UCHWAŁA Nr 332/XLV/2009 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzņdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539) uchwala się, co następuje: § 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok o kwotę 684.780zł, 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok o kwotę 684.780zł, 3. Dokonuje się przesunięń planowanych kwot wydatków na kwotę 1.281.950zł, zgodnie z załņcznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Załņcznik nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” do uchwały nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok, zastępuje się załņcznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2008 rok wynosi kwotę – 52.207.867zł, w tym z funduszy – 4.067.440zł. § 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załņcznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki okreņlony uchwałņ nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008r. (zm. uchwała nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009r.) wynosi: 1) dochody 2) wydatki 192.552.320zł, 217.553.320zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiņzuje w roku budżetowym 2009. 2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszņ uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczņcy Rady Miasta Ostrołęki: Dariusz Maciak

Załņcznik nr 1 do uchwały nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009r. Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok w zł
Dział Rozdz. § Treņń Gmina zwiększ. 1 600 60016 2 3 OGÓŁEM Transport i łņcznoņń Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 6290 Ņrodki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, samorzņdów województw, pozyskane 669 777 669 777 669 777 4 5 669 777 zmniejsz. 6 7 15 003 Dochody Powiat zwiększ. zmniejsz. 8 9 1 927 759 1 219 600 1 219 600 1 219 600 669 777 669 777 Gmina zwiększ. zmniejsz. 10 1 281 950 11 38 971 Wydatki Powiat zwiększ. zmniejsz. 12

z innych źródeł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 80101 Oņwiata i wychowanie Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 80110 80148 Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Stołówki szkolne 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub ņrodków obrotowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80195 Pozostała działalnoņń 4300 Zakup usług pozostałych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 852 85202 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 854 85410 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup ņrodków żywnoņci 4270 Zakup usług remontowych 4750 Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji 18 382 12 925 5 457 1 281 950 1 281 950 1 281 950 23 968 23 968 10 000 7 568 5 400 1 000 15 003 15 003 15 003 669 777 38 382 10 000 8 000 2 000 10 000 10 000 15 003 15 003

15 003

Załņcznik nr 2 do uchwały nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009r. Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie
Lp. Dz. Rozdz. Nazwa programu inwestycyjnego Jedn. organ. realizujņca program lub koordynuj. wykonanie programu 5 Okres realiz. progr. Łņczne nakłady inwestycyjne Wysokoņń wydatków w latach w zł 2009 ņrodki miasta ņrodki powiatu pożyczki Gm.Fun. Och.Ņr. i GW 11 0 0 2 800 000 0 Pow.Fun. Och.Ņr. i GW 12 1 235 440 0 Pow. Fun. GZGiK 2010 2011

1 I 1 2 3 4

2 600 600 600 600 600

3 OGÓŁEM

4 TRANSPORT l ŁŅCZNOŅŃ

6

7 314 469 726 171 845 000

8 48 140 427 18 377 650 2 585 000 15 000 2 050 000 50 000

9 0 0

10

13 32 000

14 121 928 100 50 085 000 20 000 000 15 000 6 500 000 4 000 000

15 52 167 000 47 190 000 22 000 000

60015 60015 60015 60015

1) Przebud. drogi krajowej Nr 61 Budowa połņczenia ul. Targowej z Granicznņ Przebud. ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odc. drogi Nr 627) Przeb. drogi Nr 627 z kanalizacjņ deszczowņ - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego Przebudowa drogi krajowej Nr 53 Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A Przebudowa ul. Żeromskiego 2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al. J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce 3) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc. od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego) Budowa ul. Granicznej 4) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców 5)Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce Remont ul. H. Sawickiej Przebudowa ul. Skrytej, ul. Gomulickiego

Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta

1996-2011 2000-2010 2005-2011 1995-2013

57 000 000 1 320 000 16 500 000 24 400 000

7 450 000 8 000 000

5 6 7 8 9

600 600 600 600 600

60015 60015 60015 60015 60015

2007-2011 2007-2011 2007-2010 2008-2010 2008-2009

12 000 000 2 200 000 590 000 2 000 000 5 200 000

50 000 10 000 250 000 100 000 720 000

5 000 000 1 500 000 250 000 1 798 000

6 650 000 690 000

10

600

60015

2008-2009

6 500 000

1 830 000

11 12 13 14 15 16 17

600 600 600 600 600 600 600

60015 60015 60015 60016 60016 60016 60016

2008-2010 2005-2010 2009 2001-2009 2003-2009 2006-2009 2006-2010

2 500 000 10 200 000 500 000 13 805 000 2 850 000 300 000 600 000

100 000 4 280 000 500 000 2 467 650 808 000 200 000 50 000

2 400 000 2 900 000

482 000

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II 1

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 630 630

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016

6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce Budowa ul. Spokojnej Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej Remont ul. Żniwnej Budowa ul. Skowrońskiego Budowa ul. Karłowicza Przebudowa ul. Jaracza Budowa ul. Platynowej Budowa ul. Legionowej Budowa ul. Pogodnej Budowa ul. Okopowej TURYSTYKA

Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta

2006-2009 2007-2010 2007-2010 2008-2010 2009-2011 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2011 2009-2011 2009-2011

3 000 000 800 000 780 000 1 700 000 1 300 000 600 000 800 000 700 000 1 000 000 1 100 000 1 600 000 75 000

165 000 10 000 310 000 827 000 100 000 100 000 300 000 200 000 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 690 000 50 000 800 000 600 000 500 000 500 000 500 000 400 000 500 000 700 000 0 500 000 500 000 800 000 0 600 000

63095

Wykon. programu funkcjonalnoprzestrzennego dla całego szlaku Pisa - Narew GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykup nieruchomoņci 7) Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM

2009

75 000

III 1 2

700 700 700 70005 70005

6 480 000 Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta 2009 2005-2009 400 000 4 580 000

3 096 777 400 000 2 646 777

0

0

0

0

1 350 000

0

3

700

70005

2008-2010

1 500 000

50 000

1 350 000

IV 1 V 1 VI 1 2

710 710 720 720 750 750 750 75023 75095 72095 71030

32 000 Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta 2009 32 000 14 000 2009 14 000 414 000 2008-2009 2009 334 000 70 000

0

0

0

0

0

32 000 32 000

0

Zakupy inwestycyjne INFORMATYKA Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ADMINISTRACJA PUBLICZNA Remont budynku Urzędu Miasta przy pl. Bema Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego Zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE l OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

14 000 14 000 264 000 184 000 70 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 VII 1 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IX 1 X 1 2 XI 1 2

750 754 754 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 852 852 854 854 854 900 900 900

75095

2009

10 000 150 000

10 000 150 000 150 000 3 035 000 1 524 000 333 000 333 000 50 000 50 000 50 000 495 000 100 000 100 000 12 000 12 000 380 000 150 000 230 000 8 256 000 850 000 7 306 000 185 440 21 256 000 0 0 0 185 440 21 256 000 0 0 0 0 0 0 1 700 000 1 700 000 1 850 000 1 850 000 0 0 0 0 0 300 000 400 000 0 0 450 000 550 000 550 000 0 0 0 0 2 250 000 0 0 0 0 0 0 0

75411

Zakup samochodu ratowniczogaņniczego OŅWIATA l WYCHOWANIE Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Sz P Nr 10 13) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 13) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1 Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1 POMOC SPOŁECZNA Zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

KM PSP

2009

150 000 9 444 000

80101 80101 80101 80101 80104 80104 80110 80110 80130

Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta MOPR

2007-2009 2009 2009 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2007-2009 2009-2010 2009-2010

2 024 000 1 000 000 1 000 000 500 000 600 000 600 000 2 820 000 400 000 500 000 12 000

85219

2009

12 000 3 940 000

85403 85495

Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schodowej w I L O GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŅRODOWISKA

Urzņd Miasta Urzņd Miasta

2009-2011 2008-2009

3 700 000 240 000 35 846 000

90095 90095

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza 10) Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap FUNDUSZE OŅiGW Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ņcieków Wymiana pokryń dachowych z eternitu wraz z utylizacjņ Projekt rekultywacji istniejņcego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater Przebudowa skweru Plac Gen.

Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta, OPWiK Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd

2007-2009 2002-2010

2 000 000 32 220 000

3 XII 1 2

900 900 900 900

90095

2003-2009

1 626 000 29 847 726

100 000 0 0 0 2 800 000 800 000 650 000 1 050 000 200 000 6 767 600 1 000 000 650 000 3 127 000

90011 90011

1998-2010 2002-2010

8 500 000 5 000 000

3 4

900 900

90011 90011

2004-2010 2009-2010

1 240 000 140 000

100 000 50 000

300 000 90 000

5

900

90011

2009-2010

1 200 000

150 000

1 050 000

Józefa Bema 6 7 8 9 10 XIII 1 2 XIV 1 900 900 900 900 900 921 921 921 926 926 92604 92113 92195 90011 90011 90011 90011 90011 Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika Modernizacja targowiska przy ul Targowej i Zawadzkiego Budowa uszczelniania lewostronnej częņci wału przeciwpowodziowego 8) Termomodernizacja obiektu Szk. Podst. Nr 6 9) Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11) Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK Budowa sceny na os. Centrum KULTURA FIZYCZNA I SPORT 12) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1

Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta 2009 2000-2013 2009-2013 2008-2010 2006-2011 150 000 3 152 726 3 150 000 2 100 000 5 215 000 5 250 000 OCK Urzņd Miasta Urzņd Miasta Urzņd Miasta 2009-2010 2008-2010 5 000 000 250 000 51 120 000 2007-2010 46 000 000 1 080 000 980 000 100 000 13 400 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 100 000 50 000 800 000 800 000 0 0 1 040 000 500 000 1 000 000 1 137 600 2 550 000 2 405 000 145 000 35 969 500 34 252 000 0 1 627 000 0 1 000 000 500 000

2

926

92695

2007-2010

5 120 000

3 400 000

1 717 500

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7) 8) 9) 10)

11) 12) 13)

Zadanie obejmuje: przebudowę ul. Mostowej fin. w 100% ze ņrodków Miasta i planowanej do refundacji w wys. 85% ze ņrodków UE oraz przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego, na którņ Miasto ubiega się o dofin. ze ņrodków UE w wys. do 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania ņrodkami UE w wysokoņci 85% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotņ 4.388.823,56zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 rok obejmujņ udział własny Miasta. Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania ņrodkami UE w wysokoņci 76% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotņ 3.674.452,84zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 rok obejmujņ udział własny Miasta. Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania ņrodkami UE w wysokoņci 85% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotņ 4.959.025,88zł, w tym w 2009 roku kwotņ 2.521.400,22zł, a w 2010 roku kwotņ 2.437.625,66zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 rok obejmujņ udział własny Miasta. Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania ņrodkami UE w wysokoņci 85% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotņ 803.792,02zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2009 rok obejmujņ udział własny Miasta. Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania ņrodkami UE w wysokoņci 85% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotņ2.188.600,73zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne) - refundacja poniesionych kosztów. Wydatki na 2009 rok obejmujņ udział własny Miasta. Miasto otrzymało dofinanoswanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokoņci 500.000zł w 2008 roku oraz 415.800zł w 2009 roku. Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŅiGW w Warszawie. Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŅiGW w Warszawie. Miasto podpisało umowę o dofin. projektu ņrodkami UE w wysokoņci 26,94% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotņ 8.679.767zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Ņrodowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2009 rok obejmujņ udział własny Miasta. Ostrołęckie Centrum Kultury złożyło wniosek o dofin. projektu ņrodkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w wysokoņci 3.087.271zł, w tym w 2009 roku kwotņ 1.594.208,33zł. Miasto zamierza ubiegań się o dofin. zadania ņrodkami zewnętrznymi. Miasto zamierza złożyń wnioski do programu: Moje Boisko-Orlik 2012”, udział własny wynosi 33%.

Przewodniczņcy Rady Miasta Ostrołęki: Dariusz Maciak

Załņcznik nr 3 do uchwały nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009r. Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2009 rok
Powiatowy Fundusz Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej dz.900, rozdz. 90011
§ Treņń Stan ņr. obrot. netto na poczņtek roku 2009 zwiększ. 1 Ogółem 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 2 3 zmniejsz. 4 5 Przychody zwiększ. zmniejsz. 6 Wydatki zwiększ. 7 0 zmniejsz. 8 214 000 214 000 Stan ņr. obrot. netto na koniec roku 2009 zwiększ. 9 214 000 zmniejsz. 10

Przewodniczņcy Rady Miasta Ostrołęki: Dariusz Maciak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful