De

-

Mungdan Ngang Kang Komiti Malaysia – Singapore 27 July 2011

Malaysia hte Singapore mungdan kaw du nga ai Myutsaw Mungtsaw hpu nau myit su ni kaw na tinang a mungdan hpe makawp maga la lu na matu myit da ting nhtawm KIO Ginjaw de US dollar 13,000.- garum dat ai lam na lu ai hpe na chying shakawn dat ai. Matut nna shing re ai myutsaw shawang myit hpe masing myu hkum sumhpa hku shang lawm sa wa lu na ma ai hpe tup hkrak kam dat ai law. Myen hpyen asuya gaw anhte bum nga masha ni a ntsa e tawn da ai masing ni jawm chye shajang nga sai hpe hkinjang pru wa ai hta hkan nna bai jahta yu ga. Gen. Ne Win gaw U Nu asuya hpe daru magam zing la nna laning mi uphkang wa ai shaloi mungdan hpe matut uphkang na matu yak ai lam amyu myu mu wa nu ai. Dai majaw 1963 ning hta shi a makau grup yin na du kaba ni hpe shaga la nna zuphpawng woi galaw ai lam na lu ai. Ne Win tsun ai hta:- “Anhte gaw mungdan ningbaw ningla ni rai ga ai. Raitim mungdan nchye uphkang ga ai. Grau nna laika hpaji chye ai ni hte lu su ai ni hpe gara hku nna mung n chye uphkang ga ai. Anhte uphkang lu na ni gaw hpaji n chye ai ni hte matsan masha ni sha re. Dai majaw ndai mungdan hpe lu uphkang na matu lawu na masing hte maren galaw ra na. **1. **Hpaji chye ai ni hte lu su ai ni hpe ladat amyu myu hte mungdan kaw na gawt shapraw kau nna mungmasha ni yawng matsan mat hkra galaw ra na.Naw ngam nga ai hpaji chye ai ni hte lu su ai ni gaw hpyen asuya hpe madi shadaw ai ni rai ra na. **2. **Ethnic nationalities myu 7 gaw myu langai hte langai a amyu htunghking, laili laika hte kaga ra sharawng ai lam ni nbung ai majaw uphkang na matu yak ai. Dai majaw shanhte amyu ni yawng n sam langai sha byin hkra shabyawng kau ra na. Dai n sam gaw gara amyu a n sam hte mung nbung na sai rai nna, Myen n sam hte shabung la mai na sai, nga ai. **3. **Masha amyu ni hpe shabyawng nga ai ten hta, dai amyu ni gaw shanhte a buga ginra kaw na hprawng yen mat wa na matu zai ladat amyu myu lang ra na. Shing re ai ladat hta hkan nna gin ra langai a hpang langai hkan gasat mat wa ai hta, mungmasha ni yawng hkrit kahpra nna shanhte a gin ra kaw na hprawng yen mat ma na matu gumgai dingla, mahkawn shabrang yawng hpe zing ri roi rip sat nat ai lam galaw wa ma ai majaw mungmasha u nawng u wa gaw tinang a gin ra hpe hprawng shakram kau da wa masai. **** **4. **Mungmasha gaw “HKA” (water) hte bung nna, rawt malan hpung ni gaw “NGA” (fish) hte bung ai. Dai majaw HKA hkyet mat ai rai yang NGA n mai nga sai, nga ai.

Dai ni na mabyin masa hpe yu dat yang, tinang a gin ra kaw HKA naw nga ai hta nga, maigan de du nga ai myutsaw sha ni gaw hpaji hpa rat machye machyang shawng de na hta grau dam lada kaba wa nga sai majaw grau sung ai HKA nawng kaba she byin wa nga sai. Kaga ten hta anhte amyu ni gaw masa amyu myu a majaw dumbru dumbra byin wa sai raitim, ya na zawn myusha lam yan paw pru wa ai ten hta, shada a lapran e, yawng gaw ngang kang ai kahkyin gumdin masat masa hku nna n-gun madun ai hku nna Ginjaw de garum dat lu ai rai sai. Rawt malan u hpung ni hta KIO, KDA, NDAK, Du Kaba Lasang Awng Wa, Salang Kaba Adang nga nna u hpung a amying shingteng n bung timung, yawng gaw Wunpawng myusha ni hkrai re majaw yaw shada ai pandung mung langai sha re. Nang shoi nang sha hku n myit ai sha yaw shada ai pandung langai a n pu e shamu shamawt sa wa nga ga ai.**** ** ** Mungkan kaw bra mat wa sai Israel amyu ni gaw n law n la sha raitim, myit hkrum mang rum wa lu ai shani hta shanhte a mungdan lu gaw-gap la lu masai. *Mungdan Ngang Kang Komiti* kaw na madun dat ai kasi gaw, anhte Wunpawng Myusha ni a kahkyin gumdin lam hpe madi shadaw lu nna Israel amyu ni zawn awng padang shu la lu ai amyu she rai wa u ga, shakut sa wa ga law. **** *Pyilan* *MATSING*:- *Mungdan Ngang Kang Komiti a tsaw ra shawang amyit gaw Wunpawng myu sha ni yawng a matu kasi rai u ga matu,*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful