You are on page 1of 2

UCHWAA NR VII/53/2011 RADY MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie zarzdzenia poboru podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego od osb fizycznych w drodze inkasa, okrelenia inkasentw i wysokoci wynagrodzenia za inkasa. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.), art. 6 b ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z pn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 1844 z pn. zm.) i art. 6 ust.12 ustawy z 30 padziernika z 2002 r. o podatku lenym ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682) - Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. Uchwala si pobr podatkw od nieruchomoci, rolnego i lenego, od osb fizycznych w drodze inkasa. 1. Anielin - Gola Krzysztof 2. Antoniw - Domagaa Bogusaw 3. Bujak - Kaim Jacek 4. Bogusawice - Gobiowski Sawomir 5. Chomentw Puszcz - Jastrzbska Ewa 6. Chomentw Szczygie - Burski Marek 7. Chomentw Socha - Chustecki Dariusz 8. Dzierzkwek Stary - Bednarczyk Julian 9. Dzierzkwek Nowy - Ziomek Marek 10. Edwardw - Dbrowska Ewa 11. Grabina - Nadolski Jerzy 12. Gbarzw - Mucha Zygmunt 13. Gbarzw Kolonia - oboda Jzef 14. Huta Skaryszewska - Czpak Jadwiga 15. Janw Kozub Magorzata 16. Kobylany - Ziba Wodzimierz 17. Kazimierwka - Kowalczyk Jan 18. Konowiec Kurek Kordylas Danuta 19. Konowiec Koracz Czarkowska Dorota 20. Makowiec - ukasiewicz Czesaw 21. Makw Stanios Krystyna 22. Miasteczko - Szymaska Urszula 23. Modrzejowice - Lipiec Teresa 24. Niwa Odechowska - Skrzyska Krystyna 25. Odechw - Somka Halina 26. Odechowiec Paza Jan 27. Podsuliszka Celej Joanna 28. Sotykw - Czy Barbara
Id: HFSLS-YYMVI-BKZOL-MYPEG-VNYBO. Podpisany Strona 1

29. Tomaszw Marcula Jerzy 30. Wlka Twarogowa - Kicior Mariusz 31. Wilczna - Chojnacki Bolesaw 32. Wymysw Kozowski Tadeusz 33. Zalesie - Szpaderski Sylwester 34. Makw Nowy Kurys Mirosaw 3. Ustala si wynagrodzenie inkasentw w wysokoci 7 % od zainkasowanej kwoty. Wypata nastpi w terminie 7 dni od rozliczenia si z budetem gminy. 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy. 5. Traci moc uchwaa Nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2007r. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczca Rady Miejskiej w Skaryszewie Urszula Gowin

Id: HFSLS-YYMVI-BKZOL-MYPEG-VNYBO. Podpisany

Strona 2