You are on page 1of 1

Shivopasana mantra

Om Shambhave Namah. Namaste astu bhagavan vishveshvaraya mahadevaya tryambakaya tripurantakaya trikagni kalaya kalagnirudraya nilakanthaya mrutyunjayaya sarveshvaraya Sadashivaya shriman mahadevaya namah. Om Nidhanapataye Namah Nidhanapatantikaya Namah Urdhvaya Namah Urdhvalingaya Namah Hiranyaya Namah Hiranyalingaya Namah Suvarnaya Namah Suvarnalingaya Namah Divyaya Namah Divyalingaya Namah Bhavaya Namah Bhavalingaya Namah Sarvaya Namah Sarvalingaya Namah Shivaya Namah Shivalingaya Namah Jwalaya Namah Jwalalingaya Namah Atmaya Namah Atmalingaya Namah Paramaya Namah Paramalingaya Namah Etath Somasya Suryasya Sarvalingaga Sthapayati Panimantram Pavitram Sadyo jatam prapadyami sadyojatayavai namo namah Bhave bave naati bhave bhavasmamam bhavodbhavaya namah Vama devaya namo jyesthaya nama shresthaya namo Rudraya nama kalaya nama kalavikaranaya namo Balavikaranaya namo balaya namo balapramathanaya namah Sarva bhoota damanaya namo manonmanaya namah Aghorebhyo thagorebhyo ghora ghora tharebhyah Sarvebhya sarva sarvebhya namaste astu rudra rupebhya Tat purshaya vidmahe mahadevaya dheemahi Tanno rudra prachodayaat Eeshana sarva vidyanaam eeshwara sarva bhootanam Brahmadhipati brahmanodhipati Brahma shivome astu sada shivoham Namo hiranya bahave hiranya varnyaya Hiranya roopaya hiranya pataye Vikapataya umapataye pashupataye namo namah Om hara hara namah parvati pataye hara hara mahadev