
.... •. ..
fizicke velicine koje su odredene samo brojnom vrijednoscu i mjemom jedinkom ZOVIl
se ,kalari iii skalame velicine,
Postoji veliki broj fizickih velicina koji nije odreden samo brojnom vrijednoscu. Da bi
odredili takve velicine moramo osim brojne vrijednosti znati i njihov pravac i smjer.
ZO'VU se-
Vektorske velicine se graficki predstavljaju usmjerenim duzima. Pri tome vektor predstavlja
pravac i smjer, a duzinavektora intenzitet (brojnu vrijednost) velicine. Iznad oznake
ne pise se strel ica.
Brojna vrijednost vektorskih velicina je uvijek pozitivna.
Skalarne velicine se mijenjaju saillo ako im se promijeni brojna vrijednost, dok se vektor-
ske veliCine mijenjaju ako se promijeni bilo koja karakteristika, intenzitet, pravac iii sllljer.
[lv!;e vpldon;ke

Primjer: Jedna od vektorskih velicina ie i sila koja se oznacava sa F.
..•.... . .
Prillljel':f\ko sliku a i b, viciifno cia iJa jed no tijelodjell.lje sila .F. Istas la
te ce i efekat cijelovanja hiti razlicit Smjer s Ie
i
l1
apadna tackadjelovanja; Na slid csila je predstavljena vekto-
Ouzina vektora predstavlja intenzitet sile.
Radnik na slid a, b i c djeluje na tijelo islom si;
10m F, dok je napadna taCka djelovanja razlicita.
Tacka u kojoj djeluje sila zove se napadna tac-
ka si Ie. naMe. sila Ifao v'ekkwScb it-
€ mpam- taiMml. inClEU:ziletum.
pra¥cem i smierum dierovanja.
55
56
Sila se oznacava sa F. Mjerna jedinica za silu je jedan njutn. Dobila je ime u cast engles-
kog fizicara Isaka Njutna. Oznaka ove mjerne jedinice je N (vidi tabelu).
velicina
oznaka velicine
mjerna jedinica
oznaka mjerne jedinice
Jacina sile se mjeri dinamometrom. Dinamometar radi na
principu elasticne opruge. Veca sila elasticnosti je ako je
deforrnacija opruge veca. Na jednom kraju okacena je ela-
stii':na opruga, na dascici ispod izgravirani su podioci. Na
drugom kraju sipke nalazi se kazaljka. I<ada na dinamome-
tar nije okacen nikakav teret, onda kazaljka pokazuje nulu.
Dinamometrom mjerimo tako sto okacimo teg iii
smatramo za koju vrijednost ce se opruga istegnuti.
Pokusajte sami mjeriti intenzitet sile dinamo-
metrom. I<oliku sHu pokazuje dinamometar
na slici?
Sam i napravite d i namometar.
Materijal koji je potreban: dascica, elastic-
na opruga, tegovi razlicitih masa i lenjir.
t3}
" "
"'f /-- ...
"" '""
.. '
I.
Na slikama su prikazani razliciti
tipovi dinamometara.
Vazniji iskazi
- Sila je vektorska velicina.
- Sila je odredena brojnom vrijednoscu (intenzitetom) pravcem i smjerom.
- Sila na tijela djeluje razlicito u zavisnosti od njene napadne tacke, pravca i smjera
djelovanja.
- Jedinica za silu je jedan njutn (1 N).
" Mjerni instrument sile je dinamometar. Sastoji se od elasticne opruge koja je pri-
cvrscena na dascicu sa podiocima.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Objasni kakva je sila velicina.
2. Oa Ii mozemo odree/iti silu ako znamo samo njenu brojnu vrijednosti?
3. Cime se mjeri sila?
4. Na kom principu radi dinamometar?
Siaganje i razlaganje sila
Obicno na jedno tijelo nikada ne djeluje samo jedna sila. Na nas dok se krecemo djelu-
je sila Zemljine teze i otpor vazduha. Kada na tijelo djeluju vise od jedne sile, njihovo dje-
lovanje mozemo zamjeniti samo jednom silom.
Sila koja svojim djelovanjem moze zamijeniti djelovanje dviju iii vise sila zove se rezultu-
juca sila iii rezultanta.
.• dva .• radl1ik!i:;Pfj •
cemusvaki.od . njilrdle,lujei;!rvjesnonlsi-··
10m itOl'1i.
dall· f ..
Cajudje,lovanje,
nOrnsiJorn, .. ...
F
........... -.- ............. ......
Odredivanje rezultante f sila F1 i F2 je slaganje sila, a sile F1 i F2 su komponente sile F.
Ako dvije sile djeluju u jednom pravcu i njihova rezultanta ce djelovati u istom pravcu kao
i komponente sila. ... ...
U prethodnom primjeru sile iF1 i F2 djeluju u istom pravcu i istom smjeru. Rezultujuca
sila se dobija vektorskim sabiranjem.
........
F = F1 + F2
Ovakav zbir se naziva vektorski iii geometrijski zbir.
57
58
Primjer: Siaganje sila istog pravca i smje-
ra moze se pokazati na primjeru sa dina-
mometrom. Dvije sile Fl = 250 N i F2 =300 N
vuku kolka, njihovo djelovanje se moze
zamijeniti silom, F r koja je rezultanta ove
dvije sile:
-- -- --
Fr = Fl + F2
~ ~
F] F2
1 ;' .1 F / •
~ " ~ ~ , ~ ' < - " ' " ~ , ~ ~ ~
Sile na slid imaju isti pravac te ih mozemo sabirati algebarski.
Intenzitet (brojna vrijednost) rezultante ovih sila je:
Fr = Fl + F2 = 250 N + 300 N = 550 N
Rezultanta sila istog pravca i smjera jednaka je zbiru intenziteta tih sila. Ima isti pravac
i smjer kao komponente. Fr = Fl + F2
Primjer: Siaganje sila istog pravca suprot-
nog smjera moze se p()kazati na primje-
ru sa dinamometrom. Dvije sile Fl = 250 N
i F2 =300 N vuku kolica u razlicitim smje-
rovima.
Intenzitet rezultante ovih sila jednak je
razlid intenziteta sila Fl i F
2
. Smjer od-
govara smjeru sile koja ima veCi intenzitet.
Fr = F2 - Fl = 300 N - 250 N = 50 N
!fil
, jnin
> 7 T J
Intenzitet rezultante sile istog pravca suprotnog smjera jednaka je razlici intenziteta tih
sila. Ima smjer vece sile. Fr = F2 - Fl
Polmsajte sami odrediti rezultantu sila istog pravca (graficki i racunski). Posmatrajte na-
tezanje kanapa izmedu dvije grupe. Sta zakljucujete?
, ~ ~ - ' - ' - - - -
Ako dvije sile imaju zajednicku napadnu tacku i djeluju pod uglom, rezultujuca sila moze
se odrediti graficki metodom paralelograma.
Primjer: Kad camac prelazi rijeku na njega djelll-
ju dvije sile, tok rijeke i sila kojom veslac pokre-
ce camac. Sam camac se krece u smjeru rezultu-
juce sile F. koja se dobija vektorskim sabiranjem
koriscenjem metode paralelograma. Njen intenzitet
predstavlja duzinu dijagonale paralelograma
konstruisanih nad silama koje djeluju na Camac.
......
Kod ovog naCina sabiranja poceci vektora Fl i F2 se d o v e d ~ e !:Wednll tacku tako da im se
ne mjenja pravac i smjer (slika 1.2). Ako uzmemo da su Fl i F2 stranice paralelograma,
...
njihov zbir F je dijagonala paralelograma sa pocetkom u tacki A.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.... -----...... '
A
_ -JIo.
- F
I
A
Rezult;mla dvije silp koie djelllju na pod
uglmn
r
a imaju istu napadrm !il{!".!r po ,,,},' .. ,, i,
fell! je jednaka brojnoj vrijedlw%ti tlijagonale
paralelograma. Sfranice diiagonale odgovaraju
kornponentama 5ila, rez!lllanl.a ima pravac di,·
jagonale.
na slid mozemo sloziti
sile pod uglom.
.59
60
Djelavanje vise sila sma predstavili preka rezultujuce sile ista taka djelavanje jedne sile
mazema pakazati preko djelovanja njenih komponenti. Razlaganje sila mazema pasma-
trati preka paralelagrama gdje se sila kaja se razlaze uzima kaa dijagonala paralelograma.
Dvije stranice paralelagrama kaje grade ugaa tjemena dijaganale predstavljaju kampa-
nente sila.
I
, ~
I'
I
~ . - , ~
1'1'
a
b
F
Kada 511 ,ile kole dleluju na ti;elo n ravnotezi tada
ono II!' mijenja svoj polozaj.
Aim je lezu!iuiuc;' ,ila Iwja0djeluje na nek!J ti-
;elo Iluli !ada kilzemo da Sli site Imje
djeluju lIil tijelu 1I ravnofeiL
U svakodnevnom zivotu postoji mnogo situaci-
ja za ravnotezu sila. Slika a pokazuje situaciju
kada covjek vueI' magarca koji je po prirodi vrlo
tvrdoglava zivotinja. On djeluje silom na suprot-
nu stranu, U stanju mirovanja su sill' istog inten-
ziteta samo suprotnog smjera koje medusobno
djeluju.
Na slici b dva djecaka djeluju jedan na drugog
silama istog intenziteta suprotnog smjera. Rezul-
tat je mirovanje jednog i drugog zbog toga sto
su sill' kojim medusobno djeluju u ravnotezi.
Pokusajte sami: koliko sila djeluje na kola
prikazana na 51 ici? rlt!'H
Objasni kako ces rezultljiucu silu
(napisati izraz). I",
;!
,.,';' ;;

Vazniji iskazi
- Postupak u kom 512 odreduje rezultanta dviju iii vise sila naziva 512 slaganje sila.
- Rezultanta je - sila koja zamenjuje dvije iii vise sila koje djeluju u isto vrijeme.
- Sill' 512 mogu razlagati.
- Rezultanta sila istog pravca i smjera jednaka je zbiru intenziteta tih sila. Ima isti pravac
i smjer kao komponente.
- Rezultanta sila istog pravca suprotnog smjera jednaka je razlici intenziteta tih sila, ima
smjer veeI' sill'.
- Rezultanta dvije sill' koje djeluju na tijelo pod uglom, a imaju istu napadnu tacku, po
intenzitetu je jednaka brojnoj vrijednosti dijagonale paralelograma. Stranice dijago-
nail' odgovaraju komponentama sila. Rezultanta ima pravac dijagonale.
61
62
Odgovori na sljedeca pitanja
I. Kako se slazu sile koje imaju isti pravac?
2. Sta je rezu Itanta si la?
3. Da Ii se sila moze razloziti na komponente? Navesti primjer.
4. Kad je rezultujuca sila jednak nuli u kakvom stanju se nalazi tijelo?
5. NaCi rezultujucu silu za sile prikazane na slici a. Kakav je smjer rezultante ovih sila?
6. Tri psa vuku kosku sa slike b djelujuci na nju silama ciji su intenziteti dati na slici
b. Izracunati brojnu vrijednost rezultujuce sile. Odrediti graficki smjer i pravac te
sile.
~ ~ ~ " ~ ~ ~
b
t 15N
2N 6N
35N
aN
Jedna od vaznih fiziCkih, velicina, cije je poznavanje vazno za razumijevanje ravlloteze
tijela jeste moment sile.
Okretanje kvake oko tacke 0 zavisi od sile ~ , i njenog normalnog
rastojanja d od ose rotacije. Normalno rastojanje d od ose rotaci-
je do pravca djelovanja sile naziva se krak sile.
Proizvod kraka sile d i njenog intenziteta zove se
moment sile
...
F
Moment sile definisan gornjom relacijom je vektorska velicina koju karakterise intenzitet
M koji je brojno jednak proizvodu kraka sile i njenog intellziteta.
Jedinica za moment je Nm
a
MEHANICKO KRETANJE
IOV<lIJj;,c
b
){)O 'l
OlE}'"
,,',,""'"
Za proucavanje svakog mehanicog kretanja neop-
hodno je odrediti polozaj tijela u prostoru. 0 polo-
zaju tijela u prostoru mozemo govoriti samo ako
. imamou vidudrugo tijelo, u odnosu na koje seod-
reduje polohj.
Primjenom zakona mehanike u svakom trenutku se
moze odrediti polozaj nebeskih tijela, predvidjeti pomracenje Sunca i Mjeseca. Takode
se mogu odrediti kretanja na Zemlji, kao sto je recimo kretanje automobila u odnosu na
okolinu iii aviona u odnosu na Zemlju. Mehaniekim kretanjem nazivamo svako mijenja-
nje polozaja jednog tijela u odnosu na neko drugo tijelo.
Mehanika se dijeli na kinematiku, dinamiku i statiku.
OSNOVI KINEMATIKE
Kinematika proueava kretanja tijela, a ne i uzrok
kretanja. Dinamika zavisnost izmedu kretanja
i sila koje ga uzrokuju. Statika proueava tije-
la koja miruju. U zavisnosti od svojstava tije-
la, razlikuje se mehanika evrstih tijela tee no-
sti i gasova.
63
64

Ovaj I,kat se
apsolulno

Oa Ii se neko tijelo kreee iii miru- _________
je mozemo znati na osnovu toga
da Ii to tijelo mijenja svoj poloZaj
u odnosu na neko drugo tijelo. Ako
se poloZaj nekog vozila mijenja u
odnosu na okolinu mi kazemo da se
to vozilo kreee.
Oakle polozaj nekog tijela odredu-
jemo samo u odnosu na neko drugo
ti jelo koje se zove referentno Iijelo.
'\
Referentno tijelo moze biti bilo koje tijelo. Na primjer raskrsnica, neki veei objekat, bliza
okol ina i slieno.
Kao referentno tijelo za kosmieka posmatranja mogu se uzeti Sunce, Mjesec, Zemlja. Oa
bi posmatrali neko kretanje moramo znati u odnosu na koje refentno tijelo se tijelo kreee.
Voda u rijeci kreee se u odnosu na obalu, voz U odnosu na prugu, planete u odnosu na
Sunce sva kretanja su relativna kao i mirovanje.
U prirodi se nijedno tijelo ne nalazi u stanju aspolutnog mirovanja. Kretanje je osnovni
vid postojanja materije.
Cesto se prilikom proueavanja mehaniekog kretanja koristi pojam "materijalna taeka".
Ako posmatramo kretanje autobusa u odnosu prema cesti po kojoj se kreee, mozemo
izabrati jednu taeku na autobusu i posmatrati njeno kretanje. Mozemo eak zamisliti i to
da se cijela masa autobusa sazela u jednu taeku.
U slueaju kada su dimenzije tijela mnogo manje od dimenzija rastojanja koje to tijelo pre-
de, tijela mozemo zamijeniti materijalnom taekom. Kada se brod gubi na pueini mi ga vi-
dimo kao taeku, zvijezde na nebu takode vidimo kao taeke jer su dosta udaljene od nas.
Kod kretanja nebeskih tijela materijalnom taekom mozemo zamijeniti Zemlju kada se
kreee u odnosu na Sunce. Pod materijalnom taekom podrazumijevamo makroskopsko ti-
jelo eije su dimenzije izuzetno male u odnosu na prostor u kome se kreee. Njegova masa
skoncentrisana je u jednoj taeki.
cije se dimenzije u datim uslovima magu zanemariti, naziva se materijalna tacka.
Oa bi polozaj materijalne taeke M odredili zamislimo koordinatni sistem koji je nepomie-
no vezan za tijelo koje se uporeduje.
Neka smo za referentno tijelo 0 (slikal.2) vezali koordinantni sistem. Sada se polozaj ma-
terijalne tacke u odnosu na referentno tijelo 0 odreduje njegovim koordinatama, x, y i z.
Svaka promjena polozaja tijela moze se opisati kao kretanje u odnosu na tri ose sistema.
y
• M(xyz)
x
s1. 1.2.
Referentno tijelo zajedno sa koordinatnim sistemom nazivamo referentnim sistemom.
Rekli smo da je kretanje tijela promjena polozaja tijela u odnosu na neko drugo tijelo.
Svaka tacka prililwm kretanja opisuje liniju koja se naziva trajeldorija iii putania tacke
"
,
Prema oblilm putanje kretanja dijelimo na pravolinijska i krivolinijska.
Kretanje je pravolinijsko ako mu je putanja prava linija.
Kretanje je krivolinijsko ako mu je putanja kriva linija.
Po nacinu pomjeranja tacaka tijela koje se kreee razlikujemo translatomo i rotadono kretanje.
Kretanje je translatorno ako se svaka tacka tijela pomjeranja paralelno samoj sebi.
Kretanje je rotaciono ako svaka tacka koja se krece opisuje kruznicu ciji centar lezi na
pravoj.
65
66
Velicine koje odreduju kretanje
Predeni put" Dio putanje Imje neko tijelo prede za odredeno vrijeme naziva se predeni
put. Put je niz uzastopnih rastojanja izmedu dva polozaja izmjerenih na putanji. Put je
skalarna velicina.
Pumak predstavlja najkrace moguce rastojanje izmedu dva uzastopna polozaja tijela.
Da bismo otisli od kuc'e do skole moramo da se krec'emo. Pomak iii pomjeraj bi bio pra-
volinijsko rastojanje izmedu ta dva mjesta. Medutim predeni put zavisi od ulica koje sva-
ko od nas odabere da bi dosao do tog mjesta. Pomak je vektorska veliCina. Pomak ima
istu brojnu vrijednost kao put samo onda kada se tijelo krec'e pravolinijski u istom pravcu
i ne mijenja smjer kretanja.
Vrijeme (t) Svako kretanje se pocinje u odredenom vremenskom
trenutku, iii se desava u nekom vremenskom intervalu.
Trec'a velicina kojom opisujemo kretanje je brzina kretanja,
prema brzini kretanja tijela kretanje moze biti rdvnornjeinn
kada je brzina stalna i kada se ona ni u jed nom trenutku to-
kom kretanja ne mijenja i promjenjljivo kada se brzina kretanja
tokom vremena mijenja.
r{
Srednja putna brzina definise se kao kolicnik ukupnog predenog puta Su i ukupnog
vremena tu'
ukupni predeni put
srednja brzina = ---------- vsr = - = ------
ukupno vrijeme kretanja
tu
Medutim da bi smo odredili polozaj tijela u proizvoljnom trenutku vremena, potrebno je
znati brzinu u svakom trenutku kretanja tijela. Ovo ne mozemo znati sarno preko sred-
nje putne brzine. Srednja brzina pokazuje koliko se brzo u prosjeku kretalo tijelo u pos-
rnatranom vremenskorn intervalu i na odredenom dijelu puta.
67
68
Za one Iwji fete vise znaii
U naSem primjem autobus se u prosjeku !<relao brzinom 60 km/h. jasno je da se auto-
bus nije krelao stalnom brzinom na pojedinim djelovima pula. U nasem primjeru smo
odredili i srednje vrzine na pojedinim djelovima pula. Da bismo kretanje autobusa bolje
upoznali, Irebali vi izmjeriti predeni put u ios manjim vremenskim interalima, na prim-
jer svake dvije sekunde iii svake sekunde. Manie dijefove puta, odnosno vremena ozna-
cavamo sa grckim slocom A, te je u tom slucaju srednja brzina.
V
sr
=-
At
Vainiji iskazi
- Svako tijelo u odredenom prostoru i vremenu zauzima odredeni poloiaj. Ako se taj
poloiaj u loku vremena mijenja, kaiemo da se tijelo kreee. Ako se taj polohj u
toku vremena ne mijenja kaiemo da tijelo mimje.
- Poloiaj nekog tijela odredu]emo sarno u odnosu na neko drugo tijelo koje se zove
referentno tijelo.
- Tijelo eije se dimenzije u datim uslovima mogu zanemariti, naziva se materijalna
taeka.
- Putanja je Iinija koju bi ispisivalo tijelo kada bi kretanjem ostavljalo trag iza sebe.
- Duiina dijela putanje koje tijelo prede za neko vrijeme, naziva se predeni put.
- Pomak je najkraee moguee rastojanje izmedu dva uzastopna poloiaja tijela.
- VeliCina kojom opisujemo kretan]e je brzina kretanja. Prema brzini kretanja tijela
kretanje moie biti ravnomjerno kada je brzina stalna i promjenjljivo kada se brzi
na kretanja tokom vremena mijenja.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Sta je to mehanieko kretanje? Kad kaiemo da se neko tijelo kreee?
2. Sta je to referentno tijelo?
3. Sta je materijalna taeka?
4. Sta je putanja?
6. Koje veliCine opisuju kretanje?
7. Definisi pomak?
8. Kako se dijeli kretanje tijela prema brzini?
9. Na drvenoj gredi koja pliva po vodi stoji hba. Zaokruzi taean odgovor:
a) balvan se kreee u odnosu na hbu i rijeku,
b) zaba miruje u odnosu na rijeku, a kreee se u odnosu na balvan,
c) .laba miruje u odnosu na balvan, a kreee se u odnosu na obalu.
Ravr!ornjerno kretanje
Najjednostavniji prim;er ravnomjemog kretanja je kretanje po pravo; lini;i sIAIlnom
brzinom.
Ovakvo kretanje naziva se jednolikim (ravnomjemim) kretanjem.
Jednolikim kretanjem nazivamo kretanje pri kome tijelo za jednake vremensl(e intervale
prelazi jednake duiine puta.
Kalla tijelo iz IJRffuJd pet metara za jednu seIwndu memo da _
je brzina pet meIara u cIobijamo bela predmi put podiijefimo R we-
menom.
v=-
t
Brzina kod ravllOmjemog krel:anjaie jednaka predel10m pubJ IJl jedinid l.."Wemei!1l<ll.
Jedinica La btrzinu u SI je metar u sekundi
m
I-
s
Nave!i smo da btrzim.l mozemo iZl"<lIcclinati ako znamo odnos putil i YII'ernlOO;lL ",""8 AM\!
je po:mata bum i vrijeme id8 Jacko mozemo izraOmali prelIMi put.
70
Mozemo izracunati vrijeme kretanja ako su nam put i brzina poznati, po formuli,
s
t=-
v
Silo koju od tri veliCine koje odreduju kretanje mozemo izracunati ako su nam osta-
Ie dvije poznate.
Osim u metrima u sekundi, brzina se cesto izrazava i u drugim mjernim jedinicama: kilo-
metrima na sat (km/h) i kilometrima u sekundi (I\m/s) i tako dalje. Kada za-
datak brzinu pretvaramo u jedinice 51. Ranije smo opisali nacin na koji pretvaramo
vecfC u manje i manje u vece mjerne jedinice. Sad a cemo pokazati na primjeru kako
kilometre na sat pretvaramo u metre u sekundi i obrnuto.
Vrijednosti brzina u rnetrima !l sehmdi za neka tijela date 5U II tabeli.
Pokusajte sami navesti primjere za kreta-
nje iz svakodnevnog iivota:
a) navest; primjere za kreJanje tijela i opisa-
ti kako se njihov poloiaj mi;en;a u odno-
su na tijela u okolini.
b) mjerite predeni put i vrijeme.
Koristite stopericu i metarsku traku.
c) dobijeni rezultat za brzinu kretanja u
m/s pretvoriti u km/h
71
72
Neke od ovih brzina su uzete priblizno kao brzina kretanja pjesaka, jer svaki covjek
ima razlicitu brzinu, dok su neke vrijednosti brzine konstantne, kao !ito je brzina svje-
tlosti u vakuumu.
brzi voz 80
aVlOn 250
zvuk 340
munJa
300000000
(svjetiost)
rast
nokta
pjesak
trkac
1ft
I?
~ , -
0,000 000 001
0,000002
1,5
10
Fizika se koristi =;
matematickim aparatom,
svako pravilo
se mora dokazati
matematicki.
Tako kretanje
mozemo prikazati
brojevima, Ali
kako?
\
fr" Radi lakseg rai'unanja
fJ
uzecemo veliki
) , f1 ( digitalni sat da bi
(¥ '" mogli pratiti vrijeme.
\ "" ";I"'}
J
'VJ 0.1'v'"
1--___ , __
Zamisli sebe kako
sjedis za volanom.
Da sada shvatam,
BRZINOMJER, pokazuje
tacnu brzinu u kilometri-

o
Tacno treba da izmjeri-
mo, rastojanje i vrijeme
i, izracunamo brzinu,
brzinu tijela koje se
krete.
Ovo je interesantno
za ucenike, zar ne?
Ovaj lenjir ima oznaceno "m,I,.:I,"-.,
em, a satovi pokazuju vl'ijeme
,-,
73
74
Pocnimo! Sad a cu gurnuti loptu. Kada
kazem ".G4d" ukljuCi oba sata .
.. ··c,· =;;?/ .. c ........•
!RBI
.......
Sta mislis koliko
brzo ide ova lopta?
-----.-
.. Ovo kretanje se naziva ravnomjernim'"
pravolinijskim kretanjem, zato sto se krece
pravolinijski sa konstantnom brzinom.
tprM1
"
Shvatio sam:
RAVNOM/ERNO
lINEARNO KRETAN/
'"

Koliko bi lopta Pa ... Da vidim ... Hmmmm ... ledan
putovala za jedan sat bi bio 60 x 60 sekundi = 3600
.... .. sekundi. U istim uslovima lopta bi
putovala 3600 metara iii 3,6 kilo-
y etara. Ta brzina iznosi 3,6 km na.;"""llllo.._ ft
'. ,I sat.
.b ••. !.... •. . F, •.•.• , • .. =,_=_=-__
Yel . -'" F" F._"",
In\ j:j, r.rm- .. · .. ·.-.- ... :
\Jl!U y
Ako uzmemo koordinatni sistem i na horizon-
talnu osu nanesemo vrijeme u sekundama, a
na vertikalnu osu nanesemo put u metrima do-
bicemo grafik zavisnosti puta od vremena, (es-
tel s - t dijagram. Za posebne vrijednosti vre-
mena dobicemo posebne vrijednosti puta. 1 jed-
ne i druge unosimo u tabelu (primjer tabele is-
pod grafika). Tacke iz tabele prenesemo na gra-
fik i spojimo ih linijom.
Za svaku vrijednost vremena konstruisemo od-
govaraju<'u tacku na grafiku. Kada ih spo;imo
dobijamo neprekidnu liniju koja predstavlja gra-
fik puta ravl1omjemog kretall;a.
Ugao koji zaklapa grafik sa pozitivnim dijelom
horizontalne ose je veci ako se tijelo krece ve-
com brzinom.
Na slici desno je dat prikaz grafik brzil1e u zavi-
snosti od vremena, v - t dijagram.
Rekli smo da je u bilo kom trenutku kretanja kod
ravnomjernog kretanja brzina ista, konstantna.
Brzina u prvoj sekundi je 3 mis, u drugoj 3 mis,
treeoj i cetvrtoj 3 m/s. Kada ove tacke nan ese-
mo na grafik i spojimo ih, dobieemo pravu koja
je paralelna osi vremena.
S(rn) 0
t (s) 0
v(rnls
2 4 6
1 2 3
s
v= ---
t
v=const
4
31----.,-
2
1
o 1 2 3 4 5 t(s)
.
:V(rn/s) 3 3 3 3
. t (s)-
~
0 1 2 3
75
one
76
Vazniji iskazi
- Jednolikim kretanjem nazivamo kretanje pri kome tijelo za jednake vremenske intervale
prelazi jednake duzine puta.
- Brzina kod ravnomjernog (jednolikog) kretanja jednaka je kolicniku puta i vremena.
- Jedinica za brzinu je metar u sekundi m/s.
- Kada nam je poznata brzina mozemo izracunati predeni put iii vrijeme. Dovoljno je da
su nam dvije od tri velicine poznate.
- Pomak je vektorska, a predeni put skalarna velicina.
- Grafik brzine kod ravnomjernog kretanja paralelan je osi vremena. Brzina tokom kreta-
nja ostaje stalna.
- Grafik predenog puta je prava funkcija koja prolazi kroz koordinatni pocetak. Sto je gra-
fik strmiji brzina kretanja je veca.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Sta je ravnomjerno pravolinijsko kretanje? .
Y Ii,
2. Cemu je jednaka brzina kod ravnomjernog pravolinijskog kretanja?
3. Koja je jedinica za brzinu?
4. Koja je razlika izmedu pomaka i predenog puta?
6. U kom slucaju pomak i predeni put imaju istu brojnu vrijednost?
7:Djecak je presao put od kuce do skole u duzini od 300 m. Vratio se kuci istim putem.
a) Koliki je ukupni put presao?
b) Ko/iki je iznos pomaka djecaka?
$. Nadi predeni put djecaka na biciklu, ako se kretao brzinom 5 mis, za vrijeme od dvije
sekunde.
}r. Kad djevojcica bad /optu uvis i lopta se vrati, koliki je predeni put, a koliki pomak? Opisi.
)D. Ako je predeni put 10 metara i svaki metar predstav/jen sa po/a centimetra na grafi-
ku, a vrijeme kretanja tije/a 40 5, nacrtati grafil< brzine, za ovo vrijeme kretanja. I
(Rj: 7. a) Ukupni predeni put je 600 m; b) Iznos pomaka je jednak nuli. 8. 5 =10 m;
9. Put je jednak dvostrukoj visini koju je /opta pres/a, a pomak je nula.)
77
78
Primjer: Posmatrajmo kretanje automobila. Prije pocetka kre-
tanja brzina automobila je brzina nula. U pocetku kretanja
ta se brzina povecava, kada se priblizava cilju automobil sma-
njuje brzinu i na kraju se zaustavi.
U prirodi rijetko susrecemo ravnomjerno kretanje. Obicno tijela u toku svog kretanja mi-
jenjaju brzinu kretanja.
Kretanje u nasern primjeru je pro-
mjenijivo, jer se brzina mijenja.
Srednja brzina (md promjenljivog
2 4 6 7
• Nil, slici, kretanje

8 kretanja je razlicita u razliCitim Vfe-
I'nel1sidm intervalima .
Srednja brzina nije dovoljna da bi
opisali promjenljivo kretanje. Uvodi
se i pojam trenutne brzine.
Trenutnu brzinu tilela koje se krece promjenljivo nazivamo srednjom brzinom u sto je mo-
gucem manjim intervalima vremena. Mi cemo govoriti 0 jednakopromjenljivom kretanju.
Promjenljivo kretanje korl koga se bfzina mijenja za jedna!.e vremenske intervale za
is!u vrijednost, zove se jednalm promjenljivo kretanje.
Mi cerna govoriti 0 jednako promjenljivom kretanju. Kod jednakoprornjenljivog kreta-
nja trenutna brzina ravnornjerno raste iii opada sa vrernenorn.
(akceleracija)
Da bi opisali promjenljivo kretanje uvodimo jos jednu fizi-
kalnu velicinu - ubrzanje. Ubrzanje je vektorska veliCina koja
pokazuje za koliko i kako se mijenja brzina.
Ubrzanje je brojno jednako promjeni brzine u jedinici vre-
mena. Ova fizicka velii'ina se oznacava sa a.
Av
a = -= const
At
Ako je promjena brzine ista za sve naredne vremenske in-
tervale, kazemo da se tijelo krec'e konstantnim ubrzanjem,
pa je:
a = const.
Jedinicu za ubrzanje je jedan metar u sekundi za sekundu.
m
1
Tijelo ima jedinicno ubrzanje ako mu se svake sekunde brzina povecava za jedan metar
u sekundi.
Ako je ubrzanje pozitivno (a > 0) tijelo povecava brzinu, a ako je negativno (a < 0) tijelo
smanjuie brzinu (uspor.ava).
Brzina i put kod jednalh,prbmjellljiv6g kretanja
Ubrzanje kod jednakopromjenljivog kretanja se ne mijenja u toku vremena pa za izracu-
navanje brzine mozemo uzeti bilo koji vremenski interval.
veliCina ubrzanje
oznaka veliCine a
mjerna jedinica metar u sekundi na kvadrat
oznaka mjerne jedinice
m/s2
79
80
--= 5-
s
m
10-
s
Neka je pocetna brzina kretanja, npr. automobila, bila jednaka nuli vl = O. To znaCi da
je automobil prije pocetka kretanja mirovao. Automobil se pocne ubrzavati ravnomjerno.
Prema definiciji, ubrzanje je
a=----
t
S obzirom da je pocetna brzina jednaka nuli (vl = 0) gornji izraz mozemo pisati U obliku
v
a=--
t
gdje je v2 = v, trenutna brzina automobila poslije vremena t.
Brzina kretanja automobila ravnomjerno raste sa vremenom.
v = at••••••
Predeni put kod ravnomjerno promjenljivog kretanja
Put bilo kog promjenljivog kretanja bez pocetne brzine mozemo nad na sljeded nacin.
Za takav proracun nam je potrebno da znamo srednju brzinu kod ravnomjernog pro-
mjenljivog kretanja. Ako je pocetna brzina bila Yo' krajnja v, onda je srednja brzina ;ed-
naka polovini zbira pocetne i krajnje brzine.
Vo + v
v
sr
=----
2
U nasem primjeru pocetna brzina je jednaka nuli,
V
vsr = ---
2
Predeni put kod bilo kojeg kretanja mozemo izracunati prema formuli,
pocetna brzina ;e jednaka nuli te je srednja brzina s = vsr . t
v
s= -- t
2
Obzirom da je v = at to je
at
s=--t
2
I' = : " ~
Predeni put kod ravnomjernog promjenljivog kretanja, bez pocetne brzine proporcio-
nalan je kvadratu vremena. U nasem primjeru imali smo ravnomjerno ubrzano kretanje.
81
82
Za one koji zele mati vise
Brzina i predeni put kad tijelo ima pocetnu brzinu
Brzina
Iz jednacina za ubr¥nje kod ravnomjerno promjenljivog kretanja
v ~ Vo
dobijamo da je
odnosno
Brzina ravnomjerno raste sa vremenom.
Za ravnomjerno usporeno kretanje
Brzina ravnomjerno opada sa vremenom.
a=---
t
at = v - Vo
v=vo+at
v=vo-at
Napomena: u gornjem izrazu se uzima apsolutna vrijednost ubrzanja.
Predeni put
Put bilo kog promjenfjivog kretanja moze se izraziti refacijom s = v
sr
' t. Srednja brzina promjenfjivog kre-
tanja jednaka je aritmetickoj sredini pocetne i krajnje brzine
Vo + v
V
sr
=---
2
Kako je v = vo + at
at
v
sr
=------ ------ = vo+--
2 2
Ako uvrstimo u formufu za put s = vsr • t dobijamo:
Za usporeno kretanje:
at
2
s = Vo t +--
2
at
2
s=vo!---
2
Kada je pocetna brzina jednaka nuli tada je:
at
2
s=--
2
2
Irenutna brz.ina jednalmub.,al1og k,'<,lanja sa pO<'f'fnnm brzil10m a > 0
trenulna brzilla iednalmusporenng krelallja a < 0
!renul"a brzina jednakouorzanog l(rNanja 1.><';>: pot:Nlle bl'",lne a > tl
Formula Zit duiil1!! pula jednal<oubrzanog krl?lallja
sa pocelnn", brzinol1l a > 0
Formula za duill111 pula jedn"kn"'pmpnng "rrtan;a a < 0
Formula Ta duiinll puta jpdnakolmuhrzal1og hplan,,,
bez poceln!! brzine
Grafik pula i
v = vo + at
v=vo-al
v = al
all
s = vol +-
2
at
2
s=vo!---
2
s=--
2
II
k,"''li,ollo m III
.----=10-
II 3600 s
Kao kod ravnomjernog tako i kod jednakopromjenljivog kretanja, graficki mozemo pred-
staviti zavisnost velicina koje odreduju ovo kretanje. Grafik brzine ravnomjerno ubrza-
nog kretanja, bez pocetne brzine. Takav grafik se naziva v - t dijagram.
83
Za one Imji zele znat.i vise
(a - t) dijagram, a = const
(v - t) diiagram jednakoubrzanog kretanja kada je tijelo ima pocetnu brzinu
(v - t) dijagram jednakousporenog kretanja kada se tijelo zaustavi trenutna brzina v = 0
84
Pokusajte sami: Pogledajte strip na narednim stranicama i pokusajte da izvedete
ogled sa kotrl;anjem kuglice po nagnutoj podlozi, pri cemu so u jednakim vre-
menskim intervalima na podlozi oznaceni polofaji kuglice.
Vazniji iskazi
- Kretanje tijela kod kojeg se brzina za jednake intervale vremena mijenja za istu vri-
jednost, nazivamo jednolikim promjenljivim kretanjem.
- Ubrzanje je brojno jednako promjeni brzine u jedinici vremena. Ova fizicka veliCi-
na se oznacava sa a. m
- Jedinica za ubrzanje je metar u sekundi na kvadrat (-).
52
- Tijela se mogu kretati jednako ubrzano i jednako usporeno.
- Usporeno kretanje uvijek ima pocetnu brzinu, jer da bi pocelo usporavati tijelo se
mora nalaziti u stanju kretanja, ali ne mora imati uvijek trenutnu brzinu. Kada se
tijelo zaustavi brzina mu je jednaka nuli v = O.
- Grafik brzine u funkciji vremena je prava koja moze prolaziti kroz koordinatni po-
cetak, ako vo = 0, iii imati odsjecak na y osi, na koju je nanesena brzina ako ima va.
- Grafik ubrzanja je prava paralelna osi vremena.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Opisi jednakopromjenljivo kretanje?
2. Koju novu veliCinu uvodimo, da bi opisali jednakopromjenljivo kretanje?
3. DefiniSi ubrzanje.
4. Napisi formulu za ubrzanje i odredi mjemu jedinicu ubrzanja.
6. Izvedi formulu za brzinu jednako ubrzanog kretanja.
7. Napisi izraz kada je kretanje pocelo iz stanja mirovanja.
8. Napisi izraz kad se tijelo krec'e usporeno.
9. Napisi izraze za predeni put, za sva tri kretanja iz predhodnih primjera.
10. Nacrtati grMik brzine ako je tijelo zapocelo kretanje iz stanja mirovanja, ubrzanjem
2m/5
2
. Kretanje je trajalo 2 minute.
11. Biciklista se kretao brzinom 10 km/h. Pri tom upadne u saobrac'ajnu guzvu, pocne
koCiti i smanji brzinu na km/h. Nacrtaj grafik brzine u funkciji vremena za ovo kre-
tanje. Izracunaj ubrzanje.
12. Ako 5e tijelo kretalo brzinom 10 mis, zatim za deset minuta kretanja povec'alo svo-
ju brzinu na 20 mis, nadi ubrzanje koje je tijelo dostiglo u toku kretanja. Izracunaj
koliki put je preslo za to vrijeme.
85
86
JEDNAKO UBRZANO
.

fi.i"
'A 11£
'1
,.-!>J

---
"".
",.-1--
.,-


r
" 'I--,
-!
t

"-

.
__ J
,.
3""
--
": i.lAl-
-
" -,
f--
-,-.

• '"l
..
.. ;;;:
'"
,,' ..
...


vakvo kretanje se zove promienljiv
I«etanj •. Ovaj grafik je suvise komplikovan.
Sada zelim da Ii pokaZem
. n"i nacin
Vi{fMENA
'Joziti vise od od :;,0
1:/1) " Latim smo 6H, pa an i UHllHl'ml
i'llsl,',,, 211 hrzhm SinO
us!i 1.1 fWH-:,L
k"'.L. Lt ttmeb uifrd'ali na 12:0 i isli brze i
Krelanja sa
konstanlnim
UBRZANJEM!
jeste, ali taj put je
suvise brz.
Mi cemo uzeti Iri
SiYhmjHi
Kada ja podignem lenjir lopta ce se pokrenutL Pralit cemo vrijeme, a
ja cu te kasn;;e pitati da mi objasnis
rri puta cemo posmalrati fastojanje
koje prede lopta u zavisnosli sa
vremenom.
Poslije druge sekunde!
Poslije (rece sekunde!
Poslije cetvrte sekunde!
87
88
OSNOVI DINAMIKE
U prethodnom poglavlju proucavali
smo mehanicka kretanja ne uzima-
juCi 1I obzir uzrok tih kretanja.
U dijelu koji slijedi proucavacemo
kretanja i uzroke koji su doveli do
kretanja.
Proucavacemo medudjelovanje ti-
jela. Vee smo ranije saznali sta je
uzrok medudjelovanja tijela.
Upoznaeemo neke nove veliCine.
Ove velicine su masa, sila i impuls
tijela.
Vrsta i oblik nastalog kretanja tijela zavise od ja-
Cine, pravea i trajanja sile koja ga je uzrokovala: ..
Veze izmedu velicina koje smo lIpoznali u
tici i velicina koje cemo upoznati u dinamici
su osnovnim zakonima mehanike, koje je precizno
formulisao Njutn, pa se zbog toga zove i Njutnova
mehanika.
lIocio po-
javlI da . svojll brzinll
nepr9ll1ijenje!l0lU ako ne dode do uza-
jall1nog djelovanja.
Njutn je formlllisao tri zakona mehanike:
1. zakon inercije
2. zakon 0 djeiovanju sila
3. zakon akcije i reakciie.
Ako neko tijelo lezi na zemlji ono se neee pokrenuti samo od sebe. Ni kuglica na stolu,
kao ni lopta na travi neee se pokrenuti, sve dok je neka sila ne pokrene. Na osnovu pri-
mjera gore navedenih mozemo zakljueiti da se brzina nekog tijela mijenja samo pod uti-
cajem drugih tijela.
AIm na tijelo koje posmatramo nl' djl'luje nelm drugo tijelo, onda se njegova brzina ne
mijenja.
Svojstvo tijela da zadrzava svoju brzinu zove se inercija. iii moiemo reCi: svi objekti u
pokretu opiru se promjenama u kretanju i ovaj otpor se
naziva inercija.
Talijanski fiziear Galileo Galilej je otkrio da bi kugla baee-
na da se kotrlja niz kosu podlogu, stalno kretala. On je do
ovog zakljueka dosao tako sto je posmatrao kako se kugla
kreee po koso postavljenoj dasci. Poslije izvjesnog vreme-
na se zaustavi. Ako se uzme glatka podloga kugla ee 5e
kretati duze. Ovo znaei da kretanje kugle spreeavaju
otporne sile, sila trenja i otpor vazduha. Da nije djelova-
nja ovih sila ana bi se neprekidno kretala.
Galilej je formulisao princip inercije koji glasi:
Svalw tijelo ostaje li stanju mirovanja iii jednolikog pravolinijskog kretanja sve dok ga
neka straml. sila ne natjera da to stanje promijeni.
Svako tijelo zadriava brzim.l li toku I<retanja sve dol. ga neka sila 111' natjera da to svoje
stanje promijeni.
Kasnije je ovu pojavu proueavao Isak Njutn i formulisao zakon inercije iii, kako ga danas
zovemo, prvi Njutnov zakon koji glasi:
I<ada je objekat nepokretan, potrebna je odredena sila da bi se nadvladala njegova iner-
cija ida bi se on pokrenuo. Sto je ve(a masa objekta potrebna je i ve(a sila za njegovo
pokretanje, a takoder i da bi se zaustavio.
"
89
90
Primjera za inerciju ima mnogo i ovom zakonu podlijezu sva kretanja kako na Zemlji
tako i u svemiru.
Primjer: Kad autobus krece, vi se pomijerate unazad jer inercija vaseg tijela tezi da
ostanete u stanju mirovanja.
Kada se autobus zaustavi, naginjete se naprijed jer inercija vaseg tijela tjera vas da se
nastavite kretati istom brzinom.
Prirnjer: Ako kaona slid postavimo malu metalnu kocku na karton i brzo ga izmak-
nemo kockace pasti na dno case. Za ogled uzeti plasticnu casu.
Primjer: U julu 1994. kometa udarila je u Ju-
piter. Kada se priblizila Jupiteru raspala se na viSe od dvadeset di-
jelova (51. 1.3). Svi ovi dijelovi (kako slika pokazuje) su imali isti
pravac. Kretali su se jednolikopravolinijski po inerdji.
Primjer: tecnosti imaju inerciju. Pomocu inercije mo-
zemo razlikovati rovito od tvrdo kuhanog jajeta.
Zavrtimo oba jajeta na tanjiru. Dok se vrte uhvati-
rno ih i ponovobrzo spustimo. Kuhano jaje ce mi-
rovati, a rovito ce se opet okretati, zbog inercije
tecnosti u njemu.
Kao mjera inercije tijela uzima se masa tijela. Do pojma mase mozemo doc'i ako posma-
tramo djelovanje sile na razlicita tijela.
Kao primjer mozemo uzeti dvije kugle razliCite mase (drvenu i gvozdenu). Ako ih stavi-
mo na glatku podlogu i gurnemo istom silom, gvozdena kugla c'e imati manje ubrzanje
od drvene. Ako zelimo da im ubrzanje bude isto, za gvozdenu kuglu moramo upotrijebiti
vec'u silu. Ovo svojstvo se zapaia kod svih tijela i zove se inertnost. Inertnost je svojst-
vo svakog tijela.
Inertnost i inercija se razlikuju. Inelinost je svojstvo svakog tijela bez obzira na kretanje.
Inercija se odnosi na kretanje iii mirovanje tijela.
VeliCina koja predstavlja mjeru za inertnost tijela zove se masa (m).
U dinamici se cesto koristi velicina koja se zove impuls p.
.....
p = m' v
Impuls je jednak proizvodu mase tijela i njegove brzine.
Primjer:Primjeraza impuls imarno dosta Akoseis,l"ate
klikera,nakliker koji miruje i ciji je impuls bionUla, i$a?pstinio
mubrzinu. Kada kreeuCi se udariudrugikliker idrugi klikerce
jer je prvogklikera. .
kgm
Jedinica za impuls je:
s
91
92
Orugi Njutnov zakon (zakon 0 djelovanju sila)
Drugi Njutnov zakon je jedan od osnovnih zakona me-
hanike. On govori 0 tome koliko ubrzanje a dobije ti-
jelo mase m, ako na njega djeljuje sila F. -tit
Tijelo se krece konstantnom brzinom iii miruje aim .JIIIP
na njega ne djeluje neka sila. Ako na tijelo odredene
mase djeluje sila ono c'e dobiti ubrzanje. Od cega za-
visi ubrzanje tijela mozemo vidjeti na sljedec'em primjeru: voz c'e imati vec'e ubrzanje
ako ga vuku dvije, od ubrzanja kada ga vuce samo jedna lokomotiva. To nam govori da
je ubrzanje srazmjerno sili koja djeluje na tijelo. Mozemo izvesti zakljucak:
F
a=--
m
Sila milSi daje
Ovaj se zakon moze pisati u obliku:
F = m a
Intenzitet sile I<oja djeluje na neko tijelo jednak je proizvodu mase tijela i ubl'zanja koje
je tijelo dobija zbog djelovanja te sile. Ova; se zakon zove zakon 0 djelovanju sila.
m
Jedinica za silu je njutn (N)l kg -- = 1 N
52
veliCina
oznaka veliCine
mjerna jedinica
oznaka mjerne jedinice
sila
F
njutn
N
Sila je vektorska velicina. Ima pravac i smjer ubrzanja. U vektorskom obliku matematic-
ki izraz za drugi Njutnov zakon je
...... --
F = m a
Vazniji iskazi
- Dinamika proucava kretanje tijela i uzroke koji su doveli do toga da se tijelo krece.
- Njutn je formulisao tri zakona mehanike:
1. zakon inercije,
2. zakon 0 djelovanju sila, .,
3. zakon akcije i reakcije.
- Zakon inercije glasi: svako tijelo ostaje u stanju mirovanja iii jednolikog pravolinijskog
kretanja, 5ve dok ga neka sila ne natjera da to stanje promijeni.
- Velicina koja predstavlja mjeru za inertnost tijela zove se masa (m).
Mjera za inertnost tijela je masa m.
- Intenzitet sile koja djeluje na neko tijelo jednak je proizvodu mase tijela i ubrzanja koje
tijelo dobija zbog djelovanja te sile. F = m a
Fizicka velicina koja je jednaka proizvodu mase i brzine tijela naziva se impuls iii ko-
l
oy' k . ----
IClna retanJa. p = m v m
- Jedinica za impuls je kilogram kroz metar u sekundi kg-
5
m
- Jedinica za silu je 1 kg - =1 N (jedan njutn)
52
93
94
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Koje su razlike izmedu kinematike i dinamike?
2. Nabroj tri osnovna zakona mehanike.
3. Definisi prvi Njutnov zakon mehanike.
4. Koja se velicina uzima kao mjere inertnosti tijela?
5. FormuliSi drugi Njutnov zakon mehanike.
6. Ako tijelo ima konstantno ubrzanje, kakva sila tada na njega djeluje?
7. Ako se tijelo krece ravnomjerno pravolinijski, da Ii na tijelo djeluje sila?
8. Automobil mase 500 kg krece se ubrzanjem 2 m/s2. Izracunati silu koja mu daje
ubrzanje.
9. Na slid 1.1 dat je zadatak. Formulisi tekst zadatka. Nadi nepoznatu velicinu koja
se trazi u zadatku.
sl. 1.1. .... Ii
Zalwn akcije i reakcije
.05 wi.! •
...
Tred Njutnov zakon opisuje medudjelovanje tijela. U prirodi srecemo samo uzajamna
djelovanja tijela. Poznato je da sila potice od nekog tijela i djeluje na neko drugo tijelo.
Kada jedno tijelo djeluje na drugo nekom silom, onda i drugo tijelo djeluje na prvo tije-
10, silom iste jacine i pravca, a suprotnog smjera.
U svim slucajevima sile uzajamnog djelovanja imaju isti pravac i suprotan smjer.
Kada smo uCili vrste sila, naveli smo da kad istegnemo oprugu djelujemo na nju silom.
Kada je pustimo opruga c'e djelovati elasticnom silom i vratiti oprugu u prvobitni polozaj.
avo vazi za sva medudjelovanja tijela i cini sustinu trec'eg Njutnovog zakona. Sile kojim
tijela djeluju jedna na drugu su istog intenziteta a suprotnog smjera, pa mozemo reci:
sila kojom jedno tijelo djeluje na drugo uzroku;e nastanak site istog intenziteta i istog
pravca, a §uprotnog smjera, kojo!l! drugo tijelo djeluje na prvo.
Silu akcije obeljezimo sa Fa' a silu reakcije sa Fr.
Uvijek je sila akcije jednaka sUi reakcij!:"po s ~ o j brojnoj vrijednosti.
Ta = - Fr
Sila je vektorska velicina. Smjer vektora sile akcije suprotan je smjeru vektora sile reakci-
je. Tada pisemo: sila akcije uvijek djeluje na jedno tije/o, a siJa reakcije na drugo tiielo.
95
96
Pokusaite sami:
"
Izvedite jednostavan eksperiment sa kolidma
kao na slid. Prilijepite cijev na cijem zadnjem
kraju je nabijen balon.
Napusite balon kroz djev. Kada ih pustite, koli-
ca ce se kretati i bez guranja, u suprotnom smje-
ru od smjera izlaska vazduha iz balona.
ReaktivrlO
Na principu trec'eg Njutnovog zakona rade i
raketn i motori. Raketn i motori se krec'u na-
prijed izbacujuc'i snazni mlaz gasova, stvore-
nih sagorijevanjem goriva, kerozina.
. 'J. .\:-," , "
Gasoviti produkti sagorijevanja u raketnom motOrll izlije-
cu veoma velikom brzinom, iz otvora na donjem kraiu ra-
kete. Obzirom da se gasovi kre('u nazad smjer kretania ra-
kete je naprijed.
Raketa se krec'e pod pritiskom gasova koji nastaju hemijskim
procesom u samom motoru bez upotrebe vazduha tako da
se raketa moze kretati i u sredinama gdje je vakuum.
Pokusajte sami u kuhinji cekicem udariti noz kojim
ste zasjekli jabuku, kao na slid.
Kada udarate cekicem, jabuka jos vise nalijeze na
ostricu.
Opisite i objasnite ovo djelovanje.
Vazniji iskazi
masa zrna m
z
brzina zrna V
z
masa puske mp
brzina puske vp
- TreCi Njutnov zakon glasi: sila kojom jedno tijelo djeluje na drugo uzrokuje nasta-
nak sile istog intenziteta i istog pravca, a suprotnog smjera, kojom dmgo tijelo
djeluje na prvo.
- Ove sile djeluju uvijek u parovima.
- Sila akcije uvijek djeluje na jedno tijelo, a sila reakcije na drugo tijelo.
- Primjera za akciju i reakciju imamo mnogo u prirodi.
Na principu trec'eg Njutnovog zakona rade i raketni motori.
Odgovori na sljedeca pitanja
· Eormulisati treCi Njutnov zakon mehanike.
· Navedi neke primjere zakona akcije i reakcije.
· !ita c'e se desiti ako napusemo balon i pustimo ga kroz prostoriju?
Izracunaj brzinu trzaja puske ako je brzina metka 150 mis, masa metka 50
masa puske 10 kg.
Zapamti: parkiraj se
Nemoj biti iznenaden
ako ne uspijem,
JER JA VOZIM

-,
..
Paralelno
SAOVIM
PORED!
• I

97
98
Kombinacijom i eksperimenta Galile; je do-
kazao jednakoubrzano kretanje i iskazao ga u ma-
tematickom obli"u. I<oristio je glatku kosu dasku
za ova; eksperiment.
Tacno 350 godina kasnije, 1992. godine,
Vatikan se javno izvinio zbog nacina
na koji je postupano sa Galileom.
99
JOO
Gravitacija predstavlja silu privlacenja
izmedu materijalnill tijela - planeta u
galaksijama, zvijezda u univerzumu, ita.
Gravitacija je i sila kojom planeta Zem-
Ija privlaci i drzi sve materijalne stvari
(ziva bica i predmete) na svojoj povrsi-
ni i naziva se jos i Zemljina teza.
il.! l<i!k(} pada
grayj"
silom priv!lklil
If¥\il.!se(;di)"kil!! sate!it,
nje.Ni!lt
11
JeZllao
Ilkr!;!ffll1ju.
utlJ"1kreffll!iil ••. (:?!lko.11 i
l1
l.!f£i@.·
bi ..

gil •. Na osn?VfJ 91',11)
ie .
gr!lViti!.£lje.· kQj! l?me4!l

Mjese(; kr!!.-
*e ok!! S!lncil. p1ane!-itbli¥il
iace Qsjeca gravitaciona sil!l SUl1ca,
jacina gravitacione sile izmeau dva tijela zavisi od mase tih tijela i udaljenosti izmeau
njih. jaca sila privlacenja postoji meau tijelima cije su mase vece, a rastojanje manje.
Gravitacione sile su iskljucivo privlacne sile i djeluju i na veoma velikim rastojanjima.
Intenzitet sile kojom jedno tijelo privlaci drugo proporcionalan je masama till
tijela, a obrnuto proporcionalan kvadratu tih rastojanja.
Njutnov zakon gravitacije glasi:
r2
Konstanta y se zove gravitaciona konstanta. Ako je masa tijela 1 kg a tijela se nalaze na
rastojanju od jednog metra, ona iznosi y = 6,67 I() -11 Nm2/kg2
Zemlja privlaci sva tijela koja se nalaze na njoj iii u njenoj blizini. Isto tako
prema zakonu akcije i reakcije i tijela privlace Zemlju samo se to ne osjeca
zbog veoma malih masa tijela u odnosu na Zemlju. Gravitaciona sila je uvi-
jek usmjerena prema centru Zemlje.
Oko svakog fizickog tijela: postoji privlacenje drugih tijela. Prostor u kome
se osjeca dejstvo gravitacione sile privlacenjem jednog tijela drugim moze se
ostvariti samo putem materijalne sredine. Ta materijalna sredina (vid mate-
rije) koja postoji u cijelom prostoru oko tijela i kojim djeluje na druga,tijela,
naziva se U iProstoru oko Zemlje postoji gravitaciono
polje posredstvom privlaCi tijela koja se u njemu nalaze. Gra-
vitaciono polje fizickih velicina od kojih je jedna i
jacina gravitacionog veliCina.
lacina gravitacionog poHci!l>rpjri!)-je jednaka odnosu gravitacione site i mase tijela.
Smjer polja je isti kao i smjer gravitacione sile
F m
G=-- y--
m r2
·F,
Iz defillicije gravitacionog polia odreduje se mjerna iedinica
jacine gravitacionog polja.
F N m
G= =
m kg
Mjerna jedinica ove veliCine je ista kao i jedinica za ubrzanje. Na osnovu drugog Njutno-
vog zakona mozemo reci da je intenzitet gravitacione sile jednak proizvodu mase i ubr-
zanja Zemljine teze. Ubrzanje Zemljine teze na 45° geografske sirine u blizini Zemljine
povrsine iznosi g = 9,81 m/s
2
. Ako tijelo ispustimo sa neke visine ono ce slobodno padati
pod dejstvom sile Zemljine teze.
lOl
102
Pokusajte izracunati gravitacionu silu izmedu dvije stolice.
Prethodno izmjerite masu i rastojanje izmedu njih, zatim izracunajte gravitacionu
silu kojom djeluju jedna na drugu. Objasnite rezultat.
Galileo Galilej je prema legendi pokusao da iz-
racuna vrijeme slobodnog pada posmatrajuCi
pad tijela sa krivog tornia u Pizi. U to dob" vri-
jeme se nije moglo precizno racunati kao danas
kad imamo stopericu, pa je ovako nesto bi/o ne-
moguce. On je zakon jednakoubrzanog kreta-
nla otkrio pustajuCi da Se kotrlja kuglica niz ko-
-sinu kao sto smo ranijenaveli.
Pomoc'u eksperimenta je utvrdeno da sva tijela
kroz bezvazdusni prostor padaju istom brzi-
nom, Bilo koja dva tijela pustena istovreme-
no, sa isle visine, u bezvazdusnom prosloru
pacidju Ii" 1"lnlpi IStUVIt'llIC'lll), Opioallo !cr(-
LlI1je Ild/TvdlllU slohodllim padanjem.
Siobodan pad je jednakoubrzano kretanje bez pocetne brzine.
Na slici 1.1. prikazani su pulevi i brzine nakon 1, 2, 3, 4 i 5
sekundi slobodnog padanja. Brzina se povecava poslije sva-
ke sekunde za istu vrijednost. 1510 tako se povecava i duzina
predenog puta u svakoj sekundi.
Zavisnost medu velicinama koje karakterisu ovo kretanje da-
ta je formulama za jednakoubrzano kretanje, pri cemu umjesto
sa a ubrzanje oznacavarno sa g (ubrzanje slobodnog pada), a
put sa h umjeslo s.
brzina, v == g t
g t2
predeni pul, h == ---
2
Ubrzanje slobodnog pilch Ilijr' jednai<o nil svirn rnjeslirna na
lemlji, povpcava Sf' od ckv;11ora p!erna polrL
Ubrzanje slobodnog pada jednako g = 9,81 m/s2 nazivarno normalnim ubrzanjem.
Predeni put rnozemo naci i iz relacije:
a brzinu:
h=---
2g
v =\J2gh
'i
103
lO4
Kada tijelo slobodno pada kroz neku sredinu, tada osim sile Zemljine teze moramo uzeti u
obzir silu otpora vazduha. Predmeti razlicitog oblika i velicine padaju razlicitom brzinom.
Slucaj padobrana.

Na pad a, dakle, djeluju dvije sile: sila teze Fg u smjeru vertikalno nanize i otpor
vazduha F 0 u suprotnom smjeru (slika a).
Intellzitet rezuitujuce sile bice jedna" raziid intenziteta sHe
teze i otpora vazduha.
Kod slobodnog pada iznos sile teze je stalan, dok iznos sile ot-
pora vazduha raste sa brzinom.
- Gravitacija predstavlja silu privlacenja izmedu materijalnih tijela - planeta u galak-
sijama, zvijezda u svemiru, itd.
- Gravitacionu silu otkrio je Isak Njutn.
- Intenzitet sile kojom jedno tijelo privlaci drugo proporcionalan je masama tih tijela,
a obrnuto proporcionalan kvadratu njihovih rastojanja.
- Gravitacione sile su iskljuCivo privlacne sile i djeluju na veoma velikim rastojanjima.
- Gravitaciono polje je polje koje postoji oko svakog materijalnog tijela. Unutar tog
pol ja osjeca se dejstvo gravitacione sile.
- jacina gravitacionog polja brojno je jednaka odnosu gravitacione sile i mase tijela.
Smjer polja je isti kao i smjer gravitacione sile.
- Siobodan pad je jednakoubrzano kretanje bez pocetne brzine
- Zavisnost medu veliCinama koje karakterisu ovo kretanje data je formulama za jed
nakoubrzano kretanje, pri cemu umjesto sa a ubrzanje oznacavamo sa g (ubrzanje
slobodnog pada), .a put sa h umjesto S.
- U vakuumu sva tijelabacella saiste visine padaju istom brzinom bez obzira kolika
• • " 'i : . '
1m Je masa. . i
Na tijelo koje djeluju dvije sile: sila teze Fg u smjeru ver-
tikalno nanize i ofpor sredfneF;u suprotnom smjeru. Ukupna sila koja djeluje na
tijela jednaka je razlici ove dvije sile.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Kakva je priroda gravitacione sile? Navedi neke primjere gravitacije.
2. Kako glasi Njutnov zakon gravitacije?
3. Od cega zavisi gravitaciona sila?
4. Cemu je jednaka jaCina gravitacionog polja?
5. NaCi jaCinu gravitacione sile ako se mase 300 kg i 500 kg, nalaze na rastojanju 5 m.
6. Koja je sila uzrok da tijelo slobodno pada?
7. Ako znamo vrijeme slobodnog pada mozemo Ii odmah izracunati brzinu?
8. Tijelo pada sa zgrade, pad traje 4 sekunde. i
Koliki put je pri tom tijelo preslo i kojom brzinom se kretalo?
9. Koje sile djeluju na tijelo kada pada kroz vazduh?
A
105
106
Sila teie i teiina tijela
Ako tijelo pada tada se nalazi u bestezinskom stanju (nema tezinu). Zbog sile teze sva tijela
koja su sprijecena da padaju pritiskuju podlogu iii zatezu konae 0 koji su objeseni.
Sila kojom tijela usljed sile Zemljine teze pritiskuju nepokretni oslonac iii zatezu konac
za koji su objesena, naziva se tezina tijela.
U navedenom slucaju tezina tijela
G=mg
i jednaka je sili zemljine teze.
Sila teze djeluje na lijelo, a tezina djeluje na podlogu Ila kojoj stoji tijelo iii na konac
Ila kojem visi.
Tijela koja se nalaze u zemljinoj orbiti nemaju tezinu, nalaze se u bestezinskom stanju,
sto ne znaci da na njih ne djeluje gravitaeiona sila.
Za one koji fele zoati vise
Na lijelo "oje stoj; na povrsi,,; zemlje djeluje sila Ze",lji"e leie jednaka leii,,; lijela
.,
m ~ ~
Fg = Y _ m g, adakle vidima da je ubrzanje sile zemljine teze g = Y ---
R 2 R 2
z z
Iz izraza za ubrzanje vidimo da ono ne zavisi od mase tijela koje slobodno pada.
To znaci da gravitaciana sila svim tijelima kaja se nalaze u istaj tacki palja daje ista ubrzanje, bez obzira
kolika je masa lijela.
Na lijelo koje se nalazi na visin; h iznad Zemlje djeluje privlai'na sila Zemljine leie koja je jednaka:
Fg=Y -----
Masa je konstantna velicina, dok se tezina mijenja zavisno od gravitacionog ubrzanja.
Na nekoj drugoj planeti koja ima gravitaciono ubrzanje razlicito od ubrzanja Zemlje, te-
zina tijela iste mase bice razl icita.
Teiina tijela jednaka je sili teie samo ako se tijelo nalazi na nepokretnojpodlozi iii oka-
ceno visi. Sila teze i tezina tijela imaju istu jacinu, pravac i smjer, ali nemaju istu napad-
nu tacku. Tezina tijela jednaka je sili teze ako se tijelo krece ravnomjerno.·
Fg = G iii Fg = m . g
107
108
Tijela kao automobili skoro nikada se ne krecu
jednoliko. Oni smanjuju, povecavaju
brzinu, zaustavljaju se ...
...,.------'"
je
pala sa oko
20 metara.
----.... ,.
Pa ovaj
objekat je
jednako
ubrzano.
\
Zar ne bi bilo interesantno
znati kolika mu je brzina
kada se nade blizu zemlje?
Objekat pada i kada ne bi
bilo otpora vazduha svi
predmeti bi padali istom
brzinom. Zato !ito se tijela
pri slobodnom padu nalaze
u bestezinskom stanju.
U redu sada da se
,..-----·-----Ivlratimo problemu koji mi
[
-
.-------
Ja shvatam kako mislis.
Ako znamo ubrzanje i vri-
jerne, mozemo saznati i
brzinu. Po formuli
imamo. Ako znamo vri-
i ubrzanje mozemo
izracunati rastojanje sa
kojeg tijelo pada.
iii sada kada znamo
ubrzanje i rastojanje
mozemo izracunati
vrijemf! slobodnog
pada.
I,
- Hm, rekao sam da se u prvoj sekundi od 0 do 10m/5
2
- Objekat pada brzinom od 5 mls sa putujuCi prede put od 5 m, iz
sekunde u sekundu krecuCi se jednako ubrzano. Brzina se
povec:'ava sa 10 m/s na 20 mls
- Kada kazemo 15 mls mislimo da prede 15 metara za jednu sekundu.
- Zajedno sa prvih 5 m i to prede ukupno 20 m/s. tada saksija putuje 2 s
- U redu !
- 20 mls iii 72 km/h
- Kakav hi zakljucak donio gledajuc:'i ovu tvrdavu?
- Ja sam cuo da je Calileo napravio famozan eksperiment ovdje.
- Pat Galile; je morao znati formule za vrijeme i rastojanje, jesi Ii
zaboravio ima ih u knjizi na strani 12.
- Ne, nije ih znao, nasao ih je pomocu pk,;np·r;
na strani 9.
- 0 da sjecam se, kada je pustao loptu
niz kosinu. Pa je Galileu za
ovo mjerenje krivi toranf u Pizi.
- Da, tako kaze legenda.
I
- On nije irnao cime da izmjeri kratko
vrijeme slohodnog pada u to vrijeme,
jer slobodan pad sa ove kule ne traje
duze od tri sekunde.
1
110
Vazniji iskazi
- Sila kojom tijela lIsljed sile Zemljine teze pritiskuju nepokretni oslonac iii zatezu ko-
nac za koji su objesena, naziva se tezina tijela.
- Sila teze djeluje na tijelo, a tezina djeluje na podlogu na kojoj stoji tijelo iii na konac
na kojem visi.
- Na tijelo koje se nalazi na visini h iznad Zemlje djeluje privlacna sila zemljine teze
koja je jednaka:
m 'Mz
Fg = y
(Rz + h)2
Tezina tijela jednaka je sili teze samo ako se tijelo nalazi na nepokretnoj podlozi iii
okaceno visi. Tezina tijela jednaka je sili teze ako se tijelo krece ravnomjeno.
F = G iii F = m . g
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Koji je odnos izmedu mase i tezine tijela?
2. Koji je odnos izmedu tezine i sile teze koja djeluje na tijelo? Oa Ii su uvijek iste?
2. Ako tijelo ima masu 15 kg, kolika mu je tdina?
3. Ako se tijelo nalazi na visini 15 km iznad zemljine povrsine kolika je jacina gravi-
tacione sile koja na njega djelllje?
4. Ako se lift krece lIbrzano vertikalno navise lIbrzanjem a, tijelo 1I njemll ce imati
tezinu:
a) vecll od si Ie teze
b) manjll od sile teze
c) jednaku sili teze
6. Oa Ii lIbrzanje koje daje gravitaciona sila tijelu, na neki nacin zavisi od mase tijela?
Razlog zbog kojeg biljke rastu navise, a korijen ide u zemju je gravita-
dona sila.
Kada bi se ovoj sUi suprotstavila neka j<jca sila korijen biljke bi se pru-
tao u smjeru djelovanja te sile.
To motemo dokazati pomocu narednog eksperimenta koji je jos
prjje sto godina izveo engleski botanicar Najt. On je stavio sjemen-
ke da proklijaju j;Ja obodu tocka, koji se brzd okrece. Prilikom
brzog okretanja dejstvo centrifugalne sile prevazilazilo je dejstvo
gravitacione sile. Posto je ona usmjerena radijalno od centra, tile izdan-
ka okrenule su se napolje, a stabla unutra. Ovo nam jasno pokazuje da sila
Zemljine tete odreduje smjer u kome ce se prutati korijen biljke.
Tezisfe tijela
~ ,
Sva tijela imaju tacku koju zovemo teiiSte tije/a. Ako driimo tacnu u tacki koja je ispod
tezista ona ce biti u ravnotezi, jer cijela njena tezina je skoncentrisana u toj tacki. Mo-
zete je drzati na jednom prstu.
Na tijelo kao na sistem cestica djeluje sila koju zovemo rezultujuca sila teze.
Ako svako tijelo predstavlja zbir cestica onda je sila koja djeluje na tijelo zbir sila koje dje-
luju na svaku cesticll pojedinacno.
Zato se sva tijela na Zemlji ponasaju kao da je cijela njihova tezina koncentrisana u jed-
noj tacki koja se naziva teiisie.
fezisfe predstavlia napadnu tacku rezultujuce sill' koja djeluje na svaku cesticu tijela
pojedinacno ..
III
112
Teziste mozemo lako odrediti za tijela koja imaju pravilan geometrijski oblik, ono se na-
lazi u presjeku tezisnica.
Pokusajte sami nad teziste na olovd.
Pomjerajte prst ka centru.
Da ste nasli teziste znacete kada budete mogli dria-
ti olovku na jed nom prstu.
U toj tacki skoncentrisana je sva tezina tijela.
Pomjerite prst sarno malo ulijevo iii udesno.
Sta primjecujete? Pokusajte drzati olovku na jed nom
prstu u bilo kojojdrugoj tacki.
Vrste ravnoteie
Prema polozaju oslonca i tezista postoje tri vrste ravnoteze:
- stabilna, tijelo se nalazi u stabilnoi ravnotezi ako se tacka oslonca nalazi iznad tezista,
(slika a)
- labilna, tijelo se nalazi u labilnoj ravnotezi ako se tacka oslonca nalazi ispod tezista,
(slika b)
- indiferentila, tijelo se nalazi u indiferentnoj ravnotezi aim se teziste nalazi u tacki
osiol1ca. (slika c)
Stabilnost tijela na podlozi
Od cega zavisi stabilnost tijela na podlozi?
Iskustva pokazuju da je stabilnost tijela na podlozi veca !ito je veca tezine tijela i sto je
veca povrsina oslonca na kojoj se nalazi.
Takoder, sto je visina tezista iznad oslonca veca, stabilnost je manja.
113
114
Sto je teziste nize (blize zemljil tijelo je stabilnije.
Zbog toga se, naprimjer, motor kod motornih vo-
zila (automobila, kamiona) postavlja veoma nisko,
a tockovi moraju qiti dosta siroki kako bi se sto vise
spustilo njihovo teziste i poboljsala stabilnost vo-
zila, kako bi bilo manje vjerovatno da ce se vozi-
10 prevrnuti u slucaju sudara.
Vazniji iskazi
. . , ..
sam stabilan,
ne mogu se
pomjeriti!
- Tezina svakog tijela skoncentrisana je u jednoj koja teziste iii oslonac.
- Tijela mogu biti u stabilnoj, labilnoj i indifereritnoj ravnotezi.
- Tijelo je stabilnije na podlozi sto mu je tezina veca, ako sto vecom povrsinom do-
diruje podlogu i sto mu je teziste nize.
Odgovori na sljedeca pitanja:
1. Sta je teziste tijela?
2. Kada je tijelo stabilno na podlozi?
3. Razmisli zasto je tvoja skolska torba stabilnija kad je puna nego kad je prazna?
4. KClje vrste ravnoteze znas?

Pokusajte sami nacrtati tijela pri-
kazana na slid i srafirati povrsinu
koju zaklapaju sa podlogom.
Razmislite koje je od tri tijela naj-
stabilnije. Objasnite zasto!
115
116
Galileo Galilej je bio prvi koji je upotrijebio teleskop za gledanje i utvrdivanje.
ZahvaljujuCi njegovim studijama potvrdena je Kopemikova teorija po kojoj je
Sunce centar solamog sistema, ti. pitanje koje je u to vrijeme bilo istinski revolucio-
namog misljenja. Pomocu teleskopa otkrio je brda na Mjesecu i odredio njhovu
pribliznu visinu. Otkrio je eetiri Mjeseca koja kruze oko Jupitera od kojih je jedan
po njemu dobio ime. Galileo Galilej je otkrio svojim slabim teleskopom da Satum
ima neke "dodatke". Veliki naucnik je kasnije u svojoj knjizi objavio anagram koji
sifrovano govori 0 njegovom otkricu: "Osmotrio sam najvisu trojnu planetu."
Zbog slabosti svog teleskopa Galilej je smalrao da pored Saturna lebde jos dva ne-
beska tijela. Kasnije je holandski nauenik Kristijan Hajgens utvrdio da su to bili
spoljni rubovi prstena koji okru uje ovu planetu.
Ogledom je oborio Aristotelovu teoriju da teza tijela padaju brZe
od laksih. On je jos u najranijoj mladosti razmisljao 0 kretanju ...
Jednog dana, stojeCi duboko zamisljen, ispustio je pero iz ruke. Po-
digao je pero, a zatim iznenada odlueio da ga ponovo pusti da pad-
ne. To isto je uradio sa mnogim stvarima koje su mu bile pri ruci.
"Padaju Ii istom brzinom? " - pitao se. Odlucio je da to svakako
provjeri. Popeo se na vrh krivog tornja u svom rodnom mjestu Pizi.
Toranj je neobiean, ali prava "Iaboratorija" za njegov eksperiment!
Proui'avajuCi padanje razlieitih predmeta, izvodio je oglede pred
mnostvom radoznalih Ijudi. Istovremeno sa vrha tornja pustao je
veliko i malo topovsko dule. ljudi nisu mogli da vjeruju svojim oei-
rna. Oba duleta istovremeno su dodirnula Zemlju. Galileo nije tada
imao stopericu koja bi izmjerila vrijeme slobodnog pada koje je:
bilo veoma kratko.
VEKTORSKE VEl/CINE
fizicke velicine koje su
odredene brojnom
vrijednoscu, pravcem i
smjerom zovu se vektorske
veliCine.
Srednja putna brzina definise se
kao kolicnik ukupnog predenog
puta Su i ukupnog vremena tU'
brzina ravnomjernog kretanja
lorpo,pn; put ravnomjemog kretanja
vrijeme ravnomjernog kretania
ubrzanje
brzina
sa pocetnom brzinom a >
IfY,'m,tn;> brzina
a < 0
brzina
bez pocetne brzine a > 0
Iformula za duiinu pula jednakoubr-
IzallQg krefanja sa pocetnom br2:i'110111l1
>0
Iformlufa za duiinu pula
1' .. 0 .... " kretania a < 0
lfowmlul'a za dUZIDU puta jednakoubr"
Izauo2 kre1anja bez pocetne luzine
s
t
s - ukupan predeni put
t - vrijeme kretanja
s
V=---
t
s
t=---
v
a=---
const
At
v = Vo + at
v = Vo - at
v = Vo
af2
s = Vo t+ ----
2
at2
s=Vot----
2
at
2
s=---
2
117
Irnpuls tijela p iednak je proizvodu
rnase i njegove brzine.
p = rn' v
Intenzitet sile kola djeluje na neko tijelo jednak
ie
proizvodu rnase tijela i ubrzanja koje je tije-
10 dobija zbog djelovania te sile. Ovaj se zakon f = rna
zove zakon 0 dielovanju sile.
Sila kojom jedno tido djeluie na drugo uzroku-
ie nastanak sile istog intenziteta i istog pravca, a
fa = -f
r
suprotnog srnjera, kojorn drugo tijelo djeluje na
prvo.
liE
Intenzitet sile kojom jedno tijelo privlaci drugQ
'c,l ,,;,
,
. F ~ . f i
proporcionalan je masama tib tijela, a obrnut()
proporcionalan kvadl'atu tih rastojanja.
i
•. ".1 "'''''r1
Siobodan pad ie jednakoubrzano
brzina \I = g t
kretanje bez pocetne. brzine.
\1= 2gh
predeni put kod siobodnog pada
h=
\ftt>
2
.\
\1
2
predeni put i !>zina kod slobodnog pada
h=
2g
Illtenzitet rezultujuce sile kad tijelo pada
bice jedna" razlid illtenziteta sile teze i
otpora vazduna.
F = Fg - fo
ll8
PRITISAK
Kad stojimo na nekoj povrsini 5VO-
jom tezinom vrsimo pritisak na tu po-
vrsinu. Rijee pritisak ste euli mnogo
puta. Kad palimo sijalicu priti5kamo
prekidac, kad hocemo zau5taviti auto-
mobil priti5kamo pedalu koenice, a
kad automobil trebamo pokrenuti vrsi-
mo pritisak na papuCicu gasa. lelo u
vasem loncu kuha 5e pod priti5kom i
51.
Kakav cemo pritisak proizvesti kad
stojimo na nekoj povrsini zavisi od
nase tezine, ali i od nacina na koji je
ta tezina rasporedena po povrsini.
Pritisak zavisi i od tezine. Dvije osobe razliCite tezine
izvrsice razlicit pritisak. Teza osoba ostavice dublji trag
u snijegu.
Zavisnost pritiska od tezine tijela i dodirne povrsine
mozemo ispitivati na vise nacina. Najlakse je posma-
trati djelovanje pritiska na snijegu iii nekoj mekanoj a
podlozi - pijesku i slieno. ' - - - - - ~ - = - - - - - - - - '
Pritisak zavisi nd tezine tijela i velieine povrsine na koiu djeluje. Pritisak je veCi ako je:
a) tezina veca
b) povrsina manja.
Slika a pokazuje kako je mladic probio led i utonuo u vodu zato sto nije pravilno raspo-
redio svoju tezinu. Drugi mladic mu dodaje uze. On puze po snijegu i tako pravilno raspo-
redivsi svoju tezinu pokusava ga spasiti.
Pokusajte sami utvrditi da Ii je pritisak jedne iste olovke
veCi na palac iii kaziprsH
Objasnite zasto.
119
120
Pritisak je brojno jednak jaCini sile koja djeluje normal no na jedinicu povrsine
F
p=---
S
Jed i n ica za pritisak je paskal (1 Pal iznosi 1 N/m
2
.
Pritisak koji proizvodi sila od jednog njutna djelujuCi na povrsinu od 1 m
2
, naziva se
paskal (1 Pal.
U praksi se koriste i vece jedinice:
kilopaskal, 1 kPa = 1000 Pa
megapaskal, 1 MPa = 1000000 Pa
Govorimo 0 p r i t i s ~ u koji cvrsta tijela vrse na neku povrsinu. On se prenosi samo u smje-
ru djelovanja sile:' Ovaj pritisak se ne prenosi na siru okolinu.
Kada je u praksi potrebno da izvrsimo veci iii manji pritisak to postizemo smanjenjem iii
povecanjem povrsine kojom pritiskamo podlogu. Velike sile mogu vrsiti mali pritisak dok
male sile mogu smanjenjem povrsine vrsiti veliki pritisak.
Slika desno.
velicina pritisak
oznaka velicine p
mjerna jedinica paskal
oznaka mjerne jedinice Pa
Pokusaj sam!
Pusti jabuku da pada sa iste
visine, prvi put na jedan ekser, i
drugi put na dasku sa ekserima.
Rezultat je potpuno ocigledan!
\El\lO he)11()jte pukusavall sam!, let:lHa tlje\lujka je pfuBala I u§lijela j:JrtJCi tie-
bzlijetfet1D. Akb pravillitj faSpolfet:llte svqjU fezil1t.l, l 1 e d l t ~ iJnl tlzl!jE'tffel1t,
cak i aka lezite na lOUu eksetalll
< J;' l
,
Ovaj eksperiment izveden je u Gram
(Austrija) 2000. godine
" . testlraltl! kuliltf but mtt'l:Me j:unlliljt!ti!!!
"' e ~ < _ ''''' '" ," ~ ~ ~ ~ ~ " ~
Test tvoje gran ice bola
pritiskom na kuhinjsku vagu!
Sa kuhinjskom vagom moze se testirati koliki
bol mozete podnijeti pritiskajuCi kao na slid
vrh vage. Ovaj pritisak koji mozemo podnijeti
krece se otprilike oko 20 . 10
5
Pa.
Kad uzmemo eetiri eksera mozemo djelovati
vecom silom da bi dostigli pritisak od
20' 10
5
Pa.
121
122
Pritisak kod tecnosti i gasova
Kod teenosti i gasova prenosenje pritiska se razlikuje od prenosenja pritiska kroz evrsta
tijela.
Kod evrstih tijela pritisak se prenosi u pravcu i smjeru djelovanja sile, dok se kroz tee-
nosti i gasove pritisak prenosi u svim pravcima.
Ova svojstva tecnosti i gasova prvi je proucavao francuski fizicar Blez Paskal.
Na tijelo zaronje-
no u vodu pritisak
djeluje na zidove
predmeta sa svih
strana.
Paskal je izveo ogled pomocu loptastog suda koji je imao vise otvora
na svojoj povrsini.
Na jednom kraju loptastog dijela nalazila se eijev. Voda se ulije kroz
eijev. Na eijev nalegne klip i polako se pritiska. Voda ce izlaziti na sve
otvore ove posude. Isto se desava ako se u posu-
du stavi gas umjesto teenosti.
Na osnovu svojih ogleda Paskal je formulisao za- /'--..,
kon koji glasi: .. . • . ..•... ___.-.- . ...-.....J: "/
Kroz tecnosti i gasove pritisak seprenoshisVim... /'
. '"-'
pravcima podjednako,
Pokusajte sami: napunite, pri vrhu izbusenu, plastienu flasu vodom.
Zatvorite je i okrenite naopako, zatim pritisnite na jed nom kraju, kao
na slici. Sta primjecujete?
Da Ii voda izlazi kroz otvore na strani na kojoj ste izvrsili pritisak?
Objasnite ovu pojavu.
PO$matrajmo uredaj sa slike. Pri-
tiskom na gumeni poklopac jed-
ne posude, pritisak se prenosi na
drugu posudu ciji se pokJopac bla-
go podigne.
Gasovi se za razliku od tee no-
sti mogu sabiti u manji prostor.
Sabijeni gas siri se u svim prav-
eima podjednako. Ronioei udi-
SU sabijen vazduh iz metalnih
boca. Da vazduh u bocama nije
sabijen, ispunio bi 300 boca.
Hirdaulicna presa
Pomocu Paskalovog zakona mozemo objasniti rad hidra-
uliene prese, pumpe, dizalice, koenice kod automobila.
To)'nnd prenosi priti-
sak ravnomjerno do
oba locka
Postoji vise vrsta ovih presa ali u osnovi presa se sastoji od dva
medusobno spojena cilindra, iii suda, koji imaju razlicitu povr-
sinu poprecnog presjeka 51 i 5
b
kao na slici. U oba suda koja
su medusobno spojena nalazi se tecnost koja je na vrhu zatvo-
rena klipovima. Kada djelujemo na manji klip silom F1 ta sila
ce proizvesti pritisak.
p=---
Po Paskalovom zakonu ovaj ce se pritisak prenijeti na drugu posudu koja ima vecu povr-
sinu 52' i djelovace na tu povrsinu silom F
2
.
p=---
52
Posto je pritisak koji se prenosi sa jednog klipa na drugi isti, mozemo pisati:
p=---
51 52
Iz formule vidimo koliko puta je manja povrsina 51 od 52 toliko puta manjom silom mo-
zemo i podiCi veCi teret F
2
.
Na isti nacin d;elovan;em male sile nase ruke mozemo zaustaviti automobil iii podiCi
mnogo puta veCi teret i od nekoliko tona, sto ne bismo nikada mogli snagom svojih
miiiica.
51 = 1 cm
2
52 = 5 cm
2
123
124
.. ____ __,,'--_'_=-'----._'-,_--<---.->_,,_,,i,_ ",- __ ".''''--_____
Vazniji iskazi
- Kada se krecemo po nekoj mekanoj podlozi iza nas ce ostati tragovi. Ovo je poslje-
dica pritiska koji vrsimo svojom tezinom na povrsinu pod loge.
- Kada sila F djeluje normal no na neku povrsinu S, kazemo da je izvrsen pritisak.
- Pritisak je brojno jednak jacini sile koja djeluje normal no na jedinicu povrsine.
- Jedinica za pritisak je jedan paskal (1 Pa).
- Pritisak kod cvrstih tijela prenosi se samo u pravcu i smjeru djelovanja sile.
- Pritisak kod tecnosti prenosise u slUm pravcima podjednako. Ovaj zakon zove se
jos i Paskalov zakon.
- Na principu Paskalovog zakona radi hidraulicna presa.
Princip rada prese je sljedeCi: jacina silil na klipovima srazmjerna je povrsinama
poprecnih presjeka.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Sta je pritisak?
.2. Koja je jedipica za pritisak?
3. Kako se pre'nosi pritisak kroz cvrsta tijela?
.4. Kako se prenosi pritisak kroz tecnosti i gasove?
6. Kako glasi Paskalov zakon?
7. Na kom principu radi hidraulicna presa?
8. Ako na manji klip hidraulicne prese djeluje sila F1 = 15 N, ova sila podize teret
od 45 N na drugoj strani prese. Povrsina prvog klipa je Sl = 20 cm
2
. Kolika je
. povrsina drugog klipa?
9. Na slici vidimo dvije iste flase u polozaju a i b. Koja od njih vrsi veCi pritisak?
1) a)
2) b)
Hidrostaticki pritisak
Pritisak koji se javlja kroz tecnosti koje miruju, uzrokovan silom Zemljine teze, zove se
hidrostaticki pritisak.
Po Paskalovom zakonu pritisak kroz tecnosti prenosi se u svim pravcima podjednak-o.
Pritisak vode raste sa dubinom.
Dakle pritisak tecnosti zavisi od dubine, odnosno visine stuba tecnosti.
125
J26
Ovu zavisnost prvi je dokazao Blez Paskal pomoc'u bureta koje zovemo Paskalovo bure.
Za one koji zele znati vise
Kako mozemo izvesti matematicki izraz za hidrostaticki pritisak?
Pritisak na dno suda proizvodi tecnost vlastitom tezinom.
G
p=---
s
gdje je G tezina tecnosti, a S povrsina dna suda u kojoj se tecnost nalazi. Ako je G = mg, tad a mozemo
pisati:
mg
p = ----gdje je m = pV, P gustina tecnosti, a V zapremina koju tecnost zauzima.
s
Motemo pisati da je:
pVg
p=---
S
Ako zapreminu napisemo kao V = S h, gdje je S povrsina dna sud a a h visina stuba tecnosti, tad a je:
p=---
s
p gh
Hidrostaticki pritisak je jednak proizvodu gustine tecnosti, ubrzanja sile zemljine teze visine stuba tecnosti.
Hidrostaticki pritisak, dakle, zavisi od gustine tecnosti. Ako tecnosti imaju razlicitu gu-
stinu a istu visinu, pritisak ce im biti razliCit.
Zavisi i od visine stuba tecnosti. Aim su za jednu istu tecnost visine stuba razliCite ra-
zliCiti su i pritisci.
Hidrostaticki pritisak ne zavisi od oblika suda u kom se nalazi i od mase tecnosti.
Dakie, kolil<o god imamo spojel1ih po-
suda razlieitog oblika, kad silJamo tee- r--------------------,
nosl u ;ednu od njih stub teellosti ce
se popeti do isle lIisine. OliO se desava
hez ohzira na oblik suda i koliCinu tee-
nosti koju mogu primiti. Pritisak U slIa·
koj posudi je isli, 011 zavisi sarno od vis;··
ne stuba teenosti.
Ova pojava je pozilata kao .lakon spo-
ienih posuda.
Na ovom principu zasniva se upotreba
vodoskoka, vodovoda i drugih uredaja.
127
128
Afmosferski pritisak
Zeinlja i., okmzena vazdusnim omolacem, 01(0 10.000 kill debelim, zval1im atmosfera.
Omotac vazduha oko Zemlje ima odredenu tezinu kojom pritiskuje Zemljinu povrsinu.
Ta tezina iznosi oko 10 N po kvadratnom centimetru.
Sila Zemljine tez!;! privlaci vazduh ka svojoj povrsini, pa je vazduh najgusCi pri Zemljinoj
povrsini. Pritisak Zemljine atmosfere na sva tijela na Zemlji naziva se atmosferski pritisak.
Hladan vazduh je gusci od toplog, pa se on spusta nanize, ka tlu, formirajuci predio nis-
kog vazdusnog pritiska. Topao vazduh se podize od tla i formira predio visokog vazdus-
nog pritiska. Kada se vlazan, topao vazduh digne od tla, vodena para u njemu se konden-
zuje na odredenoj visini i formira oblake. Vlazan vazduh ima manju gustinu i manji pritisak.
Molekuli vazduha iz predjela visokog vazdusnog pritiska uvijek prelaze u predio niskog
vazdusnog pritiska kako bi se ovi pritisci izjednacili.
Mi ne osjecamo atmosferski pritisak, ne osjetimo tonu
zraka koji nosimo na ledima. Kako se nas organizam na-
vikao na toliki pritisak?
Pritisak na nase tijelo djeluje sa svih strana jednako, kako
spolja, tako i iznutra. Stoga je ukupna sila na tijelo, usljed
djelovanja atmosferskog pritiska, jednaka nuli.
Vazdusni pritisak opada sa visinom.
Promjene pritiska uticu na Ijudski
organizam. Sa padom vazdusnog
pritiska dolazi do pada koncentra-
cije kiseonika. To konkretno znaci
da na vecoj visini ima manje kiseo-
nika. Samim tim u udahnutom vaz-
duhu ima manje kiseonika na vecoj
nego na manjoj visini.
Posljedica je logicna. Krv je manje zasicena kiseonikom, a time i organi kojima je neop-
hodan. Zbog ove nesrazmjere dolazi do raznih tegoba koje su poznate pod nazivom -
planinska iii visinska bolest. Normalni atmosferski pritisak na nivou mora iznosi:
10J 32 Pa = 10
5
Pa = 100kPa
Promjene atmosferskog pritiska mogu se mjeriti instrumentom koji se naziva barometar.
Kako promjene atmosferskog pritiska najavljuju promjene vremena, barometar je jedan od
instrumenata pomocu kojeg se prognozira vrijeme. Postoje dvije osnovne vrste barometara
- zivin barometar i, takozvani, "suhi" barometar. Zivin barometar se koristi u meteoroloskim
b."
stanicama i sastoji se od visoke, tanke cijevi
ispunjene zivom. Ziva je u cijevi pritisnuta
odrecienom tezinom vazduha, dok nam vi-
sina zivinog stub a u cijevi pokazuje koliki
je pritisak vazduha. "Suhi" barometri se ko-
riste za kuc'nu upotrebu i ne sadrze zivu.
Pokusajte sami napraviti barometar.
1. Sacekati kisan dan da bi postavili svoj ure-
ciaj za kontrolisanje pritiska.
2. Postaviti flasu naopako na teglu tako da
stoji na otvoru tegle i da grlic' flase dodiru
je povrsinu vode u tegli. Dodati iii doliti
vode po potrebi.
3. Postaviti ovako napravljen barometar vani,
ali ga zastititi od vanjskih nepogoda: kise,
sunca (najbolje je postaviti ga ispod balkona).
4. Posmatrati nivo vode u grlic'u flase dok se
mijenja vrijeme kad je oblacno i kada je
suncano. Kada je vrijeme lijepo, atmosfer-
kazatjka
ski pritisak raste i pritiska vodu u tegli, pa se nivo vode u flasi povec'ava. Kada je
oblacno vrijeme, nivo vode u flasi se spusta, zato sto vazduh vrsi manji pritisak na
vodu u tegl i.
129
>jOBIQ
Bjua6BW usk)
Wd oo:z SOOz/o£IL (EEl '01>. 'LEI '9Et 'ZEl '.v. 'vv. '6n) •• oed - I>Z)O L. l e l ~ 'ppurools
130
Vazniji iskazi
- Hidrostaticki pritisak je jednak proizvodu gustine tecnosti, ubrzanja sile zem-
Ijine teze i visine stuba tecnosti.
- Zemlja je okruzena vazdusnim omotacem, oko 10.000 km debelim, zvanim
atmosfera.
- Vazdusni pritisak opada sa visinom.
- Promjene atmosferskog pritiska mogu se mjeriti instrumentom koji se naziva
barometar.
Odgovori na sljedeca pitanja:
1. Od cega zavisi hidrostaticki pritisak?
2. Na tijelo zaronjeno u vodu na dubinu od 50 m djeluje hidrostaticki pritisak.
Koliki je taj pritisak ako znamo da je gustina vode 1000 kglm
3
?
3. Da Ii hidrostaticki pritisak zavisi od mase tecnosti?
4. Sta je to atmosferski pritisak?
5. Od cega zavisi atmosferski pritisak?
6. Cime se mjeri atmosferski pritisak?
7. Koliko iznosi normalni atmosferski pritisak?
~ A
Sila potiska
Kad uronimo tijelo u tecnost pri-
mijeticemo da ga neka sila gura
prema povrsini.
Ta se sila zove sila potiska.
Zbog toga je tijelo lakse kada se
uroni u tecnost.
Zasto neke stvari tonu, neke plu-
taju, a neke plivaju po povrsini?
Ako plutani cep uronimo u vodu
on ce isplivati, ekser da potone,
dok podmornica moze da lebdi.
Ako istisne vodu moze i da ispli-
va na povrsinu.
Na tijelo koje je uronjeno u vodu djeluje sila potiska, od dna prema vrhu. Ona nastaje
zbog razlicitih pritisaka koji djeluju na tijelo uronjeno u tecnost.
Od eega zavisi sila potiska?
Iz navedenih ogleda zakljueujemo da je sila potiska pro-
porcionalna zapremini uronjenog tijela V i gustini tee-
nosti po, Matematicki se moze dokazati da je sila po-
tiska brojno jednaka
Tijelu se smanji tezina za onoliko koliko iznosi sila
potiska.
131

Wd sooUo£1£ (S£1 'etl '6El '.£1 '0£1 'Evl '1(1) s.Sed - vl 10 BllO" 'PPUI'50!
132
Za one ko;i iele znati viSe
Matematicki izraz za silu potiska
Na tijela uronjena u teenast djeluje hidrastatski pritisak sa svih
strana. Djelavanje pritisaka na baene strane tijela se panistava.
Na, danja pavrsina uranjenag tijela na veeaj je dubini nega garnja,
pa je hidrostatski pritisak kaji pritiska danju pavrsinu veei nega priti-
sak kaji djeluje na gamju pavrsinu. Staga je sila pritiska na danju
pavrsinu prema gare veea pa iznasu ad sile kaja djeluje na garnju
pavrsinu u smjeru prema dalje. Saberemali sile kajima teenast
djeluje na pavrsine tijela dabicema silu patiska. Silu koja gura tijelo
koje je uronjeno u teenost odozdo dobicemo:
Sila potiska je zasluzna sto u vodi
svoju tezinu mogu nositi na jed-
nom prstu!!!
Fp = f2 - Fl = P2' S - PI . S = P ghz'S - p glll'S = P gS (11
2
- hi) =
pgSLih=pgV
Fp = p g V
gdje je V zapremina uronjenog tijela, a p gustina teenosti u kojoj se tijelo nalazi. Pogledamo Ii na slid
kako izgleda tijelo uronjeno u teenost, vidimo da njegovu zapreminu raeunamo kao V = s . (h
2
- h
1
).
Velieina 112 - hl je duzina bocne ivice kvadra (visina kvadra), a S povrsina donje (odnosno gornje) osnove
tijela (baza kvadra). Dakle, sila potiska zavisi od: zapremine lIronjenog [ijela i gllsline le('nosH.
Sila potiska djeluje uvijek od dna prema vrhu, vertikalno navise. Takader djeluje i na sva tijela koja se
nalaze u vazduhu iii nekom drugam gasu.
Sila potiska je brojno jednaka proizvodu gustine tecnosti,
ubrzanja Zemljine leze i zapremine uronjenog tijela.
Fp = P g V
ARHIMEDOV ZAKON
Koliko ste puta u ivotu usavsi u kadu bez razmisljanja prolili mnogo vode ne znajuCi
zasto, dodali led u casu soka i time ga prosuli. Jedan covjek koji je zivio jos u Staroj
Grckoj, nasao je objasnjenje za sve te pojave. Zvao se Arhimed, a po njemu je taj zakon
i dobio ime.
Nasa atmosfera i okean imaju dosta
zajedniekog. I vazduh i voda jednim
imenom se nazivaju fluidi. I kod vaz-
duha i vode prrtisak raste sa dubi-
nom, djeluje sila potiska koja omo-
gll6ava plovnost ta ribe i brodove u
vodi, abalone i avione u vazduhu.
Isti zakoni vaze za kretanje kroz je-
dan i kroz drugi fluid. Tvari koje ima-
ju manju gustinu od samog fluida pli-
vaju na njegovoj povrSini. Ima dosta
tvari koje su manje gustine od vode,
pa mogu plivati na njenoj povrsini, ali
od vazduha manju gustinu imaju samo neki gasovi. Kada se bal,oni napusu sa tim gasovima oni sarni
krecu navise ka povrsini atmosfere. Gustina svih ostalih tvari je manja od gustine atmosfere, kao i
gustina Ijudskog tijela, pa smo stoga mi stanovnici dna u "moru vazdllha."
Pokusacemo teoretski i eksperimentalno
objasniti sto je to Arhimed shvatio prije
ostatka covjecanstva.
Jeste Ii culi za legendu 0 zlatnoj kruni? To
je prica 0 tome kako je Arhimed zapravo
posve slucajno dosao do ovog zakona (pro-
Citajte sa strane).
Na tijelo koje smo uronili u fluid djeluju
sile. Prva sila za koju znamo da dieluje na
tijelo je sila te e. Ona zavisi od mase ti-
jela m i gravitacionog ubrzanja g. Ta sila
djeluje na tijelo prema dolje (vertikalno
nanize). Njoj suprotna sila koja smanjuje
te inu tijela i djeluje I) suprotnom smjeru
zove se sila potiska i djeluje vertikalno
navise. Tijelo se krece u pravcu djelovan-
ja vece sile. Ako je:
Fp < G, tijelo tone
Fp = G, tijelo lebdi
Fp > G, tijelo pliva
t
smjer sile potiska
Fp=pgV
smjer tezine tijela
G = ~ g
133
134
Svako tijelo uronjenn u te6JOsf gllbi
od svoje te ine onoliko kolilw je
teska istisnuta teenost.
Ovaj zakon je formulisao Arhimed pa
51' on zove i Arhimedov zakon.
Ustvari tijelo gubi od svoje te ine onoliko koli-
ka je sUa potiska: rnaternaticki se rno e dokaza-
ti da je sila potiska iednaka te ini istisnute
tecnosti.
Kit opstaje zahvaljujuCi sili potiska, jer njegove
da drze tezinu na kopnu. Sila potiska mu pOitlal1e
Vazniji iskazi
Sila potiska je brojno jednaka proizvodu gustine tecnosti, ubrzanja Zemljine teze
i zapremine uronjenog tijela.
Fp = P g V
Svako tijelo uronjeno u tecnost gubi od svoje te ine onoliko koliko je teska njime
istisnuta tecnost. Ie ina istisi1ute teci10sti jedi1aka je sili potiska.
Gv = G - Fp
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Ova tijela, jedno od aluminijuma a drugo od zeljeza, imaju istu tezinu u vaz
duhu. Oa Ii im je ista tezina i u vodi?
2. Od cega zavisi sila potiska. Kakav je njen pravac i smjer?
3. Zasto su tijela u vodi laksa nego u vazduhu?
4. Da Ii sila potiska djeluje samo u tecnostima?
6. Kada ste vi u pitanju i vas polozaj u vazdusnom okeanu, koja sila je jaca?
Oa Ii tezina vaseg tijela iii sila potiska?
7. Tijelo mase 40 kg ima zaprminu 2 I, uronjeno je u vodu. Kolika je tezina tijela
u vodi, ako mu je u vazduhu tezina 100 N?
---
135
136
F
Pritisak ie brojno jednak jacini sile koja djeluje
normal no na jedinicu povrsine
p=
S
F
j F2
MatematiCld izraz za Paskalov zakon
p= =
SI
f!
S2
Hidrostaticld pritisak je jednak proizvodu gus-
tine tecnosti ubrzanja sile zemljine teie i
visine stuba tecnosti.
P = p gh
Sila potiska je brojno jednaka proizvodu gus-
tine tecnosti, ubrzanja Zemljine teie i zaprem-
ine uronjenog tijela.
Fp = p g V
Svako tijeio uronjeno u tecnost gub; od svoje
te ine onoliko koliko je teska njime istisnuta
tecnost.
Blez Paskal
R
oden je u XVII stoljecuu Clermont-u, Francuska;
umro u Peometriji. Otkrio je da je zbir uglova u tro-
uglu jednak zbiru dva susjedna ugla. Poslije ovoga
otae mu je dozvolio da se nastavi baviti prirodnim nau-
kama. Culi ste za cuveni Paskalov tro.ugao. Prvi svoj rad
je nazvao Esej 0 konusnim presjecima. Izdao ga ;e u feb-
ruaru 1640. godine.
Izumio je cak i prvi digitalni kalkulator, u namjeri da po-
mogne svome oeu pri prikupljanju poreza i taksi.
Savio se proucavanjem atmosferskog pritiska i da bi imao
licnu satisfakciju dokazao je da postoji vakuum.
Dokazao je kako se pritisak prenosi kroz teenosti i jos
mnogo toga u fizici i matematici.
Zanimljivo je da je otac ovom naucniku do 18-te godine
zabranio da se bavi prirodnim naukama.
Arhimed je najveCi matematiear i fizicar Starog vijeka. Nasao je nacin za pi-
sanje vrlo velikih brojeva. Pokazao je kako se matematika mo e primijeniti na
mehaniku, otkrio zakone poluge, potiska (tzv. Arhimedov zakon), odredivanje
te ista, izumio vijak, unaprijedio statiku.
Djelom 0 ravnote i ravnih IiIwva osnovao je statiku, a djelom 0 plivanju tijela
hidrostatiku. U djelu 0 hidrostatici obraduje zakon plivanja, zakon potiska i
stabilnosti tijela koje pliva. Kada je Sirakuzu zauzeo Marcellus, rimski vojsko-
voda, dao je nalog da se zastiti Arhimed, ali ga rimski vojnik nije prepoznao i
ubio ga 212. godine.
Prema Liviju, prilikom zauzeca Sirakuze, Arhimed je mirno ertao geometrijske Arhimed
slike i doviknuo rimskom vojniku, koji je na njega nasrnuo: »Noli turbare cireu-
los meos; »Nemoj kvariti moje krugove«.
P"ema njegovoj elji podignut je na njegovom grobu spomenik, na kojem su dva geometrijska tijela:
valjak i kugla. ledinstveni zakljueak koji se mo e izvuCi 0 radu i djelu Arhimeda je da zahvaljujuCi
Arhimedu i njegovim naucnim otkriCima i dostignuCima, matematika i mehanika dosti u svoju kul-
minadonu taeku u to doba. Generalno gledano on je najveCi matematicar i naucnik antiekog doba
i jedan od Iri najveca malematicara svih vremena zajedno sa Isakom Njutnom i Karl Fridrih Gausom.
.IIIIII!II!IIl; 222 U !II
V ENERGIJA I RAD
U svakodnevnom zivotu cesto koristimo rijec energi-
ja. Kazemo da nemamo dovoljno energije za neki po-
sao iii puni smo energije. Energija je potrebna za po-
kretanje automobila, za grijanje i osvjetljavanje stana
i funkcionisanje naseg tijela.
Culi smo za energiju koju nam daje Sunce, pa cesto
kazemo da bez sunceve energije ne bi bilo zivota na
Zemlji. Sunce je glavni izvor energije na Zemlji.
Danas ne bi mogli zamisliti zivot bez elektricne ener-
gije koju dobijamo iz drugih oblika energije.
U ovu svrhu moze se koristiti i meha-
nicka energija vode i vjetra. U nuklear-
nim elektranama atomska energija se
koristi za dobijanje elektricne energi-
je. Energija se moze dobiti nekim he-
mijskim procesima, sagorjevanjem i
slicno. Energiju dobijamo iz hrane koju
jedemo. Hrana je magacin hemijske
energije.
Ako posjedujemo energiju, na njen
racun mozemo vrsiti rad. Mozemo,
naprimjer, gurati neki teret zahvalju-
juci energiji misica, na racun elektric-
ne energi je rade nasi kucn i aparati i
slicno.
Energija se "trosi" kad se vrsi neki rad .
• Isto tako radom se moze povecati ener-
gija nekom tijelu. Ako neko tijelo, koje
stoji na Zemlji, dignemo na neku vi-
sinu, izvrsili smo rad na podizanju ti-
jela. Time smo mu povecali energiju.
Energija i rad su velicine koje imaju
istu mjernu jedinicu, ali ipak se razli-
kuju u sljedecem:
- energija pokazuje stanje tijela
- rad pokazuje promjenu tog stanja
Jedinica za energiju i rad je 1 diul (J)
4"10 TWJ;
Materijalna podloga naglog razvoja i napretka covjecan-
stva u posljednja dva stoljeca poCiva upravo na cinjenici
da su pronadena tehnicka rjesenja kojima se rezerve ener-
gije sadrzane u prirodi mogu pretvoriti u koristan meha-
nicki rad.
Dakle, samo ono tijelo koje posjeduje neki oblik energije moze da vrsi rad. Energiju bi
mogli definisati na sljedeCi nacin:
fizicka velicina koja karakterise sposobnost tijela da vrse rad naziva se energija.
•• I i · I I ! I · · · I 1 1 · · ~ ~ _
137
138
Uzmimo primjer: kada guramo neki predmet po putu vrsimo rad. Tijelo se iz jednog po-
lozaja premjestilo u drugi polozaj. Posto govorimo 0 mehanickim promjenama tijela
(promjene polozaja), ovu vrstu energije nazvac'emo rnehanickorn energijom.
Mehanicka energija je najjednostavniji oblik energije.
Ako pojedete krisku tosta sa masla-
cern dobicete 315 kilodzula energije.
Sa tom energijom mozerno:
Vjetrenjace, koriste me-
larne celije, mogu suncevu energiju hanicku energiju vjetra.
pretvarati u elektricnu. Ova energi- Da bi obezbijedile mno-
ja moze ugrijati i vodu. go energije zauzimaju ve-
like povrsine.
- trcati 6 min uta,
- voziti bicikl 10 rninuta,
- brzo hodati 15 rninuta,
- spavati 1,5 sati.
Tom energijorn rnozemo voziti auto
brzinorn 80 krn/h u toku 7 sekundi.
Koliko se energije u dzulima oslobada iii kolika je energija utrosena za neke procese koji se
svakodnevno odvijaju vidjecemo iz naredne tabele.
za
udarac na tipku pisace masine.
1012 Energija za
jedne velike rakete
1014 Energija se
eksploziji atomske bombe
i' central
10
32
neke zemlje u toku jedne godine
LJ LR
se osl'UU,'Ud
eksploziji hidrogenske
bombe
Energija koja se oslobodi
prilikom jednog jakog
zemljotresa
Potrebe za energijom
covjecanstva u toku godine
Energija koju zemlja prima
od Sunca u toku 1 godine
Energija koju Sunce predaje
u toku jedne sekunde
energija Mjeseca
na njegovoj putanji oko
Sunca
Kineticka energija
rotacionog kretanja Zemlje
Kinetii'ka energija Zemlje na
putanji oko Sunca
-
Mehanicki rad
U svakodnevnom iivotu pod radom se smatra svaki oblik aktivnosti koji zahtijeva napor
misica i nekog stroja iii masine.
Covjek radi kada kopa, zida, trci, cak i kada cita.
U fizici pod pojmom rada podrazumijeva se rad koji izvrsi neka sila pri pomjeranju tijela
po nekom putu. Vrseci rad tijelo mjenja svoj polozaj i krece se. Ovakav rad nazivamo
mehanickim radom.
je proizvo u intenzlteta 51 e I pre enog puta,
u pravcu djelovanja sile.
Rad koji izvrsi ta sila jednak je A = F • 5
ledinica za rad je jedan diul (1 I).
Rad od 1 I izvrsi sila od 1 N na putu od 1 m, kada sila djeluje u smjeru kretanja tijela.
veliCina rad
oznaka velicine A
mjerna jedinica diul
!l)znaka mjerne jedinice
I
Ako sila djeluje pod nekim uglom u odnosu na pravac kretanja, onda rad obavlja samo
ona komponenta sile koja djeluje u smjeru kretanja tijela.
U svakodnevnom govoru izrazom rad koristimo se uvijek kad djelujemo silom. Rad u fi-
zikalnom smislu je u i pojam i odnosi se samo na ona zbivanja u kojima je doslo do pri-
jelaza energije na tijelo iii sa tijela na koje djeluje sila.
U svakodnevnom govoru ka emo da radimo i onda kada neki teret mirno dr imo u ruka-
ma, iako se tada prema fizikalnoj definiciji ne obavlja rad jer je prijedeni put jednak nuli.
Covjek djeluje na predmet silom, ali ne obavlja nikakav rad na tom predmetu, pa mu se
zato i ne povecava energija, sto je ocito jer se s predmetom ne zbivaju nikakve promijene.
Medutim, pri tom dr anju predmeta ipak se obavi rad - ali ne na predmetu. Da bi covjek
djelovao stalnom misicnom silom, miSicna vlakna moraju se ritmicki stezati i rastezati.
Znaci da se u miSicnom tkivu vrsi stalno kretanje i tu se obavlja rad. To je onaj rad koji
139
140
covjeka zamara. Taj rad predstavija energiju koja se iz hemijske energije (iz hrane) pret-
vara u topiotu.
Rad se mo e prikazati graficki u dijagramu sila - put koji prikazuje ovisnost sile 0 putu.
Reid JeJednak pdvrsini ispod krivulje F (x).
Ie
Kad sila djeluje u smjeru kretanja tijela, rad je pozitivan i predstavlja energiju koju je
izvor predao primaocu.
Ako sila djeiuje u smjeru suprotnom od smjera kretanja tijeia, rad je negativan. To znaci
da se energija tijela smanjuje kada se na njemu vrsi negativan rad.
Rad se povecava sa povecanjem intenziteta siie, kao i sa povecanjem duzine puta.

.. ... n.anl!!


's!!nj"ao; . .'.
Na slid vidimo da se tijelo
dize u vis, pri cemu se dje-
liJje silom na savladivanju
tezine tijela, pa mozemo
rea da se u ovom slucaju
vrsi rad.
Sad ce
o
o
r
-
3.
5.
6.
2.
1.
4.
3.
4. 5.
e = 200 N
G = 400 N G = 400 N
h=9m
h = 3 m h = 3 m
A= Gn = 200 N . 9m
A = Gh = 400 N . 3 m A = G' h
A = 1800 J
A = 1200 J
A=·toON·6m
A = 400 I
Vazniji iskazi
Izrai'unati rad koji ulo-
zio i'ovjek na podiza-
nju diaka i'ija tezina
je izmjerena i iznosi
200 N. DZak iii vise
njih treba podiCi na
razlii'ite visine.
1. tezina dzaka je
200 N, visina je 3 m
G = 200N
Ii = 3m
A=F.s= G.b
A = 20U N . 3 m = 600 I
G = 200 N
h = 6 m
A = G' h
A = 200 N . 6 m = 1 200 ,
6.
G = bOO N
h = I> m
A= G' h
A = 600 N '6 m
A = 31>00 I
- Fizicka velicina koja karakterise sposobnost tijela da vrsi rad naziva se energija.
- Energija koju tijelo ima zbog svog poloiaja iii kretanja zove se mehanicka energija.
- Energija karakterise stanje nekog tijela, a rad promjenu tog stanja.
- Osim mehanicke u prirodi postoje i druge vrste energije, svjetlosna, elektricna,
atomska ...
- Kada na tijelo djeluje sila i ono se pomjera u pravcu djelovanja sile, kazemo da sila
vrsi neki rad.
- Rad je jednak proizvodu sile i predenog puta u pravcu sile.
- Jedinica za rad i energiju je jedan diu/.
141
a
b
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Koje oblike energije znas?
2. Sta karakterise energiju i koja je razlika izmedu rada i energije?
3. Koja je jedinica za rad i energiju?
4. Definisi rad!
E
N
5. Koliki rad je izvrsen ako na tijelo djeluje sila od 10 N i ono se pomjeri za tri metra
u smjeru djelovanja sile?
6. Ako na tijelo, koje stoji na horizontalnoj podlozi, djeluje sila pod pravim uglom i
druga sila koja djeluje na tijelo u smjeru brzine kretanja tijela, objasnite koja od
ove dvije sile vrsi rad?
7. Koliki rad izvrsi covjek na slici a)?
8. Izracunaj rad koji izvrse i jedna i druga dizalica, koristec'i podatke sa slike i upore-
di ih.
- , - - - - ~ ..&
142
Snaga
Kada smo govorili 0 rasJu nismo obratili paznju za koliko vremena je taj rad izvrsen. Rad
je izvrsen ako se neko Ptijelo tezine G podigne na visinu h, bilo da je to ucinjeno za pet
iii deset sekundi. Medutim, potrebno je znati koliko dugo se vrsio neki rad. Kao karakte-
ristika brzine vrsenja rada uvodi se nova velicina snaga. Snaga se obiljezava sa P.
A
P=
t
Snaga se definise kao kolicnik rada i vremena za koje je taj rad izvrsen.
Snaga je skalarna veliCina.
Ako uzmemo da je A = F • S tada je:
F's
p=
t
slijedi da je P = F • V
Ako se rad vrsi ravnomjerno, onda je:
Snaga brojno jednaka radu koji se izvrsi u jedinici vremena.
Jedinica za snagu je vat. (1W) dobila ime po Engleskom fizicaru Dzemsu Watu. Snagu
od jednog vata ima tijelo koje za vrijeme od jedne sekunde izvrsi rad od jednog dzula.
J
lW=l--
s
U praksi se cesto koriste vece jedinice:
'1 kW = 10
3
W
1 MW = 10 6W
1 GW = 10 9W
velicina snaga
oznaka velicine P
mjerna jedinica wat
oznaka mjerne jedinice W
143
144
dinama
covjek
automobil
teretni kamion
elektrolokomotiva
elektricne centrale
spejssatl
(Space Shutle)
Sunce
4
10
0
W
X
10
2
W
10
4
W
10
5
W
10
6
'W
10
9
W
10
10
W
10
26
W
parna
masina
parna
turbina
Dto motor
dizel motor
elektromotor
generator
kamin,
otvoreno
loziste,
centralno
grijanje
10%
40 %
30%
90 %
95 %
12 %
15 %
60%
85 %
11=---
Koefidjent korisnog dejstva
Rad moze obavljati covjek, rad mogu obavljati i
masine. Danas imamo mnogo masina koje zamje-
njuju Ijudske misice. Prilikom konstruisanja ma-
sina vodi se racuna da masina ima sto manje gu-
bitaka. Svaka masina dio ulozene energije gubi
na zagrijavanje motora, trenje i slicno.
Meautim, danas nema idealnih masina koje ne-
maju gubitaka i gdje se sva ulozena energija pre-
tvara u korisni rad.
Ako kao primjer uzmemo dizalicu, energija koja
je utrosena u toku koriscenja dizalice zove se
ulozena energija. Ovaj rad seulaze na podiza-
nje predmeta i savlaaivanje sila trenja u samoj
dizalici, a rad koji se koristi sarno za podizanje
tereta zove se korisni fad.
Koeficijent korisnog dejslva jednak je Iwlicniku
korisnog rada i ufozenog racla.
On je uvijek manji od jedinice, jer je korisni rad
manji od ulozenog.
Ak
11 = ----
Au
Koeficijenl korisnog dejstva moze se uzeti kao
odnos korisne i ukupne snage, zato sto se vrse za
islo vrijeme. Koeficijenti korisnog dejstva masina
obicno se izracunavaju u procentima, dobijamo
decimalni broj koji se mnozi sa 100.
145
146
tliLe!e na odredenu ';":lml
Ii vrijeme, Inelar za mjerenje vi sine i dinamometar
loptic".
- Snaga se definise kao kolicnik rada i vremena za koje je rad izvrsen.
A
p=
t
Jedinica za snagu je vat. (1 W). Dobila je ime po engleskom fizicaru Dzejmsu
Watu (james Watt).
Snagu od jednog vata ima tijelo koje za vrijeme od jedne sekunde izvrsi rad od
jednog dzula.
Danas nema idealnih masina, koje nemaju gubitaka i gdje se say ulozeni rad pret-
vara u korisni.
1 . Sta je snaga?
cl I{'dndk _ kofi(v'l1ii<l.1
Ak
11=---
Odgovori na sljedeca pitanja:
2. Koliki rad i z v ~ s i djecak ako, djelujuCi silom od 10 N, pomjeri kutiju za 5 metara?
3. Koja je jedinica za snagu?
4. Kakva je razlika izmedu korisnog i ulozenog rada?
5. Sta je koeficijent korisnog dejstva masina
6. Koliku snagu ima djecak koji izvrsi rad od 10 J, za vrijeme od 5 sekundi?
7. Zasto je koeficijent korisnog dejstva uvijek manji od 1?
Vrste mehanicke enel'gije
Mehanieka energija se dijeli na:
- kineticku energiju, koju tijelo ima zbog svog kretanja
- potencijalnu energiju, koju tijelo ima zbog svog polozaja i medudjelovanja s drugim
tijelima.
Kinetieka energija je povezana sa kretanjem. Promjena brzine dovodi do promjene kine-
tieke energije. Kinetieka energija zavisi i od mase tijela. Kinetieku energiju imaju kapi
kise, ptice kad lete, rijeka koja teee, automobil koji se krece.
Maternaticki se moze dokazafi ria je kineticka energija tijela
data obrascem:
rnv
2
2
gdje je m - masa tijela, v - njegova brzina.
Napomena: Tijelo koje ima energiju maze da vrsi rad. Kuglica koja se krec'e
pomjerila je valjak u nasem ogledu. Sto je bila vec'a kineticka energija ku-
glice, to je ana izvrsila veCi rad na pomjeranju valjka.
LlEk " A
gdje je ,\Ek - promjena kineticke energije
bogu sto je
kineticka
energija cigle
sarno pola
kvadrata
inace ...
147
148
Energija tijela na Zemljinoj povrsini koju tijelo ima zbog svog polo-
iaja u odnosu na Zemljinu, naziva se gravitacionom potencijalnom
energijom. Potencijalna energija odrectuje se u odnosu na neki re-
ferentni nivo gdje je jednaka nuli. Pri razmatranju gravitacione po-
tencijalne energije najprije treba odabrati nivo u odnosu na koji mje-
rimo visinu h. Taj proizvoljno odabrani nivo zove se nulti iii refe-
rentni nivo.
Kad se za referentni nivo uzme Zemlja, potencijalna energija pri po-
dizanju tijela na visinu h iznad Zemlje bice
m je masa tijela, g, ubrzanje zemljine teie, a h visina iznad povrsine Zemlje na koju je
neko tijelo podignuto.
Potencijalna energija llsljed sile teie jednaka je radu koji je izvrsen pri dizanju tijela na
neku visinu h.
Jabuke na stablu imaju potencijalnu energiju. Skijaci na zicari (slika a), putnici na vra-
tolomnoj zeljeiniGi (slika b) imaju potencijalnu energiju.
Jedinica za potencijalnu i kineticku energiju, kako smo rekli, je jedan diul (1 n.
Potencijalna energija nije sarno svojstvo tijela vee sistema koje cine Zemlja i tijelo.
Ukupna mehanicka energija jednaka je zbiru kinetiEke i potencijalneenergije
Pokusa;te sami izraclInati promjenll potencijalne ener-
gije, odnosno rad da bi se ropta izdigla na visinu hl i
c
h2 kao na slid. h2
,
Koristite metarskll trakll da izmjerite rastojanja AS i
AC, na kojima se lopla nalazi, kao i vagll na kojoj cete B
izmjeriti maSli loptice. --!I--,l---:
A
Pretvarallje ellergije iz jednog oblika u drugi (Zakon odrianja energije)
jos prije sto godina naucnici su izvodili eksperimente i dokazali da: energija ne moze
niodkuda nastati iii nestati ali se moze pretvarali iz jednog oblika u drugi.
Mehanicka energija vodese u pretvara u elektricnu energiju. Elektricna
energija se moze itd. U prirodi traje proces stalne transformacije me-
hanicke energije u druge op/ike. Naprimjer, kada vucemo jedno tijelo preko drugog,
onda se zbog trenja u toplotu.
Automobilu je potrebna hetrl'iJska iz goriva da bi se kretao. Motor pretvara hemij-
sku energiju u mehanicku. Elektricni sat radi tako sto se hemijska energija u baterijama
pretvara u elektricnu. Kada zvoni, elektricna energija se pretvara u zvucnu.
Zakon 0 odrzanju energije glasi:
Energija se ne moze unistiti n; iz ('ega stvoriti,
samo moze prelaziti iz jednog oblil<a 1I drugi.
149
150
Sad a cemo nesto reci 0 zakonu 0 odrzanju mehanicke energije.
Smatracemo da je sistem izolovan. To znaci da na njega djeluju
spoljasnje sile. smatracemo da nema prelaska mehanic-
ke energije u druge'oblike. Naprimjer, nema otpora vazduha, odnos-
no trenja pri kretanju tijela
Kad bacamo Imglicu sa visine h da slollodl1o palla, prelvara se
potencijalna energiia kuglice II kinetilku.
Na slid vidimo pretva-
ranje kineticke energi-
je u potendjalnu prili-
kom skoka skakaca.
Padanjem njena brzina raste, a visina opada. Smanjuje se njena potencijalna energija a
povecava kineticka. U momentu pad a sva potencijalna energija prelazi u kineticku. Ti-
jelo istovremeno moze posjedovati kineticku i potencijalnu energiju (primjer kuglice kod
slobodnog pada). Tada je ukupna energija
E = Ep + Ek
Iz prethodnog primjera smo zakljucili da iznos ukupne mehanicke energije u izolova-
nom sistemu mora biti stalan (konstantan)
E = Ep + Ek = const
gdje je Ep potencijalna energija, a Ek kineticka eneregija. Ovaj zakon se zove zakon 0
odrzanju mehanicke energije, i glasi:
Ukupna mehanicka energija izolovanog sistema je Iwnstantna. Ova tvrdnja vazi ako ne
djeluje sila trenja!
Vazniji iskazi
- Imamo dvije vrste mehanicke energije: potencijalnu i kineticku energiju.
- Kineticka energija je energija koju tijelo ima kada se krece.
- Potencijalna energija je energija koju tijelo ima zbog medudjelovanja s drugim tije-
lima.
- Kineticka energija jednaka je poluproizvodu mase tijela i kvadrata brzine,
Ek = mv
2
/2
- Potencijalna energija proporcionalna je masi tijela i visini iznad zemlje na kojoj se
tijelo nalazi Ep = mgh.
- U prirodi se vrsi stalno pretvaranje jednog oblika energije u drugi.
- Zakon 0 odrzanju mehanicke energije glasi: ukupna mehanicka energija izolovanog
sistema je konstantna.
151
152
Odgovori na sljedeca pitanja:
1. Koje vrste mehanicke energije znas?
2. Kada tijelo ima kineticku energiju?
3. Kada za tijelo kazemo da posjeduje potencijalnu energiju?
4. Oa Ii knjiga koja stoji ima potencijalnu iii kineticku energiju?
5. Navedi primjer pretvaranja potencijalne u kineticku energiju i obrnuto.
6. Kako glasi zakon 0 odrZanju mehanicke energije?
7. Koliku kineticku energiju ima tijelo ako se krece brzinom 2 mis, amasa mu
iznosi 5 kg?
8. Kolika je ukupna mehanicka energija lopte mase 5 kg na visini 10 metara?
Trenje
Kada je pustimo da slobodno pada kolika ce joj biti kineticka, potencijalna i
ukupna energija na povrsini te visine? g = 10m/5
2
.
(R: E = 500 ); Ep = 250 ); Ek = 250 J)
Kada guramo tijelo po podlozi osjecamo kako zapinje, pogo-
tovu ako je podloga po kojoj se tijelo krece hrapava. To je zato
sto ga zadrzava sila trenja. Sila trenja djeluje uvijek tako da
zaustavlja kretanje iii usporava tijelokoje se krece.
Sila koja se javlja oa dodirnim povrsinama, pri lIzajamnom
djelovanju dva tijela Iwja se kreel!, naziva se sila trenja. Uzrok
pojave trenja je hrapavost povrsine tijela, odnosno privlacne
medumolekularne sile (slika 1.1). Kad trljate dlanove toplota
kojll osjecate dolazi od trenja.
Sila trenja usporava kretanje tijela.
Smjer sile trenja je suprotan smjeru kretanja tijela.
Sila trenja se suprotstavlja kretanju tijela po povrsini drugog tijela. Od
cega zavisi sila trenja? ." I. ... .' ;.) .. 'i
Sila trenje, dakle, zavisi .•. o.·.d.· .. · ..... u.· ... g. la. callost ... i. dodirne povrsine i sile kojorn
'c .. , "1" 'J., ,-",
tijelo potiskuje podlogu. 'ne zay!si od velicine dodirne povrSine.
Ftr - sila trenja
J.1 - koeficijent trenja
Fn - norrnalna sila
If: J.1'·:Fn
Sila trenja je jednaka proizvodu koeficijenta trenja i sile koja norrnalno djeluje na povrsinu.
Pod silorn pritiska podrazurnijeva se norrnalna kornponenta sile koja se javlja kao reak-
cija tezine na podlogu (slika 1.2). Jednaka je po intenzitetu tezini tijela kada tijelo lezi
na horizontalnoj podlozi, irna isti pravac kao i tezina sarno je suprotnog srnjera.
Srnjer sile trenja je suprotan smjeru kretanja tijela.
Sila trenja se suprotstavlja kretanju tijela po povrsini drugog tijela.
Koeficijent trenja je odnos sile trenja i normalne sile. Konstantan je i karakteristican za
odredene supstance.
153
154
Kada tijelo lezi na horizontalnoj podlozi, onda je sila koja
normalno pritiska podlogu jednaka tezini tijela Fn = G.
Ako je:
11 =
F
tr
= 11 G iii
Slike iznad nam pokazuju
trenje koje vrsi brod
krecuCi se povrSinom vode
i automobil po cesti.
Postoje dvije vrste trenja, trenje Idizanja i trenje kotrljanja.
Trenje kotrljanja se javlja kad se tijelo kotrlja po povrsini drugog tijela.
Mozemo zakljuciti da je sila trenja klizanja veca od sile trenja
kotrljanja.
Kod kotrljanja molekuli tijela i povrsine medusobno se ne taru kao
kod klizanja.
Trenje nastaje izmedu tijela koja se krecu i vazduha. Otpor koji vaz-
duh pruZa prilikom kretanja zove se vazdusni otpor.
Meteori, kad udu u Zemljinu atmosferu, usijaju se zbog vazdusnog
otpora. Svaka sila koja se opire kretanju je, ustvari, sila trenja pa je
i otpor vazduha sila trenja.
Ledene povrsine posipamo pijeskom cime znatno povecavamo tre-
nje sto nam omogucuje lakse kretanje. Trenje moze biti korisno i
Alpinisti nose eipele
sa donom od sirove
gume, da bi trenje
bilo veee.
kada je potrebno zaustaviti vozilo. Kocnice rade na principu trenja.
Trenje moze biti i stetno. Uvijek postoji trenje izme<1u pokretnih di-
jelova masine. Zato oni vremenom propadaju. Podmazivanjem po-
kretnih dijelova masine sprecava se veliko trenje me<1u njima. Drugi
nacin smanjenja trenja postize se kuglicnim lezajevima (slika 1.3). To
su loptice koje se kotrljaju jedna pored druge i razdvajaju pokretne
dijelove masine. Tako smanjuju trenje (trenje kotrljanja je manje od
trenja klizanja).
Vazniji iskazi
sl. 1.3
- Sila trenja jednaka je proizvodu normalne komponente sile koja djeluje na pod/ogu
i koeficijenta trenja I!, koji je razlicit za razlicite materijale.
- Postoje dvije vrste sile trenja: sila trenja klizanja i sila trenja kotrljanja.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Kako djeluje sila trenja? Kakva je to sila?
2. Koje vrste trenja imamo?
3. Od cega zavisi sila trenja?
4. Cemu je jednaka sila trenja?
6. Kolikom najmanjom silom mozemo pokrenuti tijelo mase 1
trenja izme<1u tije/a i podloge O,2?
(R: F = 2N)
kg ako je koeficijent
it
155
156
Mehanicki rad jednak je proizvodu intenzite-
ta sile i predenog puta, ako se pomjeranje vrsi
u pravcu djelovanja sile.
Snaga se definise kao kolienik rada i vremena
za koje je taj rad izvrsen. Snaga je skala rna
velieina.
Kineticka energija je iednaka poluproizvodu
mase i kvadrata brzine tiiela.
A = F • S
A
P=
t
2
Potencijalna- energija usljed sile teze jednaka
je radu koji je izvrsen pri dizanju lijela na
neku visinu h. Ep = mgh
Ukupna mehanicka energija izolovanog si-
stema je konstantna. E = Ep + Ek = const
Sila' trenja Je proporcionalna koeficijentu
trenja i sili koja okomito djeluje na podlogu. F
tr
= ~ . F n
,os u starom Egiptu su konstruisali toplotne
strojeve. Strojevi gdje su se vrata hrama sama
otvarala, dok su Ijudi mislili da se radi 0 nepri-
rodnim silama. ljudi su jos u starom vijeku po-
kusali nati masinu koja ce kada se jed nom po-
krene moti raditi bez utroska energije. Ova
masina bi bila idealna masina. Stroj
koji bi radio bez utroska vanj-
ske energije zove se perpetum
mobile.
Prije 500 godina leonardo
da Vinci je tvrdio da se
takva masina ne moze na-
praviti, a Francuska akademija nauka je donijela odluku da
vise nece razmatrati ova; problem. Tek kasnije je otkriven
zakon 0 ocuvanju energije.
James Watt. (1736-1819),engleski inzinjer izmislio je parnu maSinu koja je posta-
lasiroko primjenjivana. Njegova fabrika bila je prva fabrika parnih strojeva.
,edinica za snagti je ime po njemu.
James Prescot ,ui (1818- 1889). Jul je prvi
ustanovio zakon 0 odrZanju energije, napra-
vivsi stroj za pretvaranje mehanicke energije
u toplotu.
157
158
Prosti mehanizmi
Prosti rnehanizrni su sprave kojirna sa rnanjorn silorn rnozerno sa-
via dati vea teret.
Ljudi su za proste rnehanizme znali jos u starom vijeku. Nepoznava-
juCi slozene masine koristili su proste da bi lakse gradili, prenosili te-
ret i slieno.
Kako Ii su samo nastale piramide, ta svjetska euda koja je eovjek gra-
dio kada nije imao nikakvu masinu kakve danas poznajemo, i jos
mnogo drugih graoevina eijoj se Ijepoti i danas divimo.
los prije nekoliko
hiljada godina Ijudi
su otkrili da je lak-
se rasdjepiti bal-
van ako u njega
ukucaju klin.
Ljudi su koristili kotur da bi vadili vodu iz bunara, strmu ravan da bi
neki predmet popeli na visinu i polugu da bi koristeci manju silu
podigli veci teret.
Poznajemo pet vrsta prostih
mehanizama ito: poluga, strma
ravan, pornicni i nepornicni
kotur, tocak i zavrtanj.
Pomocu prostih mehanizama
se manjom sHorn mOle savla-
dati veCi teret, moze se mije-
njati smjer i Ilapadna tatka
sile.
ac, je znao kako se moze uraditi pyno sa pros-
tim mehanizmima. Cak je izjavio: "Dajte mi dovoljno jak oslonac
pa cu podia djelu ZeIlJ1ju".
Slika pokazuje kako Arhimed pomocu poluge pokusava podia
Zemlju.
Mnogo je lakse podici telak te-
ret ako upotrijebimo dugaeak
stap koji zovemo poluga. Poluga
se oslanja na oslonac. Makaze
su poluga, klijesta takooer.
Oslonac kod makaza je mjesto
gdje se nOlice makaza ukrstaju.
Sigurno ste koristili cekic, klije-
sta, zavrtanj, stepenice da se
uspenjete iii posmatrali kako rad-
nici na graoevini dizu kantu s
malterom pomocu kotura.
Kolica s jednim tockom su vrsta poluge. Tocak je
oslonac poluge.
Kada se zelimo popeti na visinu mozemo to ura-
diti penjuci se uz uze, djelujuci silom misica koja
mora biti jednaka nasoj sopstvenoj tezini
Drugi nacin je da se penjemo uza stepenice. Tada
se koristi prosti mehanizam (strma ravan), sto je
mnogo lakse nego u prvom slucaju.
Jednostrana poluga
Vaznost prostih mehanizama je u tome sto pomocu njih laldie vrsimo rad
159
160
Poluga
Jedan od prostih mehanizama je poluga.
Ona moze biti dvostrana i jednostrana.
Na slid 1.1 je prikazana dvostrana polu-
gao Kod takve poluge sila i teret se nalaze
na raziiCitimstranama odoslonca.-
Na slici 1.2. je prikazana jednostrana po-
luga. Sila i teret se nalaze na istoj strani
oslonca. I kolica su jednostrana poluga 05-
lonac je toeak kolica.
Kao poluga' moze posluziti 5vaiw cvrsto tijelo
.,
koje se moze obrtaii 01<0 svog oslonca.
Velicina obrtaja ne zavisi samo od sile vee i od
kraka sile. Krak sile je najkraee rastojanje izmedu
pravca djelovanja sHe i 0510nca.
Proizvod sile F i kraka sile d je moment sile:
M= Fd
51. 1.2
5to je veei moment sile veee je obrtanje. Sa momentom sile smo se vee upoznali (po-
gledaj na stranu 62).
Uslov ravnoleze na poluzi
Poluga je u ravnotezi kada su momenti sile koji djeluju na nju u ravnotezi.
b=6m
Izraz mozemo pisati i u obliku propordje da se sile koje djeluju sa dvije strane poluge
stoje u obrnutom odnosu sa njihovim kradma: .
Po polo.zaju oslonca, tereta i sile, odredite sami kojim vrstama poluge
pripadaju uredaji na slici.
t
[61
162
Primjer: za dvostranu polugu je klacka-
liea. Sigurilo stc 5C kao elijctc klaekali i
uvjerili ste se cia vas partner 5 druge stra-
Ile klackalice moze imati i zilatno vecu
tezinu nego sto je vasa ako se nalazi na
razlieitoj strani oel oslonca a cia klacka-
I iea bude u ravnotezi.
Pokusajte sailli izracunati momente sile
kojima djceak i djevojeica cljeluju na
oslonac.
Vazniji iskazi
Proste masine su sprave kojima se moze manjom silom savladati veci tere!.
Imamo vise vrsta prostih mehanizama: strma ravan, poluga, pomieni i nepomieni
kotur, zavrtanj. . .. ...
, - ',' '_, ,', ,.' it
Svako cvrsto tijelo koje se slobodno moze obrtatiokosvog oslonea zove se poluga.
Imamo dvije vrste poluge: jednostranu i dvostranu polugu.
- Poluga je u ravnotezi ako su momenti sile jednaki:M{=
:::::t
a) b)
Odgovori na sljedeca pitanja
1. su prosti mehanizmi?
2. Nabroj proste mehanizme koje znas.
3. Za koje tijelo mozemo reci da je poluga?
4. Koje vrste poluge znas?
c)
5. Napisi uslov za ravnotezu na poluzi. fAko sila koja djeluje na krak poluge iznosi
20 N, a duzina tog kraka je 30 em, koliki teret se moze podici na drugom kraju
poluge ako je duzina s druge strane oslonea 10 em?
6. Da Ii je poluga na slici a) u ravnotezi? Objasni!
7: Kolikom silom treba djelovati na drsku klijesta, ako treba iscupati ekser? Prilikom
cupanja djelujemo silom od 200 N (slika b)! (R: F
1
·20 em = 200 N ·4 em , Fl = 40 N)
8. Na slici e) prikazano je djelovanje sile od 12 N na rastojanju 1 em od oslonea.
Kolikom silom i na kom rastojanju treba djelovati s druge strane oslonea, da bi
poluga bila u ravnotezi? (R: F2 = 4N)
Strma "avan
To je svaka ravan nagnuta prema horizontalnoj
ravni za izvjestan ostri ugao. Strma ravan je pros-
ta masina koja sluzi da se manjom silom podig-
ne veci teret.
Olaksava dizanje tereta. Mnogo je lakse dizati
teret uz blagu kosinu, nego ga dizati pravo uvis.
Strma ravan je prosti mehanizam koji sluzi za
lakse podizanje predmeta na visinu,
Veliki teret cemo tesko dici na visinu snagom misica. Lakse ga je izgurati uz kosu dasku.
Uz strme stepenice teze se popeti nego uz ste-
pen ice manjeg nagiba.
Stl'ma ravan se primjenjuje za dizanje tijela
(tereta) na visinu, pri cemu je potrebna manja
sila nego sto je tezina ferefa.
Strmu ravan mozemo posmatrati preko pravo-
uglog truogla( slika 1) .
. K a t ~ t a b pre()stavlja osnovicu trougla strme
ravni
Kateta h visinu strme ravni
Hipotenuza I duzinu strme ravni.
Strama ravan moze imati manji iii veCi nagib.
Nagib iii uspon strme ravni predstavlia Iwlicnik vi-
sine i duzine strme rav'ni: sl. I
h
u=---
I
163
164
Ravnoteia na stl'moj ravni
Kada tijelo postavimo na ravnu podlogu one
svojom tezinom djeluje na podlogu G = mg.
Ako tu podlogu ukosimo, dobicemo strmu
ravan, slika 2.
Tezina se, kao sto se vidi sa slike, razlaze
na dvije komponente paralelnu koja je para-
lelna duzini strme ravni i normalnu kompo-
nentu, koja je normalna na duzinu strme
ravni. Paralelna komponenta sile zove se i G =
aktivna komponenta sile. Kada bi mjerili te-
zinu tijela dinamometrom vidjeli bismo da
je ona veca od paralelne komponente sile.
sl.2
F
P
G=mg.

Da bi tijelo uspeli uz strmu ravan moramo savladati samo paralelnu komponentu sile Fp.
Tada je potrebno savladati samo jednu komponentu tezine a ne i cijelu tezinu. Tijelo se
lakse podize uz strmu ravan nego da se direktno dize na visinu. U drugom slucaju bi se
moralo djelovati silom kolika je tezina tijela.
Kada posmatramo pravougli trougao koji obra-
zuje presjek strme ravni i pravougli trougao
koji obrazuje paralelna komponenta tdina ti-
jela i normalna komponenta sile, mozemo za-
kljuciti da su slicni. Iz toga slijedi:
Fp : G = h : I
Fn : G = b : I
Intenzitet paralelne komponente sHe povecava se sa nagibom strme ravni. Iz odnosa
koji smo naveli mozemo pisati da je:
h
Fp= G---
F p je sila koja vuce tijelo niz strmu ravan. Tu silu treba uravnoteziti. Ona je manja od
tezine tijela.
Za one koji ieie znati vise
U pravcu strme ravni djeluje i sila trenja. Smjer sile trenja suprotan je smjeru komponente sile Fp.
Kada tijelo klizi niz strmu ravan stalnom brzinom, onda su te dvije sile u ravnotezi:
Ftr = Fp
Sila trenja je jednaka proizvodu normalne komponente i koeficijenta trenja It Kod strme ravni je:
Ftr = 11 Fn
b
F t r = ~ G ---
Da bi tijelo bilo u ravnotezi na strmoj ravni sila trenja mora biti jednaka paralelnoj komponenti sile Fp = F
tr
h b h
G--- ~ G - - - -
> ~ = - - - -
b
Dakle osim tezine moramo znati osnovicu, visinu i duzinu strme ravni kako bi mogli posmatrati kretanje
tijela.
Pomicni i nepomicni kotumvi
Sli t;lkoderiecinil vrsta
prosliil mehanizarna.
Pomi(ni kOluwvi sluze da
S1':' sa Inanjom silom po-
digne vee'i terC't.
Nepornicni koturovi sluze
promjenu sllljera dje-
lovanja sile.
Ovako
je dva puta
lakse!
165
166
Rad !iilc kod prostih mehal1izama
Kada smo govorili 0 radu vidjeli smo da
je rad jednak proizvodu sile i predenog
puta, ako se tijelo krec'e u smjeru djelo-
vanja sile.
Rekli smo da kada koristimo proste me-
hanizme manjom silom mozemo savla-
dati vec'i teret. Da Ii c'e se shod no tome
dobiti vec'i rad od ulozenog.
Na ovo bi se pitanje odmah moglo odgo-
voriti na osnovu ranije recenog da ni sa-
vremene masine ni.su idealne i da je ulo-
ieni rad uvijek veti od korisnog.
F
p
Da ovo pravilo vazi i za proste masine dokazac'emo na primjeru strme ravni
Tijelo tezine G (trenje zanemareno) guramo uz I. Da bi ga doveli do
vrha strme ravni moramo savladati aktivnu
I
Tijelo, penjuc'i se na vrh strme ravni, mora prec'i put koji je jednak duzini stme ravni I.
Rad koji se izvrsi je:
A = Fp 1
h
A= G I
I
odnosno,
A= G' h
Isti rad bi ulozili kada bi bez strme ravni predmet podigli na visinu h.
Dakle iako rnanjom sHorn mozerno podid lied terel, rad koji dobijerno je isti.
Koliko je puta manja sila toliko je puta duzi put. Izvrseni rad je jednak.
Pokusajte sarni objasniti knko djeiujP sistern
rOVJ. Materijal koji vam je pOlreban:
.. dvije melle
- dva prijatelja
- kanap
1. Zavpzati jedan kraj kanapa, za drsku jedne mer-
le, zatim provuci kanap oko drske druge mefle,
ponovo oko prve i ovo ponoviti nekoliko pula.
1. Zamoli 5voje prijatelje da uzmu u ruke
cia ih drze kao na sliei. rink Ii dfZi'. slobodarJ
kanapa.
3. Reei tvojim prijateljima dKl poku5Kliu dKl razdvoje melle vukuCi
to vrijeme, Ii vuees kanap i zadrzavas metle zajedno.
zadiviti !voje prijatel
Zanvaljuju6 kolutovima t.u ovom ,0 SlI' dlrslke m:eul,ii)i"
postaje nam lanko drzati zajedn€} .. Sto viSe ptiilia
bacis kanap preko mette tvoia se /l}u!lra IlIi«irvOS,ijFltllci,
i to tI omgucava da zadrz.iis na tstuji U!(:Jia;fijienos,jj m:eli[i€ i,a;lko,
in neko sa Pl.1I10 jaiom siiom, ad one kojiom ,j,
kusava razdvojiti.
U vllcene LI dpeJe tsfifka des no)! !aht..:o 5<: stegml,.
Objasni zas.,o?
Vafniji iskazi
Za
- Strmu ravan mozemo posmatrati preko njenog presjeka koji predstavlja pravougli
trougao, Elementi strme ravni su duzina strme ravni I, vis ina strme ravni h, i
osnovica strme ravni h,
- Strma ravan iii kosina je prosta masina koja sluzi za lakse podizanje tereta na
visinu.
- Tezina tijela na strmoj ravni se razlaze na aktivnu komponentu koja je paralelna
duzini strme ravni, i komponentu normalnu na duzinu strme ravni. Oa bi tijelo
vukli uz strmu ravan potrebno je savladati samo aktivnu komponentu sile.
- Kod prostih mehanizama dobijeni rad nikada ne moze biti veCi od ulozenog. Sa
manjom silom mozemo savladati vecu silu. Ali, koliko se na sili dobija to se na
putu (pomjeranju) gubi.
167
168
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Koji su osnovni elementi strme ravni?
2. Na koje se komponente razlaie teiina tijela na strmoj ravni?
3. Kako najednostavnije napraviti strmu ravan?
4. Izmjerite duiinu i visinu strme ravni po kojoj se lopta kotrlja(vidi sliku iznad). Njena
masa je 1,5 kg. Kolikom silom treba djelovati da bi se lopta zaustavila?
5. Kolikom silom treba djelovati na tijelo cija je teiina 100 N, da bi se popelo uz strmu
ravan duiine jednog metra, ako joj je visina 0,8 m?
Arhimedov zavrtanj
VI. TOPLOTNE POJAV!l
Za toplotu mozemo reCi da je to utlutrastlja ener·
gija haoticnog kretanja moleko/a nelwg tijela.
Toplotne pojave mozemo opisati sa sljedeCim fl-
zickim velicinama:
- unotrasnjom eoergijom
- temperaturom
- kolicinom toplote.
Kada se govori 0 toplotnim pojavama, potrebno
je obratit paznju na untrasnju strukturu sup-
stance.
••
Supstanca se sastoji od molekula koji se krecu. Kod gasova i tecnosti molekuli se krecu
haoticno. Ovo kretanje se zove Braunovo kretanje. Usljed haoticnog dolazi do
mnostva sudara, prilikom cega molekuli mijenjaju brzinu i predaju dio energije prilikom
sudara. Kada se gas zagrije cestice u sa-
mom gasu krecu se intenzivnije (slike a
i b). Ovo se de!iava zato !ito se atomi
brze krecu i jace udaraju jedni u druge.
Zbog toga zauzimaju vise prostora.
Zbog ovoga, nesredeno haoticno kreta-
oje molekla mogli smo nazvati i toplot-
nim kretanjem.
Toplotno kretanje se ne moze zaustaviti.
I kod najnizih temperatura koje je cov-
••••••••
••••••••
••••••••
cvrsta tvar (hladna)
cvrsta tvar (topla)
jek uspio dobiti, molekuli lagano osciluju oko svojih ravnoteznih polozaja.


hladan plin
topao plin
Ogledi pokazuju da je temperatura tijela visa !ito se cestice brze krecu. Toplotno kreta-
nje prisutno je u svim tijelima. 0 ovom kretanju nam svjedoce mnoge pojave, naprimjer,
kretanje dima kroz prostoriju, strujanje vazduha i slicno.
Sve cestice unutar nekog tijela se krecu pa se toplotno kretanje moze nazvati i unutras-
nje kretanje, a energija koju tijelo ima zbog ovog kretanja naziva se unutrasnja energi-
ja tijela.
Unutrasllja energija je zbir ulwpne Idnetii:'ke energije molekula i potencijalnog uza-
jamnog djelovanja svih molelmla tijela.
U = Ek + Ep
Veeu energiju ima topla voda nego ista koliCina hladne vode.
Zagrijavanjem tijela povecava se brzina kretanja njegovih cestica, to jest, povecava se
srednja kineticka energija molekula. Zagrijavanjem se povecava i temperatura tijela. Mo-
zemo reCi da je temperatura tijela srazmjerna srednjoj kinetickoj energiji molekula. Sred-
nja kineticka energija i temperatura su razliCite veliCine mjere se razlicitim mjernim jedi-
nicama. Ranije smo naveli da se mehanickim radom moze mijenjati unutrasnja energija
tijela. Isto tako, energija moze da se prenosi izmedu dva tijela bez vrsenja nekog rada
toplotnom razmjenom.
169
170
Temperatura tijela
Pored unutrasnje energije toplotne pojave karakterise i temperatura tijela ne zavisi od
broja cestica koje cine tijelo niti od mase tijela.
Temperatura se uzima kao mjera energije za toplotno kretanje molekula. Ona, takoder,
odreduje toplotno stanje tijela. Kada se neka supstanca zagrijava, zauzima vise prostora
nego kada je hladna. To se zove toplotno sirenje. Kada se hlade, zapremina im se sma-
njuje. To se naziva toplotno skupljanje.
Sirenje IIiOze biti karisno. Aka se za-
glavi metalni pokIopac ad tegle kada
ga drfite ispad tople, vade on ¢e ola-
baviti.
Kada se neka supstanca
zagrijava, mijenjaju se
njene osobine, kao sto
su boja, zapremina itd.
Svaka od ovih promje-
na moze biti uzeta kao
indikator temperature. Sirenje moze biti opasno. Nikada
nemojte griiati herl11etickj zatvo-
rene boce.sa gasom iii ih bacati u
vatru, G a ~ je pod pritiskom. Za-
grijavanjem boce, gas se naglo siri
i bocica eksplodira,
Termometar je instrument za mjerenje temperature. Postoje razne vrste termometara, a
svi rade na principu mjerenja neke veliCine koja se mijenja s promjenom temperature.
Neki termometri sadrie alkohol, neki zivu, a neki gas, Termometar s tecnoscu mjeri
porilst zapremine tecnosti, tako da porast zapremine oznacava porast temperature.
Postoje dvije mjerne skale za temperaturu:
Celzijusova skala, nazvana po Andresu Celsiusu, bazirana je na tackama mrznjenja i
kljucanja vode. Tacka mrznjenja Ciste vode na normal nom pritisku je (O°C), dok je tacka
kljucanja ciste vode na normalnom pritisku (1000C). Ako nivo zive pri mrznjenu vode
oznacimo sa ooC, a nivo zive pri kljucanju 100
0
C, dobicemo dvije stalne temperature.
Po Celzijusovaj skali ovaj se interval dijeli na 100 jednakih dijelova. Svaki dio predstav-
Ija jedan stepen - 1°C.
Kelvinova skala - Naucnik Kelvin je u 19 stoljecu, uveo u fiziku tzv. apsolutnu skalu tem-
perature. ana ima dvije tacke: temperaturu apsolutne nule (0 K) i trojnu tacku vode
(273,16 K). Apsolutna nula temperarure izrazena u Celzjusovom termometru, iznosi·:
O(K) = -273,15
0
C
Ako temperaturu u u °c obiljezimo sa t, a temperaturu izrazenu u kelvinima (K) sa T,
onda je:
T(K) = t (0 C) + 273,15
Inace se temperatura apsolutne nule, -273,15
0
C ne moze dostiCi.
Anomalija vode
Sva tijela, tecna cvrsta i gasovita, mijenjaju svoju zapreminu prilikom zagrijavanja. Za-
premina tijela se povecava dok se gustina tijela smanjuje.
avo nije slucaj sa vodom kod koje se prilikom zagrijavanja pri odredenom tempera-tur-
nom intervalu, zapremina smanjuje.
avo se desava kada se voda zagrijava od 0° C
do 4
0
C. Tada se zapremina \lode smanjuje, a
gustina vode se povecava.
Led bi trebao imati manju gustinu od vode zato
sto je temperatura leda manja od temperature
vode. Ali, kada zaledimo flasu napunjenu vo-
dom ona najcesce puca zato sto je zapremina
leda veca. Voda je najgusca na 4
0
C. Na ovoj
temperaturi ima najmanju zapreminu.
Pojava da voda smanjuje svoju zapreminu pri zagrijavanju od OOC do 4°C, zove se ano-
malija vode.
Anomalija vode omogucava da zivi svijet u vodi opstane zimi po niskim temperaturama.
Voda ispod ledenih mora i jezera je 4
0
C. Led koji je isplivao na povrsinu sprecava dalje
hladenje vode.
171
172
Temperatura vode ispod leda je 4
0
C, iako je temperatura vaz-
duha znatno nib. To omogucava da ribe u moru prezive zimi.
Vrste termometara
Sprava za mjerenje temperature, kako smo ranije naveli, je ter-
mometar. Svaki termometar radi na principu toplotnog sirenja. U
staklenoj cjevcici se nalazi tecnost. Kada se termometar zagrijava
tecnost se penje uz cjevCicu zbog toga sto se tecnost siri brze od
stakla. Kada se termometar hladi, tecnost se povlaci nadolje.
Najcesc'e se upotrebljava zivin termometar.
Zivin termometar radi na principu povec'anja zapremine zive pri-
likom zagrijavanja. Na kraju ima malo prosirenje koje sluzi kao
rezervoar. Kada se temperatura povec'a, povec'a se i zapremina
zive, sto dovodi do porasta visine stuba zive u cjevCici.
Posmatrajmn uredaje kao
na slid. Zagrljavanjem
teennst se i!iri i penje
uz cijevcicu.
Cjevcica stoji na podlozi sa podiocima. Tako ocitavamo temperaturu.
Nesto osjetljiviji od termometra je toplomjer koji se koristi za mjerenje
temperature covjecijeg tijela. Njegova gomja granica nije 100
0
C vee
42
0
C, jer to je maksimalna temperatura Ijudskog tijela. Donja granica je
-34
0
C. Zbog suzenja koje ima pri dnu, toplomjer se mora protresti prije
upotrebe. U mjestima gdje temperatura okoline moze biti niza od 34
0
C,
upotrebljavaju se alkoholni termometri.
Govorili smo 0 svojstvu tijela da zagrijavanjem moze poveeavati zapre-
minu. Neka tijela zagrijavanjem poveeavaju svoju duzinu. Razliciti me-
. tali. se razlicito izduzuju pa se ovo svojstvo upotrebljava kod pravljenja
bimetalnih termometara. Trake od metala spojene su jedna preko druge
Razlii'iti metali se razlicito izduzuju
prilikom zagrijavanja.
kao na slici. Za ovaj termome-
tar traka je napravl jena od cin-
ka i zeljeza.
Kada ove trake ucvrstimo na jed-
nom mjestu, zagrijavanjem one
se saviju. U unutrasnjosti je me-
tal koji se zagrijavanjem manje '--
izduzuje. Postoji, takozvani, ot·,
pomi termometar. Pravi se najcesee od platin-
ske niti.
Pokusajte sami napraviti termomelar. U bocu, kao na
slici naspite vodu i neku boju za tecnost. Zatvorite je plu-
tanim cepom kroz koji eete provuei slamcicu. Pazite da
slamcicu zalijepite voskom. Napunite slamku obojenom
tecnoscu iznad cepa. Na poledini mozete zalijepiti i pa-
pir na kome markirate nivo za koji se tecnost popela i
uporedite sa kuenim termometrom, Nivo u flasi ee rasti
zato sto se voda siri kad se zagrijava, a skuplja kad se hladi.
173
174
Vazniji iskazi
- Toplotne pojave karakterisu fizicke veliCine: unutrasnja energija, temperatura i
kolicina toplote.
- Unutrasnja energija tijela jednaka je zbiru kineticke energije cestica u tijelu i poten
cijalne energije koje imaju cestice zbog svog polozaja.
- Temperatura tijela je mjera kineticke energije molekula.
- Jedinica za temperaturuu 51 je kelvin (1 K), a koristi se i Celzijusova temperaturna
skala.
- 5va tijela u prirodi povecanjem temperature povecavaju i svoju zapreminu, dok im
se gustina smanjuje. Ova pojava se kod vode, za odredeni temperaturni interval,
desava obrnuto. Od 00 do 4
0
C zapremina vode se smanjuje a gustina povecava.
Pojava se zova anomalija vode.
- Unutrasnja energija se mijenja radom i toplotnom razmjenom izmedu tijela.
- Vrste termometara koje koristimo su: termometar sa zivom, koji se najcesce upotrebljava,
alkoholni termometar i bimetalni termometar koji radi na principu razlicitog iste-
zanja metala prilikom zagrijavanja.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Sta su toplotne pojave i sta je uzrok toplotnih pojava?
2. Kojim velicinama se opisuju top/otne pojave?
3. Sta pokazuje temperatura tije/a?
4. Nabroj vrste termometara i temperaturnih skala koje znas.
5. Kolika je temperatura apsolutne nule u stepenima Celzija?
6. Koje su osnovne tacke na termometru?
7. Sta je unutrasnja energija?
8. Cime se mijenja unutrasnja energija?
9. Objasni !ita zanCi pojam anomalija vode; za koji temeperaturni opseg se voda
ponasa razlicito od ostalih supstanci u prirodi?
Prenosenje toplote
Upoznali smo dvije velicine koje su karakteristicne
za toplotne pojave: unutrasnju energiju i temperatu-
ru tijela. Treca velicina, koja karakterise toplotne po-
jave, je kolicina toplote (Q).
Unutrasnja energija se moze mijenjati radom ali i to-
plotnom razmjenom tijela. Jedno tijelo odredenu ko-
licinu toplote predaje drugom tijelu.
VeliCina koja je mjera promjene ullutrasnje energije
toplotnom razmjenom je koliCina toplote.
Toplota se moze prenositi: provodenjem iii konduk-
Kolicina toplote kojase unosi namir-
nkama trosi se fla rad miilica, odnos-
no mijenja se radom.
cijom, strujanjem iii konvekcijom i zracenjem iii radijacijom.
Provodenje iii kondukcija
Ako promijesamo toplo jelo metal nom kasikom ona ce
se zagrijati jer toplota prolazi kroz nju.
Ovako prenosenje toplote zove se kondukcija.
Neki materijali su dobri provodnici toplote, dok drugi
nisu pa ih nazivamo izolatorima.
Metali su dobri provodnici pa se toplota kroz njih do-
bro prenosi. Kada dodirnete metal osjetite da je hla-
dan, ovakav osjecaj imate zato sto ruka gubi svoju to-
plotu. Gasovi (kao vazduh) i tecnosti, uglavnom su
slabi provodnici toplote. Oni su toplotni izolatori.
Vazduh je dobar izolator. Vuna je topla jer njena vlakna cuvaju mnogo vazduha. Zimi
se ptice nakostrijese zato sto perje sa vise vazduha zadrzava toplotu.
Cesto koristimo drvenu kasiku kada mijesamo neko jelo zato sto je drvo toplotni izolator.
Proces prenosenja toplote, sa jednog mjesta na tijelu na drugo mjesto bez premjestanja
cestica, naziva se provodenje iii kondukcija.
175
176
StrujanJe
Ako se vazduh iii voda krecu mogu nositi toplotu sa sobom.
Jedan od nacina prenosenja toplote je i strujanje iii konvekcija.
Kad zagrijavamo vodu vidimo kako voda prelazi iz donjeg dijela posude u gornji, penje
se u vidu mjehurica, jednostavno se stvara jedna struja pored zidova case gdje voda
cirkulise. Gasovi i tecnosti se zagrijavaju strujanjem. Znamo da se topliji zrak podize na-
vise, a hladniji spusta dolje.
Proces promjene unutrasnje energije, premjestanjem dijelova supstance sa jednog mjesta
na drugo, naziva se strujanje iii konvekcija.
Dim iznad vatre dize se zbog kon-
vekcije. Vjetar je obicno strujanje vaz-
duha. Stvara ga konvekcijska struja
iznad povrsine zemlje.
Strujanje vazduha »ad . Jiyrppom
Strujanje vazduha odreduje vremenske prilike
Pokusaile sami dokazali pIHlll.<'!.1 ogleda na slid, da 51.' i Iwn gaso-
va foplota preHosi slrujanjem.
Potreban m;)lerijal:
svije!'a i sihle!'
- zaWlne rukavice
Kada je soba zagrijana olvorile vrala nekolilw cenlimetara, za-
pa/itl' ,viiecu i rJdite je blizu vrala pri vrhu. Piamell svijet'e ce 51'
savili vani. Zast!)?
Isto pOIl()vimo pri dnl! vrala, sarla ce 51.' pia men saviti p[ema
unutrasniosli so be.
Zasto?
Kulla islicp topliii vazduh i cpga je 10 posijedica?
r > r e n o ~ e n j e topiu{e :zracenjem
Kada je suncan dan, osjecamo toplotu zato sto primamo toplotnu energiju od Sun ca.
Ova toplotna energija prolazi 150 miliona kilometara kroz svemir. Ona ne moze stid
na Zemlju kondukcijom iii konvekcijom, vee putuje nevidljivim linijama koje se naziva-
ju toplotni zraci.
Ovaj vid prenosenja toplote je veoma vazan jer da nije ovakvog nacina prenosenja to-
plote ne bi bilo zivota na Zemlji. Toplota se prenosi zracenjem, od Sunca prema Zemlji,
kako smo rekli, bez ikakve materijalne sredine iii posrednika. Zemlja svu toplotu i svjet-
lost dobija od Sunca.
Mozemo zakljuciti da za prenoilenje toplote zracenjem nije potrebna nikakva materijal-
na sred!na.
Zracenjem se energija od izvora prenosi brzinom svjetlosti pomoeu cestica svjetlosti
koje se nazivaju fotoni.
Tamna tijela bolje upijaju toplotne zrake nego svijetla tijela. erne tvari upijaju vise to-
plote od bijelih. Snijeg se brze topi ako ga pospemo cadu.
177
178
Vazniji iskazi
- Velicina koja je mjera promjene unutrasnje energije toplotnom razmjenom, je
kolicina toplote.
- Toplota se moze prenositi: provodenjem iii kondukcijom, strujanjem iii konvekcijom
i zracenjem iii radijacijom.
- Proces prenosenja toplote, sa jednog mjesta na tijelu na drugo mjesto bez premje-
stanja cestica,[Jlaziva se provodenje iii kondukcija.
- Proces promjene unutrasnje energije premjestanjem dijelova supstance sa jednog
mjesta l1a tijelu na drugo, naziva se strujanje iii konvekcija.
- Zracenjem se energija od izvora prenosi pomocu cestica svjetlosti koje se nazivaju
fotoni.
Odgovori na sljedeca pitanja
1. !ita je kolicina toplote?
2. Kako se toplota moze prenositi sa jednog tijela na drugo?
3. Na slici je prikazana kada sa vodom. Jedan balon je napunjen hladnom, drugi
vrelom vodom. Objasni kako ce se ponasati balon, koji je na dnu kade, a kako
koji onaj koji je pri vrhu posude?
4. Kako se top Iota prenosi kroz metale?
5. Navedi primjer prenosenja toplote kroz tecnosti.
6. !ita je radijacija?
7. Zasto je parket zimi hladan?
KoliCina toplote
KoliCina energije koju tijelo primi pri zagrijavanju iii otpusta
pri hladenju naziva se kolicina toplote. Dakle, unutrasnja ener-
gija koju tijelo otpusta iii prima prilikom navedneih nacina pre-
nosenja toplote, naziva se koliCina toplote.
KoliCina toplole je mjera promjene unulrasnje energije. Oz-
nacava se sa Q. Jedinica je diul. Kolicina toplole je mjera
promjene unutrasnje energije.
UnutraJnja energlja se mljenja
radom, metal 5e zagrljava kada
Posto se u procesima predaje iii primanja kolicine toplote mi- 51! kuje.
jenja srednja kineticka energija njegovih molekula, mijenja
se i temperatura tijela.
yoda
).
. . . . i i i i L ~
a)
Spedficni toplolnl kapadtet jl' hmjno
jednal< kolicln; toplote koju heba da pri-
mi iii oIpusti jedinicna masa neke sup-
stance da oi jn; se temperatura povisila
zal K iii 1 () C Spedficni foplolni kapa-
citet vocle je 4,2 kl.
iz tabele vidimo da voda ima veoma ve-
liki specificni kapacitet.
Od kojih faktora zavisi kolicina toplote?
1. Kada ispitujemo zavisnost kolicine to-
plote od vrste supstance, uzec'emo dvije
razlicite supstance istih masa naprimjer
istu kolicinu vode i .live, kao na slici a.
Dovedemo im istu kolicinu toplote. Ti-
jela c'e se razlicito zagrijati, temperatura
se nec'e povisiti za istu vrijednost.
Stoga se uvodi velicina - specificn;
loplolni kapacitet. Svaka supstanca i ma
razlicit specificni toplotni kapacitet. Oz-
nacava se sa slovom c.
RazliCite supstance imaju razlicit specificni toplotni kapacitet.
2. Kolicina toplote zavisi od povisenja temperature .
Kada jedno tijelo od iste supstance i iste mase zagrijavamo ad temperature t1 do 12,
koliCina toplote povisi se za istu vrijednost za koju se povisi temperatura tijela. Dakle
kolicina toplote zavisi od promjene temperature. Povec'anjem temperature povec'ava se
unutrasnja energija molekula jer se oni brze krec'u. Zbog toga kazemo da je kolicina
toplote mjera za promjenu unutrasnje enrgije tijela.
-
179
180
3. KoliCina toplote zavisi od mase tijela
Uzmimo dva suda. U jedan uspimo 0,1
mo na istom grijacu do tacke kljuca-
nja, onda cemo vtcu kolicinu vode
dvostruko duze zagrijavati. KoliCina
toplote koja je potrebna za zagrijava-
nje nekog tijela onoliko puta je veca
koliko je puta veca masa tog tijela
kg vode, a u drugom 0,2 kg. Ako ih zagrijava-
KoliCina toplote potrebna da bi se pro-
mijenila unutrasnja energija nekom
tijeiu, jednal,a je proizvodu specific-
!log toplotaog kapaciteta c, mase ti-
jela m i promjene temperature !ijela.
Odavde mozemo izvesti formulu za sped-
ficni toplotni kapadtet tijela:
Q
c=----
m ·..it .
ml = 0,1 kg
velicina
oznaka veliCine
mjerna jedinica
oznaka mjerne jedinice
J
Jedinica za spedficni toplotni kapadtet je ---
kg' K
m2 = 0,2 kg
koliCina toplote
Q
diul
J
velicina specificni toplotni kapacitet
oznaka velicine c
mjerna jedinica dzul po kilogram celzijusa
oznaka mjerne jedinice
J/kgK iii J/kgOC
J/kgK
880
380
1930
4190
2350
130
Vazniji iskazi
- Unutrasnja energija se moze mijenjati radom i prenosenjem toplote izmedu
tijela koja se nadu u neposrednom kontaktu.
- Kolicina toplote koja se prenese na tijelo zavisi od vrste materijala od kojeg je
tijelo napravljeno. Zato uvodimo velicinu - specificni toplotni kapacitet.
- Specificni toplotni kapacitet odgovara toploti koju je potrbno dovesti jed nom
kilogramu supstance da bi mu se temperatura povisila za jedan stepen DC iii K.
- Kolicina toplote zavisi i od mase tijela koje zagrijavamo.
- KoliCina toplote zavisi od promjene temperature.
- Kolicinu toplote mozemo pisati kao proizvod mase supstance, specificnog
toplotnog kapaciteta i temperaturnog intervafa; Q = m c ( t2 - t1 ).
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Sta je kolicina toplote?
2. Od cega zavisi kolicina toplote?
3. Sta je specificni toplotni kapacitet?
4. Koja je jedinica za kolicinu toplote?
5. Kako se moze mijenjati unutrasnja energija tijela?
6. Za koliko se povisi temperatura vode u posudama, na slici gore, ako se svakoj
preda toplota od 4200 J?
7. Dovedena kolicina toplote je 1,26 MJ, a specificni toplotni kapacitet 4200 JlkgK.
Za koliki temperaturni interval se povisila temperatura?
~ A
181
182
Unutrasnja energija tijela mijenja se toplotnom razmjenom.
Kada dva tijela iii sistema, dodu u kontakt, izmedu njih dolazi do toplotne razmjene.
Kontakt tijela moze se ostvariti na razl icite nacine:
- mehanickim dodirom dva cvrsta tilela (slika a),
- uranjanjem tijela II tecnost (slika b)
- mijesanjem tecnosti (slika c)
+20"(;
a)
36"C
c)
b)
Pomijesajmo toplu i hladnu vodu. Po zakonu 0 odrzanju energije IwliCina toplote koil!
primi hladnije tijelo jednaka je ImliCini lopiote kojll I11U preda toplije tijelo.
Ql = Q2
m,c(t,-t
s
) = m
2
c(t,t
2
)
gdje je 'I temperatura toplije vode, 12 temperatura hladnije vode, ts srednja temperatura.
Vainiji iskaii
- Kada dva tijela iii sistema dodu u kontakt izmedu njih dolazi do toplotne razmjen.e.
Kontakt tijela moze se ostvariti na razliCite nacine:
- mehanickim dodirom dva cvrsta tijela
- uranjanjem tijela u tecnost iii gas
- mjesanjem tecnosti.
- Kolicina toplote, prilikom toplotne razmjene, koju otpusti jedno tijelo jednaka je
kolicini toplote koju primi drugo tijelo, Ql = Q2
Odgovori na sljedeca pitanja
1. U kontaktu dva tijela, toplijeg i hladnijeg toplota,
a) uvijek prelazi sa toplijeg na hladnije tijelo,
b) uvijek prelazi sa hladnijeg na toplije tijelo, ~ .
c) prelazi sa jednog tijela na drugo, a smjer prelaska zavisi od masa tih tijela.
2. Koje od ova dva tijela ce jedno drugom predati toplotu?
3. U posudu od 10 I vode (slika ispod ) na temperaturi 20
0
e ubaci se zagrijana metal-
na kugla mase 4 kg i temperature 50
0
C. Na kojoj temperaturi c'e nastati toplotna
' . ~
ravnoteza smjese?
Specificni toplotni kapacitet vode je 4200 (J/kgK), a gvoZda 460 (J/kgK).
t =
s
zq
183
184
Promjel1e agregatnih stanja tijela
Supstance se mogu nalaziti u evrstom, teen om i gasovitom stanju. Ta stanja nazivamo i
agregatna stanja. U kom ce se agregatnom stanju nalaziti tijelo zavisi od njegovih unu-
trasnjih karakteristika. Cvrsta tijela razlikuju se od tecnosti i gasova po tome sto teze mi-
jenjaju svoj oblik i zapreminu. U cvrstim tiieHma molekuli osdliraju oko svojih rav··
noteznih polozaja.
Tecnosti lakse mijenjaju oblik.
Molekuli u tecnostima SlI labavije vezani i I m ~ c ! l se u >vim smjerovima, zalo tecnosli i
gasovi mijenjajll svoj oblik.
Molekuli kod gasova se jos slobodnije krecu i popunjavaju svaki prostor koji im je dostupan.
lato gasovi mjenjaju i svoj oblik i zapreminu.
Prelazak iz jednog u drugo agregatno stanje svojstven je svakoj supstanci i desava se na
odredenoj temperaturi i pritisku. Ove promjene nazivaju se promijenje stanja tijela iii
fazni prelazi. Prelazak tijela iz jedne faze u drugu mozemo opisati na sljedeci nacin.
Prelazak: - iz cvyslog u teeno stanje naziva se lopljenje,
- iz teenog II U cvrsto, oevrscavanje,
- iz teenog II gasovito, isparavanje,
- iz gasovitog II teeno, Iwndenzacija,
- iz cvrslog II gasovito, suhlimacija.
1.
isparavanje
3.
oevrscavanje
2.
kondenzacija
Stavimo u toplu vodu led. Poslije odredenog
vremena led ce se istopiti. Pri tome se voda
ohladila. Ona ie predala odredenu kolicinu
toplote ledu da bi se on otopio.
Da bi se istopila odredena kolicina leda po-
trebno mu je dovesti veliku kolicinu toplote.
Kolicina toplote koju je potrebno dovesti da bi se istopio jedan kilogram supstance (na
normalnom atmosferskom pritisku) zove se specificna toplota topljenja.
Znamo da od kohezionih sila zavisi u kom ce se agregatnom stanju nalaziti neko tijelo.
Da bi se led poceo topiti moraju se savladati kohezione sile, mora se povecati unutrasnja
energija tijela.
Prilikom obrnutog procesa prelaska tecnosti u cvrsto stanje oslobodi se ista kolicina to-
plote koja se utrosi prilikom otapanja.
Kolicina toplote koja se oslobodi prilikom ocvrScavanja 1 kg supstance, na temperaturi
ocvrscavanja, naziva se specificna energija (toplota) ocvrscavanja.
Razlicite supstance imaju razlicite temperature topljenja.
Topljenje i tacka topljenja zavisi od jaCine kohezionih sila. 5to su jace kohezione sile visa je
i tacka topljenja neke supstance. Kod zeljeza su kohezione sile veoma jake, zato je i viso-
ka temperatura topljenja zeljeza. Iznosi 1536
0
C. Temperatura topljenja zavisi i od pritiska.
q
185
186
Isparavanje i kondenzacija
Rekli smo da se molekuli u tecnostima krecu haoticno (nesredeno), razlicitim brzinama.
Brzinu kretanja molekula tesko je izracunati, ali moze se izracunati srednja vrijednost
brzine kojom se oni krecu.
Ipak, neki molekuli se krecu brze od drugih. Privlacne sile medu molekulima onemo-
gucit ce izlijetanje iz tecnosti sporijim molekulima, dok ce oni brzi napustiti povrsinu
vode. Tada tecnost isparava i prelazi u gasovito stanje. Pri isparavanju tecnost se i hladi.
Isto tako molekuli koji se nadu blizu povr-
sine tecnosti mogu se vratiti u tecnost. Ovu
pojavu nazivamo kondenzacija tecnosti -
prelazak iz stanja pare u tecno stanje.
Proces isparavanja i kondenzacije bitno uti-
ce na klimu. Voda iz rijeka i jezera ispara-
va, u oblacima se kondenzuje u kapi kise.
Para koja nastaje isparavanjem vode sa povr-
sine zemlje nocu se hladi i kondenzuje u
kapi rose (slika a).
Benzin i etar veoma brzo isparavaju vee' na sobnoj temperaturi. Kada pokvasimo ruke
benzinom odmah osjetimo da se ruke suse.
Kljucanje
Tecnost moze isparavati na svakoj temperaturi ali isparavanje tecnosti najvise je izra-
zeno kod kljucan ja.
Zagrijavanjem vode na dnu i na zidovima posude stvaraju se mjehurie'i ispunjeni zra-
kom i zasie'enom vodenom paramo Uslov za kljucanje je da pritisak u mjehurie'ima bude
vee'i nego vanjski. Zato temperatura kljucanja zavisi od vanjskog pritiska. Ako se povee'a
vanjski pritisak, mora se povee'ati i temeperatura kljucanja. Sto je manji vanjski pritisak,
manja je i temperatura kljucanja.
Znamo da se atmosferski pritisak smanjuje sa smanjenjem visine; sa opadanjem vanjskog
pritiska niza je temperatura kljucanja. U Sarajevu temperatura kljucanja vode je negdje
blizu 99
0
C. Temperatura kljucanja vode je 100
0
C samo
na normalnom atmosferskom pritisku na nivou mora.
Kada se bilo koja tecnost,pretvara ugas, zauzima mnogo
vise prostora. Na tom masine. Para
zauzima mnogo vise mjesta masina.
Kolicina energije koja da hIikg tecnosti ispari-
Ie zove se spedficna topl6f'h
i
isparav<1rija. Jedinica za spe-
dficnu toplotu isparavanja je dZul po kilogramu (J/kg).
Tokom kljucanja temperatura tecnosti ostaje stal na sve
dok tecnost ne ispari. Za prelazak kilograma tecnosti u
kilogram vodene pare je, na temperaturi kljucanja, po-
trebno dovesti odredenu kolicinu energije, specificnu ener-
giju isparavanja.
Prilikom kljucanja unutrasnja energija se promijeni po sva-
kom kilogramu za 2,26 MI. Prilikom prelaska u vodenu
paru uzima se toplota iz spoljasnje sredine dok ista ta to-
plota prelazi u spoljasnju sredinu prilikom kondenzacije.
Pritisak vazduha opada sa Iladmor-
skorn visinorn; isto se desava i sa
temperaturorn kljucanja.
187
188
Svako tijelo koje ima pravilnu kristalnu strukturu, ima odredenu tacku topljenja. Postoje
tijela kod kojih ova tacka nije tacno odredena. Ta se tijela zovu amorfna tijela. Ova tijela
kada se nalaze u cvrstom stanju postepeno omeksavaju tako da im ne mozemo tacno
odrediti tacku topljenja. .
Dijagram promjene agregatnog stanja vode sa temperaturom.
«17
""
'" "
-------------------------------------.. -----------":/,
i o n l i p n i ~ leda
Trojna tacka vode
Jedna supstanca pri odredenim uslovima moze da se nalazi istovremeno u cvrstom, tec-.
nom i gasovitom stanju. Dakle, moguce je da se tijelo nade u sve tri faze, pri odredenom
pritisku i odredenoj temperaturi.
Temperatura na kojoj postoje sve tri faze iste supstance, naziva se troj-
na tacka. Kada se postigne "trojna tacka", voda se istovremeno nalazi
u tecnom, cvrstom i gasovitom stanju. Za vodu, trojna tacka odgovara
spoljasnjem pritisku 660 Pa i temperaturi 0,01 0 C. I ostale supstance
u prirodi imaju trojne tacke.
Unutrasnja energija je zbir kineti,cke energije i
ukupne potendjalne uzajamnog djelovanja U = Ek + Ep
svih molekula tijela.
KoliCina toplote potrebna da bi 51' promijl'nila
unutrasnja energija nekom tijl'lu, jednaka je
Q = m c (t2 - tl)
proizvodu spedficnog foploll1og kapadteta c,
mase tijela m i promj!'o!' I!'mrwralme !ijela.
Kada su u toplotnom kontaktu kolicina toplote
Ql = Q2
koju prim; hladnije tijdo jednaka je kolicini
m,c,(t,-t,) = m
2
c
2
(t,-t
2
)
toplotl' Iwju mu preda toplije I;jelo.
Vainiji iskazi
- Tije/o promjenom temperature i pritiska moze mjenjati svoje agregatno stanje.
Ove promjene nazivaju se promjene stanja tije/a iii fazni pre/azi.
Pre/azak tije/a:
- iz evrstog u teeno stanje naziva se top/jenje,
- iz teenog u u evrsto - oevrscavanje,
- iz teenog u gasovito - isparavanje,
- iz gasovitog u teeno - kondenzacija,
- iz evrstog u gasovito - sub/imacija.
- Isparavanje se odvija na svim temperaturama, a najvece isparavanje se postize
kada teenost k/juea.
- Ko/ika se ko/ieina toplote utrosi prilikom topljenja odreoene kolieine leda, tolika
se kolieina toplote utrosi prilikom oevrscavanja leda. Ova tvrdnja vazi za taeku
top/jenja.
- Kolieina top/ote koja je potrebna da bi ispari/a odredena kolieina vode jednaka je
ko/ieini top/ote koja se os/obodi pri/ikom kondenzacije vodene pare u teenost.
- Temperature k/jueanja i mrinjenja zavise i od atmosferskog pritiska.
- Temperatura na kojoj postoje sve tri faze jedne iste supstance, naziva se trojna
taeka.
189
Odgovori na sljedeca pitanja
1. Sta su fazni prelazi?
2. Sta je topljenje?
3. Sta je kondenzacija?
4. Sta je sublimacija i isparavanje?
5. Od cega zavisi toplota isparavanja?
6. Moze Ii voda kljucati na 200
0
C?
(R: Moze, ako voda kljuca pod povecanim pritiskom!)
7. Sta je trojna tacka vode?
190
SADRZAJ
ZASTO UCIMO FIZIKU? ........................................................................................................ 5
I. STA PROUCAVA FIZIKA?
Sta cini materiju? .................................................................................................................... 7
Predmet proucavanja fizike .................................................................................................... 8
Grane fizike ........................................................................................................................... 10
Primjena fizike ....................................................................................................................... 11
II. TlJELA OKO NAS - MJERENJA
Fizicke velicine ...................................................................................................................... 13
Mjerenje duzine .................................................................................................................... 16
Instrumenti za mjerenje duzine ............................................................................................. 17
Odredivanje povrsine i zapremine ......................................................................................... 19
Zapremina ............................................................................................................................. 20
Prefiksi .................................................................................................................................. 23
Mjerenje mase tijela .............................................................................................................. 26
Greske pri mjerenju .............................................................................................. , ................ 28
Gustina supstance ................................................................ ................................................. 30
Mjerenje vremena ................................................................................................................. 32
Temperatura tijela ................................................................................................................. 34
Historijat ............................................................................................................................... 38
III.STRUKTURA TVARI
Od cega se sastoji svako fizicko tijelo? ................................................................................... 41
Grada atoma ......................................................................................................................... 42
Agregatna stanja .................................................................................................................... 45
Historijat ............................................................................................................................... 48
IV. MEDUDJELOVAN/E I KRHANJE TIJHA
Medudjelovanje tijela - sila .......................................................................... '1. ......................... 49
Vrste sila ................................................................................................................................ 50
Vektorske velicine ................................................................................................................. 54
Mjerenje sile .......................................................................................................................... 56
Siaganje i razlaganje sila ........................................................................................................ 57
Razlaganje sila ....................................................................................................................... 60
Ravnoteza sila ....................................................................................................................... 61
Moment sile ........................................................................................................................... 62
Mehanicko kretanje ............................................................................................................... 63
Osnovi kinematike ................................................................................................................. 63
Referentno tijelo .................................................................................................................... 64
VeliCine koje odreduju kretanje ............................................................................................. 66
Brzina .................................................................................................................................... 66
Jednoliko ravnomjerno kretanje ............................................................................................ 69
191
192
Graficko predstavljanje brzine i predenog puta ..................................................................... 75
Promjenljivo kretanje ............................................................................................................ 78
Ubrzanje ............................................................................................................................... 79
Grafik puta i brzine jednakopromjenljivog kretanja ............................................................... 83
Osnovi dinamike ......................................................................................... ; ......................... 88
Inercija .................................................................................................................................. 89
Impuls tijela - drugi Njutnov zakon ........................................................................................ 92
Zakon akci je i reakci je ........................................................................................................... 94
. Relativno djelovanje .............................................................................................................. 96
Historijat ............................................................................................................................... 98
Pojam gravitacije .................................................................................................................. 100
Sila teze i tezina tijela ........................................................................................................... 106
Teziste tijela .......................................................................................................................... 111
Vrste ravnoteze ................. ,.................................................................................................. 11 2
Stabilnost tijela na podlozi ................... : ................................................................................ 113
~ ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ a . t .. ::::::: ::::::::: ~ ::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ;; ~
Pritisak kod tecnosti i gasova ................................................................................................ 122
Hidrostaticki pritisak .................................................. :.: ..•• ; ..• ;,,, .. !,j.:tiL,J .............................. 125
. "t
Atmosferski pritisak .......................................................................... 1,1 .. ; .............................. 128
Sila. potiska ...................................................................... , .... '!., ..... ,..+ .. ~ ................................ 130
Arhlmedov zakon .......................................................................... ' ... ,t •• , ................................. 132
" ',I
V. ENERGIJA I RAD
Mehanicki rad ...................................................................................................................... 139
Snaga .................................................................................................................................... 143
Vrste mehanicke energije ..................................................................................................... 147
Pretvaranje eriergije iz jednog oblika u drugi (Zakon odrzanja energije) ............................... 149
Trenje ................................................................................................................................... 152
Prosti mehanizmi .................................................................................................................. 158
Poluga .................................................................................................................................. 160
Uslov ravnoteze na poluzi .................................................................................................... 161
Strma ravan .......................................................................................................................... 163
Ravnoteza na strmoj ravni ............................................................................. -;- .................... 164
Rad sile kod prostih mehanizama ......................................................................................... 166
VI. TOPlOTNE I'OjAVE
Temperatura tijela ................................................................................................................ 170
Anomalija vode .................................................................................................................... 171
Vrste termometara ............................................................................................................... 172
Prenosenje toplote : ............................................................................................................... 175
Strujan je ............................................................................................................................... 1 76
Prenosenje toplote zracenjem .............................................................................................. 177
Kolicina toplote .................................................................................................................... 179
Promjene agregatnih stanja .................................................................................................. 184
Historijat .............................................................................................................................. 190

Biblioteka

UDZBENICI I PRIRUCNICI
Glavni i odgovorni urednik:

Simo ESIC
Recenzenti:

Rasim BAJRIC Hrustem SMAllHODZIC mr. Izet GAZDIC
Tehnicki urednici:

Jilduza i Selmir PAJAZETOVIC
Lektor i korektor:

Branka KRECO
Strip nacrtao:

Benjamin MUHAMEDBfGOVIC
Znak Izdavaca:

Nesim TAHIROVIC
DTP

Studio BOSANSKA RIJfC
Tiraz: 5.000
CIP - Katalogizacija u publ1kaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

53 ( 075.2 )
SKOKO, Aziza Fizika za 7. razred osnovne skole / Aziza Skoko, Kasim lmamovic. - Tuzla Bosanska djec,

2005. - 202 str. :.. ilustr. ; 26 em
ISBN 9958 -'12-045-3 1. IMAMOVIC, Kasim COBISS.BH - ID 14342406

Izdavai':
"BOSANSKA R/jEC" Tuzla 75 000 Tuzla - Borisa Kidrica 11 Tel./fax: 00387/35/251-509, Mob. 061/194-163 iii 061/194-162 iii 061/725-449 E-mail: bosanska-rijec@bih.net.ba - web: www.bosanska-rijec.com Stampa: doo CPA Tojsici, Kalesija - Prvo izdanje, 2005. ©Bosanska rijec, Tuzla

Vijece za odabir udzbenika Ministarstva obrazovanja i nauke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici od 27. 5, 2005. godine RjeSenjem broj 05-38-1915-59/05 odobrilo je ovaj udzbenik za llpotrebu u osnovnim skolama.

ZASTO UCIMO FIZIKU?
Fizika je jedna od osnovnih prirodnih nauka. Ona je nasa svakodnevica: nismo ni svjesni koliko cesto primjenjujemo zakone fizike i u koliko velikoj mjeri ona odreduje nase zivote. Postavimo pitanja poput ovih: - Kako nastaje munja? - Zasto Mjesec svijetli nocu? - Zbog cega se klizac na ledu, kada drzi ruke uz tijelo, vrti velikom brzinom? - Zasto kosarkas skace tako visoko? - Zasto talasi zapljuskuju ohalu? - Kako mali kompjuter moze rijesiti kompleksne probleme? - Koliko dugo putuje svjetlost od zvijezda da bi stigla do nas? Odgovore na sva ova pitanja mozemo nad u zakonima fizike. Fizicari nalaze odgovore na mnoga pitanja pocev od toga odakle poCinje univerzum do onoga zasto soda pomijesana sa vodom susti. Oni nalaze odgovore za stvari koje nas okruzuju i zakone po kojima te iste stvari djeluju medusobno. - Ako ste nekada bili u postavi nekog rock koncerta iskusili ste posao fizicara. fizicari proucavaju koncertne dvorane i opremu, znaju sve 0 kretanju i efektima zvuka, provjeravaju akusticnost i efekte na sceni. - laseri i uredaji sa radioaktivnim elementima su sprave koje koristimo u borbi protiv kancera i bolesti. - Geofizicari su napredovali u razvijanju metoda otkrivanja mjesta na Zemlji gdje ce se desiti zemljotres. Rad fizicara omoguCio je mikrocipove u tvom digitalnom casovniku, pomoCu kompjutera mozes urediti svoju web stranicu, koristiti CDplayere i elektronske igre. Fizika je toliko doprinijela razvoju tehnike tako da racunar koji koristis mozes nositi u svom dzepu.

5

11.. 1. Sama rijec fizika potice od grcke rijeci fizis (fizis) sto znaci pri roda. sacinjena od razlicitog broja supstanci koje je veoma tesko nabrojati. cine prirodu. pa i daleke za nas jos uvijek nedostizne zvijezde.··· · · w .. koja mi zovemo fizii'ka tijela. I " ..... STA PROUCAVA FIZIKA Fizika proucava prirodu. Ona najmanja cestica prasine. .13. Pri rodu Ci ne sva nebeska tijela i sve sto vidimo i sto nas okruzuje. sve ono sto je covjek izgradio svojom rukom.. . izucava svojstva razlicitih supstanci.. '..12... Jedan od zadataka fizike je da. "' . '. Sva tijela koja nas okruzuju sastoje se od supstance. struktum i svojstva materije.. Recimo gvozdena kugla je sacinjena od jedne.. ". Mjesec koji svijetli nocu. Postoje fizicka tijela koja su nacinjena od jedne.' ""'" " " 6 .. drvece. cvijece u basti.15 pokazuju neke dijelove prirode. ·. Prirodu dakle cine raznovrsna tijela. bojom.. 1.. cvrstocom. 1.14 i 1. dok je nasa planeta Zemlja. Sunce sto nas grije. a neka od vise vrsta supstaci. Fizicka tijela imaju odredeni oblik i zapreminu. tvoja skolska torba.I. olovka... Slike: 1.. dio su prirode. Supstanca se odlikuje odredenim svojstvima karakteristicnim samo za nju: gustinom. fizicke pojave. tabla po kojoj pises i spuzva kojom brises napisano..

hrana cirkulise kroz organizam. Kretanje vasionskih tijela. Fizicka promjena znaci. i fizicka polja. krecu se ziva bica. elektroni u atomima. Na Zemlji nista ne miruje: krece se voda u prirodi i prelazi iz jednog oblika u drugi.Supstanca je jedan oblik materije. planeta oko Sunca. Iwja se sastoje od supstance. Ali nije i jedini oblik. Kretanje je nacin postojanja materije. 7 . Tijela se dakle krecu i stalno mijenjaju svoj polozaj u prostoru i vremenu. da nestomijenja svojefizicke osobine. zvijezda oko centra galaksija. Materiju Cine fizicka tijela. krecu se molekuli u tvarima. Na tijelima se javljaju promjene koje se nazivaju fizicke promjene. Osnovno svojstvo materije je kretanje. Imamo i drugih vrsta promjena koje se zovu hemijske promjene.

Fizika se osim proucavanja strukture materije bavi proucavanjem uzroka navedenih pojava. koje cete vi iii generacije poslije vas otkriti. Zakone po kojima oni djeluju. slika 2. Do mnogih zakona iz fizike doslo se koristenjem znanja iz astronomije. kao i kretanje i mijenjanje materije koje se de!iava II prostoru i vremenu. 8 . da pomogne iznalazenju novih oblika koristenja energije. slike ispod predstavljaju neke od pojava koje se desavaju u prirodi. Proucava pojave II prirodi kao i uzroke tih pojava. hemija. Prirodu i prirodne pojave. Vijekovima su Ijudi pokusavali odgonetnuti prirodu.. njenu strukfum. Fizika je dakle prirodna nauka koja je neraskidivo vezana sa drugim prirodnim naukama. slika 1. slika 2.1 pojavu duge poslije kise. novih efikasnijih i humanijih tehnologija proizvodnje i prerade hrane. Fizika dakle proucava materiju.i hemije. astronomija itd. 51 ika 1. proucavaju jos i biologija.11 atmosferske padavine.19 pojavu polarne svjetiosti. Istrazivanja u fizici nisu zavrsena. U tim pokusajima su djelimicno uspjeli.. Postoji ios veliki broj pojava koje nisu otkrivene. osim fizike. slika 2.12 pojavu talasa na vodi.I Priroda se dakle nalazi u procesu stalnog kretanja i mijenjanja. Fizika treba da da svoj doprinos daljem razvoju tehnike.18 predstavlja pojavu rose.

Prirodu je covjek prucavao od davnina. Do nekih vaznih otkrica u fizici doslo se teoretskim putem. 5 druge strane neka otkrica su proizisla iz eksperimenta. Do nekih otkrica se doslo slucajno, obicnim posmatranjem. Ona su kasnije morala biti teoretski objasnjena. Ovo nam govori da su teorija i eksperiment nuzno povezani i da jedno bez drugog ne mogu. Fizika dakle proucava prirodu sluzeCi se sljedecim naucnim metodama:

Galileo Galilei, je izumio prvi teleskop. Tako je, mogao posmatrati nebo iznad sebe i na taj nacin dod do novih saznanja. Galileo Galile; je pokazao da se prirodni zakoni mogu dokazati i pomocueksperimenta. On je eksperiment proglasi~ta yrhovllog sllca svake fizicke teorije. ,,;iU! ),!' 1,<
'--'it?'''j''_C''

Isak Njutn (lsac Newton) engleski fizicar je do spoznaje dosao dok;e zamisljen sjedio ispod drveta i zapazio pad jabuke.

Albert Ajnstajn (Einstein)

9

• Metodom posmatranja • culima se neposredno posmatra pojava i donosi zakljucak. • Eksperimentalnom metodom • pojava se proucava u posebno pripremljenim uslovima • Teorijskom metodom " na osnovu dobijenih rezultata iz prethodne dvije metode izvodi se teorijsko objasnjenje. Zakone koji se O<!rlOse na fizicke pojave nazivamo fizickim zakonima. Fizika je tijesno povezana sa hemijom, medicinom i sa matematikom. Fizicki zakoni se izraiavaju matematickim formulama. Mozemo reci da postoji tijesna povezanost svih prirodnih nauka, jer mnoga saznanja nastala su kao rezultat istrazivanja vise prirodnih nauka.

Mehanicka kretanja se izucavaju u dijelu fizike koji se zove mehanika.

Toplotne pojave izucavamo u dijelu fizike koji se zove nauka 0 toploti.

Elektromagnetske pojave se izucavaju u dijelu fizike koji se zove elektromagnetizam.

Svjet/osne pojave proucavamo u dijelu fizike koji se zove optika.

Dio fizike u kojoj se proucava grada atoma i promjene u samom atomu zove se atomska fizika •

Dio fizike u kojem se proucava sastav atomskih jezgara i procesi u njima zove se nuldearna fizika.

10

Fizika ima veliki znacaj, u razvoju drugih nauka, a pogotovo u savremenom zivotu. Da nije doslo do otkrie'a fizickih zakona, ne bi doslo ni do razvoja tehnike koja se oslanja na otkrie'a fizike. A samimtim ne bi bilo mnogih dostignue'a (elektricna struja, telefon, TV, kompjuter i sl.) koja nam olaksavaju svakodnevni zivot. Otkrie'a u fizici pnmJenJuJu se i u drugim naukama, na primjer mikroskop se primjenjuje u medicini, kao i lasersko svjetlo. Covjek nije proucavao prirodu samo iz radoznalosti vee' i iz same potrebe da otkrivajue'i prirodne zakone, te zakone primijeni u tehnici i olaksa svoj nacin zivljenja. Istrazivanja prirode su neprekidan proces. Recimo potrebno je istraziii jos mnoge pojave, kao sto je nacin prenosa gravitacionog djelovanja. Da Ii ima zivota u svemiru? I<ako napraviti efikasne i bezbjedne reaktore za nuklearnu fuziju? Na mnoga osim ovih pitanja fizika kao prirodna nauka treba da da odgovor u budue'nosti.

planetilrijilm

Vazniji iskazi
- Priroda je sve ono sto je oko nas i u nama, sve sto nas okruzuje. - Materija je sve sto postoji u prirodi. - I<retanje je osnovno svojstvo materije. - Promjene u prirodi su vidovi kretanja materije. - Materija se kree'e u prostoru i vremenu. - Materija se ne stvara i ne unistava, ona samo prelazi iz jednog oblika u drugi oblik. ~. - Materija se javlja u obliku supstance i fizickog polja. - Supstanca je oblik materije sa odredenim i karakteristicnim osobinama. - Fizicko polje je poseban oblik materije koji culima ne mozemo osjetiti. - Fizika proucava materiju, njenu strukturu, kretanje i mijenjanje materije. Proucava pojave u prirodi kao i uzroke tih pojava. - Fizika proucava prirodu sluzec'i se: metodom posmatranja, eksperim'entalnom metodom i teorijskom metodom. - Istrazivanja prirode su neprekidan proces.

11

8. Ovo mozete urad it. Mozete primijetiti. Koji su osnovni zadaci fizike? Koje metode za proucavanje prirode koristi fizika? Pokusajte sami izvesti eksperiment kruzenja vode u prirodi. u kuhinji pogotovu ako je napolju niska temperatura. 3. 4. 5.Odgovori na sljedeca pitanja 1. oblak pare kako izlazi iz lonca. 6. Sta (ini prirodu? Koje je osnovno svojstvo materije? Da Ii se tijela sastoje samo od jedne vrste supstance? Da Ii su sve fizicke pojave otkrivene i objasnjene? Navedi neku fizicku promjenu materije koju si zapazio. Dakle voda se iz tecnog pretvorila u gasovito stanje u vodenu paru. Pribor: reso i posuda sa vodom. Zagrijavajte vodu dok ne pocne kljucati. Nabroj grane fizike. 7. Pridite vasem prozoru. Sta zapazate? Sta se sada desi10 sa vodenom parom? ~I 12 . 2.

masu. vrijeme polaska u skolu.II. kao i raspOna ruku.~ lr' caja doslo je do povezanosti medu drZavama. 13 .treba za uvodenjem istih rnjemih jedinica u cijelom svijetu radi lakse trgovine i komunikacija. Kini. Kada su htjeli mjec riti vrijeme ljudi su koristiii ravnornjernost svakodnevn(Jg polozaja sunca. masu. Engleski kralj Henri je uveo jedinicu za mjerenje duzine yard koja je bila jednaka duzini istegnute njegove lijeve . TIJELA OKO NAS . vrijeme i sl.mj" 3. a Grci U svakodnevnom zivotu postoji stalna potreba za mjerenjem. svoju visinu.. Razvojem saobra. ped-. vrijeme i saRli odredivali Rljeme jedinice navedenih velicina. Metar je bio prva mjema jedinica za doZinu koja se nije bazirala na dijelovil11a1judskog tijela.j.·1§I1 pjescani sat. Ljudi sumjerili.jeme ". Njena brojna vrijednost iznosila je 0.~~~~~~ dina mjesta udaljena jedno od drugog. Nije postojala jedillstvena jedinicamjere za ovu kao ni za ostaleJizicke velicine. Ijom iii rasponom ruku. Primjer 2: Policajac koji je radarom mjerio vasu brzinu zaustavi vas i kaze: nja neke trke stopericom.stopom. duzinu.. One imaju iste oznake u dalekom lapanu. Tako Sll uvedene iste mjeme jedinice za duzinu. Tae ka se pojavila po. Stoga se javila potreba za nekom univerzalnijom mjerom. Mjedle w. P'... U pocetkll su mjerili tako Sto su ta duzinu kao rnjerne jedinice koristili neke dije. Kasnije su Egipeani izmislili vodeni.. Americi. Razliciti Ijudi kaka znamo imajiJ razlicite duzine stopala saka i koma.ruke do vrha nosa. love tijela. Australiji kao i naSoj Bosni. Mjerimo vrijeme trajanja casa. Ovakva mjera se zvala kraljevskom mjerom.9144 m. Cesto vidite putokaze pored puta koji pokazuju koliko su poje.MJERENJA Fizicke velicine Potreba za mjerenjem nekih velicina postojala je jos adamo. . Mjerili su je korakom. temperaturu kad6mo bolesni i sL Primjer 1 : Mjerimo duzinu puta od mjesta do mjesta.

Danas imamo jedinstven Medunarodni sistem gdje je za svaku velicinu tacno definisana odredena mjerna jedinica. a potom izracunati iz poznatih zakonitosti koje povezuje te velicine. 14 . U 51 imamo sedam osnovih velicina i jos mnogo izvedenih. Na taj nacin se postize jedinstvo sporazumijevanja u domenu prirodnih nauka. Medunarodni sistem mjera tacno je propisao kako treba oznacavati fizicke velicine i njihove mjerne jedinice. odrediti svojstva fizickih tijela. Svaka velicina ima svoju oznaku. 5vako mjerenje iizickih veliCina svodi se na uporedivanje neke fizicke velicine sa velicinom iste vrste.mjerenjem drugih velicina.'slim Vel icine koje karakterisu svojstva fizickih tijela i fizicke pojave nazivamo fizicda ovo treba kim velicinama. Rezultat mjerenja je izrazen brojnom vrijednoscu i mjernom jedinicom. moramo znati mjeriti fizicke velicine koje karakterisu ta svojstva. Da bi mogli ispitivati bilo kakvu pojavu. Kada mjerimo neku fizicku velicinu uporedujemo je sa velicinom iste vrste koja je uzeta za mjernu jedinicu. dok se ostale mogu mjeriti posredno . Mjeriti fizicku veiicinu . Ovaj sistem zove se sistem international iii skraceno 51. Neke od fizickih velicina se mjere direktno. isto tako i mjerna jedinica svake velicine ima svoju skracenu oznaku.znaCi uporediti je s veliCinom iste vrste Iwja je odredena za mjernu jedinicu. tehnici industriji. Ako svakoj velieini izaberemo po jednu mjernu jedinicu dobicemo sistem mjernih jedinica. rezulta! mjerenja o o mjerenja Svaka velicina i svaka mjerna jedinica se obiljezava sa jednim iii dva slova radi jednostavnijeg zapisivanja.

. masu Uempetaturu. v . .. 15 . vrijeme..moiem~. .!!I:!~~li~a. Izvedene velicine se dobijaju racunanjem iz osnovnih veliCina. ' .• ilep'l... ". .Osnovne fizicke velicine velicine velicine jedinica jedinice Od sedam navedenih osnovnih velicina mi cemo na samom pocetku obraditi prve cetiri. . duiinil..!z~~~su.injefiti sljeHece veliciD~:' .~redno. .\'f.ptikliZaiJij~st/"uii1el1fi. ..kojii'l1~.

1dm 16 . Metar je jednak rastojanju koje je ubiljezeno izmedu dvije erte ovih plemenitih materijala. U SI (medunarodni sislen. Mjerenje dimenzija 'tijela u prostoru (duzine.. Osim osnovne jedinice za duiinu metra postoje vece i manje jedinice. Moze 5e mjeriti i vi5ina zgrade.1 m eentimetar (em) 1em = 10-2 m milimetar (mm) 1 mm = 10. za metal'. Mjerite duzinu puta. Svaka mjerna jedinica ima vece i manje jedinice mjere. . kada ertate lenjirom mjerite duzine linija koje povlacite. Etalon za metar je legura od platine i iridijuma koja se cuva u birou mjera u Sevru kod Pariza. mjerite 5vOju vi5inu.3 m velicina oznaka velicine mjerna jedinica oznaka mjerne jedinice duiina I metar m Velicme tmaJu svoJe skracene oznake.Mjerenje dlliine koja je odredena 1. Vece mjerne jedinice od metra su: dekametar (da) 1da = 10 m hektometar (ha) 1hm = 10 2 m kilometar (km) 1km = 10 3 m Manie mjerne jediniee od metra su: decimetar (dm) 1dm = 10.line.\ uporedivanje dllzine sa duzinom jediniuL Duzina je osnovna fizicka velicina koja se u praksi veoma cesto mjeri.) jedinic. kao I njihove mjerne jedinice. l'Vletal' definisall prdm buille svje!lo stC Metinjedulinakojuslljeilost . dubina rijeke i mora. ku('e. II \/aIHHi mu za vrijeme 299729451l-og diida selmnde. Metal' je tacilo definisan medlHldrodnim dngot''' rom 1980. sirine i vi5ine) svodi se na mjerenje du. . velicina sportskog igralista i 51. Za svaku mjernu jedinicu postoji medunarodno usvojen etalon mjera. sto se vidi iz tabele. obim vaseg struka.

najcesce decimetar i centimetar. Mjerf!rijeproreza H. npr: .~ Primjer 1. Pokusajte sami izmjeriti duzinu vase sveske iii skolske klupe. Za mjerenje malih dimenzija (preciznije mjerenje) koristi se nonijus (sl. Gledati pod pravim uglom predmet koji mjerimo i pazljivo proCitati rezultat mjerenja. Prlmjer2:... koristicerno mjerhe jedinke vece od metra.. a prilikom mjerenja sveske lenjir koji ima podioke u milimetrima. b) iii mikrometarski zavrtanj (sl. a).Za mjerenje duzine koristi se metarska sipka.Z . 17 . r'~~h?P"'''~O!I!·"""". . /...UIIIl ad automobila. Kada mjerimo duzinu moramo pazljivo procitati rezultat mjerenja.. Ako mjerirno duzinu knjige koristicemo manje jedinice -ad metra. Upustvo: Prilikom mjerenja klupe koristiti drveni metar. koja je pogodna za mjerenje kao i metarska traka i lenjir. Mozemo mjeriti koliko je rastojanje izmedu Mjeseca i Zemlje...kilometar.!.

na nacin koji smo opisali u prethodnom primjeru. koristeci nonijus. . Duzina je osnovna velicina. _.01 mm.Duzinu mjerimo metrom. Sastoji se iz kraceg nepokretnog dijela lenjira i kraceg pokretnog dijela koji se naziva nonijus. hektometar (hm) i kilometar (km). jacina struje. Velicina je sve ono sto se moze mjeriti.Jedinica za duzinu u 51 je metar (m).~llji~r~d.0 sloV!l\).od k!ljih je jl!~lInp!101iCal1. ~luZl! /!a ol>lIhY"'JilJlil! predmeta. - 18 . Osnovne velicine su duzina. jacina svjetlosti i kolicina 5upstance. lenjirom iii metarskom trakom. masa. temperatura.I Mi"!lI'PlJ!l!tarski z". a precizno mjerenje du..1 mm. Za mjerenje veoma malih duzina koristi se Ienjir s nonijusom.Vece mjerne tedinice od metra su dekametar (da).". lJOI*". Vazniji iskazi Da bismo dosli do saznanja u fizici moramo znati mjeriti.line vrsimo nonijusom i mikrometarskim zavrtnjem. !! j II 2 j II I 4 II I! II 111 f i l i i ! II! I Pokusajte sami izmjeriti debljinu punjenja vase olovke. P0IJ!QPpzavr!llj!ise P9~i~1! predz110St mjerenja od 0. .a ~ru~i IlepomiCiJn. Koristenjem lenjira s nonijusom postize Se tacnost pri mjerenju od 0.vrtanj izgleda . Fizicka velicina je odredena brojnom vrijednoscu i mjernom jedinicom. ? . Fizicke veliCine se dijele na osnovne i izvedene. vrijeme.

b) 1m = dm = em = mm. mnozenjem duzine i sirine. 2. ako je u pitanju kvadrat dovoljno je da izmjerimo samo jednu njegovu stranicu a. 7. Cime sve mozemo mjeriti duzinu? 11. 8. Kojim instrumentom ces izmjeriti debljinu klikera? 12. Povrsinu racunamo po formuli : P = a . 4. Koliku duzinu puta je presla fudbalska lopta na slid iznad. Cime ces mjeriti visinu zida? 13. 6. a = a2 U SI jedinica za povrsinu je 1 m 2 sto predstavlja povrsinu kvadrata cije su dimenzije jedan metar kao na slid a. 3.6 m 2 1dm 2 Vece jedinice su: ar (a).2 m 2 kvadratni centimetar (cm 2 ) 1 cm 2 =10-4 m 2 kvadratni milimetar (mm 2 ) 1 mm 2 =10. hektar ha kvadratni kilometar (km 2 ) 1a=102 m2 1ha = 104 m 2 lkm 2 = 106 m 2 19 . Manje jedinice od metra kvadratnog su: kvadratni decimetar (dm 2 ) 1 dm 2 =10. Dopuni a) 1 km = hm = da = m. 14. 9. 5.Odgovori na sljedeca pitania 1. !ita je to fizicka veliCina? !ita ste sve do sada mjerili? Kako se dijele fizicke velicine? Nabroj osnovne velicine? !ita je to SI? Sta znaci mjeriti neku fizicku velicinu? Sta cini rezultat mejrenja? Koja je osnovna jedinica za duzinu? Koje su manje jedinice od metra za duzinu? 10. ako plave erte predstavljaju duzinu od jednog metra? povrsine i Povrsina je izvedena fizikalna velicina koja se dobija. Prije racunanja povrsine moramo mjeriti duzinu i sirinu kod pravougaonika.

unijeti u tabelu rezultate mjerenja. vee je moramo izracunati. ~~".duzina(a) sirina (b) zemo direktno izmjeriti.r~.. 5 m =30 m ucionic. Zapreminu racunamo tako sto pomnozimo duzinu.Pokusajte sami odrediti povrsinu vaseg radnog stoia. Uputstvo: povrsina je izvedena veliCina pa je ne mo. " E V:::: a' a . Povrsinu ucionice racunamo tako sto pomnozimo duzinu i sirinu.~"~.>=.. 3 m = 90 m3 20 - . uvrstiti u formulu i izracunati zapreminu. Jedinica laprernine je indar ". vitrine. tako sto eemo prvo izmjeriti duiinu. kod motora. duzina 6 m. a 3 ~. Zapreminu iii velicinu prostora koju ona zauzima odredujemo relacijom.~..'.Prikazane na slid. Mjerenje zapremine kao i povrsine svodi se na mjerenje duzine stranice a. a ::. povrsina P = a' b Zapremina (volumen) iii prostor koje zauzima neko tijelo. je jos jedna izvedena fizicka velicina koju odredujemo racunanjem. Visina ucionice na slid je 3 m. Toliku zapreminu ima kocka cija je jedna ivica duga 1 m. P= 6 m . a sirina 5 m. sirinu i viliinu V = 6 m . 5 m . Primjer kako izracunati zapreminu ucionice. drvenim metrom iii trakom.~ ldm3 Zapremina rezervoara za benzin. zatim sirinu stoIa.

Zapreminu tih tijela mjerimo pomocu menzure (slika e) staklene posude sa podiocima. Kolicina tecnosti koju tijelo istisne u menzuru predstavlja zapreminu samog tijela. . ne moze stati u menzuru. \'2" \'1 Jednom odgovara jedan decimetar kubni 11 = 1 dm 3 21 .. Pomocu iste mjerimo i zapreminu tecnosti. Manje jedinice za zapreminu od metra kubnog su: kubni decimetar (dm 3 ) 1 dm 3 =10 -3 m 3 kubni eentimetar (em 3 ) 1 em 3 =10 -6 m 3 Primjer. Menzura je izgravirana tako da pokazuje zapreminu u mil ilitrima. V lilt!!. lalednom zapremine odgovara zapremina tim uronimo tiod 1 dm 3 . dok odgovara zapremina jelo i ponovo iz1 em 3 • mjerimo zapreminu V2 .Tijelima koja imaju nepravilan geometrijski oblik ne mozemo izracunati zapreminu. Podat- = / ke unijeti u tabelu. IzmjeU praksi se za zapreminu koristi i jedinica rimo zapreminu litar (f) i mililitar (ml). Kad od zapremine V2 oduzmemo zapreminu Vl' dobicemo zapreminu uronjenog tijela. uranjamo ga u vecu posudu sa otvorom kao na slid d. sHIm pokazuje cime se sve moze U slucaju da tijelo ima vece dimenzije i mjeriti zapremina. (V1 ) tecnosti u menzuri prije ura11 1 dm 3 1ml = 1 em 3 njanja tijela.

Izracunaj zapreminu kvadra aku su mu dimenzije: duzina 6 em. . uzima se u prflksi i jedi~ieal/ =1 dm 3 iii ml = em 3 Zapremina u slucaju da tijela imaju nepravilan geometrijskl oblik moze se mjeriti menzurom. 5.11. Koristite upustva koja smo dali u prethodnom primjeru. Povrsina pravougaonika dobija se mnozenjem duzine i sirine.4 m? 6.Zapremina ptedstavlja prostor koji neko tije/o zauzima. Kod pravilnih geometrijskih tijela moze se izracunati zapremina kvadra. 4.Povrsina je izvedena fizicka velicina. 3. Kakve su velicine povrsina i zapremina? Kako se izracunava povrsina? Koja je jedinica za povrsinu? Dopuni: 'I m 2 = dm 2 = 7 a= ha = m-. b. .C .6 em i 3. Cime mozes mjeriti zapreminu tijela nepravilnog geometrijskog oblika? 8. Koja je jediniea za zapreminu? 9. 2. Izracunaj povrsinu pravougaonika cije su straniee 5. Koje se jos jediniee za zapreminu koriste u praksi? 12. Zatim izmjerite zapreminu cvrstog tijela uranjajuCi ga u menzuru. ~ Vainiji iskazi . P = a .oo :t: t t= -'-- Pokusajte sami izmjeriti zapreminu tecnosti pomocu menzure. Dopuni: 11 = 1ml = 1 km 2 = 22 . sirina 4 em i 2 visina 2 em? 7. Dobija se mnozenjem duzine sirine i visine: V = a.Jediniea za zapreminu je 1 m 3. Cime se moze mjeriti zapremina tijela koja imaju nepravilan geometrijski oblik? .t: {.b .Jediniea za povrsinu je 1 m 2 . Dopuni: 1 m3 = dm 3 = em 3 = mm 3 . 10. Odgovori na sljedeca pitanja 1.

pj pub "'Mnia od mjerne jedinice uz koju stoji. Prefiks 11I'kto znai'i da je data velii'ina sto put. Za oznacavanje tih jedinica sluzimo se koji izrazavaju Iwliko puta je neka jedinica veca iii manja od osnovne iii izvedne mjerne jedinice. Za "elika tijela poput udaljenih "ebeskih tijela. . Cesto se pored osnovnih jedinica uvode mjerne jed in ice. pula od mjerne jedinice uz koju stoji. Pogledajte tabelu u kojoj je predstavljena jedinica za duzinu.Jasno je da nije dovoljno koristiti samo jednu mjernu jedinicu za odredenu fizicku velicinu. Mjerene metrom njihove vriiednosti su izrazene prefiksima.] znaCi da je data velii'ina Prefiks cen!i znai'i da je data velii'ina slo puta manja od mjerne jedinice uz koju stoji.. Na sliei vidimo razlicite velicine obiekata. Prefiks mili znai'i da je data velii'ina hiij<ldu puti! !lEJnjil od mjerne jedinice uz koju stoji. Bilo bi komplikovano da pisemo velike brojeve sa mnogo nula iii sa mnogo mjesta od decimalnog zareza. Prefiks kilo znai'i da je data veliCina hilji!du pula od mjerne jedinice uz koju stoji. jezgro 10-16 m i sl. Planete 1020 m. 23 . Kada mjerimo neke velii'ine kao sto su vasionske udaljenosti iii pak male velii'ine kao sto je vlii'ina molekula iii atoma i subatomskih i'estica jednostavnije je da se sluzimo prefiksima. a isto tako i za mala tijela kao sto su celije trebaju opticka pomagala. "am Prefiks znai'i da je data mjerna jedinica (h'.> od mjerne jedinice uz koju stoji. atoma Na slid iznad vidimo da sva tijela ne mozemo vidjeti golim okom. Sve ostale osnovne i izvedene mjerne jedinice imaju vece i manje jedinice mjere. atom • elektronski mikroskop akeelerator jezgro . Prefiks ddt. atom 10-12 m.

. Metar je 10 puta veCi ad decimetra.l jedinicu. Kad pretvaramo centimetre u metre dijelimo ih sa 100. Kad pretvaramo metre u milimetre mnozimo sa 1000.-'! dt'6.t:1 ptlta oil !lH. 1000m 1000m O. 10m 10m 1 ..1 (HULl.Olm 100m Primjer: jedi\llJ<ilometar je biljadu (1000) pula veCi od jednog metra. zato sto je centimetar stoti dio metra. Mozemo zakljuCiti da vel:e jedinice pretvaramo u rmmje tako SID ill mnoZimo sa brojnom vl'i. a 1000 puta veei od milimetra.I(ako izgledaju prefiksi za manje i veee jedinice mozemo vidjeti iz naredne tabele. 100 puta ad centimetra."C! stu puLl (Hi 0..:i fHlid. dol< je jedan J<ilogram hiljadg(l ()O()} puta veCi od grama. 1000 O.- milimetar manji hiliddu puta od metra centimetar lnanji SIn p-titii decimetar nlJnji (h:~:.i od ~nt.'I(a metar \le'1.'ednosl:u Iwja pokazuje I<olil<o pula vel:a jedinica sadrzi datu manju mjerm. 24 . \/t.lm m 1m 1 . 100m 1 . metra ved hilj~Htu od metro\."lr.l dekametar hektometar kilometar puL.OOlm -1- m 1 100 m 1 10 O.

Za oznacavanje manjih i vec'ih jedinica sluzimo se prefiksima koji! izraiavaju koliko puta je neka jedinica veea iii manja od osnovne iii izvedne jedinice. 2.Manie jedinice pretvaramo 1I veeI' lako sio ill dijelimo sa brojnom vrijedlloseu koja pokazuje Iwliko puta veca jedinica sadrZi datu manju mjernu jedinicu. 5.Veee jedinice pretvaramo u manje tako sto ih mnozimo sa brojnom vrijednoseu koja pokazuje koliko puta veea jedinica sadrzi datu manju mjernu jedinicu. a manje u veee mnozimo) vazi za sve ostale fizikalne velicine i njihove mjerne jedinice.Manje jedinice pretvaramo u veee tako sto ih dijelimo sa brojnom vrijednoseu koja pokazuje koliko puta veea jedinica sadrzi datu manju mjernu jedinicu. . 6. Odgovori na sljedeca pitanja 1. 25 . Ovaj postupak pretvaranja (da iz veCih u manje dijelimo. Zasto se upotrebljavaju prefiksi? Kako pretvaramo veee u manje. 3. odnosno manje u veee mjerne jedinice? Da Ii 4010 mm mozemo predstaviti na drugi nacin? Sta znaci prefiks kilo? 10 mm izraziti u metrima. Koliko 51 tecnosti iznosi metara kubnih? Pretvoriti dobijenu vrijednost u centimetre kubne. . 4. " Vazniji iskazi .

i valjka pn~{Tja\._. cesto se koristi u trgovini radi jednostavnijeg ocitavanja rezultata rnjerenja. odnosno kada se tasovi nalaze u horizontaloj ravn i. ali ove velicine nisu iste..l rnase oti jedan arn Ijeno 0. . jed~nica l.. . Masa se cesto zamjenjuje sa tezinom.t Veca jedinica od kilograma je tona. a na drugoj tijelo koje mjerimo..H! j'~i nhiSU 'Ut'. velicina oznaka velicine mjerna jedinica oznaka mjerne jedinice masa m kilogram kg Digitalna vaga. Na jednoj strani stavljamo tegove sa tacno izgraviranom masom.Masa je velicina koja se moze mjeriti uporeciivanjem..-' i lfhbe .~' H . ~ \. Masa se mjeri uporedivanjem iii vaganjem. To je jedna od sedam osnovnih velicina. Vage je u ravnotezi kada kazaljka pokazuje nulti podiok.J (n~l h~n-~perafHtt HH Ci (h ctf t i osL:tti injera u Sevru kod P. 1t =1000 kg Manje jedinice od kilograma su: jedan gram i jedan dekagram 1kg = 1000 g Masu imaju i veoma sitne cestice kao sto su molekuli i atomi.! :-.".1 I{'gun' pLlIi. Oznaka je (ill). Tegovi koje cesto upotrebljavamo prilikorn rnjerenja rnase. 26 --_ . Vaga radi na principu poluge.

zatim vise njih. odrediti masu jednog zrnca sacme.Masa se mjeri vagom.Masa je proporcionalna sa tezinom tijela.8 kg = kg g 5g= 27 . Odgovori na sljedeca pitanja 1. Pokusajte sami. .Masa je jedna od sedam osnovnih velicina povezana je sa tezinom tijela. koje se koriste u laboratorijama. Ako ste izvagali kuglicu od plastelina.Jedinica za masu u 51 je jedan kilogram.Masa je svojstvo svakog tijela. hoce Ii joj se promijeniti masa kada je ponovo stavimo na vagu? 4. Pretvorite: 2 kg = ' g 150 g = kg 10 dag = g 30 dg = kg 2. 2. Vazniji iskazi " . 5a kojim velicinama je povezana masa? 3. Koja je jedinica za masu? 2. Opisite postupak mjerenja i objasnite gao broj mjerenja m1 01 2 013 1. . zatim joj promjenili oblik u stapic. Na slid 1 i 3 su prikazane vage za predzno mjerenje. ako raspolazete kuhinjskom vagom i sitnom olovnom sacmom. . .VfSte vaga koje koristimo za mjerenje u svakodnevnom zivotu.

Uvijek se uzima pozitivna vrijednost.x2 I ~3 = IXsr . ~. Tacnost mjerenja zavisi od vrijednosti najmanjeg podioka na skali mjernog instrumenta.x2 I A (delta) gri'ko $IOVO~J Njime se obicno oznacavaju mille ~~:: . pa se zbir podijeJi sa brojem mjerenja.Kad mjerimo neku fizicku velicinu. Postupak mjerenja i racunanja greski prilikom mjerenja je sljedeci: I. Srednja vrijednost mjerenja Srednja vrijednost predstavlja aritmeticku sredinu. Gr =----. 2. a ponekad ni instrumenti nisu tako precizni. Relativna greska se izrazava u procentima.Xl I ~2 = IX sr . to je kao da racunate svoju srednju ocjenu. Mozemo mjeritilri iii vise puta. Sabracemo sve dobijene vrijednosti mjerenja i podjeliti sa brojem mjerenja. ove razlike. ~. Neku velicinu izmjerimo viSe pula..- 3 3.=----- 3 5... = IXsr . 100 (%) Xsr 28 . potrebno je zbog tacnosti rezultata mjerenja datu velicinu izmjeriti vise puta.. 4. Dok mjerimo mozemo napraviti gresku iii prilikom ocitavanja. Apsoiutna greska Apsolutna greska je jednaka razlici srednje vrijednosti i pojedinacnih mjerenja. Ako su rezultati mjerenja Xl' X2 i X3' ollda je srednja vrijedllost: Xsr = . Relativna greska Racunamo je tako sto srednju apsolutnu gresku podjelimo sa srednjom vrijednoscu mjerenja. Srednja apsolutna greska Racunamo je kao srednju vrijednost tako sto se saberu pojedinacne apsolutne greske.

'""'-.5I'ednju\lriJ~~(f~t I11J~~l1ja 2.Kada mjerimo mozemo napraviti gresku prilikom ocitavanja..~~ slj~d~¢e:..• 2. ·3 .•.-.~--. Kako zapisujemo rezultate mjerenja? 3. m2 = 0..+~""'-.Tacnost mjerenja se utvrduje apsolutnom greskom. i za oba slueaja izracunajte srednju vrijednost apsolutnu i relativnu gresku mjerenja. .... . 00(0/0)· .54 g.Racpna rl1 0 +--':'11-. Zasto je potrebno da neku velicinu izmjerimo vise puta? 2..31 mm i 0.''-''=:Ui'lll:t Isr Pokusajte sami da izmjerite: a) duzinu korica vase knjige lenjirom.--~-~.. b) masu korica vase knjige vagom.Relativna greska je odnos izmedu apsolutne greske i srednja vrijednosti.~":'"'"'"-:----------- . •. Zato je neku veliCinu potrebno izmjeriti vise puta..:-7i. Odgovori na sljedeca pitanja 1. Nac'i sre8nju vrijednost mjerenja i apsolutnu gresku prvog mjerenja.. 5. it .29 mm.•. Vazniji iskazi .Primjer:Mjerimo duzinugumicekoj8mbrisemOl broj mjerenja rezultatewjereoJi! zapisujemo lJ tabelu . 29 . 4. Ako si prilikom mjerenja mase dobio sljedee'e rezultate: ml = 0.. izracunaj apsolutnu i relativnu gresku za ta mjerenja.. Nikada se ne dobija potpuno tacna vrijednost vee' priblizna vrijednost mijerenja. .3 mm.. Relativijugffllku Alsr .••.. Rezultati mjerenja su 0.. 0.50 g..----1r---r.~~.. Uputstvo: mjerenja ponovite vise puta.....-'-'''-''''-''. .-. .52 g i m3 = 0..iri.Srednja vrijednost mjerenja predstavlja aritmeticku sredinu.

. Zato sto su supstance od koje su napravljena tijela razliCite gustine. Da bismo je izracunali moramo izmjeriti masu i zapreminu tijela. Neke vrijednosti gustina date su tabelom.. Na primjer. stakl.. Od cega zavisi gustina: Gustin..Ako nam je poznata gustina i zapremina mozemo odrediti masu po formuli m = pV P 30 .59 0. masa m gustina = . Tada je i jedinica za gustinu (kg/m3) velii:ina oznaka velicine mjernajedinica . To je zato !ito su gustine ovih materijala razlicite. kada je poznata gustina i masa. od drveta.zapremma p=- V Iz formule mozemo izvesti jedinicu za gustinu tijela. a za zapreminu m 3 . ali su im mase razlicjte.l. Iz formule za gustinu mozemo izracunati zapreminu. m V =-. Jedinica za masu Je 1kg.Tijela od razlicitog materijala imaju razlicitu gustinu. metalna i kugla iste zapremine koja je napravljena od stiropora imaju razlicitu masu. Izapreminskil masa) je izvedenil ILdckil veliCina i hrojno je . Gustina se kao fizicka velicina oznacava sa p (raj.59 Cetiri kocke.99 2.39 8.jedinice naziv supstance gustina (kg/m 3 zlato 19300 zlva 13600 bakar 8900 2500 staklo • 750 drvo 900 led 1000 voda vo ) 11.ednaka masi u jedinie! zapremine. bakrai zelieza imaju istu zapreminu. gustina (zapreminska masa) p kilogram po metru kubnom kg/m3 oznaka mjerne.

a zatim izracunajte. ako je data njena masa 100 kg. Zapreminu kugle izmjerite pomocu menzure. 2. Izmjerite masu kugle. p= .~ 31 .= V kg =900m3 Pokusajte sami odrediti gustinu kugle od plastelina. 3.Gustina se izracunava odnosom mase i zapremine nekog tijela. Dobivene rezultate uvrstite u formulu za gustinu. Svaka od tri boee sadrzi po 100 g . Napisemo formulu za trazenu velicinu. Kolika je gustina vode.6 m 3 p=? 2.Pokusajte sami izracunati gustinu koeke leda ako je masa koeke 540 kg. Uputstvo: 1. a zapremina 0. Sta je gustina tijela i kakva je to velicina? 2).6 m3 1.Izraz za gustinu dat je formulom p = - m V Odgovori na sljedeca pitanja 1. a zatim izracunamo: m 540 kg 06m 3 . Zapisemo zadate veliCine m = 540 kg V=O. . Koja od njihima hajvecu gustinu. gustina masa m (g) zapremina V p -gem 3 (em 3) Vazniji iskazi ! -Razlicita tijela imaju razlicite gustine. m p=--V 3.01 3. a koja najmanju? .. tecnosti. Uvrstimo brojne vrijednosti velicina. 1. a zapremma 0.

vremenski trenutak oznacava pocetak nekog dogadaja iii trenutak kada se isti zavrsava. sate minute i na kraju sekunde. Ljudi su mjerili vrlleme i prije pronalaska sata. trajanja 'skols. U SI jedinica za mjerenje vremena je selmnda. kad se desio neki dogadaj . 3600 s = 86400 s 32 . Prilikom mjerenja vremena treba razlikovati vremenski trenutak od vremenskog intervala: . . duzine sjenke na Zemlji i slicno. 60 s = 3600 s s dan 1 d = 24 . Sekunda je pribliino jeonaka 86400-tom dijdu srednjeg 5llllcevog dana. velicina oznaka velicine mjerna jedinica oznaka mjerne jedinice vrijeme minuta 1 min sat Stoperica Hronomelar Vece mjerne jedinice od sekunde t sekunda = 60 s 1h = 60 min = 60 . Svaka pojava u prirodi i drustvu desava se u nekom vremenu.kogeiis:a'/ polaska voza iii aviona. 60 min = 24 . dane.Vrijeme je povezano sa stalnim promjenama materije i njenim kretanjem. sprave za mjerenJekoristeci polozaja Sunca. Moramo znati vrijeme polaska u skolu. Hronometri se aktiviraju pritiskom na dugme kao i digitalne stoperice kojima se mjere kraci vremenski intervali. Koliko godina smo star'i. Stoperica se zaustavlja takode pritiskom na dugme. Suncev dan je vrijeme za koje lemlja jednorn napravi obrt olw svoje ose. " i slicno. U savremenom drustvu zivot bi bio nezamisliv bez mjerenja vremena. a to su deseti stoti pa i hiljaditi dijelovi sekunde (1 ms = 0.vremenski interval odreduje vrijeme trajanja nekog dogadaja. Sekunda 1ma ve6: i manie iedinice.001 s) Za mjerenje vremena danas se koriste hronometri i casovnici. Kada bi sva tijela na zemlji mirovala i ne bi se mijenjala ni vrijeme ne bi bilo potrebno mjeriti. Taj period se zove godina koju smo podijelili na mjesece. Ovu smo pojavu iskoristili za mjerenje vremena. Neke pojave se ponavIjaju periodicno kao sto je obrtanje ZemIje oko Sunca i slicno. Postoje i manje jedinice od sekunde. ako negdje putujemo.

Suncev dan je vrijeme za koje Zemlja jednom napravi obrt oko svoje ose. 4. Sekunda je po definiciji priblizno jednaka 86400-tom dijelu srednjeg suncevog dana.Pokusajte sami da izmjerite: a) Koliko vremena provedete kada hodate od kuce do skole? b) Koliko vremena prode ako trcite do skole? c) Koliko vremena treba da prevoznim sredstvom stignete do skole? Ovom prilikom koristite stopericu za mjerenje vremena. 2.5 h = min 1. Vrijeme se mjeri satom iii hronometrom. Vazniji iskazi Svaka pojava u prirodi i drustvu desava se u nekom vremenu. mjerna jeciinica vremena u SI je sekunda. Odgovori na sljedeca pitanja !ita je to vremenski trenutak? !ita je vremenski interval? Koja je jedinica za vrijeme? Definisi sekundu? Koliko traje jedan dan? Pretvori 1/4 dana u a) u sate b) u minute c) u seku nde 7. 33 . Vrijeme je jedna od sedam osnovnih velicina. Cime mjerite vrijeme? 8. Vremenski trenutak oznacava pocetak nekog dogadaja iii trenutak kada se isti zavrsava. 5. 3. Kada trcis na nekom krosu. 6. Vremenski interval odreduje vrijeme trajanja nekog dogadaja. Pretvori: 25 min = h 1505= min 2. vrijeme ce se tada mjeriti _ _ __ 9.

U fizici se koristi apsolutna skala temperature. Sigurno sle nekad mjerili svoju temperaturu. jedinica za temperaturu 51 je kelvin (11<). Zagrijavanjem se lijelima povecava temperatura. 1 . Ako ste bili bolesni.15 0 C.wn se kao jedan tlO"C 200K na SkillL Jedan stepen u Celzijusovoj skali jednak je stepenu I<elvinove skale. U toj skali se temperatura izraZava u kelvinima (1<). ~~~~~~~~~~~~~.a nil I c. Temperatura tijela mjeri se termometmn1. Kelvin 373K Colsius lOO~C SO°C JOOK 273K O"C podioi. HiO°C 100' :!OO~C OK - sl.Tijela karakterisu odredena toplotna stanja. To je jedna od sedam osnovnih fizikalnih velicina. mozda ste mjerili ternperaturu prostorije u kojoj boravite (vase so be iii ucionice). Primjer:J<ada zagrijavamo metalnu kuglu kao na slid kugla Ce povecatiz<iprefrlillU sto mozemo zakljuciti posmatrajuCi slike ispod. Razl ika je sarno u pocetku skale (51 ika 1. Temperatura apsolutne nule iznosi 0 I< iii 28 1S 1S 100"( -273. Za mjerenje temperature koriste se zivin i alkoholni termometar. Osim I<elvinove koristi se i Celzijusova temperaturna skala.1). Osnovne tacke na u Celzijusovoj skali su temperatura mrznjenja vode (0 0 C) i temperatura kljucanja vode (100° C). zagrijava i povecava zapreminu.I". Temperaturne Ijestvice. ali i zapremina.1 zr)O"[: 27j O C 34 . Nula I<elvinove skale je -273 Celzijusove skale. Temperatura tb:ikalnil veliCina koja karakterise stepen zagrijanosti Ilekog tijela.

15 K Ako.2).15 Kpretvoriti.273. sad zelim? 288. u Celzijusove stepene treba oduzeti 273.2 cemo broju 273. termodinamicku tempe"""".c-fatt:irtrilobieemifkao zbir15o(: i 273. Uz cijev je izgravirana temperaturna skala. Neke vrijednosti temperature u prirodi 7000000° c- 6000° c- 10000 C- velicina temperatura oznaka velicine T mjerna jedinica Kelvin I( oznaka mjerne jedinice 35 .1. a na drugom zatvorena. lemperaturu po Kelvinovoj skali izracunacemo tako 5to s1.15 dodati temperaturu proCitanu na Celzijusovoj skal i. postupak je kao u sljedecem. 5 Celzijusove stepene mozemo pretvarati u Kelvinove i obrnuto. T(l()= (t+ 273(15) K t(oC)= (T. gdje se nalazi rezervoar sa zivorn.15)oC Prirnjer: Ako smoizmjefili temperaturu vazduha 15° C.WJ Terrnometar sa zivom se sastoji iz cijevi koja je na jednom kraju prosirena (slika 1. 2 3 4 6 ''''I!. Iznad zive nema zraka da bi se ziva mogla penjati uz cijev.15" T= (15+ 273 /15)1< '" 238.-. a he pretvaranju manjih u veee jedneiste jedinice mjete.15-273.15 od temperature zadate u Kelvinovim stepenima to C = (283.15)0 t= 15 0 t Ovdjese radi opretvaranju tazlicitih mjernihjedinicajedne isle velicine jedllih idrugih.

Temperatura je fizikalna velicina koja karakterise stepen zagrijanosti nekog tijela. 00 C. 300 K.temepreturu vode dok je zagrijavate.Temperatura tijela mjeri se termometrom.Temperatura tijela se mjeri termometrom .temperaturu prostorije u kojoj se nalazite. . .Pokusajte sami da izmjerite: .Odgovori na sljedeca pitanja · Koje temperaturne skale pozllajete? · Sta je temperatura tijela i kakva je to velicina? · Defillisati apsolutnu temperaturnu Ijestvicu. . . -273 0 C. Pretvorite u Celzijusove stepene 0 K. . 6 000 1<. 36 . . ZamjerenJe tenllperature koriste se zivin i alkoholni termometar. Sta treba znati . Koja je osnovna jedinica za mjerenje temperature u SI? · Sta se desava sa tijelima kada im povisimo temperaturu? · Pretvoriti u kelvine: 1000 C.Jedinica za temperaturuu SI je kelvin (1 K).temperaturu smjese vode i leda.

tJ.:·~ _ii!iil£z~ . ~0. • 0 00 o '. _ ~ 37 .SEDAM OSNOVNIH FIZICKIH VELICINA duzina masa vrijeme tvari jacina struje jacina svjetlosti NA fizicka velicina duzina ozn fizicke veliCine LlSMO mjerna jedinica metar m instrument NAUCILI SMO RACUNATI GRESKE PRI MJERENJU I povrsina p metar kvadratni metar kubni po metru kubnom kglm 3 3 zap rem ina v p gustina masa m kilogram kg Gr =-.-100 (%) xsr fu sr vrijeme t sekunda 5 temperatura T kelvin K j ""-I • .

formalnim religijama i drugim aktivnostima u procvatu. ".Stari Egipcani su za jedinicu mjere za duzim. otprilike prije 5000 do 6000 godina. Ova zvijezda se pojavljivala na nebu lacno svakih 365 dana tacno prije izlaska Sunea. podjelili na 365 dana. Prva jedinica mjere za duZinu koja se ne ba'!'ira na dijelovima Ijudskog tijela zove se metar. RimIjani su razdaljinu mjerili koracima stopom i sirinom palca koju su zvali uncia. kada su se desavale poplave Nila. Ustanovljen je kao mjerna jedinica pri)e 200 godina u Franeuskoj. 38 . Hiljadu koraka je jedna milja. Po nasem saznanju. . Sami su brojali dane i pazili na godisnja doba. Posmatrali su kretanje zvijezde Sirijus. Kad bi prosle pop lave i voda se po· vukla stari Egipcani su mogli obradivati zemlju. Na njemu se temelji metricki sistem mjerenja. dian i palae. Danas se vrijeme mjeri precizno u sate i minute. Rijec inc potice od rijeci uncia. ove kuiture su ocigledno osjecale potrebu da uspjesnije organizuj~ svoje vrijeme. Sa svojim poslojedm birokratijama.l koristili: lakat. Prije 5000 godina stad Egipcani su svoj kalenda. Prije nekoliko hiljada godina Ijudi i nisu morali lacno znati mjeriti vrijeme. jeT to su morali da znaju da bi mogli obradivati zemlju. RANI SATOVI Jos veoma davno (u liudskoj bistoriji) Ijudi su poceli da osjecaju potrebu za mjerenjem vremena. Danas je metar odreden duzinom pula koju prede svjetlost za odredeni dio sekunde. Vedna zemalja u svijetu danas koristi ovaj sistem mjerenja. velike civilizacije na bliskom Istoku i sjevernoj Africi su pocele da prave satove da bi dopunili svoje kalendare. Izracunat je tako sto se razdaljina izmedu Sjevernog pola i ekvatora preko Pariza podjelila na 10 miliona.

n. ljudi su takode koristili suncne satove i kasnije.-=:-----------. udubljenje u obliko zdjele. godine. 30-te godine p.~ ". koji je (~<: imao centralni vertikalni 'gnomon' (uperivac) i urezan sa kom. Njegove pol<retne sjenke su formirale neku vrstu suncanog sala. Salovi sa klatnom su prvi mogli mjeriti sekunde. i(asnije. Najprecizniji su atomski satovi koje korisle nallcnici za jos preciznije mierenie vremena. urezano u komad kamena. upotrebljavali bi ih kada je bilo tmurno vrijeme iii nocu.. se kaze da je izumljen oko 300 godine p.. dodatne oznake oko osnovice spomenil. ' "--<. tovi su evoluirali iz ravnih horizontalnih iii vertikalnih ploca u .SUNCANI SATOVI Sumerska kultura je izgubljena bez prenosenja svog znanja.. Maloj Aziji iltaliji.--\~"-. Polukruzni. omogucavaju<'i Ijudima da podijele dan na jutro i popodne. menik. Obelisk je takode pokazivao najduzi i najkra<'i dan u godini. sa blago nakosene cetiri strane) su bili gradeni najranije &. Tokonl dana sunceva sjena pada na broji'anil.l' i \' . Vitezovi u srednjem vijelm su korislili pjescane satove.li Egipcani. To ga je podstaklo da izumi klatno. Prvi takav sat je izumio Kristijan Hajgens 1667. za koji . Vitruvius je mogao opisati 13railii'itih stilova suni'anog sata koriscenih u Grckoj.r. Satovi od svijece su upotrebljavani prije 1000 godina. oko 3500 stare ere. Jedna verzija je bio hemisfericni brojca. Voda ie oticala iz kamene posude.! nik. 'f +:~<r\t! Vodene satove su takode grad. Obeliski (vitld spo. dil Qip()bi o izgled polovine zdjele urezane u cetvrtasti biok kamena. i oznacava vrijeme. IJ. Kvarcni salovi su napravljeni pocetkom ovog vijeka i oni dosta tacno pokazuju vrijeme. 39 .'\V U potrazi za boljom preciznoscu tokom cijele godine.azivale dalje podjele za vrijeme. ali su Egipcani ocigledno bili naredna kultura koja je formalno podjelila svoj dan u dijelove slicne nasim satima. -". Galileo Galilej je posmatrao lampu I<alm se klati.sc •. ani odstupaju 1 sekundu svakih 300 000 god ina."'. " pletom Iinija za sate za razliCita godisnja doba. ere. O ---\\. suneaui sa. ' komplikovanije forme. . uklonio je hekorisnu polovinil hemisfere.a su pol.. a nivo vode je pokazivao vrijeme. ere.'Oko.. Gorenjem svijeca je pokazivala vrijemeproteldo u satima.

r siroko primjenjuje Arhimedov zakon.. kada se zrak u staklenoj ku gli zagrijavao potiskivao je zrak. ~oja je po njemu dobila ime. 40 . " "~ '''. od velike je vainosti zbog sv()jih pr~dnosti. Pri odredivanju specificne teline i rjesavanju navedenih problema auto. Njegov glavni radni teren bio je nauka o toploti. William. Ovakav termometar nije bio sa svim prikladan zato sto je njegova tem peratura zavisila od vazdusnog pritiska c. godine temperaturnu Ijestvicu.. dao je opis za shvatanje pojma entropija. To je opet sa svoje strane dalo mogucnost da se rijesi cijeli niz prakticnih problema: odredivati cistotu metala. mjerec1 teret ne sarnO u vazduhll nego i u vOOi_ Stari Egipcani su koristili sprave koje su sliene sa danasnjom vagom. razlikovati originalno drago ~amenje 00 falsifik()vanog (Iainog) itd. ispunje ne vodom.4 se sastojao od staklene kugle. raspoznavati ferol~ure. termometar. gore. sveds~i astronom i fizii'ar. 1824 ·1907) Engleski fizicar.. godine na pravio pry. n. '. Kelvin iii Lardz. Profesor u Glazgovu (Glasgow) (1846). Termometa '". je i~radeno Ijudskim intelektom.:'. uzvisen je u plemic'ki sta· lez. Glavna namjena vage mudrosti je bilo odredivanje specificne tezine razlicitih tijela. William) Thompson.~ ""' . Anders Celsius. ustanoviti stvarnu vrijednost novcanih moneta. Zanimljivo je da je Celsius predlozio da tai'~a smrzavanja bude 1000 C. Calileo Calilej je 1596./ "" li'l:. On je definirao apsolutnu tem· peraturnu skalu (kelvinova skala). uveo je 1742. i usavrseno ebperimetom i probom. a tai'~a kljucanja 0 0 C. Vagu mudrosti napravi/i su fizicari iz araps~()g sviietao Vaga mudrosti je nesto sto. Godine 1892. itd. Vilijam (Kelvin iii Large.

Ovp cpstin' znvu sp molekuli.0 imaiu osnhil1P Ie supstancp. supstanca je II osnovi grade svih tijela. Molekuli vode bi se mogli dijeliti na jos sitinije cestice atome. "*" 7!E! da s(' supstanca sastoji od v('oma sitnih cestica sup. Mogu biti gradeni od istih iii razlicitih atoma. Pitanje strukture supstance Ijude je interesovalo jos od davnina.3. ali atomi vise ne bi imali osobine vode. Struktura molekula vode vidi se sa (51 ike 1.III. Molekuli nastaju povezivanjem atoma. pa mozemo zakljuciti sljedece: 51. Svoju teoriju zasnovao je na promjenama u prirodi koje je posmatao. 5ta bi se desilo kada bi tu supstancu usitnjavali da bi vidjeli do kojeg najsitnijeg dijela mozemo dod? Jedan od zadataka fizike je da upozna gradu supstanci da bi bolje mogla objasniti pojave u prirodi. vodonika i kiseonika.3. 1.LUKP 1"11.) Svi molekuli vode su jednaki. U jednoj kapljici vode ima mnogo sitnih cestica molekula. STRUKTURA TVARI ( 5valw ti. Grcki filozof Demokrit je tvrdio da se supstanca sastoji od veoma sicusnih dijelova cestica. Molekuli razlicitih supstanci su razliciti. molekui DNK 41 . Cetiri atoma vodonika i dva kiseonika daju dva molekula vode.elo ie gradeno od jedne iii vise razliCitih supstand.

Oni su tako sicusni da ih na glavicu (jode moze stati vise od 60 milijardi. Na (slici 1.proton l+) neutron (0) / '"' "" donik. Svaki molekul Se sastoji od 3 atom!. Za razliku od jedinjenja u prirodi ima veoma mali broj elementa. kiseonik. Neki od elemenata su vo- I I \ \..4) vidimo model atoma.ol. neutron i elektron. Unutrasnjost atoma je veCinom prazan prostor. (. U jezgru se nalaze protni i neutroni. - _. Atomi se sa!'!tom!'! kiseoniki!. Svi atomi jednog elementa su identicni.Isto talm mozemo red Iii! 5tH f(lolelmli I!aj~ sitnije cestice jerlinjenia l(Oje su gradene (ld ios sitnijih ces!ica aloma. Atom vodonika ima jedan proton. Molekuli kiseonika sastoje se od dva ista atoMolekul kiseonika ma kiseonika. Dijeljenjem molekula kiseosatoii se od <Iva nika dobijamo atome kiseonika.i"" log elemenla. Molekula ima veoma mnogo vrsta. da ima Olprilike toliko atoma u zrnupijeska kolikoima pijeska na plazi. Pod odredenim uslovima atomi se mogu spajati u razne molekule. jedan isti atom moze ucestvovati u gradi mnogo razlicitih molekula. Svega 105. protona i neutrona u jezgru i elektrona koji kruze oko jezgra./ 51 1. Atomi i molekuli su toliko sitni. a oko jezgra velikim brzinama kruze elektroni.R • electron I-l Atom je najsitnija cestiea nekog elemenla koja ima o.!. Zrno pijeska sastoji se od ~o milijardi molekula. Od ovih cestica graden je atom svakog elemeta.4 42 . I' ". stoje od elementarnih cestica. Atomi se sastoje od jezgra koje se nalaze u sredini. Svi ostali atomi se razlikuju samo po broju ovih cestica. Jezgro je oko 10000 puta manje od samog atoma. Ovakav model atoma naziva se i planetarni model. Jos sitnija cestica od molekula je atom. zlato i srebro.

Na osnovli ovog zapazilnja mozemb zakljuciti da postoji odredeni medumolekularni prbstor•. Vidio je da se cestice polena krecu u svim pravcima.Ako su sile kohezije veee od sila athezije onda tecnost ne kvasi zidove kapilare.lpstmce k ro:z polupmpuslliive opne membrane zove se osmoza.(' . Kapilarne pojave Kapilare 511 uske ejevckl' (iji ie manji 1 mm. ju manji prostor nego kada su bile u odvojenim posudama. . Kapilarne pojave su posljedica djelovanja medumolekulskih sila (kohezije i athezije). Primjer: Kada pomijesamo kuglice sitne i krupne sacme primijetitehi6dil:. Posljedica djelovanja kohezionih i athezionih sila su kapilarne pojave.. . Po ovom naucniku kretanje je dobilo ime i Braunovo kretanje. Zbog vel ike brzine cestica.) da se razli!'il. Kad se guma vrati u prvobitni polozaj one ponovo djeluju. . molekuli se slobodno krecu. supstance.i gasova dolazi do njihovog mijesanja. boja brzo rasiriti po cijeloj Casi. Kada prskate parfemom po prostoriji osjeticete kako se miris parfema siri po prostoriji. 43 . Sile Iwhezije djeluiu izmedu molekula istih supstand.. U svakom trenutku cestica polena udarala je u ogroman broj molekula vode. vidjecemo da ce se nekoj pros tori j i.3."dlu. .•. Molekuli tecnosti takode prolaze kroz polupropustljive opne. Medu molekulima djeluju sile privlacenja i odbijanja. Difuzija i osmoza dokazuju da izmedu molekula postoji medumolekularni prostor.00000001 m. Ova pojava naziva se osmoza. Prolazak moldmla jednf' SI... Hraunovo kretanje je haolicno zato Ovo se desava zbog veoma brzog sjo se veliki 11m. kada ga istezemo medumolekularne sile protive se ovom istezanju. .Kretanje molekula (Braunovo kretanje) Skotski biolog Braun pod mikroskopom je posmatrao polenov prah u kapi vode.u i kr('{u .vim pravdma i smjerovima ovakvo kn'tanje SP 7nVl? twsrerfeno iii hao!i61O I<retanje.e "ups!ance miif'saju be? ikakvih spoljasnjih ulicaja zove se difuzija.. Tecnost se penje iii spllsta llZ zidove kapilare slika 1. Kretanje cestica polena nastaje zbog kretanja molekula vode. Na vec'im rastojanjima skoro da i ne djeluju.z~uzihia. Primjer: Ako u casu 5 vodom sipaisto tako posmatrajte kretanje dima u mo kap mastila. Ove sile se zovu medumolekulame sile iii sile kohezije i athezije.. '. a sHe athe?ije izmedu molekula razlil'tih supstand. membrane.fin· . ce~tica krece u razlikretanja molekula i jedne i druge c!lim pravdma i smjerovima. veoma brzo ga osjetimo na drugom kraju prostorije. Ovakvo kretanje cestica se jos zove i nesredeno iii haoticno kretanje.. Medumolekularne sile djeluju na veoma malom rastojanju manjem od 0. !'olav. ". Dokaz ovih sila mozemo pokazati na komadicu gume.

Koji atomi cine molekul vode? 3. Koja je najsitnija cestica nekog jedinjenja? 2. Napraviti model atoma. Kako se krecu molekuli cvrstih supstanci? 7. Opisi atom.Molekuli su najsitnije nedjeljive cestice nekog jedinjenja. Pri tome temperama obojite atome kiseonika plavom..Kapilarnost je pojava koja nastaje kao posljedica djelovanja sila kohezije i athezije. Sta je kapilarnost? 44 . Kapilarne pojave su veoma rasprostranjene u prirodi. Cestice unutar atoma obojiti razlicitim bojama. Voda ce zahvaljujuci kaplarnim pojavama kroz peskir prelaziti u saksiju i tako navodnjavati biljku. Desava se u svim gasovitim tecnim i cvrstim tijelima.Difuzija je pojava mijesanja molekula razlicitih supstanci.model molekula vode. a drugim krajem peskir staviti u zemlju.Atomi se sastoje od jos sitnijih cestica protona i neutrona. a zelite da vas cvijet ne ugine mozete u posudu sa vodom jednim krajem ubaciti krpu iii peskir. .Sile kohezije i athezije djeluju na rastojanju kOje je manje od velicine molekula. sto su cjeveice kapilara uze teenost se vise penje. Pokusajte sami da napravite od gline iii plastelina .1. Sta je difuzija? 9. .Putanja cestica kod Braunovog kretanja je u obliku izlomljene linije. sI. . . Kakve sile djeluju medu molekulima? 10.Atomi su najsitnije nedjeljive cestice nekog elementa. . . Male povrsine izmedu vlakana peskira upijaju vodu zahvaljujuCi kapilarnim pojavama. . koji se nalaze u jezgru i elektrona koji se nalaze u omotacu atoma. . Vazniji iskazi . .Ako su sHe kohezije manje od sila athezije teenost kvasi zidove evrstog tijela. Ponekad kada idete na godisnji odmor. Navesti primjer za Braunovo kretanje? 8.Medumolekularni prostor postoji u gasovima tecnostima i cvrstim tijelima. a vodonika crvenom bojom.Mijesanje supstanci nastaje kao posljedica njihovog neprekidnog kretanja. 4: Kako se molekuli krecu? 6.3. Voda prodire kroz sve dijelove biljke zahvaljujuci ovim pojavama i krv dospije u sve dijelove Ijudskog tijela. Teenost se penje uz zidove kapilara uskih cjeveica.Molekuli medu sobom djeluju i privlacnim i odbojnim silama. Odgovori na sljedeca pitanja 1.

drveta. moze biti u tri stanja: cvrstom. neke supstanee mijenjaju svoje agregatno stanje . Mole~~h su gusto Je raspored ~olekula ~o. razni mirisi te izduvni gasovi iz automobila. Kupamo se u moru. Agregatno stanje u ko. ziva. na primjer. leda. Dok se u gasovitom agregatnom stanju osim vodene pare nalaze vazduh. Shka Ispod pokazu. u temom sta. IS. Oni zauzimaju oblik suda u kome se nalaze. ali im zapremina ostaje ista.. te razni metalni predmeti.~a obi~noj tem.. Gasovi isto tako lako mijenjaju svoj oblik._~ __ .cvrsto agre?~t~o Voda . jezeru iii rijeei. tecnom i gasovitom. Mnoge supstance se mogu nati u vise razlieitih agregatnih stanja . kretlJlvl. ..u evrstom. ali i zapreminu. --- L~~:"_".p~ratu~1 Ie.J Temeperatura kljucanja vode je Led. stori su veCi..· •. Slika ispod: raspod raspored ~olekula ~Ju. U tecnom agregatnom stanju nalaze se. I . Voda na ovoj temperastanJe vode..enl se ne"a supslanca nalazi zavisi od njene temperature i pritiska kojem je izlozena. Cvrsta tijela imaju stalan oblik i zapreminu.rasporedeni od molekula vode. ~". itd.pored molekula vodene pare. na she.: .turi ispatava. postaju gasovi iii cvrste supstanee. U razlicitim agregatnim stanjima isla kolicina supstanee zauzima razlicite zapremine. Puno su pokretIjivi od molekula tecnosti. itd. gasovi se kondenzuju u tecnosti.~~ I 45 . de rasporedenr od mole. ~.Molekuli vodene pare su rjede rasp~:~denr I slabo po. Oni su stisljivi. Molekuli kod jedne iste supstanee u razlicitim agregatnim stanjima razlikuju se po nacinu grupisanja molekula.Kada je vruce Ijeti u casu sa sokom stavljamo koekiee leda.-.Njihovi tnedumolekularni prokula leda i pokretljiviji SU. dok zimi pravimo tople napitke i vidimo kako voda iz lonea isparava. Voda dakle . Molekuh v?de su rJe.tecnosti.1000 C. osim vode na normalnoj temperaturi jos alkohol. Agregatno stanje neke supstance se moze mijenjati zagrijavanjem iii hladenjem.de. To su predmeti od stakla.. Na normalnoj temperaturi najvise je onih supstanei koje su u cvrstom stanju. l.:.. Na odredenim temperaturama i pod normalnim atmosferskim pritiskom. teen om iii gasovitom stanju.. nafta i 51. Teenosti lako mijenjaju svoj oblik....

. cvrsto i gasovito. • Pokusajte sarni da pretvorite vodl1 iz tecnog 11 gasovito agregatno stanje: Potrebno je zagrijavati vodl1 na reSOl1 do tacke kljucanja i posrnatrati kako vodena para izlazi sa njene povrsine. kako kod tecnosti. dok ne predu u tecno stanje. .tecno..•.. t. dok staklo.. Nivo vode se pri ovorne.Neke tvari poput leda i krernena poc. .. Q . no) ternperaturl. . •• tt'.\::".. Objasnite zasto? Vazniji iskazi .inju se topiti na tacno o~rede. -.. u posudi koju zagrijavarno. ).~" ....... 'II. Molekuli kod prvih supstanci su tacno " " • (pravilno) rasporedeni u kristalnoj reseci.. ·. Odgovori na sljedeca pitanja 1. stalirna. . Ova tijela nazivarno kri.~•...... vosak ill asfalt postepeno orneksavaJu . a kako kod cvrstih tijela? 46 . 2. • ~ Kod nekih tijela rnolekuli Sl1 nepravilno rasporedeni pa ih nazivarno arnorfnim tijeiima. srnanjuje. Koja agregatna stanja vode znas? Da Ii tijela rnogu rnijenjati svoja agregatna stanja? Od cega zavisi agregatno stanje tijela? Kako su rasporedeni rnolekuli kod gasova. 3. 'II. t.. 4.. it"" L)..· '..•..Tijela 11 prirodi se javljaju 11 tri agregatna stanja .Kod tecnosti i gasova rnolekuli se krec'u haoticno dok kod cvrstih tijela osciluju oko svojih ravnoteznih polozaja. r .••..

u cvrstom. ['rolazak molelwla jednp supstan{:e kroz [1011. Atom je najsilnija ce. 47 . Ove sile se zovu medumolekularne sile iii sile kohezije i athezije. tecnom iii gasovitom stanju.Danas 51' zna da 51' supslanca sastoji od veoma 5itnih {pstica slJpstance koje imaju osobine Ie slipstanceo Ove {estice zovu 51' moleklili. I'ojava da se razliCite sUflstance mij!'saju nez il<akvih spoljasnjih utica.a mv!' Sf' difm:ija. (estin' se kn·el! u svim pravcima i smjerovima.!stljive opal' ml'mbrane :wve 5e 0511101'a. Mnoge supstance se mogu nad u vise razliCitih agregatnih stanja .mje.Iica nekog eiementa koja ima osohine tog elementa. Ovakvo kretanjp se zove n!'sfedeno iii haoticno '.1[11'0p.'el. Medu molekulima djeluju sile privlacenja i odbijanja...

.jez~4a~"J: ll ke koji se mogu rijesiti. tem II kojem se planete kreeuoko Sunea. Srednju brzinu kretanja molekula izracunao je Maksvel.'. B~o je ~~eni~ is~o.~.St9.' racuna brzinu kretanja molekula. On je smatr"o da se atom sastoji od jezgra Qko koga se velikom brzinom kreeu elektroni. Dao je Maksvelu daii.. da su stvari napravljene od aloma.''. Maksvel je nasao srednju brzinu kretanja najsitnijih cestica i postao prvi koji je rijesio ovaj problem.' Stoks Ie svol.p.ma zadavao zadatke kOle sU!!'El'.(izi.'..c. atoma koji nazivamo jos i planetarni model. ISrnatrao je da se supstanea moze d do sitnih cestiea.. bali rjesavati sami. Izmedu ostalog davao ir . sve dok Dzon Dalton nije 1808.'. Model se zove planetarni j!!r podsjeea na Suncev planetarni sis.. Ova ideja nije uzimana u obzir nareqnih 2000 godina.'.esiyi. a i one koji su l>iIi ner.). avo je do tada bio nerjesiv problem. '. '. Slari Grci su mislili jos prije 2000 godina. atom znaci nedjeljiv.tt\d~/jHl'!re'~'T:.ai' '.'r~~'fl mjera mu je bila da vidi da Ii ee njegovi i.'. tako poznatog.'ar"i.m ueeme.'. koje je nazvao Dalje se te cestice ne mogu dijeliti.grcld mislilae i prirodnjak je prvi raspravljao 0 gradi m"tp.~ znati koji je problem nerjesiv. Bor je postavio model.'. '.' '. eksperimentalno pokazao da postoji atom. 48 .

K. 49 . "'_taoj. Na osnovu navedenih primjera mozemo zakljuciti sljedece: Primjer1: Kada l1d.jacinai pravac sile udarca bilijarsktlgstaRa u kuglu(lia 51ici). "'etaoj_ =..2: Meaudjelovanje je kada igrac hvata loptu. MEDUDJElOVANJE I KRETANJE TIjElA Tijela djeluju jedna na druge.IV..~ Suda.1(la lilplo pmmiieni . 5ila dakle moze: pokrenuti tijelo. kngll . Sva desavanja posljedica su medudjelovanja tijela jednih na druge. doci do defotmacije istih. kada bacimo loptu ona se krece. BiIlj. promijeniti mu brzinu. Aka se tijelo kretalo djelavanjem na samo tijelo mozemo ga uspariti iii zaustaviti..oj.lrimo jednu bilijar5kulopticu. neki predmet onsemoze irajno deformisati.. ~ " I~ij": • •. Nista se u prirocli ne desava bez uzroka. ' r. zau5taviti ga. Promjena polozaja tijela iii promjena oblika tijela posljedica su djelovanja sa drugim tijelima.odredice pr<iyac i brzinunjenog daljegkretqnjapo stolu.!iii. provo. Primjer.vo IInl)o ! R'-' ~ V '-'. Nacin cljelovanja je razlicit.. Na primjer. . U samom medudjelovanju tijela stoji uzrok kretanja i clrugih oblika promjene materije.kl Stap P. Kad na tijelo djeluje sila i tijelo pocne da se krece usljed tog djelovanja. Zemlja privlaci Mjesec i nekom nevidljivom silom tjera ga cia se krece oko nje. Na kraju moze promijeniti i oblik samog tijela (deformisati gal. kada udafimou. promijeniti mu smjer kretanja. Takoae meaudjelovanjem tijelatnoze.. pravca i trajanja sile koja ga je uzrokovala.\lui poioiiai iii . vrsta i oblik nastalog kretanja tijela zavise od jaCine.

". Ako stavimo kamen na tanku drvenu dasku ona ce se saviti.1. djeluje ina veoma velikim rastojanjima. silom svojih misica.. Ako uzmemo metalnu dasku i ispod postavimo magnet primijetiCemo da magnet djeluje silom na sipku. podize tegove.U narednim primjerima mozete vidjeti da tijela djeluju jedna na druge silama razlicite vrste. tako sto ce je privuCi..·. Daska je promijenila oblik zbog djelovanja teZine kamena. Kosa se cesljanjem moze naelektrisati.privlacne i odbojne. Gravitaciona sila Grayitaciona sila. ".. Tegovi svojom tezinom djeluju na dizaca. Kosa i marama djeluju jedna na drugu elektricnom silom.... One su jake privlacne sile.. Dizac tegova. . 50 . Balon se krece zato ilto na njega djeluje sile potiska. jedna od najslabijih sila u prirodi. Prirodu gravitacione sile prvi je shvatio Isak Njutn. 'iii" . Takode predmete koji plivaju po vodi drzi sila potiska. Tako naelektrisana moze privuCi druge predmete.dometa do rastojanja medu cesticama unutar jezgra atoma.'.

Zbog te sile svako tijelo ima svoju Na Mjesecu takocie djeluje gravitaciona sila (slika 1. 1.na "rimjer. Tijelo koje slobodno pada nema tezinu. Cravitaciona sila Sunca jos je veea. naziva se Zemljina teza. Oko svakog tijela postoji prostor koji se zove gravitaeiono polje u kome se osjeca dejstvo gravita eione sile.ZahvaljujuCi sili gravitacije sateHt kruzi oko Zemlje. Gravitacija je i sila kojom planeta Zemlja privlaci i drzi sve materijalne stvari (ziva biea i predmetel na svojoj povrsini. magnetno porie. Zato nema tezinu. Ovo tijelo ne pritiska podlogu. Tezina istog tijela na Zemlji i Mjesecu je razlicita. kao vrstu meciumolekularnih sila.1). Magneti privlace gvozde i sve druge materijale i 5upstance koje sadrze gvozae. gvozda iii celika i iiipke iii potkovice magneta.3 Magnetne sile Kada smo govorili 0 strukturi materije pomenuli smo kohezione i atllezione sile. vee se nalazi u he~tei~n~korn staniu- 1. Na svako tijelo na Zemlji djeluje sila Zemljine teze (slika 1. odnosno Zemljina gravitaciona sila.3).2 sl. One su jake ali c/jeluju na malom rastojanju. niti visi 0 kakvom osloncu (slikal. koja se osjeea i na 80 000 kilometara udaljenosti od njene povrsine. Magn!'li7ilHl siia pdvlacenjil iii odbijanja izmedu odredenih supstand . jer Sunce pomoeu nje drzi "na okupu" sve planete Suncevog sistema koje usljed dejstva ove sile u svom kretanju kruze oko Sunca. ako svakog magneta postoj.2). ali su te sile daleko manje nego sila Zemljine teze. velicine molekula. 51 . Sva materijalna tijela posjeduju silu gravitacije.

Elektricne sHe Druga vrsta sila koje poznajemo u prirodi su elektricne siie.~. Elektron koji se nalazi u vanjskoj Ijusci moze napt. oha pozitivno iii oba negativno. Alw su tijela naelektrisana istom vrstom eiektricileta. . dok oko jezgra kruze elektroni. l Odvajanje protona iz jezgra je vrlo tesko. Alw §e [ijelo poslije prestanka djelovanja sile vra6'1 II prvobilni oblik. Kada bi doslo do cijepanja atomskog jezgra oslohodila. one su jace od gravitacionih. Iz prethodnog primjera mozemo zakljuciti da se izduzenje elasticne opruge poveeava srazmjerno sili koja je izazvala to istezanje. Rekli smo da atom u jezgru sadrzi protone i neutrone. lake nuklerane sile Jake lIuldearne sile djeluje izmedu cestica koje se nalaze u iezgru atoma.lstitiatOiT1(ta~1fatom postaje n a e l e k t r i s a n . Ova energija je srazmjerna jacini sila koje povezuju cestice jezgra. Elektricne sile se zovu i Kulonove sile. Mogu biti privlacne i odbojne. 52 . hi se pgromna nuklearna energija. Oko naelektrisanih tijela postoji elektricno polje u kome se osjeca djelovanje naelektrisanih tijela jedna na druge. Sila elasticnosti je mjera uzajamnog djelovanja tijela pri kojem nastaje deformacija tijela. Elasticne sile Pod djelovanjem sile tijelo mo. zbog jakih !luklearriihsila. Prema tome tijelo koje djelovanjem vafljske sile mijenja svoj oblik i ponovo ga poprima po prestanku njenog djelovanja zove se elasticno tije/o. djeluju samo izmedu tijela koja su naelektrisana. onda I.ze promijeniti svoj ohlil" Kaiemo oa 5e tijelo deformisalo. ollaa se privlace. ana djeluje uvijek u suprotnom smjeru od sile koja je uzrok deformaciji. Ako SII naelektrisana slIprotnim vrstama elektriciteta. Sila elasticnosti je veca ukoliko je deformacija istezanje vece. onda se odbijaju. kao na slici. Znamo koliko se velika energija oslobada prilikom nuklearne ekspolozije. Elasticna sila za razliku od gravitacione ne djeluje na daljinu vee mora doei do direktnog kontakta dodira.azemo deformadia e/i/sticlli!.

3N Pokusajte sami a) Utvrditi promjene kretanja u toku djelovanja sile. Uociti razliku izmedu sila koje djeluju dodirom i na daljinu.. masa tega m(g) g 2.mjteg. .at. uzajamno djelovanje dva magneta.·. d) Mjeriti istezanja opruge u zavisnosti od intenziteta sile koja je isteze.. va.. Napraviti tabelu.jeza~e~e. Upotrebljavati opruge.P()stupak jedodavati tegovejs~t~zine (pove.) kaQ~to. . v·.ib.'~*" -J}'j. Vjesati tijela razlicitih masa ooprugu i biljeziti odgovarajuca istezanja.J: r \ 53 . padanje kugliea sa stoia.e s.o. kao i masu tegova.rimjer: Ivlj'7rimo jstezahje spiraln(jbpruge pri pbve6lnjUsile ·kbja.. . . gumene loptiee i sl..\b .. unijeti vrijednosti podioka koji opruga zauzima. e) Upoznati razna djelovanja na daljinu i izvesti jednostavne demonstracione oglede: djelovanje naelektrisanog lenjira na papirice iii na mlaz vode.·.pokazuj.@. b) Posmatrajte deformaeiju tijela u toku djelovanja sile. UpotrebIjavajte kugliee koje se sudaraju. istezanja I (m) em 20 em 30 em 2N 3. gurajte koliea i sl.. g g .lika.

Nabroj sile koje djeluju na daljinll. Opisi kakva je razlika izmedu elasticnih i neelasticnih tijela. Nabroj nekoliko sila koje djeluju neposrednirn dodirom? 7. Jr~~~9j~c~i\yne.. Nabroj neke vrste sila koje uzrokuju deformaciju tijela.Gravitaciona sila .l11od~j~~q. 6.~r~Jo~. .£i~~~~~n~mgj~.mjera uzajamnog delovanja dva tijela koja imaju masu. . Odgovori na sljedeca pitanja I. . 4. .mjera lIzajamnog djelovanja elasticnih tijela. ~~'!~~~. temperatura. Sila elasticnosti . Sila uzrokuje defonnaciju iii promjenu kretanja tijela.~r~ar~mli~rij~fI1!i qek9g ~og~didai po" . 11. . Znacipo- fizicke velicine koje su odredene samo brojnom vrijednoscu i mjemom jedinkom se .U prirodi postoji vise vrsta sila: gravitaciona. Da bi odredili takve velicine moramo osim brojne vrijednosti znati i njihov pravac i smjer. masa. 9. Neke fizicke velicine Sli potpuno odredene ako im je poznata brojna vrijednost. .SUa je mjera uzajmnog delovanja tijela . elektricna sila. s . 8. )rimj~rlq".~fu~ •.traj~o1Q. 54 . .Magnetna sila mjera uzajamnog djelovanja namagnetisanih tijela (magneta). Sta je sila? Sta sila uzrokuje? 2.kalari iii skalame velicine. Sta treba da se desi tijelima pa da medudjeluju elektricnim silama? 10.mjera uzajmnog djelovanja naelektrisanih tijela.lake Iluklearne sile djeluju izrneou nukleona (protona i neutorna) cestica jezgra u atomu i mjera su njihovog rneoudjelovanja. Objasni gravitaciono djelovanje.Elektricna sila ..Vazniji iskazi . magnetna. Navedi primjer djelovanje elasticne sile. ZOVIl Postoji veliki broj fizickih velicina koji nije odreden samo brojnom vrijednoscu. . elasticna i nuklearna sila. Nabroj neke vrste medudjelovanja. Koje vrste sila znas? 3. Na primjer vrijeme. yrjj~dl1ost.

F. Skalarne velicine se mijenjaju saillo ako im se promijeni brojna vrijednost. [lv!.ZO'VU se- Vektorske velicine se graficki predstavljaju usmjerenim duzima.taiMml. Brojna vrijednost vektorskih velicina je uvijek pozitivna. pra¥cem i smierum dierovanja. Tacka u kojoj djeluje sila zove se napadna tacka si Ie... ~ . pravac iii sllljer. b i c djeluje na tijelo islom si. mpam. dok se vektorske veliCine mijenjaju ako se promijeni bilo koja karakteristika.. Prillljel':f\ko p(lslTi~tramo sliku a i b.~iOPa it!Jdn~d€i!la.ke Primjer: Jedna od vektorskih velicina ie i sila koja se oznacava sa F. a duzinavektora intenzitet (brojnu vrijednost) velicine. Iznad oznake v~lici­ ne pise se strel ica. 10m F. 55 .lje sila . inClEU:ziletum. dok je napadna taCka djelovanja razlicita. Radnik na slid a. viciifno cia iJa jed no tijelodjell.•. sila Ifao v'ekkwScb .. .. intenzitet. naMe. Na slid csila je predstavljena vektomm~ Ouzina vektora predstavlja intenzitet sile.e vpldon. . Pri tome vektor predstavlja pravac i smjer. Istas la cij~l~jeilrrazliciti!)lwavdma te ce i efekat nJ~nog cijelovanja hiti razlicit Smjer s Ie s~pro~ijeniOkao i l1apadna tackadjelovanja.

Dobila je ime u cast engleskog fizicara Isaka Njutna. onda kazaljka pokazuje nulu. na dascici ispod izgravirani su podioci. Na drugom kraju sipke nalazi se kazaljka. Na slikama su prikazani razliciti tipovi dinamometara. 56 . Dinamometar radi na principu elasticne opruge... Veca sila elasticnosti je ako je deforrnacija opruge veca. Na jednom kraju okacena je elastii':na opruga. velicina oznaka velicine mjerna jedinica oznaka mjerne jedinice Jacina sile se mjeri dinamometrom.Sila se oznacava sa F.. ". "'f "" "" t3} I. Mjerna jedinica za silu je jedan njutn. elasticna opruga. '"" ' Pokusajte sami mjeriti intenzitet sile dinamometrom. I<ada na dinamometar nije okacen nikakav teret. Dinamometrom mjerimo tako sto okacimo teg iii teref'ipQ~ smatramo za koju vrijednost ce se opruga istegnuti. Oznaka ove mjerne jedinice je N (vidi tabelu). Materijal koji je potreban: dascica. tegovi razlicitih masa i lenjir.~ /-- . I<oliku sHu pokazuje dinamometar na slici? Sam i napravite d i namometar. .

I~­ Cajudje.. 3... dvijesiie.od . -. Oa Ii mozemo odree/iti silu ako znamo samo njenu brojnu vrijednosti? Cime se mjeri sila? Na kom principu radi dinamometar? Siaganje i razlaganje sila Obicno na jedno tijelo nikada ne djeluje samo jedna sila.Sila je odredena brojnom vrijednoscu (intenzitetom) pravcem i smjerom...Jedinica za silu je jedan njutn (1 N).netgttraju . P"irnjer:~fed.lujei.njilrdle.... i komponente sila.. Na nas dok se krecemo djeluje sila Zemljine teze i otpor vazduha. 57 .... ~ F = F1 + F2 . .lovanje....Vazniji iskazi .lstipreJJ~etl11?zeguratij~­ dall· snaZniji~ovjeksir~~ f .. f2....- . Rezultujuca sila se dobija vektorskim sabiranjem. a sile F1 i F2 su komponente sile F.. Sastoji se od elasticne opruge koja je pricvrscena na dascicu sa podiocima.•dva. U prethodnom primjeru sile iF1 i F2 djeluju u istom pravcu i istom smjeru......~ije.nlfisl11oj~~ F nOrnsiJorn...Sila na tijela djeluje razlicito u zavisnosti od njene napadne tacke. Odgovori na sljedeca pitanja 1. . . Objasni kakva je sila velicina.. 4. ~ Ovakav zbir se naziva vektorski iii geometrijski zbir. .. .. .....• radl1ik!i:. ..Sila je vektorska velicina..... " Mjerni instrument sile je dinamometar. njihovo djelovanje mozemo zamjeniti samo jednom silom. Odredivanje rezultante f sila F1 i F2 je slaganje sila. ~ovom~.. Sila koja svojim djelovanjem moze zamijeniti djelovanje dviju iii vise sila zove se rezultujuca sila iii rezultanta.. pravca i smjera djelovanja. Ako dvije sile djeluju u jednom pravcu i njihova rezultanta ce djelovati u istom pravcu kao .Pfj • cemusvaki. Kada na tijelo djeluju vise od jedne sile. .!rvjesnonlsi-·· 10m itOl'1i. 2..

~~~ . Ima smjer vece sile.250 N = 50 N Intenzitet rezultante sile istog pravca suprotnog smjera jednaka je razlici intenziteta tih sila. Fr = F2 . Ima isti pravac i smjer kao komponente. Intenzitet (brojna vrijednost) rezultante ovih sila je: Fr = Fl + F2 = 250 N + 300 N = 550 N -.Fl = 300 N . Sta zakljucujete? 58 . Posmatrajte natezanje kanapa izmedu dvije grupe.=-. Fr = F2 . njihovo djelovanje se moze zamijeniti silom.-- 1 .Primjer: Siaganje sila istog pravca i smjera moze se pokazati na primjeru sa dinamometrom. Fr = Fl + F2 Primjer: Siaganje sila istog pravca suprotnog smjera moze se p()kazati na primjeru sa dinamometrom. Smjer odgovara smjeru sile koja ima veCi intenzitet. jnin > 7 T J Polmsajte sami odrediti rezultantu sila istog pravca (graficki i racunski). Dvije sile Fl = 250 N i F2 =300 N vuku kolka. Fr koja je rezultanta ove dvije sile: ~ ~ F] F2 Fr Fl + F2 Sile na slid imaju isti pravac te ih mozemo sabirati algebarski. Dvije sile Fl = 250 N i F2 =300 N vuku kolica u razlicitim smjerovima.~~-'-'--- - .~'<-"'"~. Intenzitet rezultante ovih sila jednak je razlid intenziteta sila Fl i F2.Fl !fil .1 F / • Rezultanta sila istog pravca i smjera jednaka je zbiru intenziteta tih sila.' ~"~~.

. A . Njen intenzitet predstavlja duzinu dijagonale paralelograma konstruisanih nad silama koje djeluju na Camac. fell! je jednaka brojnoj vrijedlw%ti tlijagonale paralelograma. na slid mozemo sloziti sile pod uglom....... koja se dobija vektorskim sabiranjem koriscenjem metode paralelograma. .... Kod ovog naCina sabiranja poceci vektora Fl i F2 se doved~e !:Wednll tacku tako da im se ne mjenja pravac i smjer (slika 1.. .}.. .59 ... . A .. rez!lllanl. Sam camac se krece u smjeru rezultujuce sile F.mla dvije silp koie djelllju na pod uglmn r a imaju istu napadrm !il{!". .2).. ' . Ako uzmemo da su Fl i F2 stranice paralelograma.. . . . .a ima pravac di.Ako dvije sile imaju zajednicku napadnu tacku i djeluju pod uglom..!r po .. rezultujuca sila moze se odrediti graficki metodom paralelograma.. ... Primjer: Kad camac prelazi rijeku na njega djelllju dvije sile. I Rezult.-----....F _ -JIo.· jagonale.' . tok rijeke i sila kojom veslac pokrece camac. .. njihov zbir F je dijagonala paralelograma sa pocetkom u tacki A. .. Sfranice diiagonale odgovaraju kornponentama 5ila. i.

. Razlaganje sila mazema pasmatrati preka paralelagrama gdje se sila kaja se razlaze uzima kaa dijagonala paralelograma..Djelavanje vise sila sma predstavili preka rezultujuce sile ista taka djelavanje jedne sile mazema pakazati preko djelovanja njenih komponenti.~ 1'1' I 60 . Dvije stranice paralelagrama kaje grade ugaa tjemena dijaganale predstavljaju kampanente sila.~ I' I ~. .

ila Iwja0djeluje na nek!J ti.elo n ravnotezi tada ono II!' mijenja svoj polozaj.. I"..' .l Iluli !ada kilzemo da Sli site Imje djeluju lIil tijelu 1I ravnofeiL U svakodnevnom zivotu postoji mnogo situacija za ravnotezu sila. Ima isti pravac i smjer kao komponente. Rezultanta ima pravac dijagonale. On djeluje silom na suprotnu stranu. Sill' 512 mogu razlagati. F b Na slici b dva djecaka djeluju jedan na drugog silama istog intenziteta suprotnog smjera. - 61 .ile kole dleluju na ti. Slika a pokazuje situaciju kada covjek vueI' magarca koji je po prirodi vrlo tvrdoglava zivotinja. Aim je lezu!iuiuc. .sila koja zamenjuje dvije iii vise sila koje djeluju u isto vrijeme. Rezultat je mirovanje jednog i drugog zbog toga sto su sill' kojim medusobno djeluju u ravnotezi.i>~~ . Stranice dijagonail' odgovaraju komponentama sila.elo jpdnil!~. Rezultanta je . U stanju mirovanja su sill' istog intenziteta samo suprotnog smjera koje medusobno djeluju.' rlt!'H . Vazniji iskazi Postupak u kom 512 odreduje rezultanta dviju iii vise sila naziva 512 slaganje sila.! A<t.a Kada 511 .'.Rezultanta dvije sill' koje djeluju na tijelo pod uglom. po intenzitetu je jednaka brojnoj vrijednosti dijagonale paralelograma. .. Rezultanta sila istog pravca i smjera jednaka je zbiru intenziteta tih sila. ima smjer veeI' sill'. Pokusajte sami: koliko sila djeluje na kola prikazana na 51 ici? Objasni kako ces do~itir rezultljiucu silu (napisati izraz). a imaju istu napadnu tacku.Rezultanta sila istog pravca suprotnog smjera jednaka je razlici intenziteta tih sila. .

. Kakav je smjer rezultante ovih sila? Tri psa vuku kosku sa slike b djelujuci na nju silama ciji su intenziteti dati na slici b. Izracunati brojnu vrijednost rezultujuce sile. Kako se slazu sile koje imaju isti pravac? Sta je rezu Itanta si la? Da Ii se sila moze razloziti na komponente? Navesti primjer. cije je poznavanje vazno za razumijevanje ravlloteze tijela jeste moment sile. Proizvod kraka sile d i njenog intenziteta zove se moment sile . Kad je rezultujuca sila jednak nuli u kakvom stanju se nalazi tijelo? NaCi rezultujucu silu za sile prikazane na slici a.. velicina. 6. 3. F Moment sile definisan gornjom relacijom je vektorska velicina koju karakterise intenzitet M koji je brojno jednak proizvodu kraka sile i njenog intellziteta.Odgovori na sljedeca pitanja I. Normalno rastojanje d od ose rotacije do pravca djelovanja sile naziva se krak sile. 4. Jedinica za moment je Nm 62 . 5. Okretanje kvake oko tacke 0 zavisi od sile ~. i njenog normalnog rastojanja d od ose rotacije. 2. b 2N 6N t 15N ~~~"~~~ aN 35N Jedna od vaznih fiziCkih. Odrediti graficki smjer i pravac te sile.

63 . Statika proueava tijela koja miruju... Dinamika zavisnost izmedu kretanja i sila koje ga uzrokuju.'. 0 polozaju tijela u prostoru mozemo govoriti samo ako . OSNOVI KINEMATIKE Kinematika proueava kretanja tijela.""'m:'~m OlE}'" .. a ne i uzrok kretanja. U zavisnosti od svojstava tijela. Mehaniekim kretanjem nazivamo svako mijenja- nje polozaja jednog tijela u odnosu na neko drugo tijelo.c Za proucavanje svakog mehanicog kretanja neophodno je odrediti polozaj tijela u prostoru. Mehanika se dijeli na kinematiku. predvidjeti pomracenje Sunca i Mjeseca. kao sto je recimo kretanje automobila u odnosu na okolinu iii aviona u odnosu na Zemlju.a b ){)O 'l MEHANICKO KRETANJE m... u odnosu na koje seodreduje polohj. dinamiku i statiku. razlikuje se mehanika evrstih tijela tee nosti i gasova...t}c(1t~~~oh~lOg IOV<lIJj.""'" r. imamou vidudrugo tijelo. Primjenom zakona mehanike u svakom trenutku se moze odrediti polozaj nebeskih tijela. Takode se mogu odrediti kretanja na Zemlji.

Pod materijalnom taekom podrazumijevamo makroskopsko tijelo eije su dimenzije izuzetno male u odnosu na prostor u kome se kreee. U slueaju kada su dimenzije tijela mnogo manje od dimenzija rastojanja koje to tijelo prede. planete u odnosu na Sunce sva kretanja su relativna kao i mirovanje. Zemlja. Njegova masa skoncentrisana je u jednoj taeki.:---~.2) vezali koordinantni sistem.". mozemo izabrati jednu taeku na autobusu i posmatrati njeno kretanje.kat se apsolulno U prirodi se nijedno tijelo ne nalazi u stanju aspolutnog mirovanja._________~:::::"''''. Oa bi posmatrali neko kretanje moramo znati u odnosu na koje refentno tijelo se tijelo kreee.~"-. bliza okol ina i slieno. Kod kretanja nebeskih tijela materijalnom taekom mozemo zamijeniti Zemlju kada se kreee u odnosu na Sunce. Ako se poloZaj nekog vozila mijenja u odnosu na okolinu mi kazemo da se to vozilo kreee..'·:t:. Sada se polozaj ma- 64 . Cesto se prilikom proueavanja mehaniekog kretanja koristi pojam "materijalna taeka". neki veei objekat... zvijezde na nebu takode vidimo kao taeke jer su dosta udaljene od nas. Mjesec.". Kao referentno tijelo za kosmieka posmatranja mogu se uzeti Sunce. Ako posmatramo kretanje autobusa u odnosu prema cesti po kojoj se kreee. Mozemo eak zamisliti i to da se cijela masa autobusa sazela u jednu taeku.. tijela mozemo zamijeniti materijalnom taekom.. '\ Oakle polozaj nekog tijela odredujemo samo u odnosu na neko drugo ti jelo koje se zove referentno Iijelo. Kretanje je osnovni vid postojanja materije...--..:'::'::'E je mozemo znati na osnovu toga da Ii to tijelo mijenja svoj poloZaj u odnosu na neko drugo tijelo. Oa bi polozaj materijalne taeke M odredili zamislimo koordinatni sistem koji je nepomieno vezan za tijelo koje se uporeduje." la'PI'li. Na primjer raskrsnica. Referentno tijelo moze biti bilo koje tijelo.. Kada se brod gubi na pueini mi ga vidimo kao taeku. Ovaj I. Tii~lo cije se dimenzije u datim uslovima magu zanemariti.. Voda u rijeci kreee se u odnosu na obalu. naziva se materijalna tacka. voz U odnosu na prugu.:'!:.~~::::::::::::::::~~ Oa Ii se neko tijelo kreee iii mirumiruje~n:. Neka smo za referentno tijelo 0 (slikal.

x. 65 . Kretanje je pravolinijsko ako mu je putanja prava linija. y • M(xyz) x s1. 1. Svaka promjena polozaja tijela moze se opisati kao kretanje u odnosu na tri ose sistema. Rekli smo da je kretanje tijela promjena polozaja tijela u odnosu na neko drugo tijelo. Po nacinu pomjeranja tacaka tijela koje se kreee razlikujemo translatomo i rotadono kretanje. Kretanje je krivolinijsko ako mu je putanja kriva linija. y i z. Kretanje je rotaciono ako svaka tacka koja se krece opisuje kruznicu ciji centar lezi na pravoj.terijalne tacke u odnosu na referentno tijelo 0 odreduje njegovim koordinatama. " Prema oblilm putanje kretanja dijelimo na pravolinijska i krivolinijska. Svaka tacka prililwm kretanja opisuje liniju koja se naziva trajeldorija iii putania tacke . Kretanje je translatorno ako se svaka tacka tijela pomjeranja paralelno samoj sebi.2. Referentno tijelo zajedno sa koordinatnim sistemom nazivamo referentnim sistemom.

Velicine koje odreduju kretanje Predeni put" Dio putanje Imje neko tijelo prede za odredeno vrijeme naziva se predeni put. Medutim predeni put zavisi od ulica koje svako od nas odabere da bi dosao do tog mjesta. 66 . Pumak predstavlja najkrace moguce rastojanje izmedu dva uzastopna polozaja tijela. Vrijeme (t) Svako kretanje se pocinje u odredenom vremenskom trenutku. Trec'a velicina kojom opisujemo kretanje je brzina kretanja. Pomak ima istu brojnu vrijednost kao put samo onda kada se tijelo krec'e pravolinijski u istom pravcu i ne mijenja smjer kretanja. Put je niz uzastopnih rastojanja izmedu dva polozaja izmjerenih na putanji. Put je skalarna velicina. Pomak je vektorska veliCina. Pomak iii pomjeraj bi bio pravolinijsko rastojanje izmedu ta dva mjesta. iii se desava u nekom vremenskom intervalu. prema brzini kretanja tijela kretanje moze biti rdvnornjeinn kada je brzina stalna i kada se ona ni u jed nom trenutku tokom kretanja ne mijenja i promjenjljivo kada se brzina kretanja tokom vremena mijenja. Da bismo otisli od kuc'e do skole moramo da se krec'emo.

Srednja brzina pokazuje koliko se brzo u prosjeku kretalo tijelo u posrnatranom vremenskorn intervalu i na odredenom dijelu puta.r{ Srednja putna brzina definise se kao kolicnik ukupnog predenog puta Su i ukupnog vremena tu' ukupni predeni put srednja brzina =. Ovo ne mozemo znati sarno preko srednje putne brzine..... potrebno je znati brzinu u svakom trenutku kretanja tijela....ukupno vrijeme kretanja vsr = - = ------ tu Medutim da bi smo odredili polozaj tijela u proizvoljnom trenutku vremena.. 67 .

V sr =- At Vainiji iskazi .Svako tijelo u odredenom prostoru i vremenu zauzima odredeni poloiaj. 3. Da bismo kretanje autobusa bolje upoznali. c) .Tijelo eije se dimenzije u datim uslovima mogu zanemariti.laba miruje u odnosu na balvan. jasno je da se autobus nije krelao stalnom brzinom na pojedinim djelovima pula. 9. 8. naziva se materijalna taeka. 2. .Duiina dijela putanje koje tijelo prede za neko vrijeme. Irebali vi izmjeriti predeni put u ios manjim vremenskim interalima. Ako se taj poloiaj u loku vremena mijenja. . . na primjer svake dvije sekunde iii svake sekunde. kaiemo da se tijelo kreee.Za one Iwji fete vise znaii U naSem primjem autobus se u prosjeku !<relao brzinom 60 km/h. odnosno vremena oznacavamo sa grckim slocom A. 7.Putanja je Iinija koju bi ispisivalo tijelo kada bi kretanjem ostavljalo trag iza sebe. . b) zaba miruje u odnosu na rijeku. Manie dijefove puta. 68 . a kreee se u odnosu na obalu. naziva se predeni put. U nasem primjeru smo odredili i srednje vrzine na pojedinim djelovima pula.Pomak je najkraee moguee rastojanje izmedu dva uzastopna poloiaja tijela. a kreee se u odnosu na balvan. 4. Ako se taj polohj u toku vremena ne mijenja kaiemo da tijelo mimje. Sta je to mehanieko kretanje? Kad kaiemo da se neko tijelo kreee? Sta je to referentno tijelo? Sta je materijalna taeka? Sta je putanja? Koje veliCine opisuju kretanje? Definisi pomak? Kako se dijeli kretanje tijela prema brzini? Na drvenoj gredi koja pliva po vodi stoji hba.VeliCina kojom opisujemo kretan]e je brzina kretanja. Prema brzini kretanja tijela kretanje moie biti ravnomjerno kada je brzina stalna i promjenjljivo kada se brzi na kretanja tokom vremena mijenja. Zaokruzi taean odgovor: a) balvan se kreee u odnosu na hbu i rijeku. 6. Odgovori na sljedeca pitanja 1.Poloiaj nekog tijela odredu]emo sarno u odnosu na neko drugo tijelo koje se zove referentno tijelo. . te je u tom slucaju srednja brzina. .

Ovakvo kretanje naziva se jednolikim (ravnomjemim) kretanjem.."Wemei!1l<ll. v=t Brzina kod ravllOmjemog krel:anjaie jednaka predel10m pubJ Jedinica La IJl jedinid l. lini.l mozemo iZl"<lIcclinati ako znamo odnos putil i YII'ernlOO.lL ".""8 AM\! je po:mata bum i vrijeme id8 Jacko mozemo izraOmali prelIMi put. btrzinu u SI je metar u sekundi m I- s Nave!i smo da btrzim. Kalla tijelo iz IJRffuJd !lim~gCI~:fe pet metara za jednu seIwndu da _ je brzina pet meIara u cIobijamo bela predmi put podiijefimo R we- memo menom.Ravr!ornjerno kretanje Najjednostavniji prim. . Jednolikim kretanjem nazivamo kretanje pri kome tijelo za jednake vremensl(e intervale prelazi jednake duiine puta.i sIAIlnom brzinom.er ravnomjemog kretanja je kretanje po pravo.

70 . brzina se cesto izrazava i u drugim mjernim jedinicama: kilometrima na sat (km/h) i kilometrima u sekundi (I\m/s) i tako dalje.Mozemo izracunati vrijeme kretanja ako su nam put i brzina poznati. Ranije smo opisali nacin na koji pretvaramo vecfC u manje i manje u vece mjerne jedinice. po formuli. Osim u metrima u sekundi. Kada rje~avamo zadatak brzinu pretvaramo u jedinice 51. Sad a cemo pokazati na primjeru kako kilometre na sat pretvaramo u metre u sekundi i obrnuto. s t=- v Silo koju od tri veliCine koje odreduju kretanje mozemo izracunati ako su nam ostaIe dvije poznate.

Vrijednosti brzina u rnetrima !l sehmdi za neka tijela date 5U II tabeli. Koristite stopericu i metarsku traku. Pokusajte sami navesti primjere za kretanje iz svakodnevnog iivota: a) navest. b) mjerite predeni put i vrijeme.en. primjere za kreJanje tijela i opisati kako se njihov poloiaj mi. c) dobijeni rezultat za brzinu kretanja u m/s pretvoriti u km/h 71 .a u odnosu na tijela u okolini.

I? - 1ft 10 72 . jer svaki covjek ima razlicitu brzinu.Neke od ovih brzina su uzete priblizno kao brzina kretanja pjesaka.5 zvuk 340 munJa (svjetiost) 300000000 trkac ~. rast brzi voz 0. dok su neke vrijednosti brzine konstantne. kao !ito je brzina svjetlosti u vakuumu.000 000 001 80 nokta 0.000002 aVlOn 250 pjesak 1.

Fizika se koristi matematickim aparatom. Da sada shvatam. 73 .-. pokazuje tacnu brzinu u kilometri- m:!~~ o \ Tacno treba da izmjerimo. Tako kretanje mozemo prikazati brojevima. Ovo je interesantno za ucenike.fJ ( ('l~) f1 1--_ _ _ .."-. (¥ "./\~.O Ovaj lenjir ima oznaceno "m..1_~~_ J ~". Ali kako? Zamisli sebe kako sjedis za volanom.:I. em.1'v'" ~ ~ ~ Radi lakseg rai'unanja uzecemo veliki digitalni sat da bi mogli pratiti vrijeme. rastojanje i vrijeme i. a satovi pokazuju vl'ijeme . zar ne? _~ __ . izracunamo brzinu. brzinu tijela koje se krete.2.I..I"'} '" \ "" Itlf.. fr" ... BRZINOMJER. ). =. svako pravilo se mora dokazati matematicki.JA~~ 'VJ 0.

. Ta brzina iznosi 3... . •.~?J:.•.. .Zf '. ~. '.-j§§) ~>.I Yel \}. Ovo kretanje se naziva ravnomjernim'" pravolinijskim kretanjem..~:. _ " " ..~ F" ..Pocnimo! Sad a cu gurnuti loptu.· .. · =.6 km na..b !.LJf"'~~~~'~J \Jl!U L~~ 74 .."""llllo.• ·c. .~.....6 kiloetara.• ft f~~~ .r.. Da vidim . Kada kazem ".~. ~'Y. .'~_' ' '_._=_=-__ .. -'" _..G4d" ukljuCi oba sata . ••.- .. J. .. F =..: y I'~>:) y Pa .' In\ j:j..' . .~~.?/ . .... : .._ sat.._~~_=_- ~-- -----.. Shvatio sam: RAVNOM/ERNO lINEARNO KRETAN/ '" • tprM1 Koliko bi lopta putovala za jedan . U istim uslovima lopta bi putovala 3600 metara iii 3.. zato sto se krece pravolinijski sa konstantnom brzinom... • •. ~aH " (~. ledan sat bi bio 60 x 60 sekundi = 3600 sekundi.rm---·.. ~~. · · c . J~" ~ F......~· !RBI Sta mislis koliko brzo ide ova lopta? . c... Hmmmm .

u drugoj 3 mis. Za svaku vrijednost vremena konstruisemo odgovaraju<'u tacku na grafiku.t dijagram. t (s).. Na slici desno je dat prikaz grafik brzil1e u zavisnosti od vremena.imo dobijamo neprekidnu liniju koja predstavlja grafik puta ravl1omjemog kretall. Brzina u prvoj sekundi je 3 mis.t dijagram. a na vertikalnu osu nanesemo put u metrima dobicemo grafik zavisnosti puta od vremena. Rekli smo da je u bilo kom trenutku kretanja kod ravnomjernog kretanja brzina ista.2 1 o 1 2 3 4 5 . 1 jedne i druge unosimo u tabelu (primjer tabele ispod grafika). Tacke iz tabele prenesemo na grafik i spojimo ih linijom. Ugao koji zaklapa grafik sa pozitivnim dijelom horizontalne ose je veci ako se tijelo krece vecom brzinom. t(s) 3 3 :V(rn/s) 3 3 . treeoj i cetvrtoj 3 m/s. Za posebne vrijednosti vremena dobicemo posebne vrijednosti puta.Ako uzmemo koordinatni sistem i na horizontalnu osu nanesemo vrijeme u sekundama. Kada ih spo. S(rn) t (s) 0 0 2 1 4 6 3 2 s v(rnls v= --t v=const 4 31----. konstantna.~ 1 0 3 2 75 .a. Kada ove tacke nan esemo na grafik i spojimo ih. dobieemo pravu koja je paralelna osi vremena. (estel s . v .

one

76

Vazniji iskazi
- Jednolikim kretanjem nazivamo kretanje pri kome tijelo za jednake vremenske intervale prelazi jednake duzine puta. - Brzina kod ravnomjernog (jednolikog) kretanja jednaka je kolicniku puta i vremena. - Jedinica za brzinu je metar u sekundi m/s. - Kada nam je poznata brzina mozemo izracunati predeni put iii vrijeme. Dovoljno je da su nam dvije od tri velicine poznate. - Pomak je vektorska, a predeni put skalarna velicina. - Grafik brzine kod ravnomjernog kretanja paralelan je osi vremena. Brzina tokom kretanja ostaje stalna. - Grafik predenog puta je prava funkcija koja prolazi kroz koordinatni pocetak. Sto je grafik strmiji brzina kretanja je veca.

Odgovori na sljedeca pitanja
1. Sta je ravnomjerno pravolinijsko kretanje? . Ii, 2. Cemu je jednaka brzina kod ravnomjernog pravolinijskog kretanja? 3. Koja je jedinica za brzinu? 4. Koja je razlika izmedu pomaka i predenog puta? 6. U kom slucaju pomak i predeni put imaju istu brojnu vrijednost? 7:Djecak je presao put od kuce do skole u duzini od 300 m. Vratio se kuci istim putem. a) Koliki je ukupni put presao? b) Ko/iki je iznos pomaka djecaka? $. Nadi predeni put djecaka na biciklu, ako se kretao brzinom 5 mis, za vrijeme od dvije sekunde. }r. Kad djevojcica bad /optu uvis i lopta se vrati, koliki je predeni put, a koliki pomak? Opisi. )D. Ako je predeni put 10 metara i svaki metar predstav/jen sa po/a centimetra na grafiku, a vrijeme kretanja tije/a 40 5, nacrtati grafil< brzine, za ovo vrijeme kretanja.
Y

I

(Rj: 7. a) Ukupni predeni put je 600 m; b) Iznos pomaka je jednak nuli. 8. 5 =10 m; 9. Put je jednak dvostrukoj visini koju je /opta pres/a, a pomak je nula.)

77

Primjer: Posmatrajmo kretanje automobila. Prije pocetka kretanja brzina automobila je brzina nula. U pocetku kretanja ta se brzina povecava, kada se priblizava cilju automobil smanjuje brzinu i na kraju se zaustavi.

U prirodi rijetko susrecemo ravnomjerno kretanje. Obicno tijela u toku svog kretanja mijenjaju brzinu kretanja. Kretanje u nasern primjeru je promjenijivo, jer se brzina mijenja.

:-1[[~nrrl,nl1iinl]lwnm'1H]~~T

Srednja brzina (md promjenljivog 4 6 7 2 8 kretanja je razlicita u razliCitim VfeI'nel1sidm intervalima . • Nil, slici, j>la\lill<!lltilr<!~ilir';lje,prf'fuj~j'JIJi'y!>. kretanje Srednja brzina nije dovoljna da bi (1l~Il,<!rel!(»!·il,'crv!!!1il!'ilVI'1'll1ljern<!., opisali promjenljivo kretanje. Uvodi se i pojam trenutne brzine. Trenutnu brzinu tilela koje se krece promjenljivo nazivamo srednjom brzinom u sto je mogucem manjim intervalima vremena. Mi cemo govoriti 0 jednakopromjenljivom kretanju. Promjenljivo kretanje korl koga se bfzina mijenja za jedna!.e vremenske intervale za is!u vrijednost, zove se jednalm promjenljivo kretanje. Mi cerna govoriti 0 jednako promjenljivom kretanju. Kod jednakoprornjenljivog kretanja trenutna brzina ravnornjerno raste iii opada sa vrernenorn.

78

Ako je ubrzanje pozitivno (a > 0) tijelo povecava brzinu.(akceleracija) Da bi opisali promjenljivo kretanje uvodimo jos jednu fizikalnu velicinu . veliCina oznaka veliCine mjerna jedinica oznaka mjerne jedinice ubrzanje a metar u sekundi na kvadrat m/s2 79 . Ova fizicka velii'ina se oznacava sa a. kazemo da se tijelo krec'e konstantnim ubrzanjem. a ako je negativno (a < 0) tijelo smanjuie brzinu (uspor. Jedinicu za ubrzanje je jedan metar u sekundi za sekundu. Ubrzanje je brojno jednako promjeni brzine u jedinici vremena.= const At Ako je promjena brzine ista za sve naredne vremenske intervale. m 1 Tijelo ima jedinicno ubrzanje ako mu se svake sekunde brzina povecava za jedan metar u sekundi.ubrzanje. Brzina i put kod jednalh. Av a = . pa je: a = const.ava). Ubrzanje je vektorska veliCina koja pokazuje za koliko i kako se mijenja brzina.prbmjellljiv6g kretanja Ubrzanje kod jednakopromjenljivog kretanja se ne mijenja u toku vremena pa za izracunavanje brzine mozemo uzeti bilo koji vremenski interval.

npr.. Prema definiciji. v = at • • • •••••• 80 . Automobil se pocne ubrzavati ravnomjerno. bila jednaka nuli vl = O. ubrzanje je a=---t S obzirom da je pocetna brzina jednaka nuli (vl = 0) gornji izraz mozemo pisati v U obliku a=-t gdje je v2 = v.= 5s m 10s Neka je pocetna brzina kretanja. trenutna brzina automobila poslije vremena t. To znaCi da je automobil prije pocetka kretanja mirovao. Brzina kretanja automobila ravnomjerno raste sa vremenom. automobila..

onda je srednja brzina .t = vsr . Vo +v v sr =---V 2 U nasem primjeru pocetna brzina je jednaka nuli. t 2 Obzirom da je v = at to je at s=--t 2 Predeni put kod ravnomjernog promjenljivog kretanja. Ako je pocetna brzina bila Yo' krajnja v.ednaka polovini zbira pocetne i krajnje brzine. I' = :"~ 81 . Za takav proracun nam je potrebno da znamo srednju brzinu kod ravnomjernog promjenljivog kretanja. bez pocetne brzine proporcionalan je kvadratu vremena. U nasem primjeru imali smo ravnomjerno ubrzano kretanje.- 2 Predeni put kod bilo kojeg kretanja mozemo izracunati prema formuli.Predeni put kod ravnomjerno promjenljivog kretanja Put bilo kog promjenljivog kretanja bez pocetne brzine mozemo nad na sljeded nacin. vsr = ...e jednaka nuli te je srednja brzina s v s= . pocetna brzina .

Za ravnomjerno usporeno kretanje v=vo-at Brzina ravnomjerno opada sa vremenom.Vo odnosno v=vo+at Brzina ravnomjerno raste sa vremenom..Za one koji zele mati vise Brzina i predeni put kad tijelo ima pocetnu brzinu Brzina Iz jednacina za ubr¥nje kod ravnomjerno promjenljivog kretanja v ~ Vo a=--t dobijamo da je at = v . Srednja brzina promjenfjivog kretanja jednaka je aritmetickoj sredini pocetne i krajnje brzine Vo + v V sr =--2 at Kako je v = vo + at v sr =-----2 .. Predeni put Put bilo kog promjenfjivog kretanja moze se izraziti refacijom s = vsr ' t..= vo+-- 2 2 Ako uvrstimo u formufu za put s = vsr • t dobijamo: at 2 Za usporeno kretanje: s = Vo t +-- 2 at2 s=vo!--2 Kada je pocetna brzina jednaka nuli tada je: at2 s=-- 2 82 ... Napomena: u gornjem izrazu se uzima apsolutna vrijednost ubrzanja.

bez pocetne brzine..ollo m II 3600 s III .t dijagram.----=10- Grafik pula i Kao kod ravnomjernog tako i kod jednakopromjenljivog kretanja.'<.Irenutna brz.a a < 0 s=vo!--2 Formula Ta duiinll puta jpdnakolmuhrzal1og hplan. 83 .><'."''li.ina jednalmub.>: pot:Nlle bl'".al1og k. Grafik brzine ravnomjerno ubrzanog kretanja. bez poceln!! brzine s=-2 II k.lne a > tl Formula Zit duiil1!! pula jednal<oubrzanog krl?lallja sa pocelnn".. brzinol1l a > 0 v = vo + at v=vo-al v = al all s = vol + 2 at 2 Formula za duill111 pula jedn"kn"'pmpnng "rrtan. Takav grafik se naziva v .lanja sa pO<'f'fnnm brzil10m a > 0 trenulna brzilla iednalmusporenng krelallja a < 0 !renul"a brzina jednakouorzanog l(rNanja 1.. graficki mozemo predstaviti zavisnost velicina koje odreduju ovo kretanje.

t) dijagram jednakousporenog kretanja kada se tijelo zaustavi trenutna brzina v = 0 84 .t) diiagram jednakoubrzanog kretanja kada je tijelo ima pocetnu brzinu (v .Za one Imji zele znat.t) dijagram. a = const (v .i vise (a .

85 .Ubrzanje je brojno jednako promjeni brzine u jedinici vremena.anjem kuglice po nagnutoj podlozi. 12.Grafik ubrzanja je prava paralelna osi vremena. . Izracunaj ubrzanje.Kretanje tijela kod kojeg se brzina za jednake intervale vremena mijenja za istu vrijednost. Odgovori na sljedeca pitanja 1. Nacrtati grMik brzine ako je tijelo zapocelo kretanje iz stanja mirovanja.Grafik brzine u funkciji vremena je prava koja moze prolaziti kroz koordinatni pocetak. Napisi izraz kad se tijelo krec'e usporeno. Napisi izraz kada je kretanje pocelo iz stanja mirovanja. Izvedi formulu za brzinu jednako ubrzanog kretanja. Pri tom upadne u saobrac'ajnu guzvu. Ako 5e tijelo kretalo brzinom 10 mis. Napisi formulu za ubrzanje i odredi mjemu jedinicu ubrzanja. pri cemu menskim intervalima na podlozi oznaceni polofaji kuglice. zatim za deset minuta kretanja povec'alo svoju brzinu na 20 mis. so Vazniji iskazi . Biciklista se kretao brzinom 10 km/h. za sva tri kretanja iz predhodnih primjera. 11. Ova fizicka veliCina se oznacava sa a. 7. . Izracunaj koliki put je preslo za to vrijeme. nazivamo jednolikim promjenljivim kretanjem. . ako vo = 0. m . pocne koCiti i smanji brzinu na km/h. Nacrtaj grafik brzine u funkciji vremena za ovo kretanje. nadi ubrzanje koje je tijelo dostiglo u toku kretanja. .Usporeno kretanje uvijek ima pocetnu brzinu.Pokusajte sami: Pogledajte strip na narednim stranicama i pokusajte da izvedete u jednakim vreogled sa kotrl.Tijela se mogu kretati jednako ubrzano i jednako usporeno. Napisi izraze za predeni put. 10. DefiniSi ubrzanje.Jedinica za ubrzanje je metar u sekundi na kvadrat (-). Koju novu veliCinu uvodimo. Opisi jednakopromjenljivo kretanje? 2. da bi opisali jednakopromjenljivo kretanje? 3. 52 . Kretanje je trajalo 2 minute. 8. ali ne mora imati uvijek trenutnu brzinu. iii imati odsjecak na y osi. 4. Kada se tijelo zaustavi brzina mu je jednaka nuli v = O. ubrzanjem 2m/5 2 . jer da bi pocelo usporavati tijelo se mora nalaziti u stanju kretanja. 9. na koju je nanesena brzina ako ima va. 6.

...... pa an i UHllHl'ml 1:/1) i'llsl.JEDNAKO UBRZANO ""." 'I--. a ja cu te kasn.-!>J _~~ Vi{fMENA 'A r"-"~' 11£ '1 ".L. -.-! . 211 .~ .e pitati da mi objasnis staSi~ rri puta cemo posmalrati fastojanje koje prede lopta u zavisnosli sa vremenom. . Ovaj grafik je suvise komplikovan.. 86 ... . -~ t~ "- ~- ..0 " Latim smo 6H. n"i nacin jeste.~ --.-..L k"'..: f-- '"l ~G5\3Y .'. . ..li Lt ttmeb uifrd'ali ~~rno na 12:0 i isli brze i ~ Krelanja sa konstanlnim UBRZANJEM! SiYhmjHi vakvo kretanje se zove promienljiv I«etanj •.' 'Joziti vise od od :.~irJlJL':i.iTltP !za~. ~. .. ali taj put je suvise brz.3"" -.lAl- ..1 fWH-:. hrzhm SinO us!i 1. Mi cemo uzeti Iri Kada ja podignem lenjir lopta ce se pokrenutL Pralit cemo vrijeme.. Sada zelim da Ii pokaZem .-J!:I_~_ ~~T~ fi... '" -. • • J " t r ..i" .-1-- __ 3~ ": i...

Poslije druge sekunde! Poslije (rece sekunde! Poslije cetvrte sekunde! 87 .

Upoznaeemo neke nove veliCine.OSNOVI DINAMIKE U prethodnom poglavlju proucavali smo mehanicka kretanja ne uzimajuCi 1I obzir uzrok tih kretanja.?:::~~~j=. svojll brzinll nepr9ll1ijenje!l0lU ako ne dode do uzajall1nog djelovanja. Proucavacemo medudjelovanje tijela. zakon inercije 2. sila i impuls tijela. Njutn je formlllisao tri zakona mehanike: 1. ~k. U dijelu koji slijedi proucavacemo kretanja i uzroke koji su doveli do kretanja. pravea i trajanja sile koja ga je uzrokovala: . 88 . Vrsta i oblik nastalog kretanja tijela zavise od jaCine. Vee smo ranije saznali sta je uzrok medudjelovanja tijela. koje je precizno formulisao Njutn.~~~on lIocio pojavlI da .i~~. Veze izmedu velicina koje smo lIpoznali u kinemq~ tici i velicina koje cemo upoznati u dinamici dat~ su osnovnim zakonima mehanike. zakon akcije i reakciie. pa se zbog toga zove i Njutnova mehanika. Ove velicine su masa. zakon 0 djeiovanju sila 3.

ga neka sila 111' natjera da to svoje stanje promijeni. Ako se uzme glatka podloga kugla ee 5e kretati duze. Ni kuglica na stolu. " Svojstvo tijela da zadrzava svoju brzinu zove se inercija. kako ga danas zovemo. Da nije djelovanja ovih sila ana bi se neprekidno kretala. sve dok je neka sila ne pokrene. AIm na tijelo koje posmatramo nl' djl'luje nelm drugo tijelo. a takoder i da bi se zaustavio. Ovo znaei da kretanje kugle spreeavaju otporne sile. prvi Njutnov zakon koji glasi: I<ada je objekat nepokretan.l li toku I<retanja sve dol. iii moiemo reCi: svi objekti u pokretu opiru se promjenama u kretanju i ovaj otpor se naziva inercija. Talijanski fiziear Galileo Galilej je otkrio da bi kugla baeena da se kotrlja niz kosu podlogu. Na osnovu primjera gore navedenih mozemo zakljueiti da se brzina nekog tijela mijenja samo pod uticajem drugih tijela. onda se njegova brzina ne mijenja.Ako neko tijelo lezi na zemlji ono se neee pokrenuti samo od sebe. Kasnije je ovu pojavu proueavao Isak Njutn i formulisao zakon inercije iii. sila ne natjera da to stanje promijeni. Sto je ve(a masa objekta potrebna je i ve(a sila za njegovo pokretanje. stalno kretala. kao ni lopta na travi neee se pokrenuti. 89 . On je do ovog zakljueka dosao tako sto je posmatrao kako se kugla kreee po koso postavljenoj dasci. Galilej je formulisao princip inercije koji glasi: Svalw tijelo ostaje li stanju mirovanja iii jednolikog pravolinijskog kretanja sve dok ga neka straml. Poslije izvjesnog vremena se zaustavi. Svako tijelo zadriava brzim. potrebna je odredena sila da bi se nadvladala njegova inercija ida bi se on pokrenuo. sila trenja i otpor vazduha.

kometa Shoemaker-Levy~9 udarila je u Jupiter. vi se pomijerate unazad jer inercija vaseg tijela tezi da ostanete u stanju mirovanja. 90 . Svi ovi dijelovi (kako slika pokazuje) su imali isti pravac. zbog inercije tecnosti u njemu. Za ogled uzeti plasticnu casu. Kada se autobus zaustavi. Primjer: Kad autobus krece. naginjete se naprijed jer inercija vaseg tijela tjera vas da se nastavite kretati istom brzinom. Zavrtimo oba jajeta na tanjiru. Prirnjer: Ako kaona slid postavimo malu metalnu kocku na karton i brzo ga izmaknemo kockace pasti na dno case.Primjera za inerciju ima mnogo i ovom zakonu podlijezu sva kretanja kako na Zemlji tako i u svemiru. Pomocu inercije mozemo razlikovati rovito od tvrdo kuhanog jajeta. a rovito ce se opet okretati. Kada se priblizila Jupiteru raspala se na viSe od dvadeset dijelova (51.3). 1. Kuhano jaje ce mirovati. Dok se vrte uhvatirno ih i ponovobrzo spustimo. Primjer: tecnosti imaju inerciju. Kretali su se jednolikopravolinijski po inerdji. Primjer: U julu 1994.

Kao primjer mozemo uzeti dvije kugle razliCite mase (drvenu i gvozdenu). . U dinamici se cesto koristi velicina koja se zove impuls p. "jelllj~rn.. kgm Jedinica za impuls je: s 91 . Akoseis. Kada kreeuCi se udariudrugikliker idrugi klikerce nastaviti.nakliker koji miruje i ciji je impuls bionUla. Inelinost je svojstvo svakog tijela bez obzira na kretanje. Do pojma mase mozemo doc'i ako posmatramo djelovanje sile na razlicita tijela. gvozdena kugla c'e imati manje ubrzanje od drvene. Ako zelimo da im ubrzanje bude isto. .. za gvozdenu kuglu moramo upotrijebiti vec'u silu.e¢~ jer je do~i()briirtuod prvogklikera. ~ p = m' v Impuls je jednak proizvodu mase tijela i njegove brzine.Kao mjera inercije tijela uzima se masa tijela.. Ovo svojstvo se zapaia kod svih tijela i zove se inertnost. Ako ih stavimo na glatku podlogu i gurnemo istom silom.dasek/. Inertnost i inercija se razlikuju. Inercija se odnosi na kretanje iii mirovanje tijela.l"ate klikera.osilorn i$a?pstinio mubrzinu. ~ VeliCina koja predstavlja mjeru za inertnost tijela zove se masa (m).. Primjer:Primjeraza impuls imarno dosta usvakodnevJ1oJll~i\'otu. Inertnost je svojstvo svakog tijela.

Od cega zavisi ubrzanje tijela mozemo vidjeti na sljedec'em primjeru: voz c'e imati vec'e ubrzanje ako ga vuku dvije.Orugi Njutnov zakon (zakon 0 djelovanju sila) Drugi Njutnov zakon je jedan od osnovnih zakona mehanike. Ako na tijelo odredene mase djeluje sila ono c'e dobiti ubrzanje. On govori 0 tome koliko ubrzanje a dobije tijelo mase m.JIIIP na njega ne djeluje neka sila. Mozemo izvesti zakljucak: F a=-m Sila milSi daje ubrzani~I!! 92 . ako na njega djeljuje sila F. od ubrzanja kada ga vuce samo jedna lokomotiva. To nam govori da je ubrzanje srazmjerno sili koja djeluje na tijelo. -tit Tijelo se krece konstantnom brzinom iii miruje aim .

.= m a F -- Vazniji iskazi . zakon inercije.Velicina koja predstavlja mjeru za inertnost tijela zove se masa (m). zakon akcije i reakcije.. 3... se zakon zove zakon 0 djelovanju sila.52 =1 N veliCina oznaka veliCine mjerna jedinica oznaka mjerne jedinice sila F njutn N Sila je vektorska velicina. .Jedinica za impuls je kilogram kroz metar u sekundi k g oy' .Dinamika proucava kretanje tijela i uzroke koji su doveli do toga da se tijelo krece. . 5 m ..Ovaj se zakon moze pisati u obliku: F= m a Intenzitet sile I<oja djeluje na neko tijelo jednak je proizvodu mase tijela i ubl'zanja koje je tijelo dobija zbog djelovanja te sile. F = m a Fizicka velicina koja je jednaka proizvodu mase i brzine tijela naziva se impuls iii ko.Zakon inercije glasi: svako tijelo ostaje u stanju mirovanja iii jednolikog pravolinijskog kretanja. Ima pravac i smjer ubrzanja. zakon 0 djelovanju sila. Ova. . . Mjera za inertnost tijela je masa m.Njutn je formulisao tri zakona mehanike: 1. 2. m Jedinica za silu je njutn (N)l kg . U vektorskom obliku matematicki izraz za drugi Njutnov zakon je . p =m v m .Intenzitet sile koja djeluje na neko tijelo jednak je proizvodu mase tijela i ubrzanja koje tijelo dobija zbog djelovanja te sile.Jedinica za silu je 1 kg 52 =1 N (jedan njutn) 93 . 5ve dok ga neka sila ne natjera da to stanje promijeni.. ---l IClna kretanJa.

. ..05 wi. onda i drugo tijelo djeluje na prvo tije10. . . Ako se tijelo krece ravnomjerno pravolinijski. a suprotnog smjera.! • . Formulisi tekst zadatka. Automobil mase 500 kg krece se ubrzanjem 2 m/s2. . Definisi prvi Njutnov zakon mehanike. Nadi nepoznatu velicinu koja se trazi u zadatku. Izracunati silu koja mu daje ubrzanje.Odgovori na sljedeca pitanja 1. Kada jedno tijelo djeluje na drugo nekom silom. Nabroj tri osnovna zakona mehanike. silom iste jacine i pravca. U prirodi srecemo samo uzajamna djelovanja tijela. kakva sila tada na njega djeluje? 7. Koje su razlike izmedu kinematike i dinamike? 2. Poznato je da sila potice od nekog tijela i djeluje na neko drugo tijelo. 3. Koja se velicina uzima kao mjere inertnosti tijela? 5. 4. FormuliSi drugi Njutnov zakon mehanike. da Ii na tijelo djeluje sila? 8. Ako tijelo ima konstantno ubrzanje. sl.1. Na slid 1. . 9.1 dat je zadatak. 1. 94 . 6.Ii Zalwn akcije i reakcije Tred Njutnov zakon opisuje medudjelovanje tijela.

Smjer vektora sile akcije suprotan je smjeru vektora sile reakcije. kojo!l! drugo tijelo djeluje na prvo. pa mozemo reci: sila kojom jedno tijelo djeluje na drugo uzroku. 95 .e nastanak site istog intenziteta i istog pravca.U svim slucajevima sile uzajamnog djelovanja imaju isti pravac i suprotan smjer. a §uprotnog smjera.Fr Sila je vektorska velicina. Kada smo uCili vrste sila. Sile kojim tijela djeluju jedna na drugu su istog intenziteta a suprotnog smjera. Uvijek je sila akcije jednaka sUi reakcij!:"po s~oj brojnoj vrijednosti. Kada je pustimo opruga c'e djelovati elasticnom silom i vratiti oprugu u prvobitni polozaj. Silu akcije obeljezimo sa Fa' a silu reakcije sa Fr. avo vazi za sva medudjelovanja tijela i cini sustinu trec'eg Njutnovog zakona. Tada pisemo: sila akcije uvijek djeluje na jedno tije/o. a siJa reakcije na drugo tiielo. Ta = . naveli smo da kad istegnemo oprugu djelujemo na nju silom.

'J. stvorenih sagorijevanjem goriva. Raketn i motori se krec'u naprijed izbacujuc'i snazni mlaz gasova. Kada ih pustite. Prilijepite cijev na cijem zadnjem kraju je nabijen balon. iz otvora na donjem kraiu rakete. Kada udarate cekicem. ReaktivrlO Na principu trec'eg Njutnovog zakona rade i raketn i motori. Raketa se krec'e pod pritiskom gasova koji nastaju hemijskim procesom u samom motoru bez upotrebe vazduha tako da se raketa moze kretati i u sredinama gdje je vakuum. kao na slid. u suprotnom smjeru od smjera izlaska vazduha iz balona." . Napusite balon kroz djev.Pokusaite sami: " Izvedite jednostavan eksperiment sa kolidma kao na slid. . . 96 .\:-. jabuka jos vise nalijeze na ostricu. Pokusajte sami u kuhinji cekicem udariti noz kojim ste zasjekli jabuku. Opisite i objasnite ovo djelovanje. " Gasoviti produkti sagorijevanja u raketnom motOrll izlijecu veoma velikom brzinom. Obzirom da se gasovi kre('u nazad smjer kretania rakete je naprijed. kerozina. kolica ce se kretati i bez guranja.

· !ita c'e se desiti ako napusemo balon i pustimo ga kroz prostoriju? Izracunaj brzinu trzaja puske ako je brzina metka 150 mis.TreCi Njutnov zakon glasi: sila kojom jedno tijelo djeluje na drugo uzrokuje nastanak sile istog intenziteta i istog pravca.Primjera za akciju i reakciju imamo mnogo u prirodi. masa metka 50 masa puske 10 kg.e!~2. .Sila akcije uvijek djeluje na jedno tijelo. .Ove sile djeluju uvijek u parovima. . .!. 97 . Zapamti: parkiraj se Paralelno SAOVIM PORED! Nemoj biti iznenaden ako ne uspijem. -. a suprotnog smjera..masa zrna mz brzina zrna V z masa puske mp brzina puske vp Vazniji iskazi . Odgovori na sljedeca pitanja · Eormulisati treCi Njutnov zakon mehanike. kojom dmgo tijelo djeluje na prvo. Na principu trec'eg Njutnovog zakona rade i raketni motori.!~fizike. •~ I ~. JER JA VOZIM . a sila reakcije na drugo tijelo. · Navedi neke primjere zakona akcije i reakcije.2.

98 .

1992. je dokazao jednakoubrzano kretanje i iskazao ga u matematickom obli"u. Vatikan se javno izvinio zbog nacina na koji je postupano sa Galileom. eksperiment.Kombinacijom i eksperimenta Galile. godine. 99 . Tacno 350 godina kasnije. I<oristio je glatku kosu dasku za ova.

~epr~s~~!t"ruzioko nje..!Y~ijab!Jk" l<i!k(} pada ~!l4rv. nij~ PQtrebl1al1ik!!kY~~ilil~a Il~~~odtz<lla utlJ"1kreffll!iil • .Na osn?VfJ 91'.krjvolputal1ji !l~r!?~J9~ert1Qz!. jaca sila privlacenja postoji meau tijelima cije su mase vece.aiu ·.~~ka~}tollrMaci jacina gravitacione sile izmeau dva tijela zavisi od mase tih tijela i udaljenosti izmeau njih.*e ok!! S!lncil.· !JJII!1J~IM!. If¥\il.Q. (:?!lko.!!bja~njavai kilk!l~!l ~jeI9vanie!1J··]!e.!~eskomelokQlt\sel1al~i Ilkr!.~e iace Qsjeca gravitaciona sil!l SUl1ca. 4~SilO l1il.£lje.Gravitacija predstavlja silu privlacenja izmedu materijalnill tijela . kr~tillil·rilVI1Qrt1iem!?llr~l/IJ'il1ij~ki'PI!~tR~etijel!l kr~~\Ip.vi!li!.tii~la bi ~e.!r~!llne . Njutnov zakon gravitacije glasi: r2 Konstanta y se zove gravitaciona konstanta.planeta u galaksijama. Sm!ltra~e4~ il.!!1Jlja~r~i~~· grayj" t~£iIl110!1J silom priv!lklil jil~!lkl1.l!.· kQj! l?me4!l Q~J<lll'g. kr!lzi9kQZe!1Jlje11>~J<ilo~t!)$Yepl<ll!!lt~ kr!!. Gravitacione sile su iskljucivo privlacne sile i djeluju i na veoma velikim rastojanjima.di)"kil!! nj~n sate!it.11) pr~tPQ~t<lVkiNiYtn ie f!!r!1J!!!i§!l!l~<lkOI1!Jl1iv!.entr!!'p!l~l!j~•. ona iznosi y = 6 . Ako je masa tijela 1 kg a tijela se nalaze na rastojanju od jednog metra. zvijezda u univerzumu.u'I1"l1jQ."liin~· gr!lviffl~I<!llesile'!l?~llkiljt\~!l Mjese(. Gravitacija je i sila kojom planeta ZemIja privlaci i drzi sve materijalne stvari (ziva bica i predmete) na svojoj povrsini i naziva se jos i Zemljina teza.!ffll1ju.11 i l1 l.idej"daj~.! !~ak Niutl1.!f£i@.67 I() -11 Nm2/kg2 JOO .!se(. ita.Ni!lt11 JeZllao d!lzill1l. a rastojanje manje. a obrnuto proporcionalan kvadratu tih rastojanja.l. ~tllJe p1ane!-itbli¥il Slln(.!~itiJI~k~sf" I~ k?j~ gil vpceprema(. gr!lViti!. Intenzitet sile kojom jedno tijelo privlaci drugo proporcionalan je masama till tijela.!ffl.

naziva se gravitacionop. Isto tako prema zakonu akcije i reakcije i tijela privlace Zemlju samo se to ne osjeca zbog veoma malih masa tijela u odnosu na Zemlju. ostvariti samo putem materijalne sredine. lacina gravitacionog poHci!l>rpjri!)-je jednaka odnosu gravitacione site i mase tijela. Ta materijalna sredina (vid materije) koja postoji u cijelom prostoru oko tijela i kojim djeluje na druga. lOl .~lje.tijela. Na osnovu drugog Njutnovog zakona mozemo reci da je intenzitet gravitacione sile jednak proizvodu mase i ubrzanja Zemljine teze.ajevektorska veliCina.y .- m r2 Iz defillicije gravitacionog polia odreduje se mjerna iedinica jacine gravitacionog polja.Zemlja privlaci sva tijela koja se nalaze na njoj iii u njenoj blizini. Ubrzanje Zemljine teze na 45° geografske sirine u blizini Zemljine povrsine iznosi g = 9. U iProstoru oko Zemlje postoji gravitaciono polje posredstvom koj~g~~rn'j~ privlaCi tijela koja se u njemu nalaze.81 m/s 2 . Smjer polja je isti kao i smjer gravitacione sile m F G=-. Gravitaciona sila je uvijek usmjerena prema centru Zemlje. Oko svakog fizickog tijela: postoji privlacenje drugih tijela. F N = m G= m kg Mjerna jedinica ove veliCine je ista kao i jedinica za ubrzanje. Prostor u kome se osjeca dejstvo gravitacione sile privlacenjem jednog tijela drugim moze se ·F. Gravitaciono polje karakt1n~~*nattjnbroj fizickih velicina od kojih je jedna i jacina gravitacionog p~Ij~~iakdj. Ako tijelo ispustimo sa neke visine ono ce slobodno padati pod dejstvom sile Zemljine teze.

pa je ovako nesto bi/o nemoguce. Objasnite rezultat. U to dob" vrijeme se nije moglo precizno racunati kao danas kad imamo stopericu. zatim izracunajte gravitacionu silu kojom djeluju jedna na drugu. Prethodno izmjerite masu i rastojanje izmedu njih. Galileo Galilej je prema legendi pokusao da izracuna vrijeme slobodnog pada posmatrajuCi pad tijela sa krivog tornia u Pizi. sa isle visine. On je zakon jednakoubrzanog kretanla otkrio pustajuCi da Se kotrlja kuglica niz ko-sinu kao sto smo ranijenaveli. Bilo koja dva tijela pustena istovremeno. u bezvazdusnom prosloru pacidju Ii" 1"lnlpi IStUVIt'llIC'lll). 102 . Opioallo !cr(LlI1je Ild/TvdlllU slohodllim padanjem. Pomoc'u eksperimenta je utvrdeno da sva tijela kroz bezvazdusni prostor padaju istom brzinom.Pokusajte izracunati gravitacionu silu izmedu dvije stolice.

2 Ubrzanje slobodnog pilch Ilijr' jednai<o nil svirn rnjeslirna na lemlji. brzina. 1510 tako se povecava i duzina predenog puta u svakoj sekundi.'i Siobodan pad je jednakoubrzano kretanje bez pocetne brzine.1. povpcava Sf' od ckv. Zavisnost medu velicinama koje karakterisu ovo kretanje data je formulama za jednakoubrzano kretanje.. h == . 3. Brzina se povecava poslije svake sekunde za istu vrijednost. pri cemu umjesto sa a ubrzanje oznacavarno sa g (ubrzanje slobodnog pada). Na slici 1. a put sa h umjeslo s. v == g t g t2 predeni pul. prikazani su pulevi i brzine nakon 1.11ora p!erna polrL Ubrzanje slobodnog pada jednako g = 9. Predeni put rnozemo naci i iz relacije: h=--2g a brzinu: v =\J2gh 103 .81 m/s2 nazivarno normalnim ubrzanjem. 4 i 5 sekundi slobodnog padanja. 2.

djeluju dvije sile: sila teze Fg u smjeru vertikalno nanize i otpor vazduha F0 u suprotnom smjeru (slika a). dakle.Kada tijelo slobodno pada kroz neku sredinu. Kod slobodnog pada iznos sile teze je stalan. lO4 .~ Na tijelo~je pad a. Predmeti razlicitog oblika i velicine padaju razlicitom brzinom. . Slucaj padobrana. dok iznos sile otpora vazduha raste sa brzinom. Intellzitet rezuitujuce sile bice jedna" raziid intenziteta sHe teze i otpora vazduha. tada osim sile Zemljine teze moramo uzeti u obzir silu otpora vazduha.

a put sa h umjesto S. 6. itd. Odgovori na sljedeca pitanja Kakva je priroda gravitacione sile? Navedi neke primjere gravitacije.planeta u galaksijama. . i Koliki put je pri tom tijelo preslo i kojom brzinom se kretalo? 9.jacina gravitacionog polja brojno je jednaka odnosu gravitacione sile i mase tijela.u suprotnom smjeru. i Na tijelo koje pad~8r9zn7ku sr~dinu djeluju dvije sile: sila teze Fg u smjeru vertikalno nanize i ofpor sredfneF. zvijezda u svemiru. . .. . Ukupna sila koja djeluje na • • " 'i : . Koje sile djeluju na tijelo kada pada kroz vazduh? ~ 1. ' tijela jednaka je razlici ove dvije sile.Zavisnost medu veliCinama koje karakterisu ovo kretanje data je formulama za jed nakoubrzano kretanje. pri cemu umjesto sa a ubrzanje oznacavamo sa g (ubrzanje slobodnog pada). Koja je sila uzrok da tijelo slobodno pada? Ako znamo vrijeme slobodnog pada mozemo Ii odmah izracunati brzinu? Tijelo pada sa zgrade.U vakuumu sva tijelabacella saiste visine padaju istom brzinom bez obzira kolika 1m Je masa. Unutar tog pol ja osjeca se dejstvo gravitacione sile. 3.Gravitacionu silu otkrio je Isak Njutn. 4. .Gravitacija predstavlja silu privlacenja izmedu materijalnih tijela .Intenzitet sile kojom jedno tijelo privlaci drugo proporcionalan je masama tih tijela. a obrnuto proporcionalan kvadratu njihovih rastojanja. Kako glasi Njutnov zakon gravitacije? Od cega zavisi gravitaciona sila? Cemu je jednaka jaCina gravitacionog polja? NaCi jaCinu gravitacione sile ako se mase 300 kg i 500 kg. A 105 . . . Smjer polja je isti kao i smjer gravitacione sile. 5.Gravitaciono polje je polje koje postoji oko svakog materijalnog tijela. 7. nalaze na rastojanju 5 m. pad traje 4 sekunde. . .Siobodan pad je jednakoubrzano kretanje bez pocetne brzine . 8. 2.Gravitacione sile su iskljuCivo privlacne sile i djeluju na veoma velikim rastojanjima.

bez obzira kolika je masa lijela.Sila teie i teiina tijela Ako tijelo pada tada se nalazi u bestezinskom stanju (nema tezinu).- 106 . a tezina djeluje na podlogu Ila kojoj stoji tijelo iii na konac Ila kojem visi. Zbog sile teze sva tijela koja su sprijecena da padaju pritiskuju podlogu iii zatezu konae 0 koji su objeseni. na povrsi.. Za one koji fele zoati vise Na lijelo "oje stoj.. Sila teze djeluje na lijelo. m~ Fg =Y R 2 _ m g. U navedenom slucaju tezina tijela G=mg i jednaka je sili zemljine teze. Sila kojom tijela usljed sile Zemljine teze pritiskuju nepokretni oslonac iii zatezu konac za koji su objesena. lijela .. zemlje djeluje sila Ze".. nalaze se u bestezinskom stanju. naziva se tezina tijela.lji"e leie jednaka leii.. h iznad Zemlje djeluje privlai'na sila Zemljine leie koja je jednaka: Fg=Y .. Na lijelo koje se nalazi na visin. sto ne znaci da na njih ne djeluje gravitaeiona sila.. To znaci da gravitaciana sila svim tijelima kaja se nalaze u istaj tacki palja daje ista ubrzanje.. adakle vidima da je ubrzanje sile zemljine teze g = ~ Y --R 2 z z Iz izraza za ubrzanje vidimo da ono ne zavisi od mase tijela koje slobodno pada. Tijela koja se nalaze u zemljinoj orbiti nemaju tezinu.

pravac i smjer. ali nemaju istu napadnu tacku. Na nekoj drugoj planeti koja ima gravitaciono ubrzanje razlicito od ubrzanja Zemlje.· Fg = G iii Fg = m . dok se tezina mijenja zavisno od gravitacionog ubrzanja. tezina tijela iste mase bice razl icita.Masa je konstantna velicina. Tezina tijela jednaka je sili teze ako se tijelo krece ravnomjerno. g 107 . Sila teze i tezina tijela imaju istu jacinu. Teiina tijela jednaka je sili teie samo ako se tijelo nalazi na nepokretnojpodlozi iii okaceno visi.

povecavaju brzinu.. \ Pa ovaj objekat je jednako ubrzano...Tijela kao automobili skoro nikada se ne krecu jednoliko. zaustavljaju se . . .. 108 .. Zar ne bi bilo interesantno znati kolika mu je brzina kada se nade blizu zemlje? je pala sa oko 20 metara... Oni smanjuju....------'" ---..

vrijeme slohodnog pada u to vrijeme. I..Ja sam cuo da je Calileo napravio famozan eksperiment ovdje. .. [.. Ako znamo vrii ubrzanje mozemo izracunati rastojanje sa kojeg tijelo pada..Objekat pada brzinom od 5 mls sa putujuCi prede put od 5 m.Objekat pada i kada ne bi bilo otpora vazduha svi predmeti bi padali istom brzinom. mozemo saznati i brzinu. je morao znati formule za vrijeme i rastojanje. Po formuli .. na strani 9. Pa je Galileu poslu~io za ovo mjerenje krivi toranf u Pizi.Kada kazemo 15 mls mislimo da prede 15 metara za jednu sekundu. .Hm. nasao ih je pomocu pk.On nije irnao cime da izmjeri kratko . Zato !ito se tijela pri slobodnom padu nalaze u bestezinskom stanju. jesi Ii zaboravio ima ih u knjizi na strani 12.Ne. rekao sam da se u prvoj sekundi ubrz.np·r.Kakav hi zakljucak donio gledajuc:'i ovu tvrdavu? . Brzina se povec:'ava sa 10 m/s na 20 mls . . iii sada kada znamo ubrzanje i rastojanje mozemo izracunati vrijemf! slobodnog pada. kada je pustao loptu niz kosinu. jer slobodan pad sa ove kule ne traje duze od tri sekunde.0 da sjecam se.20 mls iii 72 km/h . - Ako znamo ubrzanje i vrijerne. nije ih znao. tako kaze legenda..------Ja shvatam kako mislis. I .-----·-----Ivlratimo problemu koji mi imamo. iz sekunde u sekundu krecuCi se jednako ubrzano.U redu ! ~fi~~~~~ '~~~ri~~~ .Da.Pat Galile.~. . tada saksija putuje 2 s .Zajedno sa prvih 5 m i to prede ukupno 20 m/s. 1 .eca od 0 do 10m/5 2 . U redu sada da se .p~o~v:.

Oa Ii lIbrzanje koje daje gravitaciona sila tijelu. koji se brzd okrece. Razlog zbog kojeg biljke rastu navise. a tezina djeluje na podlogu na kojoj stoji tijelo iii na konac na kojem visi. F = G iii F = m . . a korijen ide u zemju je gravitadona sila. na neki nacin zavisi od mase tijela? 1. Ako se lift krece lIbrzano vertikalno navise lIbrzanjem a. To motemo dokazati pomocu narednog eksperimenta koji je jos prjje sto godina izveo engleski botanicar Najt.Ja obodu tocka.Na tijelo koje se nalazi na visini h iznad Zemlje djeluje privlacna sila zemljine teze koja je jednaka: m 'Mz Fg = y (Rz + h)2 Tezina tijela jednaka je sili teze samo ako se tijelo nalazi na nepokretnoj podlozi iii okaceno visi. 3. 110 . 2.Vazniji iskazi . .Sila teze djeluje na tijelo. g Odgovori na sljedeca pitanja Koji je odnos izmedu mase i tezine tijela? Koji je odnos izmedu tezine i sile teze koja djeluje na tijelo? Oa Ii su uvijek iste? Ako tijelo ima masu 15 kg. tijelo 1I njemll ce imati tezinu: a) vecll od si Ie teze b) manjll od sile teze c) jednaku sili teze 6. 2. Tezina tijela jednaka je sili teze ako se tijelo krece ravnomjeno. tile izdanka okrenule su se napolje. On je stavio sjemenke da proklijaju j. a stabla unutra. Posto je ona usmjerena radijalno od centra. kolika mu je tdina? Ako se tijelo nalazi na visini 15 km iznad zemljine povrsine kolika je jacina gravitacione sile koja na njega djelllje? 4. Ovo nam jasno pokazuje da sila Zemljine tete odreduje smjer u kome ce se prutati korijen biljke.Sila kojom tijela lIsljed sile Zemljine teze pritiskuju nepokretni oslonac iii zatezu konac za koji su objesena. Prilikom brzog okretanja dejstvo centrifugalne sile prevazilazilo je dejstvo gravitacione sile. naziva se tezina tijela. Kada bi se ovoj sUi suprotstavila neka j<jca sila korijen biljke bi se prutao u smjeru djelovanja te sile.

III . Ako svako tijelo predstavlja zbir cestica onda je sila koja djeluje na tijelo zbir sila koje djeluju na svaku cesticll pojedinacno.Tezisfe tijela ~. fezisfe predstavlia napadnu tacku rezultujuce sill' koja djeluje na svaku cesticu tijela pojedinacno . Mozete je drzati na jednom prstu. Sva tijela imaju tacku koju zovemo teiiSte tije/a. Na tijelo kao na sistem cestica djeluje sila koju zovemo rezultujuca sila teze. jer cijela njena tezina je skoncentrisana u toj tacki. Ako driimo tacnu u tacki koja je ispod tezista ona ce biti u ravnotezi. Zato se sva tijela na Zemlji ponasaju kao da je cijela njihova tezina koncentrisana u jednoj tacki koja se naziva teiisie.

Teziste mozemo lako odrediti za tijela koja imaju pravilan geometrijski oblik. tijelo se nalazi u indiferentnoj ravnotezi aim se teziste nalazi u tacki osiol1ca. Sta primjecujete? Pokusajte drzati olovku na jed nom prstu u bilo kojojdrugoj tacki. (slika c) 112 . Pokusajte sami nad teziste na olovd. U toj tacki skoncentrisana je sva tezina tijela.stabilna. (slika b) . (slika a) . ono se nalazi u presjeku tezisnica.indiferentila. tijelo se nalazi u stabilnoi ravnotezi ako se tacka oslonca nalazi iznad tezista. Da ste nasli teziste znacete kada budete mogli driati olovku na jed nom prstu. Vrste ravnoteie Prema polozaju oslonca i tezista postoje tri vrste ravnoteze: .labilna. tijelo se nalazi u labilnoj ravnotezi ako se tacka oslonca nalazi ispod tezista. Pomjerite prst sarno malo ulijevo iii udesno. Pomjerajte prst ka centru.

Takoder. stabilnost je manja. sto je visina tezista iznad oslonca veca.Stabilnost tijela na podlozi Od cega zavisi stabilnost tijela na podlozi? Iskustva pokazuju da je stabilnost tijela na podlozi veca !ito je veca tezine tijela i sto je veca povrsina oslonca na kojoj se nalazi. 113 .

. . Kada je tijelo stabilno na podlozi? 3. Zbog toga se. . . naprimjer. Odgovori na sljedeca pitanja: 1. sam stabilan. kako bi bilo manje vjerovatno da ce se vozi10 prevrnuti u slucaju sudara. . KClje vrste ravnoteze znas? ~ Pokusajte sami nacrtati tijela prikazana na slid i srafirati povrsinu koju zaklapaju sa podlogom. ako sto vecom povrsinom dodiruje podlogu i sto mu je teziste nize. Razmisli zasto je tvoja skolska torba stabilnija kad je puna nego kad je prazna? 4. Objasnite zasto! 114 . kamiona) postavlja veoma nisko. Sta je teziste tijela? 2. labilnoj i indifereritnoj ravnotezi.Tijelo je stabilnije na podlozi sto mu je tezina veca.Tezina svakog tijela skoncentrisana je u jednoj ta~ki koja s~!~bve teziste iii oslonac.Tijela mogu biti u stabilnoj. ne mogu se pomjeriti! Vazniji iskazi . a tockovi moraju qiti dosta siroki kako bi se sto vise spustilo njihovo teziste i poboljsala stabilnost vozila.Sto je teziste nize (blize zemljil tijelo je stabilnije. Razmislite koje je od tri tijela najstabilnije. motor kod motornih vozila (automobila...

115 .

stojeCi duboko zamisljen. ispustio je pero iz ruke.. 116 . Galileo nije tada imao stopericu koja bi izmjerila vrijeme slobodnog pada koje je: bilo veoma kratko. Popeo se na vrh krivog tornja u svom rodnom mjestu Pizi. ljudi nisu mogli da vjeruju svojim oeirna.. Ogledom je oborio Aristotelovu teoriju da teza tijela padaju brZe od laksih. a zatim iznenada odlueio da ga ponovo pusti da padne. Odlucio je da to svakako provjeri. ti. "Padaju Ii istom brzinom? " . izvodio je oglede pred mnostvom radoznalih Ijudi. Veliki naucnik je kasnije u svojoj knjizi objavio anagram koji sifrovano govori 0 njegovom otkricu: "Osmotrio sam najvisu trojnu planetu. To isto je uradio sa mnogim stvarima koje su mu bile pri ruci. Podigao je pero. pitanje koje je u to vrijeme bilo istinski revolucionamog misljenja." Zbog slabosti svog teleskopa Galilej je smalrao da pored Saturna lebde jos dva nebeska tijela.pitao se. Pomocu teleskopa otkrio je brda na Mjesecu i odredio njhovu pribliznu visinu. Galileo Galilej je otkrio svojim slabim teleskopom da Satum ima neke "dodatke". Istovremeno sa vrha tornja pustao je veliko i malo topovsko dule. Kasnije je holandski nauenik Kristijan Hajgens utvrdio da su to bili spoljni rubovi prstena koji okru uje ovu planetu. Otkrio je eetiri Mjeseca koja kruze oko Jupitera od kojih je jedan po njemu dobio ime.Galileo Galilej je bio prvi koji je upotrijebio teleskop za gledanje i utvrdivanje. On je jos u najranijoj mladosti razmisljao 0 kretanju . ZahvaljujuCi njegovim studijama potvrdena je Kopemikova teorija po kojoj je Sunce centar solamog sistema. ali prava "Iaboratorija" za njegov eksperiment! Proui'avajuCi padanje razlieitih predmeta. Jednog dana. Oba duleta istovremeno su dodirnula Zemlju. Toranj je neobiean.

pn..at v Ikfl~talt1i.tn. pravcem i smjerom zovu se vektorske veliCine. " kretania a < 0 lfowmlul'a za dUZIDU puta jednakoubr" Izauo2 kre1anja bez pocetne luzine at2 s=--2 117 .a = Vo 2 Iformula za duiinu pula jednakoubrIzallQg krefanja sa pocetnom br2:i'110111l1 >0 af2 s = Vo t+ .vrijeme kretanja brzina ravnomjernog kretanja s V=--t lorpo. s Srednja putna brzina definise se kao kolicnik ukupnog predenog puta Su i ukupnog vremena tU' t s ..ukupan predeni put t ...'m. put ravnomjemog kretanja s vrijeme ravnomjernog kretania t=--v ubrzanje brzina Ikr4~talllja sa pocetnom brzinom a > IfY.VEKTORSKE VEl/CINE fizicke velicine koje su odredene brojnom vrijednoscu..> a=--At const v = Vo + at lkn~talt1ia brzina a<0 brzina bez pocetne brzine a > 0 v = Vo . 0.at2 s=Vot---2 Iformlufa za duiinu pula iedina~1ouSJXI-1 1'..

brzine.Irnpuls tijela p iednak je proizvodu rnase i njegove brzine. a obrnut() i proporcionalan kvadl'atu tih rastojanja.\ \ftt> h= 2 \1 2 h= 2g predeni put i !>zina kod slobodnog pada Illtenzitet rezultujuce sile kad tijelo pada bice jedna" razlid illtenziteta sile teze i otpora vazduna.. p = rn' v Intenzitet sile kola djeluje na neko tijelo jednak ie proizvodu rnase tijela i ubrzanja koje je tije10 dobija zbog djelovania te sile. Ovaj se zakon zove zakon 0 dielovanju sile. kojorn drugo tijelo djeluje na prvo. f = rna fa = -f r 'c. Intenzitet sile kojom jedno tijelo privlaci drugQ.fi "'''''r1 brzina \I liE =gt \1= 2gh predeni put kod siobodnog pada . Sila kojom jedno tido djeluie na drugo uzrokuie nastanak sile istog intenziteta i istog pravca.F~. a suprotnog srnjera. F = Fg . proporcionalan je masama tib tijela..1 . Siobodan pad ie jednakoubrzano kretanje bez pocetne. ". •.l ..fo ll8 .

Drugi mladic mu dodaje uze. kad hocemo zau5taviti automobil priti5kamo pedalu koenice. Pritisak zavisi i od tezine. Dvije osobe razliCite tezine izvrsice razlicit pritisak. Kakav cemo pritisak proizvesti kad stojimo na nekoj povrsini zavisi od nase tezine. lelo u vasem loncu kuha 5e pod priti5kom i 51. Kad palimo sijalicu priti5kamo prekidac. Najlakse je posmatrati djelovanje pritiska na snijegu iii nekoj mekanoj podlozi . Pokusajte sami utvrditi da Ii je pritisak jedne iste olovke veCi na palac iii kaziprsH Objasnite zasto.pijesku i slieno. Zavisnost pritiska od tezine tijela i dodirne povrsine mozemo ispitivati na vise nacina. Slika a pokazuje kako je mladic probio led i utonuo u vodu zato sto nije pravilno rasporedio svoju tezinu. ali i od nacina na koji je ta tezina rasporedena po povrsini. On puze po snijegu i tako pravilno rasporedivsi svoju tezinu pokusava ga spasiti. Teza osoba ostavice dublji trag u snijegu. Pritisak je veCi ako je: a) tezina veca b) povrsina manja. a kad automobil trebamo pokrenuti vrsimo pritisak na papuCicu gasa.PRITISAK Kad stojimo na nekoj povrsini 5VOjom tezinom vrsimo pritisak na tu povrsinu. a '-----~-=--------' Pritisak zavisi nd tezine tijela i velieine povrsine na koiu djeluje. 119 . Rijee pritisak ste euli mnogo puta.

Slika desno. Pritisak koji proizvodi sila od jednog njutna djelujuCi na povrsinu od 1 m 2. naziva se paskal (1 Pal. Velike sile mogu vrsiti mali pritisak dok male sile mogu smanjenjem povrsine vrsiti veliki pritisak. 1 MPa = 1000000 Pa Govorimo 0 pritis~u koji cvrsta tijela vrse na neku povrsinu. velicina oznaka velicine mjerna jedinica oznaka mjerne jedinice pritisak p paskal Pa 120 . U praksi se koriste i vece jedinice: kilopaskal. Kada je u praksi potrebno da izvrsimo veci iii manji pritisak to postizemo smanjenjem iii povecanjem povrsine kojom pritiskamo podlogu. 1 kPa = 1000 Pa megapaskal. On se prenosi samo u smjeru djelovanja sile:' Ovaj pritisak se ne prenosi na siru okolinu.Pritisak je brojno jednak jaCini sile koja djeluje normal no na jedinicu povrsine F p=--S Jed in ica za pritisak je paskal (1 Pal iznosi 1 N/m 2 .

Akb pravillitj faSpolfet:llte svqjU fezil1t. ' l Ovaj eksperiment izveden je u Gram (Austrija) 2000. < J . godine " . Rezultat je potpuno ocigledan! \El\lO he)11()jte pukusavall sam!. testlraltl! kuliltf but mtt'l:Me j:unlliljt!ti!!! "' e ~ < _ ''''' '" . Ovaj pritisak koji mozemo podnijeti krece se otprilike oko 20 . l1edlt~ iJnl tlzl!jE'tffel1t. let:lHa tlje\lujka je pfuBala I u§lijela j:JrtJCi tiebzlijetfet1D. prvi put na jedan ekser." ~ ~ ~ ~ ~" ~ Test tvoje gran ice bola pritiskom na kuhinjsku vagu! Sa kuhinjskom vagom moze se testirati koliki bol mozete podnijeti pritiskajuCi kao na slid vrh vage. 105 Pa. Kad uzmemo eetiri eksera mozemo djelovati vecom silom da bi dostigli pritisak od 20' 105 Pa.Pokusaj sam! Pusti jabuku da pada sa iste visine. cak i aka lezite na lOUu eksetalll . i drugi put na dasku sa ekserima. 121 .l.

Na jednom kraju loptastog dijela nalazila se eijev. Zatvorite je i okrenite naopako. .-. Isto se desava ako se u posudu stavi gas umjesto teenosti. pritisak se prenosi na drugu posudu ciji se pokJopac blago podigne. pravcima podjednako. Na osnovu svojih ogleda Paskal je formulisao za/'--. Kod evrstih tijela pritisak se prenosi u pravcu i smjeru djelovanja sile. Voda ce izlaziti na sve otvore ove posude.Pritisak kod tecnosti i gasova Kod teenosti i gasova prenosenje pritiska se razlikuje od prenosenja pritiska kroz evrsta tijela.-.. plastienu flasu vodom.. Pritiskom na gumeni poklopac jedne posude... dizalice.. Sabijeni gas siri se u svim praveima podjednako.. To)'nnd prenosi pritisak ravnomjerno do oba locka 122 . Sta primjecujete? Da Ii voda izlazi kroz otvore na strani na kojoj ste izvrsili pritisak? Objasnite ovu pojavu. Kroz tecnosti i gasove pritisak seprenoshisVim.. Voda se ulije kroz eijev.•. Ronioei udiSU sabijen vazduh iz metalnih boca.. pumpe. Da vazduh u bocama nije sabijen. . Paskal je izveo ogled pomocu loptastog suda koji je imao vise otvora na svojoj povrsini.. ___. kon koji glasi: . dok se kroz teenosti i gasove pritisak prenosi u svim pravcima. Gasovi se za razliku od tee nosti mogu sabiti u manji prostor. Ova svojstva tecnosti i gasova prvi je proucavao francuski fizicar Blez Paskal. • .. ispunio bi 300 boca. zatim pritisnite na jed nom kraju. pri vrhu izbusenu. .. kao na slici. koenice kod automobila. Hirdaulicna presa Pomocu Paskalovog zakona mozemo objasniti rad hidrauliene prese. PO$matrajmo uredaj sa slike. Na tijelo zaronjeno u vodu pritisak djeluje na zidove predmeta sa svih strana.... /' .. Na eijev nalegne klip i polako se pritiska.J: "/ '"-' Pokusajte sami: napunite.

p=--- Po Paskalovom zakonu ovaj ce se pritisak prenijeti na drugu posudu koja ima vecu povrsinu 52' i djelovace na tu povrsinu silom F2 . 51 52 = 1 cm 2 = 5 cm 2 123 . Kada djelujemo na manji klip silom F1 ta sila ce proizvesti pritisak.em male sile nase ruke mozemo zaustaviti automobil iii podiCi mnogo puta veCi teret i od nekoliko tona. iii suda.elovan.Postoji vise vrsta ovih presa ali u osnovi presa se sastoji od dva medusobno spojena cilindra. koji imaju razlicitu povrsinu poprecnog presjeka 51 i 5b kao na slici. U oba suda koja su medusobno spojena nalazi se tecnost koja je na vrhu zatvorena klipovima. 52 Iz formule vidimo koliko puta je manja povrsina 51 od 52 toliko puta manjom silom mo- Na isti nacin d. mozemo pisati: p=--51 zemo i podiCi veCi teret F2 . p=--52 Posto je pritisak koji se prenosi sa jednog klipa na drugi isti. sto ne bismo nikada mogli snagom svojih miiiica.

. 6.->_. .2.. Odgovori na sljedeca pitanja 1.~.~. Ovaj zakon zove se jos i Paskalov zakon. Na slici vidimo dvije iste flase u polozaju a i b._'-. . ova sila podize teret od 45 N na drugoj strani prese.".1-0~-~"..''''--_____ -. .Pritisak kod tecnosti prenosise u slUm pravcima podjednako. . .Na principu Paskalovog zakona radi hidraulicna presa.._"""""""". __ . Kolika je .~_".+ . 3.~M_. Koja od njih vrsi veCi pritisak? 1) a) 2) b) 124 . .". 7._"". ____ . kazemo da je izvrsen pritisak. Ovo je posljedica pritiska koji vrsimo svojom tezinom na povrsinu pod loge.c._..'--_'_=-'----.Jedinica za pritisak je jedan paskal (1 Pa).~.""~ __ ". .._ ".~'''''''''_~-''''''_~''''''''_'_ -=""".. Princip rada prese je sljedeCi: jacina silil na klipovima srazmjerna je povrsinama poprecnih presjeka. Sta je pritisak? Koja je jedipica za pritisak? Kako se pre'nosi pritisak kroz cvrsta tijela? Kako se prenosi pritisak kroz tecnosti i gasove? Kako glasi Paskalov zakon? Na kom principu radi hidraulicna presa? Ako na manji klip hidraulicne prese djeluje sila F1 = 15 N...".i."''"'''''~'_"_'.4.. ~.Pritisak kod cvrstih tijela prenosi se samo u pravcu i smjeru djelovanja sile._--<---.-- ~ Vazniji iskazi . Povrsina prvog klipa je Sl = 20 cm 2 .- _..·/"="-'-~. . povrsina drugog klipa? 9.Kada se krecemo po nekoj mekanoj podlozi iza nas ce ostati tragovi. 8.Pritisak je brojno jednak jacini sile koja djeluje normal no na jedinicu povrsine.Kada sila F djeluje normal no na neku povrsinu S..

odnosno visine stuba tecnosti. zove se hidrostaticki pritisak.Hidrostaticki pritisak Pritisak koji se javlja kroz tecnosti koje miruju. Pritisak vode raste sa dubinom. 125 . Dakle pritisak tecnosti zavisi od dubine. Po Paskalovom zakonu pritisak kroz tecnosti prenosi se u svim pravcima podjednak-o. uzrokovan silom Zemljine teze.

a S povrsina dna suda u kojoj se tecnost nalazi. tad a je: J26 . Ako je G = mg. G p=--- s gdje je G tezina tecnosti. tad a mozemo pisati: mg p = ----gdje je m = pV. gdje je S povrsina dna sud a a h visina stuba tecnosti. Za one koji zele znati vise Kako mozemo izvesti matematicki izraz za hidrostaticki pritisak? Pritisak na dno suda proizvodi tecnost vlastitom tezinom. P gustina tecnosti.Ovu zavisnost prvi je dokazao Blez Paskal pomoc'u bureta koje zovemo Paskalovo bure. a V zapremina koju tecnost zauzima. s Motemo pisati da je: pVg p=--S Ako zapreminu napisemo kao V = S h.

kolil<o god imamo spojel1ih posuda razlieitog oblika. 127 . Ako tecnosti imaju razlicitu gustinu a istu visinu. Pritisak U slIa· koj posudi je isli. 011 zavisi sarno od vis. OliO se desava hez ohzira na oblik suda i koliCinu teenosti koju mogu primiti. Aim su za jednu istu tecnost visine stuba razliCite razliCiti su i pritisci. Ova pojava je pozilata kao . ubrzanja sile zemljine teze visine stuba tecnosti. Na ovom principu zasniva se upotreba vodoskoka. Hidrostaticki pritisak. Zavisi i od visine stuba tecnosti.p=--- s p gh Hidrostaticki pritisak je jednak proizvodu gustine tecnosti.lakon spoienih posuda. Dakie. dakle. zavisi od gustine tecnosti.ednu od njih stub teellosti ce se popeti do isle lIisine. Hidrostaticki pritisak ne zavisi od oblika suda u kom se nalazi i od mase tecnosti. r--------------------. kad silJamo teenosl u . pritisak ce im biti razliCit.·· ne stuba teenosti. vodovoda i drugih uredaja.

Normalni atmosferski pritisak na nivou mora iznosi: 10J 32 Pa = 10 5 Pa = 100kPa Promjene atmosferskog pritiska mogu se mjeriti instrumentom koji se naziva barometar. Krv je manje zasicena kiseonikom. Postoje dvije osnovne vrste barometara . Kako promjene atmosferskog pritiska najavljuju promjene vremena. formirajuci predio niskog vazdusnog pritiska.Afmosferski pritisak Zeinlja i.zivin barometar i. jednaka nuli. Stoga je ukupna sila na tijelo. ka tlu. Ta tezina iznosi oko 10 N po kvadratnom centimetru. topao vazduh digne od tla. vodena para u njemu se kondenzuje na odredenoj visini i formira oblake.! privlaci vazduh ka svojoj povrsini. takozvani. Mi ne osjecamo atmosferski pritisak.. "suhi" barometar. usljed djelovanja atmosferskog pritiska. Sila Zemljine tez!. ne osjetimo tonu zraka koji nosimo na ledima. zval1im atmosfera.000 kill debelim. a time i organi kojima je neophodan. Zbog ove nesrazmjere dolazi do raznih tegoba koje su poznate pod nazivom planinska iii visinska bolest. kako spolja. okmzena vazdusnim omolacem. tako i iznutra. pa se on spusta nanize. Pritisak Zemljine atmosfere na sva tijela na Zemlji naziva se atmosferski pritisak. Omotac vazduha oko Zemlje ima odredenu tezinu kojom pritiskuje Zemljinu povrsinu. Vlazan vazduh ima manju gustinu i manji pritisak. Vazdusni pritisak opada sa visinom. Topao vazduh se podize od tla i formira predio visokog vazdusnog pritiska. Samim tim u udahnutom vazduhu ima manje kiseonika na vecoj nego na manjoj visini. 01(0 10. Sa padom vazdusnog pritiska dolazi do pada koncentracije kiseonika. Molekuli vazduha iz predjela visokog vazdusnog pritiska uvijek prelaze u predio niskog vazdusnog pritiska kako bi se ovi pritisci izjednacili. Promjene pritiska uticu na Ijudski organizam. barometar je jedan od instrumenata pomocu kojeg se prognozira vrijeme. Hladan vazduh je gusci od toplog. Posljedica je logicna. Zivin barometar se koristi u meteoroloskim 128 . To konkretno znaci da na vecoj visini ima manje kiseonika. pa je vazduh najgusCi pri Zemljinoj povrsini. Kada se vlazan. Kako se nas organizam navikao na toliki pritisak? Pritisak na nase tijelo djeluje sa svih strana jednako.

2.stanicama i sastoji se od visoke. 1. kazatjka Pokusajte sami napraviti barometar. 'LEI '9Et 'ZEl '. Dodati iii doliti vode po potrebi. ali ga zastititi od vanjskih nepogoda: kise.I>Z)O L. Postaviti ovako napravljen barometar vani. nivo vode u flasi se spusta. pa se nivo vode u flasi povec'ava. 129 >jOBIQ Bjua6BW usk) Wd oo:z SOOz/o£IL (EEl '01>. Kada je vrijeme lijepo. Sacekati kisan dan da bi postavili svoj ureciaj za kontrolisanje pritiska. zato sto vazduh vrsi manji pritisak na vodu u tegl i.v. sunca (najbolje je postaviti ga ispod balkona). dok nam visina zivinog stub a u cijevi pokazuje koliki je pritisak vazduha. lel~ 'ppurools . '6n) •• oed . Postaviti flasu naopako na teglu tako da stoji na otvoru tegle i da grlic' flase dodiru je povrsinu vode u tegli. 'vv. Kada je oblacno vrijeme. 4. atmosferski pritisak raste i pritiska vodu u tegli. Ziva je u cijevi pritisnuta odrecienom tezinom vazduha. 3. tanke cijevi ispunjene zivom. Posmatrati nivo vode u grlic'u flase dok se mijenja vrijeme kad je oblacno i kada je suncano. "Suhi" barometri se koriste za kuc'nu upotrebu i ne sadrze zivu.

Vazniji iskazi
- Hidrostaticki pritisak je jednak proizvodu gustine tecnosti, ubrzanja sile zemIjine teze i visine stuba tecnosti. - Zemlja je okruzena vazdusnim omotacem, oko 10.000 km debelim, zvanim atmosfera. - Vazdusni pritisak opada sa visinom. - Promjene atmosferskog pritiska mogu se mjeriti instrumentom koji se naziva barometar.

Odgovori na sljedeca pitanja:
1. Od cega zavisi hidrostaticki pritisak? 2. Na tijelo zaronjeno u vodu na dubinu od 50 m djeluje hidrostaticki pritisak. Koliki je taj pritisak ako znamo da je gustina vode 1000 kglm 3 ? 3. Da Ii hidrostaticki pritisak zavisi od mase tecnosti? 4. Sta je to atmosferski pritisak? 5. Od cega zavisi atmosferski pritisak? 6. Cime se mjeri atmosferski pritisak? 7. Koliko iznosi normalni atmosferski pritisak?
~

A

Sila potiska
Kad uronimo tijelo u tecnost primijeticemo da ga neka sila gura prema povrsini. Ta se sila zove sila potiska. Zbog toga je tijelo lakse kada se uroni u tecnost. Zasto neke stvari tonu, neke plutaju, a neke plivaju po povrsini? Ako plutani cep uronimo u vodu on ce isplivati, ekser da potone, dok podmornica moze da lebdi. Ako istisne vodu moze i da ispliva na povrsinu. Na tijelo koje je uronjeno u vodu djeluje sila potiska, od dna prema vrhu. Ona nastaje zbog razlicitih pritisaka koji djeluju na tijelo uronjeno u tecnost.

130

Od eega zavisi sila potiska?

Iz navedenih ogleda zakljueujemo da je sila potiska proporcionalna zapremini uronjenog tijela V i gustini teenosti po, Matematicki se moze dokazati da je sila potiska brojno jednaka

Tijelu se smanji tezina za onoliko koliko iznosi sila potiska.

131

~OBla

Wd oo:~ sooUo£1£ (S£1 'etl '6El '.£1 '0£1 'Evl '~vl '1(1) s.Sed - vl 10 BllO" 'PPUI'50!

Za one ko;i iele znati viSe
Matematicki izraz za silu potiska Na tijela uronjena u teenast djeluje hidrastatski pritisak sa svih strana. Djelavanje pritisaka na baene strane tijela se panistava. Na, danja pavrsina uranjenag tijela na veeaj je dubini nega garnja, pa je hidrostatski pritisak kaji pritiska danju pavrsinu veei nega pritisak kaji djeluje na gamju pavrsinu. Staga je sila pritiska na danju pavrsinu prema gare veea pa iznasu ad sile kaja djeluje na garnju pavrsinu u smjeru prema dalje. Saberemali sile kajima teenast djeluje na pavrsine tijela dabicema silu patiska. Silu koja gura tijelo koje je uronjeno u teenost odozdo dobicemo:

Fp = f2 - Fl = P2' S - PI . S = P ghz'S - p glll'S = P gS (11 2 - hi) = pgSLih=pgV Fp = p g V gdje je V zapremina uronjenog tijela, a p gustina teenosti u kojoj se tijelo nalazi. Pogledamo Ii na slid kako izgleda tijelo uronjeno u teenost, vidimo da njegovu zapreminu raeunamo kao V = s . (h 2 - h 1). Velieina 112 - hl je duzina bocne ivice kvadra (visina kvadra), a S povrsina donje (odnosno gornje) osnove tijela (baza kvadra). Dakle, sila potiska zavisi od: zapremine lIronjenog [ijela i gllsline le('nosH. Sila potiska djeluje uvijek od dna prema vrhu, vertikalno navise. Takader djeluje i na sva tijela koja se nalaze u vazduhu iii nekom drugam gasu. Sila potiska je brojno jednaka proizvodu gustine tecnosti, ubrzanja Zemljine leze i zapremine uronjenog tijela. Fp = P g V

Sila potiska je zasluzna sto u vodi svoju tezinu mogu nositi na jednom prstu!!!

ARHIMEDOV ZAKON
Koliko ste puta u ivotu usavsi u kadu bez razmisljanja prolili mnogo vode ne znajuCi zasto, dodali led u casu soka i time ga prosuli. Jedan covjek koji je zivio jos u Staroj Grckoj, nasao je objasnjenje za sve te pojave. Zvao se Arhimed, a po njemu je taj zakon i dobio ime.
Nasa atmosfera i okean imaju dosta zajedniekog. I vazduh i voda jednim imenom se nazivaju fluidi. I kod vazduha i vode prrtisak raste sa dubinom, djeluje sila potiska koja omogll6ava plovnost ta ribe i brodove u vodi, abalone i avione u vazduhu. Isti zakoni vaze za kretanje kroz jedan i kroz drugi fluid. Tvari koje imaju manju gustinu od samog fluida plivaju na njegovoj povrSini. Ima dosta tvari koje su manje gustine od vode, pa mogu plivati na njenoj povrsini, ali od vazduha manju gustinu imaju samo neki gasovi. Kada se bal,oni napusu sa tim gasovima oni sarni krecu navise ka povrsini atmosfere. Gustina svih ostalih tvari je manja od gustine atmosfere, kao i gustina Ijudskog tijela, pa smo stoga mi stanovnici dna u "moru vazdllha."

132

Ako je: Fp < G. Ta sila djeluje na tijelo prema dolje (vertikalno nanize). tijelo lebdi Fp > G.Pokusacemo teoretski i eksperimentalno objasniti sto je to Arhimed shvatio prije ostatka covjecanstva. Ona zavisi od mase tijela m i gravitacionog ubrzanja g. Jeste Ii culi za legendu 0 zlatnoj kruni? To je prica 0 tome kako je Arhimed zapravo posve slucajno dosao do ovog zakona (proCitajte sa strane). Tijelo se krece u pravcu djelovanja vece sile. tijelo tone Fp = G. Njoj suprotna sila koja smanjuje te inu tijela i djeluje I) suprotnom smjeru zove se sila potiska i djeluje vertikalno navise. Na tijelo koje smo uronili u fluid djeluju sile. tijelo pliva smjer sile potiska Fp=pgV t smjer tezine tijela G=~g 133 . Prva sila za koju znamo da dieluje na tijelo je sila te e.

Svako tijelo uronjenn u te6JOsf gllbi od svoje te ine onoliko kolilw je teska istisnuta teenost. Ustvari tijelo gubi od svoje te ine onoliko kolika je sUa potiska: rnaternaticki se rno e dokazati da je sila potiska iednaka te ini istisnute tecnosti. Ovaj zakon je formulisao Arhimed pa 51' on zove i Arhimedov zakon. 134 .

Zasto su tijela u vodi laksa nego u vazduhu? 4.Kit opstaje zahvaljujuCi sili potiska. Oa Ii im je ista tezina i u vodi? 2. Kolika je tezina tijela u vodi. Kada ste vi u pitanju i vas polozaj u vazdusnom okeanu. uronjeno je u vodu. Kakav je njen pravac i smjer? 3. Ova tijela. Tijelo mase 40 kg ima zaprminu 2 I. ako mu je u vazduhu tezina 100 N? 135 --- . Fp = P g V Svako tijelo uronjeno u tecnost gubi od svoje te ine onoliko koliko je teska njime istisnuta tecnost. jer njegove da drze tezinu na kopnu.Fp Odgovori na sljedeca pitanja 1. Ie ina istisi1ute teci10sti jedi1aka je sili potiska. imaju istu tezinu u vaz duhu. Od cega zavisi sila potiska. Da Ii sila potiska djeluje samo u tecnostima? 6. koja sila je jaca? Oa Ii tezina vaseg tijela iii sila potiska? 7. Sila potiska mu pOitlal1e Vazniji iskazi Sila potiska je brojno jednaka proizvodu gustine tecnosti. ubrzanja Zemljine teze i zapremine uronjenog tijela. jedno od aluminijuma a drugo od zeljeza. Gv = G .

Djelom 0 ravnote i ravnih IiIwva osnovao je statiku. godine. Otkrio je da je zbir uglova u trouglu jednak zbiru dva susjedna ugla. Svako tijeio uronjeno u tecnost gub. Sila potiska je brojno jednaka proizvodu gustine tecnosti. Prema Liviju.e u februaru 1640. Pokazao je kako se matematika mo e primijeniti na mehaniku. Nasao je nacin za pisanje vrlo velikih brojeva. ubrzanja Zemljine teie i zapremine uronjenog tijela. ledinstveni zakljueak koji se mo e izvuCi 0 radu i djelu Arhimeda je da zahvaljujuCi Arhimedu i njegovim naucnim otkriCima i dostignuCima. Prvi svoj rad je nazvao Esej 0 konusnim presjecima. Poslije ovoga otae mu je dozvolio da se nastavi baviti prirodnim naukama. F2 = f! S2 P = p gh Fp = p g V R Blez Paskal Arhimed je najveCi matematiear i fizicar Starog vijeka. U djelu 0 hidrostatici obraduje zakon plivanja. Kada je Sirakuzu zauzeo Marcellus. »Nemoj kvariti moje krugove«. Arhimed je mirno ertao geometrijske Arhimed slike i doviknuo rimskom vojniku. matematika i mehanika dosti u svoju kulminadonu taeku u to doba. Zanimljivo je da je otac ovom naucniku do 18-te godine zabranio da se bavi prirodnim naukama. odredivanje te ista. izumio vijak. u namjeri da pomogne svome oeu pri prikupljanju poreza i taksi. umro u Peometriji. Culi ste za cuveni Paskalov tro.F Pritisak ie brojno jednak jacini sile koja djeluje normal no na jedinicu povrsine p= S Fj MatematiCld izraz za Paskalov zakon p= SI Hidrostaticld pritisak je jednak proizvodu gustine tecnosti ubrzanja sile zemljine teie i visine stuba tecnosti. a djelom 0 plivanju tijela hidrostatiku. 222 U !II . unaprijedio statiku. Generalno gledano on je najveCi matematicar i naucnik antiekog doba i jedan od Iri najveca malematicara svih vremena zajedno sa Isakom Njutnom i Karl Fridrih Gausom. Izumio je cak i prvi digitalni kalkulator. zakon potiska i stabilnosti tijela koje pliva. potiska (tzv. godine. prilikom zauzeca Sirakuze. na kojem su dva geometrijska tijela: valjak i kugla. oden je u XVII stoljecuu Clermont-u. ali ga rimski vojnik nije prepoznao i ubio ga 212. Dokazao je kako se pritisak prenosi kroz teenosti i jos mnogo toga u fizici i matematici. 136 . Savio se proucavanjem atmosferskog pritiska i da bi imao licnu satisfakciju dokazao je da postoji vakuum. Francuska. Izdao ga . Arhimedov zakon).ugao. od svoje te ine onoliko koliko je teska njime istisnuta tecnost.IIIIII!II!IIl. koji je na njega nasrnuo: »Noli turbare cireulos meos. rimski vojskovoda. dao je nalog da se zastiti Arhimed. otkrio zakone poluge. P"ema njegovoj elji podignut je na njegovom grobu spomenik.

Ako posjedujemo energiju. Energija i rad su velicine koje imaju istu mjernu jedinicu. na njen 4"10 TWJ. koje stoji na Zemlji. Energiju bi mogli definisati na sljedeCi nacin: fizicka velicina koja karakterise sposobnost tijela da vrse rad naziva se energija. dignemo na neku visinu. 137 • •Ii·II!I···I11··~~_ . Danas ne bi mogli zamisliti zivot bez elektricne energije koju dobijamo iz drugih oblika energije. naprimjer. Kazemo da nemamo dovoljno energije za neki posao iii puni smo energije. • Isto tako radom se moze povecati energija nekom tijelu. za grijanje i osvjetljavanje stana i funkcionisanje naseg tijela. .V ENERGIJA I RAD U svakodnevnom zivotu cesto koristimo rijec energija. Energiju dobijamo iz hrane koju jedemo. racun mozemo vrsiti rad. U ovu svrhu moze se koristiti i mehanicka energija vode i vjetra. sagorjevanjem i slicno. Culi smo za energiju koju nam daje Sunce. gurati neki teret zahvaljujuci energiji misica. pa cesto kazemo da bez sunceve energije ne bi bilo zivota na Zemlji. U nuklearnim elektranama atomska energija se koristi za dobijanje elektricne energije. ali ipak se razlikuju u sljedecem: Materijalna podloga naglog razvoja i napretka covjecanstva u posljednja dva stoljeca poCiva upravo na cinjenici da su pronadena tehnicka rjesenja kojima se rezerve energije sadrzane u prirodi mogu pretvoriti u koristan mehanicki rad. samo ono tijelo koje posjeduje neki oblik energije moze da vrsi rad. izvrsili smo rad na podizanju tijela. Ako neko tijelo. Energija je potrebna za pokretanje automobila. Sunce je glavni izvor energije na Zemlji. Energija se "trosi" kad se vrsi neki rad . na racun elektricne energi je rade nasi kucn i aparati i slicno. Energija se moze dobiti nekim hemijskim procesima.rad pokazuje promjenu tog stanja Jedinica za energiju i rad je 1 diul (J) Dakle.energija pokazuje stanje tijela . Mozemo. Time smo mu povecali energiju. Hrana je magacin hemijske energije.

Posto govorimo 0 mehanickim promjenama tijela (promjene polozaja).:-:-' larne celije. Tom energijorn rnozemo voziti auto brzinorn 80 krn/h u toku 7 sekundi.)[~~. Da bi obezbijedile mnogo energije zauzimaju velike povrsine. koriste mehanicku energiju vjetra..voziti bicikl 10 rninuta. Tijelo se iz jednog polozaja premjestilo u drugi polozaj. mogu suncevu energiju pretvarati u elektricnu. . . Neker.aa:e.g.brzo hodati 15 rninuta.:. . Ako pojedete krisku tosta sa maslacern dobicete 315 kilodzula energije. Koliko se energije u dzulima oslobada iii kolika je energija utrosena za neke procese koji se svakodnevno odvijaju vidjecemo iz naredne tabele. za udarac na tipku pisace masine. Vjetrenjace.e.spavati 1.5 sati.'Ud eksploziji hidrogenske bombe Energija koja se oslobodi prilikom jednog jakog zemljotresa Potrebe za energijom covjecanstva u toku godine Energija koju zemlja prima od Sunca u toku 1 godine Energija koju Sunce predaje u toku jedne sekunde energija Mjeseca na njegovoj putanji oko Sunca Kineticka energija rotacionog kretanja Zemlje 1012 1014 Energija za jedne velike rakete Energija se eksploziji atomske bombe i' central neke zemlje u toku jedne godine 1032 Kinetii'ka energija Zemlje na putanji oko Sunca 138 LJ LR - . Sa tom energijom mozerno: . ovu vrstu energije nazvac'emo rnehanickorn energijom.trcati 6 min uta. Ova energija moze ugrijati i vodu...so.Uzmimo primjer: kada guramo neki predmet po putu vrsimo rad.£7k... se osl'UU. Mehanicka energija je najjednostavniji oblik energije.

Da bi covjek djelovao stalnom misicnom silom. miSicna vlakna moraju se ritmicki stezati i rastezati. kada sila djeluje u smjeru kretanja tijela. Rad koji izvrsi ta sila jednak je A = F• 5 ledinica za rad je jedan diul (1 I). Znaci da se u miSicnom tkivu vrsi stalno kretanje i tu se obavlja rad. U svakodnevnom govoru ka emo da radimo i onda kada neki teret mirno dr imo u rukama. trci. pa mu se zato i ne povecava energija. iako se tada prema fizikalnoj definiciji ne obavlja rad jer je prijedeni put jednak nuli. U fizici pod pojmom rada podrazumijeva se rad koji izvrsi neka sila pri pomjeranju tijela po nekom putu. zida. Covjek radi kada kopa. je proizvo u intenzlteta 51 e I pre enog puta.ali ne na predmetu. Ovakav rad nazivamo mehanickim radom. Medutim. Vrseci rad tijelo mjenja svoj polozaj i krece se.Mehanicki rad U svakodnevnom iivotu pod radom se smatra svaki oblik aktivnosti koji zahtijeva napor misica i nekog stroja iii masine. pri tom dr anju predmeta ipak se obavi rad . Covjek djeluje na predmet silom. To je onaj rad koji 139 . cak i kada cita. U svakodnevnom govoru izrazom rad koristimo se uvijek kad djelujemo silom. Rad u fizikalnom smislu je u i pojam i odnosi se samo na ona zbivanja u kojima je doslo do prijelaza energije na tijelo iii sa tijela na koje djeluje sila. sto je ocito jer se s predmetom ne zbivaju nikakve promijene. ali ne obavlja nikakav rad na tom predmetu. veliCina oznaka velicine mjerna jedinica !l)znaka mjerne jedinice rad A diul I Ako sila djeluje pod nekim uglom u odnosu na pravac kretanja. u pravcu djelovanja sile. Rad od 1 I izvrsi sila od 1 N na putu od 1m. onda rad obavlja samo ona komponenta sile koja djeluje u smjeru kretanja tijela.

. pri cemu se djeliJje silom na savladivanju tezine tijela. Rad se mo e prikazati graficki u dijagramu sila .~..~il.srri~ ·. .I!lm~~idaje izvr~ 's!!nj"ao. Rad se povecava sa povecanjem intenziteta siie.pr~la ne~iputs'.~lij:i~I~!~~·tl. n. . rad je negativan. Ie Kad sila djeluje u smjeru kretanja tijela.'. rad je pozitivan i predstavlja energiju koju je izvor predao primaocu. Ako sila djeiuje u smjeru suprotnom od smjera kretanja tijeia.covjeka zamara.anl!! Na slid vidimo da se tijelo dize u vis. ~!!~!!Ii. Taj rad predstavija energiju koja se iz hemijske energije (iz hrane) pretvara u topiotu.·.16~ill silon)~p(}~I!I~'~~~I!b1d. pa mozemo rea da se u ovom slucaju vrsi rad. Reid JeJednak pdvrsini ispod krivulje F (x). r Sad ce o o 140 - . To znaci da se energija tijela smanjuje kada se na njemu vrsi negativan rad. kao i sa povecanjem duzine puta.put koji prikazuje ovisnost sile 0 putu. ~~otp"i!j~I~~a'i .

5. 1. G = bOO N h = I> m A= G' h A = 600 N '6 m A = 31>00 I = = Vazniji iskazi Fizicka velicina koja karakterise sposobnost tijela da vrsi rad naziva se energija. 3 m A = 1200 J 5. 141 . Izrai'unati rad koji ulozio i'ovjek na podizanju diaka i'ija tezina je izmjerena i iznosi 200 N.Jedinica za rad i energiju je jedan diu/..Rad je jednak proizvodu sile i predenog puta u pravcu sile. a rad promjenu tog stanja. . 3 m = 600 I G = 200 N h=6m A = G' h A = 200 N . e = 200 N h=9m A= Gn 200 N . G = 400 N h = 3m A = Gh 400 N . Osim mehanicke u prirodi postoje i druge vrste energije. G = 400 N h=3m A = G' h A=·toON·6m A = 400 I 6. 6 m =1 200 . DZak iii vise njih treba podiCi na razlii'ite visine. A=F. visina je 3 m G = 200N Ii = 3m 1.b A = 20U N . elektricna. 9m A = 1800 J 3. Energija karakterise stanje nekog tijela. svjetlosna.3. . 4. Energija koju tijelo ima zbog svog poloiaja iii kretanja zove se mehanicka energija. 4. kazemo da sila vrsi neki rad. 2. tezina dzaka je 200 N.s= G. . atomska .Kada na tijelo djeluje sila i ono se pomjera u pravcu djelovanja sile.. 6.

-. 2. 5. objasnite koja od ove dvije sile vrsi rad? 7. Koliki rad izvrsi covjek na slici a)? 8.E N a b Odgovori na sljedeca pitanja Koje oblike energije znas? Sta karakterise energiju i koja je razlika izmedu rada i energije? Koja je jedinica za rad i energiju? Definisi rad! Koliki rad je izvrsen ako na tijelo djeluje sila od 10 N i ono se pomjeri za tri metra u smjeru djelovanja sile? 6.& 142 . koristec'i podatke sa slike i uporedi ih.----~ . 4. Ako na tijelo. koje stoji na horizontalnoj podlozi.. Izracunaj rad koji izvrse i jedna i druga dizalica. 3. 1. djeluje sila pod pravim uglom i druga sila koja djeluje na tijelo u smjeru brzine kretanja tijela.

onda je: Snaga brojno jednaka radu koji se izvrsi u jedinici vremena. Kao karakteristika brzine vrsenja rada uvodi se nova velicina snaga. Medutim. Jedinica za snagu je vat. bilo da je to ucinjeno za pet iii deset sekundi. Snaga se obiljezava sa P. potrebno je znati koliko dugo se vrsio neki rad. Ako uzmemo da je A =F • S tada je: F's p= t slijedi da je P =F • V Ako se rad vrsi ravnomjerno. (1W) dobila ime po Engleskom fizicaru Dzemsu Watu. J lW=l-- velicina oznaka velicine mjerna jedinica oznaka mjerne jedinice s U praksi se cesto koriste vece jedinice: '1 kW = 10 3 W 1 MW = 10 6W 1 GW = 10 9W snaga P wat W 143 . Rad je izvrsen ako se neko Ptijelo tezine G podigne na visinu h. A P= t Snaga se definise kao kolicnik rada i vremena za koje je taj rad izvrsen.Snaga Kada smo govorili 0 rasJu nismo obratili paznju za koliko vremena je taj rad izvrsen. Snaga je skalarna veliCina. Snagu od jednog vata ima tijelo koje za vrijeme od jedne sekunde izvrsi rad od jednog dzula.

dinama covjek 4 X 100 W 102 W automobil teretni kamion elektrolokomotiva elektricne centrale 104 W 105 W 106'W 109 W 1010 W spejssatl (Space Shutle) Sunce 1026 W 144 .

.

a rad koji se koristi sarno za podizanje tereta zove se korisni fad. Ovaj rad seulaze na podizanje predmeta i savlaaivanje sila trenja u samoj dizalici. 10% parna turbina 40 % Dto motor dizel motor 30% elektromotor generator 90 % 95 % Ak 12 % 11 = ---Au Koeficijenl korisnog dejstva moze se uzeti kao odnos korisne i ukupne snage. zato sto se vrse za islo vrijeme. dobijamo decimalni broj koji se mnozi sa 100. Svaka masina dio ulozene energije gubi na zagrijavanje motora. Koeficijent korisnog dejslva jednak je Iwlicniku korisnog rada i ufozenog racla. Danas imamo mnogo masina koje zamjenjuju Ijudske misice. kamin. Prilikom konstruisanja masina vodi se racuna da masina ima sto manje gubitaka.Koefidjent korisnog dejstva parna masina Rad moze obavljati covjek. trenje i slicno. danas nema idealnih masina koje nemaju gubitaka i gdje se sva ulozena energija pretvara u korisni rad. centralno grijanje 15 % 60% 85 % 11=--- 145 . Ako kao primjer uzmemo dizalicu. Meautim. otvoreno loziste. On je uvijek manji od jedinice. rad mogu obavljati i masine. energija koja je utrosena u toku koriscenja dizalice zove se ulozena energija. Koeficijenti korisnog dejstva masina obicno se izracunavaju u procentima. jer je korisni rad manji od ulozenog.

Dobila je ime po engleskom fizicaru Dzejmsu Watu (james Watt).":lml Ii vrijeme. 2. . Snagu od jednog vata ima tijelo koje za vrijeme od jedne sekunde izvrsi rad od jednog dzula. cl I{'dndk _ kofi(v'l1ii<l. 7. 3. 6. Danas nema idealnih masina.Snaga se definise kao kolicnik rada i vremena za koje je rad izvrsen. 5. djelujuCi silom od 10 N. A p= t Jedinica za snagu je vat. (1 W). 4. pomjeri kutiju za 5 metara? Koja je jedinica za snagu? Kakva je razlika izmedu korisnog i ulozenog rada? Sta je koeficijent korisnog dejstva masina Koliku snagu ima djecak koji izvrsi rad od 10 J. Sta je snaga? Koliki rad izv~si djecak ako. Inelar za mjerenje vi sine i dinamometar loptic". za vrijeme od 5 sekundi? Zasto je koeficijent korisnog dejstva uvijek manji od 1? 146 . koje nemaju gubitaka i gdje se say ulozeni rad pretvara u korisni.1 Ak 11=--- Odgovori na sljedeca pitanja: 1.tliLe!e na odredenu '.

kineticku energiju. koju tijelo ima zbog svog polozaja i medudjelovanja s drugim tijelima. Kinetieka energija zavisi i od mase tijela.njegova brzina. automobil koji se krece.\Ek .. LlEk " A gdje je . Kinetieku energiju imaju kapi kise.masa tijela.potencijalnu energiju. to je ana izvrsila veCi rad na pomjeranju valjka. Kuglica koja se krec'e pomjerila je valjak u nasem ogledu. Napomena: Tijelo koje ima energiju maze da vrsi rad. koju tijelo ima zbog svog kretanja . v . ptice kad lete. rijeka koja teee. Maternaticki se moze dokazafi ria je kineticka energija tijela data obrascem: rnv 2 2 gdje je m . bogu sto je kineticka energija cigle sarno pola kvadrata inace . Kinetieka energija je povezana sa kretanjem. Sto je bila vec'a kineticka energija kuglice. Promjena brzine dovodi do promjene kinetieke energije..Vrste mehanicke enel'gije Mehanieka energija se dijeli na: .promjena kineticke energije 147 .

Energija tijela na Zemljinoj povrsini koju tijelo ima zbog svog poloiaja u odnosu na Zemljinu. naziva se gravitacionom potencijalnom energijom. putnici na vratolomnoj zeljeiniGi (slika b) imaju potencijalnu energiju. Taj proizvoljno odabrani nivo zove se nulti iii referentni nivo. ubrzanje zemljine teie. Pri razmatranju gravitacione potencijalne energije najprije treba odabrati nivo u odnosu na koji mjerimo visinu h. je jedan diul (1 Potencijalna energija nije sarno svojstvo tijela vee sistema koje cine Zemlja i tijelo. Ukupna mehanicka energija jednaka je zbiru kinetiEke i potencijalneenergije n. Skijaci na zicari (slika a). Potencijalna energija odrectuje se u odnosu na neki referentni nivo gdje je jednaka nuli. potencijalna energija pri podizanju tijela na visinu h iznad Zemlje bice m je masa tijela. g. Potencijalna energija llsljed sile teie jednaka je radu koji je izvrsen pri dizanju tijela na neku visinu h. Jabuke na stablu imaju potencijalnu energiju. Jedinica za potencijalnu i kineticku energiju. a h visina iznad povrsine Zemlje na koju je neko tijelo podignuto. 148 . kako smo rekli. Kad se za referentni nivo uzme Zemlja.

elektricna energija se pretvara u zvucnu. na kojima se lopla nalazi. Elektricni sat radi tako sto se hemijska energija u baterijama pretvara u elektricnu. samo moze prelaziti iz jednog oblil<a 1I drugi. Automobilu je potrebna hetrl'iJska ~nergija iz goriva da bi se kretao. kao i vagll na kojoj cete B izmjeriti maSli loptice.lI)J. 149 .u:~v)etI8snu itd. kada vucemo jedno tijelo preko drugog. odnosno rad da bi se ropta izdigla na visinu hl i h2 . U prirodi traje proces stalne transformacije mehanicke energije u druge op/ike.l---: A Pretvarallje ellergije iz jednog oblika u drugi (Zakon odrianja energije) jos prije sto godina naucnici su izvodili eksperimente i dokazali da: energija ne moze niodkuda nastati iii nestati ali se moze pretvarali iz jednog oblika u drugi. h2 Koristite metarskll trakll da izmjerite rastojanja AS i AC. iz ('ega stvoriti. --!I--. Kada zvoni. Naprimjer.c Pokusa.F~a en~rgijapretvara u toplotu.te sami izraclInati promjenll potencijalne energije. Zakon 0 odrzanju energije glasi: Energija se ne moze unistiti n. Motor pretvara hemijsku energiju u mehanicku. kao na slid. Elektricna energija se moze pretvori~i. Mehanicka energija vodese u hid~ocentralama pretvara u elektricnu energiju. onda se zbog trenja meh<.

a visina opada. Tada je ukupna energija E = Ep + Ek Iz prethodnog primjera smo zakljucili da iznos ukupne mehanicke energije u izolovanom sistemu mora biti stalan (konstantan) E = Ep + Ek = const 0 gdje je Ep potencijalna energija. prelvara se potencijalna energiia kuglice II kinetilku. i glasi: Ukupna mehanicka energija izolovanog sistema je Iwnstantna. smatracemo da nema prelaska mehanicke energije u druge'oblike. U momentu pad a sva potencijalna energija prelazi u kineticku. Naprimjer. odnosno trenja pri kretanju tijela Kad bacamo Imglicu sa visine h da slollodl1o palla. Smatracemo da je sistem izolovan. Ta~oder. Smanjuje se njena potencijalna energija a povecava kineticka. To znaci da na njega djeluju spoljasnje sile. nema otpora vazduha. a Ek kineticka eneregija. Tijelo istovremeno moze posjedovati kineticku i potencijalnu energiju (primjer kuglice kod slobodnog pada).Sad a cemo nesto reci 0 zakonu 0 odrzanju mehanicke energije. Padanjem njena brzina raste. Ova tvrdnja vazi ako ne djeluje sila trenja! 150 . Na slid vidimo pretvaranje kineticke energije u potendjalnu prilikom skoka skakaca. Ovaj zakon se zove zakon odrzanju mehanicke energije.

Kineticka energija je energija koju tijelo ima kada se krece. . Ek = mv2/2 .Vazniji iskazi . 151 .U prirodi se vrsi stalno pretvaranje jednog oblika energije u drugi.Potencijalna energija proporcionalna je masi tijela i visini iznad zemlje na kojoj se tijelo nalazi Ep = mgh. . . .Imamo dvije vrste mehanicke energije: potencijalnu i kineticku energiju.Zakon 0 odrzanju mehanicke energije glasi: ukupna mehanicka energija izolovanog sistema je konstantna. .Potencijalna energija je energija koju tijelo ima zbog medudjelovanja s drugim tijelima.Kineticka energija jednaka je poluproizvodu mase tijela i kvadrata brzine.

Kolika je ukupna mehanicka energija lopte mase 5 kg na visini 10 metara? Kada je pustimo da slobodno pada kolika ce joj biti kineticka. Sila trenja djeluje uvijek tako da zaustavlja kretanje iii usporava tijelokoje se krece. Sila koja se javlja oa dodirnim povrsinama. amasa mu iznosi 5 kg? 8. 5. Uzrok pojave trenja je hrapavost povrsine tijela. Ep = 250 ). 6. 4.Odgovori na sljedeca pitanja: 1. To je zato sto ga zadrzava sila trenja. potencijalna i ukupna energija na povrsini te visine? g = 10m/52 . Koje vrste mehanicke energije znas? Kada tijelo ima kineticku energiju? Kada za tijelo kazemo da posjeduje potencijalnu energiju? Oa Ii knjiga koja stoji ima potencijalnu iii kineticku energiju? Navedi primjer pretvaranja potencijalne u kineticku energiju i obrnuto. Smjer sile trenja je suprotan smjeru kretanja tijela. (R: E = 500 ). Kad trljate dlanove toplota kojll osjecate dolazi od trenja. 152 .1). odnosno privlacne medumolekularne sile (slika 1. pogotovu ako je podloga po kojoj se tijelo krece hrapava. 7. naziva se sila trenja. Sila trenja usporava kretanje tijela. Ek = 250 J) Trenje Kada guramo tijelo po podlozi osjecamo kako zapinje. Kako glasi zakon 0 odrZanju mehanicke energije? Koliku kineticku energiju ima tijelo ako se krece brzinom 2 mis. pri lIzajamnom djelovanju dva tijela Iwja se kreel!. 2. 3.

sila trenja J.. dodirne povrsine i sile kojorn .. 'i Sila trenje. g. callost i.1'·:Fn "1" 'J.u.·'c.·.. Pod silorn pritiska podrazurnijeva se norrnalna kornponenta sile koja se javlja kao reakcija tezine na podlogu (slika 1.d. .Sila trenja se suprotstavlja kretanju tijela po povrsini drugog tijela. Jednaka je po intenzitetu tezini tijela kada tijelo lezi na horizontalnoj podlozi. ~1I~!t~e.~j~ 'ne zay!si od velicine dodirne povrSine. tijelo potiskuje podlogu.norrnalna sila Sila trenja je jednaka proizvodu koeficijenta trenja i sile koja norrnalno djeluje na povrsinu.-". zavisi. Koeficijent trenja je odnos sile trenja i normalne sile.. .·. ·.2).koeficijent trenja Fn .ll>ft~ If: J. Srnjer sile trenja je suprotan smjeru kretanja tijela. . 153 .la.. . irna isti pravac kao i tezina sarno je suprotnog srnjera.• o. Konstantan je i karakteristican za odredene supstance." I..) . dakle.' . ". Sila trenja se suprotstavlja kretanju tijela po povrsini drugog tijela. Ftr .".. .1 . Od cega zavisi sila trenja? . .

onda je sila koja normalno pritiska podlogu jednaka tezini tijela Fn = G. sila trenja pa je i otpor vazduha sila trenja. Kod kotrljanja molekuli tijela i povrsine medusobno se ne taru kao kod klizanja. Ledene povrsine posipamo pijeskom cime znatno povecavamo trenje sto nam omogucuje lakse kretanje. Trenje nastaje izmedu tijela koja se krecu i vazduha. Ako je: 11 = Ftr =11 G iii Slike iznad nam pokazuju trenje koje vrsi brod krecuCi se povrSinom vode i automobil po cesti. Meteori. 154 . Otpor koji vazduh pruZa prilikom kretanja zove se vazdusni otpor. Trenje kotrljanja se javlja kad se tijelo kotrlja po povrsini drugog tijela. ustvari. Postoje dvije vrste trenja. da bi trenje bilo veee.Kada tijelo lezi na horizontalnoj podlozi. usijaju se zbog vazdusnog otpora. trenje Idizanja i trenje kotrljanja. Trenje moze biti korisno i Alpinisti nose eipele sa donom od sirove gume. kad udu u Zemljinu atmosferu. Mozemo zakljuciti da je sila trenja klizanja veca od sile trenja kotrljanja. Svaka sila koja se opire kretanju je.

Tako smanjuju trenje (trenje kotrljanja je manje od trenja klizanja). 4.kada je potrebno zaustaviti vozilo. . koji je razlicit za razlicite materijale.2? it (R: F = 2N) 155 . sl. Kako djeluje sila trenja? Kakva je to sila? Koje vrste trenja imamo? Od cega zavisi sila trenja? Cemu je jednaka sila trenja? Kolikom najmanjom silom mozemo pokrenuti tijelo mase 1 kg ako je koeficijent trenja izme<1u tije/a i podloge O. Trenje moze biti i stetno. To su loptice koje se kotrljaju jedna pored druge i razdvajaju pokretne dijelove masine. Odgovori na sljedeca pitanja 1. Kocnice rade na principu trenja. 3.3).Postoje dvije vrste sile trenja: sila trenja klizanja i sila trenja kotrljanja. Podmazivanjem pokretnih dijelova masine sprecava se veliko trenje me<1u njima. Zato oni vremenom propadaju. 1. Drugi nacin smanjenja trenja postize se kuglicnim lezajevima (slika 1.3 Vazniji iskazi . 2. 6.Sila trenja jednaka je proizvodu normalne komponente sile koja djeluje na pod/ogu i koeficijenta trenja I!. Uvijek postoji trenje izme<1u pokretnih dijelova masine.

Ep = mgh Ukupna mehanicka energija izolovanog sistema je konstantna. Ftr = ~ . A= F•S Snaga se definise kao kolienik rada i vremena za koje je taj rad izvrsen. ako se pomjeranje vrsi u pravcu djelovanja sile. Fn 156 .Mehanicki rad jednak je proizvodu intenziteta sile i predenog puta. Snaga je skala rna velieina. 2 Potencijalna. A P= t Kineticka energija je iednaka poluproizvodu mase i kvadrata brzine tiiela. E = Ep + Ek = const Sila' trenja Je proporcionalna koeficijentu trenja i sili koja okomito djeluje na podlogu.energija usljed sile teze jednaka je radu koji je izvrsen pri dizanju lijela na neku visinu h.

ui (1818.engleski inzinjer izmislio je parnu maSinu koja je postalasiroko primjenjivana. (1736-1819). dok su Ijudi mislili da se radi 0 neprirodnim silama. problem. napravivsi stroj za pretvaranje mehanicke energije u toplotu. Strojevi gdje su se vrata hrama sama otvarala. James Prescot . 157 . Prije 500 godina leonardo da Vinci je tvrdio da se takva masina ne moze napraviti.1889). James Watt.os u starom Egiptu su konstruisali toplotne strojeve. Njegova fabrika bila je prva fabrika parnih strojeva. Stroj koji bi radio bez utroska vanjske energije zove se perpetum mobile. . Ova masina bi bila idealna masina.. Jul je prvi ustanovio zakon 0 odrZanju energije. a Francuska akademija nauka je donijela odluku da vise nece razmatrati ova. ljudi su jos u starom vijeku pokusali nati masinu koja ce kada se jed nom pokrene moti raditi bez utroska energije. Tek kasnije je otkriven zakon 0 ocuvanju energije.edinica za snagti je ime po njemu.

Sigurno ste koristili cekic. pornicni i nepornicni kotur.Prosti mehanizmi Prosti rnehanizrni su sprave kojirna sa rnanjorn silorn rnozerno savia dati vea teret. ta svjetska euda koja je eovjek gradio kada nije imao nikakvu masinu kakve danas poznajemo. prenosili teret i slieno. Poznajemo pet vrsta prostih mehanizama ito: poluga. moze se mijenjati smjer i Ilapadna tatka sile. je znao kako se moze uraditi pyno sa prostim mehanizmima. i jos mnogo drugih graoevina eijoj se Ijepoti i danas divimo. zavrtanj. Oslonac kod makaza je mjesto gdje se nOlice makaza ukrstaju. Pomocu prostih mehanizama se manjom sHorn mOle savladati veCi teret. strma ravan. los prije nekoliko hiljada godina Ijudi su otkrili da je lakse rasdjepiti balvan ako u njega ukucaju klin. klijesta takooer. Kako Ii su samo nastale piramide. tocak i zavrtanj. Cak je izjavio: "Dajte mi dovoljno jak oslonac malterom pomocu kotura. Makaze su poluga. stepenice da se uspenjete iii posmatrali kako radnici na graoevini dizu kantu s ac. Ljudi su za proste rnehanizme znali jos u starom vijeku. pa cu podia djelu ZeIlJ1ju". 158 . klijesta. Mnogo je lakse podici telak teret ako upotrijebimo dugaeak stap koji zovemo poluga. NepoznavajuCi slozene masine koristili su proste da bi lakse gradili. Ljudi su koristili kotur da bi vadili vodu iz bunara. Poluga se oslanja na oslonac. Slika pokazuje kako Arhimed pomocu poluge pokusava podia Zemlju. strmu ravan da bi neki predmet popeli na visinu i polugu da bi koristeci manju silu podigli veci teret.

Kolica s jednim tockom su vrsta poluge. Kada se zelimo popeti na visinu mozemo to uraditi penjuci se uz uze. djelujuci silom misica koja mora biti jednaka nasoj sopstvenoj tezini Drugi nacin je da se penjemo uza stepenice. Jednostrana poluga Vaznost prostih mehanizama je u tome sto pomocu njih laldie vrsimo rad 159 . Tocak je oslonac poluge. Tada se koristi prosti mehanizam (strma ravan). sto je mnogo lakse nego u prvom slucaju.

Krak sile je najkraee rastojanje izmedu pravca djelovanja sHe i 0510nca. Sila i teret se nalaze na istoj strani oslonca. Velicina obrtaja ne zavisi samo od sile vee i od kraka sile.. Ona moze biti dvostrana i jednostrana.Poluga Jedan od prostih mehanizama je poluga. je prikazana jednostrana poluga.1 je prikazana dvostrana polugao Kod takve poluge sila i teret se nalaze na raziiCitimstranama odoslonca. 1.Na slici 1. Na slid 1. I kolica su jednostrana poluga 05lonac je toeak kolica.2. 160 . Sa momentom sile smo se vee upoznali (pogledaj na stranu 62). Kao poluga' moze.2 Proizvod sile F i kraka sile d je moment sile: M= Fd 5to je veei moment sile veee je obrtanje. 51. posluziti 5vaiw cvrsto tijelo koje se moze obrtaii 01<0 svog oslonca.

zaju oslonca. t [61 .Uslov ravnoleze na poluzi Poluga je u ravnotezi kada su momenti sile koji djeluju na nju u ravnotezi. tereta i sile. b=6m Izraz mozemo pisati i u obliku propordje da se sile koje djeluju sa dvije strane poluge . stoje u obrnutom odnosu sa njihovim kradma: Po polo. odredite sami kojim vrstama poluge pripadaju uredaji na slici.

Na slici e) prikazano je djelovanje sile od 12 N na rastojanju 1 em od oslonea. da bi poluga bila u ravnotezi? (R: F2 = 4N) 162 . Pokusajte sailli izracunati momente sile kojima djceak i djevojeica cljeluju na oslonac.: a) :::::t b) c) Odgovori na sljedeca pitanja 1.Poluga je u ravnotezi ako su momenti sile jednaki:M{= >. kotur.' '_. fAko sila koja djeluje na krak poluge iznosi 20 N. pomieni i nepomieni . Fl = 40 N) 7: 8. Da Ii je poluga na slici a) u ravnotezi? Objasni! Kolikom silom treba djelovati na drsku klijesta. poluga. ~ta su prosti mehanizmi? Nabroj proste mehanizme koje znas. . koliki teret se moze podici na drugom kraju poluge ako je duzina s druge strane oslonea 10 em? 6. a duzina tog kraka je 30 em. 2. Imamo dvije vrste poluge: jednostranu i dvostranu polugu. Vazniji iskazi Proste masine su sprave kojima se moze manjom silom savladati veci tere!. . Imamo vise vrsta prostih mehanizama: strma ravan. . 5.'.'.Primjer: za dvostranu polugu je klackaliea.. . ako treba iscupati ekser? Prilikom cupanja djelujemo silom od 200 N (slika b)! (R: F1·20 em = 200 N ·4 em . ._\. . Sigurilo stc 5C kao elijctc klaekali i uvjerili ste se cia vas partner 5 druge straIle klackalice moze imati i zilatno vecu tezinu nego sto je vasa ako se nalazi na razlieitoj strani oel oslonca a cia klackaI iea bude u ravnotezi. 3.. zavrtanj. Za koje tijelo mozemo reci da je poluga? Koje vrste poluge znas? Napisi uslov za ravnotezu na poluzi. . 4.-~>.' it Svako cvrsto tijelo koje se slobodno moze obrtatiokosvog oslonea zove se poluga. Kolikom silom i na kom rastojanju treba djelovati s druge strane oslonea.. .

. Uz strme stepenice teze se popeti nego uz stepen ice manjeg nagiba. Stl'ma ravan se primjenjuje za dizanje tijela (tereta) na visinu. Mnogo je lakse dizati teret uz blagu kosinu. Strama ravan moze imati manji iii veCi nagib. Olaksava dizanje tereta.Kat~ta b pre()stavlja osnovicu trougla strme ravni Kateta h visinu strme ravni Hipotenuza I duzinu strme ravni. Veliki teret cemo tesko dici na visinu snagom misica. nego ga dizati pravo uvis. Strmu ravan mozemo posmatrati preko pravouglog truogla( slika 1) . Nagib iii uspon strme ravni predstavlia Iwlicnik visine i duzine strme rav'ni: sl. Strma ravan je prosti mehanizam koji sluzi za lakse podizanje predmeta na visinu. I h u=--- I 163 .Strma "avan To je svaka ravan nagnuta prema horizontalnoj ravni za izvjestan ostri ugao. Lakse ga je izgurati uz kosu dasku. pri cemu je potrebna manja sila nego sto je tezina ferefa. Strma ravan je prosta masina koja sluzi da se manjom silom podigne veci teret.

Tada je potrebno savladati samo jednu komponentu tezine a ne i cijelu tezinu. U drugom slucaju bi se moralo djelovati silom kolika je tezina tijela.Fp je sila koja vuce tijelo niz strmu ravan.2 svojom tezinom djeluje na podlogu G = mg. Kada bi mjerili tezinu tijela dinamometrom vidjeli bismo da je ona veca od paralelne komponente sile. Paralelna komponenta sile zove se i G = G=mg. Iz odnosa koji smo naveli mozemo pisati da je: h Fp= G . Tezina se. razlaze F P na dvije komponente paralelnu koja je paralelna duzini strme ravni i normalnu komponentu. Kada posmatramo pravougli trougao koji obrazuje presjek strme ravni i pravougli trougao koji obrazuje paralelna komponenta tdina tijela i normalna komponenta sile. dobicemo strmu ravan. Tu silu treba uravnoteziti. Ako tu podlogu ukosimo. Tijelo se lakse podize uz strmu ravan nego da se direktno dize na visinu. • aktivna komponenta sile. Kada tijelo klizi niz strmu ravan stalnom brzinom. Smjer sile trenja suprotan je smjeru komponente sile Fp.. kao sto se vidi sa slike. mozemo zakljuciti da su slicni. onda su te dvije sile u ravnotezi: Ftr = Fp Sila trenja je jednaka proizvodu normalne komponente i koeficijenta trenja It Kod strme ravni je: Ftr = 11 Fn 164 . Da bi tijelo uspeli uz strmu ravan moramo savladati samo paralelnu komponentu sile Fp. koja je normalna na duzinu strme ravni. Za one koji ieie znati vise U pravcu strme ravni djeluje i sila trenja. Iz toga slijedi: Fp : G Fn : G =h : I =b : I Intenzitet paralelne komponente sHe povecava se sa nagibom strme ravni. slika 2. Ona je manja od tezine tijela.Ravnoteia na stl'moj ravni Kada tijelo postavimo na ravnu podlogu one sl.

visinu i duzinu strme ravni kako bi mogli posmatrati kretanje tijela.. Nepornicni koturovi sluze promjenu sllljera djelovanja sile.b Ftr=~ G . Pomicni i nepomicni kotumvi Sli t.- Da bi tijelo bilo u ravnotezi na strmoj ravni sila trenja mora biti jednaka paralelnoj komponenti sile Fp = Ftr h G--- b ~G---- h > ~=---- b Dakle osim tezine moramo znati osnovicu. Pomi(ni kOluwvi sluze da S1':' sa Inanjom silom podigne vee'i terC't.lkoderiecinil vrsta prosliil mehanizarna. Ovako je dva puta lakse! 165 .

Rekli smo da kada koristimo proste mehanizme manjom silom mozemo savladati vec'i teret. mora prec'i put koji je jednak duzini stme ravni I. Rad koji se izvrsi je: A = Fp 1 h A= G I I odnosno. penjuc'i se na vrh strme ravni. Da bi ga doveli do vrha strme ravni moramo savladati aktivnu komponentusile!l:~. 166 .·~ I Tijelo. Da ovo pravilo vazi i za proste masine dokazac'emo na primjeru strme ravni Tijelo tezine G (trenje zanemareno) guramo uz stnll~ ravandu~i~e I. rad koji dobijerno je isti. Da Ii c'e se shod no tome dobiti vec'i rad od ulozenog. ako se tijelo krec'e u smjeru djelovanja sile. Izvrseni rad je jednak. A= G' h Isti rad bi ulozili kada bi bez strme ravni predmet podigli na visinu h.Rad !iilc kod prostih mehal1izama Kada smo govorili 0 radu vidjeli smo da je rad jednak proizvodu sile i predenog puta. Dakle iako rnanjom sHorn mozerno podid lied terel.su idealne i da je ulo- Fp ieni rad uvijek veti od korisnog. Na ovo bi se pitanje odmah moglo odgovoriti na osnovu ranije recenog da ni savremene masine ni. Koliko je puta manja sila toliko je puta duzi put.

Sto viSe ptiilia JViI1e~ bacis kanap preko mette tvoia se siFattoiil~o /l}u!lra IlIi«irvOS.a. zatim provuci kanap oko drske druge mefle. slobodarJ kanapa. .0 SlI' dlrslke m:eul. in neko sa Pl.Strma ravan iii kosina je prosta masina koja sluzi za lakse podizanje tereta na visinu..:o 5<: stegml. Ii vuees kanap i zadrzavas metle zajedno.lko. koliko se na sili dobija to se na putu (pomjeranju) gubi. Materijal koji vam je pOlreban: .kanap 1.j. Ali. Objasni zas. Elementi strme ravni su duzina strme ravni I. . Reei tvojim prijateljima dKl poku5Kliu dKl razdvoje melle vukuCi to vrijeme.. i to tI omgucava da zadrz.jj m:eli[i€ i. ad one kojiom .. di~iil:"liklIIre5.ijFltllci.fijienos. i komponentu normalnu na duzinu strme ravni. Zamoli 5voje prijatelje da uzmu u ruke cia ih drze kao na sliei.u ovom 5~Lr<=aiu .Strmu ravan mozemo posmatrati preko njenog presjeka koji predstavlja pravougli trougao.. zadiviti !voje prijatel Zanvaljuju6 kolutovima t. U vllcene pertl<~ LI dpeJe tsfifka des no)! !aht. 1.1I10 jaiom siiom.Tezina tijela na strmoj ravni se razlaze na aktivnu komponentu koja je paralelna duzini strme ravni. hryl!l~ kusava razdvojiti. .Kod prostih mehanizama dobijeni rad nikada ne moze biti veCi od ulozenog. ponovo oko prve i ovo ponoviti nekoliko pula.dva prijatelja . Zavpzati jedan kraj kanapa. rink Ii dfZi'. dvije melle .ii)i" postaje nam lanko drzati ntet~e zajedn€} . za drsku jedne merle. 3. vis ina strme ravni h. Oa bi tijelo vukli uz strmu ravan potrebno je savladati samo aktivnu komponentu sile. Sa manjom silom mozemo savladati vecu silu. 167 . i osnovica strme ravni h..o? Za Vafniji iskazi .Pokusajte sarni objasniti knko djeiujP sistern rOVJ.iis na tstuji U!(:Jia.

Kolikom silom treba djelovati da bi se lopta zaustavila? 5.5 kg. 3. Kolikom silom treba djelovati na tijelo cija je teiina 100 N. 2.8 m? Arhimedov zavrtanj 168 . 4. Koji su osnovni elementi strme ravni? Na koje se komponente razlaie teiina tijela na strmoj ravni? Kako najednostavnije napraviti strmu ravan? Izmjerite duiinu i visinu strme ravni po kojoj se lopta kotrlja(vidi sliku iznad).Odgovori na sljedeca pitanja 1. Njena masa je 1. ako joj je visina 0. da bi se popelo uz strmu ravan duiine jednog metra.

Ogledi pokazuju da je temperatura tijela visa !ito se cestice brze krecu. Usljed haoticnog ~retanja dolazi do mnostva sudara. Ovo se de!iava zato !ito se atomi brze krecu i jace udaraju jedni u druge. energija moze da se prenosi izmedu dva tijela bez vrsenja nekog rada toplotnom razmjenom. nesredeno haoticno kretaoje molekla mogli smo nazvati i toplotnim kretanjem.VI. TOPLOTNE POJAV!l Za toplotu mozemo reCi da je to utlutrastlja ener· gija haoticnog kretanja moleko/a nelwg tijela. Toplotno kretanje se ne moze zaustaviti. potrebno je obratit paznju na untrasnju strukturu supstance. Kod gasova i tecnosti molekuli se krecu haoticno. Unutrasllja energija je zbir ulwpne Idnetii:'ke energije molekula i potencijalnog uzajamnog djelovanja svih molelmla tijela. prilikom cega molekuli mijenjaju brzinu i predaju dio energije prilikom sudara. Ranije smo naveli da se mehanickim radom moze mijenjati unutrasnja energija tijela.unotrasnjom eoergijom . povecava se srednja kineticka energija molekula. a energija koju tijelo ima zbog ovog kretanja naziva se unutrasnja energija tijela. 169 . Zbog ovoga. 0 ovom kretanju nam svjedoce mnoge pojave. Supstanca se sastoji od molekula koji se krecu. Sve cestice unutar nekog tijela se krecu pa se toplotno kretanje moze nazvati i unutrasnje kretanje. Isto tako. Toplotno kretanje prisutno je u svim tijelima. Srednja kineticka energija i temperatura su razliCite veliCine mjere se razlicitim mjernim jedinicama. Ovo kretanje se zove Braunovo kretanje. Toplotne pojave mozemo opisati sa sljedeCim flzickim velicinama: . Mozemo reCi da je temperatura tijela srazmjerna srednjoj kinetickoj energiji molekula. kretanje dima kroz prostoriju.~ mom gasu krecu se intenzivnije (slike a i b). Zagrijavanjem se povecava i temperatura tijela. strujanje vazduha i slicno.temperaturom . hladan plin cvrsta tvar (hladna) Zbog toga zauzimaju vise prostora. Zagrijavanjem tijela povecava se brzina kretanja njegovih cestica. •• •••••••• •••••••• •••••••• i~~ U = Ek + Ep Veeu energiju ima topla voda nego ista koliCina hladne vode. Kada se gas zagrije cestice u sa.kolicinom toplote. Kada se govori 0 toplotnim pojavama. cvrsta tvar (topla) topao plin I kod najnizih temperatura koje je covjek uspio dobiti. molekuli lagano osciluju oko svojih ravnoteznih polozaja. to jest. naprimjer.

Nikada nemojte griiati herl11etickj zatvorene boce. gas se naglo siri i bocica eksplodira. 170 . zapremina im se smanjuje. takoder. Kada se neka supstanca zagrijava. dok je tacka kljucanja ciste vode na normalnom pritisku (1000C). Aka se zaglavi metalni pokIopac ad tegle kada ga drfite ispad tople. Termometar je instrument za mjerenje temperature. Ako nivo zive pri mrznjenu vode oznacimo sa ooC.sa gasom iii ih bacati u vatru. mijenjaju se njene osobine. To se naziva toplotno skupljanje. Ga~ je pod pritiskom. odreduje toplotno stanje tijela. kao sto su boja. a nivo zive pri kljucanju 1000 C. vade on ¢e olabaviti. To se zove toplotno sirenje. Svaka od ovih promjena moze biti uzeta kao indikator temperature. Kada se neka supstanca zagrijava. Postoje razne vrste termometara. Temperatura se uzima kao mjera energije za toplotno kretanje molekula. zauzima vise prostora nego kada je hladna. tako da porast zapremine oznacava porast temperature. Kada se hlade. Sirenje IIiOze biti karisno. bazirana je na tackama mrznjenja i kljucanja vode. Ona. Neki termometri sadrie alkohol. Sirenje moze biti opasno.Temperatura tijela Pored unutrasnje energije toplotne pojave karakterise i temperatura tijela ne zavisi od broja cestica koje cine tijelo niti od mase tijela. Zagrijavanjem boce. zapremina itd. Tacka mrznjenja Ciste vode na normal nom pritisku je (O°C). neki zivu. Termometar s tecnoscu mjeri porilst zapremine tecnosti. dobicemo dvije stalne temperature. a neki gas. Postoje dvije mjerne skale za temperaturu: Celzijusova skala. nazvana po Andresu Celsiusu. a svi rade na principu mjerenja neke veliCine koja se mijenja s promjenom temperature.

uveo u fiziku tzv. a temperaturu izrazenu u kelvinima (K) sa T. mijenjaju svoju zapreminu prilikom zagrijavanja. Voda ispod ledenih mora i jezera je 40 C. Voda je najgusca na 40 C. Kelvinova skala . Tada se zapremina \lode smanjuje. tecna cvrsta i gasovita. avo se desava kada se voda zagrijava od 0° C do 40 C. apsolutnu skalu temperature. iznosi·: O(K) = -273. Svaki dio predstavIja jedan stepen . avo nije slucaj sa vodom kod koje se prilikom zagrijavanja pri odredenom tempera-turnom intervalu. Anomalija vode omogucava da zivi svijet u vodi opstane zimi po niskim temperaturama. Zapremina tijela se povecava dok se gustina tijela smanjuje. 171 . zove se anomalija vode. Apsolutna nula temperarure izrazena u Celzjusovom termometru. Ali.1°C. -273.15 0 C ne moze dostiCi. ana ima dvije tacke: temperaturu apsolutne nule (0 K) i trojnu tacku vode (273.Po Celzijusovaj skali ovaj se interval dijeli na 100 jednakih dijelova. Pojava da voda smanjuje svoju zapreminu pri zagrijavanju od OOC do 4°C.15 Inace se temperatura apsolutne nule.Naucnik Kelvin je u 19 stoljecu.15 0 C onda je: Ako temperaturu u u °c obiljezimo sa t. kada zaledimo flasu napunjenu vodom ona najcesce puca zato sto je zapremina leda veca. Na ovoj temperaturi ima najmanju zapreminu. a gustina vode se povecava. T(K) = t (0 C) + 273. Led koji je isplivao na povrsinu sprecava dalje hladenje vode. zapremina smanjuje. Anomalija vode Sva tijela. Led bi trebao imati manju gustinu od vode zato sto je temperatura leda manja od temperature vode.16 K).

Kada se termometar hladi. To omogucava da ribe u moru prezive zimi. tecnost se povlaci nadolje. Vrste termometara Sprava za mjerenje temperature. Najcesc'e se upotrebljava zivin termometar. 172 . sto dovodi do porasta visine stuba zive u cjevCici. Zivin termometar radi na principu povec'anja zapremine zive prilikom zagrijavanja. U staklenoj cjevcici se nalazi tecnost.Temperatura vode ispod leda je 40 C. Posmatrajmn uredaje kao na slid. iako je temperatura vazduha znatno nib. kako smo ranije naveli. Kada se termometar zagrijava tecnost se penje uz cjevCicu zbog toga sto se tecnost siri brze od stakla. povec'a se i zapremina zive. Zagrljavanjem teennst se i!iri i penje uz cijevcicu. Na kraju ima malo prosirenje koje sluzi kao rezervoar. Kada se temperatura povec'a. je termometar. Svaki termometar radi na principu toplotnog sirenja.

pomi termometar.Cjevcica stoji na podlozi sa podiocima. Pravi se najcesee od platinRazlii'iti metali se razlicito izduzuju ske niti. Nivo u flasi ee rasti zato sto se voda siri kad se zagrijava. toplomjer se mora protresti prije upotrebe. Pokusajte sami napraviti termomelar. Kada ove trake ucvrstimo na jednom mjestu. Razliciti me. Pazite da slamcicu zalijepite voskom. jer to je maksimalna temperatura Ijudskog tijela. U unutrasnjosti je metal koji se zagrijavanjem manje ' . takozvani. U bocu. Njegova gomja granica nije 1000 C vee 42 0 C. ot·. Postoji.izduzuje. Zbog suzenja koje ima pri dnu. zagrijavanjem one se saviju. Govorili smo 0 svojstvu tijela da zagrijavanjem moze poveeavati zapreminu. 173 . kao na slici naspite vodu i neku boju za tecnost. Zatvorite je plutanim cepom kroz koji eete provuei slamcicu. Neka tijela zagrijavanjem poveeavaju svoju duzinu. Na poledini mozete zalijepiti i papir na kome markirate nivo za koji se tecnost popela i uporedite sa kuenim termometrom. a skuplja kad se hladi. prilikom zagrijavanja. se razlicito izduzuju pa se ovo svojstvo upotrebljava kod pravljenja bimetalnih termometara. Donja granica je -34 0 C. Napunite slamku obojenom tecnoscu iznad cepa. Za ovaj termometar traka je napravl jena od cinka i zeljeza. Tako ocitavamo temperaturu. U mjestima gdje temperatura okoline moze biti niza od 34 0 C. upotrebljavaju se alkoholni termometri. tali. Nesto osjetljiviji od termometra je toplomjer koji se koristi za mjerenje temperature covjecijeg tijela. Trake od metala spojene su jedna preko druge kao na slici.

Vrste termometara koje koristimo su: termometar sa zivom. a koristi se i Celzijusova temperaturna skala.Vazniji iskazi . koji se najcesce upotrebljava. Od 00 do 40 C zapremina vode se smanjuje a gustina povecava. Ova pojava se kod vode. . dok im se gustina smanjuje. za koji temeperaturni opseg se voda ponasa razlicito od ostalih supstanci u prirodi? 174 .Jedinica za temperaturuu 51 je kelvin (1 K). desava obrnuto.Temperatura tijela je mjera kineticke energije molekula. alkoholni termometar i bimetalni termometar koji radi na principu razlicitog istezanja metala prilikom zagrijavanja.5va tijela u prirodi povecanjem temperature povecavaju i svoju zapreminu. 7.Toplotne pojave karakterisu fizicke veliCine: unutrasnja energija. Pojava se zova anomalija vode. 9. 5. 8.Unutrasnja energija se mijenja radom i toplotnom razmjenom izmedu tijela. . temperatura i kolicina toplote. . 6. . za odredeni temperaturni interval. Kolika je temperatura apsolutne nule u stepenima Celzija? Koje su osnovne tacke na termometru? Sta je unutrasnja energija? Cime se mijenja unutrasnja energija? Objasni !ita zanCi pojam anomalija vode. Sta su toplotne pojave i sta je uzrok toplotnih pojava? Kojim velicinama se opisuju top/otne pojave? Sta pokazuje temperatura tije/a? Nabroj vrste termometara i temperaturnih skala koje znas. . 4. 3. 2. .Unutrasnja energija tijela jednaka je zbiru kineticke energije cestica u tijelu i poten cijalne energije koje imaju cestice zbog svog polozaja. Odgovori na sljedeca pitanja 1.

Ovako prenosenje toplote zove se kondukcija. Kolicina toplote kojase unosi namirnkama trosi se fla rad miilica. uglavnom su slabi provodnici toplote. Gasovi (kao vazduh) i tecnosti. strujanjem iii konvekcijom i zracenjem iii radijacijom.Prenosenje toplote Upoznali smo dvije velicine koje su karakteristicne za toplotne pojave: unutrasnju energiju i temperaturu tijela. Metali su dobri provodnici pa se toplota kroz njih dobro prenosi. Zimi se ptice nakostrijese zato sto perje sa vise vazduha zadrzava toplotu. Toplota se moze prenositi: provodenjem iii kondukcijom. Treca velicina. VeliCina koja je mjera promjene ullutrasnje energije toplotnom razmjenom je koliCina toplote. Provodenje iii kondukcija Ako promijesamo toplo jelo metal nom kasikom ona ce se zagrijati jer toplota prolazi kroz nju. ovakav osjecaj imate zato sto ruka gubi svoju toplotu. Vuna je topla jer njena vlakna cuvaju mnogo vazduha. Kada dodirnete metal osjetite da je hladan. odnosno mijenja se radom. sa jednog mjesta na tijelu na drugo mjesto bez premjestanja cestica. koja karakterise toplotne pojave. Jedno tijelo odredenu kolicinu toplote predaje drugom tijelu. naziva se provodenje iii kondukcija. 175 . Neki materijali su dobri provodnici toplote. Unutrasnja energija se moze mijenjati radom ali i toplotnom razmjenom tijela. Proces prenosenja toplote. je kolicina toplote (Q). dok drugi nisu pa ih nazivamo izolatorima. Oni su toplotni izolatori. Vazduh je dobar izolator. Cesto koristimo drvenu kasiku kada mijesamo neko jelo zato sto je drvo toplotni izolator.

naziva se strujanje iii konvekcija. Strujanje vazduha »ad . Proces promjene unutrasnje energije. Dim iznad vatre dize se zbog konvekcije. premjestanjem dijelova supstance sa jednog mjesta na drugo. Znamo da se topliji zrak podize navise. Gasovi i tecnosti se zagrijavaju strujanjem. Vjetar je obicno strujanje vazduha.Jiyrppom 176 . jednostavno se stvara jedna struja pored zidova case gdje voda cirkulise. a hladniji spusta dolje. Kad zagrijavamo vodu vidimo kako voda prelazi iz donjeg dijela posude u gornji.StrujanJe Ako se vazduh iii voda krecu mogu nositi toplotu sa sobom. Stvara ga konvekcijska struja iznad povrsine zemlje. penje se u vidu mjehurica. Jedan od nacina prenosenja toplote je i strujanje iii konvekcija.

Tamna tijela bolje upijaju toplotne zrake nego svijetla tijela.)lerijal: svije!'a i sihle!' . Potreban m. Ovaj vid prenosenja toplote je veoma vazan jer da nije ovakvog nacina prenosenja toplote ne bi bilo zivota na Zemlji.' i Iwn gasova foplota preHosi slrujanjem. vee putuje nevidljivim linijama koje se nazivaju toplotni zraci. od Sunca prema Zemlji. kako smo rekli. osjecamo toplotu zato sto primamo toplotnu energiju od Sun ca. zapa/itl' . Piamell svijet'e ce 51' savili vani. Zemlja svu toplotu i svjetlost dobija od Sunca. Snijeg se brze topi ako ga pospemo cadu. sarla ce 51.Strujanje vazduha odreduje vremenske prilike Pokusaile sami dokazali pIHlll.' pia men saviti p[ema unutrasniosli so be.viiecu i rJdite je blizu vrala pri vrhu.zaWlne rukavice Kada je soba zagrijana olvorile vrala nekolilw cenlimetara.<'!. 177 . da 51. Zast!)? Isto pOIl()vimo pri dnl! vrala. Ona ne moze stid na Zemlju kondukcijom iii konvekcijom. Ova toplotna energija prolazi 150 miliona kilometara kroz svemir. Mozemo zakljuciti da za prenoilenje toplote zracenjem nije potrebna nikakva materijalna sred!na. Zracenjem se energija od izvora prenosi brzinom svjetlosti pomoeu cestica svjetlosti koje se nazivaju fotoni.1 ogleda na slid. bez ikakve materijalne sredine iii posrednika. erne tvari upijaju vise toplote od bijelih. Zasto? Kulla islicp topliii vazduh i cpga je 10 posijedica? r>reno~enje topiu{e :zracenjem Kada je suncan dan. Toplota se prenosi zracenjem.

Navedi primjer prenosenja toplote kroz tecnosti. Kako se top Iota prenosi kroz metale? 5.Toplota se moze prenositi: provodenjem iii kondukcijom. Objasni kako ce se ponasati balon. 6. Odgovori na sljedeca pitanja 1. drugi vrelom vodom.[Jlaziva se provodenje iii kondukcija.Vazniji iskazi . !ita je radijacija? 7. Jedan balon je napunjen hladnom. Na slici je prikazana kada sa vodom. . . .Velicina koja je mjera promjene unutrasnje energije toplotnom razmjenom. Kako se toplota moze prenositi sa jednog tijela na drugo? 3. koji je na dnu kade. Zasto je parket zimi hladan? 178 . sa jednog mjesta na tijelu na drugo mjesto bez premjestanja cestica. .Proces prenosenja toplote.Zracenjem se energija od izvora prenosi pomocu cestica svjetlosti koje se nazivaju fotoni. strujanjem iii konvekcijom i zracenjem iii radijacijom.Proces promjene unutrasnje energije premjestanjem dijelova supstance sa jednog mjesta l1a tijelu na drugo. !ita je kolicina toplote? 2. je kolicina toplote. naziva se strujanje iii konvekcija. a kako koji onaj koji je pri vrhu posude? 4.

. Zbog toga kazemo da je kolicina toplote mjera za promjenu unutrasnje enrgije tijela. uzec'emo dvije razlicite supstance istih masa naprimjer istu kolicinu vode i . loplolni kapacitet. Kolicina toplote zavisi od povisenja temperature .. temperatura se nec'e povisiti za istu vrijednost. Dovedemo im istu kolicinu toplote. KoliCina toplole je mjera promjene unulrasnje energije. Jedinica je diul. Dakle. Stoga se uvodi velicina . 2. UnutraJnja energlja se mljenja radom. Dakle kolicina toplote zavisi od promjene temperature. Oznacava se sa Q. iz tabele vidimo da voda ima veoma veliki specificni kapacitet. naziva se koliCina toplote. a) plote od vrste supstance. Svaka supstanca ima razlicit specificni toplotni kapacitet. Povec'anjem temperature povec'ava se unutrasnja energija molekula jer se oni brze krec'u. RazliCite supstance imaju razlicit specificni toplotni kapacitet. Posto se u procesima predaje iii primanja kolicine toplote mijenja srednja kineticka energija njegovih molekula.KoliCina toplote KoliCina energije koju tijelo primi pri zagrijavanju iii otpusta pri hladenju naziva se kolicina toplote. Tijela c'e se razlicito zagrijati. unutrasnja energija koju tijelo otpusta iii prima prilikom navedneih nacina prenosenja toplote.live. metal 5e zagrljava kada 51! kuje.iiiiL~ ).. se temperatura povisila zal K iii 1() C Spedficni foplolni kapacitet vocle je 4.2 kl. Spedficni toplolnl kapadtet jl' hmjno jednal< kolicln.specificn. kao na slici a. Od kojih faktora zavisi kolicina toplote? 1. koliCina toplote povisi se za istu vrijednost za koju se povisi temperatura tijela. Oznacava se sa slovom c. mijenja se i temperatura tijela. Kada jedno tijelo od iste supstance i iste mase zagrijavamo ad temperature t1 do 12. Kolicina toplole je mjera promjene unutrasnje energije. Kada ispitujemo zavisnost kolicine to- yoda . toplote koju heba da primi iii oIpusti jedinicna masa neke supstance da oi jn. 179 .

it .1 kg KoliCina toplote potrebna da bi se promijenila unutrasnja energija nekom tijeiu.1 kg vode. onda cemo vtcu kolicinu vode dvostruko duze zagrijavati. c=---m ·. a u drugom 0.. mase tijela m i promjene temperature !ijela.2 kg..2 kg ml = 0.3.kg' K velicina oznaka velicine mjerna jedinica oznaka mjerne jedinice specificni toplotni kapacitet c dzul po kilogram celzijusa J/kgK iii J/kgOC J/kgK 880 380 1930 4190 2350 130 180 . velicina koliCina toplote oznaka veliCine Q Odavde mozemo izvesti formulu za spedmjerna jedinica diul ficni toplotni kapadtet tijela: oznaka mjerne jedinice Q J J Jedinica za spedficni toplotni kapadtet je . jednal. Ako ih zagrijavamo na istom grijacu do tacke kljucanja.a je proizvodu specific!log toplotaog kapaciteta c. U jedan uspimo 0. KoliCina toplote zavisi od mase tijela Uzmimo dva suda. KoliCina toplote koja je potrebna za zagrijavanje nekog tijela onoliko puta je veca koliko je puta veca masa tog tijela m2 = 0.

. na slici gore. Od cega zavisi kolicina toplote? 3.26 MJ. Odgovori na sljedeca pitanja 1.Specificni toplotni kapacitet odgovara toploti koju je potrbno dovesti jed nom kilogramu supstance da bi mu se temperatura povisila za jedan stepen DC iii K. . ako se svakoj preda toplota od 4200 J? 7. 6.specificni toplotni kapacitet. Dovedena kolicina toplote je 1.Unutrasnja energija se moze mijenjati radom i prenosenjem toplote izmedu tijela koja se nadu u neposrednom kontaktu.Kolicina toplote zavisi i od mase tijela koje zagrijavamo. Za koliki temperaturni interval se povisila temperatura? ~ A 181 .KoliCina toplote zavisi od promjene temperature. .Vazniji iskazi . a specificni toplotni kapacitet 4200 JlkgK. Zato uvodimo velicinu . Sta je specificni toplotni kapacitet? Koja je jedinica za kolicinu toplote? Kako se moze mijenjati unutrasnja energija tijela? Za koliko se povisi temperatura vode u posudama. 5. Q = m c ( t2 . Sta je kolicina toplote? 2. . specificnog toplotnog kapaciteta i temperaturnog intervafa.Kolicinu toplote mozemo pisati kao proizvod mase supstance. 4. .Kolicina toplote koja se prenese na tijelo zavisi od vrste materijala od kojeg je tijelo napravljeno.t1 ).

Unutrasnja energija tijela mijenja se toplotnom razmjenom.
Kada dva tijela iii sistema, dodu u kontakt, izmedu njih dolazi do toplotne razmjene. Kontakt tijela moze se ostvariti na razl icite nacine: - mehanickim dodirom dva cvrsta tilela (slika a), - uranjanjem tijela II tecnost (slika b) - mijesanjem tecnosti (slika c)
a) c)

36"C
+20"(;
b)

Pomijesajmo toplu i hladnu vodu. Po zakonu 0 odrzanju energije IwliCina toplote koil! primi hladnije tijelo jednaka je ImliCini lopiote kojll I11U preda toplije tijelo. Ql = Q2 m,c(t,-ts ) = m 2 c(t,t 2 ) gdje je 'I temperatura toplije vode, 12 temperatura hladnije vode, ts srednja temperatura.

182

zq

Vainiji iskaii
- Kada dva tijela iii sistema dodu u kontakt izmedu njih dolazi do toplotne razmjen.e. Kontakt tijela moze se ostvariti na razliCite nacine: - mehanickim dodirom dva cvrsta tijela - uranjanjem tijela u tecnost iii gas - mjesanjem tecnosti. - Kolicina toplote, prilikom toplotne razmjene, koju otpusti jedno tijelo jednaka je kolicini toplote koju primi drugo tijelo, Ql = Q2

Odgovori na sljedeca pitanja
1. U kontaktu dva tijela, toplijeg i hladnijeg toplota, a) uvijek prelazi sa toplijeg na hladnije tijelo, b) uvijek prelazi sa hladnijeg na toplije tijelo, ~. c) prelazi sa jednog tijela na drugo, a smjer prelaska zavisi od masa tih tijela. 2. Koje od ova dva tijela ce jedno drugom predati toplotu?

3. U posudu od 10 I vode (slika ispod ) na temperaturi 20 0 e ubaci se zagrijana metalna kugla mase 4 kg i temperature 50 0 C. Na kojoj temperaturi c'e nastati toplotna ravnoteza smjese? Specificni toplotni kapacitet vode je 4200 (J/kgK), a gvoZda 460 (J/kgK).
'.~

ts

=

183

Promjel1e agregatnih stanja tijela
Supstance se mogu nalaziti u evrstom, teen om i gasovitom stanju. Ta stanja nazivamo i agregatna stanja. U kom ce se agregatnom stanju nalaziti tijelo zavisi od njegovih unutrasnjih karakteristika. Cvrsta tijela razlikuju se od tecnosti i gasova po tome sto teze mijenjaju svoj oblik i zapreminu. U cvrstim tiieHma molekuli osdliraju oko svojih rav·· noteznih polozaja. Tecnosti lakse mijenjaju oblik. Molekuli u tecnostima SlI labavije vezani i Im~c!l se u >vim smjerovima, zalo tecnosli i gasovi mijenjajll svoj oblik. Molekuli kod gasova se jos slobodnije krecu i popunjavaju svaki prostor koji im je dostupan. lato gasovi mjenjaju i svoj oblik i zapreminu.

Prelazak iz jednog u drugo agregatno stanje svojstven je svakoj supstanci i desava se na odredenoj temperaturi i pritisku. Ove promjene nazivaju se promijenje stanja tijela iii
fazni prelazi. Prelazak tijela iz jedne faze u drugu mozemo opisati na sljedeci nacin. Prelazak: - iz cvyslog u teeno stanje naziva se lopljenje, - iz teenog II U cvrsto, oevrscavanje, - iz teenog II gasovito, isparavanje, - iz gasovitog II teeno, Iwndenzacija, - iz cvrslog II gasovito, suhlimacija.

1.

isparavanje
2.

kondenzacija
3.

oevrscavanje

184

Da bi se led poceo topiti moraju se savladati kohezione sile. 185 . Znamo da od kohezionih sila zavisi u kom ce se agregatnom stanju nalaziti neko tijelo. Razlicite supstance imaju razlicite temperature topljenja.q Stavimo u toplu vodu led. Pri tome se voda ohladila. Poslije odredenog vremena led ce se istopiti. mora se povecati unutrasnja energija tijela. 5to su jace kohezione sile visa je i tacka topljenja neke supstance. Kod zeljeza su kohezione sile veoma jake. Ona ie predala odredenu kolicinu toplote ledu da bi se on otopio. na temperaturi ocvrscavanja. Kolicina toplote koja se oslobodi prilikom ocvrScavanja 1 kg supstance. Temperatura topljenja zavisi i od pritiska. Iznosi 15360 C. Prilikom obrnutog procesa prelaska tecnosti u cvrsto stanje oslobodi se ista kolicina toplote koja se utrosi prilikom otapanja. Topljenje i tacka topljenja zavisi od jaCine kohezionih sila. Kolicina toplote koju je potrebno dovesti da bi se istopio jedan kilogram supstance (na normalnom atmosferskom pritisku) zove se specificna toplota topljenja. naziva se specificna energija (toplota) ocvrscavanja. Da bi se istopila odredena kolicina leda potrebno mu je dovesti veliku kolicinu toplote. zato je i visoka temperatura topljenja zeljeza.

Para koja nastaje isparavanjem vode sa povrsine zemlje nocu se hladi i kondenzuje u kapi rose (slika a). Brzinu kretanja molekula tesko je izracunati.Isparavanje i kondenzacija Rekli smo da se molekuli u tecnostima krecu haoticno (nesredeno). Ipak. Voda iz rijeka i jezera isparava. Pri isparavanju tecnost se i hladi. 186 . ali moze se izracunati srednja vrijednost brzine kojom se oni krecu. Tada tecnost isparava i prelazi u gasovito stanje. u oblacima se kondenzuje u kapi kise. Isto tako molekuli koji se nadu blizu povrsine tecnosti mogu se vratiti u tecnost. Proces isparavanja i kondenzacije bitno utice na klimu. Ovu pojavu nazivamo kondenzacija tecnosti - prelazak iz stanja pare u tecno stanje. neki molekuli se krecu brze od drugih. Privlacne sile medu molekulima onemogucit ce izlijetanje iz tecnosti sporijim molekulima. razlicitim brzinama. dok ce oni brzi napustiti povrsinu vode.

Na tom P~i. manja je i temperatura kljucanja. specificnu energiju isparavanja. zauzima mnogo vise prostora. Zato temperatura kljucanja zavisi od vanjskog pritiska. Kolicina energije koja se:~lf9si da hIikg tecnosti isparii Ie zove se spedficna topl6f'h isparav<1rija. Zagrijavanjem vode na dnu i na zidovima posude stvaraju se mjehurie'i ispunjeni zrakom i zasie'enom vodenom paramo Uslov za kljucanje je da pritisak u mjehurie'ima bude vee'i nego vanjski. na temperaturi kljucanja. Kada se bilo koja tecnost.r~de r~lrne masine. Sto je manji vanjski pritisak. isto se desava i sa temperaturorn kljucanja. Znamo da se atmosferski pritisak smanjuje sa smanjenjem visine. Tokom kljucanja temperatura tecnosti ostaje stal na sve dok tecnost ne ispari. Jedinica za spedficnu toplotu isparavanja je dZul po kilogramu (J/kg). potrebno dovesti odredenu kolicinu energije.":fipu. Ako se povee'a vanjski pritisak. ~ Kljucanje Tecnost moze isparavati na svakoj temperaturi ali isparavanje tecnosti najvise je izrazeno kod kljucan ja. Kada pokvasimo ruke benzinom odmah osjetimo da se ruke suse. Prilikom prelaska u vodenu paru uzima se toplota iz spoljasnje sredine dok ista ta toplota prelazi u spoljasnju sredinu prilikom kondenzacije. Para zauzima mnogo vise mjesta i'pol(rece~lipove masina.26 MI. mora se povee'ati i temeperatura kljucanja. U Sarajevu temperatura kljucanja vode je negdje blizu 99 0 C.pretvara ugas. 187 . sa opadanjem vanjskog pritiska niza je temperatura kljucanja.Benzin i etar veoma brzo isparavaju vee' na sobnoj temperaturi. Pritisak vazduha opada sa Iladmorskorn visinorn. Temperatura kljucanja vode je 100 0 C samo na normalnom atmosferskom pritisku na nivou mora. Za prelazak kilograma tecnosti u kilogram vodene pare je. Prilikom kljucanja unutrasnja energija se promijeni po svakom kilogramu za 2.

Ova tijela kada se nalaze u cvrstom stanju postepeno omeksavaju tako da im ne mozemo tacno odrediti tacku topljenja. nom i gasovitom stanju. I ostale supstance u prirodi imaju trojne tacke. leda Trojna tacka vode Jedna supstanca pri odredenim uslovima moze da se nalazi istovremeno u cvrstom.Svako tijelo koje ima pravilnu kristalnu strukturu. Ta se tijela zovu amorfna tijela. Postoje tijela kod kojih ova tacka nije tacno odredena. ima odredenu tacku topljenja. . moguce je da se tijelo nade u sve tri faze. Za vodu.01 0 C. "" '"" «17 -------------------------------------. cvrstom i gasovitom stanju. Kada se postigne "trojna tacka". ionlipni~ -----------":/. Dijagram promjene agregatnog stanja vode sa temperaturom. trojna tacka odgovara spoljasnjem pritisku 660 Pa i temperaturi 0. 188 . voda se istovremeno nalazi u tecnom. Temperatura na kojoj postoje sve tri faze iste supstance. Dakle. pri odredenom pritisku i odredenoj temperaturi. naziva se trojna tacka. tec-..

hladnije tijdo jednaka je kolicini toplotl' Iwju mu preda toplije I. Q =m c (t2 . naziva se trojna taeka. . . Ove promjene nazivaju se promjene stanja tije/a iii fazni pre/azi. U = Ek + Ep KoliCina toplote potrebna da bi 51' promijl'nila unutrasnja energija nekom tijl'lu.cke energije i ukupne potendjalne uzajamnog djelovanja svih molekula tijela.kondenzacija.tl) Kada su u toplotnom kontaktu kolicina toplote koju prim.jelo. = Q2 m.iz evrstog u gasovito .iz evrstog u teeno stanje naziva se top/jenje. .c.-t Ql 2 2 2) Vainiji iskazi .iz teenog u gasovito .Ko/ika se ko/ieina toplote utrosi prilikom topljenja odreoene kolieine leda.Isparavanje se odvija na svim temperaturama.sub/imacija. .Kolieina top/ote koja je potrebna da bi ispari/a odredena kolieina vode jednaka je ko/ieini top/ote koja se os/obodi pri/ikom kondenzacije vodene pare u teenost.Temperature k/jueanja i mrinjenja zavise i od atmosferskog pritiska. jednaka je proizvodu spedficnog foploll1og kapadteta c. Ova tvrdnja vazi za taeku top/jenja.-t. 189 .Tije/o promjenom temperature i pritiska moze mjenjati svoje agregatno stanje. .oevrscavanje. a najvece isparavanje se postize kada teenost k/juea. . Pre/azak tije/a: . tolika se kolieina toplote utrosi prilikom oevrscavanja leda.Temperatura na kojoj postoje sve tri faze jedne iste supstance. mase tijela m i promj!'o!' I!'mrwralme !ijela. .isparavanje. .iz teenog u u evrsto .(t. .iz gasovitog u teeno .) = m c (t.Unutrasnja energija je zbir kineti.

4. 6. Sta je topljenje? Sta je kondenzacija? Sta je sublimacija i isparavanje? Od cega zavisi toplota isparavanja? Moze Ii voda kljucati na 200 0 C? (R: Moze. Sta su fazni prelazi? 2. ako voda kljuca pod povecanim pritiskom!) 7. Sta je trojna tacka vode? 190 . 3. 5.Odgovori na sljedeca pitanja 1.

........... Moment sile ..........................................................................................................SADRZAJ ZASTO UCIMO FIZIKU? ............................................................................................................................................. Ravnoteza sila .............................. Vektorske velicine ......... Jednoliko ravnomjerno kretanje .....................................................................STRUKTURA TVARI Od cega se sastoji svako fizicko tijelo? ................................................................................ Mjerenje sile ................................................................................................................................................................. Predmet proucavanja fizike ............................................................................................................................................................................................. 41 42 45 48 IV............................................................................................ Grane fizike ............... Grada atoma .......... Gustina supstance ...........................................................................................sila ........... TlJELA OKO NAS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................ 13 16 17 19 20 23 26 28 30 32 34 38 III........... Historijat .............................................................................................................................................................................................................. Vrste sila ......................................................................................................................................... VeliCine koje odreduju kretanje ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MJERENJA Fizicke velicine ..................................................... 5 I.................................................................................. Prefiksi ................................................................. MEDUDJELOVAN/E I KRHANJE TIJHA Medudjelovanje tijela ... Mjerenje mase tijela .................................... 49 50 54 56 57 60 61 62 63 63 64 66 66 69 191 .................................................................................................................................................................... Primjena fizike .......................... Temperatura tijela ...................... Odredivanje povrsine i zapremine .........................................'1................................. Osnovi kinematike ..... Razlaganje sila ........................................................................................... Mjerenje vremena ............................................................................................................. Greske pri mjerenju .................................................................................................................... Siaganje i razlaganje sila .. Brzina ......................................................................................................................................................................................... Referentno tijelo ................................................ Mehanicko kretanje .......................................... Zapremina ......................................................................................................... STA PROUCAVA FIZIKA? Sta cini materiju? ............................................................................................................................................................................................................................................... Instrumenti za mjerenje duzine ......................................................................... 7 8 10 11 II........... Historijat .. Mjerenje duzine .................................................................................................................................................................................. Agregatna stanja ................

...................................................................................................................................................................... .................................................................................................... 111 Vrste ravnoteze ............... Hidrostaticki pritisak ........................................................... 179 Promjene agregatnih stanja ................................................................. 160 Uslov ravnoteze na poluzi ......:tiL..............................................•................................................................ 92 Zakon akci je i reakci je .......................... 172 Prenosenje toplote :....................................................... 98 Pojam gravitacije ........ 164 Rad sile kod prostih mehanizama ..........................................................t..................... ENERGIJA I RAD Mehanicki rad .............................................................................................................................................................................. 11 2 Stabilnost tijela na podlozi ...........................................................................I 122 125 128 130 132 V.............. 158 Poluga ................................................................................................................................................... ~ Pritisak kod tecnosti i gasova ................................................................................................................................................................................................... 113 ~~ii~~~~~a.......... 79 Grafik puta i brzine jednakopromjenljivog kretanja ........... 143 Vrste mehanicke energije ............................................................. 89 Impuls tijela ... 88 Inercija .................................... 83 Osnovi dinamike ............ 163 Ravnoteza na strmoj ravni ........................... ~ Arhlmedov zakon ......................................................... 147 Pretvaranje eriergije iz jednog oblika u drugi (Zakon odrzanja energije) ............................................................................................................................................................................. "t Atmosferski pritisak .............................................................................. ...............: ............................................................................................................................................................................................ 170 Anomalija vode .................................... :............................... 171 Vrste termometara ...............1 ............. 94 ...................................... 176 Prenosenje toplote zracenjem ............................... 96 Historijat ....................................................................................... '!........................................................................................................ 78 Ubrzanje .......................................................................................................................................... 177 Kolicina toplote ......................... Sila................................................................................................................. ........................................................................ 100 Sila teze i tezina tijela ..... ............................... 190 192 ....................................................... ...............Graficko predstavljanje brzine i predenog puta ............ potiska ..................................................................................................................................................................................................j....... ::::::: ::::::::: ~ ::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .....................t•• ................................................................ 161 Strma ravan ...................................................... ................+ ............................................................J........ TOPlOTNE I'OjAVE Temperatura tijela ................................... " '.................................... 184 Historijat ................. 75 Promjenljivo kretanje .................................. 152 Prosti mehanizmi ................... -.......................... !................................................................................'. 149 Trenje ..................................................................................................................... 175 Strujan je .....................•• ..................Relativno djelovanje ......................................................................................... . ....................................................................... :................................................................................................................ ..............drugi Njutnov zakon .......................................... 106 Teziste tijela .........................................1............................................................................................................................... ............................................................... 166 VI. 139 Snaga ....................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->