You are on page 1of 24

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

TEHNIKO CRTANJE SA KOMPJUTERSKOM GRAFIKOM


Predavanja Lekcija 3

Mainski fakultet u Kragujevcu

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

POJAM PRESEKA

Sloene predmete sa upljinama i zaklonjenim detaljima potrebno je prikazati ne samo u projekcijama, ve i u presecima Pod presekom se podrazumeva zamiljeni izgled predmeta ukoliko bi on bio preseen jednom ili sa vie ravni Pri tome se deo predmeta koji se nalazi izmeu oka posmartaa i presene ravni odbaci a preostali deo se projicira na uobiajen nain

Mainski fakultet u Kragujevcu

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

POJAM PRESEKA Svi predmeti sa upljinama, otvorima i rupama prikazuju se u preseku u cilju dimenzionisanja i oznaavanja kvaliteta obraenih povrina

U preseku nevidljive izvodnice cilindrine upljine postaju vidljive pa se crtaju punom debelom linijom kao i ostale vidljive konture

Mainski fakultet u Kragujevcu

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

RAFIRANJE PRESEKA Preseeni materijal se obeleava rafurom, koja simboliki oznaava tragove testere koji bi nastali stvarnim seenjem predmeta Metali se rafiraju pod uglom 45 u odnosu na glavne konture ili ose simetrije Linije rafure su tanke pune linije Razmak izmeu linija rafure zavisi od veliine dela i formata crtea; standardom je propisano da taj razmak ne sme biti manji od 0.7 mm, a uobiajen je razmak od 3 mm

Mainski fakultet u Kragujevcu

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Vrste rafure Zavisno od vrste materijala koriste se razliiti oblici rafure.


rafura Materijal Metali Izolacioni i zaptivni materijali Razni materijali ( cigla, kamen, beton, ...) Tenosti

Mainski fakultet u Kragujevcu

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Promena ugla rafure i rafiranje sloenog preseka


Da bi se izbeglo poklapanje pravaca konture i rafure, menja se pravac rafure tako da se crta pod uglom od 30 ili 60 Linije rafure susednih elemenata su pod razliitim uglom ili sa razliitim razmakom

Mainski fakultet u Kragujevcu

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Izgled preseka Kod crtanja preseka je potrebno ucrtati i sve vidljive konture koje postoje u upljini
NEISPRAVNO

ISPRAVNO

Mainski fakultet u Kragujevcu

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Izgled preseka Kod crtanja kontura cilindrinih delova u punom preseku izostavljanje linija na mestima promene prenika menja znaenje crtea

Mainski fakultet u Kragujevcu

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Vrste preseka Pun simetrian presek Polupresek Presek sa vie paralelnih ravni Zaokrenuti presek Delimini presek Uzastopni presek Lokalni presek

Mainski fakultet u Kragujevcu

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Pun simetrian presek Primenjuje se kod predmeta koji imaju bar jednu ravan simetrije. Presena ravan se poklapa sa ravni simetrije predmeta.

Pun, simetrian, horizontalan presek (crta se u izgledu b)


Mainski fakultet u Kragujevcu
10

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Pun simetrian presek Linijom K (crta -dve take -crta) oznaene su ivice koje se nalaze ispred ravni preseka

Pun, simetrian, frontalni presek (crta se u izgledu a)


Mainski fakultet u Kragujevcu
11

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Pun simetrian presek


Na slici je prikazan presek dobijen pomou presene ravni paralelne sa profilnom ravni

Pun, simetrian, profilni presek (crta se u izgledu c)


Mainski fakultet u Kragujevcu
12

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Polupresek Polupresek se primenjuje kod predmeta koji imaju bar dve, meusobno upravne ravni simetrije. Polupresek se dobija isecanjem etvrtine predmeta i projiciranjem preostalog dela na uobiajeni nain.

Mainski fakultet u Kragujevcu

13

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Polupresek Polovina slike koja se crta u preseku crta se desno od ose simetrije ili ispod nje. Osna linija je linija razgranienja spoljanjeg izgleda i preseka.

Mainski fakultet u Kragujevcu

14

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Presek sa vie paralelnih ravni Potrebno je da ravan preseka prolazi kroz to vei broj upljina, otvora i rupa predmeta istovremeno. Iz ovog razloga esto se koristi prikazivanje predmeta preseenog sa dve ili vie meusobno paralelnih ravni preseka.

Mainski fakultet u Kragujevcu

15

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Presek sa vie paralelnih ravni U sluajevima kada ravan preseka ne prolazi iskljuivo kroz ravan simetrije predmeta, potrebno je u drugom izgledu naznaiti projekcije ravni preseka, odnosno mesta preseka, i to linijom H (crta-takacrta, tanka sa zadebljanjima na mestu strelica i mestima promene pravca) Strelice pokazuju pogled na presek

Mainski fakultet u Kragujevcu

16

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Presek susednim ravnima primer Presek je izveden sa dve paralelne i jednom kosom ravni

Mainski fakultet u Kragujevcu

17

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Preseci koji se ne rafiraju Kod primene preseka potrebno je imati u vidu da se presek primenjuje samo tada kada se njime neto novo pokazuje ili neto razjanjava Po pravilu se ne rafiraju rebra kroz koja prolazi zamiljena ravan preseka u sluaju kada su rebra paralelna sa ovom ravni Uzduno se ne seku i paoci, ivije, vijci, podloke, navrtke, pune osovine, puna vratila i slini elementi

Mainski fakultet u Kragujevcu

18

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Preseci koji se ne rafiraju- primeri


Toak sa rebrom u preseku Toak sa paokom u preseku

Mainski fakultet u Kragujevcu

19

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Zaokrenuti presek U sluaju kada je presek predmeta izveden sa dve ravni koje meusobno zaklapaju tup ugao, jedna od ravni preseka crta se u poloaju zaokrenutom u projekcijsku ravan

Mainski fakultet u Kragujevcu

20

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Zaokrenuti presek Primenom zaokrenutog preseka se takoe izbegava skraenje dimenzija usled ortogonalnog projiciranja

Mainski fakultet u Kragujevcu

21

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Delimini presek
Kod veeg broja mainskih delova postoji niz manjih upljina, rupa i otvora, pa se u ovakvim sluajevima daje delimian presek. Za ogranienje mesta deliminog preseka koristi se slobodoruna linija.

Mainski fakultet u Kragujevcu

22

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Uzastopni i lokalni presek


Neki delovi mogu biti definisani samo jednim izgledom korienjem tzv. lokalnih preseka, koji predstavljaju zaokrenuti presek dela na licu mesta. Kontura lokalnog preseka crta se tankom punom linijom.

Mainski fakultet u Kragujevcu

23

Tehniko crtanje sa kompjuterskom grafikom

PRESECI

Presek nesimetrinih delova


Kod nesimetrinih delova, ako je potrebno, presek se moe crtati u obliku punog ili deliminog preseka, pri emu se ravan preseka postavlja kroz ravan simetrije otvora, rupe ili upljine.

Mainski fakultet u Kragujevcu

24