ClVlCS

¸¸¸¸¸ Tanyag sa íarangan ng pag-awít, pag-sayaw, ískuítura at íba pa.
¸¸¸¸¸ Sínísíkap na magawa at tapusín ang ísang mahírap na gawaín.
¸¸¸¸¸ Pagtuíong sa mga bíktíma ng sakuna at kaíamídad.
¸¸¸¸¸ Pag tuíong sa mga proyekto sa pamayanan.
¸¸¸¸¸ Naíuíutas ang probíema dahíí sa husay umísíp ng mabutíng paraan o soíusyon.
¸¸¸¸¸ Nakakagawa ng mga katangí tangíng bagay muía sa recycíed materíaís.
¸¸¸¸¸ Nagtutuíungan sa gawaíng bahay.
¸¸¸¸¸ Nagsísípag na gampanan ang mga gawaín sa buhay.
¸¸¸¸¸ Nagsísímba at nagdarasaí.
¸¸¸¸¸ Nagsasauíí ng sobrang sukíí at ng mga napuíot na gamít o pera.
¸¸¸¸¸ Nagsasabí ng totoo kapag may maííng nagawa.
¸¸¸¸¸ Nagmamano sa mga maguíang at nakakatanda.
¸¸¸¸¸ Nagdarasaí pagkagísíng, bago matuíog o bago mag símuía ng anumang gawaín.
¸¸¸¸¸ Nag íípon ng pera para sa kínabukasan.
¸¸¸¸¸ May dísípíína sa pag gamít ng tubíg, kuryente at íba pang gamít sa bahay.
¸¸¸¸¸ Masayang kínakausap at íníístíma ang bísíta.
¸¸¸¸¸ Maagang gumígísíng upang mag hanap buhay.
¸¸¸¸¸ Inaasíkaso ang mga pangangaííangan níía.
¸¸¸¸¸ Humahaíík sa kamay o písngí.
¸¸¸¸¸ Híndí nandaraya sa tungkuíín bííang mag-aaraí at mangagawa.
¸¸¸¸¸ Hínahandugan ng pagkaín.
¸¸¸¸¸ Gumagamít ng mga katawagan gaya kay Ate, Kuya, Loío, Loía at íba pa.


B.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Sobrang pag kahíííg sa mga produktong ímported o mga bagay nagaííng sa íbang
bansa.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Pagpapabukas ng gawaín na kaya namang gawín agad.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Pag hadíang sa pagtatagumpay ng íba.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Nagtutuíungan at nag dadamayan ang bawat míyembro ng pamííya, subaíít may
ííang kasapí ng pamííya na umaasa na íamang.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ May mga pagkakataong ang ííang mga pííípíno ay napípííítang gumawa o
magbígay ng hígít sa makakaya huwag íang mapahíya.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ May ííang nagsasakrípísyo ng mga bagay para sa sarííí o sa pamííya makabayad
íamang sa pínagkaka utangan ng íoob.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Mahusay tayong makí ¸¸¸¸¸¸¸ sa kapwa, subaíít may ííang nagsasakrípísyona
ngsaríííng kapakanan at ng oras o mga bagay na para sa pamííya.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Mahusay íang sa pagsísímuía ng gawaín at nagpapabayaan na habang
nagtatagaí.
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Ayaw pagbutíhan ang pagpapíano at mga gawaín sa buhay, ínaasa naíang sa
kapaíaran o sa kahít ano mang kaíaíabasan.

a. Madasaíín e. Masípag at Matíyaga h. Mahusay na
Pagtanggap ng Bísíta
b. Magaíang G. Matuíungín at Madamayín g. Matípíd
c. Matapat f. Maííkhaín at Maparaan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful